Абхъазым щыIагъэх маф

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый зипэщэ лIыкIо купыр гъэтхапэм и 15-м Абхъаз Республикэм кIогъагъэ.

Абхъазым щыIагъэх маф

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый зипэщэ лIыкIо купыр гъэтхапэм и 15-м Абхъаз Республикэм кIогъагъэ.

Тазыр птелъымэ зэгъашI!

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъуагъэу видеокамерэм къыридзагъэм ад­ми­нистративнэ тазырэу тыралъхьагъэм икъэбар игъом ышIэнэу фае­мэ, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм я ЗэикI порталэу www.gosuslugi.ru зыфиIорэм зыщатхын, ащ дакIоу sms къафэкIоным кIэ­тхэнхэ фае. Мы фэIо-фашIэм ыпкIэ хэлъэп.

Тазыр птелъымэ зэгъашI!

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъуагъэу видеокамерэм къыридзагъэм ад­ми­нистративнэ тазырэу тыралъхьагъэм икъэбар игъом ышIэнэу фае­мэ, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм я ЗэикI порталэу www.gosuslugi.ru зыфиIорэм зыщатхын, ащ дакIоу sms къафэкIоным кIэ­тхэнхэ фае. Мы фэIо-фашIэм ыпкIэ хэлъэп.

Адыгэ хабз

Гъэмрэ кIымрэ зэхэкIых – илъэсыкIэр къытфехьэ Мэфэпчъым къыщыхэгъэщыгъэ мэфэкIыбэ адыгэхэм хагъэунэфыкIыщтыгъ. Ахэм хэбзэ гъэнэфагъэхэр, къашъохэр, орэдхэр акIыгъущтыгъэх. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм, лэжьыгъэ Iухыжьыным, джэгухэм япхыгъэ Iофтхьэбзэ дахэхэр рагъэкIокIыщтыгъэх.

Адыгэ хабз

Гъэмрэ кIымрэ зэхэкIых – илъэсыкIэр къытфехьэ Мэфэпчъым къыщыхэгъэщыгъэ мэфэкIыбэ адыгэхэм хагъэунэфыкIыщтыгъ. Ахэм хэбзэ гъэнэфагъэхэр, къашъохэр, орэдхэр акIыгъущтыгъэх. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм, лэжьыгъэ Iухыжьыным, джэгухэм япхыгъэ Iофтхьэбзэ дахэхэр рагъэкIокIыщтыгъэх.

БзэджэшIагъэхэм ащыухъумэгъэнхэр

Адыгэ Республикэм бзэджэшIагъэу щызэрахьэхэрэр зыфэдэхэм афэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае АР-м и Прокуратурэ джырэблагъэ зэхищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх прокуратурэм иаппарат иIофышIэхэр, студент объединениехэм ыкIи активистхэм ялIыкIохэр, журналистхэр.

БзэджэшIагъэхэм ащыухъумэгъэнхэр

Адыгэ Республикэм бзэджэшIагъэу щызэрахьэхэрэр зыфэдэхэм афэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае АР-м и Прокуратурэ джырэблагъэ зэхищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх прокуратурэм иаппарат иIофышIэхэр, студент объединениехэм ыкIи активистхэм ялIыкIохэр, журналистхэр.

2019-рэ илъэсым журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфагъэшъошэщтхэмкIэ зэнэкъокъу зэхащэ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ комиссием 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 6-м зэхэсыгъо иIагъ. Адыгэ Республикэм и Президент 2008-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 30-м ышIыгъэ Указэу N 41-р зытетэу «Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрафагъэшъуашэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм

2019-рэ илъэсым журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфагъэшъошэщтхэмкIэ зэнэкъокъу зэхащэ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ комиссием 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 6-м зэхэсыгъо иIагъ. Адыгэ Республикэм и Президент 2008-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 30-м ышIыгъэ Указэу N 41-р зытетэу «Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрафагъэшъуашэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм

ЦIыф лъэпкъым ыпсэр ыбз

Гъэтхапэм и 14-м гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае «Адыгабзэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ: технологиякIэхэр, еплъыкIэхэр, гупшысакIэхэр» ыIоу щызэхащэгъагъ.

ЦIыф лъэпкъым ыпсэр ыбз

Гъэтхапэм и 14-м гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае «Адыгабзэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ: технологиякIэхэр, еплъыкIэхэр, гупшысакIэхэр» ыIоу щызэхащэгъагъ.

Шапхъэхэр шъумыукъох

ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм и Адыгэ къутамэ иIофышIэхэм шъунаIэ тырышъуагъадзэ: хабзэу щыIэм диштэрэ зэзэгъыныгъэхэр адамышIыхэу, электричествэм икъэтын епхыгъэ псэуалъэ­хэм «волоконнэ-оптическэ линиекIэ» заджэхэрэр ащызыгъэпсыхэрэм пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыщт.

Шапхъэхэр шъумыукъох

ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм и Адыгэ къутамэ иIофышIэхэм шъунаIэ тырышъуагъадзэ: хабзэу щыIэм диштэрэ зэзэгъыныгъэхэр адамышIыхэу, электричествэм икъэтын епхыгъэ псэуалъэ­хэм «волоконнэ-оптическэ линиекIэ» заджэхэрэр ащызыгъэпсыхэрэм пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыщт.

ШIухьафтын шъхьэIитIу

Дунэе зэнэкъокъоу «Вдохновение» зыфиIоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм музыкальнэ Iэ­мэ-псымэ­хэм къягъэIогъэнымкIэ, орэдхэр гъэжъын­чы­гъэнхэмкIэ кIэлэеджакIохэм ясэнаущыгъэ къы­щагъэлъэгъуагъ.

ШIухьафтын шъхьэIитIу

Дунэе зэнэкъокъоу «Вдохновение» зыфиIоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм музыкальнэ Iэ­мэ-псымэ­хэм къягъэIогъэнымкIэ, орэдхэр гъэжъын­чы­гъэнхэмкIэ кIэлэеджакIохэм ясэнаущыгъэ къы­щагъэлъэгъуагъ.

«Тилъэхъан илIыхъужъ» къагъэлъагъо

Къэралыгъо академическэ театрэу Моссоветым ыцIэ зыхьырэм режис­серэу Ю. Ереминым ыгъэу­цугъэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

«Тилъэхъан илIыхъужъ» къагъэлъагъо

Къэралыгъо академическэ театрэу Моссоветым ыцIэ зыхьырэм режис­серэу Ю. Ереминым ыгъэу­цугъэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Баскетбол. Суперлигэм икупэу «Б-р»

Хырыхыхьэ зэIукIэгъухэр «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ – «Локомотив-­Кубань-ЦОП» Краснодар — 85:66 (24:16, 19:15, 22:22, 20:13).

Баскетбол. Суперлигэм икупэу «Б-р»

Хырыхыхьэ зэIукIэгъухэр «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ – «Локомотив-­Кубань-ЦОП» Краснодар — 85:66 (24:16, 19:15, 22:22, 20:13).

В Майкопе у лестницы Мэздах пройдет экологическая акция

В столице Адыгеи сегодня в 14-00 «НАБУ-Кавказ» организует экологическую акцию по уборке популярного у майкопчан места отдыха —  территории у лестницы Мэздах.

В Майкопе у лестницы Мэздах пройдет экологическая акция

В столице Адыгеи сегодня в 14-00 «НАБУ-Кавказ» организует экологическую акцию по уборке популярного у майкопчан места отдыха —  территории у лестницы Мэздах.

В Майкопе обустроят въезд в город

В столице Адыгеи запланирована работа по улучшению облика территории въезда в город со стороны улицы Димитрова.

В Майкопе обустроят въезд в город

В столице Адыгеи запланирована работа по улучшению облика территории въезда в город со стороны улицы Димитрова.

В Адыгее ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом приурочили акцию «Белая ромашка»

20 марта в г. Майкопе на площади им. Ленина состоится традиционная акция «Белая Ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Он ежегодно отмечается 24 марта.

В Адыгее ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом приурочили акцию «Белая ромашка»

20 марта в г. Майкопе на площади им. Ленина состоится традиционная акция «Белая Ромашка», посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Он ежегодно отмечается 24 марта.

Марзиет анахь кIэлэпIу дэгъу

Адыгэкъалэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIитф дэт. Хабзэ зэрэхъугъэу, ахэм ащылэжьэрэ кIэлэпIухэм ащыщэу анахь дэгъур къыхэгъэщыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр илъэс къэс къалэм щырагъэкIокIы.

Марзиет анахь кIэлэпIу дэгъу

Адыгэкъалэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIитф дэт. Хабзэ зэрэхъугъэу, ахэм ащылэжьэрэ кIэлэпIухэм ащыщэу анахь дэгъур къыхэгъэщыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр илъэс къэс къалэм щырагъэкIокIы.

ЕджапIэхэр агъэуцух

2025-рэ илъэсым нэс зы сменэ еджэным зэкIэ къэралыгъом ит еджапIэхэр тегъэхьэгъэнхэм УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъугъ.

ЕджапIэхэр агъэуцух

2025-рэ илъэсым нэс зы сменэ еджэным зэкIэ къэралыгъом ит еджапIэхэр тегъэхьэгъэнхэм УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо фэхъугъ.

Псэуалъэхэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэныр

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм дэжь щызэхащэгъэ Советым ты­гъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу Владимир Устиновым.

Псэуалъэхэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэныр

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм дэжь щызэхащэгъэ Советым ты­гъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу Владимир Устиновым.

Университетым ипащэ хадзыгъ

Тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIогъэ конференцием мы еджапIэм иректор щы­хадзыгъ.

Университетым ипащэ хадзыгъ

Тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIогъэ конференцием мы еджапIэм иректор щы­хадзыгъ.

Тафэраз

ЦIыфым къин къызыфыкъокIыкIэ, чIыпIэ зэжъу зифэкIэ IэпыIэгъу лъэхъу, ащ щэгугъы.

Тафэраз

ЦIыфым къин къызыфыкъокIыкIэ, чIыпIэ зэжъу зифэкIэ IэпыIэгъу лъэхъу, ащ щэгугъы.

АмалышIухэр къетых

Демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным республикэм ипащэхэм анаIэ тет, мэхьанэшхо ра­ты. Ащ къыдыхэлъытагъэу Адыгеим къихъухьэхэрэ сабыйхэм япчъагъэ нахьыбэ хъуныр АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэ­нымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ шъхьаIэу зыфегъэуцужьы.

АмалышIухэр къетых

Демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэным республикэм ипащэхэм анаIэ тет, мэхьанэшхо ра­ты. Ащ къыдыхэлъытагъэу Адыгеим къихъухьэхэрэ сабыйхэм япчъагъэ нахьыбэ хъуныр АР-м псауныгъэр къэухъумэ­гъэ­нымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ шъхьаIэу зыфегъэуцужьы.

ЯIофшIэн нахь агъэлъэшыщт

Хэбзэукъоныгъэхэр профилактикэ шIыгъэнхэм фэгъэзэгъэ республикэ межведомственнэ комиссием зичэзыу зэхэсы­гъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай.

ЯIофшIэн нахь агъэлъэшыщт

Хэбзэукъоныгъэхэр профилактикэ шIыгъэнхэм фэгъэзэгъэ республикэ межведомственнэ комиссием зичэзыу зэхэсы­гъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай.

АгъэцэкIэнхэм фэхьазырых

УФ-м и Президент истратегическэ гухэлъхэм къадыхэлъытагъэхэ лъэпкъ проектхэр гъэцэ­кIэ­гъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр къы­хегъэщы Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АгъэцэкIэнхэм фэхьазырых

УФ-м и Президент истратегическэ гухэлъхэм къадыхэлъытагъэхэ лъэпкъ проектхэр гъэцэ­кIэ­гъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр къы­хегъэщы Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

IофшIэныр анахь зыщыщынэгъончъэр

Адыгэ Республикэм IофшIэныр щынэгъончъэнымкIэ имежведомственнэ комиссие зэхэсыгъо иIагъ.

IофшIэныр анахь зыщыщынэгъончъэр

Адыгэ Республикэм IофшIэныр щынэгъончъэнымкIэ имежведомственнэ комиссие зэхэсыгъо иIагъ.

Къалмыкъ Юрэ фэдэ цIыфхэр зырыз

Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ыкIи АР-м иочылхэм я Палатэ кIэщакIо фэхъухи, «Къалмыкъ Юрэ инаучнэ кIэн ыкIи ипрактическэ IофшIэн» зыцIэ шъолъыр шIэныгъэ-практическэ конференцие бэмышIэу АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ.

Къалмыкъ Юрэ фэдэ цIыфхэр зырыз

Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ыкIи АР-м иочылхэм я Палатэ кIэщакIо фэхъухи, «Къалмыкъ Юрэ инаучнэ кIэн ыкIи ипрактическэ IофшIэн» зыцIэ шъолъыр шIэныгъэ-практическэ конференцие бэмышIэу АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ.

Яфитыныгъэхэр нахьышIоу ашIэнхэм фэIорышIэх

Юридическэ шIэныгъэм иIофыгъо шъхьаIэхэм ныбжьыкIэхэр ахэгъэгъозэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ шъолъыр Iэнэ хъурае бэмышIэу АР-м иочылхэм я Палатэ щыкIуагъ.

Яфитыныгъэхэр нахьышIоу ашIэнхэм фэIорышIэх

Юридическэ шIэныгъэм иIофыгъо шъхьаIэхэм ныбжьыкIэхэр ахэгъэгъозэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ шъолъыр Iэнэ хъурае бэмышIэу АР-м иочылхэм я Палатэ щыкIуагъ.

Зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъыкIэхэр

Адыгэкъалэ инароднэ депутатхэм яя ХХIV-рэ зэхэсыгъоу бэмышIэу щыIагъэм псэупIэм икIыгъэ илъэсым щызэшIуахыгъэм зэфэхьысыжь щыфашIыгъ.

Зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъыкIэхэр

Адыгэкъалэ инароднэ депутатхэм яя ХХIV-рэ зэхэсыгъоу бэмышIэу щыIагъэм псэупIэм икIыгъэ илъэсым щызэшIуахыгъэм зэфэхьысыжь щыфашIыгъ.