СПОРТЫР

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIибл

Урысыем изаслуженнэ тренерэу Н. И. Нефедовым фэгъэхьыгъэу самбэмкIэ шIэжь зэнэкъокъу къалэу Курганинскэ щыкIуагъ. 2000 — 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр алырэгъум щызэбэныгъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIибл

Урысыем изаслуженнэ тренерэу Н. И. Нефедовым фэгъэхьыгъэу самбэмкIэ шIэжь зэнэкъокъу къалэу Курганинскэ щыкIуагъ. 2000 — 2002-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр алырэгъум щызэбэныгъэх.

Нахьыбэрэ тагъэгушIонэу афэтэIо

Мыекъуапэ ибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу Суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэм хэлэжьэнэу зегъэхьазыры. Тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым тиупчIэхэм къаритыжьыгъэ джэуапхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Нахьыбэрэ тагъэгушIонэу афэтэIо

Мыекъуапэ ибаскетбол командэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу Суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэм хэлэжьэнэу зегъэхьазыры. Тренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым тиупчIэхэм къаритыжьыгъэ джэуапхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Инэм щеджагъэр къахэщы

Европэм баскетболымкIэ изэнэкъокъу Тыркуем щэкIо. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ хъулъфыгъэ командэ финалныкъом хэхьагъ. Илъэси 6-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, тиешIакIохэм дышъэ медальхэр зэIукIэгъухэм къащыдахыгъ.

Инэм щеджагъэр къахэщы

Европэм баскетболымкIэ изэнэкъокъу Тыркуем щэкIо. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ хъулъфыгъэ командэ финалныкъом хэхьагъ. Илъэси 6-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, тиешIакIохэм дышъэ медальхэр зэIукIэгъухэм къащыдахыгъ.

ЗышIуахьырэр хэзы

Адыгэ Республикэм футбо-лымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу макIох. ЗэIукIэгъухэм нэбгырабэ яплъы. ТекIоныгъэр къыдэзыхырэ командэхэр медальхэм нахь апэблагъэ мэхъух.

ЗышIуахьырэр хэзы

Адыгэ Республикэм футбо-лымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ ешIэгъухэр гъэшIэгъонэу макIох. ЗэIукIэгъухэм нэбгырабэ яплъы. ТекIоныгъэр къыдэзыхырэ командэхэр медальхэм нахь апэблагъэ мэхъух.

АмалыкIэхэм алъыхъущтых

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Лада» Тольятти — 18:36 (10:16). Iоныгъо мазэм и 11-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

АмалыкIэхэм алъыхъущтых

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Лада» Тольятти — 18:36 (10:16). Iоныгъо мазэм и 11-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх.

Шъолъыр 36-рэ зэIукIагъ

Урысыем самбэмкIэ итурнирэу «Кубок двух морей-2017-рэ» зыфиIорэр Къырым икъалэу Керчь щыкIуагъ. Къэралыгъом ишъолъыр 36-мэ ябэнакIохэр зэнэкъокъугъэх. Къырым ипсэукIэ къафаIотагъ.

Шъолъыр 36-рэ зэIукIагъ

Урысыем самбэмкIэ итурнирэу «Кубок двух морей-2017-рэ» зыфиIорэр Къырым икъалэу Керчь щыкIуагъ. Къэралыгъом ишъолъыр 36-мэ ябэнакIохэр зэнэкъокъугъэх. Къырым ипсэукIэ къафаIотагъ.

Зыхьыщтыр къэшIэгъошIугъэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Легион» Махачкала — 1:0. Iоныгъом и 9-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: В. Шамара — Ростов-на-Дону, Д. Мезенцев, Р. Селезнев — Воронеж. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Ахмедханов, Невидимый, Тагилов (Делэкъу, 90), Сечин (Ковалев, 86), Кадиев (Кадимов, 46), Къонэ, Бырлов,

Зыхьыщтыр къэшIэгъошIугъэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Легион» Махачкала — 1:0. Iоныгъом и 9-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: В. Шамара — Ростов-на-Дону, Д. Мезенцев, Р. Селезнев — Воронеж. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Ахмедханов, Невидимый, Тагилов (Делэкъу, 90), Сечин (Ковалев, 86), Кадиев (Кадимов, 46), Къонэ, Бырлов,

ГъэхъагъэкIэ фэтэлъэгъу

Къыблэм, Темыр Кавказым футболымкIэ язэнэкъокъу кIэухым фэкIо. 2001-рэ илъэсым къэхъугъэхэ кIалэ-хэр командэхэу зыхэтхэр мы мафэхэм зэдешIэх.

ГъэхъагъэкIэ фэтэлъэгъу

Къыблэм, Темыр Кавказым футболымкIэ язэнэкъокъу кIэухым фэкIо. 2001-рэ илъэсым къэхъугъэхэ кIалэ-хэр командэхэу зыхэтхэр мы мафэхэм зэдешIэх.

Францием икъушъхьэхэм ащэкIо

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Дунэе зэнэкъо-къоу «Ардеш» зыфи-Iорэр Францием щэкIо. Испанием, Италием, Германием, Урысыем, Францием, фэшъхьаф къэралыгъохэм къарыкIыгъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Францием икъушъхьэхэм ащэкIо

Кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Дунэе зэнэкъо-къоу «Ардеш» зыфи-Iорэр Францием щэкIо. Испанием, Италием, Германием, Урысыем, Францием, фэшъхьаф къэралыгъохэм къарыкIыгъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэх.

Джэрз медаль къыхьыгъ

Тайскэ боксымкIэ Краснодар краим щыкIогъэ зэнэкъокъум джэрз медалыр къыщыдихыгъ ШэхэкIэй щыщ спортсменэу Тутарыщ Къамболэт.

Джэрз медаль къыхьыгъ

Тайскэ боксымкIэ Краснодар краим щыкIогъэ зэнэкъокъум джэрз медалыр къыщыдихыгъ ШэхэкIэй щыщ спортсменэу Тутарыщ Къамболэт.

Скейтбордист ныбжьыкI

ТIуапсэ иэкстрим-площадкэ бэмышIэу скейтбордингымкIэ ныбжьыкIэ зэнэкъокъухэр щыкIуагъэх. Мы спорт лъэпкъыр зикIасэхэу ТIопсэ районым ыкIи Шъачэ щыпсэухэрэ ныбжьыкIэхэр ащ хэлэжьагъэх.

Скейтбордист ныбжьыкI

ТIуапсэ иэкстрим-площадкэ бэмышIэу скейтбордингымкIэ ныбжьыкIэ зэнэкъокъухэр щыкIуагъэх. Мы спорт лъэпкъыр зикIасэхэу ТIопсэ районым ыкIи Шъачэ щыпсэухэрэ ныбжьыкIэхэр ащ хэлэжьагъэх.

Тиреспубликэ щэкIо

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэ-фэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Мыекъопэ районым щэкIо. Едзыгъуи 5-м спортсменкэхэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъощт.

Тиреспубликэ щэкIо

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэ-фэчъэ спортымкIэ язэнэкъокъу Мыекъопэ районым щэкIо. Едзыгъуи 5-м спортсменкэхэм яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъощт.

Пчъагъэр бащэба?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм зичэзыу ешIэгъухэр Iоныгъом и 2-м яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Краснодар краим ипсэупIэу Прогрессым щешIагъ. Я 7-рэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

Пчъагъэр бащэба?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу ятIонэрэ купым хэтхэм зичэзыу ешIэгъухэр Iоныгъом и 2-м яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Краснодар краим ипсэупIэу Прогрессым щешIагъ. Я 7-рэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

Апэрэ ешIэгъум игугъэхэр

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Астраханочка» Астрахань — 24:32 (18:18).

Апэрэ ешIэгъум игугъэхэр

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Астраханочка» Астрахань — 24:32 (18:18).

Зэнэкъокъум язэфыщытыкIэ щэпытэ

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэр кIэухым фэкIуагъэх. КIэлэеджакIохэм илъэс еджэгъур неущ рагъэжьэжьыщт. Спортыр зышIогъэшIэгъон пшъашъэхэм гукъэкIыжь дахэу яIэр макIэп.

Зэнэкъокъум язэфыщытыкIэ щэпытэ

Гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэр кIэухым фэкIуагъэх. КIэлэеджакIохэм илъэс еджэгъур неущ рагъэжьэжьыщт. Спортыр зышIогъэшIэгъон пшъашъэхэм гукъэкIыжь дахэу яIэр макIэп.

Пэнэжьыкъуае спорт Унэшхо щашIыщт

Джырэ лъэхъан диштэрэ спорт Унэшхо 2018-рэ илъэ-сым Теуцожь районым игупчэу Пэнэжьыкъуае ща-гъэпсыщт. Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет къэбарэу къытлъигъэIэсыгъэм тигъэгушIуагъ.

Пэнэжьыкъуае спорт Унэшхо щашIыщт

Джырэ лъэхъан диштэрэ спорт Унэшхо 2018-рэ илъэ-сым Теуцожь районым игупчэу Пэнэжьыкъуае ща-гъэпсыщт. Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет къэбарэу къытлъигъэIэсыгъэм тигъэгушIуагъ.

Анахь лъэшхэр къэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухыгъэх. Финалныкъом хэхьагъэхэр медальхэм якъыдэхын фэбэнэщтых.

Анахь лъэшхэр къэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм пэшIорыгъэшъ ешIэгъухэр аухыгъэх. Финалныкъом хэхьагъэхэр медальхэм якъыдэхын фэбэнэщтых.

Къэнэжьыгъагъэр такъикъищ

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Чайка» Песчанокопское — 0:1.                 ШышъхьэIум и 26-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.                  Зезыщагъэхэр: В. Ермаков — Краснодар, Д. Петров, А. Харченко — Астрахань.           «Зэкъошныгъ»: Марикода, Ахмедханов, Негода, Невидимый, Кулаев, Къонэ

Къэнэжьыгъагъэр такъикъищ

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Чайка» Песчанокопское — 0:1.                 ШышъхьэIум и 26-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.                  Зезыщагъэхэр: В. Ермаков — Краснодар, Д. Петров, А. Харченко — Астрахань.           «Зэкъошныгъ»: Марикода, Ахмедханов, Негода, Невидимый, Кулаев, Къонэ

Финалныкъор Мыекъуапэ щыкIощт

Урысыем икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ командэхэм футболымкIэ язэнэкъокъу шъолъырхэм ащэкIо. 2001-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэм япащэу тренерэу Юрий Манченкэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

Финалныкъор Мыекъуапэ щыкIощт

Урысыем икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ командэхэм футболымкIэ язэнэкъокъу шъолъырхэм ащэкIо. 2001-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэм япащэу тренерэу Юрий Манченкэр зэIукIэгъухэм ахэлажьэ.

Пащэхэм ялъытыгъэр бэ

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм я 8-рэ ешIэгъухэр шышъхьэIум и 25 — 27-м щызэхащагъэх. ЗэIукIэгъухэм къахэдгъэщыхэрэ ешIэгъухэр нахь гъэшIэгъон зэрэхъухэрэр, тренер шъхьаIэхэм ялъытыгъэр зэнэкъокъум къызэрэщылъагъорэр ары.

Пащэхэм ялъытыгъэр бэ

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купым щыкIорэм я 8-рэ ешIэгъухэр шышъхьэIум и 25 — 27-м щызэхащагъэх. ЗэIукIэгъухэм къахэдгъэщыхэрэ ешIэгъухэр нахь гъэшIэгъон зэрэхъухэрэр, тренер шъхьаIэхэм ялъытыгъэр зэнэкъокъум къызэрэщылъагъорэр ары.

ДУНЭЕ УНИВЕРСИАДЭР

Тыжьыныр къыхьыгъ Китаим Дунэе универсиадэу щыкIорэм Адыгэ Республикэм щапIугъэ спортсменхэр хэлажьэх. Тибатырэу Родион Бочковым атлетикэ онтэгъумкIэ тыжьын медаль къыфагъэшъошагъ.

ДУНЭЕ УНИВЕРСИАДЭР

Тыжьыныр къыхьыгъ Китаим Дунэе универсиадэу щыкIорэм Адыгэ Республикэм щапIугъэ спортсменхэр хэлажьэх. Тибатырэу Родион Бочковым атлетикэ онтэгъумкIэ тыжьын медаль къыфагъэшъошагъ.

Иваново щешIэщтых

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым яфутбол командэхэр Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум хэлажьэх. 2000-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэр финалым хэхьанхэм фэбанэх.

Иваново щешIэщтых

Къыблэм ыкIи Темыр Кавказым яфутбол командэхэр Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум хэлажьэх. 2000-рэ илъэсым къэхъугъэ кIалэхэр финалым хэхьанхэм фэбанэх.

ЗэхъокIыныгъэм ишIуагъэхэр

 «Динамо» Ставрополь — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 2:3.           ШышъхьэIум и 19-м Ставрополь краим щызэдешIагъэх.        «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Къэжьар — 47, Ахмедханов — 58, Делэкъу — 72. ЕшIэгъум иапэрэ кIэлъэныкъо 2:0-у «Динамэм» ыхьыгъ. «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Денис Поповым зэхъокIыныгъэхэр тикомандэ

ЗэхъокIыныгъэм ишIуагъэхэр

 «Динамо» Ставрополь — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 2:3.           ШышъхьэIум и 19-м Ставрополь краим щызэдешIагъэх.        «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Къэжьар — 47, Ахмедханов — 58, Делэкъу — 72. ЕшIэгъум иапэрэ кIэлъэныкъо 2:0-у «Динамэм» ыхьыгъ. «Зэкъошныгъэм» итренер шъхьаIэу Денис Поповым зэхъокIыныгъэхэр тикомандэ

Адыгеим идышъэ медальхэр

ТелефонкIэ къатыгъ. Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Санкт-Петербург щэкIо. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ зы едзыгъом апэрэ чIыпIэр къыщыдихи, дышъэ медальхэр тиспортсменхэм къафагъэшъошагъэх.

Адыгеим идышъэ медальхэр

ТелефонкIэ къатыгъ. Урысые Федерацием кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу Санкт-Петербург щэкIо. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ зы едзыгъом апэрэ чIыпIэр къыщыдихи, дышъэ медальхэр тиспортсменхэм къафагъэшъошагъэх.

КIэщакIохэр апэрэх

Адыгеим игъэцэкIэкIо ыкIи ихэбзэгъэуцу къулыкъушIэхэм футбол цIыкIумкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Командэ 15 зэIукIэ-гъухэм ахэлэжьагъ. ЗэхэщакIохэм шIукIэ афэтлъэгъурэр бэмэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъон зэралъэкIыгъэр ары.

КIэщакIохэр апэрэх

Адыгеим игъэцэкIэкIо ыкIи ихэбзэгъэуцу къулыкъушIэхэм футбол цIыкIумкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Командэ 15 зэIукIэ-гъухэм ахэлэжьагъ. ЗэхэщакIохэм шIукIэ афэтлъэгъурэр бэмэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъон зэралъэкIыгъэр ары.