СПОРТЫР

Батырхэм тагъэгушIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Оренбург щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр алырэгъум щызэIукIагъэх. Къыблэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Адыгэ Республикэм ибатырхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Батырхэм тагъэгушIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Оренбург щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр алырэгъум щызэIукIагъэх. Къыблэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Адыгэ Республикэм ибатырхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

НыбжьыкIэхэм ауж ветеранхэр

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. 2002 — 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр, пшъашъэхэр яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу купхэм ащызэIукIагъэх. Нэбгыри 180-рэ зэбэныгъ.

НыбжьыкIэхэм ауж ветеранхэр

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. 2002 — 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр, пшъашъэхэр яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу купхэм ащызэIукIагъэх. Нэбгыри 180-рэ зэбэныгъ.

«Зэкъошныгъэм» зегъэхьазыры

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыIэу ныбджэгъу зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. Тренер шъхьаIэу Ешыгоо Сэфэрбый къызэрэтиIуагъэу, илъэс ешIэгъум гъэтхэпэ мазэм и 10-м паублэжьыным ыпэкIэ аужырэ уплъэкIунхэр зэхащэх.

«Зэкъошныгъэм» зегъэхьазыры

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыIэу ныбджэгъу зэIукIэгъухэм ахэлажьэ. Тренер шъхьаIэу Ешыгоо Сэфэрбый къызэрэтиIуагъэу, илъэс ешIэгъум гъэтхэпэ мазэм и 10-м паублэжьыным ыпэкIэ аужырэ уплъэкIунхэр зэхащэх.

Пчъагъэм уегъэгупшысэ

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону — 20:36 (9:19). Мэзаем и 16-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Власов — Красноармейск, Н. Чуркин — Краснодар. «АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Тормозова, Баскакова; ешIакIохэр: Еремченко, Серадская — 3, Головко

Пчъагъэм уегъэгупшысэ

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону — 20:36 (9:19). Мэзаем и 16-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Власов — Красноармейск, Н. Чуркин — Краснодар. «АГУ-Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Тормозова, Баскакова; ешIакIохэр: Еремченко, Серадская — 3, Головко

Тыжьыным джэрзыр игъус

Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм ястудентхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу мэзаем и 12 — 15-м Москва щыкIуагъ. Къэралыгъом ишъолъырхэм якомандэ 60 фэдиз алырэгъум щыбэнагъ.

Тыжьыным джэрзыр игъус

Урысыем иапшъэрэ еджапIэхэм ястудентхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу мэзаем и 12 — 15-м Москва щыкIуагъ. Къэралыгъом ишъолъырхэм якомандэ 60 фэдиз алырэгъум щыбэнагъ.

Уфэмыхьазырэу утекIощтэп

 «Агу-Адыиф-2» Мыекъуапэ — «Университет-2» Ижевск — 30:33 (11:18). Мэзаем и 14-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.

Уфэмыхьазырэу утекIощтэп

 «Агу-Адыиф-2» Мыекъуапэ — «Университет-2» Ижевск — 30:33 (11:18). Мэзаем и 14-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх.

Апэрэхэм ащыщ нартыр

АдыгэхэмкIэ апэу футболымкIэ спортым имастер хъугъэу Натхъо Адам щыIэныгъэм гъогу шIагъо къыщикIугъ. Зэгъэпшэнхэр пшIыхэзэ ищыIакIэ укъытегущыIэ зыхъукIэ, гущыIэу «апэрэр» заулэрэ бгъэфедэн фае.

Апэрэхэм ащыщ нартыр

АдыгэхэмкIэ апэу футболымкIэ спортым имастер хъугъэу Натхъо Адам щыIэныгъэм гъогу шIагъо къыщикIугъ. Зэгъэпшэнхэр пшIыхэзэ ищыIакIэ укъытегущыIэ зыхъукIэ, гущыIэу «апэрэр» заулэрэ бгъэфедэн фае.

Ныбджэгъу ешIэгъухэр

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Афон» Абхъаз Республикэр — 2:1. ТиешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Ахмедханов — 60, Къонэ — 82. ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэм» 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъум гъэтхэпэ мазэм и 10-м пидзэжьыщт. Мы уахътэм Шъачэ щыIэу егъэджэн-зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

Ныбджэгъу ешIэгъухэр

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Афон» Абхъаз Республикэр — 2:1. ТиешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Ахмедханов — 60, Къонэ — 82. ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэм» 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъум гъэтхэпэ мазэм и 10-м пидзэжьыщт. Мы уахътэм Шъачэ щыIэу егъэджэн-зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

Медальхэм афэбанэ

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъоу Суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр командэхэм аухыгъэх. Финалым команди 8 хэфагъ.

Медальхэм афэбанэ

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъоу Суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр командэхэм аухыгъэх. Финалым команди 8 хэфагъ.

Лъапсэр Мыекъуапэ щагъэпытэ

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъоу Мыекъуапэ джырэблагъэ щыкIуагъэм илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр хэлэжьагъэх. Шъолъырым ибэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэIукIэгъухэм къагъэлъэгъуагъ.

Лъапсэр Мыекъуапэ щагъэпытэ

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъоу Мыекъуапэ джырэблагъэ щыкIуагъэм илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр хэлэжьагъэх. Шъолъырым ибэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр зэIукIэгъухэм къагъэлъэгъуагъ.

Апэ итхэм тащыщ

ТелефонкIэ къатыгъ. «Арсенал» Тула — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 78:76. Мэзаем и 8-м къалэу Тула щызэдешIагъэх.

Апэ итхэм тащыщ

ТелефонкIэ къатыгъ. «Арсенал» Тула — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 78:76. Мэзаем и 8-м къалэу Тула щызэдешIагъэх.

Смоленскэ щыбэнэщтхэр къэнэфагъэх

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт мэзаем и 2 — 4-м щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр текIоныгъэм фэбэнагъэх.

Смоленскэ щыбэнэщтхэр къэнэфагъэх

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт мэзаем и 2 — 4-м щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр текIоныгъэм фэбэнагъэх.

Апэрэ уплъэкIунхэр

 «Краснодар-2» Краснодар — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:3. Мэзаем и 3-м Краснодар щызэдешIагъэх.

Апэрэ уплъэкIунхэр

 «Краснодар-2» Краснодар — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:3. Мэзаем и 3-м Краснодар щызэдешIагъэх.

Неущ зэдешIэщтых

Гандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» мэзаем и 7-м зичэзыу ешIэгъу Мыекъуапэ щыриIэщт. Республикэм испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зэIукIэгъур щыкIощт. Европэм икубокхэм якъыдэхын фэбэнэрэ «Кубань» Краснодар тикъалэ щешIэщт. Зэнэкъокъур пчыхьэм сыхьатыр 6-м аублэщт. «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу Анатолий Скоробогатовым зэрилъытэрэмкIэ, зэгъунэгъу

Неущ зэдешIэщтых

Гандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» мэзаем и 7-м зичэзыу ешIэгъу Мыекъуапэ щыриIэщт. Республикэм испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зэIукIэгъур щыкIощт. Европэм икубокхэм якъыдэхын фэбэнэрэ «Кубань» Краснодар тикъалэ щешIэщт. Зэнэкъокъур пчыхьэм сыхьатыр 6-м аублэщт. «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу Анатолий Скоробогатовым зэрилъытэрэмкIэ, зэгъунэгъу

«Самгъурыр» апэ ит

Адыгэкъалэ иадминистрацие ипащэ ишIухьафтынхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ кIымэфэ зэнэкъокъум футбол команди 9 хэлажьэ. Я 5-рэ зэIукIэгъухэр аухыгъэх.

«Самгъурыр» апэ ит

Адыгэкъалэ иадминистрацие ипащэ ишIухьафтынхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ кIымэфэ зэнэкъокъум футбол команди 9 хэлажьэ. Я 5-рэ зэIукIэгъухэр аухыгъэх.

Мыекъуапэ щыбэнэщтых

Къыблэ шъолъырым дзюдомкIэ изэнэкъокъу мэзаем и 2 — 4-м Мыекъуапэ щыкIощт. Илъэс 23-м нэс зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт иалырэгъу щызэIукIэщтых.

Мыекъуапэ щыбэнэщтых

Къыблэ шъолъырым дзюдомкIэ изэнэкъокъу мэзаем и 2 — 4-м Мыекъуапэ щыкIощт. Илъэс 23-м нэс зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт иалырэгъу щызэIукIэщтых.

Шэмбэтым аухыщт

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэхэри, хъулъфыгъэхэри хэлажьэх. Зичэзыу ешIэгъухэу тызэплъыгъэхэм мэхьэнэ хэхыгъэ яIагъ.

Шэмбэтым аухыщт

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэхэри, хъулъфыгъэхэри хэлажьэх. Зичэзыу ешIэгъухэу тызэплъыгъэхэм мэхьэнэ хэхыгъэ яIагъ.

Тао Адам мастер хъугъэ

Урысыем самбэмкIэ итурнир Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. Яинтернациональнэ пшъэрылъ Афганистан щагъэцакIэзэ фэхыгъэ тидзэкIолIхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм 1998 — 1999-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр ахэлэжьагъэх.

Тао Адам мастер хъугъэ

Урысыем самбэмкIэ итурнир Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. Яинтернациональнэ пшъэрылъ Афганистан щагъэцакIэзэ фэхыгъэ тидзэкIолIхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэм 1998 — 1999-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр ахэлэжьагъэх.

Гугъэм къыкIечы

 «Динамо» Волгоград — «АГУ-Адыиф» Мые-къуапэ — 25:23. Щылэ мазэм и 29-м Волгоград щызэдешIагъэх.

Гугъэм къыкIечы

 «Динамо» Волгоград — «АГУ-Адыиф» Мые-къуапэ — 25:23. Щылэ мазэм и 29-м Волгоград щызэдешIагъэх.

Джэуапыр ешIэгъуиплIымэ къатыщт

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 115:81 (23:11, 21:20, 33:29, 38:21). Щылэ мазэм и 25-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Куксов — Ростов-на-Дону, А. Лаврухин — Москва хэку, А. Глазин — Краснодар. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 38, Майборода — 6,

Джэуапыр ешIэгъуиплIымэ къатыщт

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 115:81 (23:11, 21:20, 33:29, 38:21). Щылэ мазэм и 25-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Куксов — Ростов-на-Дону, А. Лаврухин — Москва хэку, А. Глазин — Краснодар. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 38, Майборода — 6,

«Динамо-МГТУ-м» тегъэгугъэ

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 92:71 (27:17, 29:12, 18:22, 18:20). Щылэ мазэм и 24-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» тегъэгугъэ

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 92:71 (27:17, 29:12, 18:22, 18:20). Щылэ мазэм и 24-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

«Искрэр» мэшIочэ пкъый

Урысые Федерацием волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ хъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм япэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр хэгъэгум икъалэхэм ащэкIох. Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-м» зичэзыу зэIукIэгъуи 4-р Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

«Искрэр» мэшIочэ пкъый

Урысые Федерацием волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ хъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм япэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр хэгъэгум икъалэхэм ащэкIох. Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-м» зичэзыу зэIукIэгъуи 4-р Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

ЧIэунэрэм уегъэгумэкIы

 «Адыиф» Мыекъуапэ — «Ставрополье» Ставрополь — 25:33 (13:22). Щылэ мазэм и 22-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Я. Стреленый, А. Семененко — Волгоград. «Адыифым» щешIагъэхэр, къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Тормозова, Баскакова; ешIакIохэр: Лихач — 2,

ЧIэунэрэм уегъэгумэкIы

 «Адыиф» Мыекъуапэ — «Ставрополье» Ставрополь — 25:33 (13:22). Щылэ мазэм и 22-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Я. Стреленый, А. Семененко — Волгоград. «Адыифым» щешIагъэхэр, къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Тормозова, Баскакова; ешIакIохэр: Лихач — 2,

Медалищ къахьыгъ

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ дунаим и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр Минскэ щыкIуагъэх. Спортсменхэм яIэпэIэсэныгъэ трекым къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгэ Республикэм илIыкIохэм тагъэгушIуагъ.

Медалищ къахьыгъ

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ дунаим и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр Минскэ щыкIуагъэх. Спортсменхэм яIэпэIэсэныгъэ трекым къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгэ Республикэм илIыкIохэм тагъэгушIуагъ.

Финалым хэфэщтыр къэшIэгъуае

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Динамо» Ставрополь — 81:93 (21:31, 20:27, 14:23, 26:12). Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щылэ мазэм и 20-м щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Волков — Йошкар-Ола, Э. Хамитов — Оренбург, К. Пономарева — Казань. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 18, Абызов —

Финалым хэфэщтыр къэшIэгъуае

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Динамо» Ставрополь — 81:93 (21:31, 20:27, 14:23, 26:12). Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щылэ мазэм и 20-м щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Волков — Йошкар-Ола, Э. Хамитов — Оренбург, К. Пономарева — Казань. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 18, Абызов —