СПОРТЫР

Баскетбол. Суперлигэм икупэу «Б-р»

Хырыхыхьэ зэIукIэгъухэр «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ – «Локомотив-­Кубань-ЦОП» Краснодар — 85:66 (24:16, 19:15, 22:22, 20:13).

Баскетбол. Суперлигэм икупэу «Б-р»

Хырыхыхьэ зэIукIэгъухэр «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ – «Локомотив-­Кубань-ЦОП» Краснодар — 85:66 (24:16, 19:15, 22:22, 20:13).

Къырым, Севастополь афэгъэхьыгъ

Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох.

Къырым, Севастополь афэгъэхьыгъ

Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох.

Хэта анахь лъэшыр?

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 20-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 15 – 17-м яIагъэх.

Хэта анахь лъэшыр?

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 20-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 15 – 17-м яIагъэх.

Зэнэкъокъур лъэкIуатэ

«Динамо» Ставрополь – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 2:0. Гъэтхапэм и 16-м Ставрополь краим щызэдешIагъэх.

Зэнэкъокъур лъэкIуатэ

«Динамо» Ставрополь – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 2:0. Гъэтхапэм и 16-м Ставрополь краим щызэдешIагъэх.

ИешIакIэ хегъахъо

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ хъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр шIэхэу аухыщтых.

ИешIакIэ хегъахъо

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ хъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр шIэхэу аухыщтых.

Адыгеим мыл ордэунэжъ щашIыщт

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тетрэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэмрэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ зэрэщашIыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Адыгеим мыл ордэунэжъ щашIыщт

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тетрэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэмрэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ зэрэщашIыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Дышъэм уегъэгушхо

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Екатеринбург щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Джыракъые щапIугъэ нарт шъаоу Мерэм Дамир дышъэр къыфагъэшъошагъ.

Дышъэм уегъэгушхо

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Екатеринбург щыкIуагъ. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Джыракъые щапIугъэ нарт шъаоу Мерэм Дамир дышъэр къыфагъэшъошагъ.

Анахь дэгъоу ешIэрэр…

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 19-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 9 – 11-м яIагъэх.

Анахь дэгъоу ешIэрэр…

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 19-рэ ешIэгъухэр гъэтхапэм и 9 – 11-м яIагъэх.

ИешIакIэ гум рехьы

Ксения Дьяченкэр Мыекъуапэ игандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» иешIакIу. Республикэм ыцIэ спортышхом щызыIэтыхэрэм ащыщ.

ИешIакIэ гум рехьы

Ксения Дьяченкэр Мыекъуапэ игандбол бзылъфыгъэ командэу «АГУ-Адыифым» иешIакIу. Республикэм ыцIэ спортышхом щызыIэтыхэрэм ащыщ.

Дышъэм, тыжьыным тагъэгушхо

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт лъэпкъхэмкIэ Урысыем изэнэкъокъу къалэу Щелково щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэм шотоканымкIэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ. ТихэшыпыкIыгъэ командэ кумитем щянэкъокъугъ.

Дышъэм, тыжьыным тагъэгушхо

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ спорт лъэпкъхэмкIэ Урысыем изэнэкъокъу къалэу Щелково щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ибэнакIохэм шотоканымкIэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ. ТихэшыпыкIыгъэ командэ кумитем щянэкъокъугъ.

Къэнэгъагъэр нэгъэупIэпIэгъуищ

ТелефонкIэ къатыгъ. «Луч» Москва – «Адыиф» Мыекъуапэ – 30:30 (14:14). Москва щызэдешIагъэх.

Къэнэгъагъэр нэгъэупIэпIэгъуищ

ТелефонкIэ къатыгъ. «Луч» Москва – «Адыиф» Мыекъуапэ – 30:30 (14:14). Москва щызэдешIагъэх.

МэфэкI шIухьафтын

«АлтайБаскет» Алтай край – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 86:67 (15:23, 18:17, 25:9, 28:18). Гъэтхапэм и 3-м Алтай краим щызэдешIагъэх.

МэфэкI шIухьафтын

«АлтайБаскет» Алтай край – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 86:67 (15:23, 18:17, 25:9, 28:18). Гъэтхапэм и 3-м Алтай краим щызэдешIагъэх.

АшIогъэшIэгъонэу хэлажьэх

Урысыем иIофтхьабзэу ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэм ны-тыхэр, кIэлэцIыкIухэр зэгъусэхэу хэлажьэх. Мыекъуапэ дэт спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» зэнэкъокъухэр щыкIуагъэх.

АшIогъэшIэгъонэу хэлажьэх

Урысыем иIофтхьабзэу ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэм ны-тыхэр, кIэлэцIыкIухэр зэгъусэхэу хэлажьэх. Мыекъуапэ дэт спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» зэнэкъокъухэр щыкIуагъэх.

Зэнэкъокъум фэхьазыр

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Челябинск» Челябинск – 3:1. Ныбджэгъу ешIэгъур гъэтхапэм и 3-м Шъачэ щыкIуагъ. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 46), Хьа­гъур, Катаев, Бровчук, Черов, Къонэ, Ма­монов, Белов, Ахмедханов, Домшинский, Iащэ. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзэгъэ тиешIакIохэр: Кадимов, Домшинский, Мамонов.

Зэнэкъокъум фэхьазыр

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Челябинск» Челябинск – 3:1. Ныбджэгъу ешIэгъур гъэтхапэм и 3-м Шъачэ щыкIуагъ. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев (Ковалев, 46), Хьа­гъур, Катаев, Бровчук, Черов, Къонэ, Ма­монов, Белов, Ахмедханов, Домшинский, Iащэ. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзэгъэ тиешIакIохэр: Кадимов, Домшинский, Мамонов.

Дышъэм фэбанэрэр макIэп

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм зыгъэпсэфыгъо уахътэр аухыгъ. Гъэтхапэм и 1 – 3-м я 18-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

Дышъэм фэбанэрэр макIэп

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм зыгъэпсэфыгъо уахътэр аухыгъ. Гъэтхапэм и 1 – 3-м я 18-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

«Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъум пиублэжьынэу зегъэхьазыры. Мы мафэхэм тикомандэ Шъачэ щыIэу ныбджэгъу зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

«Зэкъошныгъэр» Шъачэ щыI

ТелефонкIэ къатыгъ. Мыекъопэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» илъэс ешIэгъум пиублэжьынэу зегъэхьазыры. Мы мафэхэм тикомандэ Шъачэ щыIэу ныбджэгъу зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ

Хъулъфыгъэ волейбол командэхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм «АГУ-Мары» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Едзыгъо пэпчъ узыIэпещэ

Хъулъфыгъэ волейбол командэхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъоу Мыекъуапэ щыкIуагъэм «АГУ-Мары» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Зэнэкъокъум зыщапсыхьэ

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ, Советскэ Союзым идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъугъэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу спорт гимнастикэмкIэ Мыекъуа­пэ испорт еджапIэу N 2-м щызэхащагъ.

Зэнэкъокъум зыщапсыхьэ

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ, Советскэ Союзым идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъугъэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу спорт гимнастикэмкIэ Мыекъуа­пэ испорт еджапIэу N 2-м щызэхащагъ.

ШIушIагъэм щыIэныгъэр егъэдахэ

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ иветеранхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо универси­те­тым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ.

ШIушIагъэм щыIэныгъэр егъэдахэ

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ иветеранхэм язэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо универси­те­тым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щыкIуагъ.

Апэ итым IукIэщт

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх.

Апэ итым IукIэщт

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх.

Къыфэнагъэр ешIэгъуитIу

«Адыиф» Мыекъуапэ — «Уфа-Алиса» Уфа — 26:21 (16:11). Мэзаем и 24-м спорт Унэшхоу «Кобл Якъуб» зыфиIорэм щызэдешIагъэх. «Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Баскакова, Кушнырь: ешIакIохэр: Дьяченко — 5, Долина — 5, Кириллова — 3, Неупокоева — 2, Краснокутская — 2, Зубова — 2,

Къыфэнагъэр ешIэгъуитIу

«Адыиф» Мыекъуапэ — «Уфа-Алиса» Уфа — 26:21 (16:11). Мэзаем и 24-м спорт Унэшхоу «Кобл Якъуб» зыфиIорэм щызэдешIагъэх. «Адыиф»: къэлэпчъэIутхэр: Баскакова, Кушнырь: ешIакIохэр: Дьяченко — 5, Долина — 5, Кириллова — 3, Неупокоева — 2, Краснокутская — 2, Зубова — 2,

Баскетбол. Суперлигэм ия 2-рэ куп

Гушъхьэ кIуачIэм уегъэлъэшы «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Нефтехимик» Тобольск – 100:83 (33:18, 27:12, 20:23, 20:30). Мэзаем и 24-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 22, Гапошин – 28, Абызов – 14, Милютин – 9, Майборода – 11, Кочнев – 16.

Баскетбол. Суперлигэм ия 2-рэ куп

Гушъхьэ кIуачIэм уегъэлъэшы «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Нефтехимик» Тобольск – 100:83 (33:18, 27:12, 20:23, 20:30). Мэзаем и 24-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 22, Гапошин – 28, Абызов – 14, Милютин – 9, Майборода – 11, Кочнев – 16.

ПФР, МГТУ, СШОР-1

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэ командэхэр хэлэжьагъэх. Апэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэгъэ­хьыгъэ зэIукIэгъур зыхьыщтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ.

ПФР, МГТУ, СШОР-1

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэ командэхэр хэлэжьагъэх. Апэрэ чIыпIэм икъыдэхын фэгъэ­хьыгъэ зэIукIэгъур зыхьыщтыр къэшIэгъуаеу щытыгъ.

МэфэкIым фегъэхьы

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Санкт-Петербург щыкIуагъ. Мые­къуа­пэ щапIугъэ Александр Евтушенкэр трекым щызэIукIагъэхэм ащыщ.

МэфэкIым фегъэхьы

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Санкт-Петербург щыкIуагъ. Мые­къуа­пэ щапIугъэ Александр Евтушенкэр трекым щызэIукIагъэхэм ащыщ.

Амалхэр тиIагъэх

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Динамо» Магнитогорск — 86:92 (28:16, 18:20, 20:29, 20:29). Мэзаем и 20-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 3, Гапошин — 36, Абызов — 9, Еремин — 17, Кочнев — 16, Милютин, Майборода — 5. «Динамо» Мг»: Фещенко —

Амалхэр тиIагъэх

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Динамо» Магнитогорск — 86:92 (28:16, 18:20, 20:29, 20:29). Мэзаем и 20-м «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 3, Гапошин — 36, Абызов — 9, Еремин — 17, Кочнев — 16, Милютин, Майборода — 5. «Динамо» Мг»: Фещенко —