IофшIэнымрэ акъылымрэ къакIэкIуагъ

Мы илъэсым урысыбзэмкIэ ушэтынхэм анахь баллыбэ республикэм нэбгырищмэ къыщахьыгъ. Ахэм ащыщ Кощхьэблэ районымкIэ Блащэпсынэ гурыт еджапIэм къычIэкIыгъэ Болэкъо Жанеттэ.

Балли 100 къызэрихьыгъэри, дэгъу дэдэу зэреджагъэри къэзыушыхьатырэ аттестатымрэ дышъэ медальрэ къызэрилэжьыгъэхэм лъапсэу яIэр пшъашъэр IофшIэным зэрэфытегъэпсыхьагъэмрэ еджэнымкIэ сэнаущыгъэ зэрэхэлъымрэ арых. Илъэс 11-м еджапIэм зыщеджэм ащ шIухьафтын пчъагъэ къыратыгъ. Ахэм ащыщых УФ-м икъэралыгъуабзэхэмкIэ Всероссийскэ олимпиадэм ичIыпIэ зэнэкъокъоу АР-м икъэралыгъуабзэхэм афэгъэхьыгъэу кIуагъэм зэрэщатекIуагъэр, Лондонрэ Прагэрэ бзэхэмкIэ практикэ зэращикIугъэр къэзыушыхьатырэ сертификатхэр. ЕГЭ-м фэгъэхьыгъэу къэпIон хъумэ, баллэу къыхьыгъэ­хэм шIэныгъэ дэгъухэр зэриIэхэр къаушыхьаты. ЫпшъэкIэ къызэрэщытIуагъэу, урысыбзэмкIэ балли 100, хьисапым ибазовэ экзаменкIэ оценкэу «5», химиемкIэ балл 92-рэ, биологиемкIэ балл 82-рэ къыхьыгъэх.

Дэгъу дэдэу зэреджэрэм дакIоу еджа­пIэм иобщественнэ IофшIэни чанэу хэлэжьагъ. ЦIыф хьалэлэу, гулъытэшхо иIэу щыт. «Тыгъэ» цIыкIукIэ классым исхэр ащ еджэщтыгъэх.

Ау Жанеттэ изакъоп мыгъэ еджапIэмкIэ дышъэ медаль къэзылэжьыгъэр. ШIэныгъэ дэгъухэр предметхэмкIэ зэкIэ­хэмкIи зэзыгъэгъотыгъэу, еджапIэр зэ­рыгушхорэ кIал Болэкъо Айтэчи. Ар республикэ зэнэкъокъоу быракъымрэ сэнджакъымрэ (герб) яхьылIагъэм ипризер. Мызэу, мытIоу тарихъымкIэ зэнэкъо­къухэм текIоныгъэхэр къащыдихыгъ. Къэ­ралыгъуабзэхэмкIэ Всероссийскэ олимпиадэм ичIыпIэ уцугъоу кIэлэеджа­кIохэмрэ студентхэмрэ зыхэлэжьагъэми Айтэч дэгъоу зыкъыщигъэлъэгъуагъ. Общероссийскэ зэнэкъокъухэу «Эльбрус» ыкIи «Олимпус» зыфиIохэрэм обществознаниемкIэ, хьисапымкIэ, IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ, географиемкIэ дэгъоу ахэлэжьагъ.

ЕГЭ-м къыщихьыгъэ баллхэм Айтэч идышъэ медаль къагъэшъыпкъэжьы. Ба­зовэ хьисапымкIэ «5» къыхьыгъ, урысыб­зэмкIэ балл 78-рэ, тарихъымкIи обществознаниемкIи балл 86-рэ зырыз къы­хьыгъ.

Айтэч еджэным имызакъоу, спортымкIи гъэхъагъэхэр иIэх. Ар футболымкIэ зихэхъогъухэм якомандэ хэтэу гъого­гъуи 9-рэ АР-м ичемпион хъугъэ. Краснодар краим футболымкIэ изэнэкъокъоу 2000 — 2001-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр зыхэлэжьагъэхэм щатекIуагъ. Дунэе фестивалэу «Локобол-РЖД» зыфиIорэм илъэс заулэрэ хэлэжьагъ, ГТО-мкIэ ды­шъэ бгъэхалъхьэ къылэжьыгъ.

Ащ нэмыкIэу Жанеттэрэ Айтэчрэ Кощхьэблэ еджапIэу N 2-м щеджэрэ ЕмыкI Сусаннэ ягъусэу Москва щыкIогъэ фестивалэу «Надежда будущего» зыфиIорэм хэлэжьэнхэу янасып къы­хьыгъ. Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм ясоциальнэ чаныгъэ къэIэтыгъэ­ным пае коммуникативнэ площадкэхэр гъэпсыгъэнхэр ары фестивалым пшъэ­рылъэу иIагъэр.

Непэ анахь мэхьанэ зиIэр зихэгъэгу, зилъэпкъ шIу зылъэгъурэ, зыхэтхэм шъхьэкIафэ афэзышIырэ цIыф дэгъухэр пIугъэнхэр ары. Ащ фэдэу IофшIэныр шIу зылъэгъурэр, цIыфхэмкIэ гукIэгъушIэ ныбжьыкIэхэр зыпIугъэ ны-тыхэм тафэраз. Ахэр Жанеттэ ятэ-янэхэу Мыхьамэтрэ Заремэрэ ыкIи Айтэч янэ-ятэхэу Рэмэзанрэ Жаннэрэ, ныбжьыкIэхэм яклассхэм япащэхэу Хьакъунэ Мариетрэ Щэрджэс Жаннэрэ.

Мы кIалэхэм еджапIэм, къуаджэм ямызакъоу, районми ыцIэ лъагэу аIэтыгъ. ЗэрэкIэлэегъэджэ коллективэу ахэм арэгушхо, шIу алъэгъух ыкIи ренэу апэ рагъэхъунэу, гъэхъэгъэшхохэр ашIын­хэу афэлъаIох.
Блащэпсынэ гурыт еджапIэм ипащэу М. Мэкъул.