ПОЛИТИКЭР

Яамалхэм ахэхъуагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи гъэсэныгъэмкIэ къулыкъухэм къафащэфыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ автомобильхэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу зытефэхэрэм ари­тыжьыгъэх.

Яамалхэм ахэхъуагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи гъэсэныгъэмкIэ къулыкъухэм къафащэфыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ автомобильхэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу зытефэхэрэм ари­тыжьыгъэх.

ЗэфэхьысыжьхэмкIэ пшъэрылъыкIэхэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иправительствэ и Унэ мы илъэсымкIэ апэрэу министрэ­хэм я Кабинет хэтхэмрэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэмрэ IофшIэгъу зэIукIэ тыгъуасэ щадыриIагъ. ЗэIу­кIэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Рес­публикэмкIэ федеральнэ

ЗэфэхьысыжьхэмкIэ пшъэрылъыкIэхэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм иправительствэ и Унэ мы илъэсымкIэ апэрэу министрэ­хэм я Кабинет хэтхэмрэ муниципальнэ образованиехэм япащэхэмрэ IофшIэгъу зэIукIэ тыгъуасэ щадыриIагъ. ЗэIу­кIэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Рес­публикэмкIэ федеральнэ

Илъэсым изэфэхьысыжьхэм, пшъэрылъхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэм тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Шъолъырым ипрокуратурэ 2018-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм ипэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэм, республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыриIэр гъэпытэгъэнымкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэм атегущыIагъэх.

Илъэсым изэфэхьысыжьхэм, пшъэрылъхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм ипрокурорэу Игорь Шевченкэм тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Шъолъырым ипрокуратурэ 2018-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм ипэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэм, республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэу адыриIэр гъэпытэгъэнымкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэм атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо Урысыем и Президентэу Владимир Путиным зэрищагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо Урысыем и Президентэу Владимир Путиным зэрищагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Владимир Путиныр нэкъокъогъу зимыIэ политик

2012-рэ илъэсым УФ-м и Президент IэнатIэ зыIухьажьыгъэм къыщыублагъэу Владимир Путиным иполитикэ, иIофшIакIэ дезыгъэштэрэ цIыфмэ япчъагъэ процент 16-кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи процент 80-м зыкIи къыщыкIэжьыгъэп.

Владимир Путиныр нэкъокъогъу зимыIэ политик

2012-рэ илъэсым УФ-м и Президент IэнатIэ зыIухьажьыгъэм къыщыублагъэу Владимир Путиным иполитикэ, иIофшIакIэ дезыгъэштэрэ цIыфмэ япчъагъэ процент 16-кIэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи процент 80-м зыкIи къыщыкIэжьыгъэп.

Адыгеир хэхъоныгъэм игъогу тет

Тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, Дунэе инвестиционнэ форумэу «INVEST IN ADYGEA» зыфиIорэр мы мафэхэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

Адыгеир хэхъоныгъэм игъогу тет

Тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, Дунэе инвестиционнэ форумэу «INVEST IN ADYGEA» зыфиIорэр мы мафэхэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ IукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэтрэ Москва зыщызэIокIэхэм хыныгъом кIэухэу фэхъугъэхэм, 2017-рэ илъэсым лэжьыгъэу къахьыжьыгъэм ыуасэ зыфэдизым, къэралыгъор агропромышленнэ комплексым IэпыIэгъу зэрэфэхъурэ программэхэм Адыгеир зэрахэлажьэрэм атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ IукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэтрэ Москва зыщызэIокIэхэм хыныгъом кIэухэу фэхъугъэхэм, 2017-рэ илъэсым лэжьыгъэу къахьыжьыгъэм ыуасэ зыфэдизым, къэралыгъор агропромышленнэ комплексым IэпыIэгъу зэрэфэхъурэ программэхэм Адыгеир зэрахэлажьэрэм атегущыIагъэх.

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ангушт» Назрань — 3:1. Iоныгъом и 23-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников — Ставрополь, П. Егоров — Ростов-на-Дону, Р. Шэкъэм — Налщык. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Дыхъу, 86), Ахмедханов (Сечин, 55), Подъячев, Бырлов (Джыгун, 78), Кравченко (Ковалев, 83),

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ангушт» Назрань — 3:1. Iоныгъом и 23-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников — Ставрополь, П. Егоров — Ростов-на-Дону, Р. Шэкъэм — Налщык. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Дыхъу, 86), Ахмедханов (Сечин, 55), Подъячев, Бырлов (Джыгун, 78), Кравченко (Ковалев, 83),

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ зэзыпхырэ гъогукIэр къызэIуахыгъ

ПсэупIэхэу Улапэрэ Тенгинскэмрэ зэзыпхыгъэхэ, псыхъоу Лабэ телъ лъэмыджыр мэфэкI шIыкIэм тетэу тыгъуасэ къызэIуахыгъ. ШъолъыритIумэ — Адыгеимрэ Краснодар краимрэ а проектыр щыIэныгъэм щыпхыращыгъ.

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ зэзыпхырэ гъогукIэр къызэIуахыгъ

ПсэупIэхэу Улапэрэ Тенгинскэмрэ зэзыпхыгъэхэ, псыхъоу Лабэ телъ лъэмыджыр мэфэкI шIыкIэм тетэу тыгъуасэ къызэIуахыгъ. ШъолъыритIумэ — Адыгеимрэ Краснодар краимрэ а проектыр щыIэныгъэм щыпхыращыгъ.

КъумпIыл Мурат Адыгеим и ЛIышъхьэу хадзыгъ ыкIи иIэнатIэ Iухьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия XV-рэ зэ-хэсыгъоу Iоныгъом и 10-м щыIагъэр зэра-щагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ игуадзэхэу Iащэ Му-хьамэдрэ Шъао Аскэррэ. Зыхэплъэн-хэу агъэнэфагъэр зы Iофыгъу — АР-м и ЛIышъхьэ ихэдзын ары. Хэбзэгъэуцугъэу щыIэм диштэу АР-м и

КъумпIыл Мурат Адыгеим и ЛIышъхьэу хадзыгъ ыкIи иIэнатIэ Iухьагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия XV-рэ зэ-хэсыгъоу Iоныгъом и 10-м щыIагъэр зэра-щагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ игуадзэхэу Iащэ Му-хьамэдрэ Шъао Аскэррэ. Зыхэплъэн-хэу агъэнэфагъэр зы Iофыгъу — АР-м и ЛIышъхьэ ихэдзын ары. Хэбзэгъэуцугъэу щыIэм диштэу АР-м и

Урысыем и Президентрэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэмрэ IофшIэгъу зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм республикэм социальнэ-экономикэ лъэныкъомкIэ иIофхэм язытет щытегущыIагъэх.

Урысыем и Президентрэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэмрэ IофшIэгъу зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм республикэм социальнэ-экономикэ лъэныкъомкIэ иIофхэм язытет щытегущыIагъэх.

Валентина Матвиенкэр Адыгеим щыIагъ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ Федераци-емкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр тыгъуасэ Адыгеим щыIагъ.

Валентина Матвиенкэр Адыгеим щыIагъ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ Федераци-емкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр тыгъуасэ Адыгеим щыIагъ.

ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс мэкъуогъум иящэнэрэ тхьаумафэ медицинэм иIофышIэ и Мафэ тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIы.

ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс мэкъуогъум иящэнэрэ тхьаумафэ медицинэм иIофышIэ и Мафэ тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIы.

Спортивнэ комплексыр къызэIуахыгъ

ДзюдомкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм епхыгъэ спорт комплексэу «Владимир Невзоровым» икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ блэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Спортивнэ комплексыр къызэIуахыгъ

ДзюдомкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм епхыгъэ спорт комплексэу «Владимир Невзоровым» икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ блэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъуапэ щыкIуагъ.

IофшIэгъу зэIукIэгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр IофшIэгъу зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

IофшIэгъу зэIукIэгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр IофшIэгъу зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Сертификатхэр аратыжьыгъэх

Унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэ зэрагъэгъотынымкIэ е унэ ашIынымкIэ IэпыIэгъу къафэхъущт социальнэ тынхэр унэгъуи 127-мэ мы мафэхэм аратыжьыгъэх. Ахэм ащыщэу 114-р Мыекъуапэ щыщых.

Сертификатхэр аратыжьыгъэх

Унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэ зэрагъэгъотынымкIэ е унэ ашIынымкIэ IэпыIэгъу къафэхъущт социальнэ тынхэр унэгъуи 127-мэ мы мафэхэм аратыжьыгъэх. Ахэм ащыщэу 114-р Мыекъуапэ щыщых.

Иамалхэм заушъомбгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм иорганизацие анахьыжъхэм зыкIэ ащыщэу Проект институтэу «Адыгеягражданпроект» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ.

Иамалхэм заушъомбгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм иорганизацие анахьыжъхэм зыкIэ ащыщэу Проект институтэу «Адыгеягражданпроект» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ.

ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ

Псыр къызыдэкIым къыздихьыгъэгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын епхыгъэ IофшIэныр Адыгеим ыкIэм щыфэкIо. Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIогъэ зэIукIэм КъумпIыл Мурат къызэрэщиIуагъэмкIэ, «чрезвычайнэ ситуациекIэ» заджэхэрэ режимыр мы охътэ благъэхэм республикэм щытырахыжьыщт.

ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ

Псыр къызыдэкIым къыздихьыгъэгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын епхыгъэ IофшIэныр Адыгеим ыкIэм щыфэкIо. Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIогъэ зэIукIэм КъумпIыл Мурат къызэрэщиIуагъэмкIэ, «чрезвычайнэ ситуациекIэ» заджэхэрэ режимыр мы охътэ благъэхэм республикэм щытырахыжьыщт.

ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ АНО-у «Агентство стратегических инициатив» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Светлана Чупшевамрэ Адыгэ Республикэмрэ АСИ-мрэ азыфагу илъыщт зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх.

ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ АНО-у «Агентство стратегических инициатив» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Светлана Чупшевамрэ Адыгэ Республикэмрэ АСИ-мрэ азыфагу илъыщт зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх.

Анахь шъолъыр дэгъухэм ахалъытагъ

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм хэлажьэхэрэр «ПроектыкIэхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ стратегическэ инициативэхэм я Агентствэ» Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэм алъэныкъокIэ яIофхэм язытет фэгъэхьыгъэ Лъэпкъ рейтингым икIэуххэм ащигъэгъозагъэх.

Анахь шъолъыр дэгъухэм ахалъытагъ

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм хэлажьэхэрэр «ПроектыкIэхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ стратегическэ инициативэхэм я Агентствэ» Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэм алъэныкъокIэ яIофхэм язытет фэгъэхьыгъэ Лъэпкъ рейтингым икIэуххэм ащигъэгъозагъэх.

Сомэ миллиарди 10 пэIуигъэхьащт

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ ООО-у «Картонтарэм» идиректорхэм я Совет итхьаматэу, компаниехэу «SFТ Grоuр» зыфиIохэрэм ясоветэу лъыплъэн Iофхэм афэгъэзагъэм итхьаматэу Анатолий Штейнбергрэ зыкIэтхэжьыгъэхэ зэзэгъыныгъэр зыфэгъэхьыгъэр Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я

Сомэ миллиарди 10 пэIуигъэхьащт

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ ООО-у «Картонтарэм» идиректорхэм я Совет итхьаматэу, компаниехэу «SFТ Grоuр» зыфиIохэрэм ясоветэу лъыплъэн Iофхэм афэгъэзагъэм итхьаматэу Анатолий Штейнбергрэ зыкIэтхэжьыгъэхэ зэзэгъыныгъэр зыфэгъэхьыгъэр Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 12-рэ зимычэзыу зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум и 7-м зэхащэ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 12-рэ зимычэзыу зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум и 7-м зэхащэ.

КъумпIыл Мурат Санкт-Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым хэлажьэ

Санкт-Петербург дэт къэгъэлъэгъопIэ гупчэу «Экспофорум» зыфиIорэм Петербург дунэе экономическэ форумыр (ПМЭФ) къыщызэIуахыгъ. Мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 3-м нэс ар кIощт, девизэу иIэр — «Экономикэм зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным амалыкIэхэм алъыхъугъэныр».

КъумпIыл Мурат Санкт-Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым хэлажьэ

Санкт-Петербург дэт къэгъэлъэгъопIэ гупчэу «Экспофорум» зыфиIорэм Петербург дунэе экономическэ форумыр (ПМЭФ) къыщызэIуахыгъ. Мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 3-м нэс ар кIощт, девизэу иIэр — «Экономикэм зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным амалыкIэхэм алъыхъугъэныр».

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт

Проектэу «Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм и Стратегие фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм иятIонэрэ стратегическэ сессие тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Ащ хэлажьэх рес-публикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, муниципа-литетхэм ялIыкIохэр, бизнесым хэщагъэхэр, нэмыкIхэри. Стра-тегическэ сессием икомандэ пэщэныгъэ дызэрехьэ Леонтьевскэ гупчэм и Консорциумэу — AV Group-м игъэIорышIэкIо

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт

Проектэу «Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм и Стратегие фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм иятIонэрэ стратегическэ сессие тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Ащ хэлажьэх рес-публикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, муниципа-литетхэм ялIыкIохэр, бизнесым хэщагъэхэр, нэмыкIхэри. Стра-тегическэ сессием икомандэ пэщэныгъэ дызэрехьэ Леонтьевскэ гупчэм и Консорциумэу — AV Group-м игъэIорышIэкIо

Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ

2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс зэхэкъутэным нэсыгъэ унэкIэ алъытагъэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэн Урысые Федерацием и Къэралыгъо советрэ Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ комиссиеу Урысыем исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофхэр зынэсыгъэхэм язэгъэшIэн фэгъэзагъэмрэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм

Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ

2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс зэхэкъутэным нэсыгъэ унэкIэ алъытагъэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэн Урысые Федерацием и Къэралыгъо советрэ Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ комиссиеу Урысыем исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофхэр зынэсыгъэхэм язэгъэшIэн фэгъэзагъэмрэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм