Iоф зытшIэщтхэ ыкIи зызыдгъэпсэфыщтхэ мафэхэр

ИлъэсыкIэ зыгъэпсэфыгъо мэфэ кIыхьэхэр Урысыем щыпсэухэрэм къяжэх. Ахэр тыгъэгъазэм и 30-м къыщегъэжьагъэу щылэ мазэм и 8-м нэс кIощтых.

Зыгъэпсэфыгъо мафэу шэмбэтыр – тыгъэгъазэм и 29-р – правительствэм иунашъокIэ блыпэм, тыгъэ­гъазэм и 31-м, ахьыгъ.

ЗэрэхъурэмкIэ, мы мазэм иаужырэ шэмбэт Iоф зытшIэрэ нэужым (тыгъэгъазэм и 29-м), мэфи 10 зэлъыпытэу зыдгъэпсэфыщт.

2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 9-м IофшIэныр едгъэ­жьэжьыщт.