СПОРТЫР

БэнакIохэм загъэхьазыры

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм илъэс 23-м нэс зы­ныбжь хъулъфыгъэхэр щызэнэкъокъугъэх.

БэнакIохэм загъэхьазыры

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм илъэс 23-м нэс зы­ныбжь хъулъфыгъэхэр щызэнэкъокъугъэх.

«Сбербанк», «Ошъутен»…

Адыгэ Республикэм футбол цIыкIумкIэ изэ­нэкъокъоу «Чэщ лигэм» командэ 12 хэлажьэ. ЗэIукIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 9-м аублэх.

«Сбербанк», «Ошъутен»…

Адыгэ Республикэм футбол цIыкIумкIэ изэ­нэкъокъоу «Чэщ лигэм» командэ 12 хэлажьэ. ЗэIукIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 9-м аублэх.

ТыжьынитIу, яплIэнэр

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъоу Санкт-Пе­тер­бург щызэхащагъэм Адыгэ Республикэм испортсменхэр чанэу хэлэжьагъэх.

ТыжьынитIу, яплIэнэр

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъоу Санкт-Пе­тер­бург щызэхащагъэм Адыгэ Республикэм испортсменхэр чанэу хэлэжьагъэх.

Нартым иджэрз

Нижегородскэ хэкум икъалэу Кстово самбэмкIэ зэнэкъокъу щы­кIуагъ. Урысыем щыщ кIалэхэу зыныбжь илъэс 23-м къемы­хъу­гъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Нартым иджэрз

Нижегородскэ хэкум икъалэу Кстово самбэмкIэ зэнэкъокъу щы­кIуагъ. Урысыем щыщ кIалэхэу зыныбжь илъэс 23-м къемы­хъу­гъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр республикэм испорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъэх.

Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр республикэм испорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъэх.

Гушхоныгъэ хахы

Футбол цIыкIумкIэ зэнэкъокъоу «Чэщ лигэр» Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щэкIо. ЗэIукIэгъухэм командэ 12 ахэлажьэ. Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъ. Апэрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх. «Ошъутен-2» — «Абрекхэр» — 4:0, «Волховец» — «Спортмастер-2» —

Гушхоныгъэ хахы

Футбол цIыкIумкIэ зэнэкъокъоу «Чэщ лигэр» Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щэкIо. ЗэIукIэгъухэм командэ 12 ахэлажьэ. Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъ. Апэрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх. «Ошъутен-2» — «Абрекхэр» — 4:0, «Волховец» — «Спортмастер-2» —

Зичэзыу зэIукIэгъухэр

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ.

Зичэзыу зэIукIэгъухэр

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм Мыекъопэ «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ.

«Адыифым» тегъэгугъэ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Уфа-Алиса» Уфа – 27:19 (14:10). Щылэ мазэм и 13-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Мерзлютин, Э. Подставкин. «Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова – 1, Баскакова; ешIакIохэр: Ефимкина – 5, Клименко – 4, Дмитриева, Загайко –

«Адыифым» тегъэгугъэ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Уфа-Алиса» Уфа – 27:19 (14:10). Щылэ мазэм и 13-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Мерзлютин, Э. Подставкин. «Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова – 1, Баскакова; ешIакIохэр: Ефимкина – 5, Клименко – 4, Дмитриева, Загайко –

Псауныгъэм игъэпытапIэ рагъэблагъэх

Республикэм футбол цIыкIумкIэ изэнэкъокъоу «Чэщ лигэр» щылэ мазэм и 14-м Мыекъуапэ щырагъэжьагъ.

Псауныгъэм игъэпытапIэ рагъэблагъэх

Республикэм футбол цIыкIумкIэ изэнэкъокъоу «Чэщ лигэр» щылэ мазэм и 14-м Мыекъуапэ щырагъэжьагъ.

Дунэе зэнэкъокъур яджэуап

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Санкт-Петербург щыкIуагъ.

Дунэе зэнэкъокъур яджэуап

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Санкт-Петербург щыкIуагъ.

«Урожаир» анахь лъэш

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу купищмэ ащыкIуагъ. Хагъэунэ­фыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх.

«Урожаир» анахь лъэш

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу купищмэ ащыкIуагъ. Хагъэунэ­фыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм зэхэщакIохэр афэгушIуагъэх.

Гималай къушъхьэтхым щэбыбатэ

Адыгеим щыщ альпинист IэпэIасэу Геннадий Долговыр икIырэ илъэсым Гималай къушъхьалъэм кIогъэгъэ экспедицием хэлэжьагъ. НэбгыриплI хъухэу метрэ 6856-рэ зилъэгэгъэ къушъхьэтхэу Ама-Даблам зыфиIорэм дэкIоягъэх.

Гималай къушъхьэтхым щэбыбатэ

Адыгеим щыщ альпинист IэпэIасэу Геннадий Долговыр икIырэ илъэсым Гималай къушъхьалъэм кIогъэгъэ экспедицием хэлэжьагъ. НэбгыриплI хъухэу метрэ 6856-рэ зилъэгэгъэ къушъхьэтхэу Ама-Даблам зыфиIорэм дэкIоягъэх.

Долэт творчествэм зыкъыщызэIуехы

Красногвардейскэ районымкIэ тызэрыгушхонхэ ныбжьыкIэхэр бэу тиIэх. Ахэм ягъэхъагъэхэр щысэтехыпIэх.

Долэт творчествэм зыкъыщызэIуехы

Красногвардейскэ районымкIэ тызэрыгушхонхэ ныбжьыкIэхэр бэу тиIэх. Ахэм ягъэхъагъэхэр щысэтехыпIэх.

«Адыифыр» иешIакIэ лъэхъу

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону — 20:39 (12:18). Щылэ мазэм и 9-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Власов, Н. Чуркин.

«Адыифыр» иешIакIэ лъэхъу

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Ростов-Дон» Ростов-на-Дону — 20:39 (12:18). Щылэ мазэм и 9-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Власов, Н. Чуркин.

Уахэлэжьэныр хъопсагъо

Псауныгъэм игъэпытэн фэгъэхьыгъэ Iофтхьа­бзэ­хэр Адыгэ Республикэм икъалэхэм, къуа­джэ­хэм ащэкIох.

Уахэлэжьэныр хъопсагъо

Псауныгъэм игъэпытэн фэгъэхьыгъэ Iофтхьа­бзэ­хэр Адыгэ Республикэм икъалэхэм, къуа­джэ­хэм ащэкIох.

Мыекъуапэ язэIукIапI

ШэнышIу зэрэхъугъэу, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIэ зэIукIэгъухэр щылэ мазэм иапэ­рэ ма­фэ­хэм щызэха­ща­гъэх.

Мыекъуапэ язэIукIапI

ШэнышIу зэрэхъугъэу, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIэ зэIукIэгъухэр щылэ мазэм иапэ­рэ ма­фэ­хэм щызэха­ща­гъэх.

И 12-м аухыщт

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу щылэ мазэм и 12-м аухыщт. Ха­гъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэрэ коман­дэхэр шэмбэтым ыкIи тхьаумафэм зэде­шIэ­щтых.

И 12-м аухыщт

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъокъу щылэ мазэм и 12-м аухыщт. Ха­гъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэрэ коман­дэхэр шэмбэтым ыкIи тхьаумафэм зэде­шIэ­щтых.

ШэпхъэшIухэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъ

Поселкэу Инэм щашIыгъэ псэолъакIэхэм ащыщ атлетикэ онтэгъум изали. Мыщ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ШэпхъэшIухэм адиштэу зэтырагъэпсыхьагъ

Поселкэу Инэм щашIыгъэ псэолъакIэхэм ащыщ атлетикэ онтэгъум изали. Мыщ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

МэфэкI шIухьафтын

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Нефтехимик» Тобольск — 99:73 (20:18, 18:18, 34:19, 27:18). Тыгъэгъазэм и 26-м спорт Унэшхоу «Ошъуте­нэм» щызэIукIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун, Александров — 32, Гапошин — 18, Абызов — 15, Кочнев — 12, Фещенко — 11, Еремин — 7, Суслов —

МэфэкI шIухьафтын

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Нефтехимик» Тобольск — 99:73 (20:18, 18:18, 34:19, 27:18). Тыгъэгъазэм и 26-м спорт Унэшхоу «Ошъуте­нэм» щызэIукIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун, Александров — 32, Гапошин — 18, Абызов — 15, Кочнев — 12, Фещенко — 11, Еремин — 7, Суслов —

Лъэшхэр къахэщых

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъо­къу гъэшIэгъонэу макIо. ХагъэунэфыкIырэ чIы­пIэ­хэр къыдэзыхын зылъэкIыщтхэр къахэщыгъэх.

Лъэшхэр къахэщых

Республикэм футболымкIэ икIымэфэ зэнэкъо­къу гъэшIэгъонэу макIо. ХагъэунэфыкIырэ чIы­пIэ­хэр къыдэзыхын зылъэкIыщтхэр къахэщыгъэх.

ЗэхэщакIохэм тафэраз

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIы­гъэ Кобл Якъубэ къызыхъугъэр илъэс 80 зэ­рэ­хъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Адыгэ къэ­ра­­лыгъо университетым физкультурэмрэ дзю­домрэкIэ и Институт тыгъуасэ щыкIуагъ.

ЗэхэщакIохэм тафэраз

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIы­гъэ Кобл Якъубэ къызыхъугъэр илъэс 80 зэ­рэ­хъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Адыгэ къэ­ра­­лыгъо университетым физкультурэмрэ дзю­домрэкIэ и Институт тыгъуасэ щыкIуагъ.

ИгъашIэ илъэуж тырэкIо

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итре­нер анахь дэгъоу, СССР-м изаслуженнэ тре­нерэу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэхэмкIэ докто­рэу, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэ Кобл Якъубэ къызыхъугъэр илъэс 80 непэ мэхъу.

ИгъашIэ илъэуж тырэкIо

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итре­нер анахь дэгъоу, СССР-м изаслуженнэ тре­нерэу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэхэмкIэ докто­рэу, Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм лъапсэ фэзышIыгъэ Кобл Якъубэ къызыхъугъэр илъэс 80 непэ мэхъу.

IэшIэхэу текIуагъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Нефтехимик» Тобольск – 88:67 (21:14, 26:10, 23:14, 18:29). Тыгъэгъазэм и 25-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

IэшIэхэу текIуагъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Нефтехимик» Тобольск – 88:67 (21:14, 26:10, 23:14, 18:29). Тыгъэгъазэм и 25-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Фэхьазырэп

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Лада» Тольятти – 19:35 (6:18). Тыгъэгъазэм и 24-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Анастасия Герасимова, Дарья Герасимова.

Фэхьазырэп

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Лада» Тольятти – 19:35 (6:18). Тыгъэгъазэм и 24-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Анастасия Герасимова, Дарья Герасимова.

Зэнэкъокъум батырхэм зыщапсыхьэ

Адыгэ Республикэм и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щы­зэха­щагъ.

Зэнэкъокъум батырхэм зыщапсыхьэ

Адыгэ Республикэм и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щы­зэха­щагъ.