СПОРТЫР

Нахь лъэшым ехьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Буревестник» Ярославль — 70:87 (23:21, 19:27, 13:22, 15:17). ШэкIогъум и 22-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ» — Гапошин — 21, Абызов — 11, Балашов — 13, Еремин — 15, Князев — 8, Майборода — 2,

Нахь лъэшым ехьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Буревестник» Ярославль — 70:87 (23:21, 19:27, 13:22, 15:17). ШэкIогъум и 22-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ» — Гапошин — 21, Абызов — 11, Балашов — 13, Еремин — 15, Князев — 8, Майборода — 2,

ТагъэгушIуагъ

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Буревестник» Ярославль — 92:85 (18:26, 24:16, 25:22, 25:21). ШэкIогъум и 21-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Д. Соболев — Воронеж, В. Кудряков, В. Гончаров — Санкт-Петербург. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 25, Абызов — 12, Еремин —

ТагъэгушIуагъ

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Буревестник» Ярославль — 92:85 (18:26, 24:16, 25:22, 25:21). ШэкIогъум и 21-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Д. Соболев — Воронеж, В. Кудряков, В. Гончаров — Санкт-Петербург. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 25, Абызов — 12, Еремин —

ТибэнакIохэм тагъэгушхо

Дунаим кикбоксингымкIэ изэнэкъокъу Венгрием икъэлэ шъхьаIэу Будапешт щыкIуагъ. Адыгеим икIыгъэхэу Борсэ Астемиррэ Хэжъ Щамилэрэ дышъэ медальхэр къыдахыгъэх.

ТибэнакIохэм тагъэгушхо

Дунаим кикбоксингымкIэ изэнэкъокъу Венгрием икъэлэ шъхьаIэу Будапешт щыкIуагъ. Адыгеим икIыгъэхэу Борсэ Астемиррэ Хэжъ Щамилэрэ дышъэ медальхэр къыдахыгъэх.

Якъулайныгъэ хагъахъо

Урысыем самбэмкIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм гъэшIэгъонэу щыкIуагъэх. 2003 — 2005-рэ илъэсхэм ыкIи ахэм ауж къэхъугъэ кIалэхэр, пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Якъулайныгъэ хагъахъо

Урысыем самбэмкIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм гъэшIэгъонэу щыкIуагъэх. 2003 — 2005-рэ илъэсхэм ыкIи ахэм ауж къэхъугъэ кIалэхэр, пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Апэрэ къекIокIыгъор аухыгъ

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм хэлажьэ, апэрэ къекIокIыгъом текIоныгъуи 9 къыщыдихыгъ.

Апэрэ къекIокIыгъор аухыгъ

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм хэлажьэ, апэрэ къекIокIыгъом текIоныгъуи 9 къыщыдихыгъ.

ЯтIонэрэ текIоныгъ

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Уфа-Алиса» Уфа — 26:24 (13:12).

ЯтIонэрэ текIоныгъ

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Уфа-Алиса» Уфа — 26:24 (13:12).

НахьышIум тежэщт

Купэу «Къыблэм» шэкIогъум и 19-м я 20-рэ зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Краснодар щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Кубань-2-м».

НахьышIум тежэщт

Купэу «Къыблэм» шэкIогъум и 19-м я 20-рэ зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Краснодар щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Кубань-2-м».

Рэхьатныгъэ яIэп

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 17-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Медальхэм афэбанэхэрэм чIэнагъэхэр амышIэу апэкIэ лъэкIуатэх, ауж къинэхэрэм яIофхэр нахь хьылъэ мэхъух.

Рэхьатныгъэ яIэп

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 17-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Медальхэм афэбанэхэрэм чIэнагъэхэр амышIэу апэкIэ лъэкIуатэх, ауж къинэхэрэм яIофхэр нахь хьылъэ мэхъух.

Дышъэм нэмыкI къахьырэп

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэ Борсэ Астемиррэ Хэжъ Щамилэрэ ямедальхэм ахагъэхъуагъ. Дунаим кикбоксингымкIэ изэнэкъокъоу Венгрием щыкIуагъэм тибатырхэм щытхъуцIэхэр къыщыдахыгъэх.

Дышъэм нэмыкI къахьырэп

Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэ Борсэ Астемиррэ Хэжъ Щамилэрэ ямедальхэм ахагъэхъуагъ. Дунаим кикбоксингымкIэ изэнэкъокъоу Венгрием щыкIуагъэм тибатырхэм щытхъуцIэхэр къыщыдахыгъэх.

Хэгъэгум щытхъур къыфэзыхьыгъэхэр

Дунаим спорт бэнэнымкIэ изэнэкъокъу Шъачэ щыкIуагъ. Панкратионым хэхьэхэрэ едзыгъохэм спортсменхэр ахэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ялIыкIохэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу медальхэр къыдахыгъэх.

Хэгъэгум щытхъур къыфэзыхьыгъэхэр

Дунаим спорт бэнэнымкIэ изэнэкъокъу Шъачэ щыкIуагъ. Панкратионым хэхьэхэрэ едзыгъохэм спортсменхэр ахэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ялIыкIохэр Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу медальхэр къыдахыгъэх.

Урышымрэ Мафэмрэ тын лъапIэхэр къахьыгъэх

Москва дэт спорткомплексэу «ЦСКА-м» Нусуев Шевалье ишIэжь фэгъэхьыгъэу мэфитIо шъхьафит бэнэнымкIэ Дунэе зэнэкъокъу щыкIуагъ.

Урышымрэ Мафэмрэ тын лъапIэхэр къахьыгъэх

Москва дэт спорткомплексэу «ЦСКА-м» Нусуев Шевалье ишIэжь фэгъэхьыгъэу мэфитIо шъхьафит бэнэнымкIэ Дунэе зэнэкъокъу щыкIуагъ.

Батырхэм ямедалитIу

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу Шъачэ щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Адыгэ Республикэм щапIугъэ нарт шъаохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, медальхэр къыдахыгъэх.

Батырхэм ямедалитIу

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу Шъачэ щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Адыгэ Республикэм щапIугъэ нарт шъаохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, медальхэр къыдахыгъэх.

Саратов кIощтхэр тэшIэх

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм бэнэкIо 300 фэдиз ахэлэжьагъ.

Саратов кIощтхэр тэшIэх

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм бэнэкIо 300 фэдиз ахэлэжьагъ.

Апэ итым IукIэщт

«Эльбрус» Щэрджэскъал — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 92:84. «Эльбрус» — «Динамо-МГТУ» — 65:70. ШэкIогъум и 11 — 12-м ешIэгъухэр Щэрджэскъалэ щыкIуагъэх.

Апэ итым IукIэщт

«Эльбрус» Щэрджэскъал — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 92:84. «Эльбрус» — «Динамо-МГТУ» — 65:70. ШэкIогъум и 11 — 12-м ешIэгъухэр Щэрджэскъалэ щыкIуагъэх.

ТекIоныгъэм сыда къыкIэлъыкIощтыр?

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Академия» Ростовна-Дону — 1:0. ШэкIогъум и 12-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Иванов — Санкт-Петербург, В. Дорошенко — Краснодар, Т. Тибилов — Ардон. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Негода (Подъячев, 66), Къадый, Невидимый, Ахмедханов, Джыгун (Дыхъу, 90), Датхъужъ, Къэжар,

ТекIоныгъэм сыда къыкIэлъыкIощтыр?

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Академия» Ростовна-Дону — 1:0. ШэкIогъум и 12-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: И. Иванов — Санкт-Петербург, В. Дорошенко — Краснодар, Т. Тибилов — Ардон. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Негода (Подъячев, 66), Къадый, Невидимый, Ахмедханов, Джыгун (Дыхъу, 90), Датхъужъ, Къэжар,

Зыр шIуахьыгъ, ятIонэрэр…

ТелефонкIэ къатыгъ. «Динамо» Ставрополь — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 80:70. ЯтIонэрэ ешIэгъур: «Динамо» — «Динамо-МГТУ» — 68:89.

Зыр шIуахьыгъ, ятIонэрэр…

ТелефонкIэ къатыгъ. «Динамо» Ставрополь — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 80:70. ЯтIонэрэ ешIэгъур: «Динамо» — «Динамо-МГТУ» — 68:89.

Бащэрэ тшIуахьы

«Армавир» Ермэлхьабл — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 3:0.    ШэкIогъум и 8-м Ермэлхьаблэ щызэдешIагъэх.

Бащэрэ тшIуахьы

«Армавир» Ермэлхьабл — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 3:0.    ШэкIогъум и 8-м Ермэлхьаблэ щызэдешIагъэх.

«Афыпсым» псэр зыфещэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Афыпс» Афипский — 0:2. ШэкIогъум и 4-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.

«Афыпсым» псэр зыфещэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Афыпс» Афипский — 0:2. ШэкIогъум и 4-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.

Апэ уитыныр IэшIэхэп

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп щешIэрэ командэхэм я 16-рэ зэIукIэгъухэр яIагъэх. КIэуххэр къэнэфагъэх, апэ ишъыгъэхэм тафэгушIо.

Апэ уитыныр IэшIэхэп

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп щешIэрэ командэхэм я 16-рэ зэIукIэгъухэр яIагъэх. КIэуххэр къэнэфагъэх, апэ ишъыгъэхэм тафэгушIо.

Анахь дэгъуищмэ ахалъытагъ

2017-рэ илъэсым чъэпыогъум и 25-м щегъэжьагъэу и 30-м нэс панкратионымкIэ Дунэе зэнэкъокъухэр къалэу Шъачэ испорт комплексэу «Адлер-Арена» зыфиIорэм щыкIуагъэх.

Анахь дэгъуищмэ ахалъытагъ

2017-рэ илъэсым чъэпыогъум и 25-м щегъэжьагъэу и 30-м нэс панкратионымкIэ Дунэе зэнэкъокъухэр къалэу Шъачэ испорт комплексэу «Адлер-Арена» зыфиIорэм щыкIуагъэх.

Якъулайныгъэ хагъахъо

Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Хэгъэгум ишъолъыр 15-мэ къарыкIыгъэ бэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Якъулайныгъэ хагъахъо

Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Хэгъэгум ишъолъыр 15-мэ къарыкIыгъэ бэнакIохэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Зэдезыгъаштэхэрэм яешIакIэ къагъоты

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Русичи» Курск — 89:76 (29:20, 20:13, 22:18, 18:25). Чъэпыогъум и 28-м Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Глазин — Краснодар, М. Корнев — Калуга, М. Соболев — Воронеж. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 8, Абызов — 12,

Зэдезыгъаштэхэрэм яешIакIэ къагъоты

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Русичи» Курск — 89:76 (29:20, 20:13, 22:18, 18:25). Чъэпыогъум и 28-м Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Глазин — Краснодар, М. Корнев — Калуга, М. Соболев — Воронеж. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 8, Абызов — 12,

«Кубань-2-р» нахь лъэш

 «АГУ-Адыиф-2» Мыекъуапэ — «Кубань-2» Краснодар — 20:33 (11:14). Чъэпыогъум и 28-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

«Кубань-2-р» нахь лъэш

 «АГУ-Адыиф-2» Мыекъуапэ — «Кубань-2» Краснодар — 20:33 (11:14). Чъэпыогъум и 28-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

Къонэ Амир къахэщыгъ

«Анжи-2» Махачкала — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. Чъэпыогъум и 28-м Махачкала щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: А. Къуанэр — 71.

Къонэ Амир къахэщыгъ

«Анжи-2» Махачкала — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. Чъэпыогъум и 28-м Махачкала щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр: А. Къуанэр — 71.

ГъогогъуитIо зэдешIэщтых

Мыекъопэ гандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыгея-2-м» изичэзыу зэIукIэгъухэр чъэпыогъум и 28 — 29-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIощтых.

ГъогогъуитIо зэдешIэщтых

Мыекъопэ гандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыгея-2-м» изичэзыу зэIукIэгъухэр чъэпыогъум и 28 — 29-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щыкIощтых.