ПОЛИТИКЭР

ПшъэрылъыкIэхэр агъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ ипащэу Хьатэгъу Налбый къалэу Мыекъуапэ правительствэм и Унэу дэтым зэIукIэ­гъу щыдыриIагъ.

ПшъэрылъыкIэхэр агъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ ипащэу Хьатэгъу Налбый къалэу Мыекъуапэ правительствэм и Унэу дэтым зэIукIэ­гъу щыдыриIагъ.

Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт

Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Адыгеим сомэ миллиони 3-рэ мин 228-рэ къыфы­хагъэкIыщт.

Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт

Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Адыгеим сомэ миллиони 3-рэ мин 228-рэ къыфы­хагъэкIыщт.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшын фае

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие и Пащэ дэжь щыIэ Трахъо Тимур 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъэм едэIугъ.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшын фае

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие и Пащэ дэжь щыIэ Трахъо Тимур 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъэм едэIугъ.

Адыгеим щашIыщт

Мегаватти 150-рэ кIуачIэ зиIэ жьыкIэ Iоф зышIэщт паркым ишIын иапэрэ едзыгъо ­Адыгеим щырагъэжьагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгеим щашIыщт

Мегаватти 150-рэ кIуачIэ зиIэ жьыкIэ Iоф зышIэщт паркым ишIын иапэрэ едзыгъо ­Адыгеим щырагъэжьагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

КъумпIыл Мурат зэIукIэм хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат IофшIэным епхыгъэу Ярославль зэкIом хэбзэгъэуцуным игъэ­цэкIэн иIофыгъохэмкIэ зэIукIэу ащ щы­кIуагъэм хэлэжьагъ.

КъумпIыл Мурат зэIукIэм хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат IофшIэным епхыгъэу Ярославль зэкIом хэбзэгъэуцуным игъэ­цэкIэн иIофыгъохэмкIэ зэIукIэу ащ щы­кIуагъэм хэлэжьагъ.

Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Илыегъэ уплъэкIунхэр бизнесым тедгъаохэ хъущтэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат Урысыем хэбзэIахьхэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Ды­шъэкI Адамрэ Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбыйрэ зэIукIэгъу адыри­Iагъ.

Илыегъэ уплъэкIунхэр бизнесым тедгъаохэ хъущтэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Мурат Урысыем хэбзэIахьхэмкIэ и Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Ды­шъэкI Адамрэ Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбыйрэ зэIукIэгъу адыри­Iагъ.

КЪУМПIЫЛ Мурат: «ЦIыфхэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ обществэм тыгурыIоным тэркIэ мэхьанэшхо иI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномо­ченнэу Адыгеим щыIэ Анатолий Осокиным Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм щы­IукIагъ.

КЪУМПIЫЛ Мурат: «ЦIыфхэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ обществэм тыгурыIоным тэркIэ мэхьанэшхо иI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномо­ченнэу Адыгеим щыIэ Анатолий Осокиным Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм щы­IукIагъ.

Ассоциацием Iофэу ышIагъэм тегущыIагъэх

Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия ХV-рэ зэфэс Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Ассоциацием Iофэу ышIагъэм тегущыIагъэх

Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия ХV-рэ зэфэс Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Ермэлыкъым щагъэнэфэгъэ уасэхэм агъэрэзагъэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат блэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъуапэ щызэхащэгъэ ермэлы­къым щыIагъ.

Ермэлыкъым щагъэнэфэгъэ уасэхэм агъэрэзагъэп

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат блэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъуапэ щызэхащэгъэ ермэлы­къым щыIагъ.

Пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу бэмышIэу IэнатIэм Iухьэгъэ Вячеслав Лотаковым зэIукIэгъу ды­риIагъ.

Пшъэрылъхэр къыгъэнэфагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ IофхэмкIэ и Комитет итхьаматэу бэмышIэу IэнатIэм Iухьэгъэ Вячеслав Лотаковым зэIукIэгъу ды­риIагъ.

Телеканалэу «Россия 1-мкIэ» къагъэлъэгъощт

Федеральнэ телеканалэу «Россия 1» зыфиIорэм къикIы­гъэ купым мэфэ заулэ хъугъэу Адыгэ Республикэм Iоф щешIэ.

Телеканалэу «Россия 1-мкIэ» къагъэлъэгъощт

Федеральнэ телеканалэу «Россия 1» зыфиIорэм къикIы­гъэ купым мэфэ заулэ хъугъэу Адыгэ Республикэм Iоф щешIэ.

Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат IофшIэным епхыгъэу Москва зыщэIэм Урысые Федерацием гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Ольга Васильевам зэIукIэгъу дыриIагъ.

Гъэсэныгъэм иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат IофшIэным епхыгъэу Москва зыщэIэм Урысые Федерацием гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу Ольга Васильевам зэIукIэгъу дыриIагъ.

КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ IофшIэнхэр псынкIэу аухынхэу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къэралыгъо компаниеу «Автодор» зыфиIорэм и Краснодар чIыпIэ гъэIорышIапIэ ипащэу Николай Ильиным зэIукIэгъу дыриIагъ.

КъумпIыл Мурат пшъэрылъ афишIыгъ IофшIэнхэр псынкIэу аухынхэу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къэралыгъо компаниеу «Автодор» зыфиIорэм и Краснодар чIыпIэ гъэIорышIапIэ ипащэу Николай Ильиным зэIукIэгъу дыриIагъ.

ПсэупIэхэр арагъэгъотыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Мыекъопэ районым щыIагъ.

ПсэупIэхэр арагъэгъотыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Мыекъопэ районым щыIагъ.

ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаI

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищэгъэ планернэ зэхэсыгъом зигъо Iофыгъоу къэуцугъэхэм ащытегущыIагъэх.

ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаI

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищэгъэ планернэ зэхэсыгъом зигъо Iофыгъоу къэуцугъэхэм ащытегущыIагъэх.

Iоф зышIэрэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къаухъумэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэ­рылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие илIыкIохэм тыгъуасэ аIукIагъ.

Iоф зышIэрэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къаухъумэх

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэ­рылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат АР-м ипрофсоюзхэм я Федерацие илIыкIохэм тыгъуасэ аIукIагъ.

Владимир ПУТИН: «Мэкъумэщ хъызмэтымкIэ гъэхъэгъэшIухэр тиIэх»

Общественнэ движениеу «Народнэ фронтым» зэ­хищэгъэ медиафорумэу «Правда и справедливость» зыфиIорэр мэлылъфэгъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 3-м нэс къалэу Санкт-Петербург щы­кIуагъ.

Владимир ПУТИН: «Мэкъумэщ хъызмэтымкIэ гъэхъэгъэшIухэр тиIэх»

Общественнэ движениеу «Народнэ фронтым» зэ­хищэгъэ медиафорумэу «Правда и справедливость» зыфиIорэр мэлылъфэгъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 3-м нэс къалэу Санкт-Петербург щы­кIуагъ.

РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо яI

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат Москва зыщэIэм Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ ими­нистрэу Максим Топилиным зэIукIэгъу дыриIагъ.

РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо яI

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат Москва зыщэIэм Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ ими­нистрэу Максим Топилиным зэIукIэгъу дыриIагъ.

Пенсионерхэм IэпыIэгъу афэхъунхэу къяджагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Урысыем пенсиехэм­кIэ и Фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ ипащэу Къулэ Аскэрбый IукIагъ.

Пенсионерхэм IэпыIэгъу афэхъунхэу къяджагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Урысыем пенсиехэм­кIэ и Фонд Адыгэ РеспубликэмкIэ и Къутамэ ипащэу Къулэ Аскэрбый IукIагъ.

ШЪАО Аскэр: Iоф зыкIатшIэрэр тихэдзакIохэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, чIыгум ехьылIэгъэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ Комитетым итхьаматэу Шъао Аскэр мы мафэхэм тыIукIагъ.

ШЪАО Аскэр: Iоф зыкIатшIэрэр тихэдзакIохэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу, чIыгум ехьылIэгъэ политикэмкIэ, мылъку ыкIи чIыгу зэфыщытыкIэхэмкIэ Комитетым итхьаматэу Шъао Аскэр мы мафэхэм тыIукIагъ.

Илъэсым икIэуххэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ федеральнэ казначействэм и ГъэIоры­шIа­­пIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу КIэ­ныбэ Руслъанрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм илъэхъан илъэ­сэу икIыгъэм ведомствэм Iофэу ышIагъэм икIэуххэм атегущыIагъэх.

Илъэсым икIэуххэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ федеральнэ казначействэм и ГъэIоры­шIа­­пIэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу КIэ­ныбэ Руслъанрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм илъэхъан илъэ­сэу икIыгъэм ведомствэм Iофэу ышIагъэм икIэуххэм атегущыIагъэх.

Хахъохэмрэ гумэкIыгъохэмрэ нэрылъэгъоу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фа­гъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Фэдз щыIагъ. ПсэупIэм хэхъоныгъэу ышIы­хэ­рэм, цIыфхэм гумэкIыгъоу яIэхэм защигъэгъозагъ, ­псэолъэ заулэ зэригъэлъэгъугъ.

Хахъохэмрэ гумэкIыгъохэмрэ нэрылъэгъоу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фа­гъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Фэдз щыIагъ. ПсэупIэм хэхъоныгъэу ышIы­хэ­рэм, цIыфхэм гумэкIыгъоу яIэхэм защигъэгъозагъ, ­псэолъэ заулэ зэригъэлъэгъугъ.

Апэрэу Адыгеим щэкIо

Урысые Федерацием шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щэкIо.

Апэрэу Адыгеим щэкIо

Урысые Федерацием шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щэкIо.

Спортсмен цIэрыIохэр Адыгеим къэкIуагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Урысыем спорт бэнэнымкIэ и Федерацие ипрезидентэу, олимпий­скэ чемпионэу, СССР-м ыкIи УФ-м язаслуженнэ тренерэу Михаил Мамиашвили,

Спортсмен цIэрыIохэр Адыгеим къэкIуагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Урысыем спорт бэнэнымкIэ и Федерацие ипрезидентэу, олимпий­скэ чемпионэу, СССР-м ыкIи УФ-м язаслуженнэ тренерэу Михаил Мамиашвили,