ПОЛИТИКЭР

Адыгеим и ЛIышъхьэ къэралыгъом ипащэ игъоу ылъэгъугъэхэм адыригъэштагъ

Партиеу «Единэ Россием» ия ХIХ-рэ зэфэс Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къы­зэIуихыгъ. Зэфэсым ипленарнэ зэхэсыгъорэ партием и Апшъэрэ Совет ыкIи партием и Генеральнэ Совет зэ­дыряIэгъэ зэхэсыгъомрэ Урысые Федерацием и Премьер-министрэу, «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым зэрищагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къэралыгъом ипащэ игъоу ылъэгъугъэхэм адыригъэштагъ

Партиеу «Единэ Россием» ия ХIХ-рэ зэфэс Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къы­зэIуихыгъ. Зэфэсым ипленарнэ зэхэсыгъорэ партием и Апшъэрэ Совет ыкIи партием и Генеральнэ Совет зэ­дыряIэгъэ зэхэсыгъомрэ Урысые Федерацием и Премьер-министрэу, «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым зэрищагъэх.

Апэрэ еджэгъумкIэ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я XLII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэр къихьащт 2020-рэ илъэс бюджетымрэ 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэмрэ. Ар зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

Апэрэ еджэгъумкIэ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я XLII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэр къихьащт 2020-рэ илъэс бюджетымрэ 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэмрэ. Ар зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

АР-м и парламент

КъызкIэлъэIугъэхэр афагъэцэкIагъэмэ Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм зэдагъэфедэхэрэм ягъэкIэжьын ыкIи къэлэ щыIакIэр Iэрыфэгъоу гъэпсыгъэным афы­тегъэ­псы­хьэгъэ программэхэр къалэу Мыекъуапэ зэрэщагъэцакIэхэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Парла­мен­тым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэхищэгъагъ.

АР-м и парламент

КъызкIэлъэIугъэхэр афагъэцэкIагъэмэ Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм зэдагъэфедэхэрэм ягъэкIэжьын ыкIи къэлэ щыIакIэр Iэрыфэгъоу гъэпсыгъэным афы­тегъэ­псы­хьэгъэ программэхэр къалэу Мыекъуапэ зэрэщагъэцакIэхэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Парла­мен­тым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэхищэгъагъ.

Сыдигъуи къыдалъытэнэу къяджагъ

«КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ про­ектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Координационнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIа­гъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

Сыдигъуи къыдалъытэнэу къяджагъ

«КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ про­ектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Координационнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIа­гъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

КъумпIыл Мурат «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ и Секретарэу хадзыгъ

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXII-рэ Конференцие тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIуагъ.

КъумпIыл Мурат «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ и Секретарэу хадзыгъ

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXII-рэ Конференцие тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIуагъ.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Бахрейн и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Урысыем щыIэ Ахмед Аль-Саати тыгъуасэ IукIагъ, тапэкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Бахрейн и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Урысыем щыIэ Ахмед Аль-Саати тыгъуасэ IукIагъ, тапэкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Федеральнэ IэпыIэгъу тедзэ зэратыщт шъолъыри 10-м Адыгеир ащыщ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием ишъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Прави­тель­ствэ комис­сием иIофшIэн хэлэжьагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко зэхэсыгъор зэрищагъ.

Федеральнэ IэпыIэгъу тедзэ зэратыщт шъолъыри 10-м Адыгеир ащыщ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием ишъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Прави­тель­ствэ комис­сием иIофшIэн хэлэжьагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко зэхэсыгъор зэрищагъ.

ЯIофшIэн агъэлъэшынэу къяджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Пу­тиным Урысые Феде­рацием и Къэралыгъо Со­вет ипрезидиум изэ­хэ­сыгъоу псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэр тыгъуасэ зэрищагъ. Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

ЯIофшIэн агъэлъэшынэу къяджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Пу­тиным Урысые Феде­рацием и Къэралыгъо Со­вет ипрезидиум изэ­хэ­сыгъоу псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэр тыгъуасэ зэрищагъ. Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

КъумпIыл Мурат: «Партием ипрограммэхэр шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэнхэм тыдэлажьэ»

Партием и Тхьаматэу, Урысыем и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым шъолъырхэм япащэхэм тыгъуасэ Москва зэIукIэгъу щадыриIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

КъумпIыл Мурат: «Партием ипрограммэхэр шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэнхэм тыдэлажьэ»

Партием и Тхьаматэу, Урысыем и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым шъолъырхэм япащэхэм тыгъуасэ Москва зэIукIэгъу щадыриIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Аб­хъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэ­лэжьагъэх.

Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Аб­хъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэ­лэжьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

Я 3-рэ дунэе форумэу «Урысые энергетическэ тхьамаф» зыфиIоу чъэпыогъум и 2-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс Москва щыкIощтым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

Я 3-рэ дунэе форумэу «Урысые энергетическэ тхьамаф» зыфиIоу чъэпыогъум и 2-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс Москва щыкIощтым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэ.

Ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ

Тыгъуасэ шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр республикэм иеджапIэхэм зэкIэми ащыкIуагъэх. Дэеу зылъэгъухэрэм ыкIи тэрэзэу зэхэзымыххэрэм я Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернат щыIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ

Тыгъуасэ шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр республикэм иеджапIэхэм зэкIэми ащыкIуагъэх. Дэеу зылъэгъухэрэм ыкIи тэрэзэу зэхэзымыххэрэм я Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернат щыIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Спортым республикэм зыщиушъомбгъуным анаIэ тет

Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ, псауныгъэр зыщагъэпытэщт комплексыкIэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къащызэIуахыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъэх УФ-м спортымкIэ иминистрэу Павел Колобковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Спортым республикэм зыщиушъомбгъуным анаIэ тет

Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ, псауныгъэр зыщагъэпытэщт комплексыкIэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къащызэIуахыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъэх УФ-м спортымкIэ иминистрэу Павел Колобковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Башкортостан и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Радий Хабировымрэ мы шъолъырым и Правительствэ илIыкIо купрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Башкортостан и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Радий Хабировымрэ мы шъолъырым и Правительствэ илIыкIо купрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

Лъыплъэн Iофыр нахь агъэлъэшыщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ Советэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ АР-м и Министерствэ щызэхащагъэм хэтхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх мы министер­ствэм ипащэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзанрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Ныбэ Руслъанрэ.

Лъыплъэн Iофыр нахь агъэлъэшыщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ Советэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ АР-м и Министерствэ щызэхащагъэм хэтхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх мы министер­ствэм ипащэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзанрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Ныбэ Руслъанрэ.

Iэрыфэгъоу щытыныр анахь шъхьаI

Къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэу ыкIи Iэрыфэгъоу афэгъэцэкIэгъэнхэм фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъо щыIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Iэрыфэгъоу щытыныр анахь шъхьаI

Къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэу ыкIи Iэрыфэгъоу афэгъэцэкIэгъэнхэм фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъо щыIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Анахьыбэу зытегущыIагъэхэр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изыгъэпсэфыгъо уахътэ ригъэжьэным ыпэкIэ зэхэсыгъоу иIагъэм къуаджэм пенсионерхэу дэсхэм страхованиемкIэ пенсиеу къаратырэр, гъогурыкIоным изэхэщэн, цIыфым ипсауныгъэ зэрарышхо къыфэзыхьырэ амброзием игъэкIодын, сабыибэ зэрысхэм ыкIи унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр анахьыбэу зыщытегущыIагъэхэм ащыщых.

Анахьыбэу зытегущыIагъэхэр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изыгъэпсэфыгъо уахътэ ригъэжьэным ыпэкIэ зэхэсыгъоу иIагъэм къуаджэм пенсионерхэу дэсхэм страхованиемкIэ пенсиеу къаратырэр, гъогурыкIоным изэхэщэн, цIыфым ипсауныгъэ зэрарышхо къыфэзыхьырэ амброзием игъэкIодын, сабыибэ зэрысхэм ыкIи унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр анахьыбэу зыщытегущыIагъэхэм ащыщых.

IофшIэныр зэрэлъыкIуатэрэм тегущыIагъэх

Шъолъырым ипсыхъо хъызмэт комплекс хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, мыщкIэ гумэкIыгъоу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ амалхэр гъэнэфэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

IофшIэныр зэрэлъыкIуатэрэм тегущыIагъэх

Шъолъырым ипсыхъо хъызмэт комплекс хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, мыщкIэ гумэкIыгъоу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ амалхэр гъэнэфэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

Хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ ыцIэкIэ Адыгеим икураторэу, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэт, Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Оксана Лут, Урысые Федерацием энергетикэмкIэ иминистрэ игуадзэу Анатолий Яновскэр, Урысые Федерацием экономикэ

Хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ ыцIэкIэ Адыгеим икураторэу, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэт, Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Оксана Лут, Урысые Федерацием энергетикэмкIэ иминистрэ игуадзэу Анатолий Яновскэр, Урысые Федерацием экономикэ

АмалышIухэр аIэкIэлъ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ Диагностическэ гупчэм тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ иIофшIэн зэригъэпсырэм, медицинэ IэпыIэгъоу щарагъэгъотырэм республикэм ипащэ защигъэгъозагъ, цIыфхэм, врачхэм, специалистхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

АмалышIухэр аIэкIэлъ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ Диагностическэ гупчэм тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ иIофшIэн зэригъэпсырэм, медицинэ IэпыIэгъоу щарагъэгъотырэм республикэм ипащэ защигъэгъозагъ, цIыфхэм, врачхэм, специалистхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Язэпхыныгъэ агъэпытэзэ…

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэм (Кубаньэнерго) игенеральнэ директорэу Сергей Сергеевым тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Язэпхыныгъэ агъэпытэзэ…

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэм (Кубаньэнерго) игенеральнэ директорэу Сергей Сергеевым тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Сабыйхэм япсауныгъэ пстэуми анахь шъхьаI

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу Италием икъалэу Куртатоне ипащэхэм тыгъуасэ зэдэгущыIэгъу адыриIагъ. Аутизмэ узыр зиIэ сабыйхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ социальнэ проект лъэныкъохэм зэдагъэцакIэ.

Сабыйхэм япсауныгъэ пстэуми анахь шъхьаI

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу Италием икъалэу Куртатоне ипащэхэм тыгъуасэ зэдэгущыIэгъу адыриIагъ. Аутизмэ узыр зиIэ сабыйхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ социальнэ проект лъэныкъохэм зэдагъэцакIэ.

Зэфэхьысыжьхэр, гухэлъхэр

Пилотнэ проектэу «КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэм игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэфэхьысыжьхэр, гухэлъхэр

Пилотнэ проектэу «КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэм игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.