СПОРТЫР

Щылычым ебэныхэрэм тагъэгушIо

Къыблэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу жъоныгъуакIэм и 16 — 19-м Адыгэ къэралыгъо уни­верси­тетым щыкIуагъ.

Щылычым ебэныхэрэм тагъэгушIо

Къыблэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу жъоныгъуакIэм и 16 — 19-м Адыгэ къэралыгъо уни­верси­тетым щыкIуагъ.

Яамалхэм ахэхъо

Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэуцу, игъэцэкIэкIо хабзэ, ичIыпIэ зыгъэIорышIапIэхэм яIофышIэхэм я Спартакиадэ ятIонэрэу зэхащагъ.

Яамалхэм ахэхъо

Адыгэ Республикэм ихэбзэгъэуцу, игъэцэкIэкIо хабзэ, ичIыпIэ зыгъэIорышIапIэхэм яIофышIэхэм я Спартакиадэ ятIонэрэу зэхащагъ.

«Зэкъошныгъэм» тегъэгугъэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» футболымкIэ зэнэкъокъоу щыкIорэм жъоныгъуакIэм и 18-м я 28-рэ зэIукIэгъухэр щызэхащагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Новороссийскэ «Черноморцем» щыдешIагъ.

«Зэкъошныгъэм» тегъэгугъэ

ЯтIонэрэ купэу «Къыблэм» футболымкIэ зэнэкъокъоу щыкIорэм жъоныгъуакIэм и 18-м я 28-рэ зэIукIэгъухэр щызэхащагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» Новороссийскэ «Черноморцем» щыдешIагъ.

ТекIоныгъэм ия 74-рэ илъэс фэгъэхьыгъ

ЕджакIохэр зэнэкъокъугъэх Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр атлетикэ псынкIэмкIэ Мыекъуапэ щызэхащагъэх.

ТекIоныгъэм ия 74-рэ илъэс фэгъэхьыгъ

ЕджакIохэр зэнэкъокъугъэх Хэгъэгу зэошхом тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызыщыдахыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр атлетикэ псынкIэмкIэ Мыекъуапэ щызэхащагъэх.

Къафэнагъэр зэIукIэгъу тIурытIу

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп «Зенит» дышъэр къыщыдихыгъ. Тыжьыныр, джэрзыр зыхьын зылъэкIыщтхэр команди 5 мэхъух.

Къафэнагъэр зэIукIэгъу тIурытIу

Хэгъэгум футболымкIэ иапшъэрэ куп «Зенит» дышъэр къыщыдихыгъ. Тыжьыныр, джэрзыр зыхьын зылъэкIыщтхэр команди 5 мэхъух.

ТибэнакIохэм тагъэгушIо

Я XIX-рэ Дунэе зэIукIэгъоу «ТекIоныгъ» зыфиIорэр самбэмкIэ Санкт-Петербург щыкIуагъ.

ТибэнакIохэм тагъэгушIо

Я XIX-рэ Дунэе зэIукIэгъоу «ТекIоныгъ» зыфиIорэр самбэмкIэ Санкт-Петербург щыкIуагъ.

Нартым идышъ

Европэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Венгрием щыкIуагъ. Полицием къулыкъур щызыхьыхэрэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Нартым идышъ

Европэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Венгрием щыкIуагъ. Полицием къулыкъур щызыхьыхэрэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

КъэлэпчъэIутым шIокIыгъэхэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Спартак» Налщык – 0:2. ЖъоныгъуакIэм и 11-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Чистяков – Азов, Д. Степанищев, Д. Мезенцев – тIури Воронеж. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Кирьян, Бровчук (Катаев, 46), Кадимов, Черов (Юрченко, 83), Къонэ (Шъхьэлахъо, 87), Ещенко,

КъэлэпчъэIутым шIокIыгъэхэп

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Спартак» Налщык – 0:2. ЖъоныгъуакIэм и 11-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Чистяков – Азов, Д. Степанищев, Д. Мезенцев – тIури Воронеж. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Кирьян, Бровчук (Катаев, 46), Кадимов, Черов (Юрченко, 83), Къонэ (Шъхьэлахъо, 87), Ещенко,

Рязань, С.-Петербург, Пшызэ

Урысыем испорт-зекIо джэгунхэу «Интералли Шъхьэгуащэ–2019-рэ» зыфиIорэр Мыекъопэ районым щыкIуагъ.

Рязань, С.-Петербург, Пшызэ

Урысыем испорт-зекIо джэгунхэу «Интералли Шъхьэгуащэ–2019-рэ» зыфиIорэр Мыекъопэ районым щыкIуагъ.

«Зэкъошныгъ» — «Спартак»

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм я 26-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 4-м яIагъэх.

«Зэкъошныгъ» — «Спартак»

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм я 26-рэ ешIэгъухэр жъоныгъуакIэм и 4-м яIагъэх.

Дышъэ, тыжьын…

Урысыем икIэлэеджакIохэм яя IX-рэ Спартакиадэ хэхьэрэ зэнэкъокъухэр Анапэ районым ипсэупIэу ШIуикъо щыкIуагъэх.

Дышъэ, тыжьын…

Урысыем икIэлэеджакIохэм яя IX-рэ Спартакиадэ хэхьэрэ зэнэкъокъухэр Анапэ районым ипсэупIэу ШIуикъо щыкIуагъэх.

«Мэщыкъом» непэ дешIэщт

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Урожай» Краснодар — 2:3. Мэлылъфэгъум и 27-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Ахмедханов, Ещенко, Кадимов, Къонэ, Кирьян, Мамонов, Катаев, Домшинский (Iащэ, 82), Черов, Юрченко (Делэкъу, 68). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Ахмедханов — 9, Къонэ — 63 (пенальтикIэ).

«Мэщыкъом» непэ дешIэщт

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Урожай» Краснодар — 2:3. Мэлылъфэгъум и 27-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Ахмедханов, Ещенко, Кадимов, Къонэ, Кирьян, Мамонов, Катаев, Домшинский (Iащэ, 82), Черов, Юрченко (Делэкъу, 68). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Ахмедханов — 9, Къонэ — 63 (пенальтикIэ).

Спартакиадэм иедзыгъохэр

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох. СамбэмкIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум 2003 – 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр хэлэжьагъэх.

Спартакиадэм иедзыгъохэр

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох. СамбэмкIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум 2003 – 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр хэлэжьагъэх.

Апэ итым IукIэщт

«Краснодар-3» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 3:1. Мэлылъфэгъум и 21-м Краснодар щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Назаров – 7, Гъуб­жьэкъу – 17, Бутенко – 21, «Краснодар-3». Къонэ – 23 (пенальтикIэ), «Зэкъошныгъ».

Апэ итым IукIэщт

«Краснодар-3» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 3:1. Мэлылъфэгъум и 21-м Краснодар щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Назаров – 7, Гъуб­жьэкъу – 17, Бутенко – 21, «Краснодар-3». Къонэ – 23 (пенальтикIэ), «Зэкъошныгъ».

М. Перейро ищысэшIу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым щешIэхэрэм я 24-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 19 – 21-м яIагъэх.

М. Перейро ищысэшIу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым щешIэхэрэм я 24-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 19 – 21-м яIагъэх.

Хэта апэ ишъыщтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу я 2-рэ купым хэтхэр мэлылъфэгъум и 15 — 17-м зэрешIагъэхэр зэфэтэхьысыжьых.

Хэта апэ ишъыщтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу я 2-рэ купым хэтхэр мэлылъфэгъум и 15 — 17-м зэрешIагъэхэр зэфэтэхьысыжьых.

Щытхъур къытфехьы

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэ­нэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Мыекъопэ районым икъушъхьэ гъогухэм зэIукIэ­гъухэр ащызэхащагъэх.

Щытхъур къытфехьы

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэ­нэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Мыекъопэ районым икъушъхьэ гъогухэм зэIукIэ­гъухэр ащызэхащагъэх.

Псауныгъэр щагъэпытэ

Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжым щеджэ­хэ­рэм ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэнэкъокъухэр яIагъэх.

Псауныгъэр щагъэпытэ

Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжым щеджэ­хэ­рэм ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэнэкъокъухэр яIагъэх.

КIуачIэр къулаим епсыхьэ

Урысыем иныбжьыкIэхэм атлетикэ онтэгъумкIэ язэнэкъокъу Москва щыкIуагъ. Кощхьаблэ щыщ нарт шъаоу Дзэсэжъ Аслъан зэIукIэгъухэм дышъэр къащыдихыгъ.

КIуачIэр къулаим епсыхьэ

Урысыем иныбжьыкIэхэм атлетикэ онтэгъумкIэ язэнэкъокъу Москва щыкIуагъ. Кощхьаблэ щыщ нарт шъаоу Дзэсэжъ Аслъан зэIукIэгъухэм дышъэр къащыдихыгъ.

Батырым имедаль

Европэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъоу Грузием щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм ибатырэу Родион Бочковым джэрзыр къыщыдихыгъ.

Батырым имедаль

Европэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъоу Грузием щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм ибатырэу Родион Бочковым джэрзыр къыщыдихыгъ.

Зыхьыщтыр къэшIэгъошIугъэп

Мыекъуапэ шахматхэмкIэ ия 75-рэ зэнэкъокъу къэлэ паркым дэт спорт клубым щыкIуагъ. Швейцар шIыкIэм тетэу ешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Зыхьыщтыр къэшIэгъошIугъэп

Мыекъуапэ шахматхэмкIэ ия 75-рэ зэнэкъокъу къэлэ паркым дэт спорт клубым щыкIуагъ. Швейцар шIыкIэм тетэу ешIакIохэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Гугъэр кIэухым кIосагъэ

«Арсенал» Тула – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 107:80 (26:21, 24:14, 24:25, 33:20). Мэлылъфэгъум и 14-м къалэу Тула щызэдешIагъэх. ЯтIонэрэ зэIукIэгъур «Арсенал» — «Динамо-МГТУ» — 83:80 (19:13, 21:19, 27:21, 16:27). Мэлылъфэгъум и 15-м зэнэкъокъугъэх.

Гугъэр кIэухым кIосагъэ

«Арсенал» Тула – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 107:80 (26:21, 24:14, 24:25, 33:20). Мэлылъфэгъум и 14-м къалэу Тула щызэдешIагъэх. ЯтIонэрэ зэIукIэгъур «Арсенал» — «Динамо-МГТУ» — 83:80 (19:13, 21:19, 27:21, 16:27). Мэлылъфэгъум и 15-м зэнэкъокъугъэх.

Зэпэмычыжьэхэм тигуапэу талъыплъэщт

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэтхэ командэхэм яя 23-рэ ешIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

Зэпэмычыжьэхэм тигуапэу талъыплъэщт

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэтхэ командэхэм яя 23-рэ ешIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

Дышъэр къыхьыгъ

Европэм иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэIукIэгъухэр Кипрэ икъалэу Лимасал щызэхащагъэх. Хэгъэгу 21-мэ ябэнэкIо 260-м нахьыбэ алырэгъум щызэбэныгъ.

Дышъэр къыхьыгъ

Европэм иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ язэIукIэгъухэр Кипрэ икъалэу Лимасал щызэхащагъэх. Хэгъэгу 21-мэ ябэнэкIо 260-м нахьыбэ алырэгъум щызэбэныгъ.

Адыгеим иджэрз

Европэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Грузием икъалэу Батуми щыкIуагъ. Адыгеим ибатырэу Родион Бочковым джэрзыр къыхьыгъ.

Адыгеим иджэрз

Европэм атлетикэ онтэгъумкIэ изэнэкъокъу Грузием икъалэу Батуми щыкIуагъ. Адыгеим ибатырэу Родион Бочковым джэрзыр къыхьыгъ.