СПОРТЫР

Мухьамэд ащыгъупшэрэп

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу М. Къу­ныжъым фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу самбэмкIэ Щэрджэскъалэ щыкIуагъ. БэнэкIуи 120-м нахьыбэ зэIукIэгъумэ ахэлэжьагъ.

Мухьамэд ащыгъупшэрэп

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу М. Къу­ныжъым фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу самбэмкIэ Щэрджэскъалэ щыкIуагъ. БэнэкIуи 120-м нахьыбэ зэIукIэгъумэ ахэлэжьагъ.

Хъурджанэм Iэгуаор къегъэлъэтэжьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Чебоксарские Ястребы» Чебоксары — 90:94 (20:27, 18:17, 22:25, 30:25). Мэлылъфэгъум и 1-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: С. Токарев — Москва, М. Соболев — Воронеж, А. Переверзев — Москва. «Динамо»: Хьакъун — 7, Гапошин — 8,

Хъурджанэм Iэгуаор къегъэлъэтэжьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Чебоксарские Ястребы» Чебоксары — 90:94 (20:27, 18:17, 22:25, 30:25). Мэлылъфэгъум и 1-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: С. Токарев — Москва, М. Соболев — Воронеж, А. Переверзев — Москва. «Динамо»: Хьакъун — 7, Гапошин — 8,

А. Гапошиныр, М. Абызовыр якIэщакIох

«Динамо-МГТУ» — «Чебоксарские Ястребы» — 76:68 (21:24, 18:22, 22:11, 15:11). Мэлылъфэгъум и 2-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо»: Хьакъун — 8, Гапошин — 8, Абызов — 10, Еремин — 27, Кочнев — 12, Суслов, Милютин — 4, Майборода — 7. «Чебоксарские Ястребы»

А. Гапошиныр, М. Абызовыр якIэщакIох

«Динамо-МГТУ» — «Чебоксарские Ястребы» — 76:68 (21:24, 18:22, 22:11, 15:11). Мэлылъфэгъум и 2-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо»: Хьакъун — 8, Гапошин — 8, Абызов — 10, Еремин — 27, Кочнев — 12, Суслов, Милютин — 4, Майборода — 7. «Чебоксарские Ястребы»

Санкт-Петербург щыбэнэщтых

Къыблэ шъолъырым самбэмкIэ изэнэкъокъу Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. Илъэс 15 – 16 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щыбэнагъэх.

Санкт-Петербург щыбэнэщтых

Къыблэ шъолъырым самбэмкIэ изэнэкъокъу Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. Илъэс 15 – 16 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щыбэнагъэх.

Рэхьатныгъэ яIэп

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэу зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм я 21-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 29 – 31-м яIагъэх. ЗэIукIэгъухэм якIэуххэм шъузэпяплъ.

Рэхьатныгъэ яIэп

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэу зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм я 21-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 29 – 31-м яIагъэх. ЗэIукIэгъухэм якIэуххэм шъузэпяплъ.

Гуетыныгъэм  зэгурыIоныгъэр игъус

«Спартак» Владикавказ — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:2. Гъэтхапэм и 30-м Владикавказ щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Черов, Бровчук, Катаев, Кирьян, Ещенко, Дыхъу (Юрченко,70), Къонэ (Хьагъур, 81), Мамонов, Iащэ (Крылов, 55), Домшинский (Делэкъу, 68). «Зэкъошныгъэм» иешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Крылов — 59, Делэкъу

Гуетыныгъэм  зэгурыIоныгъэр игъус

«Спартак» Владикавказ — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:2. Гъэтхапэм и 30-м Владикавказ щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Черов, Бровчук, Катаев, Кирьян, Ещенко, Дыхъу (Юрченко,70), Къонэ (Хьагъур, 81), Мамонов, Iащэ (Крылов, 55), Домшинский (Делэкъу, 68). «Зэкъошныгъэм» иешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Крылов — 59, Делэкъу

ТекIоныгъэм тыпэчыжьагъэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 06:99 (26:31, 22:27, 23:19, 25:22). Гъэтхапэм и 29-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 5, Абызов — 18, Майборода — 18. Милютин — 14, Кочнев — 12, Еремин — 26, Анищенко — 3.

ТекIоныгъэм тыпэчыжьагъэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 06:99 (26:31, 22:27, 23:19, 25:22). Гъэтхапэм и 29-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 5, Абызов — 18, Майборода — 18. Милютин — 14, Кочнев — 12, Еремин — 26, Анищенко — 3.

ГумэкIыгъохэр шъхьэихыгъэу

Адыгеим щыпсэухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ занкIэу зызыфагъазэм Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм язэхэфын КъумпIыл Мурат ыуж ит. Ащ къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ ыкIи Теуцожь районхэм тыгъуасэ ащыIагъ, гумэкIыгъоу цIыфхэр зэуалIэхэрэм атегущыIагъэх.

ГумэкIыгъохэр шъхьэихыгъэу

Адыгеим щыпсэухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ занкIэу зызыфагъазэм Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм язэхэфын КъумпIыл Мурат ыуж ит. Ащ къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ ыкIи Теуцожь районхэм тыгъуасэ ащыIагъ, гумэкIыгъоу цIыфхэр зэуалIэхэрэм атегущыIагъэх.

Мазэм изэфэхьысыжьхэр

ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъугъэх 2016 — 2017-рэ илъэсхэм пащэхэр зыщызэблахъугъэхэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм янахьыбэр субъектым иIофхэм язытет егъэразэх, яIофхэр нахьышIу хъугъэхэу зылъытэхэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ. Анахь дэгъухэм ахэт Адыгейри.

Мазэм изэфэхьысыжьхэр

ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъугъэх 2016 — 2017-рэ илъэсхэм пащэхэр зыщызэблахъугъэхэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм янахьыбэр субъектым иIофхэм язытет егъэразэх, яIофхэр нахьышIу хъугъэхэу зылъытэхэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ. Анахь дэгъухэм ахэт Адыгейри.

Хэбзэ екIолIакIэм уегъэлъэшы

IофшIэным, хэгъэгум икъэухъумэн тафэхьазырыным фэгъэхьыгъэ спорт Iофтхьабзэу ГТО-м ехьы­лIэгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ щыкIуагъ. Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу, спорт зэнэкъокъум изэхэщэкIо куп ипащэу Наталья Широковам мы зэIукIэгъур зэрищагъ.

Хэбзэ екIолIакIэм уегъэлъэшы

IофшIэным, хэгъэгум икъэухъумэн тафэхьазырыным фэгъэхьыгъэ спорт Iофтхьабзэу ГТО-м ехьы­лIэгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм и Правительствэ щыкIуагъ. Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу, спорт зэнэкъокъум изэхэщэкIо куп ипащэу Наталья Широковам мы зэIукIэгъур зэрищагъ.

НахьышIум тежэ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» УФА 55:89 (6:15, 9:25, 22:28, 18:21). Республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» гъэтхапэм и 28-м зэIукIэгъур щыкIуагъ. Зезыщагъэхэр: О. Журавлев — Заречный, А. Стрельцов — Москва, В. Газарянц — Краснодар. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 11, Абызов — 7, Майборода

НахьышIум тежэ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» УФА 55:89 (6:15, 9:25, 22:28, 18:21). Республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» гъэтхапэм и 28-м зэIукIэгъур щыкIуагъ. Зезыщагъэхэр: О. Журавлев — Заречный, А. Стрельцов — Москва, В. Газарянц — Краснодар. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 11, Абызов — 7, Майборода

НыбжьыкIэхэм яешIэгъухэр

Дунэе зэIукIэгъухэу Ростов-на-Дону щыкIуагъэхэм бзылъфыгъэ гандбол командэхэр ахэлэжьагъэх. Илъэс 20-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

НыбжьыкIэхэм яешIэгъухэр

Дунэе зэIукIэгъухэу Ростов-на-Дону щыкIуагъэхэм бзылъфыгъэ гандбол командэхэр ахэлэжьагъэх. Илъэс 20-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Джэнчэтэ СултIан фэгъэхьыгъ

Мыекъуапэ гандбол бзылъфыгъэ командэ щызэхэщэгъэным кIэщакIо фэхъугъэ Джэнчэтэ СултIан фэгъэ­хьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу спорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

Джэнчэтэ СултIан фэгъэхьыгъ

Мыекъуапэ гандбол бзылъфыгъэ командэ щызэхэщэгъэным кIэщакIо фэхъугъэ Джэнчэтэ СултIан фэгъэ­хьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу спорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

Футбол. Купэу «Къыблэр»

Командэхэр 1. «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ 2. «Биолог» п. Прогресс 3. «Динамо» Ставрополь 4. «Спартак» Владикавказ 5. «Академия» Ростов хэку 6. «Волгарь» Астрахань 7. «Черноморец» Новороссийск 8. «Чайка» Песчанокопское, Ростов хэку 9. «Мэщыкъу» Пятигорск 10. «Легион» Махачкала 11. «Урожай» Краснодар 12. «Спартак»

Футбол. Купэу «Къыблэр»

Командэхэр 1. «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ 2. «Биолог» п. Прогресс 3. «Динамо» Ставрополь 4. «Спартак» Владикавказ 5. «Академия» Ростов хэку 6. «Волгарь» Астрахань 7. «Черноморец» Новороссийск 8. «Чайка» Песчанокопское, Ростов хэку 9. «Мэщыкъу» Пятигорск 10. «Легион» Махачкала 11. «Урожай» Краснодар 12. «Спартак»

МГТУ-м ыхьыгъ

Мыекъуапэ иадминистрацие волейболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным бзылъфыгъэ команди 4 фэбэнагъ.

МГТУ-м ыхьыгъ

Мыекъуапэ иадминистрацие волейболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным бзылъфыгъэ команди 4 фэбэнагъ.

Дышъэр къыхьыгъ

Урысыем ат­летикэ онтэ­гъумкIэ изэнэ­къокъу Москва щыкIуагъ.

Дышъэр къыхьыгъ

Урысыем ат­летикэ онтэ­гъумкIэ изэнэ­къокъу Москва щыкIуагъ.

Баскетбол. Суперлигэм икупэу «Б-р»

Хырыхыхьэ зэIукIэгъухэр «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ – «Локомотив-­Кубань-ЦОП» Краснодар — 85:66 (24:16, 19:15, 22:22, 20:13).

Баскетбол. Суперлигэм икупэу «Б-р»

Хырыхыхьэ зэIукIэгъухэр «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ – «Локомотив-­Кубань-ЦОП» Краснодар — 85:66 (24:16, 19:15, 22:22, 20:13).

Къырым, Севастополь афэгъэхьыгъ

Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох.

Къырым, Севастополь афэгъэхьыгъ

Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох.

Хэта анахь лъэшыр?

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 20-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 15 – 17-м яIагъэх.

Хэта анахь лъэшыр?

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 20-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 15 – 17-м яIагъэх.

Зэнэкъокъур лъэкIуатэ

«Динамо» Ставрополь – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 2:0. Гъэтхапэм и 16-м Ставрополь краим щызэдешIагъэх.

Зэнэкъокъур лъэкIуатэ

«Динамо» Ставрополь – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 2:0. Гъэтхапэм и 16-м Ставрополь краим щызэдешIагъэх.

ИешIакIэ хегъахъо

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ хъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр шIэхэу аухыщтых.

ИешIакIэ хегъахъо

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ хъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр шIэхэу аухыщтых.

Адыгеим мыл ордэунэжъ щашIыщт

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тетрэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэмрэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ зэрэщашIыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Адыгеим мыл ордэунэжъ щашIыщт

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тетрэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэмрэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ зэрэщашIыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Дышъэм уегъэгушхо

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Екатеринбург щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Джыракъые щапIугъэ нарт шъаоу Мерэм Дамир дышъэр къыфагъэшъошагъ.

Дышъэм уегъэгушхо

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Екатеринбург щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Джыракъые щапIугъэ нарт шъаоу Мерэм Дамир дышъэр къыфагъэшъошагъ.

Анахь дэгъоу ешIэрэр…

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 19-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 9 – 11-м яIагъэх.

Анахь дэгъоу ешIэрэр…

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 19-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 9 – 11-м яIагъэх.

ИешIакIэ гум рехьы

Ксения Дьяченкэр Мыекъуапэ игандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» иешIакIу. Республикэм ыцIэ спортышхом щызыIэтыхэрэм ащыщ.

ИешIакIэ гум рехьы

Ксения Дьяченкэр Мыекъуапэ игандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» иешIакIу. Республикэм ыцIэ спортышхом щызыIэтыхэрэм ащыщ.