СПОРТЫР

ЛIыхъужъыр агъэлъапIэ

Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Къош Алый фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу спорт бэнакIэмкIэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

ЛIыхъужъыр агъэлъапIэ

Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Къош Алый фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу спорт бэнакIэмкIэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъ.

Хэт сыдигъуа зешIэщтыр?

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм япэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр зыщыIэщт мафэхэр.

Хэт сыдигъуа зешIэщтыр?

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм япэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр зыщыIэщт мафэхэр.

Р. Мырзэр къахэщы

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 16-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Р. Мырзэр къахэщы

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 16-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Олимпиадэм хагъэхьагъ

Олимпиадэ Дунэе комитетым (МОК) шэкIогъум и 30-м изэхэсыгъоу Японием икъалэу Токио щыкIуагъэм мэхьэнэ ин зиIэ унашъо щаштагъ — самбэ бэ­накIэр МОК-м хагъэхьагъ.

Олимпиадэм хагъэхьагъ

Олимпиадэ Дунэе комитетым (МОК) шэкIогъум и 30-м изэхэсыгъоу Японием икъалэу Токио щыкIуагъэм мэхьэнэ ин зиIэ унашъо щаштагъ — самбэ бэ­накIэр МОК-м хагъэхьагъ.

Ядэхагъэ хегъахъо

Адыгэ Республикэм художественнэ гимнастикэмкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар краим икъалэхэм, Мыекъуапэ якIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Ядэхагъэ хегъахъо

Адыгэ Республикэм художественнэ гимнастикэмкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар краим икъалэхэм, Мыекъуапэ якIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Апэрэ зэIукIэгъухэр

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу республикэ стадионэу «Юностым» щэкIо. Апшъэрэ купым хэтхэм апэрэ зэIукIэгъухэр тыгъэгъазэм и 2-м яIагъэх.

Апэрэ зэIукIэгъухэр

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу республикэ стадионэу «Юностым» щэкIо. Апшъэрэ купым хэтхэм апэрэ зэIукIэгъухэр тыгъэгъазэм и 2-м яIагъэх.

Илъэс 75-рэ хъугъэ

Владимир Максимовым ыцIэ зыхьырэ Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 2-р загъэпсыгъэр илъэс 75-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэ­хьыгъэ зэхахьэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, спортым иветеранхэр, еджакIо­хэр, нэмыкI­хэ­ри хэлэжьагъэх.

Илъэс 75-рэ хъугъэ

Владимир Максимовым ыцIэ зыхьырэ Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 2-р загъэпсыгъэр илъэс 75-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэ­хьыгъэ зэхахьэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, спортым иветеранхэр, еджакIо­хэр, нэмыкI­хэ­ри хэлэжьагъэх.

Зыхьырэр мэгушхо

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «АлтайБаскет» Алтай край — 77:80 (21:22, 15:14, 1:17, 22:21, 3:6). ШэкIогъум и 19-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Кольцов — Тула, А. Лаврухин — Москва хэку, А. Сагайдачный — Краснодар. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 8,

Зыхьырэр мэгушхо

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «АлтайБаскет» Алтай край — 77:80 (21:22, 15:14, 1:17, 22:21, 3:6). ШэкIогъум и 19-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Кольцов — Тула, А. Лаврухин — Москва хэку, А. Сагайдачный — Краснодар. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 8,

Къэпхьыщтмэ, уиешIакIэ къэгъот

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «АлтайБаскет» Алтай край — 94:71. ШэкIогъум и 18-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

Къэпхьыщтмэ, уиешIакIэ къэгъот

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «АлтайБаскет» Алтай край — 94:71. ШэкIогъум и 18-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

ШIэхэу аублэщт

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу зыщырагъэжьэщт ма­фэм гъэзет­еджэхэр къыкIэупчIэх.

ШIэхэу аублэщт

Мыекъуапэ футболымкIэ икIымэфэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу зыщырагъэжьэщт ма­фэм гъэзет­еджэхэр къыкIэупчIэх.

Рузанэ тибыракъ егъэбыбатэ

Дунаим иныбжьыкIэхэм каратэмкIэ язэнэкъокъу Казахстан щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу ЕхъулIэ Рузанэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Рузанэ тибыракъ егъэбыбатэ

Дунаим иныбжьыкIэхэм каратэмкIэ язэнэкъокъу Казахстан щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу ЕхъулIэ Рузанэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Студентхэм язэIукIэгъухэр

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым ястудентхэм волейболымкIэ язэнэкъокъу Махачкала щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Студентхэм язэIукIэгъухэр

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым ястудентхэм волейболымкIэ язэнэкъокъу Махачкала щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

О. Кононовым «Спартак» егъэгугъэ

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 14-рэ ешIэ­гъухэр яIагъэх. ЗэIукIэгъухэм ащыщхэм тызэмыжэгъэ кIэуххэр афэхъугъэх.

О. Кононовым «Спартак» егъэгугъэ

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 14-рэ ешIэ­гъухэр яIагъэх. ЗэIукIэгъухэм ащыщхэм тызэмыжэгъэ кIэуххэр афэхъугъэх.

Анахь лъэшыр Абрек

Урысыем иныбжьыкIэхэу ­илъэс 18-м нэс зыныбжьхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Тюмень шэкIогъум и 9 — 10-м щыкIуагъ. ТIопсэ районым щапIугъэ нарт шъаоу Нэгъуцу Абрек зэ­Iу­кIэгъухэм дышъэ медалыр къа­щихьыгъ.

Анахь лъэшыр Абрек

Урысыем иныбжьыкIэхэу ­илъэс 18-м нэс зыныбжьхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Тюмень шэкIогъум и 9 — 10-м щыкIуагъ. ТIопсэ районым щапIугъэ нарт шъаоу Нэгъуцу Абрек зэ­Iу­кIэгъухэм дышъэ медалыр къа­щихьыгъ.

Москва кIощтхэр тэшIэх

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт шэкIогъум и 9 – 10-м щыкIуагъ.

Москва кIощтхэр тэшIэх

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт шэкIогъум и 9 – 10-м щыкIуагъ.

ЕшIэкIэшIу

СКА Ростов-на-Дону – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. ШэкIогъум и 11-м Ростов-на-Дону щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Къонэ А. — 28 (пенальтикIэ).

ЕшIэкIэшIу

СКА Ростов-на-Дону – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. ШэкIогъум и 11-м Ростов-на-Дону щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Къонэ А. — 28 (пенальтикIэ).

ШъуиупчIэхэм тыкъяжэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» хэт футбол командэ пэпчъ ешIэгъу 15 иIагъ. ШэкIогъум и 8-м ехъулIэу чIыпIэу зыдэщытхэм, очко пчъагъэу яIэм шъуащытэгъэгъуазэ.

ШъуиупчIэхэм тыкъяжэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» хэт футбол командэ пэпчъ ешIэгъу 15 иIагъ. ШэкIогъум и 8-м ехъулIэу чIыпIэу зыдэщытхэм, очко пчъагъэу яIэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Студентхэм язэнэкъокъу

Урысыем физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ иIофтхьабзэу ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр студентхэм яIэщтых.

Студентхэм язэнэкъокъу

Урысыем физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ иIофтхьабзэу ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр студентхэм яIэщтых.

«Зенитрэ» «Енисейрэ» зэпэчыжьэх

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм шэкIогъум и 3 — 5-м я 13-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

«Зенитрэ» «Енисейрэ» зэпэчыжьэх

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм шэкIогъум и 3 — 5-м я 13-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ЩысэшIум узылъещэ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Лада» Тольятти – 33:37 (17:22). ШэкIогъум и 4-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Я. Стрельный, А. Семененко – Волгоград.

ЩысэшIум узылъещэ

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ – «Лада» Тольятти – 33:37 (17:22). ШэкIогъум и 4-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Я. Стрельный, А. Семененко – Волгоград.

Хэта зыхьыщтыр?

Урысыем футболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэу финалым и 1/8-м ха­хьэхэрэр зэраухыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Хэта зыхьыщтыр?

Урысыем футболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэу финалым и 1/8-м ха­хьэхэрэр зэраухыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

«Спартак» пащэм лъэхъу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 12-рэ ешIэ­гъухэр яIагъэх. ЗэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

«Спартак» пащэм лъэхъу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 12-рэ ешIэ­гъухэр яIагъэх. ЗэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

«Звезда-2005-м» тыфэгушIо

«Рязань-ВДВ» Рязань — «Звезда-2005» Пермь — 0:1. Чъэпыогъум и 28-м Адыгэ Республикэм истадионэу «Зэкъошныгъэм» щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: В. Москалев — Воронеж, Д. Жвакин — Санкт-Петербург, И. Дмитриева — Краснодар. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Олеся Курочкина — 21.

«Звезда-2005-м» тыфэгушIо

«Рязань-ВДВ» Рязань — «Звезда-2005» Пермь — 0:1. Чъэпыогъум и 28-м Адыгэ Республикэм истадионэу «Зэкъошныгъэм» щызэIукIагъэх. Зезыщагъэхэр: В. Москалев — Воронеж, Д. Жвакин — Санкт-Петербург, И. Дмитриева — Краснодар. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Олеся Курочкина — 21.

«Чайкэм» IукIэщт

«Ангушт» Назрань – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 0:1. Чъэпыогъум и 27-м Назрань щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Къонэ Амир – 25 (пенальтикIэ).

«Чайкэм» IукIэщт

«Ангушт» Назрань – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 0:1. Чъэпыогъум и 27-м Назрань щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: Къонэ Амир – 25 (пенальтикIэ).

Амалхэм зэдяусэх

Къыблэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

Амалхэм зэдяусэх

Къыблэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.