СПОРТЫР

«Эльбрус» лъэкIуатэ, «Арсенал»…

Щэрджэскъалэ ибаскетбол командэу «Эльбрусыр» «Арсенал» Тула гъогогъуи 3 текIуи, финалныкъом хэхьагъ. Медальхэм афэбэнэным фэшI къалэу Барнаул иешIакIохэм аIукIэщт.

«Эльбрус» лъэкIуатэ, «Арсенал»…

Щэрджэскъалэ ибаскетбол командэу «Эльбрусыр» «Арсенал» Тула гъогогъуи 3 текIуи, финалныкъом хэхьагъ. Медальхэм афэбэнэным фэшI къалэу Барнаул иешIакIохэм аIукIэщт.

Щытхъур алырэгъум къыщахьы

Урысыем самбэмкIэ изэIукIэгъухэу Щэрджэскъалэ щыкIуагъэхэм 1997 — 1999-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр ащызэнэкъокъугъэх. Дунаим самбэмкIэ идышъэ медаль къыдэзыхыгъэ Къуныжъ Мыхьамэт шIэжь зэIукIэгъухэр фэгъэхьыгъагъэх.

Щытхъур алырэгъум къыщахьы

Урысыем самбэмкIэ изэIукIэгъухэу Щэрджэскъалэ щыкIуагъэхэм 1997 — 1999-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр ащызэнэкъокъугъэх. Дунаим самбэмкIэ идышъэ медаль къыдэзыхыгъэ Къуныжъ Мыхьамэт шIэжь зэIукIэгъухэр фэгъэхьыгъагъэх.

Екатеринбург къяжэ

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» гъэтхапэм и 28 — 29-м финалныкъом щыIукIэщт «Уралмашым». ЕшIэгъухэр къалэу Екатеринбург щыкIощтых.

Екатеринбург къяжэ

Мыекъопэ баскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» гъэтхапэм и 28 — 29-м финалныкъом щыIукIэщт «Уралмашым». ЕшIэгъухэр къалэу Екатеринбург щыкIощтых.

ЗэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры

Бзылъфыгъэ гандбол командэу «АГУ-Адыифыр» гъэтхапэм и 23-м, и 25-м Мыекъуапэ щешIэщт. Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхом щыкIощт зэIукIэгъухэр гъэшIэгъон зэрэхъущтхэр спортыр зикIасэхэм ашIэ.

ЗэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры

Бзылъфыгъэ гандбол командэу «АГУ-Адыифыр» гъэтхапэм и 23-м, и 25-м Мыекъуапэ щешIэщт. Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт Унэшхом щыкIощт зэIукIэгъухэр гъэшIэгъон зэрэхъущтхэр спортыр зикIасэхэм ашIэ.

ТекIоныгъи 2-кIэ аублагъ

Краснодар краим футболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгеим щыщ кIалэхэр хэлажьэх. 2005 — 2006-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр командий хъухэу апэрэ чIыпIэхэм афэбанэх.

ТекIоныгъи 2-кIэ аублагъ

Краснодар краим футболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгеим щыщ кIалэхэр хэлажьэх. 2005 — 2006-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр командий хъухэу апэрэ чIыпIэхэм афэбанэх.

Финалныкъом хэхьагъэх

 «Уфимец» Уфа — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 64:75 (17:19, 10:10, 19:27, 18:19).

Финалныкъом хэхьагъэх

 «Уфимец» Уфа — «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — 64:75 (17:19, 10:10, 19:27, 18:19).

Ауж итхэм къахэкIыжьы

«Динамо» Ставрополь — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:2.

Ауж итхэм къахэкIыжьы

«Динамо» Ставрополь — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 0:2.

Хэт сыдигъо IукIэщта?

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэр зыщыIэщт мафэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Хэт сыдигъо IукIэщта?

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэр зыщыIэщт мафэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Щылычым ебэнхэзэ запсыхьэ

Къыблэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Анапэ районым ипсэупIэу ШIукъо щыкIуагъ. 1997-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм ибатырхэм медальхэр къыдахыгъэх.

Щылычым ебэнхэзэ запсыхьэ

Къыблэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Анапэ районым ипсэупIэу ШIукъо щыкIуагъ. 1997-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм ибатырхэм медальхэр къыдахыгъэх.

Зы текIоныгъэ тищыкIагъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 93:86 (21:21, 20:23, 30:19, 22:23).

Зы текIоныгъэ тищыкIагъ

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 93:86 (21:21, 20:23, 30:19, 22:23).

Медальхэр къыхьыгъэх

Урысыем иныбжьыкIэхэм КъокIыпIэм къыщежьэгъэ бэнакIэу шотоканымкIэ язэIукIэгъухэр Москва щы­кIуа­гъэх.

Медальхэр къыхьыгъэх

Урысыем иныбжьыкIэхэм КъокIыпIэм къыщежьэгъэ бэнакIэу шотоканымкIэ язэIукIэгъухэр Москва щы­кIуа­гъэх.

ТекIорэр медальхэм афэбэнэщт

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 86:79 (17:21, 17:19, 19:18, 19:14, 14:7).

ТекIорэр медальхэм афэбэнэщт

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Уфимец» Уфа — 86:79 (17:21, 17:19, 19:18, 19:14, 14:7).

МэфэкI шIухьафтын

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Легион» Махачкала — 4:1.

МэфэкI шIухьафтын

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Легион» Махачкала — 4:1.

Тренер IэпэIас

Iэпшъэ бэнэнымкIэ, панкра­тионымкIэ ыкIи боевой едино­борствэхэмкIэ Федерацием ип­резидентэу Къэлэшъэо Аскар щыIэныгъэм бэрэ сыщыIукIэнэу хъугъэ а зы социальнэ проектхэм сянэрэ ежьыррэ Iоф ащызэдашIэ зэхъум.

Тренер IэпэIас

Iэпшъэ бэнэнымкIэ, панкра­тионымкIэ ыкIи боевой едино­борствэхэмкIэ Федерацием ип­резидентэу Къэлэшъэо Аскар щыIэныгъэм бэрэ сыщыIукIэнэу хъугъэ а зы социальнэ проектхэм сянэрэ ежьыррэ Iоф ащызэдашIэ зэхъум.

Тхьаумафэм рагъэжьэжьыщт

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купэу «Къыблэм» хэтхэм 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэм ападзэжьы. Гъэтхэпэ мазэм и 12-м я 18-рэ ешIэгъухэр яIэщтых.

Тхьаумафэм рагъэжьэжьыщт

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купэу «Къыблэм» хэтхэм 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэм ападзэжьы. Гъэтхэпэ мазэм и 12-м я 18-рэ ешIэгъухэр яIэщтых.

ЕшIакIохэр

«Зэкъошныгъэм» иешIакIохэу 2017-рэ илъэсым хэгъэгум изэнэкъокъу хэлэжьэщтхэм ацIэхэр къетэIох.

ЕшIакIохэр

«Зэкъошныгъэм» иешIакIохэу 2017-рэ илъэсым хэгъэгум изэнэкъокъу хэлэжьэщтхэм ацIэхэр къетэIох.

Медальхэм афэбэнэщт

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Iошъхьэмаф» Щэр­джэскъал — 91:83 (23:18, 15:18, 33:22, 20:25).

Медальхэм афэбэнэщт

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Iошъхьэмаф» Щэр­джэскъал — 91:83 (23:18, 15:18, 33:22, 20:25).

Адыгеир шIукIэ арагъашIэ

Кушъхьэфэчъэ спортым тиреспубликэ зыщеушъом­бгъу. Адыгеим щыщ пшъашъэу Елизавета Ошурковар, Ирина Журба, Ольга Дейко, Светлана Кузнецовар мы мафэхэм Иcпанием щыIэхэу дунэе зэIукIэ­гъу­хэм зафагъэхьазыры.

Адыгеир шIукIэ арагъашIэ

Кушъхьэфэчъэ спортым тиреспубликэ зыщеушъом­бгъу. Адыгеим щыщ пшъашъэу Елизавета Ошурковар, Ирина Журба, Ольга Дейко, Светлана Кузнецовар мы мафэхэм Иcпанием щыIэхэу дунэе зэIукIэ­гъу­хэм зафагъэхьазыры.

МэфэкI шIухьафтын

Къыблэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Анэпэ районым ипсэупIэу ШIоикъо щыкIуагъ.

МэфэкI шIухьафтын

Къыблэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Анэпэ районым ипсэупIэу ШIоикъо щыкIуагъ.

Дышъэр тыжьынкIэ ыхъожьыгъ

Урысые Федерацием истудентхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Москва щыкIуагъ. Штымэ Чыназ, ПашIо Алый, Тулпэрэ Айдэмыр Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ алырэгъум щыбэнагъэх.

Дышъэр тыжьынкIэ ыхъожьыгъ

Урысые Федерацием истудентхэм дзюдомкIэ язэнэкъокъу Москва щыкIуагъ. Штымэ Чыназ, ПашIо Алый, Тулпэрэ Айдэмыр Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ алырэгъум щыбэнагъэх.

«Афыпсым» ыхьыгъ

ЯтIонэрэ купым хэт футбол командэхэм ятурнир Мыекъуапэ щыкIуагъ. Краснодар краимрэ Адыгеимрэ яешIакIохэр зэнэкъокъугъэх. Апэрэ чIыпIэр зыхьыщтыр кIэух ешIэгъухэм къащынэфагъ.

«Афыпсым» ыхьыгъ

ЯтIонэрэ купым хэт футбол командэхэм ятурнир Мыекъуапэ щыкIуагъ. Краснодар краимрэ Адыгеимрэ яешIакIохэр зэнэкъокъугъэх. Апэрэ чIыпIэр зыхьыщтыр кIэух ешIэгъухэм къащынэфагъ.

ШIухьафтынхэр афашIыгъэх

Ащ фэдэ зэхахьэхэм уахэлажьэмэ, плъэгъурэр, зэхэпхырэр шIэхэу пщыгъупшэжьыщтэп.

ШIухьафтынхэр афашIыгъэх

Ащ фэдэ зэхахьэхэм уахэлажьэмэ, плъэгъурэр, зэхэпхырэр шIэхэу пщыгъупшэжьыщтэп.

Дунаим и Кубок къыдихыгъ

Батутым щыдэпкIэенымкIэ, дунаим и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Баку щыкIуагъ.

Дунаим и Кубок къыдихыгъ

Батутым щыдэпкIэенымкIэ, дунаим и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Баку щыкIуагъ.

Гъогу къинхэр къяхьылъэкIырэп

Краснодар краим изэIухыгъэ зэнэкъокъоу «2017-рэ илъэсым мэзаем ишъхьаны-гъупчъэхэр» зыфиIорэр Мыекъопэ районым ипсэупIэу Каменномостскэм дэжь щыкIуагъ.

Гъогу къинхэр къяхьылъэкIырэп

Краснодар краим изэIухыгъэ зэнэкъокъоу «2017-рэ илъэсым мэзаем ишъхьаны-гъупчъэхэр» зыфиIорэр Мыекъопэ районым ипсэупIэу Каменномостскэм дэжь щыкIуагъ.

«Ладэр» нахь лъэш

«АГУ-Адыиф» Адыгэ Республик — «Лада» Самарэ хэку — 24:36 (14:19).

«Ладэр» нахь лъэш

«АГУ-Адыиф» Адыгэ Республик — «Лада» Самарэ хэку — 24:36 (14:19).