СПОРТЫР

Ящэнэрэ зэIукIэгъухэр

Урысыем гандболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу суперлигэм хэтхэм ящэнэрэ ешIэгъухэр Iоныгъом и 11-м зэхащагъэх.

Ящэнэрэ зэIукIэгъухэр

Урысыем гандболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу суперлигэм хэтхэм ящэнэрэ ешIэгъухэр Iоныгъом и 11-м зэхащагъэх.

ЕшIэгъуитIу къэнагъэр

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу кIэу­хым фэкIо. Финалныкъом хэхьагъэхэм ешIэгъухэр яIагъэх.

ЕшIэгъуитIу къэнагъэр

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу кIэу­хым фэкIо. Финалныкъом хэхьагъэхэм ешIэгъухэр яIагъэх.

Нартым итыжьын

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Ингушетием икъалэу Назрань щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Нартым итыжьын

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Ингушетием икъалэу Назрань щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Адыгеим едзыгъохэр щызэкIэлъэкIох

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащэкIо. Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щырагъажьэхэшъ, Апшеронскэ районым ишъолъырхэм анэсых ыкIи тикъалэ къагъэзэжьы.

Адыгеим едзыгъохэр щызэкIэлъэкIох

Хэгъэгум кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм игъогухэм ащэкIо. Хъулъфыгъэхэм язэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щырагъажьэхэшъ, Апшеронскэ районым ишъолъырхэм анэсых ыкIи тикъалэ къагъэзэжьы.

Зэпыугъом ыуж

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм я 9-рэ зэIукIэгъухэр Iоныгъом и 13 – 16-м яIэщтых.

Зэпыугъом ыуж

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ командэхэм я 9-рэ зэIукIэгъухэр Iоныгъом и 13 – 16-м яIэщтых.

Апэрэ чIыпIэр зыIэкIигъэкIырэп

«Биолог» Прогресс — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:1. Iоныгъом и 8-м зэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Кирьян, Омаров, Катаев, Хьагъур, Белов, Ахмедханов, Делэкъу (Ещенко, 62), Къонэ, Кадимов (Бабенко, 46), Крылов (Смыр, 80). Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Къонэ – 3, «Зэкъошныгъ». Малыш — 65, «Биолог».

Апэрэ чIыпIэр зыIэкIигъэкIырэп

«Биолог» Прогресс — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:1. Iоныгъом и 8-м зэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Кирьян, Омаров, Катаев, Хьагъур, Белов, Ахмедханов, Делэкъу (Ещенко, 62), Къонэ, Кадимов (Бабенко, 46), Крылов (Смыр, 80). Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Къонэ – 3, «Зэкъошныгъ». Малыш — 65, «Биолог».

Адыгеим щэкIо

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Илъэс 19 ыкIи ащ нахьыбэ зыныбжьхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Адыгеим щэкIо

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Илъэс 19 ыкIи ащ нахьыбэ зыныбжьхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Ягъэхъагъэ мэфэкIым фагъэхьы

Хэгъэгум иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спор­тымкIэ язэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щызэ­хащагъэх.

Ягъэхъагъэ мэфэкIым фагъэхьы

Хэгъэгум иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спор­тымкIэ язэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щызэ­хащагъэх.

«Динамо-МГТУ-р» Уфа рагъэблагъэ

Башкортостанрэ Адыгеимрэ язэфыщытыкIэхэр щыIэныгъэм щыгъэпытэгъэнхэмкIэ общественнэ-по­ли­тикэ зэдэпсэуныгъэм, культурэм, спортым афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

«Динамо-МГТУ-р» Уфа рагъэблагъэ

Башкортостанрэ Адыгеимрэ язэфыщытыкIэхэр щыIэныгъэм щыгъэпытэгъэнхэмкIэ общественнэ-по­ли­тикэ зэдэпсэуныгъэм, культурэм, спортым афэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

Кристина Новиковам тегъэгушIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо.

Кристина Новиковам тегъэгушIо

Урысыем иныбжьыкIэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо.

Гугъэр чIэтынэрэп

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Астраханочка» Астрахань – 18:30 (9:13). Iоныгъом и 3-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

Гугъэр чIэтынэрэп

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Астраханочка» Астрахань – 18:30 (9:13). Iоныгъом и 3-м республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

Я 7-рэ зэIукIэгъухэр

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу купэу «Къыблэм» щыкIорэм я 7-рэ зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх.

Я 7-рэ зэIукIэгъухэр

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу купэу «Къыблэм» щыкIорэм я 7-рэ зэIукIэгъухэр щыкIуагъэх.

ЯешIакIэ хагъахъо

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм шышъхьэIум и 30-м къыщыублагъэу Iоны­гъом и 1-м нэс я 8-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ЯешIакIэ хагъахъо

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм шышъхьэIум и 30-м къыщыублагъэу Iоны­гъом и 1-м нэс я 8-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ТекIоныгъэр зыIэкIэмыгъэкI

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Ставрополье» Ставрополь – 30:36 (18:10). Iоныгъом и 1-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Мерзлютин, Э. Подставкин. «Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Баскакова; ешIакIохэр: Зубова – 1, Кучеренко, Казиханова – 4, Дмитриева – 3, Дьяченко –

ТекIоныгъэр зыIэкIэмыгъэкI

«Адыиф» Мыекъуапэ – «Ставрополье» Ставрополь – 30:36 (18:10). Iоныгъом и 1-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Мерзлютин, Э. Подставкин. «Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Кожубекова, Баскакова; ешIакIохэр: Зубова – 1, Кучеренко, Казиханова – 4, Дмитриева – 3, Дьяченко –

ЕшIэкIэшIур къызэдагъоты

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Урожай» Краснодар – 2:1. Iоныгъом и 1-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников – Ставрополь, П. Егоров, Р. Валеев – Ростов-на-Дону. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 72), Хьагъур, Катаев, Омаров, Замятин (Юрченко, 80), Белов, Ахмедханов, Делэкъу (Ещенко, 62),

ЕшIэкIэшIур къызэдагъоты

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Урожай» Краснодар – 2:1. Iоныгъом и 1-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников – Ставрополь, П. Егоров, Р. Валеев – Ростов-на-Дону. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 72), Хьагъур, Катаев, Омаров, Замятин (Юрченко, 80), Белов, Ахмедханов, Делэкъу (Ещенко, 62),

«Адыифым» неущ регъажьэ

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм щешIэхэрэм 2019 – 2020-рэ илъэс зэнэкъокъур Iоныгъо мазэм и 1-м аублэ.

«Адыифым» неущ регъажьэ

Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм щешIэхэрэм 2019 – 2020-рэ илъэс зэнэкъокъур Iоныгъо мазэм и 1-м аублэ.

«Зэкъошныгъэр» апэ ит

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу ятIонэрэ купым щыкIорэм Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» хэлажьэ.

«Зэкъошныгъэр» апэ ит

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу ятIонэрэ купым щыкIорэм Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» хэлажьэ.

Назрань зыщауплъэкIущт

Урысые Федерацием дзюдомкIэ изэнэкъокъу Iоныгъо мазэм и 5 – 9-м Назрань щыкIощт.

Назрань зыщауплъэкIущт

Урысые Федерацием дзюдомкIэ изэнэкъокъу Iоныгъо мазэм и 5 – 9-м Назрань щыкIощт.

Анахь лъэшхэм ащыщых

Урысыем иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъоу «Кубок двух морей» зыфиIорэр къалэу Керчь щыкIуагъ.

Анахь лъэшхэм ащыщых

Урысыем иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъоу «Кубок двух морей» зыфиIорэр къалэу Керчь щыкIуагъ.

«Адыиф», уапэ егъэхъу!

Хэгъэгум гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм щызэнэ­къокъухэрэм 2019 – 2020-рэ илъэс ешIэгъур Iоныгъом и 1-м аублэщт.

«Адыиф», уапэ егъэхъу!

Хэгъэгум гандболымкIэ ибзылъфыгъэ командэхэу суперлигэм щызэнэ­къокъухэрэм 2019 – 2020-рэ илъэс ешIэгъур Iоныгъом и 1-м аублэщт.

Зэнэкъокъум зыфагъэхьазыры

Астрахань хэкум игубернатор ишIухьафтынхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум гандбол бзылъфыгъэ командэхэр хэлэжьагъэх.

Зэнэкъокъум зыфагъэхьазыры

Астрахань хэкум игубернатор ишIухьафтынхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум гандбол бзылъфыгъэ командэхэр хэлэжьагъэх.

ЛъэкIэу яIэр зэфэшъхьаф

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм я 7-рэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр щызэфахьысыжьыгъэх.

ЛъэкIэу яIэр зэфэшъхьаф

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм я 7-рэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр щызэфахьысыжьыгъэх.

КIэухыр рэхьатыгъэп

«Анжи» Махачкала – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 2:2. ШышъхьэIум и 25-м Махачкала щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Омаров, Катаев, Хьагъур, Кирьян (Бровчук, 75), Белов, Ахмедханов, Делэкъу, Къонэ, Кадимов, Крылов (Макеров, 72). Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Агаларов – 50, 91 – «Анжи», Делэкъу – 16,

КIэухыр рэхьатыгъэп

«Анжи» Махачкала – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 2:2. ШышъхьэIум и 25-м Махачкала щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Омаров, Катаев, Хьагъур, Кирьян (Бровчук, 75), Белов, Ахмедханов, Делэкъу, Къонэ, Кадимов, Крылов (Макеров, 72). Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Агаларов – 50, 91 – «Анжи», Делэкъу – 16,

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщт

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум зэрэфэ­хьазырым зыщыдгъэгъозэнэу тренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым гущыIэгъу тыфэхъугъ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэщт

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-м» 2019 — 2020-рэ илъэс зэнэкъокъум зэрэфэ­хьазырым зыщыдгъэгъозэнэу тренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым гущыIэгъу тыфэхъугъ.