IэпыIэгъу арагъэгъотыщт

Адыгеим хэхъоныгъэхэр ышIынхэм и Стратегие илъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщ мэзпромышленнэ кластерым изэхэщэнрэ предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу афэхъугъэнымрэ яIофыгъохэр.

ВРП-мкIи, социальнэ лъэныкъомкIи Адыгеим къэгъэлъэ­гъонышIухэр иIэх. Ащ дакIоу агропромышленнэ комплексым, предпринимательствэм, зекIоным, нэмыкI лъэныкъохэмкIи республикэм лъэбэкъушIухэр ышIынхэмкIэ амалэу IэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щыт. Шъолъырым социальнэ-экономикэ хэхъоны-гъэу ышIыщтхэм я Стратегиеу 2030-рэ илъэсым нэс телъы­тагъэм а пстэури къыдыхэлъытагъ.

Документым къызэри­гъэ­нафэу, парк шъолъырхэр ыкIи кластерхэр республикэм ща­гъэпсыщтых. Адыгеим ибаиныгъэ шъхьаIэхэм ащыщэу мэзхэм къатыхэрэ амалхэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнхэр мыщ дэжьым анахь шъхьаI. Ар гъэцэкIагъэ зыхъукIэ экономи­кэм хэхъоныгъэхэр ышIыщтых, мы лъэныкъом хэщагъэхэм IофшIэнымкIэ аIэкIэлъхэ кIуа­чIэхэр гъэкIэжьыгъэнхэм фэIорышIэщт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.