СПОРТЫР

Хэгъэгум дышъэр къыщахьыгъ

Урысыем ипрофсоюзхэм волейболымкIэ якIэух зэнэ­къокъу Анапэ щыкIуагъ. 2002 – 2003-рэ илъэсхэм къэ­хъугъэ пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Хэгъэгум дышъэр къыщахьыгъ

Урысыем ипрофсоюзхэм волейболымкIэ якIэух зэнэ­къокъу Анапэ щыкIуагъ. 2002 – 2003-рэ илъэсхэм къэ­хъугъэ пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Дунаим щашIэ

Адыгэ Республикэм щапIугъэ Виталий Диден­кэр марафон шIыкIэм тетэу сыхьат 96-рэ къэ­чъагъ.

Дунаим щашIэ

Адыгэ Республикэм щапIугъэ Виталий Диден­кэр марафон шIыкIэм тетэу сыхьат 96-рэ къэ­чъагъ.

«Зэкъошныгъэр» лъэкIуатэ

«Урожай» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:3. Бэдзэогъум и 20-м Краснодар щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Кирьян, Катаев, Бровчук, Юрченко (Дыхъу, 77), Белов, Ахмедханов, Делэкъу, Мамонов (Макеров, 80), Къонэ, Кадимов (Крылов, 70). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдза­гъэхэр: Кадимов – 5, Ахмедханов –

«Зэкъошныгъэр» лъэкIуатэ

«Урожай» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:3. Бэдзэогъум и 20-м Краснодар щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Кирьян, Катаев, Бровчук, Юрченко (Дыхъу, 77), Белов, Ахмедханов, Делэкъу, Мамонов (Макеров, 80), Къонэ, Кадимов (Крылов, 70). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдза­гъэхэр: Кадимов – 5, Ахмедханов –

Хэта атекIощтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм ятIонэрэ ешIэгъухэр бэдзэогъум и 20 – 21-м яIагъэх.

Хэта атекIощтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм ятIонэрэ ешIэгъухэр бэдзэогъум и 20 – 21-м яIагъэх.

ЩысэшIум узылъещэ

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Гъэмэфэ Спар­та­киадэ хэхьэрэ кIэух зэнэкъокъу дзюдомкIэ къа­лэу Череповец щыкIуагъ.

ЩысэшIум узылъещэ

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Гъэмэфэ Спар­та­киадэ хэхьэрэ кIэух зэнэкъокъу дзюдомкIэ къа­лэу Череповец щыкIуагъ.

«Къыблэм» хэтхэр

«Къыблэм» хэтхэр

«Къыблэм» хэтхэр

«Къыблэм» хэтхэр

ТекIоныгъэкIэ ыублагъ

«Мэщыкъу» Пятигорск — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. Бэдзэогъум и 16-м Пятигорскэ щызэIукIагъэх.

ТекIоныгъэкIэ ыублагъ

«Мэщыкъу» Пятигорск — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:1. Бэдзэогъум и 16-м Пятигорскэ щызэIукIагъэх.

Апэрэ зэIукIэгъухэр

Урысыем футболымкIэ иапшъэ­рэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум командэ 16 хэлажьэ. 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъур аублагъ, апэрэ зэIукIэгъу­хэм якIэуххэм шъу­зэпяплъ.

Апэрэ зэIукIэгъухэр

Урысыем футболымкIэ иапшъэ­рэ куп щыкIорэ зэнэкъокъум командэ 16 хэлажьэ. 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъур аублагъ, апэрэ зэIукIэгъу­хэм якIэуххэм шъу­зэпяплъ.

Хэт сыдигъо ешIэщта?

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм 2019 — 2020-рэ илъэс зэ­­нэкъокъум ешIэ­гъоу яIэщтхэр. Спортыр зышIогъэшIэгъонхэм ялъэIухэр къыдэтлъы­тэ­хэзэ, зэIукIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэм урысыбзэкIэ шъуащытэгъэгъуазэ.

Хэт сыдигъо ешIэщта?

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм 2019 — 2020-рэ илъэс зэ­­нэкъокъум ешIэ­гъоу яIэщтхэр. Спортыр зышIогъэшIэгъонхэм ялъэIухэр къыдэтлъы­тэ­хэзэ, зэIукIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэм урысыбзэкIэ шъуащытэгъэгъуазэ.

Дышъэу тIу, джэрзэу…

Урысые Федерацием икIэлэеджакIохэм ягъэмэфэ Спартакиадэ ябгъонэрэу зэхащагъ. КIэух зэIукIэгъухэр самбэмкIэ Чебоксары щыкIуагъэх.

Дышъэу тIу, джэрзэу…

Урысые Федерацием икIэлэеджакIохэм ягъэмэфэ Спартакиадэ ябгъонэрэу зэхащагъ. КIэух зэIукIэгъухэр самбэмкIэ Чебоксары щыкIуагъэх.

Загъэхьазыры

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Белгород щыкIуагъ.

Загъэхьазыры

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Белгород щыкIуагъ.

Непэ ешIэщтых

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъур непэ рагъажьэ.

Непэ ешIэщтых

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъур непэ рагъажьэ.

Хэт сыдигъо ешIэщта?

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм 2019 — 2020-рэ илъэс зэ­­нэкъокъум ешIэ­гъоу яIэщтхэр. Спортыр зышIогъэшIэгъонхэм ялъэIухэр къыдэтлъы­тэ­хэзэ, зэIукIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэм урысыбзэкIэ шъуащытэгъэгъуазэ.

Хэт сыдигъо ешIэщта?

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм 2019 — 2020-рэ илъэс зэ­­нэкъокъум ешIэ­гъоу яIэщтхэр. Спортыр зышIогъэшIэгъонхэм ялъэIухэр къыдэтлъы­тэ­хэзэ, зэIукIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэм урысыбзэкIэ шъуащытэгъэгъуазэ.

КIалэм ебгъэлъэгъурэр игъогу

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет кIэлэцIыкIухэм, еджакIохэм апае зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэр зэхещэх.

КIалэм ебгъэлъэгъурэр игъогу

Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет кIэлэцIыкIухэм, еджакIохэм апае зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэр зэхещэх.

Къэзыгъэзэжьырэр аштэжьы

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Илья Александровым икъэлэ гупсэу Мыекъуапэ къыгъэзэжьыгъ.

Къэзыгъэзэжьырэр аштэжьы

СпортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Илья Александровым икъэлэ гупсэу Мыекъуапэ къыгъэзэжьыгъ.

Матвей Мыекъуапэ щыригъэжьагъ

Урысыем футболымкIэ и Союз (РФС) 2018 – 2019-рэ илъэс зэнэкъокъум иешIэкIо анахь дэгъухэр къыхихыгъэх.

Матвей Мыекъуапэ щыригъэжьагъ

Урысыем футболымкIэ и Союз (РФС) 2018 – 2019-рэ илъэс зэнэкъокъум иешIэкIо анахь дэгъухэр къыхихыгъэх.

И 16-м аублэщт

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Динамо» Ставрополь — 2:1. Бэдзэогъум и 7-м ныбджэгъу ешIэгъур республикэ стадионым щыкIуагъ. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 46), Кирьян, Кравчук (Омаров, 30), Катаев, Замятин, Белов, Делэкъу (Крылов, 75), Ахмедханов, Къонэ, Мамонов, Кадимов (Юрченко, 40). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр:

И 16-м аублэщт

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Динамо» Ставрополь — 2:1. Бэдзэогъум и 7-м ныбджэгъу ешIэгъур республикэ стадионым щыкIуагъ. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 46), Кирьян, Кравчук (Омаров, 30), Катаев, Замятин, Белов, Делэкъу (Крылов, 75), Ахмедханов, Къонэ, Мамонов, Кадимов (Юрченко, 40). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр:

Щытхъур къыдахыгъ

Баскетбол цIыкIумкIэ Урысыем икомандэхэм язэнэкъокъу Къырым щыкIуагъ.

Щытхъур къыдахыгъ

Баскетбол цIыкIумкIэ Урысыем икомандэхэм язэнэкъокъу Къырым щыкIуагъ.

ЩысэшIу къагъэлъагъо

Краснодар краим икъалэу Шытхьалэ (Белореченск) каратэмкIэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу щыкIуагъ.

ЩысэшIу къагъэлъагъо

Краснодар краим икъалэу Шытхьалэ (Белореченск) каратэмкIэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу щыкIуагъ.

Кофер, пхъэдзыр, «Мерседесыр»

IофшIапIэу «Кофе-Фрешым» Мыекъуапэ истадион зэIукIэгъу гъэшIэгъон щызэхищагъ.

Кофер, пхъэдзыр, «Мерседесыр»

IофшIапIэу «Кофе-Фрешым» Мыекъуапэ истадион зэIукIэгъу гъэшIэгъон щызэхищагъ.

Щытхъур къыдэзыхыгъэхэм тащыщ

Лъэпкъ Iофыгъоу «Культурэр» зыфиIорэм иятIонэрэ едзыгъо Ростов-на-Дону щызэхащагъ.

Щытхъур къыдэзыхыгъэхэм тащыщ

Лъэпкъ Iофыгъоу «Культурэр» зыфиIорэм иятIонэрэ едзыгъо Ростов-на-Дону щызэхащагъ.

ТапэкIи зэлъыкIощтых

«Абхъазым и Кубок» зыфиIорэ зэнэкъокъур дзюдомкIэ къалэу Новый Афон щыкIуагъ. Адыгеим ибэнакIохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

ТапэкIи зэлъыкIощтых

«Абхъазым и Кубок» зыфиIорэ зэнэкъокъур дзюдомкIэ къалэу Новый Афон щыкIуагъ. Адыгеим ибэнакIохэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Ипшъэшъэгъухэр къыфэгушIуагъэх

Дунэе зэIухыгъэ зэIукIэгъухэр традиционнэ каратэмкIэ Шъачэ щыкIуагъэх.

Ипшъэшъэгъухэр къыфэгушIуагъэх

Дунэе зэIухыгъэ зэIукIэгъухэр традиционнэ каратэмкIэ Шъачэ щыкIуагъэх.

Д. Ланкиным итыжьын

Европэм ия II-рэ джэгунхэу Минскэ щыкIуагъэхэм Дмитрий Ланкиным гимнастикэмкIэ тыжьын медалыр къащыдихыгъ.

Д. Ланкиным итыжьын

Европэм ия II-рэ джэгунхэу Минскэ щыкIуагъэхэм Дмитрий Ланкиным гимнастикэмкIэ тыжьын медалыр къащыдихыгъ.

ЕшIапIэр ягупч

Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIохэм шахматхэмкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Мэкъуогъум и 29-м хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

ЕшIапIэр ягупч

Адыгэ Республикэм икIэлэеджакIохэм шахматхэмкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Мэкъуогъум и 29-м хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.