ПОЛИТИКЭР

Язэпхыныгъэ нахь агъэпытэ

Мы мафэхэм Тыркуем икъалэу Самсун къикIыгъэ лIыкIохэр республикэм щыIагъэх. Туризмэм ылъэныкъокIэ лъэныкъуитIум Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Язэпхыныгъэ нахь агъэпытэ

Мы мафэхэм Тыркуем икъалэу Самсун къикIыгъэ лIыкIохэр республикэм щыIагъэх. Туризмэм ылъэныкъокIэ лъэныкъуитIум Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Адыгеим ихэхъоныгъэ иIофыгъо шъхьаIэхэр

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо иIофшIэн фэхъугъэ кIэуххэмкIэ зытегущыIэгъэхэ Iофыгъо пэпчъ зэшIохыкIэ амалэу фэхъущтым къалэу Мыекъуапэ щыхэплъэщтых.

Адыгеим ихэхъоныгъэ иIофыгъо шъхьаIэхэр

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо иIофшIэн фэхъугъэ кIэуххэмкIэ зытегущыIэгъэхэ Iофыгъо пэпчъ зэшIохыкIэ амалэу фэхъущтым къалэу Мыекъуапэ щыхэплъэщтых.

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI дахэу Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 1-м Мыекъуапэ щыкIогъэ демонстрациемрэ митингымрэ нэбгырэ мини 4,5-рэ фэдиз ахэлэжьагъ.

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI дахэу Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 1-м Мыекъуапэ щыкIогъэ демонстрациемрэ митингымрэ нэбгырэ мини 4,5-рэ фэдиз ахэлэжьагъ.

КIэлэцIыкIухэр щынэгъончъэу зэрэзэращэщтхэм тегущыIагъэх

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм IофыгъуиплI къыщаIэтыгъ.

КIэлэцIыкIухэр щынэгъончъэу зэрэзэращэщтхэм тегущыIагъэх

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм IофыгъуиплI къыщаIэтыгъ.

Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэм янэшэнэ шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу зэхащагъэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет хэтхэр, энергетикэмкIэ ыкIи чIыопсымкIэ министерствэхэм, Ростуризмэм ялIыкIохэр гипсышI заводэу «Волма — Мыекъуапэ» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъэх.

Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэм янэшэнэ шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу зэхащагъэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет хэтхэр, энергетикэмкIэ ыкIи чIыопсымкIэ министерствэхэм, Ростуризмэм ялIыкIохэр гипсышI заводэу «Волма — Мыекъуапэ» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъэх.

Республикэм IэпыIэгъу къыфэхъущтых

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ.

Республикэм IэпыIэгъу къыфэхъущтых

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ.

КъумпIыл Мурат республикэм ипэщагъэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат илъэс пчъагъэхэм къакIоцI республикэм пэщэныгъэ дызезыхьэгъэхэ Джарымэ Аслъанрэ ТхьакIущынэ Аслъанрэ аIукIагъ.

КъумпIыл Мурат республикэм ипэщагъэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат илъэс пчъагъэхэм къакIоцI республикэм пэщэныгъэ дызезыхьэгъэхэ Джарымэ Аслъанрэ ТхьакIущынэ Аслъанрэ аIукIагъ.

Адыгэ къуаер Сербием ащэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Республикэу Сербием и Полномочнэ ЛIыкIоу УФ-м щыIэ Славенко Терзич тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Адыгэ къуаер Сербием ащэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Республикэу Сербием и Полномочнэ ЛIыкIоу УФ-м щыIэ Славенко Терзич тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

ШЭУДЖЭН Сэфэр: «ШIуагъэ къытэу Iоф тшIэщт»

— Сэфэр, илъэс 25-рэ хъугъэу Iоф зышIэрэ Парламентым шэн—хэбзэшIоу зэIуигъэ­кIа­гъэхэр шъо, яхэнэрэ зэ­IугъэкIэгъум хэхьэгъэ депутатхэм, лъышъо­гъэкIуатэх. Ащ урыгушхонэу зэрэщытым дакIоу, пшъэдэкIы­жьы­шхуи пылъ. АР—м и Къэралыгъо Совет — Хасэм икомитет шъхьаIэхэм ащыщым итхьаматэ уригуадз. Непэ сыда анахьэу шъунаIэ зытетыр, IофшIэныр сыдэущтэу

ШЭУДЖЭН Сэфэр: «ШIуагъэ къытэу Iоф тшIэщт»

— Сэфэр, илъэс 25-рэ хъугъэу Iоф зышIэрэ Парламентым шэн—хэбзэшIоу зэIуигъэ­кIа­гъэхэр шъо, яхэнэрэ зэ­IугъэкIэгъум хэхьэгъэ депутатхэм, лъышъо­гъэкIуатэх. Ащ урыгушхонэу зэрэщытым дакIоу, пшъэдэкIы­жьы­шхуи пылъ. АР—м и Къэралыгъо Совет — Хасэм икомитет шъхьаIэхэм ащыщым итхьаматэ уригуадз. Непэ сыда анахьэу шъунаIэ зытетыр, IофшIэныр сыдэущтэу

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игу­бернаторэу Венниамин Кондратьевымрэ шъолъыритIумэ язэдэлэжьэныгъэ зэрагъэпытэщтым ехьылIэгъэ зэдэгущыIэгъухэр Краснодар щызэдыряIагъэх.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игу­бернаторэу Венниамин Кондратьевымрэ шъолъыритIумэ язэдэлэжьэныгъэ зэрагъэпытэщтым ехьылIэгъэ зэдэгущыIэгъухэр Краснодар щызэдыряIагъэх.

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгеим щыIагъ

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу Темрезов Рэщыд Хэгъэгу зэошхом текIоныгъэр къызыщыдэтхыгъэм ия 72-рэ илъэс ехъулIэу Адыгеим къэкIогъагъ, анахь агъэлъэпIэрэ чIыпIэхэу шIэжьым епхыгъэхэм язэгъэлъэгъункIэ Iофтхьабзэр ублагъэ хъугъэ.

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгеим щыIагъ

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу Темрезов Рэщыд Хэгъэгу зэошхом текIоныгъэр къызыщыдэтхыгъэм ия 72-рэ илъэс ехъулIэу Адыгеим къэкIогъагъ, анахь агъэлъэпIэрэ чIыпIэхэу шIэжьым епхыгъэхэм язэгъэлъэгъункIэ Iофтхьабзэр ублагъэ хъугъэ.

МэфэкIхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм пай

Терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ республикэ комиссиемрэ оперативнэ штабымрэ тыгъуасэ яIэгъэ зэхэсыгъом тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

МэфэкIхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм пай

Терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ республикэ комиссиемрэ оперативнэ штабымрэ тыгъуасэ яIэгъэ зэхэсыгъом тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ияпшIэнэрэ зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 26-м зэIуагъакIэ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ияпшIэнэрэ зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 26-м зэIуагъакIэ.

ПшъэрылъыкIэхэр агъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ ипащэу Хьатэгъу Налбый къалэу Мыекъуапэ правительствэм и Унэу дэтым зэIукIэ­гъу щыдыриIагъ.

ПшъэрылъыкIэхэр агъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ ипащэу Хьатэгъу Налбый къалэу Мыекъуапэ правительствэм и Унэу дэтым зэIукIэ­гъу щыдыриIагъ.

Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт

Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Адыгеим сомэ миллиони 3-рэ мин 228-рэ къыфы­хагъэкIыщт.

Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт

Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Адыгеим сомэ миллиони 3-рэ мин 228-рэ къыфы­хагъэкIыщт.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшын фае

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие и Пащэ дэжь щыIэ Трахъо Тимур 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъэм едэIугъ.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшын фае

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие и Пащэ дэжь щыIэ Трахъо Тимур 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъэм едэIугъ.

Адыгеим щашIыщт

Мегаватти 150-рэ кIуачIэ зиIэ жьыкIэ Iоф зышIэщт паркым ишIын иапэрэ едзыгъо ­Адыгеим щырагъэжьагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгеим щашIыщт

Мегаватти 150-рэ кIуачIэ зиIэ жьыкIэ Iоф зышIэщт паркым ишIын иапэрэ едзыгъо ­Адыгеим щырагъэжьагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

КъумпIыл Мурат зэIукIэм хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат IофшIэным епхыгъэу Ярославль зэкIом хэбзэгъэуцуным игъэ­цэкIэн иIофыгъохэмкIэ зэIукIэу ащ щы­кIуагъэм хэлэжьагъ.

КъумпIыл Мурат зэIукIэм хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат IофшIэным епхыгъэу Ярославль зэкIом хэбзэгъэуцуным игъэ­цэкIэн иIофыгъохэмкIэ зэIукIэу ащ щы­кIуагъэм хэлэжьагъ.

Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Илыегъэ уплъэкIунхэр бизнесым тедгъаохэ хъущтэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат Урысыем хэбзэIахьхэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Ды­шъэкI Адамрэ Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбыйрэ зэIукIэгъу адыри­Iагъ.

Илыегъэ уплъэкIунхэр бизнесым тедгъаохэ хъущтэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат Урысыем хэбзэIахьхэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Ды­шъэкI Адамрэ Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбыйрэ зэIукIэгъу адыри­Iагъ.

КЪУМПIЫЛ Мурат: «ЦIыфхэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ обществэм тыгурыIоным тэркIэ мэхьанэшхо иI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномо­ченнэу Адыгеим щыIэ Анатолий Осокиным Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм щы­IукIагъ.

КЪУМПIЫЛ Мурат: «ЦIыфхэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ обществэм тыгурыIоным тэркIэ мэхьанэшхо иI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномо­ченнэу Адыгеим щыIэ Анатолий Осокиным Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм щы­IукIагъ.

Ассоциацием Iофэу ышIагъэм тегущыIагъэх

Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия ХV-рэ зэфэс Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Ассоциацием Iофэу ышIагъэм тегущыIагъэх

Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия ХV-рэ зэфэс Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Ермэлыкъым щагъэнэфэгъэ уасэхэм агъэрэзагъэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат блэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъуапэ щызэхащэгъэ ермэлы­къым щыIагъ.

Ермэлыкъым щагъэнэфэгъэ уасэхэм агъэрэзагъэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат блэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъуапэ щызэхащэгъэ ермэлы­къым щыIагъ.

Пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу бэмышIэу IэнатIэм Iухьэгъэ Вячеслав Лотаковым зэIукIэгъу ды­риIагъ.

Пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу бэмышIэу IэнатIэм Iухьэгъэ Вячеслав Лотаковым зэIукIэгъу ды­риIагъ.

Телеканалэу «Россия 1-мкIэ» къагъэлъэгъощт

Федеральнэ телеканалэу «Россия 1» зыфиIорэм къикIы­гъэ купым мэфэ заулэ хъугъэу Адыгэ Республикэм Iоф щешIэ.

Телеканалэу «Россия 1-мкIэ» къагъэлъэгъощт

Федеральнэ телеканалэу «Россия 1» зыфиIорэм къикIы­гъэ купым мэфэ заулэ хъугъэу Адыгэ Республикэм Iоф щешIэ.