СПОРТЫР

Адыгеим щыкIощт

Урысыем панкратионымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» мэлылъфэгъум и 13 — 15-м щыкIощт.

Адыгеим щыкIощт

Урысыем панкратионымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» мэлылъфэгъум и 13 — 15-м щыкIощт.

ТыгумэкIыгъэми, тагъэгушIуагъ

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Чебоксарские Яcтребы» Чебоксары — 86:85 (24:17, 17:19, 19:18, 17:23, 9:8). Мэлылъфэгъум и 11-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Д. Соболев — Воронеж, Я. Блохов, С. Токарев — Москва. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 10, Абызов — 12,

ТыгумэкIыгъэми, тагъэгушIуагъ

 «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Чебоксарские Яcтребы» Чебоксары — 86:85 (24:17, 17:19, 19:18, 17:23, 9:8). Мэлылъфэгъум и 11-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: Д. Соболев — Воронеж, Я. Блохов, С. Токарев — Москва. «Динамо-МГТУ»: Гапошин — 10, Абызов — 12,

Медалитфыр макIэп

Урысыем дзюдомкIэ изэIукIэгъухэу Щэрджэскъалэ щыкIуагъэхэр А.А. Iэтэбыим ишIэжь фэгъэхьыгъагъэх. Алырэгъум бэнэкIо 256-рэ щызэнэкъокъугъ.

Медалитфыр макIэп

Урысыем дзюдомкIэ изэIукIэгъухэу Щэрджэскъалэ щыкIуагъэхэр А.А. Iэтэбыим ишIэжь фэгъэхьыгъагъэх. Алырэгъум бэнэкIо 256-рэ щызэнэкъокъугъ.

Мыекъуапэ щешIэщтых

Хэгъэгум гандболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ бзылъфыгъэ командэхэу супер-лигэм хэтхэм язэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм мэлылъфэгъум и 13 — 15-м щыкIощтых.

Мыекъуапэ щешIэщтых

Хэгъэгум гандболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ бзылъфыгъэ командэхэу супер-лигэм хэтхэм язэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм мэлылъфэгъум и 13 — 15-м щыкIощтых.

КIуачIэр апсыхьэ

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. 2003 — 2006-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэм кIуачIэу яIэр, къулайныгъэу ахэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

КIуачIэр апсыхьэ

Адыгэ Республикэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. 2003 — 2006-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэм кIуачIэу яIэр, къулайныгъэу ахэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

ЧIанэрэр бащэба?

Урысые Федерацием футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм я 25-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Апэ итхэм чIэнагъэхэр зэрашIыгъэхэм упчIэхэр къыпкъырэкIых.

ЧIанэрэр бащэба?

Урысые Федерацием футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм я 25-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Апэ итхэм чIэнагъэхэр зэрашIыгъэхэм упчIэхэр къыпкъырэкIых.

КIэухым пшIуахьыныр гухэкI

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 89:90 (15:19, 27:15, 21:25, 26:31). Мэлылъфэгъу мазэм и 7-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

КIэухым пшIуахьыныр гухэкI

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 89:90 (15:19, 27:15, 21:25, 26:31). Мэлылъфэгъу мазэм и 7-м Адыгэ республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.

ЗэгурыIоныгъэр — ешIэкIэшIу

 «Ангушт» Назрань — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. Мэлылъфэгъум и 8-м Назрань щызэдешIагъэх.

ЗэгурыIоныгъэр — ешIэкIэшIу

 «Ангушт» Назрань — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. Мэлылъфэгъум и 8-м Назрань щызэдешIагъэх.

Цышэ Муртаз тегъэгугъэ

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым якIэлэ-еджакIохэм гимнастикэмкIэ язэнэкъокъу Ростов-на-Дону щыкIуагъ. Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэм зэIукIэгъухэм медальхэр къащыдахыгъэх.

Цышэ Муртаз тегъэгугъэ

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым якIэлэ-еджакIохэм гимнастикэмкIэ язэнэкъокъу Ростов-на-Дону щыкIуагъ. Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 2-м зыщызыгъасэхэрэм зэIукIэгъухэм медальхэр къащыдахыгъэх.

ЕшIэгъуитф — текIоныгъиплI

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Спартак» Владикавказ — 5:1. Мэлылъфэгъум и 4-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: В. Дорошенко — Краснодар, А. Шрамко — Шытхьал, Р. Шустров — Крымск.

ЕшIэгъуитф — текIоныгъиплI

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Спартак» Владикавказ — 5:1. Мэлылъфэгъум и 4-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: В. Дорошенко — Краснодар, А. Шрамко — Шытхьал, Р. Шустров — Крымск.

Медальхэм афэбанэрэр бэ

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу апшъэрэ купым щэкIо. Я 24-рэ ешIэгъухэм якIэуххэми шъузэпяплъ. Анахьэу шъунаIэ зытешъудзэ тшIоигъор апэ итхэр медальхэм афэбанэхэзэ чIыпIэу къыдахыщтыр нахь къэшIэгъуае зэрэхъурэр ары.

Медальхэм афэбанэрэр бэ

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу апшъэрэ купым щэкIо. Я 24-рэ ешIэгъухэм якIэуххэми шъузэпяплъ. Анахьэу шъунаIэ зытешъудзэ тшIоигъор апэ итхэр медальхэм афэбанэхэзэ чIыпIэу къыдахыщтыр нахь къэшIэгъуае зэрэхъурэр ары.

Медалыр — тыжьын

Урысыем гандболымкIэ иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу хэхьэрэ кIэух ешIэгъухэр Волгоград щыкIуагъэх. Мыекъопэ «АГУ-Адыифым» ятIонэрэ чIыпIэр къыдихи, тыжьын медальхэр къыфагъэшъошагъэх, тренерыр Никита Голуб.

Медалыр — тыжьын

Урысыем гандболымкIэ иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъу хэхьэрэ кIэух ешIэгъухэр Волгоград щыкIуагъэх. Мыекъопэ «АГУ-Адыифым» ятIонэрэ чIыпIэр къыдихи, тыжьын медальхэр къыфагъэшъошагъэх, тренерыр Никита Голуб.

Дышъэ медали 4

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъоу «Урысыем иныбжьыкIэхэр» зыфиIорэр Волгоград щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу КIуае Хьазрэтрэ Кобл Заидрэ пэщэныгъэ зыдызэрахьэхэрэм ябэнакIохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Дышъэ медали 4

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъоу «Урысыем иныбжьыкIэхэр» зыфиIорэр Волгоград щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу КIуае Хьазрэтрэ Кобл Заидрэ пэщэныгъэ зыдызэрахьэхэрэм ябэнакIохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

«Динамо-МГТУ»-р къахэщы

Краснодар краим волейболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным хэлажьэхэрэ студент командэхэу финалым и 1/4-м нэсыгъэхэр Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Лабинскэ, Краснодар, Мыекъуапэ, нэмыкIхэм яхъулъфыгъэ ешIакIохэр текIоныгъэм фэбэнагъэх.

«Динамо-МГТУ»-р къахэщы

Краснодар краим волейболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным хэлажьэхэрэ студент командэхэу финалым и 1/4-м нэсыгъэхэр Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Лабинскэ, Краснодар, Мыекъуапэ, нэмыкIхэм яхъулъфыгъэ ешIакIохэр текIоныгъэм фэбэнагъэх.

МэфэкI шIухьафтын

 «Легион» Махачкала — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. Гъэтхапэм и 31-м Махачкала щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр Делэкъо Аскэр.

МэфэкI шIухьафтын

 «Легион» Махачкала — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. Гъэтхапэм и 31-м Махачкала щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэр Делэкъо Аскэр.

ТекIорэр лъыкIотэщт

Краснодар краим волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ студентхэм якомандэхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухыгъэх. Финалныкъом хэхьащтхэм язэIукIэгъухэр непэ Мыекъуапэ щыкIощых.

ТекIорэр лъыкIотэщт

Краснодар краим волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ студентхэм якомандэхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухыгъэх. Финалныкъом хэхьащтхэм язэIукIэгъухэр непэ Мыекъуапэ щыкIощых.

Батырхэм загъэхьазыры

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыщыхагъэхъорэ спорт Гупчэм дзюдомкIэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм Краснодар, ТIуапсэ, Новороссийскэ, Адыгеим ябэнакIохэр ащызэбэныгъэх.

Батырхэм загъэхьазыры

Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыщыхагъэхъорэ спорт Гупчэм дзюдомкIэ зэнэкъокъу щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм Краснодар, ТIуапсэ, Новороссийскэ, Адыгеим ябэнакIохэр ащызэбэныгъэх.

Дышъэ, джэрз…

ТелефонкIэ къатыгъ. Урысыем и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ атлетикэ онтэгъумкIэ зэнэкъокъур Шъачэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэ зыщызыгъасэхэрэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Дышъэ, джэрз…

ТелефонкIэ къатыгъ. Урысыем и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ атлетикэ онтэгъумкIэ зэнэкъокъур Шъачэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэ зыщызыгъасэхэрэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Шъачэ щэкIо

«Канчельскис и Кубок» зыфиIорэ зэнэкъокъур футболымкIэ Шъачэ щэкIо. Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIу спорт еджапIэ зыщызыгъасэхэрэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Шъачэ щэкIо

«Канчельскис и Кубок» зыфиIорэ зэнэкъокъур футболымкIэ Шъачэ щэкIо. Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIу спорт еджапIэ зыщызыгъасэхэрэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Лъэшым ощхыр ипэрыохъоп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Биолог-Новокубанск» Прогресс — 1:0. Гъэтхапэм и 24-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.

Лъэшым ощхыр ипэрыохъоп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Биолог-Новокубанск» Прогресс — 1:0. Гъэтхапэм и 24-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.

Ермэлхьаблэ щыбэнэщтых

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ изэнэкъокъоу Мыекъуапэ щызэхащагъэр Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъагъ. 2002 — 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр алырэгъум щызэбэныгъэх. ЗэIукIэгъухэм нэбгыри 100-м нахьыбэ ащызэнэкъокъугъ.

Ермэлхьаблэ щыбэнэщтых

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ изэнэкъокъоу Мыекъуапэ щызэхащагъэр Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъагъ. 2002 — 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр алырэгъум щызэбэныгъэх. ЗэIукIэгъухэм нэбгыри 100-м нахьыбэ ащызэнэкъокъугъ.

Пчъагъэр тифедэ

 «Чайка» Ростов хэку — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 2:3. Гъэтхапэм и 17-м Ростов хэкум щызэдешIагъэх.

Пчъагъэр тифедэ

 «Чайка» Ростов хэку — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 2:3. Гъэтхапэм и 17-м Ростов хэкум щызэдешIагъэх.

ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Мыекъуапэ ибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къытфиIотагъэр щыIэныгъэм дештэ. Гъэхъагъэу ашIырэм егупсэфылIэхэрэп, пшъэрылъыкIэхэр зыфагъэуцужьых.

ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Мыекъуапэ ибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым къытфиIотагъэр щыIэныгъэм дештэ. Гъэхъагъэу ашIырэм егупсэфылIэхэрэп, пшъэрылъыкIэхэр зыфагъэуцужьых.

ТикIэлэеджакIохэм тагъэгушIо

Москва хэкум икъалэу Одинцово «Федерацием и Кубок» зыфиIорэ зэнэкъокъур каратэмкIэ щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм хэгъэгум ишъолъыр 48-мэ яспортсменхэр ахэлэжьагъэх.

ТикIэлэеджакIохэм тагъэгушIо

Москва хэкум икъалэу Одинцово «Федерацием и Кубок» зыфиIорэ зэнэкъокъур каратэмкIэ щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм хэгъэгум ишъолъыр 48-мэ яспортсменхэр ахэлэжьагъэх.

Медалыр — джэрз

Урысыем самбэмкIэ ыкIи боевой самбэмкIэ изэнэкъокъухэр Хабаровскэ щыкIуагъэх. Адыгеим ибэнакIоу Мерэм Дамир Къыблэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Медалыр — джэрз

Урысыем самбэмкIэ ыкIи боевой самбэмкIэ изэнэкъокъухэр Хабаровскэ щыкIуагъэх. Адыгеим ибэнакIоу Мерэм Дамир Къыблэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.