IофшIэныр щынэгъончъэныр

IофшIэныр щынэгъончъэнымкIэ Адыгэ Республикэм имежведомственнэ комиссие гъэтхапэм и 3-м зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх комиссием итхьаматэу, АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоны-гъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, ащ игуадзэу Ирина Ширинар, IофшIэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием ипащэ игуадзэу Сергей Климченкэр, ведомствэ ыкIи къулыкъу зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

Зэхэсыгъом Iофыгъоу зыщы­тегущыIагъэхэм ащыщых зэнэ­къокъоу «IофшIэныр щынэгъон­чъэнымкIэ IофшIэпIэ анахь дэгъур» зыфиIорэм изэфэхьы­сыжьхэр, производствэм щы­хъурэ фыкъоныгъэхэр, IофышIэ­хэр шIокI имыIэу страховать шIыгъэн­хэр, нэмыкIхэри.

IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ Министерствэм иотдел иконсультантэу Ольга Рюмкинар зэнэкъокъум икIэ­ух­хэм къэзэрэугъоигъэхэр ащи­гъэгъозагъэх. IофшIэныр щынэгъончъэныр анахь дэгъоу зыщызэхэщагъэу алъытагъэр ыкIи апэрэ чIыпIэр зыфагъэ­шъошагъэр ОАО-у «Газпром газораспределение Майкоп» зыфиIорэр ары. ЯтIонэрэ чIы­пIэр фагъэшъошагъ ООО-у «Газпромтрансгаз Краснодар» зыфиIорэм икъутамэу поселкэу Яблоновскэм дэтым. Ящэнэрэ хъугъэ ООО-у фирмэу «Комплекс-Агро» зыцIэу Мые­къуапэ щыIэр.

Къэралыгъо программэу «ЦIыф­хэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр» зыфиIоу 2014 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэм къыпкъырыкIыхэзэ, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ министерствэм унашъо ышIыгъ текIоныгъэ къыдэзыхыгъэ организациехэм сомэ мин 40 зыосэ шIухьафтын лъапIэхэмрэ дипломхэмрэ къэ­кIощт зэхэсыгъом щаратыжьын­хэу.

Производствэм IофышIэхэм шъобжэу ащытещагъэ хъухэрэм игъэкIотыгъэу къатегу­щы­Iагъ Сергей Климченкэр. Iоф­шIэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием изэфэхьысыжьхэмкIэ, нэбгыри 105-мэ 2016-рэ илъэсым IофшIапIэм шъобж ащытещагъэ хъугъэ, ыпэрэ илъэсым еб­гъапшэмэ, ар нэбгыри 7-кIэ нахьыб. Ахэм ащыщэу хъугъэ-шIэгъи 6-р хьылъэ дэдэх, 3-мэ ядунай ахъожьыгъ. Щысэхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, шъобжхэм яхьылъагъэ ыкIи хэкIуадэхэрэм япчъагъэ илъэс къэс хэхъо.

Зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ Iофыгъо пстэумкIи унэшъо гъэнэфагъэхэр аштагъэх. Ахэм афэгъэзэгъэ гъэцэкIэкIо хабзэм иорганхэм ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм, организациехэм унашъохэр афа­гъэхьыщтых.

Iэшъынэ Сусан.