ПОЛИТИКЭР

Хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэр ауплъэкIугъ

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэр ауплъэкIугъ

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

«ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэхищэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиныр, республикэм икъэлэ шъхьаIэ икъулыкъу зэфэшъхьафхэм ыкIи псэупIэ инспекцием япащэхэр, гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэхэр. Мыекъуапэ щыпсэурэ Наталья Комиссаровам зыкъызэрафигъэзэгъэ Iофыгъохэм ахэр ахэплъагъэх.

«ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэхищэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиныр, республикэм икъэлэ шъхьаIэ икъулыкъу зэфэшъхьафхэм ыкIи псэупIэ инспекцием япащэхэр, гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэхэр. Мыекъуапэ щыпсэурэ Наталья Комиссаровам зыкъызэрафигъэзэгъэ Iофыгъохэм ахэр ахэплъагъэх.

ЯIофшIагъэ тарихъым къыхэнэжьыгъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр (Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэр) зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу «Адыгеим ипарламентаризмэ итарихъ ыкIи непэрэ уахътэр» зыфиIорэ Iэнэ хъураер тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

ЯIофшIагъэ тарихъым къыхэнэжьыгъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр (Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэр) зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу «Адыгеим ипарламентаризмэ итарихъ ыкIи непэрэ уахътэр» зыфиIорэ Iэнэ хъураер тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

АнаIэ нахь зытырагъэтыщтхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищэгъэ планернэ зэхэсыгъом зигъо Iофыгъоу къэуцугъэхэм ащытегущыIагъэх.

АнаIэ нахь зытырагъэтыщтхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищэгъэ планернэ зэхэсыгъом зигъо Iофыгъоу къэуцугъэхэм ащытегущыIагъэх.

Къырым имэфэкI дэтэгощы

Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызыхэхьажьыгъэхэр илъэси 3 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр Мыекъуапэ щыкIуагъ. Хабзэм икъулыкъушIэхэр, республикэм иобщественнэ движениехэр, культурэм иIофышIэхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх.

Къырым имэфэкI дэтэгощы

Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызыхэхьажьыгъэхэр илъэси 3 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр Мыекъуапэ щыкIуагъ. Хабзэм икъулыкъушIэхэр, республикэм иобщественнэ движениехэр, культурэм иIофышIэхэр зэхахьэм хэлэжьагъэх.

Прокурор хъунымкIэ зикандидатурэ къагъэлъэгъуагъэм комиссием дыригъэштагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат УФ-м и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ АР-м ипрокурор хъунымкIэ къыгъэлъэгъогъэ кандидатурэм хэплъэгъэным фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Урысыем и Генеральнэ прокурор игуадзэу Юрий Пономаревыр ыкIи мы IэнатIэм IугъэхьэгъэнымкIэ Краснодар

Прокурор хъунымкIэ зикандидатурэ къагъэлъэгъуагъэм комиссием дыригъэштагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат УФ-м и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ АР-м ипрокурор хъунымкIэ къыгъэлъэгъогъэ кандидатурэм хэплъэгъэным фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъо зэрищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Урысыем и Генеральнэ прокурор игуадзэу Юрий Пономаревыр ыкIи мы IэнатIэм IугъэхьэгъэнымкIэ Краснодар

ЯIэнатIэхэм аIухьагъэх

Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие ипащэу хадзыгъэ Александр Бутусовыр иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ щыIагъ.

ЯIэнатIэхэм аIухьагъэх

Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие ипащэу хадзыгъэ Александр Бутусовыр иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ щыIагъ.

КъумпIыл Мурат Адыгэ электросетым пэщакIэу фашIыгъэм IукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Александр Гавриловым бэмышIэу IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

КъумпIыл Мурат Адыгэ электросетым пэщакIэу фашIыгъэм IукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Александр Гавриловым бэмышIэу IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Адыгэ Республикэм и Парламент илъэс 25-рэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэ (Хасэ) зызэхащагъэр илъэс 25-рэ хъугъэ.

Адыгэ Республикэм и Парламент илъэс 25-рэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэ (Хасэ) зызэхащагъэр илъэс 25-рэ хъугъэ.

Адыгеим къыщызэIуахыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ФГАУ-у «МНТК «Микрохирургия глаза» зыфиIоу академикэу С. Н. Федоровым ыцIэ зыхьырэм игенеральнэ директорэу, профессорэу, медицинэ шIэны-гъэхэмкIэ докторэу Александр Чухраевым ыкIи мы клиникэм икъутамэу Краснодар дэтым ипащэу Сергей Сахновым тыгъуасэ IофшIэгъу

Адыгеим къыщызэIуахыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ФГАУ-у «МНТК «Микрохирургия глаза» зыфиIоу академикэу С. Н. Федоровым ыцIэ зыхьырэм игенеральнэ директорэу, профессорэу, медицинэ шIэны-гъэхэмкIэ докторэу Александр Чухраевым ыкIи мы клиникэм икъутамэу Краснодар дэтым ипащэу Сергей Сахновым тыгъуасэ IофшIэгъу

КъумпIыл Мурат Астрахань дэт Федеральнэ гупчэм иврач шъхьаIэ дыриIэгъэ зэIукIэгъур

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къалэу Астрахань IофшIэным епхыгъэу зыщэIэм, гулъынтфэ хирургиемкIэ Федеральнэ гупчэм иврач шъхьаIэу Дмитрий Тарасовым зэIукIэгъу ды­риIагъ.

КъумпIыл Мурат Астрахань дэт Федеральнэ гупчэм иврач шъхьаIэ дыриIэгъэ зэIукIэгъур

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къалэу Астрахань IофшIэным епхыгъэу зыщэIэм, гулъынтфэ хирургиемкIэ Федеральнэ гупчэм иврач шъхьаIэу Дмитрий Тарасовым зэIукIэгъу ды­риIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр Урысыем щынэгъончъагъэмкIэ и Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Урысые Федерацием щынэ­гъон­чъагъэмкIэ и Совет исекретарэу Николай Патрушевым тыгъуасэ къалэу Астрахань зэхэсыгъо щызэрищагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэр Урысыем щынэгъончъагъэмкIэ и Совет изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Урысые Федерацием щынэ­гъон­чъагъэмкIэ и Совет исекретарэу Николай Патрушевым тыгъуасэ къалэу Астрахань зэхэсыгъо щызэрищагъ.

Зыгъэпсэфыгъо уахътэм зыфагъэхьазыры

КIэлэцIыкIухэм зызыщагъэпсэфырэ ыкIи япсауныгъэ зыщагъэпытэрэ лагерьхэу 2017-рэ илъэсым Iоф зышIэщтхэм афэгъэхьыгъэ видеоконференцие УФ-м и Правительствэ ипащэ игуадзэу Ольга Голодец зэ­хищагъ.

Зыгъэпсэфыгъо уахътэм зыфагъэхьазыры

КIэлэцIыкIухэм зызыщагъэпсэфырэ ыкIи япсауныгъэ зыщагъэпытэрэ лагерьхэу 2017-рэ илъэсым Iоф зышIэщтхэм афэгъэхьыгъэ видеоконференцие УФ-м и Правительствэ ипащэ игуадзэу Ольга Голодец зэ­хищагъ.

Щынэгъончъэным иIофыгъохэм атегущыIагъэх

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ Iофыгъохэр къэмыгъэхъугъэнхэм ыкIи ахэм къыздахьырэ тхьамыкIагъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, мэшIогъэкIосэныр щынэгъончъэным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

Щынэгъончъэным иIофыгъохэм атегущыIагъэх

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ Iофыгъохэр къэмыгъэхъугъэнхэм ыкIи ахэм къыздахьырэ тхьамыкIагъохэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, мэшIогъэкIосэныр щынэгъончъэным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм иябгъонэрэ зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым гъэтхапэм и 15-м зэIуагъакIэ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм иябгъонэрэ зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым гъэтхапэм и 15-м зэIуагъакIэ.

«Кавказ математическэ олимпиадэр» Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ

Я II-рэ Дунэе олимпиадэр къызэIуа­хыным ыпэкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэ-рылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат жюрим итхьаматэу, олимпиадэм изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэу, Республикэ естественнэ-математическэ еджапIэм ипащэу Мамый Даутэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

«Кавказ математическэ олимпиадэр» Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ

Я II-рэ Дунэе олимпиадэр къызэIуа­хыным ыпэкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэ-рылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат жюрим итхьаматэу, олимпиадэм изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэу, Республикэ естественнэ-математическэ еджапIэм ипащэу Мамый Даутэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ ипшъэ-рылъхэр зыгъэцэкIэщтыр агъэнэфагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат и УказкIэ Адыгэ Рес­публикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнэу Олег Топоровыр ыгъэнэфагъ.

Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ ипшъэ-рылъхэр зыгъэцэкIэщтыр агъэнэфагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат и УказкIэ Адыгэ Рес­публикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнэу Олег Топоровыр ыгъэнэфагъ.

Осмэн Альберт Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэу хадзыгъ

Муниципальнэ образованиеу «Красногвардейскэ районым» инароднэ депутатхэм я Совет ия 58-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу Анатолий Ершовым.

Осмэн Альберт Красногвардейскэ районым иадминистрацие ипащэу хадзыгъ

Муниципальнэ образованиеу «Красногвардейскэ районым» инароднэ депутатхэм я Совет ия 58-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу Анатолий Ершовым.

Адыгеир Урысыем ишъолъыр анахь дэгъухэм ахалъытагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм республикэм иотраслэ министерствэхэм япащэхэм джырэблагъэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

Адыгеир Урысыем ишъолъыр анахь дэгъухэм ахалъытагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм республикэм иотраслэ министерствэхэм япащэхэм джырэблагъэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

ЦIыфхэм IэпыIэгъу афэхъущтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат тыгъуасэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх.

ЦIыфхэм IэпыIэгъу афэхъущтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат тыгъуасэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх.

Адыгеим ипромышленнэ предприятиехэм хэхъоныгъэ ашIыным иамалхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Урысые Федерацием промышленно­стым­кIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ зэдэгущыIэгъухэр Москва бэмышIэу щызэдыря­Iагъэх.

Адыгеим ипромышленнэ предприятиехэм хэхъоныгъэ ашIыным иамалхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Урысые Федерацием промышленно­стым­кIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ зэдэгущыIэгъухэр Москва бэмышIэу щызэдыря­Iагъэх.

Бзылъфыгъэхэм афэгушIуагъэх

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ехъулIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэ цIэры­Iохэм аIукIагъ, ямэ­фэкIыкIэ ахэм афэгу­шIуагъ.

Бзылъфыгъэхэм афэгушIуагъэх

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ ехъулIэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэурэ бзылъфыгъэ цIэры­Iохэм аIукIагъ, ямэ­фэкIыкIэ ахэм афэгу­шIуагъ.

Урысыем и МЧС ипащэрэ КъумпIыл Муратрэ язэIукIэгъу

Урысыем и МЧС ипащэу Владимир Пучковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ бэмышIэу Москва IофшIэгъу зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Урысыем и МЧС ипащэрэ КъумпIыл Муратрэ язэIукIэгъу

Урысыем и МЧС ипащэу Владимир Пучковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ бэмышIэу Москва IофшIэгъу зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм федеральнэ министрэхэм зэдэгущыIэгъухэр адыриIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэ­лъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­п­Iыл Мурат Москва щыIэзэ, Урысые Фе­де­ра­цием промышленностымрэ сатыум­рэкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ Урысыем и МЧС ипащэу Владимир Пучковымрэ аIукIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм федеральнэ министрэхэм зэдэгущыIэгъухэр адыриIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэ­лъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­п­Iыл Мурат Москва щыIэзэ, Урысые Фе­де­ра­цием промышленностымрэ сатыум­рэкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ Урысыем и МЧС ипащэу Владимир Пучковымрэ аIукIагъ.

ЦIыфхэр амыгъэпцIэнхэм лъыплъэгъэныр

ПравопорядкэмкIэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

ЦIыфхэр амыгъэпцIэнхэм лъыплъэгъэныр

ПравопорядкэмкIэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.