Iофэу пшIэрэр угу рехьымэ…

ПсэолъэшI сэнэхьатыр илъэсишъэ пчъагъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ къэхъугъэу, уахътэ тешIэ къэс щыIэныгъэм нахь ищыкIагъэ хъухэрэм ащыщ, неущырэ мафэми ащ къызэрэщымыкIэщтым щэч хэлъэп.

Ау ар сыдигъокIи IофшIэн псынкIэу щытыгъэп, непи, технологиякIэхэм ялъэхъан, къиныгъоу къыхэнагъэр макIэп, пшъэдэкIыжьышхо зыхэлъхэм ащыщэуи алъытэ. ПсэолъэшI сэнэхьатыр шIу дэдэ зылъэгъоу а лъэныкъомкIэ гъэсэныгъэ зэзыгъэгъотыгъэр ары нахьыбэрэмкIэ ащ къыхэнэжьэу, къин пстэури къызэпичызэ, илъэгапIэ нэсырэр. Мы профессиональнэ мэфэкIым ипэгъокIэу ащ фэдэ цIыф гущыIэгъу тызыфэхъугъэр.

Мэркъэзэ Аслъан псэолъэшI хъызмэтшIапIэу ООО-у «Ремстройсервис» зыфиIорэм ипащ. Джыри кIэлэ зихэхъогъоу еджа­пIэм чIэсыгъ псэолъэшI сэнэхьатыр ыгукIэ къызыхехым. Ышнахьыжъхэм ащыщэу ащ рылажьэрэр ары щысэ фэхъугъагъэр. Къызщыхъугъэ къуаджэу Хьатыгъужъыкъуае игурыт еджа­пIэ ыуж инженернэ-псэолъэшI институтэу Ростов-на-Дону дэтым щеджагъ. Ар къыухи 1982-рэ илъэсым Адыгеим къы­зегъэзэжьым, «Адыгпотребсоюзым» епхыгъэ псэолъэшI хъызмэтшIапIэм (ПМК) мастерэу щыригъэжьэгъагъ, нэужым про­рабыгъ, организацием иинженер шъхьэIагъ, ипэщагъ… А IэнатIэм Iутызэ, къэралыгъом зэхъокIыныгъабэу къыщыхъухэрэм адиштэу, 1998 — 1999-рэ илъэс­хэм хъызмэтшIапIэр хэушъхьафыкIыгъэу, ежь зызыIыгъыжь предприятиеу ООО-у «Ремстройсервис» хъугъэ.

— Къэралыгъоу узщыпсэурэр чIыпIэ къин итымэ, ори IофшIэныр къыпфэпсынкIэщтэп, — ыIуагъ Аслъан. – А илъэсхэр къиныгъэх, IофшIэныр мэкIагъэ, цIыфхэм лэжьапкIэ игъом зэрятымытышъурэр пстэумэ анахь дэигъ. ПсэолъэшIым иIофшIэн кIочIабэ хелъхьэ, ащ иунагъо зэригъэшхэн емытыныр цIыфыгъэп.

Ыгу кIодэуи уахътэ къызэрэхэкIыщтыгъэр ыушъэфырэп, ау ащ нахь хэмылъэу къины­гъохэм зыкъаригъэуфэнэу, зыкъытынэу зыпарэкIи зэремыгупшысагъэм джы зэрэкIэгушIужьырэр къыхегъэщы. Къиныгъоу а уахътэм къыздихьыгъэхэр къызэпичынхэшъ, къызэрахэкIыщтыр ары ышъхьэ илъ зэпытыгъэр. Бэрэ зэрегупшысэрэм, чэщи мафи иIофшIэн ыуж зэримыкIырэм, теубытагъэ хэлъэу игухэлъхэм зэрякIуалIэрэм шIуагъэ къатыгъ — «Ремстройсервисыр» зыпкъ итэу, хэхъоныгъэхэр ышIыхэзэ лъыкIотэрэ псэолъэшI хъызмэтшIапIэхэм ащыщ хъугъэ.
УнакIэхэм яшIын, ягъэкIэжьын ыкIи ягъэцэкIэжьын зэрэпылъым имызакъоу, цех зэфэшъхьафхэр иIэх. ГушыIэм пае, хъызмэтшIапIэм бетонэу е ащ хэшIыкIы­гъэу ыгъэфедэрэр зэкIэ ежьхэм къыдагъэкIы. Аслъан къызэри­IуагъэмкIэ, илъэсихкIэ узэкIэ­Iэбэжьмэ цехыр агъэпсыгъ, кIочIэшIуи иIэу щыт, зы сменэм куби 160 — 180-рэ къыдегъэкIы. Ащ нэмыкIэуи пластикэм хэшIыкIыгъэ шъхьаныгъупчъэхэр къызщашIыхэрэ ыкIи гъучIыр зыщызэхагъэжъэрэ цеххэр яIэх, техникэу псэолъэшIыным ща­гъэ­федэрэм инахьыбэри ежьхэм яй.

Адыгеим иминистерствэхэм, федеральнэ къулыкъу зэфэшъхьафхэм япхыгъэ псэуалъэхэр республикэм щызышIыгъэхэм ыкIи щызыгъэцэкIэжьыгъэхэм хъызмэтшIапIэр ащыщ. ГущыIэм пае, УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэ иотделениехэр зычIэтыщтхэ унэхэр Джэджэ, Мые­къопэ, Кощхьэблэ районхэм ыкIи Адыгэкъалэ ащагъэуцугъэх. Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм епхыгъэ псэуалъэхэр, медицинэм, гъэсэныгъэм яучреждениябэхэр ашIыгъэх, агъэ­кIэжьыгъэх. Мы уахътэм Мые­къуапэ илицееу N 35-м спортзал, актовэ зал ыкIи еджэ­пIэ классхэр хэтхэу унэ щегъэуцу. Аслъан къызэриIуагъэмкIэ, шэкIогъу мазэм аухынышъ, аты­нэу гухэлъ яI.

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм зэдагъэфедэхэрэм ягъэкIэжьын фэгъэхьыгъэ программэм игъэцэкIэни мы хъыз­мэт­шIа­пIэр хэлэ­жьагъ. Мые­къуа­пэ дэт унабэ агъэцэ­кIэжьыгъ. Ахэм ямызакъоу, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм яшIын рагъэ­жьагъ. Мые­къуапэ ирайонэу «Черемушкэм» къатитфэу зэтет унэу щашIырэр мэзэ зы­тIукIэ аухыщтэу ары Аслъан къызэри­Iуагъэр. ЦIыфхэм ямылъку зэхэлъкIэ ар шIыгъэ. Джыри ащ фэдэу мылъку зэ­хэлъкIэ къэлэ гупчэм пэмы­чыжьэу фэтэрыбэу зэхэт унэ щырагъэжьэнэу фитыныгъэ къаратыгъ.

— Мыщ фэдэу цIыфхэм ямылъку зэхэлъкIэ тшIынэу зисэхъухьэм, къыхэлэжьэнхэм сицыхьэ телъыгъэп, ау гу тесшIыхьи сыфежьэгъагъ, — ыIуагъ Ас­лъан. — Кризисым къиныгъоу къызди­хьыгъэхэри, цIыф­хэм яамалхэм къазэращыкIагъэри мыщ дэжьым къыщыдэслъытагъэх, ау сэ зэрэ­сымыIоу Iофыр хъугъэ. Цыхьэ къытфашIи къыхалъхьагъэшъ, «тхьашъуегъэпсэу» ясIомэ сшIоигъу, тэри къызэрэтщыгугъы­гъэхэр къэдгъэшъыпкъэжьыным тыпылъ.

Непэ псэукIэ амалхэр на­хьышIу зышIымэ зышIоигъохэм анахьыбэм ипотекэр хэкIыпIэу къыхахы. Ащ фэшI «Ремстройсервисми» банкхэм зэзэгъыныгъэхэр адишIыгъэх. Урысыем пэрытныгъэр щызыIыгъ банкхэм ащыщэу щымэ Iоф адашIэ, ахэм чIыфэ къаратызэ цIыфхэм къы­халъхьэ. Ар бэхэмкIэ IэпыIэгъу­шхоу зэрэщытым щэч хэлъэп.

«Ремстройсервисым» илъэсым къыкIоцI нэбгырэ 80 фэдизмэ IофшIэпIэ чIыпIэ къареты. IофшIэнэу яIэм елъытыгъэу а пчъагъэр нахь макIэ е нахьыбэ хъоу ары Аслъан къызэриIуа­гъэр. Сыд фэдизмэ Iоф арегъа­шIэми ялэжьапкIэ игъом аритыныр шIокI зимыIэ Iофэу ежьыркIэ зэрэщытым къыкIигъэтхъыгъ.

— Апэ зыщедгъэжьэгъэгъэ илъэсэу зигугъу къэсшIыгъэхэм афэдэжьэп джы, — ыIуагъ Аслъан. — Непэ псэолъэшI отраслэм къэралыгъор мымакIэу къыдеIэ, тиIофшIэн къэзы­гъэпсынкIэрэ законыби щыIэ хъугъэ. ГущыIэм пае, нахьыпэкIэ бюджет мылъкукIэ псэуалъэ горэ дгъэуцугъэми, ахъщэр илъэсым ыкIэм нэс къытаты­жьыми тезэгъыщтыгъ. Джы мылъкоу объектым пэIухьащтыр хьазырэу ащ ишIын етэгъажьэ, зыпарэкIи гужъуагъэ хъурэп. Ащ ишIуагъэкIэ цIыфхэми ялэжьапкIэ игъом ятэтышъу.

ЦIыфым исэнэхьат лъэшэу шIу елъэгъумэ, къинэу хэлъри зэхимышIэу, мытхьаусыхэу, гухахъо хигъуатэзэ зэригъэцэкIэщтым ишыхьат Мэркъэзэ Аслъан. Ар зипэщэ хъызмэтшIапIэр зыпкъ итэу мэлажьэми, агъэуцунэу рахъухьэгъэ псэуа­лъэм ишIын зэнэкъокъу шIыкIэм тетэу къыдэпхыным изакъо­ми IэшIэхэу зэрэщымытыр, псэо­лъэшIыным ибэдзэршIыпIэ чIыпIэ гъэнэфагъэ щыуубытынышъ, илъэсыбэхэм къакIоцI ар къэбгъэшъыпкъэжьыныр зэрэмып­сынкIэр, нэмыкI къиныгъуа­би зэрэхэтыр къэшIэгъуаеп.

— Къиныгъо горэ зыхэмылъ IофшIэн щыIэп, — къыIуагъ Аслъан ахэм ягугъу зытэшIым. — Iофэу пшIэрэр угу рехьымэ, а зэпстэури зэхашIэрэп.

ХЪУТ Нэфсэт.

Сурэтхэм арытхэр: ООО-у «Ремстройсервисым» ипащэу Мэркъэзэ Аслъан; фэтэрыбэу зэхэт унэу Мыекъуапэ ирайонэу «Черемушкэм» къыща­шIыгъэр; Мыекъуапэ илицееу N 35-м щагъэуцурэ псэуалъэр.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.