IофшIэпIэ чIыпIэ мин 1,5-рэ фэдиз щыIэ хъущт

Шъачэ щыкIорэ Урысые инвестиционнэ форумым иапэрэ мафэ аухыгъ. Анахь мэхьанэшхо зиIэгъэ хъугъэ-шIагъэу щытыгъэр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр зыхэлэжьэгъэ пленарнэ зэхэсыгъор ары.

Форумым илъэхъан сессие ыкIи дис­куссие зэфэшъхьафхэр щыIагъэх. Адыге­им илIыкIохэу АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэ­рылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат зипащэхэм нэ­мыкI шъолъырхэм къарыкIыгъэхэм, Уры­сыем икомпание, ибизнес-сообществэ инхэм ялIыкIохэм IофшIэным епхыгъэ зэдэгущыIэгъу заулэ адыряIагъ. Респуб­ликэм инвестиционнэ амалэу иIэхэм уасэ къафишIыгъ УФ-м промышленно­с­тым­кIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Денис Мантуровым.

ЗэдэгущыIэгъухэм якIэуххэм ялъы­тыгъэу КъумпIыл Мурат сомэ миллиард 11-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэ 11-мэ акIэтхэжьыгъ. Ахэр гъэцэкIагъэ зыхъухэкIэ, IофшIэпIэ чIыпIакIэу мин 1,5-рэ щыIэ хъущт.

ГущыIэм пае, ООО-у «Черкесские сады» зыфиIорэм мыIэрысэ ыкIи дэшхо чъыгхэр зыщагъэтIысхьащтхэ гектар 700-м ехъумэ апэIухьащт сомэ миллиарди 5,2-м ехъу къытIупщыщт, джащ фэдэу продукциер щаIыгъынэу ыкIи переработкэ щашIынэу ищыкIэгъэ псэуа­лъэхэр ышIыщтых. ООО-у «Логистический центр Адыгея-1» зыфиIорэм индустриальнэ паркэу «Теучежский» зыфиIорэм изэхэщэн сомэ миллиарди 4 хилъхьан мурад иI. Джащ фэдэу «ПивэшI заводэу Мыекъуапэм» зэзэгъыныгъэ заулэ дашIыгъ. Инвесторым джырэкIэ Iоф зышIэрэ заводым игъэкIэжьын, Мыекъопэ районым гъомылэпхъэшI комбинатэу щагъэпсыщтым, къалэу Мыекъуапэ щашIыщт оптовэ-распределительнэ гупчэм пстэумкIи сомэ миллиардрэ миллион 800-рэ фэдиз апэIуигъэхьанэу рихъухьагъ.

Джащ фэдэу республикэм IэкIэхьащт энергиер нахьыбэ шIыгъэным, инфраструктурэм ылъэныкъокIэ щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, сотовэ зэпхыныгъэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным лъэшэу анаIэ атырагъэтыщт. ГущыIэм пае, ПАО-у «Мобильные Телесистемы» зыфиIорэм дашIыгъэ зэзэгъыныгъэм псэупIэ цIы­кIухэм ыкIи Адыгеим икъушъхьэлъэ чIы­пIэхэм сетеу 4G-м хэхъоныгъэ ащи­шIыныр къыделъытэ. Проектыр илъэсищ­кIэ гъэцэкIагъэ хъунэу ары къызэрэрадзэрэр. Инвестициеу пэIухьащтыр сомэ миллион 200 фэдиз.

«2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Шъачэ щыкIорэ инвестиционнэ форумым Адыгеир ренэу хэлажьэ. А Iоф­шIэным шIогъэ гъэнэфагъэ къехьы. Шъачэ щырахъухьэгъэ проектхэм ащыщыбэхэр агъэцэкIагъэх. Къыддэлажьэ­хэрэми къагурыIуагъ Адыгеим епхыгъэ бизнес-проектхэм ахъщэ апэIубгъэ­хьаныр федэу зэрэщытыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым нэс пстэумкIи инвес­тициехэр сомэ миллиарди 150-м къехъу­гъэх. Сомэ миллиард 70-м ехъу зыпэIу­хьанэу щыт проект 50-м ехъумэ ягъэ­цэкIэн чанэу дэлажьэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.