Iуашъхьэм щытIагъэх

ПсэупIэу Дахъо икъыблэ-къохьэпIэ лъэныкъокIэ гъэзагъэу «Княжеская гора» («Пщы къушъхьэр») зыфиIорэм дэжь Адыгеим культурнэ кIэным икъэухъумэнрэ игъэфедэнрэкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэм чIыгу зэхэтIыхьагъэхэмрэ тIыгъэкIэ машэхэмрэ къыщыхагъэщыгъэх.

Ахэм къызэраIорэмкIэ, хъункIакIохэр мыщ щыхъушIагъэх, Iошъхьэ зэхэт купэу «ДэгуакIо-2-м» (ащ Iошъхьэ 20 фэдиз хэхьэ) язэрар арагъэкIыгъ.

Iуашъхьэхэр культурнэ кIэных, я ХIII — ХIV-рэ лIэшIэгъухэм къащегъэжьагъэу щытых, федеральнэ мэхьанэ зиIэ культурнэ объектэу алъытэх. «ТIэкIо шIуцIэхэм» чIыгум хэлъыр къызэрыбгъотыщт техникэу уахътэм диштэрэр агъэфедагъ. Iуашъхьэхэми Iошъхьэ лъапэхэми ашIыгъэкIэ машэхэмрэ плIэмыеу чIыгум хэупкIыгъэхэмрэ къагъэнагъэх.

Тызхэт илъэсым ащ фэдэ бзэджэшIагъэхэр хъункIакIохэм зэрэзэрахьагъэр апэрэп. Мэкъуогъу мазэм Очэпщые пэблагъэу къэхэлъэжъым ышъхьагъ тет Iуашъхьэм хъункIакIохэр щытIэхэзэ къыщаубытыгъагъэх, ахэм уголовнэ Iоф къафызэIуахыгъагъ. Ащ ыпэкIи Улапэ археологием исаугъэтэу алъытэрэ чIыпIэм бзэджашIэхэр полицейскэхэм къыщаубытыгъагъэх. Ахэм афэдэхэм хэбзэухъумэкIо къулыкъухэр алъыхъущтых.

(Тикорр.).