ПОЛИТИКЭР

Адыгеим автономие зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм изыфэгъэхьазырын тегущыIагъэх

2022-рэ илъэсым республикэм автономие иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс Адыгеим хигъэунэфыкIыщт. Къэралыгъо лъэгапIэм тетэу юбилеир агъэмэфэкIыщт. 2017-рэ илъэсым чъэпыогъум Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ащ фэгъэхьыгъэ Указым ыIапэ кIидзэжьыгъ.

Адыгеим автономие зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм изыфэгъэхьазырын тегущыIагъэх

2022-рэ илъэсым республикэм автономие иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс Адыгеим хигъэунэфыкIыщт. Къэралыгъо лъэгапIэм тетэу юбилеир агъэмэфэкIыщт. 2017-рэ илъэсым чъэпыогъум Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ащ фэгъэхьыгъэ Указым ыIапэ кIидзэжьыгъ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 35-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 27-м зэIуа­гъакIэ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 35-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 27-м зэIуа­гъакIэ.

Адыгеимрэ Иорданиемрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIы­кIоу Урысые Федерацием щыIэ Амджад Адайле тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. Иорданиемрэ Адыгеимрэ язэ­пхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Адыгеимрэ Иорданиемрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIы­кIоу Урысые Федерацием щыIэ Амджад Адайле тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. Иорданиемрэ Адыгеимрэ язэ­пхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Къэбэртэе- Бэлъкъарым кIуагъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэхэм азыфагу илъ зэдэлэжьэныгъэм тегъэпсы­хьагъэу тыгъуасэ Налщык кIуагъэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Къэбэртэе- Бэлъкъарым кIуагъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэхэм азыфагу илъ зэдэлэжьэныгъэм тегъэпсы­хьагъэу тыгъуасэ Налщык кIуагъэ.

Гъэтхапэм и 17-р – Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Адыгэ Республикэм илIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Гъэтхапэм и 17-р – Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Адыгэ Республикэм илIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

IофшIэныр агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ

ОшIэ-дэмышIагъэхэр къэмыхъунхэм ыкIи ахэм къыздахьырэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, мэшIогъэкIосэныр щы­нэ­гъончъэу щытыным афэгъэзэгъэ шъолъыр комиссием зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

IофшIэныр агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ

ОшIэ-дэмышIагъэхэр къэмыхъунхэм ыкIи ахэм къыздахьырэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, мэшIогъэкIосэныр щы­нэ­гъончъэу щытыным афэгъэзэгъэ шъолъыр комиссием зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

Адыгеим мыл ордэунэжъ щашIыщт

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тетрэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэмрэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ зэрэщашIыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Адыгеим мыл ордэунэжъ щашIыщт

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тетрэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэмрэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ зэрэщашIыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Унэе мэкъумэщ хъызмэтым изэхэщэн кIагъэгушIущтых

Шъолъыр проектхэр пхырыщыгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу къэралыгъо IэпыIэгъоу республикэм щарагъэгъотырэм зырагъэ­у­шъомбгъущт.

Унэе мэкъумэщ хъызмэтым изэхэщэн кIагъэгушIущтых

Шъолъыр проектхэр пхырыщыгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу къэралыгъо IэпыIэгъоу республикэм щарагъэгъотырэм зырагъэ­у­шъомбгъущт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм и Арбитраж хьыкум иIофышIэхэм пшъэрылъхэр къафигъэуцугъэх

ГъэрекIо Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм и Арбитраж хьыкум иIофышIэхэм пшъэрылъхэр къафигъэуцугъэх

ГъэрекIо Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх.

Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх.

Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу

Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иилъэс IофшIагъэ зыщызэфахьысыжьыгъэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу

Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иилъэс IофшIагъэ зыщызэфахьысыжьыгъэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэкIорэ Джэпсалъэм къызэрэщиIуагъэу, чIыопсым ылъэныкъокIэ гумэкIыгъохэу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэр къыдэгъэкIыжьынымрэ шIэныгъэмрэ алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм, нэбгырэ пэпчъ япшъэрылъ, ау ныбжьыкIэхэри чанэу ащ къыхэлэжьэнхэу къяджагъ. Мы лъэныкъом мэхьанэшхо реты ыкIи ежь ышъхьэкIи лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу

Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэкIорэ Джэпсалъэм къызэрэщиIуагъэу, чIыопсым ылъэныкъокIэ гумэкIыгъохэу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэр къыдэгъэкIыжьынымрэ шIэныгъэмрэ алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм, нэбгырэ пэпчъ япшъэрылъ, ау ныбжьыкIэхэри чанэу ащ къыхэлэжьэнхэу къяджагъ. Мы лъэныкъом мэхьанэшхо реты ыкIи ежь ышъхьэкIи лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу

Илъэс зэфэхьысыжь

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр 2019-рэ илъэсэу къихьагъэмкIэ апэрагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2018-рэ илъэсэу икIыгъэм республикэм экономикэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь ащ къыщишIыгъ.

Илъэс зэфэхьысыжь

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр 2019-рэ илъэсэу къихьагъэмкIэ апэрагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2018-рэ илъэсэу икIыгъэм республикэм экономикэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь ащ къыщишIыгъ.

Районым гектар миниим ехъум щяшIушIагъэх

Теуцожь районым ичIыгулэжьхэм мы мафэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьырэр ябжыхьэсэ гектар мин 13,8-у кIымафэр дэгъоу изыхыгъэхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр, ахэм минеральнэ чIыгъэшIухэмкIэ яшIушIэгъэныр ары.

Районым гектар миниим ехъум щяшIушIагъэх

Теуцожь районым ичIыгулэжьхэм мы мафэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьырэр ябжыхьэсэ гектар мин 13,8-у кIымафэр дэгъоу изыхыгъэхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр, ахэм минеральнэ чIыгъэшIухэмкIэ яшIушIэгъэныр ары.

КъумпIыл Мурат: «Лъэныкъо пстэури цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэм адештэ»

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Тхы­лъым тыгъуасэ къеджагъ. Ащ хэлэжьагъэх ФедерациемкIэ Советым хэтхэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэр, федеральнэ министрэхэр, УФ-м и Конституционнэ ыкIи Апшъэрэ хьыкумхэм ятхьаматэхэр, шъолъырхэм япащэхэр, динлэжьхэр, нэмыкIхэри. Iофтхьабзэм

КъумпIыл Мурат: «Лъэныкъо пстэури цIыфхэм яшIоигъоныгъэхэм адештэ»

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Тхы­лъым тыгъуасэ къеджагъ. Ащ хэлэжьагъэх ФедерациемкIэ Советым хэтхэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэр, федеральнэ министрэхэр, УФ-м и Конституционнэ ыкIи Апшъэрэ хьыкумхэм ятхьаматэхэр, шъолъырхэм япащэхэр, динлэжьхэр, нэмыкIхэри. Iофтхьабзэм

АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иI

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Тхылъым транспорт инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр щыхигъэунэфыкIыгъ. Къэралыгъом ипащэ хэгъэгум и Къыбли ынаIэ къытыридзагъ.

АдыгеимкIэ мэхьанэшхо иI

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Тхылъым транспорт инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным мэхьанэшхо зэриIэр щыхигъэунэфыкIыгъ. Къэралыгъом ипащэ хэгъэгум и Къыбли ынаIэ къытыридзагъ.

Апэрэ зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Урысые Федерацием и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым тыгъуасэ зэхищэгъэ селектор зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ядэщын епхыгъэ шIыкIакIэм шъолъырхэр зэрэтехьагъэхэр ары.

Апэрэ зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Урысые Федерацием и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым тыгъуасэ зэхищэгъэ селектор зэхэсыгъор зыфэгъэхьыгъагъэр коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ядэщын епхыгъэ шIыкIакIэм шъолъырхэр зэрэтехьагъэхэр ары.

Шъолъырхэм хэхъоныгъэ аригъэшIыщт

2019-рэ илъэсым мэзаем и 13-м Дмитрий Медведевыр N 207-р зытет унашъом кIэтхагъ. 2025-рэ илъэсым нэс Урысые Федерацием ишъолъырхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщт Стратегиер ащ щаухэсыгъ. СтратегиемкIэ гухэлъ шъхьаIэр шъолъыр зэфэшъхьафхэм арысхэр щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэмкIэ нахь зэпэблагъэ шIыгъэнхэр ары.

Шъолъырхэм хэхъоныгъэ аригъэшIыщт

2019-рэ илъэсым мэзаем и 13-м Дмитрий Медведевыр N 207-р зытет унашъом кIэтхагъ. 2025-рэ илъэсым нэс Урысые Федерацием ишъолъырхэм хэхъоныгъэ зэрашIыщт Стратегиер ащ щаухэсыгъ. СтратегиемкIэ гухэлъ шъхьаIэр шъолъыр зэфэшъхьафхэм арысхэр щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэмкIэ нахь зэпэблагъэ шIыгъэнхэр ары.

Зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъум къыхэхъуагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу гъот макIэ зиIэ унагъохэм апае республикэ бюджетым зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу къыхагъэкIырэм Адыгеим щыхэхъуагъ.

Зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъум къыхэхъуагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу гъот макIэ зиIэ унагъохэм апае республикэ бюджетым зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу къыхагъэкIырэм Адыгеим щыхэхъуагъ.

ШIогъэшхо къэзытырэ зэIукIэгъух

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэгъэ лIыкIо купэу Адыгеим икIыгъэр Урысые инвести­ционнэ форумэу Шъачэ щыкIорэм хэлэжьагъ. Iофыгъо шъхьаIэу ар зыфэгъэхьыгъэм зэреджагъэхэр – «Национальные проекты: от стратегии к действию». Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым зэрищэгъэ пленарнэ зэхэсыгъом

ШIогъэшхо къэзытырэ зэIукIэгъух

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэгъэ лIыкIо купэу Адыгеим икIыгъэр Урысые инвести­ционнэ форумэу Шъачэ щыкIорэм хэлэжьагъ. Iофыгъо шъхьаIэу ар зыфэгъэхьыгъэм зэреджагъэхэр – «Национальные проекты: от стратегии к действию». Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым зэрищэгъэ пленарнэ зэхэсыгъом

Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019» зыфиIорэр Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр ащ хэлажьэ.

Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019» зыфиIорэр Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр ащ хэлажьэ.

Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх

АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ УФ-м къыдэгъэкIыжьынымкIэ ыкIи сатыушIынымкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ инвестиционнэ форумым иIофшIэн къыхиубытэу зэIукIагъэх.

Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх

АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ УФ-м къыдэгъэкIыжьынымкIэ ыкIи сатыушIынымкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ инвестиционнэ форумым иIофшIэн къыхиубытэу зэIукIагъэх.

МинистракIэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м цифрэ шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, къэбарлъыгъэIэс ыкIи телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ иминистрэу Шыу Заурбек тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр.

МинистракIэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м цифрэ шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, къэбарлъыгъэIэс ыкIи телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ иминистрэу Шыу Заурбек тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр.

МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыжьыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районым» тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ ит псэупIэхэу Хьатикъуаерэ Джамбэчыерэ адэт культурэм и Унэрэ гурыт еджапIэмрэ зэрагъэцэкIэжьыгъэхэр, зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэр зэригъэлъэгъугъ, цIыфхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыжьыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районым» тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ ит псэупIэхэу Хьатикъуаерэ Джамбэчыерэ адэт культурэм и Унэрэ гурыт еджапIэмрэ зэрагъэцэкIэжьыгъэхэр, зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэр зэригъэлъэгъугъ, цIыфхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Къэралыгъом ипэрытхэм язэIукI

«Лидеры России» зыфиIорэ зэнэкъокъум Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ ифиналныкъо мэзаем и 8-м къыщыублагъэу тыгъуасэ нэс Ростов-на-Дону щыкIуагъ. МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъэ Iофтхьабзэм республикэ гъэзетхэу «Адыгэ макъэмрэ» «Советскэ Адыгеимрэ» ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.

Къэралыгъом ипэрытхэм язэIукI

«Лидеры России» зыфиIорэ зэнэкъокъум Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ ифиналныкъо мэзаем и 8-м къыщыублагъэу тыгъуасэ нэс Ростов-на-Дону щыкIуагъ. МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъэ Iофтхьабзэм республикэ гъэзетхэу «Адыгэ макъэмрэ» «Советскэ Адыгеимрэ» ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.