СПОРТЫР

ТекIоныгъиплI

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу суперлигэм иятIонэрэ куп щаублагъ. Хъулъфыгъэ командэхэм яешIэгъухэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» ахэлажьэ.

ТекIоныгъиплI

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу суперлигэм иятIонэрэ куп щаублагъ. Хъулъфыгъэ командэхэм яешIэгъухэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» ахэлажьэ.

IэпэIасэхэм урагъэгупшысэ

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоным шэкIогъум и 15-м нэс тикъалэ тыщеплъын тлъэкIыщт.

IэпэIасэхэм урагъэгупшысэ

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоным шэкIогъум и 15-м нэс тикъалэ тыщеплъын тлъэкIыщт.

АтекIоным фэхьазырэп

«Динамо-МГТУ» – «Руна-Баскет» Москва – 52:69 (10:22, 20:13, 10:13, 12:21). Чъэпыогъум и 23-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Глазин – Краснодар, А. Архипов – Рязань, Н. Чухлебов – Ростов-на-Дону. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 17, Гапошин – 8, Абызов – 7,

АтекIоным фэхьазырэп

«Динамо-МГТУ» – «Руна-Баскет» Москва – 52:69 (10:22, 20:13, 10:13, 12:21). Чъэпыогъум и 23-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Глазин – Краснодар, А. Архипов – Рязань, Н. Чухлебов – Ростов-на-Дону. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 17, Гапошин – 8, Абызов – 7,

Спортышхом Адыгеир игупч

Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм футболымкIэ япшъэшъэ командэхэм язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм истадионэу «Юностым» чъэпыогъум и 14 – 21-м щыкIуагъ.

Спортышхом Адыгеир игупч

Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм футболымкIэ япшъэшъэ командэхэм язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм истадионэу «Юностым» чъэпыогъум и 14 – 21-м щыкIуагъ.

НыбжьыкIэхэм яушэтынхэр

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу чъэпыогъум и 17 – 19-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо университет физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ.

НыбжьыкIэхэм яушэтынхэр

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу чъэпыогъум и 17 – 19-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо университет физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ.

Арэущтэу пшIуахьыныр гухэкI

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Черноморец» Новороссийск — 0:1. Чъэпыогъум и 21-м Адыгэ республикэ стадион шъхьаIэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников, Д. Мирошник — Ставрополь, В. Лациев — Шахты. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Хьагъур, Бровчук, Катаев, Ахмедханов, Къонэ, Белов (Делэкъу, 71), Ещенко, Мамонов, Iащэ (Крылов,

Арэущтэу пшIуахьыныр гухэкI

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Черноморец» Новороссийск — 0:1. Чъэпыогъум и 21-м Адыгэ республикэ стадион шъхьаIэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников, Д. Мирошник — Ставрополь, В. Лациев — Шахты. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Хьагъур, Бровчук, Катаев, Ахмедханов, Къонэ, Белов (Делэкъу, 71), Ещенко, Мамонов, Iащэ (Крылов,

ЕшIэкIэшIур — хэкIыпIэшIу

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — БК «Тамбов» Тамбов хэку — 80:61 (14:17, 26:18, 22:12, 18:14). Чъэпыогъум и 19-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Куксов, В. Жак — Ростов-на-Дону, Анна Мирошниченко — Москва. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 16, Гапошин — 12, Абызов —

ЕшIэкIэшIур — хэкIыпIэшIу

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — БК «Тамбов» Тамбов хэку — 80:61 (14:17, 26:18, 22:12, 18:14). Чъэпыогъум и 19-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Куксов, В. Жак — Ростов-на-Дону, Анна Мирошниченко — Москва. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 16, Гапошин — 12, Абызов —

«Лучыр» лъэкIуатэ, «Адыифыр»…

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Луч» Москва – 28:29 (11:14). Чъэпыогъум и 15-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Будагов, Р. Ханмагомедов – Краснодар. «АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кушнырь, Баскакова; ешIакIохэр: Неупокоева – 6, Васильева, Зубова – 4, Серадская – 1,

«Лучыр» лъэкIуатэ, «Адыифыр»…

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Луч» Москва – 28:29 (11:14). Чъэпыогъум и 15-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Будагов, Р. Ханмагомедов – Краснодар. «АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кушнырь, Баскакова; ешIакIохэр: Неупокоева – 6, Васильева, Зубова – 4, Серадская – 1,

Сыдигъуа зешIэщтхэр?

Мыекъуапэ ибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу Суперлигэм иятIо­нэ­рэ куп щыкIорэм хэлажьэ. 2018 – 2019-рэ илъэс ешIэгъум зэIукIэгъухэу иIэщтхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Сыдигъуа зешIэщтхэр?

Мыекъуапэ ибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу Суперлигэм иятIо­нэ­рэ куп щыкIорэм хэлажьэ. 2018 – 2019-рэ илъэс ешIэгъум зэIукIэгъухэу иIэщтхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Гугъэр чIэтынэрэп

Купэу «Къыблэм» хэт футбол командэхэм чъэпыогъум и 14-м я 13-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Налщык щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Спартакым».

Гугъэр чIэтынэрэп

Купэу «Къыблэм» хэт футбол командэхэм чъэпыогъум и 14-м я 13-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Налщык щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Спартакым».

Батырхэм тафэгушIо

Дунаим иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Тби­лиси щы­кIуагъ. 1998 – 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр зэбэныгъэх.

Батырхэм тафэгушIо

Дунаим иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Тби­лиси щы­кIуагъ. 1998 – 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр зэбэныгъэх.

Олимпиадэм дышъэр къыщихьыгъ

ТелефонкIэ къатыгъ. НыбжьыкIэхэм я Олим-пиа­дэ джэгунхэу Аргентинэм икъалэу Буэнос-Ай­рес щыкIохэрэм шъхьафит бэнакIэмкIэ ахэ­лэ­жьэрэ Тембот Ахьмэдхъан дышъэ медалыр къы­дихыгъ.

Олимпиадэм дышъэр къыщихьыгъ

ТелефонкIэ къатыгъ. НыбжьыкIэхэм я Олим-пиа­дэ джэгунхэу Аргентинэм икъалэу Буэнос-Ай­рес щыкIохэрэм шъхьафит бэнакIэмкIэ ахэ­лэ­жьэрэ Тембот Ахьмэдхъан дышъэ медалыр къы­дихыгъ.

ИIэпэIэсэныгъэкIэ тегъэгушIо

Дунаим иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу чъэпыогъум и 12 — 16-м Грузием икъалэу Тби­лиси щыкIуагъ. 1998 — 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр бэнапIэм щызэIукIагъэх.

ИIэпэIэсэныгъэкIэ тегъэгушIо

Дунаим иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу чъэпыогъум и 12 — 16-м Грузием икъалэу Тби­лиси щыкIуагъ. 1998 — 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр бэнапIэм щызэIукIагъэх.

Я 25-рэ зэIукIэгъухэр

Республикэм баскетболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгеимрэ Краснодар краимрэ якIэ­лэеджа­кIохэр щызэIукIагъэх.

Я 25-рэ зэIукIэгъухэр

Республикэм баскетболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгеимрэ Краснодар краимрэ якIэ­лэеджа­кIохэр щызэIукIагъэх.

Нартым тыфэгушIо

ТелефонкIэ къатыгъ. Гъэмэфэ Олимпиадэ джэгунхэр ныбжьыкIэхэм азыфагу Аргентинэм икъалэу Буэнос-Айрес щэкIох.

Нартым тыфэгушIо

ТелефонкIэ къатыгъ. Гъэмэфэ Олимпиадэ джэгунхэр ныбжьыкIэхэм азыфагу Аргентинэм икъалэу Буэнос-Айрес щэкIох.

Грознэм щызэбэных

Урысыем дзюдомкIэ изэ­нэкъокъу непэ къалэу Грознэм щаублэ, Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ зэIу­кIэгъухэм ахэлажьэ.

Грознэм щызэбэных

Урысыем дзюдомкIэ изэ­нэкъокъу непэ къалэу Грознэм щаублэ, Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ зэIу­кIэгъухэм ахэлажьэ.

Дэгъоу зэхащэрэм узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм имэфэкI фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэм шыгъачъэхэр сыдигъуи къахэтэгъэщых. ЗэIукIэгъухэм Къыблэм, Темыр Кавказым къарыкIыгъэхэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъагъо. Республикэм иIэшъхьэтетхэр, культурэм иIофышIэхэр, спортыр зышIогъэшIэгъонхэр зэнэкъокъухэм яплъых.

Дэгъоу зэхащэрэм узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм имэфэкI фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэм шыгъачъэхэр сыдигъуи къахэтэгъэщых. ЗэIукIэгъухэм Къыблэм, Темыр Кавказым къарыкIыгъэхэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъагъо. Республикэм иIэшъхьэтетхэр, культурэм иIофышIэхэр, спортыр зышIогъэшIэгъонхэр зэнэкъокъухэм яплъых.

«Урожаир» лъэкIуатэ

«Урожай» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 2:0. Чъэпыогъум и 5-м Краснодар щызэдешIагъэх. Купэу «Къыблэм» хэт футбол командэхэм язичэзыу зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх. «Черноморец» — «Ангушт» — 1:0, «Волгарь» — «Чайка» — 1:1, «Краснодар-3» — «Динамо» — 5:1, «Спартак» Нщ – «Биолог»

«Урожаир» лъэкIуатэ

«Урожай» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 2:0. Чъэпыогъум и 5-м Краснодар щызэдешIагъэх. Купэу «Къыблэм» хэт футбол командэхэм язичэзыу зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх. «Черноморец» — «Ангушт» — 1:0, «Волгарь» — «Чайка» — 1:1, «Краснодар-3» — «Динамо» — 5:1, «Спартак» Нщ – «Биолог»

Апэ итхэм ащыщ

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» аужырэ уахътэм хэхъоныгъэу ышIыхэрэр тинэрылъэгъу. Ащ иешIакIэ еплъынэу кIохэрэми япчъагъэ хахъоу ыублагъ. Тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый зэрилъытэрэмкIэ, спортым гъэхъагъэ щыпшIыным фэшI гуетыныгъэ ин пхэлъын фае.

Апэ итхэм ащыщ

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» аужырэ уахътэм хэхъоныгъэу ышIыхэрэр тинэрылъэгъу. Ащ иешIакIэ еплъынэу кIохэрэми япчъагъэ хахъоу ыублагъ. Тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Ешыгоо Сэфэрбый зэрилъытэрэмкIэ, спортым гъэхъагъэ щыпшIыным фэшI гуетыныгъэ ин пхэлъын фае.

Олимпиадэм зыфегъэхьазыры

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу СтIашъу Мамыр дунэе зэIукIэгъухэм зафигъэхьазырзэ гущыIэгъу тыфэхъугъ. — Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэхэм яхъулIэу Мыекъуапэ сыкъэкIуагъ, — къыти­Iуагъ СтIашъу Мамыр. – Адыгеим ичIыопс дахэ, жьыр зыщыкъэбзэ къушъхьэтхым кушъхьэфачъэмкIэ сыдэкIуае, зэнэкъокъу инхэм шIэхэу сахэлэжьэщт. Республикэм имэфэкI

Олимпиадэм зыфегъэхьазыры

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу СтIашъу Мамыр дунэе зэIукIэгъухэм зафигъэхьазырзэ гущыIэгъу тыфэхъугъ. — Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэхэм яхъулIэу Мыекъуапэ сыкъэкIуагъ, — къыти­Iуагъ СтIашъу Мамыр. – Адыгеим ичIыопс дахэ, жьыр зыщыкъэбзэ къушъхьэтхым кушъхьэфачъэмкIэ сыдэкIуае, зэнэкъокъу инхэм шIэхэу сахэлэжьэщт. Республикэм имэфэкI

Джэрзыр къыфагъэшъошагъ

Урысыем самбэмкIэ икIэух зэIукIэгъухэр къалэу Раменскэм щыкIуагъэх. 2002 — 2003-рэ илъэс­хэм къэхъугъэхэ кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щызэнэкъокъугъэх.

Джэрзыр къыфагъэшъошагъ

Урысыем самбэмкIэ икIэух зэIукIэгъухэр къалэу Раменскэм щыкIуагъэх. 2002 — 2003-рэ илъэс­хэм къэхъугъэхэ кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щызэнэкъокъугъэх.

«Краснодар-3-м» IукIэщт

ФутболымкIэ хэгъэгум изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм ябгъонэрэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» Iоныгъом и 23-м зичэзыу ешIэгъур блигъэкIыгъ.

«Краснодар-3-м» IукIэщт

ФутболымкIэ хэгъэгум изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм ябгъонэрэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» Iоныгъом и 23-м зичэзыу ешIэгъур блигъэкIыгъ.

Уикъалэ къыщыпхьыныр къина?

Урысыем футболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр зыхэт купым зичэзыу ешIэгъухэр Iоныгъом и 22 – 24-м щыкIуагъэх. ЗэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

Уикъалэ къыщыпхьыныр къина?

Урысыем футболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр зыхэт купым зичэзыу ешIэгъухэр Iоныгъом и 22 – 24-м щыкIуагъэх. ЗэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

ТекIоныгъитIу

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ хъулъфыгъэ командэхэу суперлигэм ия 2-рэ куп хэтхэм 2018 – 2019-рэ илъэс ешIэ­гъур аублагъ.

ТекIоныгъитIу

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ хъулъфыгъэ командэхэу суперлигэм ия 2-рэ куп хэтхэм 2018 – 2019-рэ илъэс ешIэ­гъур аублагъ.

Дышъэ бгырыпхыр инамыс

СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Лъэцэр Хьазрэт Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие иунашъокIэ «Дышъэ бгырыпхыр» къыфагъэшъошагъ.

Дышъэ бгырыпхыр инамыс

СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Лъэцэр Хьазрэт Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие иунашъокIэ «Дышъэ бгырыпхыр» къыфагъэшъошагъ.