IэпыIэгъу арагъэгъотыщт

ЩыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Фондым кIэлэцIыкIу «цыхьэшIэгъу телефоным» и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэу жъоныгъуакIэм и 17-м сыхьатыр 10.00-м къыщегъэжьагъэу 14.00-м нэс Урысые интернет-марафонэу «Круг доверия» зыфиIорэр зэхещэ.

Онлайн-марафоным ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIухэр, Iэтахъохэр ыкIи ахэм янэ-ятэхэр кIэлэцIыкIухэм языкI урысые «цыхьэшIэгъу телефон» номерэу 8-800-2000-122-м теонхэ алъэкIыщт. ЧIыпIэ къин ифагъэхэм шъэф шIыкIэм тетэу ыкIи ыпкIэ хэмылъэу психологическэ IэпыIэгъу псынкIэ арагъэгъотыщт.

Тикъэралыгъо ишъолъырхэм зэкIэми зэдэгущыIэгъу занкIэхэр ащыкIощтых, ащ къыхэкIыкIэ шIоигъоныгъэ зиIэхэр онлайн-марафоным исайтэу www.8-800-2000-122.ru ыкIи сайтэу «Детский марафон доверия» www. telefon-doveria.ru зыфиIохэрэмкIэ студием щыхъурэр алъэгъун алъэкIыщт. Студием эксперт-психологхэр чIэсхэу «цыхьэшIэгъу телефоным» иIофшIэн пылъ къэбархэм цIыфхэр ащагъэгъозэщтых, Iэтахъохэр зыгъэгумэкIырэ упчIэхэм яджэуапхэр аратыжьыщтых. НыбжьыкIэхэр анахьэу зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм ащыщых зэтыгъо къэралыгъо ушэтынхэр зэратыщтхэр, нахьыжъхэм фыщытыкIэу къафыряIэр, апэрэ шIулъэгъур, зыхэт купым зэрямызэгъыхэрэр, социальнэ сетьхэм щынагъоу къызыдахьыхэрэр, янэ-ятэхэм зэрагурымыIохэрэм япхыгъэ гумэкIыгъохэр, нэмыкIхэри.

Iофтхьабзэу «Круг доверия» зыфиIорэм къырагъэблэгъэщтых зэлъашIэрэ музыкантхэр ыкIи актерхэр, видеоблогерхэр. КIэлэцIыкIухэм яупчIэхэм мыхэми джэуапхэр къаратыжьынхэ амал яIэщт.

Марафоныр ток-шоу шIыкIэм тетэу кIощт, ащ хэлажьэхэрэм зэкIэми упчIэхэр къатынхэ, яшIоигъоныгъэхэр къыраIотыкIынхэ алъэкIыщт. ВидеомкIэ зызэрафэжъугъазэрэр ыкIи предложениеу шъуиIэхэр электроннэ почтэмкIэ krugdoveria@telefon-doveria.ru е Урысые интернет-марафонэу «Круг доверия» зыфиIоу социальнэ сетеу «ВКонтакте» хэтым жъугъэхьынхэ шъулъэкIыщт. Мэхьанэшхо зиIэ упчIэхэм джэуапхэр къаратыжьыщтых.