ПОЛИТИКЭР

Валентина Матвиенкэр Адыгеим щыIагъ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ Федераци-емкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр тыгъуасэ Адыгеим щыIагъ.

Валентина Матвиенкэр Адыгеим щыIагъ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ Федераци-емкIэ и Совет и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэр тыгъуасэ Адыгеим щыIагъ.

ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс мэкъуогъум иящэнэрэ тхьаумафэ медицинэм иIофышIэ и Мафэ тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIы.

ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс мэкъуогъум иящэнэрэ тхьаумафэ медицинэм иIофышIэ и Мафэ тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIы.

Спортивнэ комплексыр къызэIуахыгъ

ДзюдомкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм епхыгъэ спорт комплексэу «Владимир Невзоровым» икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ блэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Спортивнэ комплексыр къызэIуахыгъ

ДзюдомкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм епхыгъэ спорт комплексэу «Владимир Невзоровым» икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ блэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъуапэ щыкIуагъ.

IофшIэгъу зэIукIэгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр IофшIэгъу зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

IофшIэгъу зэIукIэгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм Адыгэ Республикэм и Конституционнэ хьыкум итхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр IофшIэгъу зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Сертификатхэр аратыжьыгъэх

Унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэ зэрагъэгъотынымкIэ е унэ ашIынымкIэ IэпыIэгъу къафэхъущт социальнэ тынхэр унэгъуи 127-мэ мы мафэхэм аратыжьыгъэх. Ахэм ащыщэу 114-р Мыекъуапэ щыщых.

Сертификатхэр аратыжьыгъэх

Унэгъо ныбжьыкIэхэм псэупIэ зэрагъэгъотынымкIэ е унэ ашIынымкIэ IэпыIэгъу къафэхъущт социальнэ тынхэр унэгъуи 127-мэ мы мафэхэм аратыжьыгъэх. Ахэм ащыщэу 114-р Мыекъуапэ щыщых.

Иамалхэм заушъомбгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм иорганизацие анахьыжъхэм зыкIэ ащыщэу Проект институтэу «Адыгеягражданпроект» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ.

Иамалхэм заушъомбгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм иорганизацие анахьыжъхэм зыкIэ ащыщэу Проект институтэу «Адыгеягражданпроект» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъ.

ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ

Псыр къызыдэкIым къыздихьыгъэгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын епхыгъэ IофшIэныр Адыгеим ыкIэм щыфэкIо. Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIогъэ зэIукIэм КъумпIыл Мурат къызэрэщиIуагъэмкIэ, «чрезвычайнэ ситуациекIэ» заджэхэрэ режимыр мы охътэ благъэхэм республикэм щытырахыжьыщт.

ГумэкIыгъоу къытфыкъокIыгъагъэм икIэуххэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм зэрафэразэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ

Псыр къызыдэкIым къыздихьыгъэгъэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын епхыгъэ IофшIэныр Адыгеим ыкIэм щыфэкIо. Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIогъэ зэIукIэм КъумпIыл Мурат къызэрэщиIуагъэмкIэ, «чрезвычайнэ ситуациекIэ» заджэхэрэ режимыр мы охътэ благъэхэм республикэм щытырахыжьыщт.

ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ АНО-у «Агентство стратегических инициатив» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Светлана Чупшевамрэ Адыгэ Республикэмрэ АСИ-мрэ азыфагу илъыщт зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх.

ПроектыкIэхэр агъэцэкIэщтых

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ АНО-у «Агентство стратегических инициатив» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Светлана Чупшевамрэ Адыгэ Республикэмрэ АСИ-мрэ азыфагу илъыщт зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх.

Анахь шъолъыр дэгъухэм ахалъытагъ

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм хэлажьэхэрэр «ПроектыкIэхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ стратегическэ инициативэхэм я Агентствэ» Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэм алъэныкъокIэ яIофхэм язытет фэгъэхьыгъэ Лъэпкъ рейтингым икIэуххэм ащигъэгъозагъэх.

Анахь шъолъыр дэгъухэм ахалъытагъ

Дунэе экономическэ форумэу Петербург щыкIорэм хэлажьэхэрэр «ПроектыкIэхэр пхырыщыгъэнхэмкIэ стратегическэ инициативэхэм я Агентствэ» Урысые Федерацием ишъолъырхэм инвестициехэм алъэныкъокIэ яIофхэм язытет фэгъэхьыгъэ Лъэпкъ рейтингым икIэуххэм ащигъэгъозагъэх.

Сомэ миллиарди 10 пэIуигъэхьащт

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ ООО-у «Картонтарэм» идиректорхэм я Совет итхьаматэу, компаниехэу «SFТ Grоuр» зыфиIохэрэм ясоветэу лъыплъэн Iофхэм афэгъэзагъэм итхьаматэу Анатолий Штейнбергрэ зыкIэтхэжьыгъэхэ зэзэгъыныгъэр зыфэгъэхьыгъэр Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я

Сомэ миллиарди 10 пэIуигъэхьащт

Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым къыдыхэлъытагъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ ООО-у «Картонтарэм» идиректорхэм я Совет итхьаматэу, компаниехэу «SFТ Grоuр» зыфиIохэрэм ясоветэу лъыплъэн Iофхэм афэгъэзагъэм итхьаматэу Анатолий Штейнбергрэ зыкIэтхэжьыгъэхэ зэзэгъыныгъэр зыфэгъэхьыгъэр Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 12-рэ зимычэзыу зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум и 7-м зэхащэ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 12-рэ зимычэзыу зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум и 7-м зэхащэ.

КъумпIыл Мурат Санкт-Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым хэлажьэ

Санкт-Петербург дэт къэгъэлъэгъопIэ гупчэу «Экспофорум» зыфиIорэм Петербург дунэе экономическэ форумыр (ПМЭФ) къыщызэIуахыгъ. Мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 3-м нэс ар кIощт, девизэу иIэр — «Экономикэм зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным амалыкIэхэм алъыхъугъэныр».

КъумпIыл Мурат Санкт-Петербург щыкIорэ дунэе экономическэ форумым хэлажьэ

Санкт-Петербург дэт къэгъэлъэгъопIэ гупчэу «Экспофорум» зыфиIорэм Петербург дунэе экономическэ форумыр (ПМЭФ) къыщызэIуахыгъ. Мэкъуогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу и 3-м нэс ар кIощт, девизэу иIэр — «Экономикэм зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным амалыкIэхэм алъыхъугъэныр».

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт

Проектэу «Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм и Стратегие фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм иятIонэрэ стратегическэ сессие тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Ащ хэлажьэх рес-публикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, муниципа-литетхэм ялIыкIохэр, бизнесым хэщагъэхэр, нэмыкIхэри. Стра-тегическэ сессием икомандэ пэщэныгъэ дызэрехьэ Леонтьевскэ гупчэм и Консорциумэу — AV Group-м игъэIорышIэкIо

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт

Проектэу «Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм и Стратегие фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм иятIонэрэ стратегическэ сессие тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Ащ хэлажьэх рес-публикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, муниципа-литетхэм ялIыкIохэр, бизнесым хэщагъэхэр, нэмыкIхэри. Стра-тегическэ сессием икомандэ пэщэныгъэ дызэрехьэ Леонтьевскэ гупчэм и Консорциумэу — AV Group-м игъэIорышIэкIо

Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ

2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс зэхэкъутэным нэсыгъэ унэкIэ алъытагъэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэн Урысые Федерацием и Къэралыгъо советрэ Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ комиссиеу Урысыем исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофхэр зынэсыгъэхэм язэгъэшIэн фэгъэзагъэмрэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм

Программэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэрэ шъолъырхэм Адыгеир ащыщ

2012-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м нэс зэхэкъутэным нэсыгъэ унэкIэ алъытагъэхэм ащыпсэухэрэр гъэкощыгъэнхэм ипрограммэ игъэцэкIэн Урысые Федерацием и Къэралыгъо советрэ Урысые Федерацием и Президент дэжь щызэхэщэгъэ комиссиеу Урысыем исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэкIэ Iофхэр зынэсыгъэхэм язэгъэшIэн фэгъэзагъэмрэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм

Язэпхыныгъэ нахь агъэпытэ

Мы мафэхэм Тыркуем икъалэу Самсун къикIыгъэ лIыкIохэр республикэм щыIагъэх. Туризмэм ылъэныкъокIэ лъэныкъуитIум Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Язэпхыныгъэ нахь агъэпытэ

Мы мафэхэм Тыркуем икъалэу Самсун къикIыгъэ лIыкIохэр республикэм щыIагъэх. Туризмэм ылъэныкъокIэ лъэныкъуитIум Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Адыгеим ихэхъоныгъэ иIофыгъо шъхьаIэхэр

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо иIофшIэн фэхъугъэ кIэуххэмкIэ зытегущыIэгъэхэ Iофыгъо пэпчъ зэшIохыкIэ амалэу фэхъущтым къалэу Мыекъуапэ щыхэплъэщтых.

Адыгеим ихэхъоныгъэ иIофыгъо шъхьаIэхэр

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо иIофшIэн фэхъугъэ кIэуххэмкIэ зытегущыIэгъэхэ Iофыгъо пэпчъ зэшIохыкIэ амалэу фэхъущтым къалэу Мыекъуапэ щыхэплъэщтых.

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI дахэу Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 1-м Мыекъуапэ щыкIогъэ демонстрациемрэ митингымрэ нэбгырэ мини 4,5-рэ фэдиз ахэлэжьагъ.

Гъатхэмрэ IофшIэнымрэ ямэфэкI дахэу Адыгеим щыхагъэунэфыкIыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 1-м Мыекъуапэ щыкIогъэ демонстрациемрэ митингымрэ нэбгырэ мини 4,5-рэ фэдиз ахэлэжьагъ.

КIэлэцIыкIухэр щынэгъончъэу зэрэзэращэщтхэм тегущыIагъэх

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм IофыгъуиплI къыщаIэтыгъ.

КIэлэцIыкIухэр щынэгъончъэу зэрэзэращэщтхэм тегущыIагъэх

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Комиссием изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм IофыгъуиплI къыщаIэтыгъ.

Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэм янэшэнэ шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу зэхащагъэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет хэтхэр, энергетикэмкIэ ыкIи чIыопсымкIэ министерствэхэм, Ростуризмэм ялIыкIохэр гипсышI заводэу «Волма — Мыекъуапэ» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъэх.

Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэм янэшэнэ шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу зэхащагъэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет хэтхэр, энергетикэмкIэ ыкIи чIыопсымкIэ министерствэхэм, Ростуризмэм ялIыкIохэр гипсышI заводэу «Волма — Мыекъуапэ» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъэх.

Республикэм IэпыIэгъу къыфэхъущтых

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ.

Республикэм IэпыIэгъу къыфэхъущтых

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет идэкIыгъо зэхэсыгъо Адыгеим щыкIуагъ.

КъумпIыл Мурат республикэм ипэщагъэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат илъэс пчъагъэхэм къакIоцI республикэм пэщэныгъэ дызезыхьэгъэхэ Джарымэ Аслъанрэ ТхьакIущынэ Аслъанрэ аIукIагъ.

КъумпIыл Мурат республикэм ипэщагъэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат илъэс пчъагъэхэм къакIоцI республикэм пэщэныгъэ дызезыхьэгъэхэ Джарымэ Аслъанрэ ТхьакIущынэ Аслъанрэ аIукIагъ.

Адыгэ къуаер Сербием ащэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Республикэу Сербием и Полномочнэ ЛIыкIоу УФ-м щыIэ Славенко Терзич тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Адыгэ къуаер Сербием ащэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Республикэу Сербием и Полномочнэ ЛIыкIоу УФ-м щыIэ Славенко Терзич тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

ШЭУДЖЭН Сэфэр: «ШIуагъэ къытэу Iоф тшIэщт»

— Сэфэр, илъэс 25-рэ хъугъэу Iоф зышIэрэ Парламентым шэн—хэбзэшIоу зэIуигъэ­кIа­гъэхэр шъо, яхэнэрэ зэ­IугъэкIэгъум хэхьэгъэ депутатхэм, лъышъо­гъэкIуатэх. Ащ урыгушхонэу зэрэщытым дакIоу, пшъэдэкIы­жьы­шхуи пылъ. АР—м и Къэралыгъо Совет — Хасэм икомитет шъхьаIэхэм ащыщым итхьаматэ уригуадз. Непэ сыда анахьэу шъунаIэ зытетыр, IофшIэныр сыдэущтэу

ШЭУДЖЭН Сэфэр: «ШIуагъэ къытэу Iоф тшIэщт»

— Сэфэр, илъэс 25-рэ хъугъэу Iоф зышIэрэ Парламентым шэн—хэбзэшIоу зэIуигъэ­кIа­гъэхэр шъо, яхэнэрэ зэ­IугъэкIэгъум хэхьэгъэ депутатхэм, лъышъо­гъэкIуатэх. Ащ урыгушхонэу зэрэщытым дакIоу, пшъэдэкIы­жьы­шхуи пылъ. АР—м и Къэралыгъо Совет — Хасэм икомитет шъхьаIэхэм ащыщым итхьаматэ уригуадз. Непэ сыда анахьэу шъунаIэ зытетыр, IофшIэныр сыдэущтэу

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игу­бернаторэу Венниамин Кондратьевымрэ шъолъыритIумэ язэдэлэжьэныгъэ зэрагъэпытэщтым ехьылIэгъэ зэдэгущыIэгъухэр Краснодар щызэдыряIагъэх.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игу­бернаторэу Венниамин Кондратьевымрэ шъолъыритIумэ язэдэлэжьэныгъэ зэрагъэпытэщтым ехьылIэгъэ зэдэгущыIэгъухэр Краснодар щызэдыряIагъэх.

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгеим щыIагъ

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу Темрезов Рэщыд Хэгъэгу зэошхом текIоныгъэр къызыщыдэтхыгъэм ия 72-рэ илъэс ехъулIэу Адыгеим къэкIогъагъ, анахь агъэлъэпIэрэ чIыпIэхэу шIэжьым епхыгъэхэм язэгъэлъэгъункIэ Iофтхьабзэр ублагъэ хъугъэ.

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгеим щыIагъ

Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм и ЛIышъхьэу Темрезов Рэщыд Хэгъэгу зэошхом текIоныгъэр къызыщыдэтхыгъэм ия 72-рэ илъэс ехъулIэу Адыгеим къэкIогъагъ, анахь агъэлъэпIэрэ чIыпIэхэу шIэжьым епхыгъэхэм язэгъэлъэгъункIэ Iофтхьабзэр ублагъэ хъугъэ.