СПОРТЫР

Зыгъэпсэфыгъор къызэIуахыгъ

«Экстремальнэ спорт лъэпкъхэм я Ассоциациерэ» компаниеу «Ошъутен-турымрэ» Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет яIэпыIэгъоу илъэс къэс зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхащэх.

Зыгъэпсэфыгъор къызэIуахыгъ

«Экстремальнэ спорт лъэпкъхэм я Ассоциациерэ» компаниеу «Ошъутен-турымрэ» Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет яIэпыIэгъоу илъэс къэс зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхащэх.

Апэрэу Мыекъуапэ щыкIуагъ

Урысые Федерацием и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икритериум апэрэу щызэнэ­къокъугъэх. ЗэIукIэгъухэм Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Хабаровск, Омск, нэмыкIхэм къа­рыкIыгъэхэр ахэлэжьагъэх.

Апэрэу Мыекъуапэ щыкIуагъ

Урысые Федерацием и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ Адыгэ Республикэм икритериум апэрэу щызэнэ­къокъугъэх. ЗэIукIэгъухэм Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Хабаровск, Омск, нэмыкIхэм къа­рыкIыгъэхэр ахэлэжьагъэх.

Ямедальхэр джэрзых

«Эльбрус» Щэрджэскъал — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ 83:85.

Ямедальхэр джэрзых

«Эльбрус» Щэрджэскъал — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ 83:85.

ИщытхъуцIэхэм ахегъахъо

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ­изэнэкъокъу бзылъфыгъэхэм, кIэлэеджакIохэм азыфагу Адыгеим щыкIуагъ. Гъогу зэикIхэм ямызакъоу, къушъхьэхэм спортсменкэхэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъэгъуагъ.

ИщытхъуцIэхэм ахегъахъо

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ­изэнэкъокъу бзылъфыгъэхэм, кIэлэеджакIохэм азыфагу Адыгеим щыкIуагъ. Гъогу зэикIхэм ямызакъоу, къушъхьэхэм спортсменкэхэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъэгъуагъ.

НыбжьыкIэхэм яушэтын

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъо­къу Улапэ щыкIуагъ. 2004-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэ кIалэхэр щылычым ебэныгъэх.

НыбжьыкIэхэм яушэтын

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъо­къу Улапэ щыкIуагъ. 2004-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэ кIалэхэр щылычым ебэныгъэх.

Быбатэзэ лъэпкъхэр ныбджэгъу зэфешIых, егъэгушхох

ШIэжьымрэ спортымрэ язэпхыныгъэ щы­Iэныгъэм зэрэщыпытэрэр зэнэкъокъухэм къащэлъагъо.

Быбатэзэ лъэпкъхэр ныбджэгъу зэфешIых, егъэгушхох

ШIэжьымрэ спортымрэ язэпхыныгъэ щы­Iэныгъэм зэрэщыпытэрэр зэнэкъокъухэм къащэлъагъо.

Зэнэкъокъур Адыгеим щэкIо

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спор­тым­кIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащэкIо. Бзылъфыгъэхэр, зыныбжь имыкъугъэхэр куп зэфэшъхьафхэм ахэтхэу апэрэ чIыпIэхэм афэбанэх.

Зэнэкъокъур Адыгеим щэкIо

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спор­тым­кIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащэкIо. Бзылъфыгъэхэр, зыныбжь имыкъугъэхэр куп зэфэшъхьафхэм ахэтхэу апэрэ чIыпIэхэм афэбанэх.

«Спартак» къызэкIэкIо

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъоу Премьер-купым кIорэм я 23-рэ ешIэгъухэр щырекIокIыгъэх.

«Спартак» къызэкIэкIо

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъоу Премьер-купым кIорэм я 23-рэ ешIэгъухэр щырекIокIыгъэх.

Ауж къинэжьыщтэп

«Черноморец» Новороссийск — «Зэкъошныгъ» Мые­къуапэ — 1:2.

Ауж къинэжьыщтэп

«Черноморец» Новороссийск — «Зэкъошныгъ» Мые­къуапэ — 1:2.

КъыпфэгушIорэм фэгушIожь

ДзюдомкIэ спорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм итренер-кIэлэегъаджэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Беданыкъо Рэмэзан илъэс 60 зэрэхъурэм ехъулIэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

КъыпфэгушIорэм фэгушIожь

ДзюдомкIэ спорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм итренер-кIэлэегъаджэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Беданыкъо Рэмэзан илъэс 60 зэрэхъурэм ехъулIэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

АтекIуагъэр лъыкIотэщт

Урысыем и Къыблэ самбэмкIэ изэнэкъокъу Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. 2001 — 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэмрэ пшъашъэхэмрэ бэнэпIэ алырэгъум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгеим щыщхэм медальхэр къыдахыгъэх.

АтекIуагъэр лъыкIотэщт

Урысыем и Къыблэ самбэмкIэ изэнэкъокъу Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. 2001 — 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэмрэ пшъашъэхэмрэ бэнэпIэ алырэгъум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгеим щыщхэм медальхэр къыдахыгъэх.

Медальхэм тапэблагъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 97:71 (20:21, 24:18, 20:16, 33:16). Мэлылъфэгъум и 12-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Медальхэм тапэблагъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 97:71 (20:21, 24:18, 20:16, 33:16). Мэлылъфэгъум и 12-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Гугъэр чIанэрэп

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу Премьер-купым хэтхэм я 22-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. ЗэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэр зэтэгъапшэх.

Гугъэр чIанэрэп

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу Премьер-купым хэтхэм я 22-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. ЗэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэр зэтэгъапшэх.

Джэрз медальхэм афэбанэх

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 86:70 (21:17, 21:16, 22:19: 22:18). Мэлылъфэгъум и 11-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Чураев — 4, Гапошин — 12, Коротков — 18, Хмара — 9, Еремин — 17, Дуду — 5, Россов —

Джэрз медальхэм афэбанэх

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Эльбрус» Щэрджэскъал — 86:70 (21:17, 21:16, 22:19: 22:18). Мэлылъфэгъум и 11-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Чураев — 4, Гапошин — 12, Коротков — 18, Хмара — 9, Еремин — 17, Дуду — 5, Россов —

ЗЭНЭКЪОКЪУМ ЗЫФАГЪЭХЬАЗЫРЫ

«Интерралли Шъхьэгуащэ — 2017-рэ» зыфиIорэ зэнэкъокъур тиреспубликэ зэрэщы-кIощтым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу Мыекъуапэ щызэхащагъ.

ЗЭНЭКЪОКЪУМ ЗЫФАГЪЭХЬАЗЫРЫ

«Интерралли Шъхьэгуащэ — 2017-рэ» зыфиIорэ зэнэкъокъур тиреспубликэ зэрэщы-кIощтым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу Мыекъуапэ щызэхащагъ.

ШIэжьым зэфищагъэх

Шъолъырхэм яфестивалэу Мыекъуапэ щызэхащагъэм Темыр Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм яныбжьыкIэхэр щызэIукIагъэх.

ШIэжьым зэфищагъэх

Шъолъырхэм яфестивалэу Мыекъуапэ щызэхащагъэм Темыр Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм яныбжьыкIэхэр щызэIукIагъэх.

Мыекъуапэ ыуж Налщык

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Мыекъуапэ ыуж Налщык

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Н. Къэжьарэм тигъэгугъагъ, ау…

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ротор» Волгоград — 0:1.

Н. Къэжьарэм тигъэгугъагъ, ау…

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ротор» Волгоград — 0:1.

Ныбджэгъухэм агъэлъапIэ

Республикэм ишахмат ешIапIэу Мыекъуапэ дэтым Даур Вячеслав фэгъэхьыгъэу нардхэмкIэ шIэжь зэнэ­къокъу щыкIуагъ. Къэлэ администрацием физкуль­ту­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ В. Даурым ныбджэгъоу иIагъэхэмрэ зэIукIэгъум кIэщакIо фэхъугъэх.

Ныбджэгъухэм агъэлъапIэ

Республикэм ишахмат ешIапIэу Мыекъуапэ дэтым Даур Вячеслав фэгъэхьыгъэу нардхэмкIэ шIэжь зэнэ­къокъу щыкIуагъ. Къэлэ администрацием физкуль­ту­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ В. Даурым ныбджэгъоу иIагъэхэмрэ зэIукIэгъум кIэщакIо фэхъугъэх.

Ахадэрэр дэхъурэп

Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Ахадэрэр дэхъурэп» зыфиIорэ спектаклэр щагъэуцугъ. ПэшIо­рыгъэшъ къэгъэлъэгъоным театрэм щеплъыгъэх.

Ахадэрэр дэхъурэп

Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Ахадэрэр дэхъурэп» зыфиIорэ спектаклэр щагъэуцугъ. ПэшIо­рыгъэшъ къэгъэлъэгъоным театрэм щеплъыгъэх.

«Ошъутенэр» — зэIукIэпIэшIу

Урысыем шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу рес­публикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» апэрэу щы­кIуагъ. Мэлылъфэгъум и 3 — 6-м алырэгъухэм илъэс 16-м нэс зыныбжьхэр ащызэIукIагъэх.

«Ошъутенэр» — зэIукIэпIэшIу

Урысыем шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу рес­публикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» апэрэу щы­кIуагъ. Мэлылъфэгъум и 3 — 6-м алырэгъухэм илъэс 16-м нэс зыныбжьхэр ащызэIукIагъэх.

Ямедальхэр дышъэх…

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт лъэпкъэу ушу-сань­дамкIэ зэнэкъокъухэр Москва щыкIуагъэх. Урысыем ишъолъыр 40 фэдизмэ къарыкIыгъэ бэнэкIо 320-рэ алырэгъум щызэIукIагъ.

Ямедальхэр дышъэх…

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт лъэпкъэу ушу-сань­дамкIэ зэнэкъокъухэр Москва щыкIуагъэх. Урысыем ишъолъыр 40 фэдизмэ къарыкIыгъэ бэнэкIо 320-рэ алырэгъум щызэIукIагъ.

ЩысэшIу къагъэлъагъо

Урысыем иныбжьыкIэхэм шъхьафит бэнакIэмкIэ ­язэнэкъокъу иятIонэрэ мафэ килограмм 42-рэ, 47-рэ, 53-рэ, 59-рэ къэзыщэчыхэрэр щызэIукIагъэх.

ЩысэшIу къагъэлъагъо

Урысыем иныбжьыкIэхэм шъхьафит бэнакIэмкIэ ­язэнэкъокъу иятIонэрэ мафэ килограмм 42-рэ, 47-рэ, 53-рэ, 59-рэ къэзыщэчыхэрэр щызэIукIагъэх.

«АГУ-Адыифыр» ичIыпIэ итэп

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу ­суперлигэм хэтхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухы­гъэх. Зэфэхьысыжьхэм тигъэзетеджэхэр ащытэгъэ­гъуазэх.

«АГУ-Адыифыр» ичIыпIэ итэп

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу ­суперлигэм хэтхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухы­гъэх. Зэфэхьысыжьхэм тигъэзетеджэхэр ащытэгъэ­гъуазэх.

Апэрэу Адыгеим щэкIо

Урысые Федерацием шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щэкIо.

Апэрэу Адыгеим щэкIо

Урысые Федерацием шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щэкIо.