ПОЛИТИКЭР

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем псэолъэшIынымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ иминистрэу Владимир Якушевым IукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем псэолъэшIынымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ими­нистрэу Владимир Якушевым Москва щыIукIагъ. Лъэпкъ проектэу «Жилье и городская среда» зыфиIорэр рес­публикэм зэрэщагъэцакIэрэм, унэхэм яшIынкIэ проект финансированием зэрэтехьащтхэ шIыкIэм лъэныкъохэр ате­гущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем псэолъэшIынымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ иминистрэу Владимир Якушевым IукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысыем псэолъэшIынымкIэ ыкIи псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ими­нистрэу Владимир Якушевым Москва щыIукIагъ. Лъэпкъ проектэу «Жилье и городская среда» зыфиIорэр рес­публикэм зэрэщагъэцакIэрэм, унэхэм яшIынкIэ проект финансированием зэрэтехьащтхэ шIыкIэм лъэныкъохэр ате­гущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем чIыопс къэкIуапIэхэмрэ экологиемрэкIэ иминистрэ IукIагъ

Адыгэ Республикэр лъэпкъ проектэу «Экологием», псыхъохэм псыр къадэмыкIыным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм, республикэм ичIыопс баиныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм зэрахэлажьэрэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм атегущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием чIыопс къэкIуапIэхэмрэ экологиемрэкIэ иминистрэу Дмитрий Кобылкинымрэ. ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгеим ыцIэкIэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо

Адыгеим и ЛIышъхьэ Урысыем чIыопс къэкIуапIэхэмрэ экологиемрэкIэ иминистрэ IукIагъ

Адыгэ Республикэр лъэпкъ проектэу «Экологием», псыхъохэм псыр къадэмыкIыным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм, республикэм ичIыопс баиныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм зэрахэлажьэрэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм атегущыIагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием чIыопс къэкIуапIэхэмрэ экологиемрэкIэ иминистрэу Дмитрий Кобылкинымрэ. ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгеим ыцIэкIэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо

Проектым амалышIухэр къытыщтых

Урысые Федерацием транспортымкIэ иминистрэу Евгений Дитрих селектор шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъом къэралыгъом ишъо­лъырхэм япащэхэр хэлэжьагъэх. Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъо­гухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн ахэр тегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.

Проектым амалышIухэр къытыщтых

Урысые Федерацием транспортымкIэ иминистрэу Евгений Дитрих селектор шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъом къэралыгъом ишъо­лъырхэм япащэхэр хэлэжьагъэх. Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъо­гухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн ахэр тегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат.

Проектхэм адырагъэштагъ

Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ щыкIагъэхэм апае товарэу, IофшIэнэу ыкIи фэIо-фашIэу къащэфыхэрэм (госзакупки) алъэныкъокIэ зэзэгъыныгъэ шIыкIэу щыIэм фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фашIыщтхэр ары АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм зимычэзыу я XXXVI-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр. Зэхэсы­гъор зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир

Проектхэм адырагъэштагъ

Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ щыкIагъэхэм апае товарэу, IофшIэнэу ыкIи фэIо-фашIэу къащэфыхэрэм (госзакупки) алъэныкъокIэ зэзэгъыныгъэ шIыкIэу щыIэм фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм зэхъокIыныгъэу фашIыщтхэр ары АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм зимычэзыу я XXXVI-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр. Зэхэсы­гъор зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир

Пшъэрылъ шъхьаIэхэр афигъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэрэ Шэуджэн районымрэ яадминистрациехэм япащэхэу ЛIыхэсэ Махьмудрэ Аулъэ Рэщыдэрэ тыгъуасэ зэIукIэгъухэу адыриIагъэхэм муниципалитетхэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ашIыхэрэм, гумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтынхэ фаехэм, республикэм ипащэхэм ыпэкIэ къагъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъухэрэм щатегущыIагъэх.

Пшъэрылъ шъхьаIэхэр афигъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэрэ Шэуджэн районымрэ яадминистрациехэм япащэхэу ЛIыхэсэ Махьмудрэ Аулъэ Рэщыдэрэ тыгъуасэ зэIукIэгъухэу адыриIагъэхэм муниципалитетхэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ашIыхэрэм, гумэкIыгъоу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтынхэ фаехэм, республикэм ипащэхэм ыпэкIэ къагъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъухэрэм щатегущыIагъэх.

Адыгеим иэнергетикэ хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщтым тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Ко­закрэ Москва зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Адыгеим иэнергетикэ хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщтым тегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Ко­закрэ Москва зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

ХэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм 2018-рэ илъэсым Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэм язэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ХэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм 2018-рэ илъэсым Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэм язэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Предпринимательствэм зыкъегъэIэтыгъэным фэIорышIэ

УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Максим Орешкиным зэхищэгъэ видеоконференцием АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Предпринимательствэм зыкъегъэIэтыгъэным фэIорышIэ

УФ-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Максим Орешкиным зэхищэгъэ видеоконференцием АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

ГумэкIыгъохэр шъхьэихыгъэу

Адыгеим щыпсэухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ занкIэу зызыфагъазэм Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм язэхэфын КъумпIыл Мурат ыуж ит. Ащ къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ ыкIи Теуцожь районхэм тыгъуасэ ащыIагъ, гумэкIыгъоу цIыфхэр зэуалIэхэрэм атегущыIагъэх.

ГумэкIыгъохэр шъхьэихыгъэу

Адыгеим щыпсэухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ занкIэу зызыфагъазэм Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм язэхэфын КъумпIыл Мурат ыуж ит. Ащ къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ ыкIи Теуцожь районхэм тыгъуасэ ащыIагъ, гумэкIыгъоу цIыфхэр зэуалIэхэрэм атегущыIагъэх.

Мазэм изэфэхьысыжьхэр

ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъугъэх 2016 — 2017-рэ илъэсхэм пащэхэр зыщызэблахъугъэхэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм янахьыбэр субъектым иIофхэм язытет егъэразэх, яIофхэр нахьышIу хъугъэхэу зылъытэхэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ. Анахь дэгъухэм ахэт Адыгейри.

Мазэм изэфэхьысыжьхэр

ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъугъэх 2016 — 2017-рэ илъэсхэм пащэхэр зыщызэблахъугъэхэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм янахьыбэр субъектым иIофхэм язытет егъэразэх, яIофхэр нахьышIу хъугъэхэу зылъытэхэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ. Анахь дэгъухэм ахэт Адыгейри.

Хэгъэгум ыпашъхьэ гъэхъагъэхэр щыряIэх

Адыгэ Республикэм заом, IофшIэным, УIэшыгъэ кIуачIэхэм ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яветеранхэм я Совет ия V-рэ Пленум щыIагъ.

Хэгъэгум ыпашъхьэ гъэхъагъэхэр щыряIэх

Адыгэ Республикэм заом, IофшIэным, УIэшыгъэ кIуачIэхэм ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм яветеранхэм я Совет ия V-рэ Пленум щыIагъ.

Экспертхэм Адыгеим изэхъокIыныгъэхэм осэ дэгъу къафашIыгъ

Социальнэ ушэтынхэм афэгъэзэгъэ эксперт институтым иушэтыныкIэ икIэуххэр докладэу «Обновление. Два года новой кадровой политики» зыфиIорэм щызэфихьысыжьыгъэх. Урысые Федерацием и Президент къызэригъэнэфэгъэ шIыкIэм тетэу шъолъырхэм пэщэныгъэ ащызехьэгъэнымкIэ амалыкIэхэр къыхэхыгъэнхэм епхыгъэ ушэтынхэмкIэ зэфэхьысыжь шъхьаIэхэр ащ щашIыгъэх.

Экспертхэм Адыгеим изэхъокIыныгъэхэм осэ дэгъу къафашIыгъ

Социальнэ ушэтынхэм афэгъэзэгъэ эксперт институтым иушэтыныкIэ икIэуххэр докладэу «Обновление. Два года новой кадровой политики» зыфиIорэм щызэфихьысыжьыгъэх. Урысые Федерацием и Президент къызэригъэнэфэгъэ шIыкIэм тетэу шъолъырхэм пэщэныгъэ ащызехьэгъэнымкIэ амалыкIэхэр къыхэхыгъэнхэм епхыгъэ ушэтынхэмкIэ зэфэхьысыжь шъхьаIэхэр ащ щашIыгъэх.

Адыгеим автономие зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм изыфэгъэхьазырын тегущыIагъэх

2022-рэ илъэсым республикэм автономие иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс Адыгеим хигъэунэфыкIыщт. Къэралыгъо лъэгапIэм тетэу юбилеир агъэмэфэкIыщт. 2017-рэ илъэсым чъэпыогъум Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ащ фэгъэхьыгъэ Указым ыIапэ кIидзэжьыгъ.

Адыгеим автономие зиIэр илъэси 100 зэрэхъурэм изыфэгъэхьазырын тегущыIагъэх

2022-рэ илъэсым республикэм автономие иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс Адыгеим хигъэунэфыкIыщт. Къэралыгъо лъэгапIэм тетэу юбилеир агъэмэфэкIыщт. 2017-рэ илъэсым чъэпыогъум Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ащ фэгъэхьыгъэ Указым ыIапэ кIидзэжьыгъ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 35-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 27-м зэIуа­гъакIэ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 35-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 27-м зэIуа­гъакIэ.

Адыгеимрэ Иорданиемрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIы­кIоу Урысые Федерацием щыIэ Амджад Адайле тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. Иорданиемрэ Адыгеимрэ язэ­пхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Адыгеимрэ Иорданиемрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIы­кIоу Урысые Федерацием щыIэ Амджад Адайле тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. Иорданиемрэ Адыгеимрэ язэ­пхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Къэбэртэе- Бэлъкъарым кIуагъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэхэм азыфагу илъ зэдэлэжьэныгъэм тегъэпсы­хьагъэу тыгъуасэ Налщык кIуагъэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Къэбэртэе- Бэлъкъарым кIуагъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэхэм азыфагу илъ зэдэлэжьэныгъэм тегъэпсы­хьагъэу тыгъуасэ Налщык кIуагъэ.

Гъэтхапэм и 17-р – Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Адыгэ Республикэм илIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Гъэтхапэм и 17-р – Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Маф

Адыгэ Республикэм илIыкIо къулыкъухэм ядепутатхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Адыгэ Республикэм ипарламентаризмэ и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

IофшIэныр агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ

ОшIэ-дэмышIагъэхэр къэмыхъунхэм ыкIи ахэм къыздахьырэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, мэшIогъэкIосэныр щы­нэ­гъончъэу щытыным афэгъэзэгъэ шъолъыр комиссием зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

IофшIэныр агъэлъэшынэу къафигъэпытагъ

ОшIэ-дэмышIагъэхэр къэмыхъунхэм ыкIи ахэм къыздахьырэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, мэшIогъэкIосэныр щы­нэ­гъончъэу щытыным афэгъэзэгъэ шъолъыр комиссием зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

Адыгеим мыл ордэунэжъ щашIыщт

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тетрэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэмрэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ зэрэщашIыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Адыгеим мыл ордэунэжъ щашIыщт

АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Коми­тетрэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Форвард» зыфиIорэмрэ мыл ордэунэжъ Мыекъуапэ зэрэщашIыщтым фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Унэе мэкъумэщ хъызмэтым изэхэщэн кIагъэгушIущтых

Шъолъыр проектхэр пхырыщыгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу къэралыгъо IэпыIэгъоу республикэм щарагъэгъотырэм зырагъэ­у­шъомбгъущт.

Унэе мэкъумэщ хъызмэтым изэхэщэн кIагъэгушIущтых

Шъолъыр проектхэр пхырыщыгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу къэралыгъо IэпыIэгъоу республикэм щарагъэгъотырэм зырагъэ­у­шъомбгъущт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм и Арбитраж хьыкум иIофышIэхэм пшъэрылъхэр къафигъэуцугъэх

ГъэрекIо Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм и Арбитраж хьыкум иIофышIэхэм пшъэрылъхэр къафигъэуцугъэх

ГъэрекIо Адыгэ Республикэм и Арбитраж хьыкум Iоф зэришIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх.

Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх.

Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу

Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иилъэс IофшIагъэ зыщызэфахьысыжьыгъэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Илъэсым — Iофтхьэбзэ 200-м ехъу

Урысые народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иилъэс IофшIагъэ зыщызэфахьысыжьыгъэ конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэкIорэ Джэпсалъэм къызэрэщиIуагъэу, чIыопсым ылъэныкъокIэ гумэкIыгъохэу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэр къыдэгъэкIыжьынымрэ шIэныгъэмрэ алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм, нэбгырэ пэпчъ япшъэрылъ, ау ныбжьыкIэхэри чанэу ащ къыхэлэжьэнхэу къяджагъ. Мы лъэныкъом мэхьанэшхо реты ыкIи ежь ышъхьэкIи лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу

Къэралыгъо пшъэрылъхэм адиштэу

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фэкIорэ Джэпсалъэм къызэрэщиIуагъэу, чIыопсым ылъэныкъокIэ гумэкIыгъохэу къэуцухэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэр къыдэгъэкIыжьынымрэ шIэныгъэмрэ алъэныкъокIэ Iоф зышIэхэрэм, нэбгырэ пэпчъ япшъэрылъ, ау ныбжьыкIэхэри чанэу ащ къыхэлэжьэнхэу къяджагъ. Мы лъэныкъом мэхьанэшхо реты ыкIи ежь ышъхьэкIи лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу

Илъэс зэфэхьысыжь

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр 2019-рэ илъэсэу къихьагъэмкIэ апэрагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2018-рэ илъэсэу икIыгъэм республикэм экономикэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь ащ къыщишIыгъ.

Илъэс зэфэхьысыжь

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм я XXXIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр 2019-рэ илъэсэу къихьагъэмкIэ апэрагъ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат 2018-рэ илъэсэу икIыгъэм республикэм экономикэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжь ащ къыщишIыгъ.