IэшIагъэр щыIэныгъэм щагъэфедэ

ШэнышIу зэрэхъугъэу, адыгэ культурэм ифестиваль Хьакъунае (Гавердовскэм) дэт IофшIапIэу «Нанэм» щыкIуагъ. Лъэпкъым иIэпэIасэхэм, ныбжьыкIэхэм яIэшIагъэхэр фестиваль-зэнэкъокъум къыщагъэлъэгъуагъэх. Культурэм иIофышIэхэр къыщыгущыIагъэх, кIэлэеджакIохэр усэхэм къяджагъэх, орэдхэр къаIуагъэх.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет кIэщакIо зыфэхъугъэ зэхахьэр лъэпкъ шIэжьым къыпкъырэкIы. Шъолъыр фестивалэу «IэпэIасэм» республикэм ирайонхэм, къалэхэм къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх.

— Пхъэм, шъом, шэкIым, гъучIым, фэшъхьафхэм ахэшIыкIыгъэхэр, дышъэидагъэхэр фестивалым къырахьылIагъэх, — къытиIуагъ Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. — Лъэпкъ культурэм зиужьыжьыным фэшI лъэныкъуабэ къыдэтлъытэзэ фестивалыр зэхэтщагъ.

Адыгэ IэпэIасэхэу тиIагъэхэм ялъагъо дахэу пызыдзэжьыгъэхэр, сэнаущыгъэшхо зыхэлъ цIыфхэр тиIэхэ хъужьыгъэх. Фестивалым къырахьылIэгъэхэ пкъыгъохэм узыIэпащэ, плъэгъурэм уегъэгушхо. Ошъадэ къычIахыжьыгъэ дышъэ ыкIи тыжьын IэшIагъэхэм илъэс мини 4-м ехъу аныбжь — Европэм къыщагъотыжьыгъэхэ тарихъ пкъыгъохэм анахьыжъых.

ЕплъыкIэхэр

— Адыгэкъалэ къикIыгъэ ЛIымыщэкъо Марыет, ащ игъусэ пшъэшъэжъыехэм лIакъохэм ятамыгъэхэр, лъэпкъ тхыпхъэхэр гъэшIэгъонэу къагъэлъэгъуагъэх, — къеIуатэ археолог цIэрыIоу Тэу Аслъан. — Анахьэу къыхэзгъэщырэр пшъэшъэжъыехэм сэе дахэхэр ащыгъхэу яIэшIагъэхэр къызэрагъэлъэгъуагъэр ары. ЛIымыщэкъохэу Эммэ, Даринэ сакъыщытхъу сшIоигъу.

IэпэIасэхэм яIофшIагъэ уасэ фэзышIыгъэ купым хэтыгъэхэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, СтIашъу Юрэ, Нэхэе Саидэ, Нэгъуцу Аслъан, МэщфэшIу Нэдждэт къызэрэтаIуагъэу, фестиваль-зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэр IэпэIасэх, лъэпкъ искусствэр лъагэу аIэты.

Дышъэидагъэхэм лIэужхэр зэрапхых. Псэушъхьэхэм афэдэу ашIыгъэхэ сурэтхэр шъуашэхэм, тхыпхъэхэм атырадагъэх. Гъобэкъуае щыщэу Iэшъынэ МыIуминатэ кIэлэеджакIохэр игъусэх. «IэпэIасэм икласс» зыфиIорэ зэхахьэм дэгъоу зыкъыщагъэлъэгъуагъ. Унагъом ищыкIэгъэ пкъыгъохэр Абрэдж Гощэфыжь ышIыгъэх. Зэмышъогъу Iуданэхэр, шэкIыхэр гъэшIэгъонэу ыгъэфедагъэх.

Кушъэхэр, пхъэкIычхэр, бысымгуащэу щыуанымрэ хьакумрэ акIэрытым ищыкIэгъэ пкъыгъохэр, джэмышххэм анэсыжьэу, къэзыгъэлъэгъуагъэхэм сыдэущтэу рэхьатэу яIофшIагъэ уеплъыщта?! Уджыхъу Вячеславрэ Гостэкъо Руслъанрэ пхъэм хашIыкIыгъэхэр лъэпкъ шIэжьым иIотакIох.

— СиIофшIэн сыгу рехьы, — къытиIуагъ Гостэкъо Руслъан. — СызыIэпищагъэшъ, нэмыкI сэнэхьат къыхэсхынэу сыфаеп.

Бэгъушъэ Алый, ГъукIэлI Асхьад, Абрэдж Нурдин, Шэуджэн Бислъан, Къуижъ Къэплъан, нэмыкIхэм ягуапэу Р. Гостэкъом икъэгъэлъэгъонхэм яплъыгъэх.

— IэпэIасэхэр нахьыбэрэ ныбжьыкIэхэм аIудгъэкIэщтых, лIэужхэр зэзыпххэрэ пчыхьэзэхахьэхэр зэхэтщэщтых, — къеIуатэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан.

Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Джармэкъо Азмэт зэхахьэм гущыIэгъу тыщыфэхъугъ. Ащ зэрилъытэрэмкIэ, фестивалым сабыйхэр, зыныбжь хэкIотагъэхэр зэIуигъакIэхи, лъэпкъым идэхагъэ къызэфаIотэн алъэкIыгъ.

НыбжьыкIэхэу Бэрзэдж Асыет, Мырзэ Суандэ, КъумпIыл ТIахьир, Дэнэжьыкъо Муратэ, фэшъхьафхэм язэгъэпшэнхэр щыIэныгъэм епхыгъэх.

— IэпэIасэхэр тикIэлэегъаджэх, тищысэх, — къеIуатэ Мырзэ Суандэ. — Фестивалым еплъынэу игъо имыфагъэхэм тлъэгъугъэр къафэтIотэжьыщт.

Исае Анжелэ, Джармэкъо Зурыет, ХъутIыжъ Гощсымэ, Гумэ Ларисэ къаIуатэрэр зэфэтхьысыжьэу нахьыпэкIи уахътэ къыхэкIыгъ. Бзылъфыгъэхэм ашIогъэшIэгъоныр лъэпкъ IэпэщысэхэмкIэ адыгэхэм яблэкIыгъэ лIэшIэгъухэр IупкIэу къаIуатэхэзэ, неущрэ мафэм ягупшысэхэмкIэ ухащэным зэрэфэхьазырхэр ары.

«Нанэм» ипащэу Нэгъуцу Аслъан фестиваль-зэнэкъокъум къыхигъэщыгъэр шIэжьым цIыфыр зэрипIурэр ары. Хабзэм икъулыкъушIэхэмрэ IэпэIасэхэмрэ язэдэлэжьэн зэрэлъыкIуатэрэм IофшIагъэхэр къыкIэлъэкIох. ХьакIэм узэрэпэгъокIыщтым ехьылIагъэу Тэу Аслъан къыIотагъэр гъэшIэгъон дэдэу щытыгъ.

АфэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт осэшI купым ыцIэкIэ IэпэIасэхэм къафэгушIуагъ, шIухьафтынхэр аритыжьыгъэх. КIэлэцIыкIухэр шъхьафэу къыхагъэщыгъэх. Апэрэ чIыпIэр Гостэкъо Руслъан къыдихыгъ. «Гран-при» зыфиIорэ шIухьафтын шъхьаIэр Мыекъуапэ щыпсэурэ Уджыхъу Вячеслав фагъэшъошагъ. Гумэ Ларисэ, ЛIымыщэкъо Марыет, Iэшъынэ МыIуминат, Исае Анжелэ, ХъутIыжъ Гощсымэ, нэмыкIхэри къыхагъэщыгъэх.

Концертыр

Журналистэу Беданыкъо Замирэ зэхахьэр зэрищагъ. Фестивалым иегъэжьэгъу адыгэ быракъыр лъагэу щаIэтыгъ. Быракъ уцышъоу жъогъо 12-р къызыхэлыдыкIырэм фэгъэхьыгъэ орэдэу Андзэрэкъо Чеслав ыусыгъэр Беданыкъо Замирэ Iэгу къыфытеохэзэ ыгъэжъынчыгъ. Адыгеим инароднэ артисткэу Уджыхъу Марыет зипэщэ кIэлэцIыкIу купэу «Щыгъыжъыем» едзыгъохэр къышIыгъэх, орэдхэр къыIуагъэх.

Архивым къыхахыжьыгъэ орэдэу Шэбатныкъо фэгъэхьыгъэу КIуае Зэфэс къыIозэ тыратхагъэр зэригъэфэжьи Нэгъой Заур къызэриIуагъэм осэ ин фэтэшIы. А. Хъуажъым, Р. Хьаткъом, З. Цышэм адыгэ орэдхэр дахэу къаIуагъэх. Пшъэшъэжъые цIыкIоу Хьаджэбыекъо Адыиф Адыгэ Республикэм и Гимн фэгъэхьыгъэу МэщбэшIэ Исхьакъ ытхыгъэм адыгабзэкIэ IупкIэу къеджагъ. Сирием къикIыжьыгъэ Цэй НэшIат лъэпкъым зиугъоижьыным ехьылIэгъэ орэдэу ыусыгъэр ишъхьэгъусэ зэхахьэм къыщиIуагъ.

ЗэхэщакIохэм, адыгэ хьалыжъохэр зыгъэжъагъэхэм, зыгощыгъэхэм зэхахьэр адыгабзэкIэ зезыщагъэу Беданыкъо Замирэ лъэшэу зэрафэразэхэр Мамый Руслъан, Пэрэныкъо Чатибэ, МэщфэшIу Нэдждэт, нэмыкIхэм къыхагъэщыгъ.

Опсэу, лъэпкъ фестивалыр! Нахьыбэрэ тыгъэгушIу.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.