СПОРТЫР

Хэлэжьагъэр – 2500-рэ

Адыгэ Республикэм ия 28-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ веломарафонэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм нэбгырэ 2500-рэ фэдиз хэлэжьагъ.

Хэлэжьагъэр – 2500-рэ

Адыгэ Республикэм ия 28-рэ илъэс фэгъэхьыгъэ веломарафонэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм нэбгырэ 2500-рэ фэдиз хэлэжьагъ.

Б. Натхъом тегъэгушIо

Израиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ щапIугъэ Натхъо Бибарс «Рубин» Казань, ЦСКА Москва футбол ащешIагъ. Джырэ уахътэ «Партизан» Белград хэт.

Б. Натхъом тегъэгушIо

Израиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ щапIугъэ Натхъо Бибарс «Рубин» Казань, ЦСКА Москва футбол ащешIагъ. Джырэ уахътэ «Партизан» Белград хэт.

Фэбэшхом изэрар къэкIощт

Аужырэ илъэсипшIым шIэныгъэлэжьхэм къаIо чIыгу шъхьашъом изытети итеплъи зэхъокIыныгъэхэр зэрафэхъухэрэр. Мылылъэ инхэр мэжъух ыкIи зэщэкъох, зэлъаубытыщтыгъэ шъолъырхэм къащэкIэ, чIышъхьашъом зызэблехъу.

Фэбэшхом изэрар къэкIощт

Аужырэ илъэсипшIым шIэныгъэлэжьхэм къаIо чIыгу шъхьашъом изытети итеплъи зэхъокIыныгъэхэр зэрафэхъухэрэр. Мылылъэ инхэр мэжъух ыкIи зэщэкъох, зэлъаубытыщтыгъэ шъолъырхэм къащэкIэ, чIышъхьашъом зызэблехъу.

ЛIыхъужъхэр ящысэх

ЧIыгу Залэм илIыхъужъхэм афэгъэхьыгъэу дзюдомкIэ шIэжь зэнэкъокъу Новороссийскэ щыкIуагъ.

ЛIыхъужъхэр ящысэх

ЧIыгу Залэм илIыхъужъхэм афэгъэхьыгъэу дзюдомкIэ шIэжь зэнэкъокъу Новороссийскэ щыкIуагъ.

Уалъыплъэныр гъэшIэгъоны

Хэгъэгум футболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр апшъэрэ купым щызэнэкъокъух. Я 10-рэ ешIэ­гъухэм якIэуххэр зэтэгъап­шэх.

Уалъыплъэныр гъэшIэгъоны

Хэгъэгум футболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр апшъэрэ купым щызэнэкъокъух. Я 10-рэ ешIэ­гъухэм якIэуххэр зэтэгъап­шэх.

Лъапсэ фэзышIыгъэм ыцIэ епхыгъэу

Мыекъопэ бэнэпIэ-еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу апэрэу ПсышIуапэ щыкIуагъ.

Лъапсэ фэзышIыгъэм ыцIэ епхыгъэу

Мыекъопэ бэнэпIэ-еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу апэрэу ПсышIуапэ щыкIуагъ.

Еужьырзэ ешIэрэр текIо

«Ростов-Дон» Ростов-на-Дону – «Адыиф» Мыекъуапэ – 45:16. Iоныгъом и 19-м Ростов-на-Дону щызэдешIагъэх.

Еужьырзэ ешIэрэр текIо

«Ростов-Дон» Ростов-на-Дону – «Адыиф» Мыекъуапэ – 45:16. Iоныгъом и 19-м Ростов-на-Дону щызэдешIагъэх.

Адыгеир ащ щашIэ

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащыкIуагъ. Хъулъ­фыгъэхэр едзыгъохэм ахэлэжьагъэх.

Адыгеир ащ щашIэ

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащыкIуагъ. Хъулъ­фыгъэхэр едзыгъохэм ахэлэжьагъэх.

Апэ итхэм чIанэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» я 9-рэ ешIэгъухэр щыкIуагъэх. Зэ­IукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъа­пшэх.

Апэ итхэм чIанэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» я 9-рэ ешIэгъухэр щыкIуагъэх. Зэ­IукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъа­пшэх.

Ящэнэрэ зэIукIэгъухэр

Урысыем гандболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу суперлигэм хэтхэм ящэнэрэ ешIэгъухэр Iоныгъом и 11-м зэхащагъэх.

Ящэнэрэ зэIукIэгъухэр

Урысыем гандболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу суперлигэм хэтхэм ящэнэрэ ешIэгъухэр Iоныгъом и 11-м зэхащагъэх.

ЕшIэгъуитIу къэнагъэр

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу кIэу­хым фэкIо. Финалныкъом хэхьагъэхэм ешIэгъухэр яIагъэх.

ЕшIэгъуитIу къэнагъэр

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу кIэу­хым фэкIо. Финалныкъом хэхьагъэхэм ешIэгъухэр яIагъэх.

Нартым итыжьын

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Ингушетием икъалэу Назрань щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Нартым итыжьын

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Ингушетием икъалэу Назрань щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Адыгеим едзыгъохэр щызэкIэлъэкIох

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащэкIо. Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щырагъажьэхэшъ, Апшеронскэ районым ишъолъырхэм анэсых ыкIи тикъалэ къагъэзэжьы.

Адыгеим едзыгъохэр щызэкIэлъэкIох

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащэкIо. Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щырагъажьэхэшъ, Апшеронскэ районым ишъолъырхэм анэсых ыкIи тикъалэ къагъэзэжьы.

Зэпыугъом ыуж

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм я 9-рэ зэIукIэгъухэр Iоныгъом и 13 – 16-м яIэщтых.

Зэпыугъом ыуж

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм я 9-рэ зэIукIэгъухэр Iоныгъом и 13 – 16-м яIэщтых.

Апэрэ чIыпIэр зыIэкIигъэкIырэп

«Биолог» Прогресс — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:1. Iоныгъом и 8-м зэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Кирьян, Омаров, Катаев, Хьагъур, Белов, Ахмедханов, Делэкъу (Ещенко, 62), Къонэ, Кадимов (Бабенко, 46), Крылов (Смыр, 80). Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Къонэ – 3, «Зэкъошныгъ». Малыш — 65, «Биолог».

Апэрэ чIыпIэр зыIэкIигъэкIырэп

«Биолог» Прогресс — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:1. Iоныгъом и 8-м зэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Кирьян, Омаров, Катаев, Хьагъур, Белов, Ахмедханов, Делэкъу (Ещенко, 62), Къонэ, Кадимов (Бабенко, 46), Крылов (Смыр, 80). Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Къонэ – 3, «Зэкъошныгъ». Малыш — 65, «Биолог».

Адыгеим щэкIо

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Илъэс 19 ыкIи ащ нахьыбэ зыныбжьхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Адыгеим щэкIо

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Илъэс 19 ыкIи ащ нахьыбэ зыныбжьхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Ягъэхъагъэ мэфэкIым фагъэхьы

Хэгъэгум иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спор­тымкIэ язэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щызэ­хащагъэх.

Ягъэхъагъэ мэфэкIым фагъэхьы

Хэгъэгум иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спор­тымкIэ язэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щызэ­хащагъэх.

«Динамо-МГТУ-р» Уфа рагъэблагъэ

Башкортостанрэ Адыгеимрэ язэфыщытыкIэхэр щыIэныгъэм щыгъэпытэгъэнхэмкIэ общественнэ-по­ли­тикэ зэдэпсэуныгъэм, культурэм, спортым афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

«Динамо-МГТУ-р» Уфа рагъэблагъэ

Башкортостанрэ Адыгеимрэ язэфыщытыкIэхэр щыIэныгъэм щыгъэпытэгъэнхэмкIэ общественнэ-по­ли­тикэ зэдэпсэуныгъэм, культурэм, спортым афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

Кристина Новиковам тегъэгушIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо.

Кристина Новиковам тегъэгушIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо.

Гугъэр чIэтынэрэп

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Астраханочка» Астрахань – 18:30 (9:13). Iоныгъом и 3-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

Гугъэр чIэтынэрэп

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Астраханочка» Астрахань – 18:30 (9:13). Iоныгъом и 3-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

Я 7-рэ зэIукIэгъухэр

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу купэу «Къыблэм» щыкIорэм я 7-рэ зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх.

Я 7-рэ зэIукIэгъухэр

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу купэу «Къыблэм» щыкIорэм я 7-рэ зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх.

ЯешIакIэ хагъахъо

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм шышъхьэIум и 30-м къыщыублагъэу Iоны­гъом и 1-м нэс я 8-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ЯешIакIэ хагъахъо

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм шышъхьэIум и 30-м къыщыублагъэу Iоны­гъом и 1-м нэс я 8-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ТекIоныгъэр зыIэкIэмыгъэкI

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Ставрополье» Ставрополь – 30:36 (18:10). Iоныгъом и 1-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Мерзлютин, Э. Подставкин. «Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Баскакова; ешIакIохэр: Зубова – 1, Кучеренко, Казиханова – 4, Дмитриева – 3, Дьяченко –

ТекIоныгъэр зыIэкIэмыгъэкI

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Ставрополье» Ставрополь – 30:36 (18:10). Iоныгъом и 1-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Мерзлютин, Э. Подставкин. «Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Баскакова; ешIакIохэр: Зубова – 1, Кучеренко, Казиханова – 4, Дмитриева – 3, Дьяченко –

ЕшIэкIэшIур къызэдагъоты

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Урожай» Краснодар – 2:1. Iоныгъом и 1-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников – Ставрополь, П. Егоров, Р. Валеев – Ростов-на-Дону. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 72), Хьагъур, Катаев, Омаров, Замятин (Юрченко, 80), Белов, Ахмедханов, Делэкъу (Ещенко, 62),

ЕшIэкIэшIур къызэдагъоты

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Урожай» Краснодар – 2:1. Iоныгъом и 1-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников – Ставрополь, П. Егоров, Р. Валеев – Ростов-на-Дону. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 72), Хьагъур, Катаев, Омаров, Замятин (Юрченко, 80), Белов, Ахмедханов, Делэкъу (Ещенко, 62),

«Адыифым» неущ регъажьэ

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм щешIэхэрэм 2019 – 2020-рэ илъэс зэнэкъокъур Iоныгъо мазэм и 1-м аублэ.

«Адыифым» неущ регъажьэ

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм щешIэхэрэм 2019 – 2020-рэ илъэс зэнэкъокъур Iоныгъо мазэм и 1-м аублэ.