ПОЛИТИКЭР

Шъолъырым ихэхъоныгъэ тегущыIагъэх

ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Ва­лентина Матвиенкэмрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ Москва IофшIэгъу зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Шъолъырым ихэхъоныгъэ тегущыIагъэх

ФедерациемкIэ Советым и Тхьаматэу Ва­лентина Матвиенкэмрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ тыгъуасэ Москва IофшIэгъу зэIукIэгъу щызэдыряIагъ.

Урысыем и Президент Федеральнэ ЗэIукIэм илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм къеджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм тыгъуасэ къеджагъ. Ащ хэлэжьагъэх ФедерациемкIэ Советым хэтхэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэр, федеральнэ министрэхэр, УФ-м и Конституционнэ ыкIи Апшъэрэ хьыкумхэм ятхьаматэхэр, шъолъырхэм япащэхэр, динлэжьхэр, нэмыкIхэри, зэкIэмкIи

Урысыем и Президент Федеральнэ ЗэIукIэм илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм къеджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм тыгъуасэ къеджагъ. Ащ хэлэжьагъэх ФедерациемкIэ Советым хэтхэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэр, федеральнэ министрэхэр, УФ-м и Конституционнэ ыкIи Апшъэрэ хьыкумхэм ятхьаматэхэр, шъолъырхэм япащэхэр, динлэжьхэр, нэмыкIхэри, зэкIэмкIи

Зэфэхьысыжьхэмрэ пшъэрылъы­кIэхэмрэ

Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэ­рэм, ахэм зэфэхьысыжьэу афэхъу­хэ­рэм, тапэкIэ пшъэрылъэу къэу­цу­хэрэм афэгъэхьыгъагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр.

Зэфэхьысыжьхэмрэ пшъэрылъы­кIэхэмрэ

Адыгэ Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу ышIыхэ­рэм, ахэм зэфэхьысыжьэу афэхъу­хэ­рэм, тапэкIэ пшъэрылъэу къэу­цу­хэрэм афэгъэхьыгъагъ АР-м иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ губернаторхэм я Клуб изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэу­гъоеным тегъэпсыхьэгъэ шIыкIэхэр зыща­гъэ­федэхэрэ программэу «Эффективный ре­гион» зыфиIорэр зыщагъэцэкIэрэ щъо­лъыр­хэм ягубернаторхэм я Клуб иапэрэ зэ­хэсы­гъо хэлэжьагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ губернаторхэм я Клуб изэхэсыгъо хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэу­гъоеным тегъэпсыхьэгъэ шIыкIэхэр зыща­гъэ­федэхэрэ программэу «Эффективный ре­гион» зыфиIорэр зыщагъэцэкIэрэ щъо­лъыр­хэм ягубернаторхэм я Клуб иапэрэ зэ­хэсы­гъо хэлэжьагъ.

Адыгеим къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм Къэралыгъо Советым щатегущыIагъэх

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо Москва тыгъуасэ щызэрищагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Адыгеим къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм Къэралыгъо Советым щатегущыIагъэх

Урысыем и Президентэу Владимир Путиным Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо Москва тыгъуасэ щызэрищагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Унашъохэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

УФ-м и Президент иуна­шъохэр тишъолъыр зэрэщагъэцакIэхэрэр мониторинг зышIырэ комиссием изэхэсыгъо Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу къумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ ар зэрищагъ АР-м и Премь­ер-министрэу Александр Наро­линым. Iофыгъо шъхьаIэу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэр 2018-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ уна­шъохэр Адыгеим зэрэщагъэца­кIэхэрэр ары.

Унашъохэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

УФ-м и Президент иуна­шъохэр тишъолъыр зэрэщагъэцакIэхэрэр мониторинг зышIырэ комиссием изэхэсыгъо Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу къумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ ар зэрищагъ АР-м и Премь­ер-министрэу Александр Наро­линым. Iофыгъо шъхьаIэу зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэр 2018-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ уна­шъохэр Адыгеим зэрэщагъэца­кIэхэрэр ары.

Владимир Путиныр Адыгеим щыIагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр Адыгеим къызэкIом, къэ­гъагъэхэр къэзыгъэкIырэ предприятиер — хэгъэгум и КъыблэкIэ анахь ин­хэм ащыщыр тыгъуасэ зэ­ригъэлъэгъугъ.

Владимир Путиныр Адыгеим щыIагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр Адыгеим къызэкIом, къэ­гъагъэхэр къэзыгъэкIырэ предприятиер — хэгъэгум и КъыблэкIэ анахь ин­хэм ащыщыр тыгъуасэ зэ­ригъэлъэгъугъ.

Адыгеим иагропромышленнэ комплекс нэIуасэ зыфишIыгъ

Урысыем и Президен­тэу Владимир Путиныр ООО-у «Зеленый дом» зыфиIорэм тыгъуасэ зэ­кIом, Адыгеим иагропромышленнэ комплекс икъэ­гъэлъэгъон нэIуасэ зыфишIыгъ. Республикэм ихъызмэтшIапIэхэм къа­гъэкIыгъэ ыкIи перера­боткэ ашIыгъэ мэкъумэщ продукцие 360-рэ экспозицием хэхьэ.

Адыгеим иагропромышленнэ комплекс нэIуасэ зыфишIыгъ

Урысыем и Президен­тэу Владимир Путиныр ООО-у «Зеленый дом» зыфиIорэм тыгъуасэ зэ­кIом, Адыгеим иагропромышленнэ комплекс икъэ­гъэлъэгъон нэIуасэ зыфишIыгъ. Республикэм ихъызмэтшIапIэхэм къа­гъэкIыгъэ ыкIи перера­боткэ ашIыгъэ мэкъумэщ продукцие 360-рэ экспозицием хэхьэ.

ЯщыIэкIэ-псэукIэ зыщигъэгъозагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр къэралыгъом ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къа­рыкIыгъэ общественникхэм аIукIагъ. Рес­пуб­ликэр нэбгырэ 16-мэ къагъэлъэгъуагъ.

ЯщыIэкIэ-псэукIэ зыщигъэгъозагъ

Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр къэралыгъом ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къа­рыкIыгъэ общественникхэм аIукIагъ. Рес­пуб­ликэр нэбгырэ 16-мэ къагъэлъэгъуагъ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 45-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 25-м зэIуа­гъакIэ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 45-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 25-м зэIуа­гъакIэ.

Владимир Путиным пресс-конференцие къытыгъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным тикъэралыгъо ыкIи IэкIыбым Iоф ащызышIэрэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэм тыгъуасэ зыфагъэзэн амал яIагъ.Ахэм ахэтыгъэх Адыгэ Республикэм икIыгъэ журналистхэри.

Владимир Путиным пресс-конференцие къытыгъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным тикъэралыгъо ыкIи IэкIыбым Iоф ащызышIэрэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэм тыгъуасэ зыфагъэзэн амал яIагъ.Ахэм ахэтыгъэх Адыгэ Республикэм икIыгъэ журналистхэри.

ЗэIукIэгъум осэшхо къыфашIыгъ мэхьанэшхо ратыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ купыр Иорданием зэрэщыIагъэм мэхьанэшхо ратэу ащ ит правительственнэ ыкIи унэе къэбарлъыгъэIэс амалхэм зэIукIэгъухэр зэрэкIуагъэхэр игъэкIотыгъэу къатыгъэх, зэдэгущыIэгъухэу рагъэкIокIыгъэхэр гъэзетхэм яапэрэ нэкIубгъохэм къащыхаутыгъэх.

ЗэIукIэгъум осэшхо къыфашIыгъ мэхьанэшхо ратыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ купыр Иорданием зэрэщыIагъэм мэхьанэшхо ратэу ащ ит правительственнэ ыкIи унэе къэбарлъыгъэIэс амалхэм зэIукIэгъухэр зэрэкIуагъэхэр игъэкIотыгъэу къатыгъэх, зэдэгущыIэгъухэу рагъэкIокIыгъэхэр гъэзетхэм яапэрэ нэкIубгъохэм къащыхаутыгъэх.

Иорданием и Пачъыхьэ IукIагъэх

Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалла Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр ордэунэу «Аль Хуссейн» зыфиIорэм щыригъэблэгъагъэх. Ащ хэлэжьагъ УФ-м и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Иорданием щыIэ Глеб Десятниковыр.

Иорданием и Пачъыхьэ IукIагъэх

Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалла Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр ордэунэу «Аль Хуссейн» зыфиIорэм щыригъэблэгъагъэх. Ащ хэлэжьагъ УФ-м и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Иорданием щыIэ Глеб Десятниковыр.

КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр Иорданием кIонэу зэрэхъугъэр

Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалла иегъэблагъэкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр Иордан Хашимит Королевствэм кIонэу хъугъэ. МэфитIум кIогъэ Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр экономикэ ыкIи гуманитар зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэр ары.

КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр Иорданием кIонэу зэрэхъугъэр

Иорданием и Пачъыхьэу я II-рэ Абдалла иегъэблагъэкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр Иордан Хашимит Королевствэм кIонэу хъугъэ. МэфитIум кIогъэ Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр экономикэ ыкIи гуманитар зэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэр ары.

Зэныбджэгъуныгъэр гъэпытэгъэныр

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу зэгурыIоныгъэу, ныбджэгъуныгъэу илъыр гъэпытэгъэныр ары зыфэгъэхьыгъагъэр АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэмрэ Пшызэ къэралыгъо университетым ыкIи культурэмкIэ шIэныгъэ-творческэ Гупчэу «Пшызэ къэзэкъ хорыр» зыфиIорэм ялIыкIохэмрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэр.

Зэныбджэгъуныгъэр гъэпытэгъэныр

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм азыфагу зэгурыIоныгъэу, ныбджэгъуныгъэу илъыр гъэпытэгъэныр ары зыфэгъэхьыгъагъэр АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутатхэмрэ Пшызэ къэралыгъо университетым ыкIи культурэмкIэ шIэныгъэ-творческэ Гупчэу «Пшызэ къэзэкъ хорыр» зыфиIорэм ялIыкIохэмрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэр.

Проектхэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

Стратегическэ хэхъо­ныгъэм­кIэ ыкIи лъэпкъ проектхэмкIэ УФ-м и Президент дэжь щызэ­хащэгъэ Советым ипрезидиум изэхэ­сыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьа­мэ­тагъор щызэрихьагъ Урысые Федерацием и Пре­мь­ер-министрэу Дмитрий Мед­ведевым.

Проектхэм ягъэцэкIэн тегущыIагъэх

Стратегическэ хэхъо­ныгъэм­кIэ ыкIи лъэпкъ проектхэмкIэ УФ-м и Президент дэжь щызэ­хащэгъэ Советым ипрезидиум изэхэ­сыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьа­мэ­тагъор щызэрихьагъ Урысые Федерацием и Пре­мь­ер-министрэу Дмитрий Мед­ведевым.

Тхылъ шъхьаIэр аштагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я XLIV-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм 2020-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэ­нэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр щаштагъ.

Тхылъ шъхьаIэр аштагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я XLIV-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм 2020-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэ­нэфагъэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэр щаштагъ.

Проектым дырагъэштагъ

ШIэныгъэмкIэ ыкIи научнэ-техническэ политикэмкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ УФ-м шIэныгъэмкIэ ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ мэкъумэщ наукэм ылъэныкъокIэ организациехэм яIофшIэн гъэзекIогъэнымкIэ и Департамент ипащэу Вугар Багировыр.

Проектым дырагъэштагъ

ШIэныгъэмкIэ ыкIи научнэ-техническэ политикэмкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ УФ-м шIэныгъэмкIэ ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ мэкъумэщ наукэм ылъэныкъокIэ организациехэм яIофшIэн гъэзекIогъэнымкIэ и Департамент ипащэу Вугар Багировыр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Вла­димир Путиным ипшъэрылъкIэ УФ-м и Пре­зидент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым видеоселектор шIыкIэм тетэу ты­гъуасэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх. Шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм япащэхэр Iоф­тхьа­бзэм хэлэжьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Вла­димир Путиным ипшъэрылъкIэ УФ-м и Пре­зидент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым видеоселектор шIыкIэм тетэу ты­гъуасэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх. Шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм япащэхэр Iоф­тхьа­бзэм хэлэжьагъэх.

Зэрифэшъуашэу республикэм щагъэцакIэх

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэхэщагъэ зэрэхъурэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ ухъу­мэгъэнымкIэ хэбзэ къулыкъухэм Iофэу ашIэрэм щытегущыIагъэх Урысыем и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым зэхищэгъэ видеоселектор зэхэсыгъом. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэрифэшъуашэу республикэм щагъэцакIэх

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэхэщагъэ зэрэхъурэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ ухъу­мэгъэнымкIэ хэбзэ къулыкъухэм Iофэу ашIэрэм щытегущыIагъэх Урысыем и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым зэхищэгъэ видеоселектор зэхэсыгъом. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Хьасанэкъо Мурат аIукIагъ

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

Хьасанэкъо Мурат аIукIагъ

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

ЦIыфхэр рагъэблэгъэщтых

Партиеу «Единэ Россиер» зызэхащагъэр илъэс 18 зыщыхъурэм ехъулIэу шъолъыр къутамэм хэтхэм партием и Тхьаматэу Д. А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр тыгъэгъазэм и 1-м, тхьаумафэм, щырагъэблэгъэщтых.

ЦIыфхэр рагъэблэгъэщтых

Партиеу «Единэ Россиер» зызэхащагъэр илъэс 18 зыщыхъурэм ехъулIэу шъолъыр къутамэм хэтхэм партием и Тхьаматэу Д. А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр тыгъэгъазэм и 1-м, тхьаумафэм, щырагъэблэгъэщтых.

ЯIофшIэн шIуагъэу къытырэм тегущыIагъэх

Хэбзэукъоныгъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм зыщытегущыIэгъэхэ коорди­на­ционнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЯIофшIэн шIуагъэу къытырэм тегущыIагъэх

Хэбзэукъоныгъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм зыщытегущыIэгъэхэ коорди­на­ционнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеир къыгъэлъэгъуагъ

Урысые лъэпкъ шIухьафтынэу «Илъэсым истудент» зы­фиIорэм икъыдэхынкIэ зэ­нэ­къокъур Казань щыкIуагъ, ащ икIэух зэфэхьысыжьхэри ашIыгъэх.

Адыгеир къыгъэлъэгъуагъ

Урысые лъэпкъ шIухьафтынэу «Илъэсым истудент» зы­фиIорэм икъыдэхынкIэ зэ­нэ­къокъур Казань щыкIуагъ, ащ икIэух зэфэхьысыжьхэри ашIыгъэх.

КъумпIыл Мурат: «ЦIыфхэм яеплъыкIэхэмрэ ягумэкIхэмрэ ары «Единэ Россием» анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщтыр»

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» ия XIX-рэ зэфэсэу бэмышIэу Москва щыкIуагъэм партием ипа­щэу Дмитрий Медведевым тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр зыхэлэжьэ­гъэ пленарнэ зэхэсыгъоу щыIагъэр ащ изы хъугъэ-шIэгъэ шъхьэIагъ.

КъумпIыл Мурат: «ЦIыфхэм яеплъыкIэхэмрэ ягумэкIхэмрэ ары «Единэ Россием» анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщтыр»

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» ия XIX-рэ зэфэсэу бэмышIэу Москва щыкIуагъэм партием ипа­щэу Дмитрий Медведевым тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр зыхэлэжьэ­гъэ пленарнэ зэхэсыгъоу щыIагъэр ащ изы хъугъэ-шIэгъэ шъхьэIагъ.