Iэзэн Iофыр нахьыбэмэ къыхахы

ИкIыгъэ мазэм и 20-м къыщегъэжьагъэу апшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьащтхэм ятхылъхэр аIаххэу рагъэжьагъ. Мы мафэхэм Адыгеим иапшъэрэ еджапIэхэм ачIэхьащтхэм ятхылъхэр аIызыхырэ комиссиехэм япащэхэм гущыIэгъу тафэхъугъ, бэдзэ­огъум и 10-м ехъулIэу зитхылъхэр къэзытыгъэхэм япчъагъэ, ныбжьыкIэхэм анахьэу къыхахырэ сэнэхьатхэм такIэупчIагъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым икомиссие ипащэу Елена Штельмах къызэрэтиIуагъэм­кIэ, бэдзэогъум и 10-м ехъулIэу мы еджапIэм нэбгырэ 2430-мэ ятхылъхэр къырахьылIагъэх. Ахэм ахэтых бакалавриатым ыкIи магистратурэм япрограммэхэмкIэ еджэщтхэр.

Комиссием ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, адрэ илъэсхэм афэмыдэу мыгъэ нахьыбэмэ къыхахых кIэлэегъэджэ сэнэхьатыр ыкIи психологиер. Ахэм ауж къекIых социальнэ технологиехэр, туризмэр, филологиер. А сэнэхьатхэмкIэ бюджет чIыпIэхэр нахьыбэу университетым зэриIэхэр арынкIи хъун ныбжьы­кIэхэм ахэр къызкIыхахыхэрэр.

Магистратурэм ипрограммэкIэ зэрагъэгъотыщт сэнэхьатхэу экономикэмкIэ, юриспруденциемкIэ бюджет чIыпIэ мэкIэ дэд щыIэр. Ахэр къыхэзыхыхэрэм янахьыбэ дэдэр еджапкIэр ежь-ежьырэу атызэ еджэщтых.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым чIэ­хьащтхэм ятхылъхэр зыштэрэ комиссием ипащэу Юрий Ларионовым къызэриIорэмкIэ, бэ­дзэогъум и 10-м ехъулIэу университетым нэбгырэ 1100-мэ ятхылъхэр къырахьылIагъэх. Ана­хьыбэ зычIахьэмэ ашIои­гъор университетым хэт медицинэ институтым ифакультетхэр арых — Iэзэн Iофыр (нэбгырэ 280-рэ), стоматологиер (122-рэ) ыкIи фармакологиер (135-рэ). Ахэм ауж итых чIыдагъэмрэ газымрэ япхыгъэ сэнэхьатымрэ псэолъэ- шIынымрэ. МашIо къэмыгъэхъу­гъэным ыкIи чIыгу гъэпсыным япхыгъэ сэнэхьатхэри бэмэ къыхахы.