Адыгэ Республикэм прокурорыкIэ иI

УФ-м и Президент иунашъо диштэу 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум и 17-м Марк Большедворскэр Адыгэ Республикэм ипрокурорэу агъэнэфагъ. ЫпэкIэ ащ Краснодар краим ипрокурор иапэрэ гуадзэу — Шъачэ ипрокурорэу Iоф ышIагъ.

Адыгэ Республикэм прокурорыкIэ иI

УФ-м и Президент иунашъо диштэу 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум и 17-м Марк Большедворскэр Адыгэ Республикэм ипрокурорэу агъэнэфагъ. ЫпэкIэ ащ Краснодар краим ипрокурор иапэрэ гуадзэу — Шъачэ ипрокурорэу Iоф ышIагъ.

НэкIмазэр екIыфэ агъэгумэкIыщтхэп

Гъэстыныпхъэу агъэфедэрэм тефэрэ ахъщэр зымытыхэу республикэм щыпсэухэрэм яунэхэр къамыгъэфэбэжьыхэ зэхъум, ахэм ащыщэу чIыфэу ателъыр къэзытыжьынэу фэмыехэм ягазрыкIуапIэхэр паупкIынхэу ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэхэм унашъо ашIыгъагъ. Унэгъо мини 8-у гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыгъэфедэу ау ащ ыуасэ зымытыхэрэм чIыфэу ателъыр сомэ миллион

НэкIмазэр екIыфэ агъэгумэкIыщтхэп

Гъэстыныпхъэу агъэфедэрэм тефэрэ ахъщэр зымытыхэу республикэм щыпсэухэрэм яунэхэр къамыгъэфэбэжьыхэ зэхъум, ахэм ащыщэу чIыфэу ателъыр къэзытыжьынэу фэмыехэм ягазрыкIуапIэхэр паупкIынхэу ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэхэм унашъо ашIыгъагъ. Унэгъо мини 8-у гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыгъэфедэу ау ащ ыуасэ зымытыхэрэм чIыфэу ателъыр сомэ миллион

Гъэмэфэ «еджапIэхэр»

Естественнэ-хьисап республикэ еджапIэм гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо мазэхэм атефэу илъэс заулэ хъугъэу Гъэмэфэ «еджапIэхэр» къызэIуехых.

Гъэмэфэ «еджапIэхэр»

Естественнэ-хьисап республикэ еджапIэм гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо мазэхэм атефэу илъэс заулэ хъугъэу Гъэмэфэ «еджапIэхэр» къызэIуехых.

ЧIыпIэ 24-кIэ дэкIоягъ

БлэкIыгъэ илъэсым телъытагъэу УрысыемкIэ анахь зыщемышъо-хэрэ шъолъырхэм якъыхэгъэ-щынкIэ Роспотребнадзорым уплъэкIунхэр зэхищагъэх.

ЧIыпIэ 24-кIэ дэкIоягъ

БлэкIыгъэ илъэсым телъытагъэу УрысыемкIэ анахь зыщемышъо-хэрэ шъолъырхэм якъыхэгъэ-щынкIэ Роспотребнадзорым уплъэкIунхэр зэхищагъэх.

Адыгэ Республикэм иабитуриентхэм апай

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат кIэщакIо фэхъуи, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Урысые Федерацием и Правительствэ къепхыгъэ финанс университетыр» зыфиIорэмрэ зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ.

Адыгэ Республикэм иабитуриентхэм апай

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат кIэщакIо фэхъуи, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Урысые Федерацием и Правительствэ къепхыгъэ финанс университетыр» зыфиIорэмрэ зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ.

Шъэфэу тIэщтыгъэх

Археологхэм уасэ зыфашIырэ ыкIи мэхьанэ зэратырэ пкъы-гъохэр шъэфэу чIычIэгъым къычIэ-зытIыкIырэ цIыф куп Теуцожь районым къыщаубытыгъ. Ахэм Адыгеим ыкIи Краснодар краим ащыпсэухэрэр ахэтых, аныбжьы-хэр илъэс 19 — 43-м нэсых.

Шъэфэу тIэщтыгъэх

Археологхэм уасэ зыфашIырэ ыкIи мэхьанэ зэратырэ пкъы-гъохэр шъэфэу чIычIэгъым къычIэ-зытIыкIырэ цIыф куп Теуцожь районым къыщаубытыгъ. Ахэм Адыгеим ыкIи Краснодар краим ащыпсэухэрэр ахэтых, аныбжьы-хэр илъэс 19 — 43-м нэсых.

Сымаджэр Адыгеим къащэжьыгъ

ЖъоныгъуакIэм ыкIэм къалэу Москва къыщехыгъэ ое-ос зэхэтэу жьыбгъэшхо зыкIэтыгъэм мыхъо-мышIабэ цIыфхэм къафихьыгъ. Жьыбгъэшхом унашъхьэхэр тыритхъыгъэх, машинэхэр ыкIи гаражхэр зэпыригъэзагъэх, чъыгхэр рикIыкIыгъэх. Анахь гухэкIыр цIыфхэр зэрэфыкъуагъэхэр ары, ахэр нэбгыри 170-м ехъух, хэкIодагъэхэр нэбгырэ 17 мэхъух.

Сымаджэр Адыгеим къащэжьыгъ

ЖъоныгъуакIэм ыкIэм къалэу Москва къыщехыгъэ ое-ос зэхэтэу жьыбгъэшхо зыкIэтыгъэм мыхъо-мышIабэ цIыфхэм къафихьыгъ. Жьыбгъэшхом унашъхьэхэр тыритхъыгъэх, машинэхэр ыкIи гаражхэр зэпыригъэзагъэх, чъыгхэр рикIыкIыгъэх. Анахь гухэкIыр цIыфхэр зэрэфыкъуагъэхэр ары, ахэр нэбгыри 170-м ехъух, хэкIодагъэхэр нэбгырэ 17 мэхъух.

Кандидатхэм апай

Къалэу МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ койхэу N 8-мкIэ ыкIи N 13-мкIэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яхэдзын тедзэхэу 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 10-м щыIэщтхэм апае кандидатхэм якъэгъэлъэгъонкIэ ыкIи ятхынкIэ Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къырахьылIэщт

Кандидатхэм апай

Къалэу МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ койхэу N 8-мкIэ ыкIи N 13-мкIэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм яхэдзын тедзэхэу 2017-рэ илъэсым Iоныгъом и 10-м щыIэщтхэм апае кандидатхэм якъэгъэлъэгъонкIэ ыкIи ятхынкIэ Адыгэ Республикэм хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие къырахьылIэщт

Хьыкумым хъулъфыгъэм дыригъэштагъ

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыгъэфедэрэм ифитыныгъэхэр къэухъумэгъэнымкIэ лъэIу тхылъэу къытыгъэм Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум хэплъагъ ыкIи район хьыкумым унашъоу ышIыгъэр мытэрэзэу ылъытагъ.

Хьыкумым хъулъфыгъэм дыригъэштагъ

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыгъэфедэрэм ифитыныгъэхэр къэухъумэгъэнымкIэ лъэIу тхылъэу къытыгъэм Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум хэплъагъ ыкIи район хьыкумым унашъоу ышIыгъэр мытэрэзэу ылъытагъ.

Макъэ ябгъэIун фае

Къушъхьэхэм ыкIи мэзхэм защызыгъэпсэфынэу фаехэр гъэмэфэ мэфэ фабэхэм ахэм ахахьэхэу рагъэжьагъ. ЦIыфхэр куп-купхэу е язакъоу зыгъэпсэфакIо макIох. Ахэм ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ Урысыем и Министерствэ икъутамэу Адыгеим щыIэм и ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэм закъыфагъазэ къушъхьэм хэмыхьэхэзэ зыдакIохэ ашIоигъо чIыпIэхэр арагъэтхыхэзэ ашIынэу.

Макъэ ябгъэIун фае

Къушъхьэхэм ыкIи мэзхэм защызыгъэпсэфынэу фаехэр гъэмэфэ мэфэ фабэхэм ахэм ахахьэхэу рагъэжьагъ. ЦIыфхэр куп-купхэу е язакъоу зыгъэпсэфакIо макIох. Ахэм ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ Урысыем и Министерствэ икъутамэу Адыгеим щыIэм и ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэм закъыфагъазэ къушъхьэм хэмыхьэхэзэ зыдакIохэ ашIоигъо чIыпIэхэр арагъэтхыхэзэ ашIынэу.

Къоджэ псэупIэм ипащэ агъэмысагъ

Муниципальнэ образованиеу «Тульскэ къоджэ псэупIэм» ипащэу Павел Домашевым ылъэныкъокIэ Мыекъопэ район хьыкумым уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ. Зэкъодзэн гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ ин зэрэзэрихьагъэмкIэ хъулъфыгъэр агъэмысэ.

Къоджэ псэупIэм ипащэ агъэмысагъ

Муниципальнэ образованиеу «Тульскэ къоджэ псэупIэм» ипащэу Павел Домашевым ылъэныкъокIэ Мыекъопэ район хьыкумым уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ. Зэкъодзэн гъэпцIагъэ зыхэлъ бзэджэшIэгъэ ин зэрэзэрихьагъэмкIэ хъулъфыгъэр агъэмысэ.

Кавказ заом иджэрпэджэжь джыри къытлъэlэсы

 (Хъугъэ-шlагъ) Илъэсишъэм ехъурэ кlогъэ Кавказ заом Кавказым итемыр лъэныкъо щыпсэущтыгъэ цlыф лъэпкъмэ ныбжьи ащымыгъупшэжьын хьазаб къафихьыгъ. Заор зыуцужьыгъэм ыуж илъэси 153-рэ тешIагъ нахь мышlэми, джыри ащ иджэрпэджэжь гугъэузэу къытлъэlэсы.

Кавказ заом иджэрпэджэжь джыри къытлъэlэсы

 (Хъугъэ-шlагъ) Илъэсишъэм ехъурэ кlогъэ Кавказ заом Кавказым итемыр лъэныкъо щыпсэущтыгъэ цlыф лъэпкъмэ ныбжьи ащымыгъупшэжьын хьазаб къафихьыгъ. Заор зыуцужьыгъэм ыуж илъэси 153-рэ тешIагъ нахь мышlэми, джыри ащ иджэрпэджэжь гугъэузэу къытлъэlэсы.

ПСЫГУIАНХЭР

ГукъэкIыжь тхыд Сэ бэрэ Хьатикъуае сэкIо ыкIи ренэу, сикъуаджэ къэсплъыхьаным, Лэбэжъ лъэныкъо сырекIокIыным сыкIэнэцIы, ау сфэгъэхъурэп. Уахътэр сфигъэкъурэп. Сянэ-сятэхэм нахьыбэрэ сакIэрысынэу, гупсэфэу тызэдэгущыIэнэу сыфай, сакIэрыкIышъурэп. Джырэ чэзыу къэкIогъум сшынахьыкIэ Айтэч тхьагъэпцIэу кIэщхыпцIыкIызэ къысиIуагъ:

ПСЫГУIАНХЭР

ГукъэкIыжь тхыд Сэ бэрэ Хьатикъуае сэкIо ыкIи ренэу, сикъуаджэ къэсплъыхьаным, Лэбэжъ лъэныкъо сырекIокIыным сыкIэнэцIы, ау сфэгъэхъурэп. Уахътэр сфигъэкъурэп. Сянэ-сятэхэм нахьыбэрэ сакIэрысынэу, гупсэфэу тызэдэгущыIэнэу сыфай, сакIэрыкIышъурэп. Джырэ чэзыу къэкIогъум сшынахьыкIэ Айтэч тхьагъэпцIэу кIэщхыпцIыкIызэ къысиIуагъ:

ЯшIушIагъэ гъунэнчъ

Адыгэ усакIоу Пэрэныкъо Муратрэ тхакIоу Кэстэнэ Дмитрийрэ къызыхъугъэхэр мы илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ илъэси 105-рэ хъугъэ.

ЯшIушIагъэ гъунэнчъ

Адыгэ усакIоу Пэрэныкъо Муратрэ тхакIоу Кэстэнэ Дмитрийрэ къызыхъугъэхэр мы илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ илъэси 105-рэ хъугъэ.

Дипломхэр аратыжьыгъэх

Адыгэ къэралыгъо технологическэ университетым Iэзэн факультетэу иIэр къэзыухыгъэ нэбгыри 119-мэ ядипломхэр мы мафэхэм аратыжьыгъэх.

Дипломхэр аратыжьыгъэх

Адыгэ къэралыгъо технологическэ университетым Iэзэн факультетэу иIэр къэзыухыгъэ нэбгыри 119-мэ ядипломхэр мы мафэхэм аратыжьыгъэх.

Токым ыукIыгъ

Къалэу Мыекъуапэ имэшIоку станцие къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом икъэбар полицием илинейнэ отделэу (ЛОП) Шытхьалэ щыIэм идежурнэ часть мэкъуогъум и 19-м къылъыIэсыгъ. А чIыпIэм лъэтемытэу следственнэ-оперативнэ купыр нэсыгъ.

Токым ыукIыгъ

Къалэу Мыекъуапэ имэшIоку станцие къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом икъэбар полицием илинейнэ отделэу (ЛОП) Шытхьалэ щыIэм идежурнэ часть мэкъуогъум и 19-м къылъыIэсыгъ. А чIыпIэм лъэтемытэу следственнэ-оперативнэ купыр нэсыгъ.

Зэнэкъокъур зэфахьысыжьыгъ

«Семья года» зыфиIорэ шъолъыр зэнэкъокъур мы мафэхэм зэфахьысыжьыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу щыIагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар.

Зэнэкъокъур зэфахьысыжьыгъ

«Семья года» зыфиIорэ шъолъыр зэнэкъокъур мы мафэхэм зэфахьысыжьыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу щыIагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар.

Анахь дэгъухэр къэнэфагъэх

Хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу зэхищэгъэ Урысые зэнэкъокъухэм яапэрэ едзыгъохэр Адыгеим щыкIуагъэх ыкIи анахь дэгъухэр къэнэфагъэх.

Анахь дэгъухэр къэнэфагъэх

Хьыкум приставхэм яфедеральнэ къулыкъу зэхищэгъэ Урысые зэнэкъокъухэм яапэрэ едзыгъохэр Адыгеим щыкIуагъэх ыкIи анахь дэгъухэр къэнэфагъэх.

УплъэкIунхэр агъэлъэшыгъэх

Урысые Федерацием и Президент и Указэу N 202-р зытетэу «ФутболымкIэ 2018-рэ илъэсым ыкIи 2017-рэ илъэсымкIэ конфедерациехэм я Кубок къыдэхыгъэнымкIэ дунэе чемпионатыр Урысые Федерацием зыщызэхащэщт лъэхъаным щынэгъончъагъэмкIэ Iофтхьабзэхэу зэрахьащтхэм яхьылIагъ» зыфиIоу 2017-рэ илъэсым жъоныгъуа-кIэм и 9-м къыдэкIыгъэм тегъэпсыхьагъэу 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум

УплъэкIунхэр агъэлъэшыгъэх

Урысые Федерацием и Президент и Указэу N 202-р зытетэу «ФутболымкIэ 2018-рэ илъэсым ыкIи 2017-рэ илъэсымкIэ конфедерациехэм я Кубок къыдэхыгъэнымкIэ дунэе чемпионатыр Урысые Федерацием зыщызэхащэщт лъэхъаным щынэгъончъагъэмкIэ Iофтхьабзэхэу зэрахьащтхэм яхьылIагъ» зыфиIоу 2017-рэ илъэсым жъоныгъуа-кIэм и 9-м къыдэкIыгъэм тегъэпсыхьагъэу 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум

Н. ЛэупакIэм ихырыхыхьэхэр

ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу, археологэу, Адыгэ Рес-публикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ Iофы-шIэшхоу ЛэупэкIэ Нурбый ыныбжь илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр непэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыщт.

Н. ЛэупакIэм ихырыхыхьэхэр

ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу, археологэу, Адыгэ Рес-публикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ Iофы-шIэшхоу ЛэупэкIэ Нурбый ыныбжь илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр непэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыщт.

Къашъор лъэпкъым итарихъ

Дунаим щыпсэурэ лъэпкъхэм яшэн-хабзэхэр искусствэм къыщыпIотэн-хэм фэшI амалэу щыIэр бэ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филар-моние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ тхьаумафэм къытыгъэ концертыр къашъохэм афэгъэхьыгъагъ.

Къашъор лъэпкъым итарихъ

Дунаим щыпсэурэ лъэпкъхэм яшэн-хабзэхэр искусствэм къыщыпIотэн-хэм фэшI амалэу щыIэр бэ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филар-моние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ тхьаумафэм къытыгъэ концертыр къашъохэм афэгъэхьыгъагъ.

Къэгъэлъэгъонхэм тяжэ

Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъонэу щызэхащэх. КъэшIыгъохэм цIыфыбэ зэряплъырэр тигуапэу хэтэгъэунэфыкIы.

Къэгъэлъэгъонхэм тяжэ

Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъонхэр гъэшIэгъонэу щызэхащэх. КъэшIыгъохэм цIыфыбэ зэряплъырэр тигуапэу хэтэгъэунэфыкIы.

Технологии машинного обучения группы компаний «Ростелеком» признаны лучшими в морфологическом анализе текстов.

Самообучаемый алгоритм морфологического анализа и нормализации русскоязычных текстов, разработанный специалистами АО «Айкумен ИБС»,показал наилучшие характеристики в конкурсной части состоявшейся в Москве XXIII Международной конференции «Диалог 2017», посвященной актуальной оценке уровня развития российских машинно-лингвистических технологий.

Технологии машинного обучения группы компаний «Ростелеком» признаны лучшими в морфологическом анализе текстов.

Самообучаемый алгоритм морфологического анализа и нормализации русскоязычных текстов, разработанный специалистами АО «Айкумен ИБС»,показал наилучшие характеристики в конкурсной части состоявшейся в Москве XXIII Международной конференции «Диалог 2017», посвященной актуальной оценке уровня развития российских машинно-лингвистических технологий.

Житель Адыгеи, получивший травмы во время урагана в Москве, доставлен на лечение домой

15 июня ночью из Москвы в г. Краснодар был доставлен лежачий пациент, проходивший лечение в Московской клинике. Жительем Красногвардейского района получил серьезные травмы.

Житель Адыгеи, получивший травмы во время урагана в Москве, доставлен на лечение домой

15 июня ночью из Москвы в г. Краснодар был доставлен лежачий пациент, проходивший лечение в Московской клинике. Жительем Красногвардейского района получил серьезные травмы.

В Адыгее подросток скончался после удара током на вагоне поезда

Информация о происшествии на железнодорожной станции Майкоп поступила в дежурную часть Белореченского ЛОП 19 июня вечером. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В Адыгее подросток скончался после удара током на вагоне поезда

Информация о происшествии на железнодорожной станции Майкоп поступила в дежурную часть Белореченского ЛОП 19 июня вечером. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.