Iофышхо ашIэнэу къапыщылъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы мафэхэм зэхищэгъэ зэхэсыгъом псэупIэхэм яшIын фытегъэпсыхьэгъэ лъэпкъ проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъущтым, мы лъэныкъомкIэ республикэр къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэсынымкIэ пшъэрылъ шъхьаIэхэу щытхэм щатегущыIагъэх.

АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-ком­мунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Картамышевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, псэупIэхэм яшIын епхыгъэ шъолъыр ыкIи муни­ципальнэ проектхэр респуб­ликэм щызэхагъэуцуагъэх. Ащ къыдыхэлъытагъэу 2024-рэ илъэсым нэс псэупIэ квадратнэ метрэ миллиони 2,1-м ехъу Адыгеим щашIын фае.

АР-м и ЛIышъхьэ мыщ дэ­жьым анахьэу ынаIэ зытыридза­гъэр фэтэрыбэу зэхэтхэ унэ­хэу ашIыхэрэр шэпхъэшIу­хэм ади­штэнхэр, социальнэ ыкIи инженернэ инфраструктурэ хьазыр щыIэныр, мыхэм къапэIулъхэ чIыпIэхэр зэрифэшъуашэу зэтегъэпсыхьэгъэнхэр ары.

Непэрэ мафэм ехъулIэу рес­публикэми, псэолъэшI организациехэми гумэкIыгъо шъхьаIэу зэдыряIэр энергокIуачIэхэм зэ­ращыкIэхэрэр ары. КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэныкъомкIэ федеральнэ гуп­чэр къаготэу Iофышхо агъэцэ­кIагъ. Республикэм IэпыIэгъу ыгъотыгъ. ЗыщыкIэхэрэ энергиер нахь макIэ шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытэгъэ мылъкур къыIэкIэхьаным Адыге­ир щэгугъы. Ахъщэм инахьыбэр Мыекъуапэ иэнергосетьхэм ягъэ­кIэжьын пэIуагъэхьанэу агъэнафэ. Джащ фэдэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ иочистной псэуалъэхэм яшIын илъэсищым сомэ миллиард 1,2-рэ фэдиз халъхьанэу ары, ащ щыщэу сомэ миллион 400-р мы илъэсым телъытагъ. Ащ нэ­мыкIэу Мыекъуапэ игъогухэм ягъэцэкIэжьын сомэ миллион 450-рэ пэIуагъэхьащт.

Социальнэ мэхьанэшхо зиIэхэ мы Iофыгъохэр гъэцэкIэгъэнхэм ведомствэхэм, муниципалитетхэм анаIэ тырагъэтын, ащкIэ пшъэдэкIыжьышхо зэрахьырэр къагурыIон зэрэфаер респуб­ликэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.