СПОРТЫР

Урысыер, атекIу, тыгъэгушIу!

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щэкIо. Мы мафэхэм пэшIо­рыгъэшъ зэIукIэгъухэм хэгъэгу 32-мэ якомандэхэр ахэлажьэх. Апэрэ чIыпIи 2-р купхэм къащыдэзыхыхэрэр финалым и 1/8-м щешIэщтых.

Урысыер, атекIу, тыгъэгушIу!

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щэкIо. Мы мафэхэм пэшIо­рыгъэшъ зэIукIэгъухэм хэгъэгу 32-мэ якомандэхэр ахэлажьэх. Апэрэ чIыпIи 2-р купхэм къащыдэзыхыхэрэр финалым и 1/8-м щешIэщтых.

ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щэкIо. Къэралыгъо 32-мэ яхэшыпыкIыгъэ командэхэр тихэгъэгу икъэлэ 11-мэ ащешIэх.

ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щэкIо. Къэралыгъо 32-мэ яхэшыпыкIыгъэ командэхэр тихэгъэгу икъэлэ 11-мэ ащешIэх.

Адыгеим щэкIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм я Спартакиадэ тихэгъэгу щэкIо. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр спорт лъэпкъхэмкIэ зэнэкъокъух. Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ зэIукIэгъухэр щэкIох.

Адыгеим щэкIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм я Спартакиадэ тихэгъэгу щэкIо. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр спорт лъэпкъхэмкIэ зэнэкъокъух. Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ зэIукIэгъухэр щэкIох.

ШIоу щыIэр къыжъудэхъу!

Дунаим футболымкIэ изэ­нэ­къокъу Урысые Федерацием икъэлэ 11-мэ ащэкIо. Мэкъуогъум и 14-м зэIукIэгъухэр Мос­ква щаублагъэх. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр зэнэкъокъум икъызэIухын фэ­гъэ­хьыгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ.

ШIоу щыIэр къыжъудэхъу!

Дунаим футболымкIэ изэ­нэ­къокъу Урысые Федерацием икъэлэ 11-мэ ащэкIо. Мэкъуогъум и 14-м зэIукIэгъухэр Мос­ква щаублагъэх. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр зэнэкъокъум икъызэIухын фэ­гъэ­хьыгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ.

Красногвардейскэхэр апэрэх

Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIохэр «Президент спорт джэгунхэр» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 73-рэ зэрэхъугъэм зэнэкъо­къур фэгъэхьыгъ.

Красногвардейскэхэр апэрэх

Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIохэр «Президент спорт джэгунхэр» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 73-рэ зэрэхъугъэм зэнэкъо­къур фэгъэхьыгъ.

Батырхэм кIуачIэр апсыхьэ

Урысыем и Къыблэ шъолъыр атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым мэкъуогъум и 7 – 11-м щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм Краснодар краир, Къалмыкъыр, Къырым, Волгоград, Ростов хэкухэр, Адыгеир ахэлэжьагъэх.

Батырхэм кIуачIэр апсыхьэ

Урысыем и Къыблэ шъолъыр атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым мэкъуогъум и 7 – 11-м щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм Краснодар краир, Къалмыкъыр, Къырым, Волгоград, Ростов хэкухэр, Адыгеир ахэлэжьагъэх.

Щытхъоу фаIорэм зеIэты

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIи самбэмкIи лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэ­хэмкIэ докторэу, профессорэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур яхэнэрэу респуб­ли­кэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

Щытхъоу фаIорэм зеIэты

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIи самбэмкIи лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэ­хэмкIэ докторэу, профессорэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур яхэнэрэу респуб­ли­кэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

Спорт Унэшхом щэкIо

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Непэ зэIукIэгъухэр аухыщтых.

Спорт Унэшхом щэкIо

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Непэ зэIукIэгъухэр аухыщтых.

ЕшIэщтхэр тэшIэх

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу мэкъуогъум и 14-м щыублагъэу бэдзэогъум и 15-м нэс Урысые Федерацием щыкIощт. Къэралыгъо 32-мэ якомандэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых.

ЕшIэщтхэр тэшIэх

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу мэкъуогъум и 14-м щыублагъэу бэдзэогъум и 15-м нэс Урысые Федерацием щыкIощт. Къэралыгъо 32-мэ якомандэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых.

Францием кIощт

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэ Европэм икIэух зэнэкъокъу хэлэжьэным ифитыныгъэ къыдихыгъ.

Францием кIощт

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэ Европэм икIэух зэнэкъокъу хэлэжьэным ифитыныгъэ къыдихыгъ.

Сыдигъо, тыдэ щызэIукIэщтха?

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем апэрэу щыкIощт. Мэкъуогъум и 14-м къыщыублагъэу бэдзэогъум и 13-м нэс хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэр зэдешIэщтых. ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыхэрэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщтых.

Сыдигъо, тыдэ щызэIукIэщтха?

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем апэрэу щыкIощт. Мэкъуогъум и 14-м къыщыублагъэу бэдзэогъум и 13-м нэс хэгъэгухэм яхэшыпыкIыгъэ командэхэр зэдешIэщтых. ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм текIоныгъэр къащыдэзыхыхэрэр зэнэкъокъум щылъыкIотэщтых.

Апэрэ уплъэкIунхэм тагъэгугъэ

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу жъоныгъуакIэм и 25 – 28-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт иалырэгъухэм бэнэкIуи 190-рэ ащызэIукIагъ.

Апэрэ уплъэкIунхэм тагъэгугъэ

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу жъоныгъуакIэм и 25 – 28-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт иалырэгъухэм бэнэкIуи 190-рэ ащызэIукIагъ.

«Зэкъошныгъэр» нахьыбэрэ рагъэблэгъэщт

Адыгэ республикэ гимназиемрэ Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэмрэ» язэпхыныгъэхэр щыIэныгъэм щэпытэх. ЗэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр зэхащэх, футбол зэдешIэх, пIуныгъэ Iофыгъохэм атегущыIэх.

«Зэкъошныгъэр» нахьыбэрэ рагъэблэгъэщт

Адыгэ республикэ гимназиемрэ Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэмрэ» язэпхыныгъэхэр щыIэныгъэм щэпытэх. ЗэIукIэгъу гъэшIэгъонхэр зэхащэх, футбол зэдешIэх, пIуныгъэ Iофыгъохэм атегущыIэх.

Ямедальхэм ахагъэхъощт

Урысыем самбэмкIэ изэнэкъокъу Нижегород хэкум икъалэу Кстово щыкIуагъ. Илъэс 13 — 14 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щызэбэныгъэх.

Ямедальхэм ахагъэхъощт

Урысыем самбэмкIэ изэнэкъокъу Нижегород хэкум икъалэу Кстово щыкIуагъ. Илъэс 13 — 14 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щызэбэныгъэх.

Нартхэм тагъэгугъэ

Европэм шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу Македонием щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Тембот Ахьмэдхъан илъэс 18-м нэс зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Нартхэм тагъэгугъэ

Европэм шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу Македонием щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Тембот Ахьмэдхъан илъэс 18-м нэс зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Яшапхъэ лъагэ

Краснодар краим ия VI-рэ зэIухыгъэ зэнэкъокъоу «Хы ШIуцIэм ибгырыпх» зыфиIорэр Анапэ щыкIуагъ. Боевой искусствэхэмкIэ джэгукIэхэр, шъхьэзэкъо зэIукIэгъухэр зэхащагъэх.

Яшапхъэ лъагэ

Краснодар краим ия VI-рэ зэIухыгъэ зэнэкъокъоу «Хы ШIуцIэм ибгырыпх» зыфиIорэр Анапэ щыкIуагъ. Боевой искусствэхэмкIэ джэгукIэхэр, шъхьэзэкъо зэIукIэгъухэр зэхащагъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIищ

СпортымкIэ мастерэу Г.П. Недвигиным фэгъэхьыгъэу шIэжь зэнэкъокъур я 19-у дзюдомкIэ Новочеркасскэ щызэхащагъ. Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэу бэнэкIо 200 фэдиз алырэгъум щызэIукIагъ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIищ

СпортымкIэ мастерэу Г.П. Недвигиным фэгъэхьыгъэу шIэжь зэнэкъокъур я 19-у дзюдомкIэ Новочеркасскэ щызэхащагъ. Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэу бэнэкIо 200 фэдиз алырэгъум щызэIукIагъ.

«Афыпс» е «Армавир»

ЖъоныгъуакIэм и 20-м Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм я 33-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» псэупIэу Афипскэм щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Афыпсым».

«Афыпс» е «Армавир»

ЖъоныгъуакIэм и 20-м Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм я 33-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» псэупIэу Афипскэм щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Афыпсым».

Спортым гъэхъагъэхэр щашIых

Урысыем Iэпшъэ зэпэуцунымкIэ итурнир Волгодонскэ щыкIуагъ. Хэгъэгум ишъолъыр 30 фэдиз зэнэкъокъугъ. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м, пащэр Хъот Юныс, зыщызыгъэсэрэ Кристина Морозовам зэIукIэгъухэм иIэпэIэсэныгъэ къащигъэлъэгъуагъ.

Спортым гъэхъагъэхэр щашIых

Урысыем Iэпшъэ зэпэуцунымкIэ итурнир Волгодонскэ щыкIуагъ. Хэгъэгум ишъолъыр 30 фэдиз зэнэкъокъугъ. Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м, пащэр Хъот Юныс, зыщызыгъэсэрэ Кристина Морозовам зэIукIэгъухэм иIэпэIэсэныгъэ къащигъэлъэгъуагъ.

Зы ешIэгъу къыфэнагъэр

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Анжи-2» Махачкала — 1:1. ЖъоныгъуакIэм и 16-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: В. Ермаков — Краснодар, Р. Шустов — Крымск, А. Тирацьянц — Ростов-на-Дону. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Датхъужъ, Ещенко, Шаюнов, Ахмедханов, Мамонов, Березов, Дыхъу (Осмоловский, 48), (Шъхьэлахъо, 90),

Зы ешIэгъу къыфэнагъэр

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Анжи-2» Махачкала — 1:1. ЖъоныгъуакIэм и 16-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: В. Ермаков — Краснодар, Р. Шустов — Крымск, А. Тирацьянц — Ростов-на-Дону. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Датхъужъ, Ещенко, Шаюнов, Ахмедханов, Мамонов, Березов, Дыхъу (Осмоловский, 48), (Шъхьэлахъо, 90),

КIуачIэр апсыхьэ

IофшIэным, хэгъэгум икъэухъумэн ныбжьыкIэхэр афэгъэхьазырыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу Урысыем щыкIорэм Адыгеим иныбжьыкIэхэр хэлажьэх. ГТО-м хэхьэрэ спорт зэнэкъокъум яIэпэIэсэныгъэ щауплъэкIу.

КIуачIэр апсыхьэ

IофшIэным, хэгъэгум икъэухъумэн ныбжьыкIэхэр афэгъэхьазырыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу Урысыем щыкIорэм Адыгеим иныбжьыкIэхэр хэлажьэх. ГТО-м хэхьэрэ спорт зэнэкъокъум яIэпэIэсэныгъэ щауплъэкIу.

Япсауныгъэ щагъэпытэ

КIэлэеджакIохэм спортым яIэпэIэсэныгъэ щыхагъэхъоным, япсауныгъэ агъэпытэным, щыIэныгъэм нахьышIоу зыфагъэхьазырыным афэшI «Президент зэIукIэгъухэр» зыфиIорэ зэнэкъокъухэр хэгъэгум щызэхащэх.

Япсауныгъэ щагъэпытэ

КIэлэеджакIохэм спортым яIэпэIэсэныгъэ щыхагъэхъоным, япсауныгъэ агъэпытэным, щыIэныгъэм нахьышIоу зыфагъэхьазырыным афэшI «Президент зэIукIэгъухэр» зыфиIорэ зэнэкъокъухэр хэгъэгум щызэхащэх.

ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Ермэлхьаблэ дзюдомкIэ зэнэкъокъоу щыкIуагъэм ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх. Хэгъэгум ияплIэнэрэ гъэмэфэ спартакиадэ иятIонэрэ едзыгъо хэхьэрэ зэIукIэгъухэм Адыгэ Республикэм ибэнэкIо 12 ахэлэжьагъ.

ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Ермэлхьаблэ дзюдомкIэ зэнэкъокъоу щыкIуагъэм ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх. Хэгъэгум ияплIэнэрэ гъэмэфэ спартакиадэ иятIонэрэ едзыгъо хэхьэрэ зэIукIэгъухэм Адыгэ Республикэм ибэнэкIо 12 ахэлэжьагъ.

ЗэIукIэгъур гъэшIэгъон хъущт

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм я 31-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 11-м яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Пятигорскэ щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Мэщыкъом».

ЗэIукIэгъур гъэшIэгъон хъущт

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм я 31-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 11-м яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Пятигорскэ щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Мэщыкъом».

«Локомотив», ЦСКА, «Спартак»

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур аухыгъ. ЖъоныгъуакIэм и 13-м я 30-рэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

«Локомотив», ЦСКА, «Спартак»

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур аухыгъ. ЖъоныгъуакIэм и 13-м я 30-рэ зэIукIэгъухэр яIагъэх.