СПОРТЫР

Пчъагъэр тифедэп

«Кубань» Краснодар – «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – 45:23-рэ. Тыгъэгъазэм и 19-м Краснодар щызэдешIагъэх.

Пчъагъэр тифедэп

«Кубань» Краснодар – «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – 45:23-рэ. Тыгъэгъазэм и 19-м Краснодар щызэдешIагъэх.

ИчIыпIэ зыщегъэпытэ

«Динамо» Магнитогорск – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 98:79 (27:26, 25:20, 30:11,16:22).

ИчIыпIэ зыщегъэпытэ

«Динамо» Магнитогорск – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 98:79 (27:26, 25:20, 30:11,16:22).

Дышъэр къыхьыгъ

Европэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Латвием икъалэу Ригэ щыкIуагъ. Илъэс 15 – 16 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Дышъэр къыхьыгъ

Европэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Латвием икъалэу Ригэ щыкIуагъ. Илъэс 15 – 16 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Мастер хъугъэ

Хэгъэгум Iэпшъэ заомкIэ изэнэкъокъу къалэу Орел щызэхащагъ. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъэсэрэ Кристина Морозовам зэIукIэгъухэм тыжьыныр къащыдихыгъ.

Мастер хъугъэ

Хэгъэгум Iэпшъэ заомкIэ изэнэкъокъу къалэу Орел щызэхащагъ. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъэсэрэ Кристина Морозовам зэIукIэгъухэм тыжьыныр къащыдихыгъ.

Псауныгъэм икъэкIуапI

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэт­хэм я 4-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Псауныгъэм икъэкIуапI

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэт­хэм я 4-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Адыгеир ягупч

Урысыем дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу тыгъэгъазэм и 13 – 15-м Адыгэ къэралыгъо университетым испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ.

Адыгеир ягупч

Урысыем дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу тыгъэгъазэм и 13 – 15-м Адыгэ къэралыгъо университетым испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ.

Мыекъуапэ игъэкIотыгъэу щэкIо

Урысыем дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щэкIо.

Мыекъуапэ игъэкIотыгъэу щэкIо

Урысыем дзюдомкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щэкIо.

Адыгеим и ЛIышъхьэ бэнэкIо ныбжьыкIэхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ дэт хэушъхьафыкIыгъэ кIэлэцIыкIу спорт еджапIэу N 2-м шъхьафит бэ­нэнымкIэ икъутамэ тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ зыщызыгъасэхэрэ кIэлэ­цIыкIухэм, спортсмен ныбжьыкIэхэм аIукIагъ, ахэм ыкIи ятренерхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ бэнэкIо ныбжьыкIэхэм аIукIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ дэт хэушъхьафыкIыгъэ кIэлэцIыкIу спорт еджапIэу N 2-м шъхьафит бэ­нэнымкIэ икъутамэ тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ зыщызыгъасэхэрэ кIэлэ­цIыкIухэм, спортсмен ныбжьыкIэхэм аIукIагъ, ахэм ыкIи ятренерхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Виктория Калининар хэлажьэ

Дунаим гандболымкIэ изэнэкъокъу Японием щэ­кIо. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэ зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

Виктория Калининар хэлажьэ

Дунаим гандболымкIэ изэнэкъокъу Японием щэ­кIо. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ бзылъфыгъэ командэ зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

Спортым илIыхъужъ тегъэгушхо

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу гъогогъу 11 дышъэр къыщызыхьыгъэу, Урысыем и Къэ­ра­лыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат ишIухьафтынхэр зэрылъыгъэ зэIукIэ­гъухэр Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъу­тенэм» щыкIуагъэх.

Спортым илIыхъужъ тегъэгушхо

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу гъогогъу 11 дышъэр къыщызыхьыгъэу, Урысыем и Къэ­ра­лыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат ишIухьафтынхэр зэрылъыгъэ зэIукIэ­гъухэр Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъу­тенэм» щыкIуагъэх.

Ащыгъупшэрэп

Шъолъырхэм каратэ-домкIэ (шотокан) язэнэ­къокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физ­культу­рэм­рэ дзюдомрэкIэ и Институт щызэ­хащагъ.

Ащыгъупшэрэп

Шъолъырхэм каратэ-домкIэ (шотокан) язэнэ­къокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физ­культу­рэм­рэ дзюдомрэкIэ и Институт щызэ­хащагъ.

Зэнэкъокъур лъэкIуатэ

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм ящэнэрэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

Зэнэкъокъур лъэкIуатэ

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм ящэнэрэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

Зэпыугъом ыуж

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт коман­дэхэм 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэм яапэрэ кIэлъэныкъо аухыгъ.

Зэпыугъом ыуж

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт коман­дэхэм 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэм яапэрэ кIэлъэныкъо аухыгъ.

ЩысэшIум узылъещэ

Мыекъуапэ спорт гимнастикэмкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Краснодар краим, Ростов хэкум, Адыгеим яспортсменхэр хэлэжьагъэх.

ЩысэшIум узылъещэ

Мыекъуапэ спорт гимнастикэмкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Краснодар краим, Ростов хэкум, Адыгеим яспортсменхэр хэлэжьагъэх.

ЗэкIэлъыкIоу текIоныгъи 4

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм Мыекъуапэ икомандэу «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ.

ЗэкIэлъыкIоу текIоныгъи 4

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм Мыекъуапэ икомандэу «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ.

Москва кIощтхэр тэшIэх

Хэгъэгум истудентхэм боевой искусствэхэмкIэ язэнэкъокъу Новочеркасскэ щыкIуагъ.

Москва кIощтхэр тэшIэх

Хэгъэгум истудентхэм боевой искусствэхэмкIэ язэнэкъокъу Новочеркасскэ щыкIуагъ.

Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм язичэзыу зэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэм шъущытэгъэгъуазэ.

Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм язичэзыу зэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэм шъущытэгъэгъуазэ.

Боксым имэфэкI шъыпкъагъ

Профессиональнэ боксымкIэ Дунэе зэIукIэгъоу «Кавказ ыгу» зыфиIорэр апэрэу Адыгэ Республикэм щыкIуагъ.

Боксым имэфэкI шъыпкъагъ

Профессиональнэ боксымкIэ Дунэе зэIукIэгъоу «Кавказ ыгу» зыфиIорэр апэрэу Адыгэ Республикэм щыкIуагъ.

Ныбджэгъухэр фэгушIох

Судьяхэр хэмылажьэхэу спорт зэнэкъокъухэр зэхащэхэрэп. Николай Походенкэм имэфэкI мафэ непэ хигъэунэфыкIызэ, ищыIэныгъэ гъогу фызэплъэкIыжьы.

Ныбджэгъухэр фэгушIох

Судьяхэр хэмылажьэхэу спорт зэнэкъокъухэр зэхащэхэрэп. Николай Походенкэм имэфэкI мафэ непэ хигъэунэфыкIызэ, ищыIэныгъэ гъогу фызэплъэкIыжьы.

Зэнэкъокъур тшIогъэшIэгъон

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэла­жьэ­хэрэ командэхэу апшъэрэ ку­пым хэтхэм ятIонэрэ ешIэгъу­хэр тыгъэ­гъазэм и 1-м яIа­гъэх.

Зэнэкъокъур тшIогъэшIэгъон

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу хэла­жьэ­хэрэ командэхэу апшъэрэ ку­пым хэтхэм ятIонэрэ ешIэгъу­хэр тыгъэ­гъазэм и 1-м яIа­гъэх.

Псауныгъэр щапсыхьэ

Урысыем ифизкультурнэ-спорт зэхэт Iофыгъоу ГТО-м Адыгэ Республи­кэр зэрэхэлажьэрэм ехьылIэгъэ зэхахьэхэр районхэм, къалэхэм ащэкIох.

Псауныгъэр щапсыхьэ

Урысыем ифизкультурнэ-спорт зэхэт Iофыгъоу ГТО-м Адыгэ Республи­кэр зэрэхэлажьэрэм ехьылIэгъэ зэхахьэхэр районхэм, къалэхэм ащэкIох.

Тренер шъхьаIэр зэблахъугъ

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет щыкIогъэ зэхахьэм зэхэщэн Iофыгъохэр къыщаIэтыгъэх, зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх.

Тренер шъхьаIэр зэблахъугъ

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет щыкIогъэ зэхахьэм зэхэщэн Iофыгъохэр къыщаIэтыгъэх, зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх.

Кавказ игутео щызэхэтхыщт

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм профессиональнэ боксымкIэ апэрэу Дунэе зэIукIэгъоу «Кавказ ыгу» зыфиIорэр шэкIогъум и 30-м щыкIощт.

Кавказ игутео щызэхэтхыщт

Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм профессиональнэ боксымкIэ апэрэу Дунэе зэIукIэгъоу «Кавказ ыгу» зыфиIорэр шэкIогъум и 30-м щыкIощт.

ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Адыгэ Республикэм, Мыекъуапэ художественнэ гимнастикэмкIэ язэнэкъокъу спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ.

ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Адыгэ Республикэм, Мыекъуапэ художественнэ гимнастикэмкIэ язэнэкъокъу спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIуагъ.

К. Бердыевыр «Шъачэ» рагъэблагъэ

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 17-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

К. Бердыевыр «Шъачэ» рагъэблагъэ

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 17-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.