СПОРТЫР

«Зэкъошныгъэр» къызэкIэкIощтэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – СКА Ростов-на-Дону – 2:1. ШышъхьэIум и 11-м Адыгэ Республикэм истадион щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: С. Смирнов — Кисловодск, А. Делэкъу — Налщык, Д. Даниленко — Волгоград. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Ахмедханов, Бровчук, Къонэ, Березов, Еркин (Ковалев, 53), Крылов (Делэкъу, 74), Кадимов

«Зэкъошныгъэр» къызэкIэкIощтэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – СКА Ростов-на-Дону – 2:1. ШышъхьэIум и 11-м Адыгэ Республикэм истадион щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: С. Смирнов — Кисловодск, А. Делэкъу — Налщык, Д. Даниленко — Волгоград. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Ахмедханов, Бровчук, Къонэ, Березов, Еркин (Ковалев, 53), Крылов (Делэкъу, 74), Кадимов

«Зэкъошныгъэр», нахьыбэрэ тыгъэгушIу!

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм 2018 – 2019-рэ илъэс ешIэгъур бэдзэогъум и 25-м аублэщт. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Краснодар краим икомандэу «Биолог» Прогресс Адыгэ республикэ стадионым щыIукIэщт.

«Зэкъошныгъэр», нахьыбэрэ тыгъэгушIу!

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм 2018 – 2019-рэ илъэс ешIэгъур бэдзэогъум и 25-м аублэщт. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Краснодар краим икомандэу «Биолог» Прогресс Адыгэ республикэ стадионым щыIукIэщт.

«Зэкъошныгъэм» зэнэкъокъур ыублэщт

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» 2018 – 2019-рэ илъэс ешIэгъум зыфегъэхьазыры. Зичэзыу ныбджэгъу зэIукIэгъоу иIагъэр Ставрополь щыкIуагъ. «Динамо» Ставрополь – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:2. «Зэкъошныгъэм» иешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Константин Белов, Тофик Кадисов.

«Зэкъошныгъэм» зэнэкъокъур ыублэщт

Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» 2018 – 2019-рэ илъэс ешIэгъум зыфегъэхьазыры. Зичэзыу ныбджэгъу зэIукIэгъоу иIагъэр Ставрополь щыкIуагъ. «Динамо» Ставрополь – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:2. «Зэкъошныгъэм» иешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Константин Белов, Тофик Кадисов.

ЩыIэныгъэм зыфагъэхьазыры

НыбжьыкIэхэм япсауныгъэ зэрагъэпытэрэм, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным зэрэ­пылъхэм шIуагъэу къытырэр тинэрылъэгъу.

ЩыIэныгъэм зыфагъэхьазыры

НыбжьыкIэхэм япсауныгъэ зэрагъэпытэрэм, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным зэрэ­пылъхэм шIуагъэу къытырэр тинэрылъэгъу.

Хэта дышъэр зыхьыщтыр?

Урысыем дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу щэкIо. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэрэ коман­дэхэм якIэух ешIэгъухэр шэмбэтым, тхьаумафэм яIэщтых.

Хэта дышъэр зыхьыщтыр?

Урысыем дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу щэкIо. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэрэ коман­дэхэм якIэух ешIэгъухэр шэмбэтым, тхьаумафэм яIэщтых.

Джэрзым тыжьыныр къыкIэлъэкIо

ТелефонкIэ къатыгъ. Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ дунэе зэIукIэгъоу «Бзыф плъыжь» («Красная ли­па») зыфиIорэр Чехием щыкIуагъ. Адыгеим испортсменкэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, Ели­за­вета Ошурковам тыжьын медалыр къыфагъэшъошагъ.

Джэрзым тыжьыныр къыкIэлъэкIо

ТелефонкIэ къатыгъ. Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ дунэе зэIукIэгъоу «Бзыф плъыжь» («Красная ли­па») зыфиIорэр Чехием щыкIуагъ. Адыгеим испортсменкэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх, Ели­за­вета Ошурковам тыжьын медалыр къыфагъэшъошагъ.

Къэнагъэр команди 4

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъоу Урысыем щыкIорэм финалым и 1/4-м хэхьагъэхэр къыщынэфагъэх. Франциер, Бельгиер, Хорватиер, Англиер медальхэм афэбанэх.

Къэнагъэр команди 4

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъоу Урысыем щыкIорэм финалым и 1/4-м хэхьагъэхэр къыщынэфагъэх. Франциер, Бельгиер, Хорватиер, Англиер медальхэм афэбанэх.

ИщытхъуцIэхэм ахегъахъо

Урысыем самбэмкIэ ия 17-рэ зэIукIэгъухэр Дагъыстан икъалэу Махачкала щыкIуагъэх. СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу, дунаим, Европэм язэнэкъокъухэм дышъэ медальхэр къащыдэзыхыгъэу Гусейн Хайбулаевым зэIукIэгъухэр фэгъэхьыгъагъэх.

ИщытхъуцIэхэм ахегъахъо

Урысыем самбэмкIэ ия 17-рэ зэIукIэгъухэр Дагъыстан икъалэу Махачкала щыкIуагъэх. СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу, дунаим, Европэм язэнэкъокъухэм дышъэ медальхэр къащыдэзыхыгъэу Гусейн Хайбулаевым зэIукIэгъухэр фэгъэхьыгъагъэх.

Ныбджэгъу зэIукIэгъур еджэпIэшIу

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Краснодар» Краснодар – 0:7. Бэдзэогъум и 2-м ныбджэгъу ешIэгъур Адыгэ Республикэм истадион шъхьаIэ щыкIуагъ.

Ныбджэгъу зэIукIэгъур еджэпIэшIу

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Краснодар» Краснодар – 0:7. Бэдзэогъум и 2-м ныбджэгъу ешIэгъур Адыгэ Республикэм истадион шъхьаIэ щыкIуагъ.

Адыгэхэм ятарихъ чIыгу щешIэщтых

Урысыем дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу щэкIо. Финалым и 1/8-м хэхьэгъэ командэхэм язэIукIэгъухэр аублагъэх. Тихэгъэгу ихэшыпыкIыгъэ командэ финалым и 1/4-м зэрэнэсыгъэр гъэхъэгъэшхокIэ фэтэлъэгъу. ЕшIэгъухэр Франция – Аргентина – 4:3, Уругвай – Португалия – 2:1, Испания – Урысыер 1:1 (пенальтикIэ – 3:4), Хорватия

Адыгэхэм ятарихъ чIыгу щешIэщтых

Урысыем дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу щэкIо. Финалым и 1/8-м хэхьэгъэ командэхэм язэIукIэгъухэр аублагъэх. Тихэгъэгу ихэшыпыкIыгъэ командэ финалым и 1/4-м зэрэнэсыгъэр гъэхъэгъэшхокIэ фэтэлъэгъу. ЕшIэгъухэр Франция – Аргентина – 4:3, Уругвай – Португалия – 2:1, Испания – Урысыер 1:1 (пенальтикIэ – 3:4), Хорватия

Гугъэм уегъэлъэшы

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъоу Урысыем щыкIорэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр щаухыгъэх. Къэралыгъохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэу къыдахыгъэхэр зэтэгъапшэх.

Гугъэм уегъэлъэшы

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъоу Урысыем щыкIорэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр щаухыгъэх. Къэралыгъохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэу къыдахыгъэхэр зэтэгъапшэх.

ЗэпырыкIыпIэм унэсыгъэу умылъэпау

Шъыпкъэр пшIошъ бгъэхъуныр къин къыпщыхъоу бэрэ къыхэкIы. Дунаим футболымкIэ ичемпионэу Германием Кореим ихэшыпыкIыгъэ командэ 2:0-у къытекIощтэу пэшIорыгъэшъэу къыуаIомэ, цIыфхэм еплъыкIэу яIэр бгъэшIэгъощта? УямыдэIункIи пшIэхэнэп.

ЗэпырыкIыпIэм унэсыгъэу умылъэпау

Шъыпкъэр пшIошъ бгъэхъуныр къин къыпщыхъоу бэрэ къыхэкIы. Дунаим футболымкIэ ичемпионэу Германием Кореим ихэшыпыкIыгъэ командэ 2:0-у къытекIощтэу пэшIорыгъэшъэу къыуаIомэ, цIыфхэм еплъыкIэу яIэр бгъэшIэгъощта? УямыдэIункIи пшIэхэнэп.

Республикэм щытхъур къыфахьы

Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Башкортостан щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Республикэм щытхъур къыфахьы

Урысыем атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Башкортостан щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Рональдо, Месси ящысэх

Краснодар краим футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгэ Республикэм иешIакIохэр хэлажьэх. Тренерхэу Тэтэр Нурбый, Юрий Манченкэм, МэщфэшIу Руслъан, Кобл Руслъан агъэсэхэрэ кIалэхэр куп зэфэшъхьафхэм ахэтых.

Рональдо, Месси ящысэх

Краснодар краим футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгэ Республикэм иешIакIохэр хэлажьэх. Тренерхэу Тэтэр Нурбый, Юрий Манченкэм, МэщфэшIу Руслъан, Кобл Руслъан агъэсэхэрэ кIалэхэр куп зэфэшъхьафхэм ахэтых.

Зыхьырэр лъыкIотэщт

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем икъэлэ 11-мэ ащэкIо. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр мэкъу­огъум и 28-м аухыщтых, финалым и 1/8-м хэхьагъэхэм ащыщых Урысыем, Уругвай, Францием, Мексикэм, Англием, Бельгием якомандэхэр.

Зыхьырэр лъыкIотэщт

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем икъэлэ 11-мэ ащэкIо. ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр мэкъу­огъум и 28-м аухыщтых, финалым и 1/8-м хэхьагъэхэм ащыщых Урысыем, Уругвай, Францием, Мексикэм, Англием, Бельгием якомандэхэр.

Урысыер, атекIу, тыгъэгушIу!

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щэкIо. Мы мафэхэм пэшIо­рыгъэшъ зэIукIэгъухэм хэгъэгу 32-мэ якомандэхэр ахэлажьэх. Апэрэ чIыпIи 2-р купхэм къащыдэзыхыхэрэр финалым и 1/8-м щешIэщтых.

Урысыер, атекIу, тыгъэгушIу!

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щэкIо. Мы мафэхэм пэшIо­рыгъэшъ зэIукIэгъухэм хэгъэгу 32-мэ якомандэхэр ахэлажьэх. Апэрэ чIыпIи 2-р купхэм къащыдэзыхыхэрэр финалым и 1/8-м щешIэщтых.

ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щэкIо. Къэралыгъо 32-мэ яхэшыпыкIыгъэ командэхэр тихэгъэгу икъэлэ 11-мэ ащешIэх.

ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу Урысыем щэкIо. Къэралыгъо 32-мэ яхэшыпыкIыгъэ командэхэр тихэгъэгу икъэлэ 11-мэ ащешIэх.

Адыгеим щэкIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм я Спартакиадэ тихэгъэгу щэкIо. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр спорт лъэпкъхэмкIэ зэнэкъокъух. Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ зэIукIэгъухэр щэкIох.

Адыгеим щэкIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм я Спартакиадэ тихэгъэгу щэкIо. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр спорт лъэпкъхэмкIэ зэнэкъокъух. Адыгэ Республикэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ зэIукIэгъухэр щэкIох.

ШIоу щыIэр къыжъудэхъу!

Дунаим футболымкIэ изэ­нэ­къокъу Урысые Федерацием икъэлэ 11-мэ ащэкIо. Мэкъуогъум и 14-м зэIукIэгъухэр Мос­ква щаублагъэх. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр зэнэкъокъум икъызэIухын фэ­гъэ­хьыгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ.

ШIоу щыIэр къыжъудэхъу!

Дунаим футболымкIэ изэ­нэ­къокъу Урысые Федерацием икъэлэ 11-мэ ащэкIо. Мэкъуогъум и 14-м зэIукIэгъухэр Мос­ква щаублагъэх. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр зэнэкъокъум икъызэIухын фэ­гъэ­хьыгъэ зэхахьэм къыщыгущыIагъ.

Красногвардейскэхэр апэрэх

Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIохэр «Президент спорт джэгунхэр» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 73-рэ зэрэхъугъэм зэнэкъо­къур фэгъэхьыгъ.

Красногвардейскэхэр апэрэх

Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIохэр «Президент спорт джэгунхэр» зыфиIорэм хэлэжьагъэх. Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 73-рэ зэрэхъугъэм зэнэкъо­къур фэгъэхьыгъ.

Батырхэм кIуачIэр апсыхьэ

Урысыем и Къыблэ шъолъыр атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым мэкъуогъум и 7 – 11-м щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм Краснодар краир, Къалмыкъыр, Къырым, Волгоград, Ростов хэкухэр, Адыгеир ахэлэжьагъэх.

Батырхэм кIуачIэр апсыхьэ

Урысыем и Къыблэ шъолъыр атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым мэкъуогъум и 7 – 11-м щыкIуагъ. ЗэIукIэгъухэм Краснодар краир, Къалмыкъыр, Къырым, Волгоград, Ростов хэкухэр, Адыгеир ахэлэжьагъэх.

Щытхъоу фаIорэм зеIэты

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIи самбэмкIи лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэ­хэмкIэ докторэу, профессорэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур яхэнэрэу респуб­ли­кэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

Щытхъоу фаIорэм зеIэты

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIи самбэмкIи лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэ­хэмкIэ докторэу, профессорэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур яхэнэрэу респуб­ли­кэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

Спорт Унэшхом щэкIо

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Непэ зэIукIэгъухэр аухыщтых.

Спорт Унэшхом щэкIо

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Непэ зэIукIэгъухэр аухыщтых.

ЕшIэщтхэр тэшIэх

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу мэкъуогъум и 14-м щыублагъэу бэдзэогъум и 15-м нэс Урысые Федерацием щыкIощт. Къэралыгъо 32-мэ якомандэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых.

ЕшIэщтхэр тэшIэх

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу мэкъуогъум и 14-м щыублагъэу бэдзэогъум и 15-м нэс Урысые Федерацием щыкIощт. Къэралыгъо 32-мэ якомандэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнэщтых.

Францием кIощт

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэ Европэм икIэух зэнэкъокъу хэлэжьэным ифитыныгъэ къыдихыгъ.

Францием кIощт

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ хэшыпыкIыгъэ командэ Европэм икIэух зэнэкъокъу хэлэжьэным ифитыныгъэ къыдихыгъ.