IэпыIэгъу афэхъух

Эпидемиологие ушэтынхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, непэрэ мафэм ехъулIэу Адыге­им щыпсэухэрэм япроцент 40-м ехъумэ аллергие узыр яI.

Пстэуми анахьэу цIыфхэм къягуаорэр амброзиер ары. Амброзием охътэ кIэкIым къы­кIоцI зеушъомбгъу ыкIи къэ­гъэгъэнэу зиублэрэм иегъэшхо пстэуми арегъэкIы, егъэсыма­джэх.

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ къызэриIорэмкIэ, ащ икъэгъагъэ укIэрытыгъэ къодыеми, «поллиноз» зыфаIорэ узыр къыоузыным ищынагъо щыI.

Аллергие иIэу гуцафэ зы­шIыгъэр врачым еолIэн фае. УцхэмкIэ е диетэ гъэнэфагъэкIэ мыщ фэдэ сымаджэм еIазэх. Диетэм хэхьэ бананыр, нэшэ­бэгур, шъоур, гъомылэпхъэ плъыжьхэр, щыугъэр, гъэжъа­гъэр, стырыр умышхынхэр.
Мыекъопэ къэлэ поликлини­кэу урамэу Первомайскэр, 204-м тетым врач-аллергологэу Е. А. Мельниковам Iоф щешIэ. Блыпэм, бэрэскэжъыем, бэрэскэшхом сыхьатыр 8-м къыщегъэжьагъэу 13-м нэс, гъубджым, мэфэкум сыхьатыр 13-м къыщыублагъэу 18-м нэс сыма­джэхэм ар яIазэ.

Шъызыфэсакъыжь, шъуипсауныгъэ къэшъуухъум.

Хьабый Пщымаф.
АКъУ-м истудент.