СПОРТЫР

«Черноморец» лъэкIуатэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Черноморец» Новороссийск — 2:4.

«Черноморец» лъэкIуатэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Черноморец» Новороссийск — 2:4.

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»…

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу Премьер-купым хэтхэм ятIонэрэ ешIэгъухэр мы мазэм яIагъэх. ЗэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэм гъэзетеджэхэр ащытэгъэгъуазэх.

«Зенит», «Локомотив», «Краснодар»…

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу Премьер-купым хэтхэм ятIонэрэ ешIэгъухэр мы мазэм яIагъэх. ЗэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэм гъэзетеджэхэр ащытэгъэгъуазэх.

Апэрэ ешIэгъухэр

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур аублагъ. Апэрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

Апэрэ ешIэгъухэр

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур аублагъ. Апэрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

«Зэкъошныгъэм» шъущытэгъэгъуазэ

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур аублагъ. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» ипащэхэм, футболистхэм «Адыгэ макъэм» еджэхэрэр ащытэгъэгъуазэх.

«Зэкъошныгъэм» шъущытэгъэгъуазэ

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур аублагъ. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» ипащэхэм, футболистхэм «Адыгэ макъэм» еджэхэрэр ащытэгъэгъуазэх.

Кубокым щырагъажьэ

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур чъэпыогъу мазэм ыкIэхэм аублэщт. Кубокым фэбанэхэрэм апэрэ ешIэгъухэр Iоныгъо мазэм и 15-м яIэщтых.

Кубокым щырагъажьэ

Урысыем баскетболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур чъэпыогъу мазэм ыкIэхэм аублэщт. Кубокым фэбанэхэрэм апэрэ ешIэгъухэр Iоныгъо мазэм и 15-м яIэщтых.

Тистадионэу агъэкIэжьыгъэм хэхъоныгъэхэр тигъэшIыщтых

Теуцожь районым иадминистрацие физкультурэмрэ спортымрэкIэ икомитет ипащэу Хьабэхъу Адамэ зыIудгъакIэ зытшIоигъуагъэр бэшIагъэ. Тыфэягъ тигъэзетеджэхэм ядгъэшIэнэу кIэлэкIэ шъэбэ нэутхэм Iушыгъэ хэлъэу иIофшIэн зэрэзэхищэрэр, комитетым пащэ зыфашIыгъэ 2005-рэ илъэсым къыщыублагъэу физкультурэмрэ спортымрэ алъэныкъокIэ районым хэхъоныгъэшхохэр зэрэригъэшIыгъэхэр, республикэм ящытхъу щаIоу зэрэхъугъэр.

Тистадионэу агъэкIэжьыгъэм хэхъоныгъэхэр тигъэшIыщтых

Теуцожь районым иадминистрацие физкультурэмрэ спортымрэкIэ икомитет ипащэу Хьабэхъу Адамэ зыIудгъакIэ зытшIоигъуагъэр бэшIагъэ. Тыфэягъ тигъэзетеджэхэм ядгъэшIэнэу кIэлэкIэ шъэбэ нэутхэм Iушыгъэ хэлъэу иIофшIэн зэрэзэхищэрэр, комитетым пащэ зыфашIыгъэ 2005-рэ илъэсым къыщыублагъэу физкультурэмрэ спортымрэ алъэныкъокIэ районым хэхъоныгъэшхохэр зэрэригъэшIыгъэхэр, республикэм ящытхъу щаIоу зэрэхъугъэр.

Тисудьяхэм тафэгушIо

Урысыем футболымкIэ ипрофессиональнэ куп, хэгъэгум иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм ясудьяхэм яегъэджэн зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Урысыем футболымкIэ и Союз илъэс зэнэкъокъур ригъэжьэным ыпэкIэ зэхахьэм мэхьэнэ ин иIагъ.

Тисудьяхэм тафэгушIо

Урысыем футболымкIэ ипрофессиональнэ куп, хэгъэгум иныбжьыкIэхэм язэнэкъокъухэм ясудьяхэм яегъэджэн зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Урысыем футболымкIэ и Союз илъэс зэнэкъокъур ригъэжьэным ыпэкIэ зэхахьэм мэхьэнэ ин иIагъ.

ЕшIэкIэшIум пчъагъэр игъус

 «Биолог» Прогресс — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ 1:5.

ЕшIэкIэшIум пчъагъэр игъус

 «Биолог» Прогресс — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ 1:5.

Сыдигъо, тыдэ щешIэщтха?

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм апэрэ къекIокIыгъом ешIэгъоу яIэщтхэм тигъэзетеджэхэр ащытэгъэгъуазэх.

Сыдигъо, тыдэ щешIэщтха?

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм апэрэ къекIокIыгъом ешIэгъоу яIэщтхэм тигъэзетеджэхэр ащытэгъэгъуазэх.

Къеблагъ, тыгъэгушIу, футболыр!

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур непэ аублэ. Премьер-купым, ятIонэрэ купэу «Къыблэм» ахэтхэм апэрэ зэIукIэгъухэр яIэщтых. Хэгъэгум и Кубок икъыдэхын фэбэнэщтхэр шэмбэтым зэдешIэщтых.

Къеблагъ, тыгъэгушIу, футболыр!

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур непэ аублэ. Премьер-купым, ятIонэрэ купэу «Къыблэм» ахэтхэм апэрэ зэIукIэгъухэр яIэщтых. Хэгъэгум и Кубок икъыдэхын фэбэнэщтхэр шэмбэтым зэдешIэщтых.

Апэ итхэм ахэрэхь

Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Денис Поповым гущыIэгъу тызыфэхъум, 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур зэрэрагъажьэрэм, пшъэрылъэу зыфашIыжьырэм, республикэ стадионым щыкIорэ зэIукIэгъухэм цIыф макIэ зэряплъырэм уезэгъы зэрэмыхъущтым, фэшъхьаф Iофыгъохэм ягугъу тшIыгъэ.

Апэ итхэм ахэрэхь

Мыекъопэ футбол командэу «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Денис Поповым гущыIэгъу тызыфэхъум, 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур зэрэрагъажьэрэм, пшъэрылъэу зыфашIыжьырэм, республикэ стадионым щыкIорэ зэIукIэгъухэм цIыф макIэ зэряплъырэм уезэгъы зэрэмыхъущтым, фэшъхьаф Iофыгъохэм ягугъу тшIыгъэ.

Е. Ошурковам тегъэгугъэ

Мэфи 4-м къыкIоцI зэIукIэгъу зэфэшъхьафхэр бзылъфыгъэхэм яIагъэх. Къушъхьэ гъогухэм яIэпэIэсэныгъэ къызыщагъэлъагъом, Елизавета Ошурковар апэ ишъыгъэхэм ахэтыгъ. Зэнэкъокъум я 4-рэ чIыпIэр къызэрэщыдихыгъэр гъэхъагъэкIэ фэтэлъэгъу.

Е. Ошурковам тегъэгугъэ

Мэфи 4-м къыкIоцI зэIукIэгъу зэфэшъхьафхэр бзылъфыгъэхэм яIагъэх. Къушъхьэ гъогухэм яIэпэIэсэныгъэ къызыщагъэлъагъом, Елизавета Ошурковар апэ ишъыгъэхэм ахэтыгъ. Зэнэкъокъум я 4-рэ чIыпIэр къызэрэщыдихыгъэр гъэхъагъэкIэ фэтэлъэгъу.

АтекIощтыр къэшIэгъуае

Тиреспубликэ футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэр купитIоу гощыгъэх. Медальхэр зыхьыщтхэр джырэ уахътэ къэшIэгъуаех.

АтекIощтыр къэшIэгъуае

Тиреспубликэ футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэр купитIоу гощыгъэх. Медальхэр зыхьыщтхэр джырэ уахътэ къэшIэгъуаех.

«Зэкъошныгъэм» зегъэхьазыры

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур бэдзэогъум и 28-м аублэщт. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» иапэрэ зэIукIэгъу Волгоград щыкIощтэу макъэ къытагъэIугъ.

«Зэкъошныгъэм» зегъэхьазыры

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъур бэдзэогъум и 28-м аублэщт. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэм» иапэрэ зэIукIэгъу Волгоград щыкIощтэу макъэ къытагъэIугъ.

ТибэнакIохэм ямедали 4

Урысыем каратэмкIэ изэIукIэгъухэр Анапэ пэгъунэгъу псэупIэу Цукъо щыкIуагъэх. Урысыем спортымкIэ и Министерствэ ыкIи хэгъэгум каратэмкIэ ифедерациеу «Всестилыр» зыфиIорэм турнирыр зэхащагъ.

ТибэнакIохэм ямедали 4

Урысыем каратэмкIэ изэIукIэгъухэр Анапэ пэгъунэгъу псэупIэу Цукъо щыкIуагъэх. Урысыем спортымкIэ и Министерствэ ыкIи хэгъэгум каратэмкIэ ифедерациеу «Всестилыр» зыфиIорэм турнирыр зэхащагъ.

Джэуапыр уахътэм елъытыгъ

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъум зыфегъэхьазыры. Тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковымрэ ащ игуадзэу Артем Гапошинымрэ тыгъуасэ гущыIэгъу тафэхъугъ. Тренерхэм ямурадхэр къытфаIотагъэх, зэгъэпшэнхэр ашIыгъэх.

Джэуапыр уахътэм елъытыгъ

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2017 — 2018-рэ илъэс ешIэгъум зыфегъэхьазыры. Тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковымрэ ащ игуадзэу Артем Гапошинымрэ тыгъуасэ гущыIэгъу тафэхъугъ. Тренерхэм ямурадхэр къытфаIотагъэх, зэгъэпшэнхэр ашIыгъэх.

Германиер апэ ишъыгъ

Федерациехэм футболымкIэ я Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Урысыем икъалэхэу Москва, Санкт-Петербург, Шъачэ, Казань ащыкIуагъ. ЗэIукIэгъу пэпчъ, гурытымкIэ къэплъытэмэ, нэбгырэ мин 40 фэдиз еплъыгъ.

Германиер апэ ишъыгъ

Федерациехэм футболымкIэ я Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Урысыем икъалэхэу Москва, Санкт-Петербург, Шъачэ, Казань ащыкIуагъ. ЗэIукIэгъу пэпчъ, гурытымкIэ къэплъытэмэ, нэбгырэ мин 40 фэдиз еплъыгъ.

Данием кIощтых

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Воронеж щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Типшъашъэхэм нахь тагъэгушIуагъ.

Данием кIощтых

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Воронеж щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Типшъашъэхэм нахь тагъэгушIуагъ.

Батырым илъэгапIэхэр

Армением я 8-рэ Дунэе зэIукIэгъу самбэмкIэ щыкIуагъ. Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Нельсон Степанян фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъум хэлэжьагъ Адыгеим илIыкIоу Вардкез Акопян.

Батырым илъэгапIэхэр

Армением я 8-рэ Дунэе зэIукIэгъу самбэмкIэ щыкIуагъ. Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Нельсон Степанян фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъум хэлэжьагъ Адыгеим илIыкIоу Вардкез Акопян.

Тхьаумафэм аублэщт

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу мэкъуогъум и 25-м Воронеж щыкIощт. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых.

Тхьаумафэм аублэщт

Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу мэкъуогъум и 25-м Воронеж щыкIощт. Адыгэ Республикэм испортсменхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых.

Тыжьыныр гъунапкъэп

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ еджапIэ икомандэ Дунэе фестивалэу «Локобол-2017-РЖД-м» ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Тренерхэу Александр Вольвачрэ ыкIи Еутых Руслъанрэ агъэсэрэ кIалэхэр дышъэ медальхэм апэчыжьагъэхэп.

Тыжьыныр гъунапкъэп

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ еджапIэ икомандэ Дунэе фестивалэу «Локобол-2017-РЖД-м» ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Тренерхэу Александр Вольвачрэ ыкIи Еутых Руслъанрэ агъэсэрэ кIалэхэр дышъэ медальхэм апэчыжьагъэхэп.

Шъачэ нахь зэлъашIэ

Конфедерациехэм я Кубок футболымкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Урысыем щэкIо. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Шъачэ ешIэгъухэр ащызэхащэх.

Шъачэ нахь зэлъашIэ

Конфедерациехэм я Кубок футболымкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Урысыем щэкIо. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Шъачэ ешIэгъухэр ащызэхащэх.

Зэнэкъокъум кIэлэцIыкIухэр епIух

Дунэе фестива-лэу «Локобол-2017-РЖД-м» хэхьэрэ шъо-лъыр ешIэгъу-хэр Адыгэ Республикэм истадионэу «Зэкъошныгъэм» щыкIуагъэх. Мэкъуогъум и    17 — 18-м, 2007-рэ илъэ-сым къэхъугъэ кIалэхэр футбол зэдешIагъэх.

Зэнэкъокъум кIэлэцIыкIухэр епIух

Дунэе фестива-лэу «Локобол-2017-РЖД-м» хэхьэрэ шъо-лъыр ешIэгъу-хэр Адыгэ Республикэм истадионэу «Зэкъошныгъэм» щыкIуагъэх. Мэкъуогъум и    17 — 18-м, 2007-рэ илъэ-сым къэхъугъэ кIалэхэр футбол зэдешIагъэх.

МедалитIу къахьыгъ

Урысыем ихьыкум приставхэм якъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм икъулыкъушIэхэр Европэм панкратионымкIэ изэнэкъокъоу Италием щыкIуагъэм джэрз медалитIу зэIукIэгъухэм къащыдахыгъ.

МедалитIу къахьыгъ

Урысыем ихьыкум приставхэм якъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм икъулыкъушIэхэр Европэм панкратионымкIэ изэнэкъокъоу Италием щыкIуагъэм джэрз медалитIу зэIукIэгъухэм къащыдахыгъ.

Мыекъуапэ щыкIощт

Дунэе фестивалэу «Локо 2017-РЖД-м» 2007-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэр хэлажьэх. Мэкъуогъум и 17-м Адыгэ Республикэм истадион шъхьаIэу Мыекъуапэ дэтым зэнэкъокъур щаублэщт.

Мыекъуапэ щыкIощт

Дунэе фестивалэу «Локо 2017-РЖД-м» 2007-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэр хэлажьэх. Мэкъуогъум и 17-м Адыгэ Республикэм истадион шъхьаIэу Мыекъуапэ дэтым зэнэкъокъур щаублэщт.