Iофтхьабзэу «Трактор-2017» зыфиIорэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо технадзоррэ ГИБДД-м иподразделениехэмрэ кIэщакIо зыфэхъугъэхэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Трактор-2017» зыфиIорэр 2017-рэ илъэсым чъэпыогъум и 23-м къыщегъэжьагъэу и 29-м нэс Адыгэ Республикэм щызэрахьащт.

Iофтхьабзэр зытегъэпсыхьагъэр гъогухэм нахь макIэу тхьамыкIагъохэр атехъухьанхэр, административнэ хэбзэукъоныгъэхэм къакIегъэчыгъэныр, хабзэу щыIэм диштэу амытхыгъэ, зэщыкъогъэ машинэхэр амыгъэпсэолъэнхэр, тракторхэмрэ прицепхэмрэ ягъэфедэнкIэ хэбзэукъоныгъэхэм зэрябэныжьхэрэр тапэкIэ нахь гъэлъэшыгъэныр ары.