СПОРТЫР

НахьышIум тежэщт

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Алиса» Уфа — 25:31 (12:10).

НахьышIум тежэщт

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Алиса» Уфа — 25:31 (12:10).

Илъэс ешIэгъур аухы

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу Премьер-купым щаухыгъ. 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум «Спартак» Москва апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Илъэс ешIэгъур аухы

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу Премьер-купым щаухыгъ. 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум «Спартак» Москва апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

«Нохчом» тыIукIэщт

Чэчэным и Къэралыгъо фольклор орэдыIо ыкIи къэшъокIо ансамблэу «Нохчо» зыфиIорэм иконцерт непэ Мыекъуапэ щыкIощт. Купыр зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм пчыхьэзэхахьэр фэгъэхьыгъ.

«Нохчом» тыIукIэщт

Чэчэным и Къэралыгъо фольклор орэдыIо ыкIи къэшъокIо ансамблэу «Нохчо» зыфиIорэм иконцерт непэ Мыекъуапэ щыкIощт. Купыр зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм пчыхьэзэхахьэр фэгъэхьыгъ.

Спортсменхэр агъэшIуагъэх

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат мы мафэхэм спортым ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэ инхэр зышIыгъэ ныбжьыкIэхэм ыкIи ахэм ятренерхэм аIукIагъ. Спорт лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм ахэхьагъэхэр ыгъэшIуагъэх.

Спортсменхэр агъэшIуагъэх

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат мы мафэхэм спортым ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэ инхэр зышIыгъэ ныбжьыкIэхэм ыкIи ахэм ятренерхэм аIукIагъ. Спорт лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэхэм ахэхьагъэхэр ыгъэшIуагъэх.

Медалыр джэрз

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ бэнакIэу ушум хэхьэрэ кунгфумкIэ Европэм изэнэкъокъу Грузием икъалэу Тбилиси щыкIуагъ. Адыгеим щыщ пшъашъэу Кристина Морозовам джэрз медалыр къыфагъэшъошагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ ятIонэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ, Тыркуер апэрэ хъугъэ.

Медалыр джэрз

КъокIыпIэм къыщежьэгъэ бэнакIэу ушум хэхьэрэ кунгфумкIэ Европэм изэнэкъокъу Грузием икъалэу Тбилиси щыкIуагъ. Адыгеим щыщ пшъашъэу Кристина Морозовам джэрз медалыр къыфагъэшъошагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ ятIонэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ, Тыркуер апэрэ хъугъэ.

Мыекъуапэ гупчэ мэхъу

Урысые Федерацием атлетикэ псынкIэмкIэ изэнэкъокъу жъоныгъуакIэм и 22 — 23-м Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Мыекъуапэ гупчэ мэхъу

Урысые Федерацием атлетикэ псынкIэмкIэ изэнэкъокъу жъоныгъуакIэм и 22 — 23-м Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Щэгъогогъо къыхьыгъ

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Университет» Ижевск — 24:17 (10:10).

Щэгъогогъо къыхьыгъ

 «АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Университет» Ижевск — 24:17 (10:10).

Пчъагъэм тегъэгумэкIы

Купэу «Къыблэм» футболымкIэ щызэнэкъокъурэ командэхэм я 28-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Краснодар щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Краснодар-2»-м.

Пчъагъэм тегъэгумэкIы

Купэу «Къыблэм» футболымкIэ щызэнэкъокъурэ командэхэм я 28-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Краснодар щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Краснодар-2»-м.

Типшъашъэхэм ямедалищ

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу хэхьэрэ едзыгъохэр тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Бзылъфыгъэхэм километрэ 36-рэ хъурэ гъогур «Кристериум» зыфиIорэ шIыкIэм тетэу къакIугъ.

Типшъашъэхэм ямедалищ

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу хэхьэрэ едзыгъохэр тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Бзылъфыгъэхэм километрэ 36-рэ хъурэ гъогур «Кристериум» зыфиIорэ шIыкIэм тетэу къакIугъ.

Казань кIощтых

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъоу Ермэлхьаблэ щыкIуагъэм илъэс 13 — 14 зыныбжьхэр хэлэжьагъэх. Адыгеим ибэнакIохэм апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Казань кIощтых

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъоу Ермэлхьаблэ щыкIуагъэм илъэс 13 — 14 зыныбжьхэр хэлэжьагъэх. Адыгеим ибэнакIохэм апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

КушъхьэфачъэхэмкIэ узекIоныр нахьышIу

Тихэгъэгу экологием и Илъэс щэкIо. Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр спортымкIи зэхащэх. КушъхьэфачъэхэмкIэ тыгъуасэ нэбгырабэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Мыекъуапэ иадминистрацие икъулыкъушIэхэр, нэмыкIхэри къалэм игъогухэм къарыкIуагъэх.

КушъхьэфачъэхэмкIэ узекIоныр нахьышIу

Тихэгъэгу экологием и Илъэс щэкIо. Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр спортымкIи зэхащэх. КушъхьэфачъэхэмкIэ тыгъуасэ нэбгырабэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Мыекъуапэ иадминистрацие икъулыкъушIэхэр, нэмыкIхэри къалэм игъогухэм къарыкIуагъэх.

Типшъашъэхэм ямедальхэр

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу Джэнчэтэ СултIан ыцIэ зыхьырэм игандбол командэ Урысыем апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Тренерэу Никита Голуб ыгъэсэрэ пшъашъэхэм тафэгушIо.

Типшъашъэхэм ямедальхэр

Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ спорт еджапIэу Джэнчэтэ СултIан ыцIэ зыхьырэм игандбол командэ Урысыем апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Тренерэу Никита Голуб ыгъэсэрэ пшъашъэхэм тафэгушIо.

Лъэшым инасып къерэхь

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу Премьер-купым хэтхэм 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэр шIэхэу аухыщтых. Апэ ишъыгъэхэр медальхэм, кубокхэм якъыдэхын афэбанэх. Ауж къи-нагъэхэр Премьер-ку-пым къызэрэхэнэжьы-щтхэм пылъых.

Лъэшым инасып къерэхь

Урысые Федерацием футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу Премьер-купым хэтхэм 2016 — 2017-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ зэIукIэгъухэр шIэхэу аухыщтых. Апэ ишъыгъэхэр медальхэм, кубокхэм якъыдэхын афэбанэх. Ауж къи-нагъэхэр Премьер-ку-пым къызэрэхэнэжьы-щтхэм пылъых.

«Зэкъошныгъэр» лъэкIуатэ

«Кубань-2» Краснодар — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:3. ЖъоныгъуакIэм и 14-м Краснодар щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Ридель — 9, Шалбузов — 45, Къэжьар — 56.

«Зэкъошныгъэр» лъэкIуатэ

«Кубань-2» Краснодар — «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — 1:3. ЖъоныгъуакIэм и 14-м Краснодар щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Ридель — 9, Шалбузов — 45, Къэжьар — 56.

Апэрэ тренерым фэгъэхьыгъ

Урысыем изаслуженнэ тренерэу Бэрзэдж Шыхьам фэгъэхьыгъэу самбэмкIэ зэIухыгъэ шIэжь зэнэкъокъу япшIэнэрэу Еджэркъуае щыкIуагъ. 1999-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэ кIалэхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

Апэрэ тренерым фэгъэхьыгъ

Урысыем изаслуженнэ тренерэу Бэрзэдж Шыхьам фэгъэхьыгъэу самбэмкIэ зэIухыгъэ шIэжь зэнэкъокъу япшIэнэрэу Еджэркъуае щыкIуагъ. 1999-рэ илъэсым ыкIи ащ ыуж къэхъугъэ кIалэхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

ЕгъэжьэпIэшIур лъэпсэшIу афэхъущт

Къыблэм урым-рим бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» апэрэу щыкIуагъ. Шъолъырхэм якоманди 8, бэнэкIуи 120-м нахьыбэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Адыгеим щыщхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

ЕгъэжьэпIэшIур лъэпсэшIу афэхъущт

Къыблэм урым-рим бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу Адыгэ Республикэм испорт Унэшхоу «Ошъутенэм» апэрэу щыкIуагъ. Шъолъырхэм якоманди 8, бэнэкIуи 120-м нахьыбэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх. Адыгеим щыщхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

ТекIощтым шIыкIэ къегъоты

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Биолог» Прогресс — 2:0. ЖъоныгъуакIэм и 7-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Машлякевич — Москва, Р. Шекемов, А. ДышъэкI  — Налщык.

ТекIощтым шIыкIэ къегъоты

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Биолог» Прогресс — 2:0. ЖъоныгъуакIэм и 7-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Машлякевич — Москва, Р. Шекемов, А. ДышъэкI  — Налщык.

ТыпфэгушIо, «Спартак»

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу Премьер-купым хэтхэм я 27-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 6 — 8-м яIагъэх. ЗэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэр зэтэгъапшэх. Апэу къыхэдгъэщырэр «Спартак» дышъэ медальхэр 2016 — 2017-рэ илъэс зэнэкъокъум къызэрэщыдихыгъэр ары.

ТыпфэгушIо, «Спартак»

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу Премьер-купым хэтхэм я 27-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 6 — 8-м яIагъэх. ЗэIукIэгъухэр зэраухыгъэхэр зэтэгъапшэх. Апэу къыхэдгъэщырэр «Спартак» дышъэ медальхэр 2016 — 2017-рэ илъэс зэнэкъокъум къызэрэщыдихыгъэр ары.

МэфэкI шIухьафтын

Мыекъуапэ баскетболымкIэ икомандэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу суперлигэм ия 3-рэ куп щыкIогъэ илъэс ешIэгъум хэлажьи, джэрз медальхэр къыдихыгъэх.

МэфэкI шIухьафтын

Мыекъуапэ баскетболымкIэ икомандэу «Динамо-МГТУ-р» Урысыем изэнэкъокъоу суперлигэм ия 3-рэ куп щыкIогъэ илъэс ешIэгъум хэлажьи, джэрз медальхэр къыдихыгъэх.

Зэныбджэгъу зэнэкъокъум зэфещэх

ТекIоныгъэм и Мафэу къэблагъэрэмрэ Адыгэ Республикэм ихьыкум системэ загъэпсыгъэр илъэс 95-рэ зэрэхъурэмрэ афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэм язичэзыу ешIэгъухэр Адыгеим ихьыкумышIхэм республикэм иеджапIэхэм ащыпадзэжьыгъагъ.

Зэныбджэгъу зэнэкъокъум зэфещэх

ТекIоныгъэм и Мафэу къэблагъэрэмрэ Адыгэ Республикэм ихьыкум системэ загъэпсыгъэр илъэс 95-рэ зэрэхъурэмрэ афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэм язичэзыу ешIэгъухэр Адыгеим ихьыкумышIхэм республикэм иеджапIэхэм ащыпадзэжьыгъагъ.

Спартак» дышъэр ыхьыщт

Урысые Федерацием футболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр зыхэт купэу «Премьер-лигэм» я 26-рэ ешIэ­гъухэр мэлылъфэгъум и 29-м къыщыублагъэу жъо­ныгъуакIэм и 1-м нэс щыкIуагъэх. Медальхэр къыдэзыхынхэ зылъэкIыщтхэр нахь къахэщыгъэх.

Спартак» дышъэр ыхьыщт

Урысые Федерацием футболымкIэ икомандэ анахь лъэшхэр зыхэт купэу «Премьер-лигэм» я 26-рэ ешIэ­гъухэр мэлылъфэгъум и 29-м къыщыублагъэу жъо­ныгъуакIэм и 1-м нэс щыкIуагъэх. Медальхэр къыдэзыхынхэ зылъэкIыщтхэр нахь къахэщыгъэх.

Хэта лъыкIотэщтыр?

Къыблэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэ­хэу ятIонэрэ купым хэтхэм я 25-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 29-м яIагъэх. Мыекъопэ «Зэ­къошныгъэр» псэупIэу Афи­пскэм щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Афыпсым».

Хэта лъыкIотэщтыр?

Къыблэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэ­хэу ятIонэрэ купым хэтхэм я 25-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 29-м яIагъэх. Мыекъопэ «Зэ­къошныгъэр» псэупIэу Афи­пскэм щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Афыпсым».

Налщык щыбэнэщтых

Урысыем и Къыблэ дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу бэнэкIуи 197-рэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Налщык щыбэнэщтых

Урысыем и Къыблэ дзюдомкIэ изэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. Яонтэгъугъэхэм ялъытыгъэу бэнэкIуи 197-рэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Медалыр IэпэIасэм ишапхъ

Къыблэ шъолъырым каратэмкIэ изэнэкъокъу Ростов-на-Дону щы­кIуагъ. Илъэс 12 — 18 зыныбжьхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Урысыем икIэух зэIукIэ­гъухэу Казань щызэхащэщтхэм ахэлэжьэщтхэр къыхэхыгъэнхэм зэ­нэ­къо­къур фэгъэхьыгъагъ. Зыныбжь икъугъэхэр куп шъхьафым щызэIукIагъэх. Тренерхэу Владимир Васильченкэм, СтIашъу Ерстэм, Армен Норсоян агъэсэрэ ныб­жьыкIэхэм дышъэу медали 3,

Медалыр IэпэIасэм ишапхъ

Къыблэ шъолъырым каратэмкIэ изэнэкъокъу Ростов-на-Дону щы­кIуагъ. Илъэс 12 — 18 зыныбжьхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Урысыем икIэух зэIукIэ­гъухэу Казань щызэхащэщтхэм ахэлэжьэщтхэр къыхэхыгъэнхэм зэ­нэ­къо­къур фэгъэхьыгъагъ. Зыныбжь икъугъэхэр куп шъхьафым щызэIукIагъэх. Тренерхэу Владимир Васильченкэм, СтIашъу Ерстэм, Армен Норсоян агъэсэрэ ныб­жьыкIэхэм дышъэу медали 3,

Дышъэр сыдигъуи къехьы

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Москва хэкум щыкIуагъ. Дэеу зэхэзыхыхэрэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

Дышъэр сыдигъуи къехьы

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Москва хэкум щыкIуагъ. Дэеу зэхэзыхыхэрэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.