IэпэкIадзэхэм яугъоин лъагъэкIуатэ

УФ-м и Президент IэнатIэ IухьанымкIэ зикандидатурэ ежь-ежьырэу къэзыгъэлъэгъогъэ Владимир Путиным зэрэдырагъаштэрэм ишыхьатэу Адыгеим щыпсэухэрэм яIэпэкIадзэхэм яугъоин лъагъэкIуатэ.

Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Joy Land» зыфиIорэр ары ахэр зыщаугъоирэ чIыпIэр къызыщызэIуахыгъэр. Фондэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэр IэпэкIадзэхэм яугъоин зэхэзыщагъэр. Ащ хэтхэ ныбжьыкIэ нахь чанхэм ащыщэу гущыIэгъу тызыфэхъугъэхэм къызэрэтаIуагъэмкIэ, а зы чIыпIэр ары мы уахътэм республикэм къыщызэIуахыгъэгор. ГурытымкIэ лъытагъэу нэбгырэ 50-м ехъу зы мафэм къекIуалIэ.

Тыгъуасэ IэпэкIадзэхэр зыщаугъоирэ чIыпIэм тэ тызщыIухьагъэм тефэу Урысыем и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард, Адыгеим щызэлъашIэрэ врачэу Алям Ильясовыр, нэмыкIхэр къекIолIагъэх ыкIи яIэпэкIадзэхэр атыгъэх. Активистэу гущыIэгъу тызыфэхъугъэхэм къызэраIуагъэмкIэ, ветеранхэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ анахь чаных, анахьыбэу ахэр арых къекIуалIэхэрэр. Тэри ащ шыхьат тыфэхъугъ. Владимир Путиныр къэралыгъом ипащэу зыщытым къыщыублагъэу ныбжьыкIэхэм амалэу яIэм зэрэхахъорэр кIэлэкIэ нэбгырэ заулэу тыздэгущыIагъэхэм къыхагъэщыгъ. ТапэкIи ягухэлъхэр пхыращынхэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъунэу гугъэпIэ инхэр зэрэрапхыхэрэм, цыхьэ зэрэфашIырэм кIагъэтхъыгъ.

ХЪУТ Нэфсэт.