IофшIэгъу зэIукIэгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр IофшIэгъу зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

ЦIыфхэм яконституционнэ фитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ якъэухъумэнкIэ, хабзэм игъэпытэнкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

«Хэбзэгъэуцугъэм диштэу типшъэрылъхэр зэкIэ дгъэцэкIэнхэм мэхьанэшхо етэты. Республикэм ихабзэ игъэцэкIэкIо къулыкъухэм Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум зэдэлэжьэныгъэу дыряIэм игъэпытэн ренэу Iоф дашIэ», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ЛIыхьэтыкъо Аскэр зэIукIэгъум къызэрэщиIуагъэмкIэ, Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум зызэхащагъэр илъэс 20 зэрэхъурэр мы илъэсым чъэпыогъум хагъэунэфыкIыщт. Хьыкумым къыфэгъэзэгъэ лъэныкъуабэхэмкIэ непэ псынкIэу хэхъоныгъэ ешIы. Адыгэ Республикэм изаконхэмрэ ишэпхъэ правовой актхэмрэ Адыгэ Республикэм и Конституцие зэрэдиштэхэрэм яуплъэкIун фэгъэхьыгъэ Iофхэм ахэплъэх. Пшъэрылъэу яIэхэм ащыщ шъолъырхэм язэзэгъыныгъэхэми ахэплъэнхэр. Ау ахэр Адыгэ Республикэм и Конституцие зэрэдимыштэхэрэмкIэ тхьаусыхэ тхылъ гори къаIэкIэхьагъэп.

«Республикэм икъэралыгъо хабзэ икъулыкъухэм, хьыкумхэм, обществэм лъэныкъо пстэумкIи зэдиштэу Iоф адэшIэгъэным мэхьанэшхо етэты. Обществэм иправовой культурэ зыкъызэриIэтырэр къеушыхьаты цIыфхэм ятхылъэу къытIукIэрэр нахьыбэ зэрэхъугъэм. Илъэс 20-м къыкIоцIАдыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум тхылъ 700 фэдиз къыIукIагъ. ЦIыфхэм ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу арагъэгъоты, консультациехэр афызэхащэх», — хигъэунэфыкIыгъ ЛIыхьэтыкъо Аскэр.

НэмыкI зигъо Iофыгъохэми зэIукIэгъум щахэплъагъэх, хабзэм игъэпытэнкIэ, Урысые Федерациемрэ Адыгэ Республикэмрэ я Конституциехэм арытхэр цIыфхэм къыдалъытэнхэмкIэ Iоф зыдашIэщт лъэныкъо шъхьаIэхэр агъэнэфагъэх.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.