Iофтхьабзэу «ЛъэсрыкIу»

ЛъэсрыкIохэр зыхэфэхэрэ гъогу хъугъэ-шIагъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм фэIорышIэщт пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэу «ЛъэсрыкIу», «ЛъэсрыкIо зэпыры­кIыпI» зыфиIохэрэр чъэпыогъум и 11 — 15-хэм Адыгеим щыкIощтых.

ШIокI зимыIэ зекIуакIэхэр водительхэми лъэсрыкIохэми агъэцэкIэнхэм фэшI гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ автоинспекцием ихэушъхьафыкIыгъэ батальон а Iофтхьабзэхэр зэхищэщтых. НыбжьыкIэхэм гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахахырэ фыкъоныгъэхэр нахь макIэ шIыгъэнхэм ахэр фэIорышIэщтых.

ЛIыунэе Тимур.
Полицием имайор.