ТекIорэм уегъэгугъэ

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ я 13-рэ зэIукIэгъухэр щызэхащагъэх. Апэ ит коман-дэхэм ащыщхэм текIоныгъэр къыдахын зэрамылъэкIыгъэр спортым хэшIыкI фызиIэхэм агъэшIагъо.

ТекIорэм уегъэгугъэ

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ я 13-рэ зэIукIэгъухэр щызэхащагъэх. Апэ ит коман-дэхэм ащыщхэм текIоныгъэр къыдахын зэрамылъэкIыгъэр спортым хэшIыкI фызиIэхэм агъэшIагъо.

В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов.

Сегодня на международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.

В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов.

Сегодня на международной конференции «Открытые инновации» подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.

«Ростелеком» виртуально объединит участников IX Международного фестиваля фотографии PhotoVisa в Краснодаре

«Ростелеком» стал партнером проведения IX Международного фестиваля фотографии PhotoVisa в Краснодаре. При помощи видеоконференцсвязи компания объединит участников мастер-класса по фотографии в режиме онлайн.

«Ростелеком» виртуально объединит участников IX Международного фестиваля фотографии PhotoVisa в Краснодаре

«Ростелеком» стал партнером проведения IX Международного фестиваля фотографии PhotoVisa в Краснодаре. При помощи видеоконференцсвязи компания объединит участников мастер-класса по фотографии в режиме онлайн.

АР-м и ЛIышъхьэ Адыгэ автоном хэкур зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ предложениеу къыхьыгъэм Владимир Путиным къыдыригъэштагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэтхагъ Указэу «Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын ехьылIагъ» зыфиIорэм.

АР-м и ЛIышъхьэ Адыгэ автоном хэкур зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ предложениеу къыхьыгъэм Владимир Путиным къыдыригъэштагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр кIэтхагъ Указэу «Адыгэ Республикэр зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъурэм ихэгъэунэфыкIын ехьылIагъ» зыфиIорэм.

МинистракIэр иIэнатIэ Iухьагъ

УФ-м и Президент ышIыгъэ унашъом диштэу полицием игенерал-майорэу Владимир Алай Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу агъэнэфагъ. УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу Аркадий Гостевым ар нэIуасэ фишIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

МинистракIэр иIэнатIэ Iухьагъ

УФ-м и Президент ышIыгъэ унашъом диштэу полицием игенерал-майорэу Владимир Алай Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу агъэнэфагъ. УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ игуадзэу Аркадий Гостевым ар нэIуасэ фишIыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Къызэрагъэгугъэгъэ ахъщэр Адыгеим къыIэкIагъэхьащт

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ бюджетымкIэ ыкIи хэбзэIахьхэмкIэ и Комитет 2018 — 2020-рэ илъэсхэмкIэ федеральнэ бюджетым ипроект ихэплъэн чъэпыогъум и 16-м фежьагъ.

Къызэрагъэгугъэгъэ ахъщэр Адыгеим къыIэкIагъэхьащт

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ бюджетымкIэ ыкIи хэбзэIахьхэмкIэ и Комитет 2018 — 2020-рэ илъэсхэмкIэ федеральнэ бюджетым ипроект ихэплъэн чъэпыогъум и 16-м фежьагъ.

Гъэтхасэхэр Iуахыжьых, бжыхьасэхэр апхъых

Бжыхьэ мэфэ ошIухэр къызфагъэфедэзэ, республикэм ичIыгулэжьхэм чанэу Iоф ашIэ. Комбайнэхэм тыгъэгъазэр, пынджыр, натрыфыр Iуахыжьы. Ащ дакIоу бжыхьасэхэм япхъыни лъагъэкIуатэ.

Гъэтхасэхэр Iуахыжьых, бжыхьасэхэр апхъых

Бжыхьэ мэфэ ошIухэр къызфагъэфедэзэ, республикэм ичIыгулэжьхэм чанэу Iоф ашIэ. Комбайнэхэм тыгъэгъазэр, пынджыр, натрыфыр Iуахыжьы. Ащ дакIоу бжыхьасэхэм япхъыни лъагъэкIуатэ.

Фестивалым рагъэблагъэх

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ кIэщакIо зыфэхъугъэ я Х-рэ республикэ фестивалэу «Шаг навстречу!» зыфиIоу кIэлэцIыкIу сэкъатхэм афызэхащэрэр чъэпыогъум и 20-м Къэралыгъо филармонием щыкIощт. КIэлэцIыкIухэм яхудожественнэ творчествэ, яIэшIагъэхэр ащ къыщагъэлъэгъощтых.

Фестивалым рагъэблагъэх

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ кIэщакIо зыфэхъугъэ я Х-рэ республикэ фестивалэу «Шаг навстречу!» зыфиIоу кIэлэцIыкIу сэкъатхэм афызэхащэрэр чъэпыогъум и 20-м Къэралыгъо филармонием щыкIощт. КIэлэцIыкIухэм яхудожественнэ творчествэ, яIэшIагъэхэр ащ къыщагъэлъэгъощтых.

ЦIыфымрэ роботымрэ

Къэралыгъо Думэм цIыфымрэ роботымрэ азыфагу илъыщт зэфыщытыкIэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэихъухьагъэ къыгъэхьазырыщт. Ащ итхьаматэу Вячеслав Володиным бэмышIэу хэбзэихъухьакIохэм я Совет изэхэсыгъо ар къыщиIуагъ.

ЦIыфымрэ роботымрэ

Къэралыгъо Думэм цIыфымрэ роботымрэ азыфагу илъыщт зэфыщытыкIэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэихъухьагъэ къыгъэхьазырыщт. Ащ итхьаматэу Вячеслав Володиным бэмышIэу хэбзэихъухьакIохэм я Совет изэхэсыгъо ар къыщиIуагъ.

Гъогушхор етIупщыгъэу агъэцэкIэжьы

Автомобиль гъогоу Р-217 «Кавказ» зыфиIорэм изы Iахь мы уахътэм гъэцэкIэжьынышхохэр щэкIох. Нахь къыжъугурыIоным фэшI: ар Ермэлхьаблэ къикIэу Мыекъуапэ къекIурэ гъогур е Кужорскэ мэшIоку гъогу зэпырыкIыпIэм уикIэу къуаджэу МэфэхьаблэкIэ узэрыкIорэр ары. Ащ щыщ километри 10-м ехъурэм зырагъэушъомбгъущт. Джащ фэдэу гъэцэкIэжьыным ипроект

Гъогушхор етIупщыгъэу агъэцэкIэжьы

Автомобиль гъогоу Р-217 «Кавказ» зыфиIорэм изы Iахь мы уахътэм гъэцэкIэжьынышхохэр щэкIох. Нахь къыжъугурыIоным фэшI: ар Ермэлхьаблэ къикIэу Мыекъуапэ къекIурэ гъогур е Кужорскэ мэшIоку гъогу зэпырыкIыпIэм уикIэу къуаджэу МэфэхьаблэкIэ узэрыкIорэр ары. Ащ щыщ километри 10-м ехъурэм зырагъэушъомбгъущт. Джащ фэдэу гъэцэкIэжьыным ипроект

Тихэгъэгу къэзыухъумэщтхэр зэнэкъокъух

Чъэпыогъум и 13-м республикэ дзэ-спорт джэгукIэу «Зарница» зыфиIорэр мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ.

Тихэгъэгу къэзыухъумэщтхэр зэнэкъокъух

Чъэпыогъум и 13-м республикэ дзэ-спорт джэгукIэу «Зарница» зыфиIорэр мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ.

Нэхэм иягъэ арегъэкIы

Непэ мобильнэ телефон зымыгъэфедэрэ цIыф (нэжъ-Iужъхэри ясагъэх) къэгъотыгъуай. Ахэм цIыфым ипсауныгъэ зэрар рахэу, шъхьэкуцIым адэбз хэхъон, дэеу зэхэпхы хъун, ар бэрэ зыгъэфедэхэрэм нэмыкI узхэри яIэнхэ ылъэкIыщтэу шIэныгъэлэжьхэм аIоми, щыIэныгъэм а телефон лъэпкъыр пытэу хэуцуагъ.

Нэхэм иягъэ арегъэкIы

Непэ мобильнэ телефон зымыгъэфедэрэ цIыф (нэжъ-Iужъхэри ясагъэх) къэгъотыгъуай. Ахэм цIыфым ипсауныгъэ зэрар рахэу, шъхьэкуцIым адэбз хэхъон, дэеу зэхэпхы хъун, ар бэрэ зыгъэфедэхэрэм нэмыкI узхэри яIэнхэ ылъэкIыщтэу шIэныгъэлэжьхэм аIоми, щыIэныгъэм а телефон лъэпкъыр пытэу хэуцуагъ.

Агъэпщынэхэу аублэщт

Iэзэгъу уцхэм ауасэхэм ахэзыгъэхъорэ фармацевтхэм пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт

Агъэпщынэхэу аублэщт

Iэзэгъу уцхэм ауасэхэм ахэзыгъэхъорэ фармацевтхэм пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт

Адыгэкъалэ и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

Адыгэ Республикэмрэ Адыгэкъалэрэ ямафэхэм (республикэр — илъэс 26-рэ, ятIонэрэр загъэпсыгъэр — 48-рэ хъугъэх) яхэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхэхьэшхо чъэпыогъум и 5-м къалэм щырекIокIыгъ. Лъэпкъ культурэм и Гупчэ ыпашъхьэ, урам шъхьаIэу Лениным ыцIэ зыхьырэм пчэдыжьым къыщегъэжьагъэу мэфэ реным ащыжъотыгъ.

Адыгэкъалэ и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

Адыгэ Республикэмрэ Адыгэкъалэрэ ямафэхэм (республикэр — илъэс 26-рэ, ятIонэрэр загъэпсыгъэр — 48-рэ хъугъэх) яхэгъэунэфыкIын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхэхьэшхо чъэпыогъум и 5-м къалэм щырекIокIыгъ. Лъэпкъ культурэм и Гупчэ ыпашъхьэ, урам шъхьаIэу Лениным ыцIэ зыхьырэм пчэдыжьым къыщегъэжьагъэу мэфэ реным ащыжъотыгъ.

Адыгэ тхакIохэу бжыхьэм къэхъугъэхэр

Хьатикъое цIэрыIуитIу Iоныгъо мазэм илъэс зэфэшъхьафхэм къэхъугъэх Еутых Аскэррэ (1915) ХьэдэгъэлIэ Аскэррэ (1922), зы къуаджэ щыщыгъэх — хьатикъоягъэх, тIури Аскэрыгъ. УсэкIо-тхэкIуагъэх, Хэгъэгу зэошхом хэтыгъэх, адыгэ лъэпкъ литературэм яIахь ин хэлъ.

Адыгэ тхакIохэу бжыхьэм къэхъугъэхэр

Хьатикъое цIэрыIуитIу Iоныгъо мазэм илъэс зэфэшъхьафхэм къэхъугъэх Еутых Аскэррэ (1915) ХьэдэгъэлIэ Аскэррэ (1922), зы къуаджэ щыщыгъэх — хьатикъоягъэх, тIури Аскэрыгъ. УсэкIо-тхэкIуагъэх, Хэгъэгу зэошхом хэтыгъэх, адыгэ лъэпкъ литературэм яIахь ин хэлъ.

Ащ фэди мэхъу

Джэнэтым ихьэмэ шIоигъуагъ ЗЫНЫБЖЬ хэкIотэгъэ лIыр пчыхьэм куп хэсыгъэу ядэжь къызэкIожьым, ефэндым къариIуагъэхэр ышъхьэ щызэпэкIэкIыжьхэу пIэм хэлъыгъ.

Ащ фэди мэхъу

Джэнэтым ихьэмэ шIоигъуагъ ЗЫНЫБЖЬ хэкIотэгъэ лIыр пчыхьэм куп хэсыгъэу ядэжь къызэкIожьым, ефэндым къариIуагъэхэр ышъхьэ щызэпэкIэкIыжьхэу пIэм хэлъыгъ.

Адыгэ театрэм игъогу Щынджые къыщежьагъ

Щынджые Адыгеим ит къуаджэмэ анахьыжъ. Мыщ театрэм игъогу къыщежьагъ.

Адыгэ театрэм игъогу Щынджые къыщежьагъ

Щынджые Адыгеим ит къуаджэмэ анахьыжъ. Мыщ театрэм игъогу къыщежьагъ.

КупкIыр бэнапIэм щэпытэ

ЩыIэныгъэр шIукIэ къызэтэжьырэ цIыфхэм ащыщ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ иеджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм итренер шъхьаIэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Беданыкъо Рэмэзан. Ыгъэсэрэ ныбжьыкIэхэм къатегущыIэ зыхъукIэ, лIэужхэр зэзыпхырэ кIуачIэр гъэпытэгъэныр зэкIэми апшъэу елъытэ.

КупкIыр бэнапIэм щэпытэ

ЩыIэныгъэр шIукIэ къызэтэжьырэ цIыфхэм ащыщ Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ иеджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм итренер шъхьаIэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Беданыкъо Рэмэзан. Ыгъэсэрэ ныбжьыкIэхэм къатегущыIэ зыхъукIэ, лIэужхэр зэзыпхырэ кIуачIэр гъэпытэгъэныр зэкIэми апшъэу елъытэ.

Исурэтхэм цIыфхэр зыIэпащэх

Урысыем илъэпкъ сурэтышIэу Василий Нестеренкэм иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъонэу «Урысыер. Тарихъымрэ джырэ лъэхъанымрэ» зыфиIорэр КъокIыпIэм илъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэу Мыекъуапэ щыIэм къыщызэIуахыгъ. ЗэлъашIэрэ сурэтышIым иIэшIагъэхэм яплъынэу мыщ къекIолIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Республикэм ипащэ игъусагъ АР-м культурэмкIэ

Исурэтхэм цIыфхэр зыIэпащэх

Урысыем илъэпкъ сурэтышIэу Василий Нестеренкэм иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъонэу «Урысыер. Тарихъымрэ джырэ лъэхъанымрэ» зыфиIорэр КъокIыпIэм илъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музеим и Темыр-Кавказ къутамэу Мыекъуапэ щыIэм къыщызэIуахыгъ. ЗэлъашIэрэ сурэтышIым иIэшIагъэхэм яплъынэу мыщ къекIолIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Республикэм ипащэ игъусагъ АР-м культурэмкIэ

НыбжьыкIэхэм я Дунэе фестиваль

Чъэпыогъум и 14-м Шъачэ ныбжьыкIэхэмрэ студентхэмрэ яя ХIХ-рэ Дунэе фестиваль къыщызэIуахыгъ. Ар чъэпыогъум и 22-рэм нэс кIощт.

НыбжьыкIэхэм я Дунэе фестиваль

Чъэпыогъум и 14-м Шъачэ ныбжьыкIэхэмрэ студентхэмрэ яя ХIХ-рэ Дунэе фестиваль къыщызэIуахыгъ. Ар чъэпыогъум и 22-рэм нэс кIощт.

Пшызэ шъолъырымрэ Адыгеимрэ яадыгэ общественнэ объединениехэм язэдэлэжьэныгъэ иIофыгъохэм Краснодар щатегущыIагъэх

Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ ялъэныкъуитIу зэфыщытыкIэхэм яхэхъоныгъэ иIофыгъохэм афэгъэхьыгъагъ Iэнэ хъураеу джырэблагъэ Пшызэ къэралыгъо университетым щыкIуагъэр.

Пшызэ шъолъырымрэ Адыгеимрэ яадыгэ общественнэ объединениехэм язэдэлэжьэныгъэ иIофыгъохэм Краснодар щатегущыIагъэх

Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ ялъэныкъуитIу зэфыщытыкIэхэм яхэхъоныгъэ иIофыгъохэм афэгъэхьыгъагъ Iэнэ хъураеу джырэблагъэ Пшызэ къэралыгъо университетым щыкIуагъэр.

Нэбгырэ мин 91490-мэ ахалъхьагъ

Гриппым пэуцужьырэ вакцинэу «Совигрипп» зыфиIоу Адыгэ Республикэм къыIэкIэхьагъэм ихэлъхьан Iоныгъом рагъэжьагъ ыкIи ар шэкIогъум и 1-м нэс лъыкIотэщт.

Нэбгырэ мин 91490-мэ ахалъхьагъ

Гриппым пэуцужьырэ вакцинэу «Совигрипп» зыфиIоу Адыгэ Республикэм къыIэкIэхьагъэм ихэлъхьан Iоныгъом рагъэжьагъ ыкIи ар шэкIогъум и 1-м нэс лъыкIотэщт.

Игъом отчетхэр аIэкIэжъугъахьэх

Къэралыгъо учреждениеу «Урысые Федерацием социальнэ ухъумэнымкIэ и Фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ ирегион къутамэ» макъэ къегъэIу 2017-рэ илъэсым ия 3-рэ мэзищ пае отчетхэр затын фэе пIалъэмкIэ:

Игъом отчетхэр аIэкIэжъугъахьэх

Къэралыгъо учреждениеу «Урысые Федерацием социальнэ ухъумэнымкIэ и Фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ ирегион къутамэ» макъэ къегъэIу 2017-рэ илъэсым ия 3-рэ мэзищ пае отчетхэр затын фэе пIалъэмкIэ:

Почтэм деджэхэрэм шIухьафтынхэр къяжэх

Чъэпыогъу мазэм иапэрэ мафэ къыщыублагъэу шэкIогъум и 30-м нэс Урысыем и Почтэ Iофтхьабзэу «Почтэм тыдеджэ» зыфиIорэр регъэкIокIы.

Почтэм деджэхэрэм шIухьафтынхэр къяжэх

Чъэпыогъу мазэм иапэрэ мафэ къыщыублагъэу шэкIогъум и 30-м нэс Урысыем и Почтэ Iофтхьабзэу «Почтэм тыдеджэ» зыфиIорэр регъэкIокIы.

Ермэлыкъым щыпыута?

ХэткIи шъэфэп Урысыем иэкономикэ зыпкъимытыныгъэу зыхэтым къыхэкIыкIэ мы аужырэ илъэсищым лъэшэу уасэхэм къахахъо зэрэхъугъэр. Социологхэм уплъэкIунхэу зэрахьэхэрэми къащыхэщы, цIыфыбэ тхьамыкIэ дэдэу зэрэщыIэр ыкIи анахьэу гъомылапхъэхэм якъэщэфын ахэм яахъщэ зэрэпэIуагъахьэрэр.

Ермэлыкъым щыпыута?

ХэткIи шъэфэп Урысыем иэкономикэ зыпкъимытыныгъэу зыхэтым къыхэкIыкIэ мы аужырэ илъэсищым лъэшэу уасэхэм къахахъо зэрэхъугъэр. Социологхэм уплъэкIунхэу зэрахьэхэрэми къащыхэщы, цIыфыбэ тхьамыкIэ дэдэу зэрэщыIэр ыкIи анахьэу гъомылапхъэхэм якъэщэфын ахэм яахъщэ зэрэпэIуагъахьэрэр.