ЭКОНОМИКЭР

ИшIогъэшхо къэкIощт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Александр Гавриловымрэ Шъачэ щыкIорэ Урысые инвестиционнэ форумым зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ заулэмэ ащызэдыкIэтхагъэх.

ИшIогъэшхо къэкIощт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Александр Гавриловымрэ Шъачэ щыкIорэ Урысые инвестиционнэ форумым зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ заулэмэ ащызэдыкIэтхагъэх.

Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2017-рэ» зыфиIоу мэзаем и 27 — 28-м Олимпийскэ паркым имедиагупчэ щы­кIощтым Адыгеим иинвестиционнэ амал­хэр къыщигъэлъэгъощтых.

Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2017-рэ» зыфиIоу мэзаем и 27 — 28-м Олимпийскэ паркым имедиагупчэ щы­кIощтым Адыгеим иинвестиционнэ амал­хэр къыщигъэлъэгъощтых.

ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх

2017-рэ илъэсым гъэтхасэу халъхьащтхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэ мы мафэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зэхищагъ.

ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх

2017-рэ илъэсым гъэтхасэу халъхьащтхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэ мы мафэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зэхищагъ.

ПивэшI заводыр

Ащ ятэу Юсыф (щыIэжьэп, Алахьым джэнэтыр къырет) еджа­гъэу, гъэсагъэу, лэжьакIоу щытыгъ.

ПивэшI заводыр

Ащ ятэу Юсыф (щыIэжьэп, Алахьым джэнэтыр къырет) еджа­гъэу, гъэсагъэу, лэжьакIоу щытыгъ.

Китаими щызэлъашIагъ

Кощхьэблэ районым иэкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ федэ—къэкIуапIэу иIэхэм апэ ит пшъэ—дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Мамрыкъу» зыфиIорэр.

Китаими щызэлъашIагъ

Кощхьэблэ районым иэкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ федэ—къэкIуапIэу иIэхэм апэ ит пшъэ—дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Мамрыкъу» зыфиIорэр.

Къэралыгъо IэпыIэгъум ишIуагъэ къэкIо

Аужырэ илъэсхэм Кощхьэблэ районым щахъурэ былымхэмрэ былымхъуным пылъ фермерхэмрэ япчъагъэ къыхахъоу фежьагъ. ЫпэрапшIэу, ар зыпкъ къикIыгъэр къэралыгъо программэхэу «Семейная животноводческая ферма» ыкIи «Начинающий фермер» зыфиIохэрэр Адыгеим зэрэщагъэцакIэхэрэр ары.

Къэралыгъо IэпыIэгъум ишIуагъэ къэкIо

Аужырэ илъэсхэм Кощхьэблэ районым щахъурэ былымхэмрэ былымхъуным пылъ фермерхэмрэ япчъагъэ къыхахъоу фежьагъ. ЫпэрапшIэу, ар зыпкъ къикIыгъэр къэралыгъо программэхэу «Семейная животноводческая ферма» ыкIи «Начинающий фермер» зыфиIохэрэр Адыгеим зэрэщагъэцакIэхэрэр ары.

КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Росрыболовствэм и Азовэхы ШIуцIэ чIыпIэ гъэIоры­шIа­пIэ ипащэу Игорь Рулевым зэIукIэгъу дыриIагъ.

КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Росрыболовствэм и Азовэхы ШIуцIэ чIыпIэ гъэIоры­шIа­пIэ ипащэу Игорь Рулевым зэIукIэгъу дыриIагъ.

Адыгеим иIэшъхьэтетхэм банкэу «Новацием» зиахъщэ изылъхьагъэхэм яфитыныгъэхэр къаухъумэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм ибанк сис­темэ, Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ, Адыгэ Республи­кэм и МВД, Адыгэ Республи­кэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ, Мыекъуапэ иаминистрацие япащэхэм зэIукIэгъу тыгъуасэ адыриIагъ.

Адыгеим иIэшъхьэтетхэм банкэу «Новацием» зиахъщэ изылъхьагъэхэм яфитыныгъэхэр къаухъумэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм ибанк сис­темэ, Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ, Адыгэ Республи­кэм и МВД, Адыгэ Республи­кэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ, Мыекъуапэ иаминистрацие япащэхэм зэIукIэгъу тыгъуасэ адыриIагъ.

ЛэжьэпкIэ анахь макIэр зыфэдизыщтыр

2016-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу МРОТ-р зы мазэм сомэ 7500-м нэсыгъ. ЗэрэхъугъэмкIэ, урыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу агъэнэфагъэм ар ипроцент 70-рэ. Мы илъэсым бэдзэогъум и 1-м лэжьэпкIэ анахь макIэр сомэ 7800-рэ мэхъу.

ЛэжьэпкIэ анахь макIэр зыфэдизыщтыр

2016-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу МРОТ-р зы мазэм сомэ 7500-м нэсыгъ. ЗэрэхъугъэмкIэ, урыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу агъэнэфагъэм ар ипроцент 70-рэ. Мы илъэсым бэдзэогъум и 1-м лэжьэпкIэ анахь макIэр сомэ 7800-рэ мэхъу.

Федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыщт

Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ Адыгеим бизнес цIыкIумкIэ ыкIи гурытымкIэ IэпыIэгъу етыгъэным пае субсидиехэм япхыгъэ заявкэм къыдыригъэштагъ.

Федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыщт

Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ Адыгеим бизнес цIыкIумкIэ ыкIи гурытымкIэ IэпыIэгъу етыгъэным пае субсидиехэм япхыгъэ заявкэм къыдыригъэштагъ.

Уасэхэр зы чIыпIэ итхэп

Уасэхэм зэпымыоу къызэрахахъорэр зэкIэми ти­нэрылъэгъу. Ащ улъыплъэнэу игъо уифэрэп, мафэ къэс зэблъэхъугъэ мэхъу.

Уасэхэр зы чIыпIэ итхэп

Уасэхэм зэпымыоу къызэрахахъорэр зэкIэми ти­нэрылъэгъу. Ащ улъыплъэнэу игъо уифэрэп, мафэ къэс зэблъэхъугъэ мэхъу.

Iоф зышIэхэрэр къыхиубытэщтхэп

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм мы илъэсым пенсиехэм ыкIи нэ­мыкI тынхэм япхыгъэ зэхъокIыныгъэу щыIэщт­хэм яхьылIэгъэ пресс-конференцие бэмы­шIэу щызэхащэгъагъ.

Iоф зышIэхэрэр къыхиубытэщтхэп

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм мы илъэсым пенсиехэм ыкIи нэ­мыкI тынхэм япхыгъэ зэхъокIыныгъэу щыIэщт­хэм яхьылIэгъэ пресс-конференцие бэмы­шIэу щызэхащэгъагъ.

Финанс гумэкIыгъохэр иIэх

Iахьзэхэлъ коммерче­скэ банкэу «Новация» зыфи­Iорэм иадминистрацие цIыфхэм закъыфигъэзагъ ыкIи организацием финанс гумэ­кIыгъохэр зэри­Iэ­хэр къариIуагъ.

Финанс гумэкIыгъохэр иIэх

Iахьзэхэлъ коммерче­скэ банкэу «Новация» зыфи­Iорэм иадминистрацие цIыфхэм закъыфигъэзагъ ыкIи организацием финанс гумэ­кIыгъохэр зэри­Iэ­хэр къариIуагъ.

Мы илъэсым гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэ алъэкIыгъ

IэкIыб хэгъэгухэм Урысыем къырашIылIэгъэ санкциехэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм апкъ къи­кIэу къызэтынэкIырэ илъэсыр экономикэм ылъэ­ныкъокIэ къинэу щытыгъ.

Мы илъэсым гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэ алъэкIыгъ

IэкIыб хэгъэгухэм Урысыем къырашIылIэгъэ санкциехэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм апкъ къи­кIэу къызэтынэкIырэ илъэсыр экономикэм ылъэ­ныкъокIэ къинэу щытыгъ.

Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу…

Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ дотациеу сомэ миллион 210,5-рэ хъурэр Адыгэ Республикэм къыIукIэщт.

Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу…

Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ дотациеу сомэ миллион 210,5-рэ хъурэр Адыгэ Республикэм къыIукIэщт.

Предприятиехэм гъэхъагъэхэр ашIынхэм фэIорышIэщт

Европэм исатыу-шIыпIэ площадкэ анахь иным Адыгеим итовархэр къыщагъэ-лъэгъощтых.

Предприятиехэм гъэхъагъэхэр ашIынхэм фэIорышIэщт

Европэм исатыу-шIыпIэ площадкэ анахь иным Адыгеим итовархэр къыщагъэ-лъэгъощтых.

Бюджетыр апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ияплIэнэрэ зэхэсы­гъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

Бюджетыр апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ияплIэнэрэ зэхэсы­гъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

ЗыщыбгъэпсэфынкIэ ыкIи уипсауныгъэ щыбгъэпытэнкIэ Адыгеим фэдэр зырыз

ШIухьафтынэу «Приоритет-2016» зыфиIорэр зыфагъэшъошагъэхэм Сатыу-промышленнэ палатэу Москва дэтым наградэхэр бэмышIэу щаратыжьыгъэх.

ЗыщыбгъэпсэфынкIэ ыкIи уипсауныгъэ щыбгъэпытэнкIэ Адыгеим фэдэр зырыз

ШIухьафтынэу «Приоритет-2016» зыфиIорэр зыфагъэшъошагъэхэм Сатыу-промышленнэ палатэу Москва дэтым наградэхэр бэмышIэу щаратыжьыгъэх.

Хэхъоныгъэм игъогу тет

Мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим хэхъоныгъэхэр зэришIыгъэхэр, ыпэкIэ лъыкIотэн зэрилъэкIыгъэр нафэ. Ар къэгъэлъэгъонхэм, пчъагъэхэм къаушыхьаты.

Хэхъоныгъэм игъогу тет

Мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим хэхъоныгъэхэр зэришIыгъэхэр, ыпэкIэ лъыкIотэн зэрилъэкIыгъэр нафэ. Ар къэгъэлъэгъонхэм, пчъагъэхэм къаушыхьаты.

ХэбзэIахьыр птыгъэмэ — рэхьатэу чъые

Урысыем щыпсэухэрэм 2016-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 1-м нэс хэбзэIахьищ атын фае. Ахэр мылъкум, чIыгум ыкIи транспортым япхыгъэх.

ХэбзэIахьыр птыгъэмэ — рэхьатэу чъые

Урысыем щыпсэухэрэм 2016-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 1-м нэс хэбзэIахьищ атын фае. Ахэр мылъкум, чIыгум ыкIи транспортым япхыгъэх.

Индексацием хэкIыгъэхэр

Къэралыгъо Думэм IофшIэнымкIэ, социальнэ политикэмкIэ ыкIи ветеранхэм яIофыгъохэмкIэ и Комитет иаужырэ зэхэсыгъо пенсиехэмрэ пенсионерхэмрэ къарыкIощтым щатегущыIагъэх.

Индексацием хэкIыгъэхэр

Къэралыгъо Думэм IофшIэнымкIэ, социальнэ политикэмкIэ ыкIи ветеранхэм яIофыгъохэмкIэ и Комитет иаужырэ зэхэсыгъо пенсиехэмрэ пенсионерхэмрэ къарыкIощтым щатегущыIагъэх.

Инвесторхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр

Азиат-Тихоокеан шъолъырым икъэралыгъохэм яя 9-рэ Дунэе юридическэ форумэу «Инвесторхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ шэпхъэ ыкIи хьыкум гъэпсыкIэхэр» зыфиIорэм иIофшIэн Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан хэлэжьагъ.

Инвесторхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр

Азиат-Тихоокеан шъолъырым икъэралыгъохэм яя 9-рэ Дунэе юридическэ форумэу «Инвесторхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ шэпхъэ ыкIи хьыкум гъэпсыкIэхэр» зыфиIорэм иIофшIэн Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан хэлэжьагъ.

Бюджетым ихахъохэр нахьыбэ хъунхэ алъэкIыщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм хэб­зэгъэуцунымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъо­хэмкIэ икомитет изэхэсыгъо за­конопроектэу «2017-рэ илъэ­сымкIэ республикэ бюджетыр гъэпсыгъэ зэрэхъущтым ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ илъэситIум ар зыфэдэщтым ехьылIагъ» зыфиIорэм щытегущыIагъэх.

Бюджетым ихахъохэр нахьыбэ хъунхэ алъэкIыщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм хэб­зэгъэуцунымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъо­хэмкIэ икомитет изэхэсыгъо за­конопроектэу «2017-рэ илъэ­сымкIэ республикэ бюджетыр гъэпсыгъэ зэрэхъущтым ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ илъэситIум ар зыфэдэщтым ехьылIагъ» зыфиIорэм щытегущыIагъэх.

ЦIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэбзэIахьым икъэлъытакIэ 2017-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщыублагъэу сыд фэдэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтха? Кадастрэ уасэм тегъэпсыкIыгъэу атын фаер зыфэдизым ехьылIэгъэ мэкъэгъэIухэр сыдигъо афагъэхьыщтха?

Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ и Министерствэ мы Iо­фыгъом ехьылIэгъэ упчIэ­хэм­кIэ зызыфэтэгъазэм къызэрэ­таIуа­гъэмкIэ, Федеральнэ хэ­бзэгъэуцугъэм цIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэ­бзэIахьыр объектым ­кадастрэ уасэу иIэм тегъэпсыкIыгъэу къэлъытэгъэн фаеу егъэнафэ.

ЦIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэбзэIахьым икъэлъытакIэ 2017-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщыублагъэу сыд фэдэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтха? Кадастрэ уасэм тегъэпсыкIыгъэу атын фаер зыфэдизым ехьылIэгъэ мэкъэгъэIухэр сыдигъо афагъэхьыщтха?

Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ и Министерствэ мы Iо­фыгъом ехьылIэгъэ упчIэ­хэм­кIэ зызыфэтэгъазэм къызэрэ­таIуа­гъэмкIэ, Федеральнэ хэ­бзэгъэуцугъэм цIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэ­бзэIахьыр объектым ­кадастрэ уасэу иIэм тегъэпсыкIыгъэу къэлъытэгъэн фаеу егъэнафэ.

Бжыхьэ IофшIэнхэр агъэпсынкIэх

Мы лъэхъаным Теуцожь районым игубгъохэм Iоф­шIэныр ащыжъот.

Бжыхьэ IофшIэнхэр агъэпсынкIэх

Мы лъэхъаным Теуцожь районым игубгъохэм Iоф­шIэныр ащыжъот.