ЦIыфитIу – зы гъашIэ

Бастэ зэшъхьэгъусэхэу Батмызэрэ Дэхэ­нэфрэ Мыекъуапэ зыщыпсэухэрэр бэшIагъэ. ХыIушъо Шапсыгъэм къыщыхъугъэх, ныбжьыкIэхэу унагъо ашIагъ, ягушIуагъуи ягукIаий зэдагощыхэзэ ягъэшIэ гъогу къакIугъ. Ар гъогу кIэкуагъэп, Батмызэрэ Дэхэнэфрэ зы­зэгъусэхэр илъэс 50 зэрэхъугъэм фэшI бэмышIэу «дышъэ» джэгу афашIыгъ.

ЦIыфитIу – зы гъашIэ

Бастэ зэшъхьэгъусэхэу Батмызэрэ Дэхэ­нэфрэ Мыекъуапэ зыщыпсэухэрэр бэшIагъэ. ХыIушъо Шапсыгъэм къыщыхъугъэх, ныбжьыкIэхэу унагъо ашIагъ, ягушIуагъуи ягукIаий зэдагощыхэзэ ягъэшIэ гъогу къакIугъ. Ар гъогу кIэкуагъэп, Батмызэрэ Дэхэнэфрэ зы­зэгъусэхэр илъэс 50 зэрэхъугъэм фэшI бэмышIэу «дышъэ» джэгу афашIыгъ.

Непэ имэфэкI

Урысыем самбэ бэнакIэм щыфагъасэхэу заублагъэр илъэс 80 мэхъу. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ­хэр Адыгэ Республикэм непэ щыкIощтых.

Непэ имэфэкI

Урысыем самбэ бэнакIэм щыфагъасэхэу заублагъэр илъэс 80 мэхъу. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ­хэр Адыгэ Республикэм непэ щыкIощтых.

Ятфэнэрэу къыхьыгъ

Ушу саньдамкIэ Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр, хэгъэгум иныбжьы­кIэ­хэм язэнэкъокъу Москва щыкIуагъэх. Адыгеим испортсменхэм ахэм медали 3 къащахьыгъ.

Ятфэнэрэу къыхьыгъ

Ушу саньдамкIэ Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр, хэгъэгум иныбжьы­кIэ­хэм язэнэкъокъу Москва щыкIуагъэх. Адыгеим испортсменхэм ахэм медали 3 къащахьыгъ.

КъулыкъушIэхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ щы­Iа­гъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

КъулыкъушIэхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ щы­Iа­гъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Лъэпкъ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Журналистым идунай ыхъожьыгъ

ШэкIогъум и 12-м илъэс67-рэ ыныбжьэу Дагъыстан, къалэу Махачкала, идунай щи­хъожьыгъ журналистэу, культурологэу, Урысыем ижурна­листхэм я Союз этноконфес­сиональнэ ушэтынхэмкIэ Гупчэу щызэхащагъэм ипащэу Кусэ-Цухъо Сулиет.

Журналистым идунай ыхъожьыгъ

ШэкIогъум и 12-м илъэс67-рэ ыныбжьэу Дагъыстан, къалэу Махачкала, идунай щи­хъожьыгъ журналистэу, культурологэу, Урысыем ижурна­листхэм я Союз этноконфес­сиональнэ ушэтынхэмкIэ Гупчэу щызэхащагъэм ипащэу Кусэ-Цухъо Сулиет.

ЫпкIэ хэмылъэу прививкэ къышъуфашIыщт

Адыгэ Республикэм щыпсэу­хэрэм гриппыр къямыутэлIэным фэшI ыпкIэ хэмылъэу прививкэ къафашIыщт. Ащ пае бэрэскэ­жъыем къыщегъэжьагъэу бэрэскэшхом нэс врачхэм ябригадэ дежурствэр ыхьыщт.

ЫпкIэ хэмылъэу прививкэ къышъуфашIыщт

Адыгэ Республикэм щыпсэу­хэрэм гриппыр къямыутэлIэным фэшI ыпкIэ хэмылъэу прививкэ къафашIыщт. Ащ пае бэрэскэ­жъыем къыщегъэжьагъэу бэрэскэшхом нэс врачхэм ябригадэ дежурствэр ыхьыщт.

Юридическэ IэпыIэгъу шъуищыкIагъа? Зыкъытфэжъугъаз!

2018-рэ илъэсым шэкIогъум и 20-м Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июрист­хэм я Ассоциацие» ыпкIэ зы­хэмылъ юридическэ IэпыIэгъум и Мафэ зэрэ Урысыеу щызэхищэщт.

Юридическэ IэпыIэгъу шъуищыкIагъа? Зыкъытфэжъугъаз!

2018-рэ илъэсым шэкIогъум и 20-м Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июрист­хэм я Ассоциацие» ыпкIэ зы­хэмылъ юридическэ IэпыIэгъум и Мафэ зэрэ Урысыеу щызэхищэщт.

Анахьэу зыщыхэукъохэрэ гъэцэкIэнхэр

Илъэс къэс зэтыгъоу атырэ экзаменхэр заухыхэкIэ, кIэуххэр зэфахьысыжьых. Бгъу пстэумкIи экспертхэр къе­кIуалIэ­хэзэ, Iофыр зэхафы, кIэлэегъаджэхэм нахь анаIэ зытетынхэ фэе лъэныкъохэр агъэнафэх.

Анахьэу зыщыхэукъохэрэ гъэцэкIэнхэр

Илъэс къэс зэтыгъоу атырэ экзаменхэр заухыхэкIэ, кIэуххэр зэфахьысыжьых. Бгъу пстэумкIи экспертхэр къе­кIуалIэ­хэзэ, Iофыр зэхафы, кIэлэегъаджэхэм нахь анаIэ зытетынхэ фэе лъэныкъохэр агъэнафэх.

Къушъхьэ туризмэмкIэ гупчэ тиIэщт

ПсэупIэу Каменномостскэм къушъхьэ зекIонымкIэ гупчэ щызэхащэ зэрашIоигъор ащ иадминистрацие ипащэу Владимир Петровым къыIуагъ.

Къушъхьэ туризмэмкIэ гупчэ тиIэщт

ПсэупIэу Каменномостскэм къушъхьэ зекIонымкIэ гупчэ щызэхащэ зэрашIоигъор ащ иадминистрацие ипащэу Владимир Петровым къыIуагъ.

«Русское лото», миллионхэр…

Къэралыгъо лоторееу «Русское лото» зыфиIорэр джэгукIэ анахьыжъхэм ыкIи цIыфхэм шIу алъэгъухэрэм ащыщ. Лоторейхэр зыщэфыгъэхэу ахъщэ къэзыхьынэу гугъэхэрэр тхьаумафэ къэс телеканалэу НТВ-м кIэрэтIысхьэх, яунэхэм зэрарысхэу джэгуныр зэрэрекIокIырэр алъэгъу.

«Русское лото», миллионхэр…

Къэралыгъо лоторееу «Русское лото» зыфиIорэр джэгукIэ анахьыжъхэм ыкIи цIыфхэм шIу алъэгъухэрэм ащыщ. Лоторейхэр зыщэфыгъэхэу ахъщэ къэзыхьынэу гугъэхэрэр тхьаумафэ къэс телеканалэу НТВ-м кIэрэтIысхьэх, яунэхэм зэрарысхэу джэгуныр зэрэрекIокIырэр алъэгъу.

Къэлэ прокуратурэм къеты

Ешъуагъэу аварие ышIыгъ Илъэс 21-рэ зыныбжь къэлэдэсым ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым епхыгъэу Мыекъуапэ ипрокуратурэ гъэмысэн унашъо ышIыгъ.

Къэлэ прокуратурэм къеты

Ешъуагъэу аварие ышIыгъ Илъэс 21-рэ зыныбжь къэлэдэсым ылъэныкъокIэ къызэIуахыгъэ уголовнэ Iофым епхыгъэу Мыекъуапэ ипрокуратурэ гъэмысэн унашъо ышIыгъ.

Адыгэхэм ясэмэркъэу къашъохэр

Лъэпсэшхо зиIэ адыгэхэм якультурэ бай уетIэ зэпытыгъэкIи умыухынэу шIэныгъабэ щызэтегъэщагъ. Лъэпкъым идунэететыкIагъэр итарихъ, ыбзэ, ишэн-хабзэхэм, изекIокIэ-шIыкIэхэм, иорэдхэм, икъашъохэм къащыIотагъ. ЛъэныкъуабэкIэ гъэзагъэу Iоф зышIэрэ шIэныгъэлэжьхэм чэщи мафи ямыIэу мыхэмкIэ Iофыгъохэр зэшIуахых – мэугъуаех, зэрагъашIэ, зэхафы, гупшысэ зэфэхьысыжьхэр ашIых, тхыгъэ зэфэшъхьафхэр, тхылъхэр

Адыгэхэм ясэмэркъэу къашъохэр

Лъэпсэшхо зиIэ адыгэхэм якультурэ бай уетIэ зэпытыгъэкIи умыухынэу шIэныгъабэ щызэтегъэщагъ. Лъэпкъым идунэететыкIагъэр итарихъ, ыбзэ, ишэн-хабзэхэм, изекIокIэ-шIыкIэхэм, иорэдхэм, икъашъохэм къащыIотагъ. ЛъэныкъуабэкIэ гъэзагъэу Iоф зышIэрэ шIэныгъэлэжьхэм чэщи мафи ямыIэу мыхэмкIэ Iофыгъохэр зэшIуахых – мэугъуаех, зэрагъашIэ, зэхафы, гупшысэ зэфэхьысыжьхэр ашIых, тхыгъэ зэфэшъхьафхэр, тхылъхэр

IофшIэгъэ дэгъу

IофшIэгъэ зэтегъэпсыхьэгъэ дэгъу Налщык щыпсэухэрэ Котляров зэшъхьэгъусэхэу Мариерэ Викторрэ ятхылъ тедзапIэ къыщыдэкIыгъ. Ар зигупшысэ къыхьыгъэр Иуаныкъо (Докъщыкъо) Мадинэ ары. «Адыгэ идэ» цIэу зыфишIыгъэр адыгэхэм ялъэпкъ IэшIагъэу, дышъэидэр бзылъфыгъэ Iапэхэм зэрагъэчъыщтыгъэм фэгъэхьыгъ. Мадинэ илъэсипшI пчъагъэм мыщ Iоф дишIагъ ыкIи творческэ лIыхъужъныгъэ

IофшIэгъэ дэгъу

IофшIэгъэ зэтегъэпсыхьэгъэ дэгъу Налщык щыпсэухэрэ Котляров зэшъхьэгъусэхэу Мариерэ Викторрэ ятхылъ тедзапIэ къыщыдэкIыгъ. Ар зигупшысэ къыхьыгъэр Иуаныкъо (Докъщыкъо) Мадинэ ары. «Адыгэ идэ» цIэу зыфишIыгъэр адыгэхэм ялъэпкъ IэшIагъэу, дышъэидэр бзылъфыгъэ Iапэхэм зэрагъэчъыщтыгъэм фэгъэхьыгъ. Мадинэ илъэсипшI пчъагъэм мыщ Iоф дишIагъ ыкIи творческэ лIыхъужъныгъэ

«Звонницэр» Москва щэжъынчы

Мыекъуапэ итворческэ купышхоу «Звонницэр» Москва кIоным ыпэкIэ Дмитрий Гордиенкэм, кIэлэ­еджакIохэм таIукIагъ. Искусствэмрэ щыIэныгъэмрэ язэпхыныгъэхэм тизэдэгущыIэгъу къащедгъэжьагъ.

«Звонницэр» Москва щэжъынчы

Мыекъуапэ итворческэ купышхоу «Звонницэр» Москва кIоным ыпэкIэ Дмитрий Гордиенкэм, кIэлэ­еджакIохэм таIукIагъ. Искусствэмрэ щыIэныгъэмрэ язэпхыныгъэхэм тизэдэгущыIэгъу къащедгъэжьагъ.

Студентхэм язэIукIэгъухэр

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым ястудентхэм волейболымкIэ язэнэкъокъу Махачкала щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Студентхэм язэIукIэгъухэр

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым ястудентхэм волейболымкIэ язэнэкъокъу Махачкала щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе. Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar, национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе. Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar, национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью

Шапхъэхэм адиштэнхэм пай

Былымылым, гъэщым ыкIи къэкIыхэрэм ахашIыкIырэ гъомылапхъэхэр щынэгъончъэнхэм лъыплъэ­гъэнымкIэ зы системэ зыкI Урысые Федерацием щыгъэпсыгъэным фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо УФ-м и Правительствэ ипащэу Дмитрий Медведевым джырэблагъэ зэхищагъ.

Шапхъэхэм адиштэнхэм пай

Былымылым, гъэщым ыкIи къэкIыхэрэм ахашIыкIырэ гъомылапхъэхэр щынэгъончъэнхэм лъыплъэ­гъэнымкIэ зы системэ зыкI Урысые Федерацием щыгъэпсыгъэным фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо УФ-м и Правительствэ ипащэу Дмитрий Медведевым джырэблагъэ зэхищагъ.

Хэукъоныгъэ къыхагъэщыгъэп

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм бюджет-финанс, хэбзэIахь, экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет зичэзыу игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу Iащэ Мухьамэд. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, къулы­къухэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр,

Хэукъоныгъэ къыхагъэщыгъэп

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм бюджет-финанс, хэбзэIахь, экономикэ политикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб экономикэ зэпхыныгъэхэмкIэ икомитет зичэзыу игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу Iащэ Мухьамэд. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, къулы­къухэм ыкIи ведомствэхэм япащэхэр,

А мафэм зэхагъэкIыжьыщтхэп

ШэкIогъум и 15-р — зэшъхьэгъусэхэр зэхэмыгъэкIыжьыгъэнхэм и Мафэу Адыгеим щагъэнэфагъ.

А мафэм зэхагъэкIыжьыщтхэп

ШэкIогъум и 15-р — зэшъхьэгъусэхэр зэхэмыгъэкIыжьыгъэнхэм и Мафэу Адыгеим щагъэнэфагъ.

Нэбгырэ 500-м ехъурэмэ атхыгъ

Дунэе просветительскэ Iофтхьабзэу «Географический диктант» зыфиIорэр Урысыем ишъолъырхэм ыкIи IэкIыб къэ­ра­лы­гъохэм джырэблагъэ ащыкIуагъ.

Нэбгырэ 500-м ехъурэмэ атхыгъ

Дунэе просветительскэ Iофтхьабзэу «Географический диктант» зыфиIорэр Урысыем ишъолъырхэм ыкIи IэкIыб къэ­ра­лы­гъохэм джырэблагъэ ащыкIуагъ.

МашIом фэтэрым зыкъызыщиштэкIэ

МашIом фэтэрыбэу зэхэт унэхэм закъыщиштэу бэп къызэрэхэкIырэр. Ау ащ фэдэ тхьамыкIагъо къэхъун зэрилъэкIыщтыр ыкIи джащыгъум зэрэзекIонхэ фэе шIыкIэр цIыфхэм ашIэн фае.

МашIом фэтэрым зыкъызыщиштэкIэ

МашIом фэтэрыбэу зэхэт унэхэм закъыщиштэу бэп къызэрэхэкIырэр. Ау ащ фэдэ тхьамыкIагъо къэхъун зэрилъэкIыщтыр ыкIи джащыгъум зэрэзекIонхэ фэе шIыкIэр цIыфхэм ашIэн фае.

Пасэу агъэунэфымэ нахьышIу

ЦIыфхэр мы узым еIэзэнхэм иамал ямыIэу лIэшIэгъубэ блэкIыгъ. Медицинэ трактатхэу Мысыр тиэрэ ыпэкIэ щатхы­гъэхэу къагъотыжьыгъэхэм шъоущыгъу узым инэшанэхэр къызыщытыгъэхэр къахэфэх Урымым, Рим ащыпсэущтыгъэ Iазэхэм мы узыр бэрэ зэрагъэшIагъ, ахэм ащыщэу Аратамус ары ащ ыцIэ къэзыугупшысыгъэри. Ау ар къызэузы­гъэм хэкIыпIэ къыфагъотын алъэкIыщтыгъэп.

Пасэу агъэунэфымэ нахьышIу

ЦIыфхэр мы узым еIэзэнхэм иамал ямыIэу лIэшIэгъубэ блэкIыгъ. Медицинэ трактатхэу Мысыр тиэрэ ыпэкIэ щатхы­гъэхэу къагъотыжьыгъэхэм шъоущыгъу узым инэшанэхэр къызыщытыгъэхэр къахэфэх Урымым, Рим ащыпсэущтыгъэ Iазэхэм мы узыр бэрэ зэрагъэшIагъ, ахэм ащыщэу Аратамус ары ащ ыцIэ къэзыугупшысыгъэри. Ау ар къызэузы­гъэм хэкIыпIэ къыфагъотын алъэкIыщтыгъэп.

IофшIапIэ Iутхэм апай

Пенсионерэу IофшIапIэм джыри къыIумыкIыжьыгъэхэм япенсие индексацие зэрафашIырэм нахьыпэкIи мызэу, мытIоу тыкъытегущыIагъ, джыри зэ игугъу къэтшIыжьымэ тшIоигъу.

IофшIапIэ Iутхэм апай

Пенсионерэу IофшIапIэм джыри къыIумыкIыжьыгъэхэм япенсие индексацие зэрафашIырэм нахьыпэкIи мызэу, мытIоу тыкъытегущыIагъ, джыри зэ игугъу къэтшIыжьымэ тшIоигъу.

ИщыIэныгъэ гъогу рыплъэжьмэ…

Теуцожь районымкIэ анахь къоджэ цIыкIу зэтегъэпсыхьагъэхэм ащыщэу Пщыкъуйхьаблэ икIэлэпIугъэу Хьакъуй Гъэзэуат ары тигъэзетеджэхэр нэIуасэ зыфэсшIыхэ сшIоигъор.

ИщыIэныгъэ гъогу рыплъэжьмэ…

Теуцожь районымкIэ анахь къоджэ цIыкIу зэтегъэпсыхьагъэхэм ащыщэу Пщыкъуйхьаблэ икIэлэпIугъэу Хьакъуй Гъэзэуат ары тигъэзетеджэхэр нэIуасэ зыфэсшIыхэ сшIоигъор.