ПОЛИТИКЭР

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Аб­хъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэ­лэжьагъэх.

Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Аб­хъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэ­лэжьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

Я 3-рэ дунэе форумэу «Урысые энергетическэ тхьамаф» зыфиIоу чъэпыогъум и 2-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс Москва щыкIощтым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

Я 3-рэ дунэе форумэу «Урысые энергетическэ тхьамаф» зыфиIоу чъэпыогъум и 2-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс Москва щыкIощтым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэ.

Ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ

Тыгъуасэ шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр республикэм иеджапIэхэм зэкIэми ащыкIуагъэх. Дэеу зылъэгъухэрэм ыкIи тэрэзэу зэхэзымыххэрэм я Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернат щыIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ

Тыгъуасэ шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр республикэм иеджапIэхэм зэкIэми ащыкIуагъэх. Дэеу зылъэгъухэрэм ыкIи тэрэзэу зэхэзымыххэрэм я Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернат щыIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Спортым республикэм зыщиушъомбгъуным анаIэ тет

Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ, псауныгъэр зыщагъэпытэщт комплексыкIэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къащызэIуахыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъэх УФ-м спортымкIэ иминистрэу Павел Колобковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Спортым республикэм зыщиушъомбгъуным анаIэ тет

Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ, псауныгъэр зыщагъэпытэщт комплексыкIэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къащызэIуахыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъэх УФ-м спортымкIэ иминистрэу Павел Колобковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Башкортостан и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Радий Хабировымрэ мы шъолъырым и Правительствэ илIыкIо купрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Башкортостан и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Радий Хабировымрэ мы шъолъырым и Правительствэ илIыкIо купрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

Лъыплъэн Iофыр нахь агъэлъэшыщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ Советэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ АР-м и Министерствэ щызэхащагъэм хэтхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх мы министер­ствэм ипащэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзанрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Ныбэ Руслъанрэ.

Лъыплъэн Iофыр нахь агъэлъэшыщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ Советэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ АР-м и Министерствэ щызэхащагъэм хэтхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх мы министер­ствэм ипащэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзанрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Ныбэ Руслъанрэ.

Iэрыфэгъоу щытыныр анахь шъхьаI

Къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэу ыкIи Iэрыфэгъоу афэгъэцэкIэгъэнхэм фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъо щыIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Iэрыфэгъоу щытыныр анахь шъхьаI

Къэралыгъо, муниципальнэ фэIо-фашIэхэр шэпхъэшIухэм адиштэу ыкIи Iэрыфэгъоу афэгъэцэкIэгъэнхэм фэгъэзэгъэ комиссием изэхэсыгъо щыIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам.

Анахьыбэу зытегущыIагъэхэр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изыгъэпсэфыгъо уахътэ ригъэжьэным ыпэкIэ зэхэсыгъоу иIагъэм къуаджэм пенсионерхэу дэсхэм страхованиемкIэ пенсиеу къаратырэр, гъогурыкIоным изэхэщэн, цIыфым ипсауныгъэ зэрарышхо къыфэзыхьырэ амброзием игъэкIодын, сабыибэ зэрысхэм ыкIи унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр анахьыбэу зыщытегущыIагъэхэм ащыщых.

Анахьыбэу зытегущыIагъэхэр

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм изыгъэпсэфыгъо уахътэ ригъэжьэным ыпэкIэ зэхэсыгъоу иIагъэм къуаджэм пенсионерхэу дэсхэм страхованиемкIэ пенсиеу къаратырэр, гъогурыкIоным изэхэщэн, цIыфым ипсауныгъэ зэрарышхо къыфэзыхьырэ амброзием игъэкIодын, сабыибэ зэрысхэм ыкIи унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэхэр ягъэгъотыгъэнхэр анахьыбэу зыщытегущыIагъэхэм ащыщых.

IофшIэныр зэрэлъыкIуатэрэм тегущыIагъэх

Шъолъырым ипсыхъо хъызмэт комплекс хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, мыщкIэ гумэкIыгъоу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ амалхэр гъэнэфэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

IофшIэныр зэрэлъыкIуатэрэм тегущыIагъэх

Шъолъырым ипсыхъо хъызмэт комплекс хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, мыщкIэ гумэкIыгъоу щыIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ амалхэр гъэнэфэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

Хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ ыцIэкIэ Адыгеим икураторэу, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэт, Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Оксана Лут, Урысые Федерацием энергетикэмкIэ иминистрэ игуадзэу Анатолий Яновскэр, Урысые Федерацием экономикэ

Хэхъоныгъэ зэрэрагъэшIыщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ ыцIэкIэ Адыгеим икураторэу, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Дмитрий Патрушевым пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Хьатыу Джамболэт, Урысые Федерацием мэкъу-мэщымкIэ иминистрэ игуадзэу Оксана Лут, Урысые Федерацием энергетикэмкIэ иминистрэ игуадзэу Анатолий Яновскэр, Урысые Федерацием экономикэ

АмалышIухэр аIэкIэлъ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ Диагностическэ гупчэм тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ иIофшIэн зэригъэпсырэм, медицинэ IэпыIэгъоу щарагъэгъотырэм республикэм ипащэ защигъэгъозагъ, цIыфхэм, врачхэм, специалистхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

АмалышIухэр аIэкIэлъ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ Диагностическэ гупчэм тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ иIофшIэн зэригъэпсырэм, медицинэ IэпыIэгъоу щарагъэгъотырэм республикэм ипащэ защигъэгъозагъ, цIыфхэм, врачхэм, специалистхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Язэпхыныгъэ агъэпытэзэ…

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэм (Кубаньэнерго) игенеральнэ директорэу Сергей Сергеевым тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Язэпхыныгъэ агъэпытэзэ…

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэм (Кубаньэнерго) игенеральнэ директорэу Сергей Сергеевым тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Сабыйхэм япсауныгъэ пстэуми анахь шъхьаI

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу Италием икъалэу Куртатоне ипащэхэм тыгъуасэ зэдэгущыIэгъу адыриIагъ. Аутизмэ узыр зиIэ сабыйхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ социальнэ проект лъэныкъохэм зэдагъэцакIэ.

Сабыйхэм япсауныгъэ пстэуми анахь шъхьаI

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу Италием икъалэу Куртатоне ипащэхэм тыгъуасэ зэдэгущыIэгъу адыриIагъ. Аутизмэ узыр зиIэ сабыйхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ социальнэ проект лъэныкъохэм зэдагъэцакIэ.

Зэфэхьысыжьхэр, гухэлъхэр

Пилотнэ проектэу «КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэм игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэфэхьысыжьхэр, гухэлъхэр

Пилотнэ проектэу «КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэм игъэцэкIэн фэгъэзэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Сомэ миллиони 150-рэ халъхьагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Планета Гипс» зыфиIоу Мыекъопэ районым Iоф щызышIэрэм щыIагъ ыкIи псэолъэшIыным щагъэфедэрэ зэхэгъэкIухьэгъэ гъушъэхэм якъыдэгъэкIын фэгъэзэгъэ заводым ишIын фытегъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм изэфэхьысыжьхэм защигъэгъозагъ.

Сомэ миллиони 150-рэ халъхьагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Планета Гипс» зыфиIоу Мыекъопэ районым Iоф щызышIэрэм щыIагъ ыкIи псэолъэшIыным щагъэфедэрэ зэхэгъэкIухьэгъэ гъушъэхэм якъыдэгъэкIын фэгъэзэгъэ заводым ишIын фытегъэпсыхьэгъэ инвестиционнэ проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм изэфэхьысыжьхэм защигъэгъозагъ.

Къэралыгъо Думэм «Единэ Россием» изаконопроект ыштагъ

«Единэ Россием» ифракцие идепутатхэм къагъэхьазырыгъэ законопроектитIоу медицинэ IофышIэхэмрэ сымаджэхэмрэ яфитыныгъэхэм якъэухъумэн тегъэпсыхьагъэр ящэнэрэ еджэгъумкIэ Къэралыгъо Думэм ыштагъ.

Къэралыгъо Думэм «Единэ Россием» изаконопроект ыштагъ

«Единэ Россием» ифракцие идепутатхэм къагъэхьазырыгъэ законопроектитIоу медицинэ IофышIэхэмрэ сымаджэхэмрэ яфитыныгъэхэм якъэухъумэн тегъэпсыхьагъэр ящэнэрэ еджэгъумкIэ Къэралыгъо Думэм ыштагъ.

Лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэр

Псауныгъэр анахь шъхьаIэхэм ащыщ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфагъэхэ Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн Адыгеим зэрифэшъуашэу щырагъэжьагъ. Анахь мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэр.

Лъэпкъ проектхэр зэрагъэцакIэхэрэр

Псауныгъэр анахь шъхьаIэхэм ащыщ Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным къыгъэнэфагъэхэ Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн Адыгеим зэрифэшъуашэу щырагъэжьагъ. Анахь мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэр.

Мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъу

Тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, «Адэбз узым ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэр: гумэкIыгъохэр ыкIи ахэм ядэ­гъэзыжьын» зыфиIорэ парламент едэIунхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм зэхищагъэх. Зэ­хэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Парламент ипащэу Владимир Нарожнэр, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэм ит медицинэ учреждениехэм

Мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъу

Тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, «Адэбз узым ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэр: гумэкIыгъохэр ыкIи ахэм ядэ­гъэзыжьын» зыфиIорэ парламент едэIунхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм зэхищагъэх. Зэ­хэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Парламент ипащэу Владимир Нарожнэр, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустем, республикэм ит медицинэ учреждениехэм

Лъэпкъ проектхэр яIофшIэнкIэ апшъэх

Партиеу «Единэ Россием» иполитическэ конференцие тыгъуасэ Москва щыкIуагъ. Партием и Тхьаматэу, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым пленарнэ зэхэсыгъор зэрищагъ.

Лъэпкъ проектхэр яIофшIэнкIэ апшъэх

Партиеу «Единэ Россием» иполитическэ конференцие тыгъуасэ Москва щыкIуагъ. Партием и Тхьаматэу, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым пленарнэ зэхэсыгъор зэрищагъ.

Мурат Кумпилов и куратор Адыгеи от Правительства РФ обсудили перспективы развития региона

В рамках рабочей поездки в Москву Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с куратором региона от Правительства РФ – Министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Мурат Кумпилов и куратор Адыгеи от Правительства РФ обсудили перспективы развития региона

В рамках рабочей поездки в Москву Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с куратором региона от Правительства РФ – Министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ форумым хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ форумэу «Производительность 360» зыфиIорэм тыгъуасэ хэлэжьагъ. Лъэпкъ проектэу «Производительность труда и поддержка занятости» зыфиIорэм диштэу IофшIэным ишIуагъэ зыкъегъэIэтыгъэным епхыгъэхэ зигъо Iофыгъохэм мыщ щатегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ форумым хэлэжьагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ форумэу «Производительность 360» зыфиIорэм тыгъуасэ хэлэжьагъ. Лъэпкъ проектэу «Производительность труда и поддержка занятости» зыфиIорэм диштэу IофшIэным ишIуагъэ зыкъегъэIэтыгъэным епхыгъэхэ зигъо Iофыгъохэм мыщ щатегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ форумым къыщыгущыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ форумэу «Производительность 360» зыфиIорэм псалъэ къыщишIыгъ, проектэу «Правительствэ кIэугъоякIу» зыфиIорэр республикэм зэрэщыпхыращырэм ар къытегущыIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ федеральнэ форумым къыщыгущыIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ форумэу «Производительность 360» зыфиIорэм псалъэ къыщишIыгъ, проектэу «Правительствэ кIэугъоякIу» зыфиIорэр республикэм зэрэщыпхыращырэм ар къытегущыIагъ.

Лэжьыгъэм иIухыжьын Iофыгъо шъхьаI

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ социальнэ Iофыгъо­хэр, пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэ­хъурэм щатегущыIа­гъэх.

Лэжьыгъэм иIухыжьын Iофыгъо шъхьаI

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ социальнэ Iофыгъо­хэр, пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэ­хъурэм щатегущыIа­гъэх.