СПОРТЫР

ШIуахьыгъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Арсенал» Тула – 87:99 (33:19, 19:26, 16:34, 19:20). Щылэ мазэм и 17-м республикэ спорт унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 16, Гапошин – 7, Абызов – 18, Еремин – 20, Кочнев – 13, Суслов, Милютин –

ШIуахьыгъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Арсенал» Тула – 87:99 (33:19, 19:26, 16:34, 19:20). Щылэ мазэм и 17-м республикэ спорт унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 16, Гапошин – 7, Абызов – 18, Еремин – 20, Кочнев – 13, Суслов, Милютин –

Ящэнэрэ чIыпIэм щыI

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгoрод – 3:0 (25:22, 25:22, 25:20). Щылэ мазэм и 16-м Мыекъопэ къэралыгъо техногическэ университетым щызэдешIагъэх.

Ящэнэрэ чIыпIэм щыI

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгoрод – 3:0 (25:22, 25:22, 25:20). Щылэ мазэм и 16-м Мыекъопэ къэралыгъо техногическэ университетым щызэдешIагъэх.

ЕшIэкIэшIур къыотэжьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Арсенал» Тула – 111:98. Щылэ мазэм и 16-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 6, Гапошин – 25, Абызов – 14, Еремин – 27, Кочнев – 16, Майборда – 10, Милютин – 3.

ЕшIэкIэшIур къыотэжьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Арсенал» Тула – 111:98. Щылэ мазэм и 16-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 6, Гапошин – 25, Абызов – 14, Еремин – 27, Кочнев – 16, Майборда – 10, Милютин – 3.

ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгород – 3:2 (17:25, 25:20, 33:31, 24:26, 15:13). Щылэ мазэм и 15-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэдешIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгород – 3:2 (17:25, 25:20, 33:31, 24:26, 15:13). Щылэ мазэм и 15-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэдешIагъэх.

Хэлэжьагъэр 23-рэ

Джип-спринтымкIэ кIымэфэ фестивалыр тиреспуб­ликэ щыкIуагъ. Адыгеим, Краснодар краим ялIыкIохэр псэупIэу Ханскэм щызэIукIагъэх.

Хэлэжьагъэр 23-рэ

Джип-спринтымкIэ кIымэфэ фестивалыр тиреспуб­ликэ щыкIуагъ. Адыгеим, Краснодар краим ялIыкIохэр псэупIэу Ханскэм щызэIукIагъэх.

Къыхьыным пэблэгъагъ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Университет» Ижевск – 27:27 (12:18). Республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щылэ мазэм и 14-м щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Семененко, Я. Стреленый. «Адыиф», къэлэпчъэIутхэр: Баскакова, Силантьева; ешIакIохэр: Зубова – 3, Дворцевая – 8, Загайко – 3, Краснокутская

Къыхьыным пэблэгъагъ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Университет» Ижевск – 27:27 (12:18). Республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щылэ мазэм и 14-м щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Семененко, Я. Стреленый. «Адыиф», къэлэпчъэIутхэр: Баскакова, Силантьева; ешIакIохэр: Зубова – 3, Дворцевая – 8, Загайко – 3, Краснокутская

«Зэкъошныгъэм» зегъэхьазыры

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый илъэс ешIэгъум фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

«Зэкъошныгъэм» зегъэхьазыры

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый илъэс ешIэгъум фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

«Юностым» щешIэх

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм зичэзыу ешIэгъухэр зыгъэпсэфыгъо мафэхэм яIагъэх.

«Юностым» щешIэх

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм зичэзыу ешIэгъухэр зыгъэпсэфыгъо мафэхэм яIагъэх.

ШIыкIэ къэзыгъотырэр текIо

«Динамо— МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Рязань» Рязань – 80:103 (19:22, 21:25, 23:30, 17:26). Щылэ мазэм и 12-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Глазин, А. Сагайдачный – Краснодар, В. Жак – Ростов-на-Дону. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 8, Гапошин – 17, Абызов

ШIыкIэ къэзыгъотырэр текIо

«Динамо— МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Рязань» Рязань – 80:103 (19:22, 21:25, 23:30, 17:26). Щылэ мазэм и 12-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Глазин, А. Сагайдачный – Краснодар, В. Жак – Ростов-на-Дону. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 8, Гапошин – 17, Абызов

Апэрэ дышъэм илъэгъохэщ

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр 1972-рэ илъэсым къащызыхьыгъэ Чыржьын Мухьарбый имэфэкI ма­фэ ехъулIэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Апэрэ дышъэм илъэгъохэщ

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр 1972-рэ илъэсым къащызыхьыгъэ Чыржьын Мухьарбый имэфэкI ма­фэ ехъулIэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Мыекъопэ бэнапIэр ящысэшIу

Урысыем дзюдомкIэ ибэнакIохэр, тренерхэр Адыгэ Республикэм щызэIукIагъэх. Хэгъэгум ишъо­лъыр 14-мэ спортсмен 400-м нахьыбэ къарыкIыгъ. Щылэ мазэм и 3 — 12-м ахэм яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэным Iоф дашIэщт.

Мыекъопэ бэнапIэр ящысэшIу

Урысыем дзюдомкIэ ибэнакIохэр, тренерхэр Адыгэ Республикэм щызэIукIагъэх. Хэгъэгум ишъо­лъыр 14-мэ спортсмен 400-м нахьыбэ къарыкIыгъ. Щылэ мазэм и 3 — 12-м ахэм яIэпэIэсэныгъэ хэгъэхъогъэным Iоф дашIэщт.

«Ошъутенэм» тыфэгушIо

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу иапшъэрэ куп хэт командэхэм язэIукIэгъухэр аухыгъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм, ешIэкIо анахь дэгъухэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх.

«Ошъутенэм» тыфэгушIо

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу иапшъэрэ куп хэт командэхэм язэIукIэгъухэр аухыгъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм, ешIэкIо анахь дэгъухэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх.

МэфэкI шIухьафтын

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэхэр, хъулъфыгъэхэр хэлажьэх. Непэ ехъулIэу командэхэм ешIэгъу щырыщ яIагъ.

МэфэкI шIухьафтын

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэхэр, хъулъфыгъэхэр хэлажьэх. Непэ ехъулIэу командэхэм ешIэгъу щырыщ яIагъ.

Батырхэм кIуачIэр апсыхьэ

Атлетикэ онтэгъумкIэ республикэм и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ Адыгэ къэралыгъо университетым спортымкIэ и Унэ зэнэкъокъур щыкIуагъ.

Батырхэм кIуачIэр апсыхьэ

Атлетикэ онтэгъумкIэ республикэм и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ Адыгэ къэралыгъо университетым спортымкIэ и Унэ зэнэкъокъур щыкIуагъ.

Адыгеим хоккей щешIэщтых

Апэрэ мыл спорт Унэшхо Адыгэ Республикэм щашIыщт. 2019-рэ илъэсым псэолъэшIхэм IофшIэ­ныр аублэщт.

Адыгеим хоккей щешIэщтых

Апэрэ мыл спорт Унэшхо Адыгэ Республикэм щашIыщт. 2019-рэ илъэсым псэолъэшIхэм IофшIэ­ныр аублэщт.

Спортсмен, тренер анахь дэгъухэр

ШэнышIу зэрэхъугъэу, Адыгэ Республикэм испортсмен, тренер анахь дэгъухэр илъэсым икIэухым къых­ахых. Спортсменхэр аныбжьхэм ялъытыгъэу купитIоу гощыгъэх.

Спортсмен, тренер анахь дэгъухэр

ШэнышIу зэрэхъугъэу, Адыгэ Республикэм испортсмен, тренер анахь дэгъухэр илъэсым икIэухым къых­ахых. Спортсменхэр аныбжьхэм ялъытыгъэу купитIоу гощыгъэх.

ЛъэгапIэм зэдытеуцох

Урысыем самбэмкIэ изэIукIэгъоу «Сигупсэ шъолъыр» зыфиIорэр къалэу Рязань щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэм медали 6 зэнэкъокъум къыщыдахыгъ.

ЛъэгапIэм зэдытеуцох

Урысыем самбэмкIэ изэIукIэгъоу «Сигупсэ шъолъыр» зыфиIорэр къалэу Рязань щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэм медали 6 зэнэкъокъум къыщыдахыгъ.

ТекIоныгъэм зыфэгъэхьазыр, «Адыиф!»

«Ставрополье» Ставрополь — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 33:30 (15:15). Тыгъэгъазэм и 22-м Ставрополь щызэдешIагъэх.

ТекIоныгъэм зыфэгъэхьазыр, «Адыиф!»

«Ставрополье» Ставрополь — «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — 33:30 (15:15). Тыгъэгъазэм и 22-м Ставрополь щызэдешIагъэх.

Лъэшхэр къахэщых

Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэм я 3-рэ ешIэгъухэр тыгъэгъазэм и 16-м яIагъэх.

Лъэшхэр къахэщых

Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэм я 3-рэ ешIэгъухэр тыгъэгъазэм и 16-м яIагъэх.

Дунэе батырым фэгъэхьыгъ

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу ящэнэрэу щыкIуагъ.

Дунэе батырым фэгъэхьыгъ

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэу, Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу ящэнэрэу щыкIуагъ.

Хьэсанэкъо Мурат фэгъэхьыгъ

Дунаим самбэмкIэ гъо­гогъу 11 апэрэ чIыпIэр ­къыщыдэзыхыгъэу, ­Къэралыгъо Думэм ­идепутатэу Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур непэ Мые­къуапэ щыкIощт.

Хьэсанэкъо Мурат фэгъэхьыгъ

Дунаим самбэмкIэ гъо­гогъу 11 апэрэ чIыпIэр ­къыщыдэзыхыгъэу, ­Къэралыгъо Думэм ­идепутатэу Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур непэ Мые­къуапэ щыкIощт.

Щытхъур Будапешт къыщахьыгъ

Художественнэ гимнастикэмкIэ Дунэе зэIукIэгъоу Венгрием икъалэу Будапешт щыкIуагъэм къэралыгъо 16 хэлэжьагъ.

Щытхъур Будапешт къыщахьыгъ

Художественнэ гимнастикэмкIэ Дунэе зэIукIэгъоу Венгрием икъалэу Будапешт щыкIуагъэм къэралыгъо 16 хэлэжьагъ.

Пчъагъэр бэп

Апшъэрэ купым хэтхэ футбол командэхэу Мые­къуапэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлажьэхэрэм ятIонэрэ ешIэгъухэр тхьаумафэм яIагъэх.

Пчъагъэр бэп

Апшъэрэ купым хэтхэ футбол командэхэу Мые­къуапэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлажьэхэрэм ятIонэрэ ешIэгъухэр тхьаумафэм яIагъэх.

ЛIыхъужъыр агъэлъапIэ

Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Къош Алый фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу спорт бэнакIэмкIэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

ЛIыхъужъыр агъэлъапIэ

Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Къош Алый фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу спорт бэнакIэмкIэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

Хэт сыдигъуа зешIэщтыр?

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм япэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр зыщыIэщт мафэхэр.

Хэт сыдигъуа зешIэщтыр?

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм япэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр зыщыIэщт мафэхэр.