СПОРТЫР

Псауныгъэм игъэпытапI

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ марафонэу кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Парламентым, районхэм якъулыкъушIэхэр, физкультурэм пыщагъэхэр хэлэжьагъэх.

Псауныгъэм игъэпытапI

Урысыем и Мафэ фэгъэхьыгъэ марафонэу кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Парламентым, районхэм якъулыкъушIэхэр, физкультурэм пыщагъэхэр хэлэжьагъэх.

ЗэгурыIоныгъэр – текIоныгъэм ылъапс

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Ангушт» Назрань – 2:0. Адыгэ республикэ стадионым жъоныгъуакIэм и 24-м щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: С. Смирнов – Кисловодск, В. Бочков – Шъачэ, А. Гурбалов – Краснодар. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Черов, Бровчук, Катаев, Кирьян, Белов, Ещенко, Ахмедханов, Къонэ, Iащэ, Кадимов (Мамонов,

ЗэгурыIоныгъэр – текIоныгъэм ылъапс

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Ангушт» Назрань – 2:0. Адыгэ республикэ стадионым жъоныгъуакIэм и 24-м щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: С. Смирнов – Кисловодск, В. Бочков – Шъачэ, А. Гурбалов – Краснодар. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Черов, Бровчук, Катаев, Кирьян, Белов, Ещенко, Ахмедханов, Къонэ, Iащэ, Кадимов (Мамонов,

ПсэупIэхэр арагъэгъотыгъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы ма­фэ­хэм Тэхъутэмыкъое районым щыIагъ. IофшIэгъу дэкIыгъом къыдыхэлъытагъэу зянэ-зя­тэхэр зимыIэжьхэм ыкIи ахэр зышъхьащымытхэм къафащэфыгъэхэ фэтэрхэм яIун­кIыбзэхэр аритыжьыгъэх.

ПсэупIэхэр арагъэгъотыгъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат мы ма­фэ­хэм Тэхъутэмыкъое районым щыIагъ. IофшIэгъу дэкIыгъом къыдыхэлъытагъэу зянэ-зя­тэхэр зимыIэжьхэм ыкIи ахэр зышъхьащымытхэм къафащэфыгъэхэ фэтэрхэм яIун­кIыбзэхэр аритыжьыгъэх.

ТиныбжьыкIэхэм тагъэгушхо

Хэгъэгум икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ 2003 – 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр хэлажьэх. СамбэмкIэ банэхэрэр Ермэлхьаблэ щызэIукIагъэх.

ТиныбжьыкIэхэм тагъэгушхо

Хэгъэгум икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ 2003 – 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр хэлажьэх. СамбэмкIэ банэхэрэр Ермэлхьаблэ щызэIукIагъэх.

Мыекъуапэ щызэхащэ

ЖъоныгъуакIэм и 26-м кушъхьэфэчъэ спортым и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ марафон Мыекъуапэ щыкIощт. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьэнэу зегъэхьазыры.

Мыекъуапэ щызэхащэ

ЖъоныгъуакIэм и 26-м кушъхьэфэчъэ спортым и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ марафон Мыекъуапэ щыкIощт. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэм хэлэжьэнэу зегъэхьазыры.

Нахь дэгъоу ешIэщт

Хэгъэгум гандболымкIэ и Суперлигэ щыкIорэ зэнэкъокъум Мыекъуапэ икомандэу «АГУ-Адыифыр» хэлажьэ. Я 9 — 10-рэ чIыпIэхэм афэбанэхэрэр джырэблагъэ Москва щызэIукIагъэх. Москва щыкIогъэ ешIэгъухэм «Алиса» Уфа, «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ, «Луч» Москва ахэлэжьагъэх.

Нахь дэгъоу ешIэщт

Хэгъэгум гандболымкIэ и Суперлигэ щыкIорэ зэнэкъокъум Мыекъуапэ икомандэу «АГУ-Адыифыр» хэлажьэ. Я 9 — 10-рэ чIыпIэхэм афэбанэхэрэр джырэблагъэ Москва щызэIукIагъэх. Москва щыкIогъэ ешIэгъухэм «Алиса» Уфа, «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ, «Луч» Москва ахэлэжьагъэх.

Тхьаумафэм аухыщт

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм илъэс ешIэ­гъур аухынымкIэ зэIукIэгъу зырыз къафэнагъ.

Тхьаумафэм аухыщт

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм илъэс ешIэ­гъур аухынымкIэ зэIукIэгъу зырыз къафэнагъ.

Щылычым ебэныхэрэм тагъэгушIо

Къыблэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу жъоныгъуакIэм и 16 — 19-м Адыгэ къэралыгъо уни­верси­тетым щыкIуагъ.

Щылычым ебэныхэрэм тагъэгушIо

Къыблэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу жъоныгъуакIэм и 16 — 19-м Адыгэ къэралыгъо уни­верси­тетым щыкIуагъ.

Яамалхэм ахэхъо

Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэуцу, игъэцэкIэкIо хабзэ, ичIыпIэ зыгъэIорышIапIэхэм яIофышIэхэм я Спартакиадэ ятIонэрэу зэхащагъ.

Яамалхэм ахэхъо

Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэуцу, игъэцэкIэкIо хабзэ, ичIыпIэ зыгъэIорышIапIэхэм яIофышIэхэм я Спартакиадэ ятIонэрэу зэхащагъ.

«Зэкъошныгъэм» тегъэгугъэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» футболымкIэ зэнэкъокъоу щыкIорэм жъоныгъуакIэм и 18-м я 28-рэ зэIукIэгъухэр щызэхащагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Новороссийскэ «Черноморцем» щыдешIагъ.

«Зэкъошныгъэм» тегъэгугъэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» футболымкIэ зэнэкъокъоу щыкIорэм жъоныгъуакIэм и 18-м я 28-рэ зэIукIэгъухэр щызэхащагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Новороссийскэ «Черноморцем» щыдешIагъ.

ТекIоныгъэм ия 74-рэ илъэс фэгъэхьыгъ

ЕджакIохэр зэнэкъокъугъэх Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр атлетикэ псынкIэмкIэ Мыекъуапэ щызэхащагъэх.

ТекIоныгъэм ия 74-рэ илъэс фэгъэхьыгъ

ЕджакIохэр зэнэкъокъугъэх Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр атлетикэ псынкIэмкIэ Мыекъуапэ щызэхащагъэх.

Къафэнагъэр зэIукIэгъу тIурытIу

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп «Зенит» дышъэр къыщыдихыгъ. Тыжьыныр, джэрзыр зыхьын зылъэкIыщтхэр команди 5 мэхъух.

Къафэнагъэр зэIукIэгъу тIурытIу

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп «Зенит» дышъэр къыщыдихыгъ. Тыжьыныр, джэрзыр зыхьын зылъэкIыщтхэр команди 5 мэхъух.

ТибэнакIохэм тагъэгушIо

Я XIX-рэ Дунэе зэIукIэгъоу «ТекIоныгъ» зыфиIорэр самбэмкIэ Санкт-Петербург щыкIуагъ.

ТибэнакIохэм тагъэгушIо

Я XIX-рэ Дунэе зэIукIэгъоу «ТекIоныгъ» зыфиIорэр самбэмкIэ Санкт-Петербург щыкIуагъ.

Нартым идышъ

Европэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Венгрием щыкIуагъ. Полицием къулыкъур щызыхьыхэрэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Нартым идышъ

Европэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Венгрием щыкIуагъ. Полицием къулыкъур щызыхьыхэрэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

КъэлэпчъэIутым шIокIыгъэхэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Спартак» Налщык – 0:2. ЖъоныгъуакIэм и 11-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Чистяков – Азов, Д. Степанищев, Д. Мезенцев – тIури Воронеж. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Кирьян, Бровчук (Катаев, 46), Кадимов, Черов (Юрченко, 83), Къонэ (Шъхьэлахъо, 87), Ещенко,

КъэлэпчъэIутым шIокIыгъэхэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Спартак» Налщык – 0:2. ЖъоныгъуакIэм и 11-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Чистяков – Азов, Д. Степанищев, Д. Мезенцев – тIури Воронеж. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Кирьян, Бровчук (Катаев, 46), Кадимов, Черов (Юрченко, 83), Къонэ (Шъхьэлахъо, 87), Ещенко,

Рязань, С.-Петербург, Пшызэ

Урысыем испорт-зекIо джэгунхэу «Интералли Шъхьэгуащэ–2019-рэ» зыфиIорэр Мыекъопэ районым щыкIуагъ.

Рязань, С.-Петербург, Пшызэ

Урысыем испорт-зекIо джэгунхэу «Интералли Шъхьэгуащэ–2019-рэ» зыфиIорэр Мыекъопэ районым щыкIуагъ.

«Зэкъошныгъ» — «Спартак»

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм я 26-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 4-м яIагъэх.

«Зэкъошныгъ» — «Спартак»

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм я 26-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 4-м яIагъэх.

Дышъэ, тыжьын…

Урысыем икIэлэеджакIохэм яя IX-рэ Спартакиадэ хэхьэрэ зэнэкъокъухэр Анапэ районым ипсэупIэу ШIуикъо щыкIуагъэх.

Дышъэ, тыжьын…

Урысыем икIэлэеджакIохэм яя IX-рэ Спартакиадэ хэхьэрэ зэнэкъокъухэр Анапэ районым ипсэупIэу ШIуикъо щыкIуагъэх.

«Мэщыкъом» непэ дешIэщт

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Урожай» Краснодар — 2:3. Мэлылъфэгъум и 27-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Ахмедханов, Ещенко, Кадимов, Къонэ, Кирьян, Мамонов, Катаев, Домшинский (Iащэ, 82), Черов, Юрченко (Делэкъу, 68). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Ахмедханов — 9, Къонэ — 63 (пенальтикIэ).

«Мэщыкъом» непэ дешIэщт

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Урожай» Краснодар — 2:3. Мэлылъфэгъум и 27-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Ахмедханов, Ещенко, Кадимов, Къонэ, Кирьян, Мамонов, Катаев, Домшинский (Iащэ, 82), Черов, Юрченко (Делэкъу, 68). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Ахмедханов — 9, Къонэ — 63 (пенальтикIэ).

Спартакиадэм иедзыгъохэр

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох. СамбэмкIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум 2003 – 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр хэлэжьагъэх.

Спартакиадэм иедзыгъохэр

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох. СамбэмкIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум 2003 – 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр хэлэжьагъэх.

Апэ итым IукIэщт

«Краснодар-3» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 3:1. Мэлылъфэгъум и 21-м Краснодар щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Назаров – 7, Гъуб­жьэкъу – 17, Бутенко – 21, «Краснодар-3». Къонэ – 23 (пенальтикIэ), «Зэкъошныгъ».

Апэ итым IукIэщт

«Краснодар-3» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 3:1. Мэлылъфэгъум и 21-м Краснодар щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Назаров – 7, Гъуб­жьэкъу – 17, Бутенко – 21, «Краснодар-3». Къонэ – 23 (пенальтикIэ), «Зэкъошныгъ».

М. Перейро ищысэшIу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым щешIэхэрэм я 24-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 19 – 21-м яIагъэх.

М. Перейро ищысэшIу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым щешIэхэрэм я 24-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 19 – 21-м яIагъэх.

Хэта апэ ишъыщтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу я 2-рэ купым хэтхэр мэлылъфэгъум и 15 — 17-м зэрешIагъэхэр зэфэтэхьысыжьых.

Хэта апэ ишъыщтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу я 2-рэ купым хэтхэр мэлылъфэгъум и 15 — 17-м зэрешIагъэхэр зэфэтэхьысыжьых.

Щытхъур къытфехьы

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэ­нэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Мыекъопэ районым икъушъхьэ гъогухэм зэIукIэ­гъухэр ащызэхащагъэх.

Щытхъур къытфехьы

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэ­нэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Мыекъопэ районым икъушъхьэ гъогухэм зэIукIэ­гъухэр ащызэхащагъэх.

Псауныгъэр щагъэпытэ

Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжым щеджэ­хэ­рэм ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэнэкъокъухэр яIагъэх.

Псауныгъэр щагъэпытэ

Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжым щеджэ­хэ­рэм ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэнэкъокъухэр яIагъэх.