IэпыIэгъум амалышIухэр къытыщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм имуниципалитетхэм ащыпсэухэрэ унэгъо ныбжьыкIи 9-мэ псэупIэ сертификатхэр тыгъуасэ аритыжьыгъэх.

Мы купым къыхиубытэхэрэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIыным фытегъэпсыхьэгъэ программэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу ар щыт. Мызыгъэгум къырагъэблэгъагъэхэр сабыитIу е нахьыбэ зэрыс уна­гъохэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ гушIогъо зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщи­шIызэ, сертификатхэр къызфа­гъэшъошэгъэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Iофтхьабзэм къырагъэблэгъэгъэ унагъо пэпчъ сыд фэдэрэ лъэныкъокIи щысэ тепхын зэрэфаер хигъэунэфыкIыгъ.

— Тыдэрэ муниципалитет сыкIуагъэми, сабыибэ зэрыс унагъохэм адэжь себлагъэ, ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ зы­фэ­дэм, гумэкIыгъоу яIэхэм за­щы­сэгъэгъуазэ. Мы программэм игъэцэкIэн сомэ мил­лион 240-рэ пэIудгъэхьащт. ЗэрэдгъэнэфагъэмкIэ, мыгъэ серти­фикат 339-рэ унэгъо ныбжьыкIэхэм атедгощэщт. Мыщ фэдэ лъэбэкъоу къэралыгъом ышIырэм мэхьанэшхо иI, сыда пIо­мэ цIыфым щыIэкIэ-псэукIэ амал тэрэз иIэнымкIэ анахь шъхьаIэу щытыр псэупIэ зэ­ри­гъэгъотыныр ары. Адыгеим щыпсэухэрэм унагъохэр ашIэн­хэ, ясабыйхэр апIунхэ амал яIэным фэшI къыттефэ­рэр зэкIэ тапэкIи дгъэцэкIэщт. Сабыибэ зэрыс унагъохэр пстэуми ящысэтехыпIэхэу щы­тынхэ фае, ахэр ары къэралыгъом ылъапсэр, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Аужырэ илъэсхэр пштэмэ, республикэм мы лъэныкъомкIэ щызэшIуахыгъэр бэ. Унэгъо ыкIи специалист ныбжьыкIэхэм, сабыибэ зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр шъолъырым ипащэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыгъ ыкIи ар зэрифэшъуашэу агъэцакIэ. Адыге­им и ЛIышъхьэ пчъагъэрэ къы­зэрэхигъэщыгъэу, яIофшIэнкIэ анахь шъхьаIэу щытыр респуб­ликэм ис нэбгырэ пэпчъ щы­Iэ­кIэшIу иIэныр, унагъохэм къа­рыхъухьэрэ сабыйхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэныр ары.

Мы мафэм республикэм ипащэ зыфэгушIуагъэхэм ащыщ Пыщтыкъ Пщымафэрэ Мариетрэ яунагъо. Зэшъхьэгъусэхэм зэ­гу­рыIоныгъэ азыфагу илъэу сабыищ зэдапIу, ахэм гъэсэны­гъэ-пIуныгъэ тэрэз арагъэгъоты­ным пылъых. IэпыIэгъоу къаратыгъэм ишIуагъэкIэ ягухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ амал яIэ хъугъэ.

ПсэупIэ сертификатхэр зэратыжьыгъэхэм ащыщхэр нэужым къэгущыIагъэх ыкIи сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэ­хъурэ АР-м и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр къыхагъэщыгъ. Мыщ фэдэ фыщытыкIэм ишIуагъэкIэ ягухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ, ыпэкIэ лъыкIотэнхэ амал яIэ зэрэхъугъэр ахэм къа­­Iуагъ. Зэшъхьэгъусэ ныбжьыкIэхэм ясабыйхэр зэрифэшъуа­шэу зэдапIух, зэгурыIоныгъэ ыкIи шъхьэкIэфэныгъэ азыфагу илъэу зэдэпсэух. ПсэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIын зэра­лъэкIыщтым лъэшэу зэригъэгу­шIуагъэхэр ахэм япсалъэ къы­щыхагъэщыгъ.

— Мы программэм игъэцэ­кIэнкIэ федеральнэ гупчэр Iэ­пыIэгъу къытфэхъу. АщкIэ УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр, Урысыем и Пра­вительствэ лъэшэу тафэраз, — къыIуагъ кIэухым Къум­пIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтхэр А. Гусевым ты­ри­хыгъэх.