ПОЛИТИКЭР

Проектым дырагъэштагъ

ШIэныгъэмкIэ ыкIи научнэ-техническэ политикэмкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ УФ-м шIэныгъэмкIэ ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ мэкъумэщ наукэм ылъэныкъокIэ организациехэм яIофшIэн гъэзекIогъэнымкIэ и Департамент ипащэу Вугар Багировыр.

Проектым дырагъэштагъ

ШIэныгъэмкIэ ыкIи научнэ-техническэ политикэмкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ УФ-м шIэныгъэмкIэ ыкIи апшъэрэ гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэ мэкъумэщ наукэм ылъэныкъокIэ организациехэм яIофшIэн гъэзекIогъэнымкIэ и Департамент ипащэу Вугар Багировыр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Вла­димир Путиным ипшъэрылъкIэ УФ-м и Пре­зидент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым видеоселектор шIыкIэм тетэу ты­гъуасэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх. Шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм япащэхэр Iоф­тхьа­бзэм хэлэжьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хэлэжьагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Вла­димир Путиным ипшъэрылъкIэ УФ-м и Пре­зидент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым видеоселектор шIыкIэм тетэу ты­гъуасэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх. Шъолъырым хэхьэрэ субъектхэм япащэхэр Iоф­тхьа­бзэм хэлэжьагъэх.

Зэрифэшъуашэу республикэм щагъэцакIэх

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэхэщагъэ зэрэхъурэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ ухъу­мэгъэнымкIэ хэбзэ къулыкъухэм Iофэу ашIэрэм щытегущыIагъэх Урысыем и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым зэхищэгъэ видеоселектор зэхэсыгъом. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэрифэшъуашэу республикэм щагъэцакIэх

Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн зэхэщагъэ зэрэхъурэм ыкIи кIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъэ ухъу­мэгъэнымкIэ хэбзэ къулыкъухэм Iофэу ашIэрэм щытегущыIагъэх Урысыем и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновым зэхищэгъэ видеоселектор зэхэсыгъом. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Хьасанэкъо Мурат аIукIагъ

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

Хьасанэкъо Мурат аIукIагъ

Къэралыгъо Думэм физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Тхьаматэу Д. А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэр щыригъэблэгъагъэх.

ЦIыфхэр рагъэблэгъэщтых

Партиеу «Единэ Россиер» зызэхащагъэр илъэс 18 зыщыхъурэм ехъулIэу шъолъыр къутамэм хэтхэм партием и Тхьаматэу Д. А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр тыгъэгъазэм и 1-м, тхьаумафэм, щырагъэблэгъэщтых.

ЦIыфхэр рагъэблэгъэщтых

Партиеу «Единэ Россиер» зызэхащагъэр илъэс 18 зыщыхъурэм ехъулIэу шъолъыр къутамэм хэтхэм партием и Тхьаматэу Д. А. Медведевым и Шъолъыр общественнэ приемнэ цIыфхэр тыгъэгъазэм и 1-м, тхьаумафэм, щырагъэблэгъэщтых.

ЯIофшIэн шIуагъэу къытырэм тегущыIагъэх

Хэбзэукъоныгъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм зыщытегущыIэгъэхэ коорди­на­ционнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЯIофшIэн шIуагъэу къытырэм тегущыIагъэх

Хэбзэукъоныгъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэм зыщытегущыIэгъэхэ коорди­на­ционнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеир къыгъэлъэгъуагъ

Урысые лъэпкъ шIухьафтынэу «Илъэсым истудент» зы­фиIорэм икъыдэхынкIэ зэ­нэ­къокъур Казань щыкIуагъ, ащ икIэух зэфэхьысыжьхэри ашIыгъэх.

Адыгеир къыгъэлъэгъуагъ

Урысые лъэпкъ шIухьафтынэу «Илъэсым истудент» зы­фиIорэм икъыдэхынкIэ зэ­нэ­къокъур Казань щыкIуагъ, ащ икIэух зэфэхьысыжьхэри ашIыгъэх.

КъумпIыл Мурат: «ЦIыфхэм яеплъыкIэхэмрэ ягумэкIхэмрэ ары «Единэ Россием» анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщтыр»

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» ия XIX-рэ зэфэсэу бэмышIэу Москва щыкIуагъэм партием ипа­щэу Дмитрий Медведевым тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр зыхэлэжьэ­гъэ пленарнэ зэхэсыгъоу щыIагъэр ащ изы хъугъэ-шIэгъэ шъхьэIагъ.

КъумпIыл Мурат: «ЦIыфхэм яеплъыкIэхэмрэ ягумэкIхэмрэ ары «Единэ Россием» анахьэу ынаIэ зытыригъэтыщтыр»

Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» ия XIX-рэ зэфэсэу бэмышIэу Москва щыкIуагъэм партием ипа­щэу Дмитрий Медведевым тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Урысыем и Президентэу Владимир Путиныр зыхэлэжьэ­гъэ пленарнэ зэхэсыгъоу щыIагъэр ащ изы хъугъэ-шIэгъэ шъхьэIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къэралыгъом ипащэ игъоу ылъэгъугъэхэм адыригъэштагъ

Партиеу «Единэ Россием» ия ХIХ-рэ зэфэс Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къы­зэIуихыгъ. Зэфэсым ипленарнэ зэхэсыгъорэ партием и Апшъэрэ Совет ыкIи партием и Генеральнэ Совет зэ­дыряIэгъэ зэхэсыгъомрэ Урысые Федерацием и Премьер-министрэу, «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым зэрищагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къэралыгъом ипащэ игъоу ылъэгъугъэхэм адыригъэштагъ

Партиеу «Единэ Россием» ия ХIХ-рэ зэфэс Урысыем и Президентэу Владимир Путиным къы­зэIуихыгъ. Зэфэсым ипленарнэ зэхэсыгъорэ партием и Апшъэрэ Совет ыкIи партием и Генеральнэ Совет зэ­дыряIэгъэ зэхэсыгъомрэ Урысые Федерацием и Премьер-министрэу, «Единэ Россием» и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым зэрищагъэх.

Апэрэ еджэгъумкIэ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я XLII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэр къихьащт 2020-рэ илъэс бюджетымрэ 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэмрэ. Ар зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

Апэрэ еджэгъумкIэ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм я XLII-рэ зэхэсыгъоу иIагъэм анахь Iофыгъо шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэр къихьащт 2020-рэ илъэс бюджетымрэ 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэфагъэхэмрэ. Ар зэрищагъ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм.

АР-м и парламент

КъызкIэлъэIугъэхэр афагъэцэкIагъэмэ Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм зэдагъэфедэхэрэм ягъэкIэжьын ыкIи къэлэ щыIакIэр Iэрыфэгъоу гъэпсыгъэным афы­тегъэ­псы­хьэгъэ программэхэр къалэу Мыекъуапэ зэрэщагъэцакIэхэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Парла­мен­тым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэхищэгъагъ.

АР-м и парламент

КъызкIэлъэIугъэхэр афагъэцэкIагъэмэ Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ачIэсхэм зэдагъэфедэхэрэм ягъэкIэжьын ыкIи къэлэ щыIакIэр Iэрыфэгъоу гъэпсыгъэным афы­тегъэ­псы­хьэгъэ программэхэр къалэу Мыекъуапэ зэрэщагъэцакIэхэрэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Парла­мен­тым и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр зэхищэгъагъ.

Сыдигъуи къыдалъытэнэу къяджагъ

«КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ про­ектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Координационнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIа­гъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

Сыдигъуи къыдалъытэнэу къяджагъ

«КIэугъоекIо правительств» зыфиIорэ про­ектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Координационнэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIа­гъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат.

КъумпIыл Мурат «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ и Секретарэу хадзыгъ

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXII-рэ Конференцие тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIуагъ.

КъумпIыл Мурат «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ и Секретарэу хадзыгъ

Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXXII-рэ Конференцие тыгъуасэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIуагъ.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Бахрейн и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Урысыем щыIэ Ахмед Аль-Саати тыгъуасэ IукIагъ, тапэкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Бахрейн и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIыкIоу Урысыем щыIэ Ахмед Аль-Саати тыгъуасэ IукIагъ, тапэкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Федеральнэ IэпыIэгъу тедзэ зэратыщт шъолъыри 10-м Адыгеир ащыщ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием ишъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Прави­тель­ствэ комис­сием иIофшIэн хэлэжьагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко зэхэсыгъор зэрищагъ.

Федеральнэ IэпыIэгъу тедзэ зэратыщт шъолъыри 10-м Адыгеир ащыщ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием ишъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Прави­тель­ствэ комис­сием иIофшIэн хэлэжьагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко зэхэсыгъор зэрищагъ.

ЯIофшIэн агъэлъэшынэу къяджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Пу­тиным Урысые Феде­рацием и Къэралыгъо Со­вет ипрезидиум изэ­хэ­сыгъоу псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэр тыгъуасэ зэрищагъ. Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

ЯIофшIэн агъэлъэшынэу къяджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Пу­тиным Урысые Феде­рацием и Къэралыгъо Со­вет ипрезидиум изэ­хэ­сыгъоу псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэр тыгъуасэ зэрищагъ. Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

КъумпIыл Мурат: «Партием ипрограммэхэр шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэнхэм тыдэлажьэ»

Партием и Тхьаматэу, Урысыем и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым шъолъырхэм япащэхэм тыгъуасэ Москва зэIукIэгъу щадыриIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

КъумпIыл Мурат: «Партием ипрограммэхэр шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэнхэм тыдэлажьэ»

Партием и Тхьаматэу, Урысыем и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым шъолъырхэм япащэхэм тыгъуасэ Москва зэIукIэгъу щадыриIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Аб­хъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэ­лэжьагъэх.

Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Аб­хъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэ­лэжьагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

Я 3-рэ дунэе форумэу «Урысые энергетическэ тхьамаф» зыфиIоу чъэпыогъум и 2-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс Москва щыкIощтым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ дунэе форумым хэлажьэ

Я 3-рэ дунэе форумэу «Урысые энергетическэ тхьамаф» зыфиIоу чъэпыогъум и 2-м къыщегъэжьагъэу и 5-м нэс Москва щыкIощтым Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлажьэ.

Ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ

Тыгъуасэ шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр республикэм иеджапIэхэм зэкIэми ащыкIуагъэх. Дэеу зылъэгъухэрэм ыкIи тэрэзэу зэхэзымыххэрэм я Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернат щыIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Ылъэгъугъэм осэшIу фишIыгъ

Тыгъуасэ шIэныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр республикэм иеджапIэхэм зэкIэми ащыкIуагъэх. Дэеу зылъэгъухэрэм ыкIи тэрэзэу зэхэзымыххэрэм я Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернат щыIагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Спортым республикэм зыщиушъомбгъуным анаIэ тет

Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ, псауныгъэр зыщагъэпытэщт комплексыкIэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къащызэIуахыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъэх УФ-м спортымкIэ иминистрэу Павел Колобковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Спортым республикэм зыщиушъомбгъуным анаIэ тет

Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ, псауныгъэр зыщагъэпытэщт комплексыкIэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къащызэIуахыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъэх УФ-м спортымкIэ иминистрэу Павел Колобковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Башкортостан и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Радий Хабировымрэ мы шъолъырым и Правительствэ илIыкIо купрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Башкортостан и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Радий Хабировымрэ мы шъолъырым и Правительствэ илIыкIо купрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

Лъыплъэн Iофыр нахь агъэлъэшыщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ Советэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ АР-м и Министерствэ щызэхащагъэм хэтхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх мы министер­ствэм ипащэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзанрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Ныбэ Руслъанрэ.

Лъыплъэн Iофыр нахь агъэлъэшыщт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ Советэу псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ АР-м и Министерствэ щызэхащагъэм хэтхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ хэлэжьагъэх мы министер­ствэм ипащэ игуадзэу Лафышъ Рэмэзанрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Ныбэ Руслъанрэ.