IофшIэнымкIэ фитыныгъэхэр къаухъумэх

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие хабзэр зэрагъэцакIэрэмкIэ 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэ­зищ зэрихьагъэхэ уплъэкIунхэм защытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо, иуплъэкIокIо органхэм, профсоюзхэм ыкIи IофшIэн языгъэгъотыхэрэм, общественнэ объединениехэм ялIыкIохэр.

Зэхэсыгъор IофшIэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием ипащэ игуадзэу Сергей Абрам­цовым къызэIуихызэ, уплъэ-кIун-лъыплъэн Iофхэу тызхэт илъэсым имэзищ инспекцием зэрихьа­гъэхэм ащыщэу анахьэу хабзэр зы­щаукъуагъэхэм зэ­ращагъэгъо­зэщтхэр къыхи­гъэщыгъ.

— Федеральнэ къэралыгъо лъыплъэным анахь щышъхьаIэр IофшIэным ифитыныгъэ ишап­хъэхэр амыукъонхэр ыкIи щы­Iэныгъэм тэрэзэу щагъэфедэнхэр ары, — къеIуатэ ащ. — Республикэ къэралыгъо ин­спекцием юридическэ лицэхэм ыкIи шъхьэзэкъо предприни­мательхэм алъэныкъокIэ мэзищым къыкIоцI уплъэкIуни 155-рэ зэ­рихьагъ. Ахэм къызэрагъэ­лъэгъуагъэмкIэ, IофшIэнымкIэ зекIорэ хэбзэгъэуцугъэр уцугъо 278-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

Нэбгыри 198-у закъыфэзгъэ­загъэхэр анахьэу зыгъэгумэкIы­хэрэр игъом ялэжьапкIэ къа­зэрарамытырэр (хэукъоныгъэ 58-рэ), IофшIэнымкIэ зэзэгъы­ны­гъэ къазэрадамышIырэр е зэ­рэзэпагъэурэр (хэукъоныгъэ 31-рэ), IофшIэныр щынэгъон­чъэным иIофыгъохэр (хэукъо­ныгъи 102-рэ) арых.

2019-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ лэжьапкIэм итынкIэ къэ­ралыгъо инспекторхэм уплъэкIун 36-у зэрахьагъэм хэукъоныгъэ 58-рэ къащыхагъэщыгъ ыкIи организации 4-мэ чIыфэу сомэ мин 564,85-рэ ателъэу агъэу­нэфыгъ. Ахэр организациехэу ООО-у «Девтеров», ЗАО-у «Кужорский кирпичный завод», ООО-у ЧОО-у «Дозор» зыфи­Iохэрэр.

IофшIапIэм щымытхыгъэхэу лажьэхэрэм якъыхэгъэщыни къэралыгъо инспекцием ынаIэ тыригъэтыгъ. Мы купым къы-хи­убы­тэрэ нэбгырэ 25-рэ мэзищым къыкIоцI уплъэкIунхэу зэ­рахьагъэхэм къыхагъэщыгъ.

Джащ фэдэу IофшIэнымкIэ къэралыгъо инспекцием ыуплъэ­кIухэрэм ащыщ IофшIэныр къы­зэраухъумэрэр ыкIи IофшIапIэхэм яамалхэр щынэгъончъэу зэрагъэпсыхэрэр. Ащ къытегущыIагъ IофшIэнымкIэ инспекцием ипащэ игуадзэу Сергей Климченкэр. Мы лъэныкъомкIэ хэукъоныгъэ процент 45-рэ къыхагъэщыгъ. 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ зыпштэкIэ, нэ­бгырэ 22-мэ Iоф­шIапIэм шъобж­хэр щыха­хыгъэх, зы нэбгырэ идунай ыхъожьыгъ.

Мы пIалъэу зигугъу къэт­шIыгъэм къыкIоцI республикэм ит организацие 225-мэ (IофшIэпIэ чIыпIэ 4133-мэ) Iоф­шIэныр зэращызэхэщагъэм иамалхэм язы­тет ауплъэкIугъ. КIэух зэфэ­хьысыжьхэм къызэ­рагъэлъэгъуа­гъэмкIэ, организацие 69-мэ яIоф­шIэпIэ чIыпIэ 593-мэ псау­ныгъэмкIэ зэрар къыхьэу ыкIи щынагъо къытэу IофшIэныр ащы­зэхэщагъэу агъэ­унэфыгъ.

Мы илъэсым иапэрэ мэзищ IэнатIэ зиIэ ыкIи юридическэ лицэ нэбгыри 167-мэ админист­ративнэ пшъэдэкIыжь ара­гъэ­хьыгъ (зэкIэмкIи сомэ миллиони­тIурэ мин 572-рэ мэхъу). Ад­ми­нистративнэ тазырыр игъом зэ­рамыты­жьыгъэм къыхэкIыкIэ протоколи 7 хьыкумым агъэхьыгъ.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр тезыхыгъэр Iэ­шъы­нэ Аслъан.