ПОЛИТИКЭР

Зикандидатурэ къагъэлъэгъуагъэхэм адырагъэштагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия VIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэращагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ игуадзэу Iащэ Мухьамэдрэ.

/ Комментарии к записи Зикандидатурэ къагъэлъэгъуагъэхэм адырагъэштагъ отключены

Зикандидатурэ къагъэлъэгъуагъэхэм адырагъэштагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия VIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэращагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ игуадзэу Iащэ Мухьамэдрэ.

/ Комментарии к записи Зикандидатурэ къагъэлъэгъуагъэхэм адырагъэштагъ отключены

Коммунальнэ пыдзафэхэм ягъэкIодын фэгъэзэгъэщтыр мыгъэ агъэнэфэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Росприроднадзорым Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Роман Молдовановымрэ бэмышIэу зэдыря­Iэ­гъэ зэIукIэгъум тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэ­у­хъу­мэн, экологием и Илъэс къы­дыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэр нахь чанэу зехьэгъэнхэм ­япхыгъэ Iофы­гъохэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Коммунальнэ пыдзафэхэм ягъэкIодын фэгъэзэгъэщтыр мыгъэ агъэнэфэщт отключены

Коммунальнэ пыдзафэхэм ягъэкIодын фэгъэзэгъэщтыр мыгъэ агъэнэфэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Росприроднадзорым Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Роман Молдовановымрэ бэмышIэу зэдыря­Iэ­гъэ зэIукIэгъум тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэ­у­хъу­мэн, экологием и Илъэс къы­дыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэр нахь чанэу зехьэгъэнхэм ­япхыгъэ Iофы­гъохэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Коммунальнэ пыдзафэхэм ягъэкIодын фэгъэзэгъэщтыр мыгъэ агъэнэфэщт отключены

МэфэкI шъыпкъэ афэхъугъ

Мыекъуапэ ирайоныкIэу «Новые Черемушки» зыфиIорэм бгъоу зэтет унэу фэтэри 153-у зыхэтэу щашIыгъэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ.

/ Комментарии к записи МэфэкI шъыпкъэ афэхъугъ отключены

МэфэкI шъыпкъэ афэхъугъ

Мыекъуапэ ирайоныкIэу «Новые Черемушки» зыфиIорэм бгъоу зэтет унэу фэтэри 153-у зыхэтэу щашIыгъэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ.

/ Комментарии к записи МэфэкI шъыпкъэ афэхъугъ отключены

Италиемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъущт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Итальянскэ Республикэм и ГъэшIогъэ консулэу Къыблэ Федеральнэ шъолъырым ыкIи Темыр-Кавказ Федеральнэ шъолъырым щыIэ Пьерпаоло Лодиджиани тыгъуасэ ригъэблэгъагъ.

/ Комментарии к записи Италиемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъущт отключены

Италиемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъущт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Итальянскэ Республикэм и ГъэшIогъэ консулэу Къыблэ Федеральнэ шъолъырым ыкIи Темыр-Кавказ Федеральнэ шъолъырым щыIэ Пьерпаоло Лодиджиани тыгъуасэ ригъэблэгъагъ.

/ Комментарии к записи Италиемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъущт отключены

Палатэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм осэшIу фишIыгъ

Адыгеим и Общественнэ палатэ ипленарнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм мы структурэм блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх, пшъэрылъыкIэхэр щагъэнэфагъэх.

/ Комментарии к записи Палатэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм осэшIу фишIыгъ отключены

Палатэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм осэшIу фишIыгъ

Адыгеим и Общественнэ палатэ ипленарнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм мы структурэм блэкIыгъэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх, пшъэрылъыкIэхэр щагъэнэфагъэх.

/ Комментарии к записи Палатэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм осэшIу фишIыгъ отключены

КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр анахь шъхьаI

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэгъэзэгъэ комиссиеу Адыгеим щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

/ Комментарии к записи КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр анахь шъхьаI отключены

КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр анахь шъхьаI

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэгъэзэгъэ комиссиеу Адыгеим щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

/ Комментарии к записи КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэныр анахь шъхьаI отключены

Автомобильхэр рыкIохэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм ыгупэкIэ урамэу Жуковскэм ыцIэкIэ щытым тыгъуасэ къыщегъэжьагъэу автомобильхэр рыкIохэ хъугъэ.

/ Комментарии к записи Автомобильхэр рыкIохэ хъугъэ отключены

Автомобильхэр рыкIохэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм ыгупэкIэ урамэу Жуковскэм ыцIэкIэ щытым тыгъуасэ къыщегъэжьагъэу автомобильхэр рыкIохэ хъугъэ.

/ Комментарии к записи Автомобильхэр рыкIохэ хъугъэ отключены

Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщтым тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ип­шъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зы­гъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ООО-у «Инвестиционнэ-консалтинговэ компаниеу «АВ» зыфиIорэм илIыкIохэм — консорциумым идиректорэу Алексей Крыловскэмрэ ушэ­тынхэмкIэ идиректорэу Андрей Ефремовымрэ бэ­мышIэу ады­риIэгъэ зэIукIэгъум стратегическэ плани­рованиемкIэ системэр республикэм зэрэщызэхащэ­щтым епхыгъэ Iофы­гъо­хэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщтым тегущыIагъэх отключены

Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщтым тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ип­шъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зы­гъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ООО-у «Инвестиционнэ-консалтинговэ компаниеу «АВ» зыфиIорэм илIыкIохэм — консорциумым идиректорэу Алексей Крыловскэмрэ ушэ­тынхэмкIэ идиректорэу Андрей Ефремовымрэ бэ­мышIэу ады­риIэгъэ зэIукIэгъум стратегическэ плани­рованиемкIэ системэр республикэм зэрэщызэхащэ­щтым епхыгъэ Iофы­гъо­хэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщтым тегущыIагъэх отключены

Федэшхо къыхьыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ ООО-у «Краснодарзернопродукт-Экспо» зыфиIорэм изэхэщакIоу Алексей Сидюковымрэ зэдыряIэгъэ зэIукIэм Адыгеим пынджыр промышленнэ шIыкIэм тетэу переработкэ щышIыгъэнымкIэ гугъапIэу щыIэхэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Федэшхо къыхьыщт отключены

Федэшхо къыхьыщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ ООО-у «Краснодарзернопродукт-Экспо» зыфиIорэм изэхэщакIоу Алексей Сидюковымрэ зэдыряIэгъэ зэIукIэм Адыгеим пынджыр промышленнэ шIыкIэм тетэу переработкэ щышIыгъэнымкIэ гугъапIэу щыIэхэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Федэшхо къыхьыщт отключены

Гъогухэм ягъэцэкIэжьын ахъщэ тедзэ къъыфыхагъэкIыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэры­лъхэр зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиным джырэблагъэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ игъогухэм язэтегъэпсыхьан ары.

/ Комментарии к записи Гъогухэм ягъэцэкIэжьын ахъщэ тедзэ къъыфыхагъэкIыщт отключены

Гъогухэм ягъэцэкIэжьын ахъщэ тедзэ къъыфыхагъэкIыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэры­лъхэр зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиным джырэблагъэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ игъогухэм язэтегъэпсыхьан ары.

/ Комментарии к записи Гъогухэм ягъэцэкIэжьын ахъщэ тедзэ къъыфыхагъэкIыщт отключены

АР-м и Правительствэ зычIэт унэм ыпашъхьэ автомобильхэр щызекIохэу ашIыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къалэу Мыекъуапэ ипащэу Александр Наролиным пшъэрылъ фишIыгъ ГИБДД-р игъусэу Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм ипэчIынатIэу Жуковскэм ыцIэкIэ щыт урамым автомобильхэр рыкIонхэм иIофыгъо хэплъэнэу.

/ Комментарии к записи АР-м и Правительствэ зычIэт унэм ыпашъхьэ автомобильхэр щызекIохэу ашIыщт отключены

АР-м и Правительствэ зычIэт унэм ыпашъхьэ автомобильхэр щызекIохэу ашIыщт

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къалэу Мыекъуапэ ипащэу Александр Наролиным пшъэрылъ фишIыгъ ГИБДД-р игъусэу Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм ипэчIынатIэу Жуковскэм ыцIэкIэ щыт урамым автомобильхэр рыкIонхэм иIофыгъо хэплъэнэу.

/ Комментарии к записи АР-м и Правительствэ зычIэт унэм ыпашъхьэ автомобильхэр щызекIохэу ашIыщт отключены

ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр

Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ иколлегие ты­гъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм мы структурэм икъулы­къушIэхэм 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх, мы илъэсымкIэ пшъэрылъхэр щагъэнэфагъэх.

/ Комментарии к записи ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр отключены

ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр

Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ иколлегие ты­гъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм мы структурэм икъулы­къушIэхэм 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх, мы илъэсымкIэ пшъэрылъхэр щагъэнэфагъэх.

/ Комментарии к записи ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр отключены

Зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ

Партиеу «Единэ Россием» ифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэм изичэзыу зегъэушъомбгъугъэ зэхэсыгъорэ мы партием и Генеральнэ Совет и Президиум изэIукIэрэ бэмышIэу щыIагъэх.

/ Комментарии к записи Зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ отключены

Зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ

Партиеу «Единэ Россием» ифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэм изичэзыу зегъэушъомбгъугъэ зэхэсыгъорэ мы партием и Генеральнэ Совет и Президиум изэIукIэрэ бэмышIэу щыIагъэх.

/ Комментарии к записи Зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ отключены

Фондым икъутамэ ипащэ агъэнэфагъ

Натхъо Разыет Урысые Федерацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд ирегион къутамэ ипащэу агъэнэфагъ.

/ Комментарии к записи Фондым икъутамэ ипащэ агъэнэфагъ отключены

Фондым икъутамэ ипащэ агъэнэфагъ

Натхъо Разыет Урысые Федерацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд ирегион къутамэ ипащэу агъэнэфагъ.

/ Комментарии к записи Фондым икъутамэ ипащэ агъэнэфагъ отключены

Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэщтыр агъэнэфагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат иунашъокIэ Сапый Вячеслав Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэу агъэнэфагъ.

/ Комментарии к записи Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэщтыр агъэнэфагъ отключены

Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэщтыр агъэнэфагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат иунашъокIэ Сапый Вячеслав Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнхэу агъэнэфагъ.

/ Комментарии к записи Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэщтыр агъэнэфагъ отключены

Правительствэм хэтхэм зэхъокIыныгъэхэр афэхъугъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоны­гъэм­рэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ зэрагъэнафэрэм ехьылIэгъэ Указым кIэтхэжьыгъ.

/ Комментарии к записи Правительствэм хэтхэм зэхъокIыныгъэхэр афэхъугъэх отключены

Правительствэм хэтхэм зэхъокIыныгъэхэр афэхъугъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоны­гъэм­рэкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэ зэрагъэнафэрэм ехьылIэгъэ Указым кIэтхэжьыгъ.

/ Комментарии к записи Правительствэм хэтхэм зэхъокIыныгъэхэр афэхъугъэх отключены

Газыр нахьыбэу аIэкIэгъэхьэгъэным иIофыгъо Адыгеим щызэшIуахы

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Iэрэщыкъо Руслъанрэ зэдыряIэгъэ зэдэгущыIэгъур анахьэу зыфэгъэхьыгъагъэр Адыгеим ипсэупIэхэм нахьыбэу газыр аIэкIэгъэхьэгъэным иIофыгъохэр ары.

/ Комментарии к записи Газыр нахьыбэу аIэкIэгъэхьэгъэным иIофыгъо Адыгеим щызэшIуахы отключены

Газыр нахьыбэу аIэкIэгъэхьэгъэным иIофыгъо Адыгеим щызэшIуахы

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Iэрэщыкъо Руслъанрэ зэдыряIэгъэ зэдэгущыIэгъур анахьэу зыфэгъэхьыгъагъэр Адыгеим ипсэупIэхэм нахьыбэу газыр аIэкIэгъэхьэгъэным иIофыгъохэр ары.

/ Комментарии к записи Газыр нахьыбэу аIэкIэгъэхьэгъэным иIофыгъо Адыгеим щызэшIуахы отключены

ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъ, IофшIэныр зэрэзэхащэрэм зыщигъэгъозагъ

Урысые наукэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу «Научнэ IофшIагъэхэм якъалэу «Наукоград-2017-рэ» зы­фи­Iорэм илъэтегъэуцоу Адыгэ къэралыгъо университетым тыгъуасэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

/ Комментарии к записи ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъ, IофшIэныр зэрэзэхащэрэм зыщигъэгъозагъ отключены

ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъ, IофшIэныр зэрэзэхащэрэм зыщигъэгъозагъ

Урысые наукэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу «Научнэ IофшIагъэхэм якъалэу «Наукоград-2017-рэ» зы­фи­Iорэм илъэтегъэуцоу Адыгэ къэралыгъо университетым тыгъуасэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

/ Комментарии к записи ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъ, IофшIэныр зэрэзэхащэрэм зыщигъэгъозагъ отключены

Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаман дыриIэгъэ зэIукIэгъур

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Муратрэ Пшызэ шъо­лъырым икъэзэкъыдзэ и Мыекъопэ отдел иатаманэу Александр Даниловымрэ

/ Комментарии к записи Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаман дыриIэгъэ зэIукIэгъур отключены

Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаман дыриIэгъэ зэIукIэгъур

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Муратрэ Пшызэ шъо­лъырым икъэзэкъыдзэ и Мыекъопэ отдел иатаманэу Александр Даниловымрэ

/ Комментарии к записи Мыекъопэ къэзэкъ отделым иатаман дыриIэгъэ зэIукIэгъур отключены

КIэрэщэ Андзаур Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм и УказкIэ КIэ­рэщэ Андзаур Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэу агъэнэфагъ.

/ Комментарии к записи КIэрэщэ Андзаур Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу агъэнэфагъ отключены

КIэрэщэ Андзаур Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм и УказкIэ КIэ­рэщэ Андзаур Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэу агъэнэфагъ.

/ Комментарии к записи КIэрэщэ Андзаур Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу агъэнэфагъ отключены

КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Росрыболовствэм и Азовэхы ШIуцIэ чIыпIэ гъэIоры­шIа­пIэ ипащэу Игорь Рулевым зэIукIэгъу дыриIагъ.

/ Комментарии к записи КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ отключены

КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Росрыболовствэм и Азовэхы ШIуцIэ чIыпIэ гъэIоры­шIа­пIэ ипащэу Игорь Рулевым зэIукIэгъу дыриIагъ.

/ Комментарии к записи КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ отключены

Мырзэ Джанбэч Адыгеим IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнэу агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгеим IофшIэным­рэ социальнэ хэхъоныгъэм­рэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр Мырзэ Джанбэч зэригъэцэкIэ­щтым ехьылIэгъэ Указым кIэт­хагъ.

/ Комментарии к записи Мырзэ Джанбэч Адыгеим IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнэу агъэнэфагъ отключены

Мырзэ Джанбэч Адыгеим IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнэу агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгеим IофшIэным­рэ социальнэ хэхъоныгъэм­рэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр Мырзэ Джанбэч зэригъэцэкIэ­щтым ехьылIэгъэ Указым кIэт­хагъ.

/ Комментарии к записи Мырзэ Джанбэч Адыгеим IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэнэу агъэнэфагъ отключены

КъумпIыл Мурат хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ къутамэ ипащэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Муратрэ хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ итхьаматэу Нэхэе Руслъанрэ зэIукIэгъоу зэдыря­Iагъэм илъэхъан хабзэм икъу­лыкъухэм IэпыIэгъу аратыным епхыгъэ Iофыгъохэр арых зы­тегущыIагъэхэр.

/ Комментарии к записи КъумпIыл Мурат хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ къутамэ ипащэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ отключены

КъумпIыл Мурат хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ къутамэ ипащэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Муратрэ хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ шъо­лъыр къутамэ итхьаматэу Нэхэе Руслъанрэ зэIукIэгъоу зэдыря­Iагъэм илъэхъан хабзэм икъу­лыкъухэм IэпыIэгъу аратыным епхыгъэ Iофыгъохэр арых зы­тегущыIагъэхэр.

/ Комментарии к записи КъумпIыл Мурат хьафизэхэм я Урысые обществэ и Адыгэ къутамэ ипащэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ отключены

Хьасанэкъо Мурат шIэныгъэлэжьхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием и Феде­ральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Ду­мэ идепутатэу Хьасанэкъо Му­рат федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэгъа­гъэхэмрэ субтропическэ культу­рэхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэзэгъэ Урысые научнэ ушэтэкIо инсти­тутым» и Адыгэ къутамэу Мые­къопэ районымкIэ поселкэу Цветочнэм щыIэм иIофышIэхэм бэмышIэу аIукIагъ.

/ Комментарии к записи Хьасанэкъо Мурат шIэныгъэлэжьхэм афэгушIуагъ отключены

Хьасанэкъо Мурат шIэныгъэлэжьхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием и Феде­ральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Ду­мэ идепутатэу Хьасанэкъо Му­рат федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэгъа­гъэхэмрэ субтропическэ культу­рэхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэзэгъэ Урысые научнэ ушэтэкIо инсти­тутым» и Адыгэ къутамэу Мые­къопэ районымкIэ поселкэу Цветочнэм щыIэм иIофышIэхэм бэмышIэу аIукIагъ.

/ Комментарии к записи Хьасанэкъо Мурат шIэныгъэлэжьхэм афэгушIуагъ отключены

Гупчэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм зыщигъэгъозагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцэкIэрэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтым иофисхэм ащыщ тыгъуасэ щыIагъ.

/ Комментарии к записи Гупчэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм зыщигъэгъозагъ отключены

Гупчэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм зыщигъэгъозагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцэкIэрэ Гупчэу Мыекъуапэ дэтым иофисхэм ащыщ тыгъуасэ щыIагъ.

/ Комментарии к записи Гупчэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм зыщигъэгъозагъ отключены