Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэу зэхащагъэх

ИлъэсыкIэр къызихьагъэм къыщыублагъэу цIыфхэр бэу зыхэлэжьэгъэхэ Iофтхьэбзи 110-м ехъу Адыгэ Республикэм имунципалитетхэм ащы­кIуагъ.

МэфэкI елкэхэр, спектаклэхэр мы ма­фэхэм ащыIагъэх, шъолъырым щыпсэухэрэм ыкIи хьакIэхэм апае творческэ купхэм, орэдыIохэм концерт зэфэшъхьафхэр къатыгъэх. Нахьыжъхэр ыкIи кIэлэцIыкIухэр илъэсыкIэ ермэлыкъхэм, фестивалхэм, нэмыкI Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонхэм ахэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ идежурнэ часть къызэритырэмкIэ, мы Iофтхьабзэхэм нэбгырэ мин 25-рэ фэдиз зэ­ращэлIагъэх. Общественнэ рэхьатны­гъэмрэ щынэгъончъэнымрэ якъэухъу­мэн фэ­гъэзэгъагъэх Адыгеим иполицейскэхэр. Ахэм IэпыIэгъу къафэхъугъэх Лъэпкъ гвардием, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, нэмыкI­хэри. Мыщ фэдэ зэгурыIоныгъэм ишIуагъэкIэ, мэфэкI мафэхэм ялъэхъан общественнэ рэхьатныгъэр аукъуагъэу агъэунэфыгъэп.

Илъэсым иапэрэ мэфиим республикэм бзэджэшIэгъэ 27-рэ щызэрахьагъэу хэбзэухъумакIохэм агъэунэфыгъ, ахэм ащыщэу 3-р наркотикхэм япхыгъэх. БзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэу зылъы­хъущтыгъэхэ нэбгыри 5 къаубытыгъ, зыдэхъугъэр амышIэу кIодыгъэхэ нэбгыри 7-р зыдэщыIэхэр агъэунэфыгъэх.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр гъогогъу 2192-рэ аукъуагъэхэу гъогурыкIоныр щынэгъочъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм икъулыкъушIэхэм къыхагъэщыгъ. Ешъуагъэу рулым кIэрысыгъэ нэбгырэ 40-мэ административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ, лъэсрыкIуи 198-мэ алъэныкъокIэ административнэ протоколхэр зэхагъэуцуагъэх.