Кушъхьэфачъэр зикIасэхэм апай

КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ фэшI кушъхьэфэчъэ транспортыр зикIасэхэм хэушъхьафыкIыгъэ пкъыгъохэр зэрагъэфедэнхэ фаем полицейскэхэм анаIэ тырарагъэдзагъ.

Кушъхьэфачъэр зикIасэхэм апай

КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ фэшI кушъхьэфэчъэ транспортыр зикIасэхэм хэушъхьафыкIыгъэ пкъыгъохэр зэрагъэфедэнхэ фаем полицейскэхэм анаIэ тырарагъэдзагъ.

Тисаугъэтхэр сыдигъо къэгущыIэщтха?

Союзнэ къэралыгъор зызэбгырэзым, тихэгъэгу гъогоу къыкIугъэр гъэзет пстэуми пIомэ хъунэу яапэрэ нэкIубгъохэм къарагъахьэу фежьагъэх. Зы тхылъкIэ а предметыр акIун фаеу хэгъэгум зэрэщалъытагъэри игъо шъыпкъэу хъугъэ. Шъыпкъагъэр зылъапсэу щыт тарихъыр ары цIыф жъугъэхэр зэкъозгъэуцощтхэр. АщкIэ мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщых хэгъэгум икультурэ-тарихъ саугъэтхэр.

Тисаугъэтхэр сыдигъо къэгущыIэщтха?

Союзнэ къэралыгъор зызэбгырэзым, тихэгъэгу гъогоу къыкIугъэр гъэзет пстэуми пIомэ хъунэу яапэрэ нэкIубгъохэм къарагъахьэу фежьагъэх. Зы тхылъкIэ а предметыр акIун фаеу хэгъэгум зэрэщалъытагъэри игъо шъыпкъэу хъугъэ. Шъыпкъагъэр зылъапсэу щыт тарихъыр ары цIыф жъугъэхэр зэкъозгъэуцощтхэр. АщкIэ мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщых хэгъэгум икультурэ-тарихъ саугъэтхэр.

Дунэе зэнэкъокъу зэхащэ

Коммуникационнэ купэу Орта, менеджерхэм я Ассоциацие, М.В. Ломоносовым ыцIэ зыхьырэ Москва къэралыгъо университетым философиемкIэ ифакультет ыкIи Урысые социальнэ университетым PR-м, маркетингым, рекламэм, Iофтхьабзэхэм язэхэщэн алъэныкъокIэ Дунэе зэнэкъокъоу коммуникационнэ проектэу «Eventiada Awards 2017-рэ» зыфиIорэр зэхащэ.

Дунэе зэнэкъокъу зэхащэ

Коммуникационнэ купэу Орта, менеджерхэм я Ассоциацие, М.В. Ломоносовым ыцIэ зыхьырэ Москва къэралыгъо университетым философиемкIэ ифакультет ыкIи Урысые социальнэ университетым PR-м, маркетингым, рекламэм, Iофтхьабзэхэм язэхэщэн алъэныкъокIэ Дунэе зэнэкъокъоу коммуникационнэ проектэу «Eventiada Awards 2017-рэ» зыфиIорэр зэхащэ.

Нахь псынкIэу къаухыщт

Мэзэ заулэ хъугъэ Шъхьэгуащэ телъ лъэмыджым урамэу Гагариныр зыщынэсырэм дэжь автомобильхэр зэуж-зэкIыхьэу къызыщыуцухэрэр. Ахэр игъом лъэмыджым икIынхэ алъэкIырэп, джащ фэдэу псэупIэу Краснооктябрьскэм, псыхъом ыкIыбкIэ щыпсэухэрэ цIыфхэм къалэм къыдэхьанхэкIэ къин алъэгъу. БгъуитIумкIи къарыкIхэрэ водительхэр лъэмыджым дэжь щызэжэжьых, тыгъэм хэтхэу охътэ лые

Нахь псынкIэу къаухыщт

Мэзэ заулэ хъугъэ Шъхьэгуащэ телъ лъэмыджым урамэу Гагариныр зыщынэсырэм дэжь автомобильхэр зэуж-зэкIыхьэу къызыщыуцухэрэр. Ахэр игъом лъэмыджым икIынхэ алъэкIырэп, джащ фэдэу псэупIэу Краснооктябрьскэм, псыхъом ыкIыбкIэ щыпсэухэрэ цIыфхэм къалэм къыдэхьанхэкIэ къин алъэгъу. БгъуитIумкIи къарыкIхэрэ водительхэр лъэмыджым дэжь щызэжэжьых, тыгъэм хэтхэу охътэ лые

ЧIыгу Iахьхэр яунаеу атыратхэщтых

Къэралыгъо программэу щыIэхэм адиштэу «О содействии развитию жилищного строительства» зыфиIорэ проектым Iоф ешIэ. УнагъомкIэ Законым къызэрэщиIорэмкIэ, ны-тыхэу сабыищ ыкIи нахьыбэ зиIэхэм чIыгу Iахьхэр унэ тырашIыхьанэу хабзэм къаретых. Ащ фэдэ унашъо къэралыгъом и Правительствэ зиштэгъагъэр 2011-рэ илъэсыр ары. Джынэс чIыгур илъэси 10

ЧIыгу Iахьхэр яунаеу атыратхэщтых

Къэралыгъо программэу щыIэхэм адиштэу «О содействии развитию жилищного строительства» зыфиIорэ проектым Iоф ешIэ. УнагъомкIэ Законым къызэрэщиIорэмкIэ, ны-тыхэу сабыищ ыкIи нахьыбэ зиIэхэм чIыгу Iахьхэр унэ тырашIыхьанэу хабзэм къаретых. Ащ фэдэ унашъо къэралыгъом и Правительствэ зиштэгъагъэр 2011-рэ илъэсыр ары. Джынэс чIыгур илъэси 10

«Ростелеком» и канал Nickelodeon ждут юных краснодарцев в «День, когда пора играть!»

Традиционный детский праздник Nickelodeon и «Ростелекома» в этом году пройдет в в Краснодаре в парке «Солнечный остров» 20 августа. Семейный развлекательный телеканал и  «Интерактивное телевидение 2.0» от «Ростелекома» приглашают детей и их родителей провести день на свежем воздухе.

«Ростелеком» и канал Nickelodeon ждут юных краснодарцев в «День, когда пора играть!»

Традиционный детский праздник Nickelodeon и «Ростелекома» в этом году пройдет в в Краснодаре в парке «Солнечный остров» 20 августа. Семейный развлекательный телеканал и  «Интерактивное телевидение 2.0» от «Ростелекома» приглашают детей и их родителей провести день на свежем воздухе.

Пщынаор, гъэжъынч тиорэд!

Адыгэ Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артистэу, пщынэо цIэрыIоу, орэдусэу ЛIыбзыу Аслъан лъэпкъ музыкальнэ искусствэм еплъыкIэ хэхыгъэхэр фыриIэх. ГукIэ ылъэгъурэм псэ къыпигъакIэ зэрэшIоигъор иIофшIагъэ къыхэдгъэщзэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Пщынаор, гъэжъынч тиорэд!

Адыгэ Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артистэу, пщынэо цIэрыIоу, орэдусэу ЛIыбзыу Аслъан лъэпкъ музыкальнэ искусствэм еплъыкIэ хэхыгъэхэр фыриIэх. ГукIэ ылъэгъурэм псэ къыпигъакIэ зэрэшIоигъор иIофшIагъэ къыхэдгъэщзэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

«Вертикалым» тегъэгугъэ

Дзэ-спорт джэгунэу «ТекIоныгъэм» хэлэжьэхэрэ купхэм якIэух зэIукIэгъухэр Москва хэкум щэкIох. ШышъхьэIум и 15 — 19-м Урысыем иныбжьыкIэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых. Адыгэ Республикэм иклубэу «Вертикалым» гъэхъагъэхэр ышIынхэу тегъэгугъэ.

«Вертикалым» тегъэгугъэ

Дзэ-спорт джэгунэу «ТекIоныгъэм» хэлэжьэхэрэ купхэм якIэух зэIукIэгъухэр Москва хэкум щэкIох. ШышъхьэIум и 15 — 19-м Урысыем иныбжьыкIэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых. Адыгэ Республикэм иклубэу «Вертикалым» гъэхъагъэхэр ышIынхэу тегъэгугъэ.

Мыекъуапэ зыщагъэхьазыры

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт егъэджэн зэIукIэгъухэр мы мафэхэм щэкIох. Москва, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Адыгеим, нэмыкIхэм дзюдомкIэ ябэнакIохэм Урысыем изэнэкъокъу зыфагъэхьазыры.

Мыекъуапэ зыщагъэхьазыры

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт егъэджэн зэIукIэгъухэр мы мафэхэм щэкIох. Москва, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Адыгеим, нэмыкIхэм дзюдомкIэ ябэнакIохэм Урысыем изэнэкъокъу зыфагъэхьазыры.

ЧIинэрэр ыгъотыжьыщта?

Урысыем футболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр зыхэт купым я 6-рэ ешIэгъухэр щыкIуагъэх. 2017 — 2018-рэ илъэс зэнэкъокъум медальхэр къыщыдэзыхын зылъэкIыщтхэр нахьыбэ зэрэхъухэрэм тегъэгушIо.

ЧIинэрэр ыгъотыжьыщта?

Урысыем футболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр зыхэт купым я 6-рэ ешIэгъухэр щыкIуагъэх. 2017 — 2018-рэ илъэс зэнэкъокъум медальхэр къыщыдэзыхын зылъэкIыщтхэр нахьыбэ зэрэхъухэрэм тегъэгушIо.

Более 3 тысяч компаний Юга России пользуются «Новой телефонией» от «Ростелекома»

Облачная голосовая связь от «Ростелекома» помогает выстраивать бизнес-коммуникации трём тысячам организаций в ЮФО и СКФО. Виртуальная «телефонная станция» располагается вне офиса и работает на серверах провайдера. «Новая телефония» не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. Доступ к корпоративной сети можно

Более 3 тысяч компаний Юга России пользуются «Новой телефонией» от «Ростелекома»

Облачная голосовая связь от «Ростелекома» помогает выстраивать бизнес-коммуникации трём тысячам организаций в ЮФО и СКФО. Виртуальная «телефонная станция» располагается вне офиса и работает на серверах провайдера. «Новая телефония» не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. Доступ к корпоративной сети можно

Экологи считают неактуальной петицию жителей Кубани в связи с исчезновением самшита

Специалисты Негосударственного природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» подтверждают факт  экологической катастрофы, связанной с исчезновением в Адыгее и Краснодарском крае реликтового самшита.

Экологи считают неактуальной петицию жителей Кубани в связи с исчезновением самшита

Специалисты Негосударственного природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» подтверждают факт  экологической катастрофы, связанной с исчезновением в Адыгее и Краснодарском крае реликтового самшита.

Клуб «Вертикаль» из Адыгеи борется за победу финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Подшефный УФСИН России по Республике Адыгея военно-патриотический клуб «Вертикаль» представляет республику в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Он проходит с 15 по 19 августа в Московской области в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Кубинке.

Клуб «Вертикаль» из Адыгеи борется за победу финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Подшефный УФСИН России по Республике Адыгея военно-патриотический клуб «Вертикаль» представляет республику в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Он проходит с 15 по 19 августа в Московской области в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Кубинке.

В Майкопе акция приставов «Соберем ребенка в школу» помогла взыскать у должника 228 тысяч рублей алиментов

Судебными приставами-исполнителями Майкопского городского отдела судебных приставов в рамках акции под названием «Соберем ребенка в школу» взыскано 228 тысяч рублей задолженности по алиментам.

В Майкопе акция приставов «Соберем ребенка в школу» помогла взыскать у должника 228 тысяч рублей алиментов

Судебными приставами-исполнителями Майкопского городского отдела судебных приставов в рамках акции под названием «Соберем ребенка в школу» взыскано 228 тысяч рублей задолженности по алиментам.

В Адыгее введен особый противопожарный режим

В Адыгее в пяти из девяти  муниципальных образованиях республики введён особый противопожарный режим.

В Адыгее введен особый противопожарный режим

В Адыгее в пяти из девяти  муниципальных образованиях республики введён особый противопожарный режим.

Лъэмыджым игъэцэкIэжьын аухыгъах пIоми хъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къалэу Мыекъуапэ иурамэу Шэуджэным ыцIэкIэ щытым телъ лъэмыджым игъэцэкIэжьын зэрэкIорэр зэригъэлъэгъугъ.

Лъэмыджым игъэцэкIэжьын аухыгъах пIоми хъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къалэу Мыекъуапэ иурамэу Шэуджэным ыцIэкIэ щытым телъ лъэмыджым игъэцэкIэжьын зэрэкIорэр зэригъэлъэгъугъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм япхыгъэу ригъэблэгъагъэх. Теуцожь, Тэхъутэмыкъое, Мыекъопэ, Джэджэ районхэм ыкIи къалэу Мыекъуапэ ащыпсэухэрэм зыгъэгумэкIырэ IофыгъохэмкIэ республикэм ипащэ зыкъыфагъэзагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат цIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм япхыгъэу ригъэблэгъагъэх. Теуцожь, Тэхъутэмыкъое, Мыекъопэ, Джэджэ районхэм ыкIи къалэу Мыекъуапэ ащыпсэухэрэм зыгъэгумэкIырэ IофыгъохэмкIэ республикэм ипащэ зыкъыфагъэзагъ.

Мыекъопэ районым къыщычIатIыкIыгъэ пкъыгъохэр Лъэпкъ музеим ратыжьыщтых

Республикэм и Мыекъопэ район, къуаджэу Мэфэхьаблэ иIэгъо-блэгъухэм адэжь, тхьамэфитIум ехъугъэу Iоф щешIэ ООО-у «Артефакт» зыфиIорэм иархеолог купэу Ростов-на-Дону къикIыгъэм. УплъэкIун IофшIэнхэм нэбгырэ 300 фэдиз ахэлажьэ.

Мыекъопэ районым къыщычIатIыкIыгъэ пкъыгъохэр Лъэпкъ музеим ратыжьыщтых

Республикэм и Мыекъопэ район, къуаджэу Мэфэхьаблэ иIэгъо-блэгъухэм адэжь, тхьамэфитIум ехъугъэу Iоф щешIэ ООО-у «Артефакт» зыфиIорэм иархеолог купэу Ростов-на-Дону къикIыгъэм. УплъэкIун IофшIэнхэм нэбгырэ 300 фэдиз ахэлажьэ.

Гъогоу Мыекъуапэ — Армавир щыщ километри 10-р агъэцэкIэжьыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат автомобиль гъогоу Р-217 «Кавказ» зыфиIорэр зыщагъэцэкIэжьырэ чIыпIэм щыIагъ.

Гъогоу Мыекъуапэ — Армавир щыщ километри 10-р агъэцэкIэжьыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат автомобиль гъогоу Р-217 «Кавказ» зыфиIорэр зыщагъэцэкIэжьырэ чIыпIэм щыIагъ.

Абхъазым игуфакIохэм я Маф

Саугъэт къафызэIуахыгъ Абхъазым ишъхьафитыныгъэ фэзаохэзэ Адыгеим щыщ кIалэхэу лIыхъужъэу фэхыгъэхэм афэгъэхьыгъэ саугъэт тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Абхъазым игуфакIохэм я Маф

Саугъэт къафызэIуахыгъ Абхъазым ишъхьафитыныгъэ фэзаохэзэ Адыгеим щыщ кIалэхэу лIыхъужъэу фэхыгъэхэм афэгъэхьыгъэ саугъэт тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Пкъэу пытэу ар Тембот кIэтыгъ

КIэрэщэ Тембот зысшIагъэр илъэс 60-м ехъужьыгъ, ащыгъум сыстудентыгъ. Нахь благъэу сыIукIэн, сыдэгущыIэн насып сиIэ зыхъугъэр 1960-рэ илъэсым Адыгэ кIэлэегъэджэ институтыр къэсыухи, хэку гъэзетэу «Социалистическэ Адыгеим» иредакцие сыщылажьэу зесэгъажьэр ары. Ащ апэрэу Москва а лъэхъаным къыщыдэкIыгъэкIэ романэу «Состязание с мечтой» зыфиIорэр

Пкъэу пытэу ар Тембот кIэтыгъ

КIэрэщэ Тембот зысшIагъэр илъэс 60-м ехъужьыгъ, ащыгъум сыстудентыгъ. Нахь благъэу сыIукIэн, сыдэгущыIэн насып сиIэ зыхъугъэр 1960-рэ илъэсым Адыгэ кIэлэегъэджэ институтыр къэсыухи, хэку гъэзетэу «Социалистическэ Адыгеим» иредакцие сыщылажьэу зесэгъажьэр ары. Ащ апэрэу Москва а лъэхъаным къыщыдэкIыгъэкIэ романэу «Состязание с мечтой» зыфиIорэр

Адыгэ литературэм илъэгъохэщ

Адыгэ тхэкIошхоу КIэрэщэ Тембот ыцIэ адыгэ литературэм кIэрыпчын умылъэкIынэу пытэу епхыгъ, ащ икъежьэпIэ шъыпкъэм тхакIохэу Цэй Ибрахьимэрэ Хьаткъо Ахьмэдрэ игъусэхэу Iутыгъ. Ахэм яапэрэ тхылъхэр арых адыгэ литературэм лъэгъохэщхэу фэхъугъэхэр, ащ лъапсэ фэзышIыгъэхэр, ыцIэ лъагэу зыIэтыгъэхэр.

Адыгэ литературэм илъэгъохэщ

Адыгэ тхэкIошхоу КIэрэщэ Тембот ыцIэ адыгэ литературэм кIэрыпчын умылъэкIынэу пытэу епхыгъ, ащ икъежьэпIэ шъыпкъэм тхакIохэу Цэй Ибрахьимэрэ Хьаткъо Ахьмэдрэ игъусэхэу Iутыгъ. Ахэм яапэрэ тхылъхэр арых адыгэ литературэм лъэгъохэщхэу фэхъугъэхэр, ащ лъапсэ фэзышIыгъэхэр, ыцIэ лъагэу зыIэтыгъэхэр.

Итворчествэ осэшхо фашIы

 «Непэрэ тилитературэ игъэхъагъэхэм татегущыIэ зыхъукIэ, историческэ экскурсым иягъэ къэкIощтэп: 1932-рэ илъэсым адыгэ литературэм апэрэу (адыгэ литературэм имызакъоу, Темыр Кавказым инарод пстэумэ ялитературэкIи ары) жанрэу романыр КIэрэщэ Тембот къыхигъахьи, джы «Насыпым игъогоу» зэкIэми зэлъашIэрэр щыIэ хъугъэ». А. ШЪХЬЭЛАХЪУ.

Итворчествэ осэшхо фашIы

 «Непэрэ тилитературэ игъэхъагъэхэм татегущыIэ зыхъукIэ, историческэ экскурсым иягъэ къэкIощтэп: 1932-рэ илъэсым адыгэ литературэм апэрэу (адыгэ литературэм имызакъоу, Темыр Кавказым инарод пстэумэ ялитературэкIи ары) жанрэу романыр КIэрэщэ Тембот къыхигъахьи, джы «Насыпым игъогоу» зэкIэми зэлъашIэрэр щыIэ хъугъэ». А. ШЪХЬЭЛАХЪУ.

НЫМ ИГИМН

«Шыу закъом» щыщ пычыгъу Ерстэм янэ, зэрянэу, шIу зэрилъэгъурэм имызакъоу, ицIыфыгъэкIи лъытэ лыягъэ фыриI. Арэу зыхъугъэр илIыпкъ иуцоу, ыгурэ ышъхьэрэ зэгъусэу зыхъугъэр ары ныIэп. Адыгэмэ «Бзылъфыгъэ дэгъу» зыфаIорэм къикIырэр къыгурыIоу зыхъугъэр ары. ЩыIагъэх ащ фэдэ адыгэ бзылъфыгъэхэр бзылъфыгъэм шIугъэу фалъэгъурэр

НЫМ ИГИМН

«Шыу закъом» щыщ пычыгъу Ерстэм янэ, зэрянэу, шIу зэрилъэгъурэм имызакъоу, ицIыфыгъэкIи лъытэ лыягъэ фыриI. Арэу зыхъугъэр илIыпкъ иуцоу, ыгурэ ышъхьэрэ зэгъусэу зыхъугъэр ары ныIэп. Адыгэмэ «Бзылъфыгъэ дэгъу» зыфаIорэм къикIырэр къыгурыIоу зыхъугъэр ары. ЩыIагъэх ащ фэдэ адыгэ бзылъфыгъэхэр бзылъфыгъэм шIугъэу фалъэгъурэр