IофшIэныр зэращызэхэщагъэр ыуплъэкIугъ

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ 2017-рэ илъэсым телъытэгъэ программэм муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» хэлажьэ.

2017-рэ илъэсым унэ бэкIае агъэцэкIэжьынэу планым хагъэуцуагъ. Мы лъэхъаным а IофшIэныр зыщыкIорэ унэхэм гъэцэкIэжьыныр зэращызэхэщагъэр ыуплъэкIугъ муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэу Александр Наролиным.

А гухэлъым пае шышъхьэIум и 8-м ар ащыIагъ къалэм икъохьэпIэ лъэныкъокIэ щыIэ псэупIэм иурамэу Депутатскэм тет унэхэу зиномерхэр 12-м ыкIи 20-м. Александр Наролиным игъусагъэх игуадзэу Сергей Сидоренкэр, фэтэрыбэу зэхэт унэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ Адыгэ республикэ фондым идиректорэу Пщыгъонэ Руслъан, нэмыкIхэр. ЗыцIэ къетIогъэхэ унэхэр зыгъэцэкIэжьыхэрэ организациехэм япащэхэу объектхэм къарагъэблэгъагъэхэм ыкIи фэтэрхэм ябысымхэу къэзэрэугъоигъэхэм Александр Наролиныр адэгущыIагъ, щыкIагъэу щыIэхэмкIэ е шIоигъоныгъэу яIэхэмкIэ яупчIыгъ, унашъхьэхэм адэкIуаезэ агъэцэкIэгъэ IофшIэнхэм ядэгъугъэ зэригъэлъэгъугъ. Пащэхэм, рабочхэу объектхэм Iоф ащызышIэхэрэм анаIэ тыраригъэдзагъ ыкIи афигъэпытагъ IофшIэнэу агъэцакIэрэм идэгъугъэ лъэшэу анаIэ тырагъэтын, ыужкIэ цIыфхэм тхьаусыхэхэр къамышIыжьынхэм фэшI бюджет мылъкур шIогъэ икъу къырагъэтызэ аIэ къырагъэхьан зэрэфаер агу къыгъэкIыжьыгъ.

Къалэм ипащэ дэкIыгъо уплъэкIунэу ышIыгъагъэм ишIуагъэкIэ цIыфхэр зыгъэгумэкIыщтыгъэхэ нэмыкI Iофыгъохэм ащыщхэри зэшIохыгъэхэ хъугъэх пIоми хъущт. ГущыIэм пае, фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэр зэтегъэпсыхьажьыгъэнхэм телъытэгъэ федеральнэ программэу аштагъэм хэуцохэ ыкIи ащ телъытэгъэ мылъкоу федеральнэ бюджетым къафитIупщыгъэм щыщ пэIуагъахьэзэ урамэу Депутатскэм тет унэу зиномер 12-м ищагу хъоо-пщау телъ асфальтэу хьылъэзещэ автомашинэхэм зэщагъэкъуагъэр арагъэгъэцэкIэжьы ашIоигъу. Ау фэтэрхэм ябысымхэр зэкIэ зыхэлэжьэгъэ зэIукIэм щаштэгъэ унашъор, нэмыкI тхылъхэу ищыкIагъэхэр къэлэ администрацием зырахьылIэхэм, а лъэIур щагъэзыегъагъ, программэм унэр хагъэуцогъагъэп. А тхьаусыхэр къыфаIуатэзэ щагум изытет Александр Наролиным зырагъэлъэгъум, ишIуагъэ къаригъэкIынэу ыкIи программэм харигъэгъэуцожьынэу цIыфхэр къыгъэгугъагъэх.

Мы уплъэкIуным нэмыкI уплъэкIунхэри къызэрэкIэлъыкIожьыщтхэр ыкIи щыкIагъэхэм апкъ къикIэу яфэшъошэ пшъэдэкIыжь арагъэхьын зэралъэкIыщтыр зэхашIагъэу гъэкIэжьын IофшIэнхэр зыгъэцэкIэхэрэ организациехэм япащэхэм IофшIэным идэгъугъэ нахь анаIэ тырагъэтын тшIошIы.

ЗэIукIэгъум икIэухым фэтэрыбэу зэхэт унэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ республикэ фондым ипащэу Пщыгъонэ Руслъан журналистхэм яупчIэхэм джэуапхэр къаритыжьзэ къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэхъаным къалэу Мыекъуапэ унэ бэкIае щагъэцэкIэжьы. Джащ фэдэу гъэцэкIэжьынхэр ащэкIох поселкэу КъохьапIэм, къутырэу Гавердовскэм. Гъэмэфэ мэфэ ошIухэр къызфагъэфедэхэзэ мы лъэхъаным пстэуми апэ рагъэшъырэр унашъхьэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр ары. УнэкIоцI IофшIэнхэр ахэм къакIэлъыкIощтых. Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, Мыекъуапэ телъытэгъэ IофшIэнхэу агъэнэфагъэхэр зэкIэ мы илъэсым итыгъэгъазэ ыгузэгухэм анахь кIасэ мыхъоу зэшIуахыщтых.

СЭХЪУТЭ Нурбый.