ЩыIэныгъэм къыхэхыгъэм уепIу

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ипчыхьэзэ­ха­хьэ Кощхьаблэ щыкIуагъ.

КIэрэщэ Тембот ытхыгъэм техыгъэу «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» зыфиIорэ къэгъэлъэ­гъоныр режиссерэу Сулейманов Юныс ыгъэуцугъ. Орэдышъоу спектаклэм щыIурэр зэлъашIэрэ композиторэу Тхьабысым Умарэ ыусыгъ.

— 2019-рэ илъэсыр театрэм и Илъэс. Хэгъэгу зэошхом офицерэу хэлэжьэгъэ Тхьабысым Умарэ псаугъэмэ, ыныбжь мыгъэ илъэси 100 хъущт. Ахэр къыдэтлъытэхи, композиторым ирайон гупсэ музыкальнэ спектаклэр къыщыдгъэлъэгъонэу мурад тшIыгъэ, — къытиIуагъ Камернэ му­зыкальнэ театрэм ихудо­жественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс.

2018-рэ илъэсым я ХVI-рэ фестивалэу «Пшызэ театральнэр» Краснодар щызэхащагъ. ОсэшI купым хэтыгъэх Москва, Москва хэкум, Санкт-Петербург къарыкIыгъэхэ театровед, критик цIэ­рыIохэу Алексей Садовскэр, Олег Лабозиныр, Глеб Ситковскэр, Оксана Кушляевар, нэмыкIхэри.


Тиреспубликэ и Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм «Шахъомрэ пшъэ­шъэ пагэмрэ» фестивалым къыщигъэлъэгъуагъ. ОсэшIхэм художественнэ Iофыгъохэр дэгъоу зэрэгъэпсыгъэхэр, артистхэм яIэпэIэсэныгъэ къыхагъэщыгъэх. Тхьабысым Умарэ иорэдышъо зэхэтхэу спектаклэм щыIугъэхэр фестивалым анахь дэгъукIэ осэшI­хэм алъыти, хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтын музыкальнэ театрэм къыфагъэшъошагъ.

Урысыем итеатрэхэм яIофы­шIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу, Урысыем, Пшызэ язаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ ар­тистэу Зыхьэ Заурбый Кощ­хьаблэ щыкIогъэ пчыхьэзэхахьэм къыщиIуагъ композиторэу Тхьабысым Умарэ, тхакIоу Жэнэ Къыры­мызэ яюбилейхэр игъэкIотыгъэу Адыгэ Республикэм зэрэщыхагъэунэ­фыкIыхэрэр. Премьер-министрэм игуадзэу Наталья Широковар зэ­хэщэкIо купым ипащ.

Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм Кощхьаблэ спектаклэу къыщи­гъэлъэгъуагъэр юбилей Iофтхьабзэхэм зэу ащыщ. ИскусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэу къуаджэм дэтым «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» зыфиIорэм щеплъыгъэх.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым изаслу­­женнэ артистэу Iэбанэкъо Рустам шахъоу Лэукъан ироль къышIыгъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэм Сурэ ехьылIэгъэ къэ­шIыгъор къы­гъэ­лъэгъуагъ. А. Подурян, А. Бэ­­гъыр, Г. Ло­дяновар, В. Верещако, нэмыкI артистхэри къэгъэ­лъэгъоным хэлажьэх.


Я ХIХ-рэ лIэшIэгъум ихъу­гъэ-шIагъэ спектаклэр ехьылIагъ. Шахъоу Лэукъан пшъэшъэ пагэу, пшъэшъэ баеу Сурэ шIу елъэгъу. Пшъашъэр джэгум зыщатыгъум, Лэукъанэ къатырихыжьыгъ, мэзым щигъэбылъыгъ.

— Сэ унэ сиIэп. Сиунэр мэзыр ары, — Лэукъанэ пшъашъэм реIо.

Сурэ шахъом изекIуакIэхэр, адыгэ лъэпкъ нэшанэхэр зэрэзэрихьэхэрэр егъэшIагъох, гу­фэбэныгъэ кIалэм фешIы…

Орэд къэзыIохэрэм, джэгум къыщышъохэрэм уяплъызэ, ­адыгэ щыIэкIэ-псэукIэм дэхагъэу хэ­лъыр артистхэм IупкIэу къызэрагъэ­лъагъорэм уегъэгушхо. Грузием изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Исуп Аслъан къашъохэр ыгъэуцугъэх. Оркест­рэм пэщэныгъэ дызэрихьагъ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Аркадий Хуснияровым. Композиторэу Михаил Арзумановыр, зыцIэ къетIуагъэхэ Сулей­манов Юныс, Исуп Аслъан, Аркадий Хуснияровыр, Зыхьэ Заурбый, артистхэр спектаклэм еплъыгъэхэм гущыIэгъу афэхъугъэх, искусствэм ехьылIэгъэ къэ­бархэр къаIотагъэх.

Кощхьэблэ районым иадми­нистрацие культурэмкIэ и Гъэ­IорышIапIэ ипащэу Хъурие Рауф районым иIэшъхьэтетхэм ацIэкIэ Камернэ музыкальнэ театрэм «тхьашъуегъэпсэу, тыжъугъэгу­шIуагъ» къариIуагъ. Къэгъэлъэгъо­ным еплъыгъэ Тутарыщэ Беллэ къызэрэхигъэщыгъэу, спектаклэр лъэшэу агу рихьыгъ, тиартистхэм нахьыбэрэ аIукIэхэ ашIоигъу.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.
Сурэтхэр Кощхьаблэ къыщытетхыгъэх.