ЭКОНОМИКЭР

Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2017-рэ» зыфиIоу мэзаем и 27 — 28-м Олимпийскэ паркым имедиагупчэ щы­кIощтым Адыгеим иинвестиционнэ амал­хэр къыщигъэлъэгъощтых.

/ Комментарии к записи Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых отключены

Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2017-рэ» зыфиIоу мэзаем и 27 — 28-м Олимпийскэ паркым имедиагупчэ щы­кIощтым Адыгеим иинвестиционнэ амал­хэр къыщигъэлъэгъощтых.

/ Комментарии к записи Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых отключены

ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх

2017-рэ илъэсым гъэтхасэу халъхьащтхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэ мы мафэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зэхищагъ.

/ Комментарии к записи ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх отключены

ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх

2017-рэ илъэсым гъэтхасэу халъхьащтхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэ мы мафэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зэхищагъ.

/ Комментарии к записи ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх отключены

ПивэшI заводыр

Ащ ятэу Юсыф (щыIэжьэп, Алахьым джэнэтыр къырет) еджа­гъэу, гъэсагъэу, лэжьакIоу щытыгъ.

/ Комментарии к записи ПивэшI заводыр отключены

ПивэшI заводыр

Ащ ятэу Юсыф (щыIэжьэп, Алахьым джэнэтыр къырет) еджа­гъэу, гъэсагъэу, лэжьакIоу щытыгъ.

/ Комментарии к записи ПивэшI заводыр отключены

Китаими щызэлъашIагъ

Кощхьэблэ районым иэкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ федэ—къэкIуапIэу иIэхэм апэ ит пшъэ—дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Мамрыкъу» зыфиIорэр.

/ Комментарии к записи Китаими щызэлъашIагъ отключены

Китаими щызэлъашIагъ

Кощхьэблэ районым иэкономикэ хэхъоныгъэ ышIынымкIэ федэ—къэкIуапIэу иIэхэм апэ ит пшъэ—дэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Мамрыкъу» зыфиIорэр.

/ Комментарии к записи Китаими щызэлъашIагъ отключены

Къэралыгъо IэпыIэгъум ишIуагъэ къэкIо

Аужырэ илъэсхэм Кощхьэблэ районым щахъурэ былымхэмрэ былымхъуным пылъ фермерхэмрэ япчъагъэ къыхахъоу фежьагъ. ЫпэрапшIэу, ар зыпкъ къикIыгъэр къэралыгъо программэхэу «Семейная животноводческая ферма» ыкIи «Начинающий фермер» зыфиIохэрэр Адыгеим зэрэщагъэцакIэхэрэр ары.

/ Комментарии к записи Къэралыгъо IэпыIэгъум ишIуагъэ къэкIо отключены

Къэралыгъо IэпыIэгъум ишIуагъэ къэкIо

Аужырэ илъэсхэм Кощхьэблэ районым щахъурэ былымхэмрэ былымхъуным пылъ фермерхэмрэ япчъагъэ къыхахъоу фежьагъ. ЫпэрапшIэу, ар зыпкъ къикIыгъэр къэралыгъо программэхэу «Семейная животноводческая ферма» ыкIи «Начинающий фермер» зыфиIохэрэр Адыгеим зэрэщагъэцакIэхэрэр ары.

/ Комментарии к записи Къэралыгъо IэпыIэгъум ишIуагъэ къэкIо отключены

КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Росрыболовствэм и Азовэхы ШIуцIэ чIыпIэ гъэIоры­шIа­пIэ ипащэу Игорь Рулевым зэIукIэгъу дыриIагъ.

/ Комментарии к записи КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ отключены

КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Росрыболовствэм и Азовэхы ШIуцIэ чIыпIэ гъэIоры­шIа­пIэ ипащэу Игорь Рулевым зэIукIэгъу дыриIагъ.

/ Комментарии к записи КъумпIыл Муратрэ Игорь Рулевымрэ зэIукIэгъу зэдыряIагъ отключены

Адыгеим иIэшъхьэтетхэм банкэу «Новацием» зиахъщэ изылъхьагъэхэм яфитыныгъэхэр къаухъумэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм ибанк сис­темэ, Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ, Адыгэ Республи­кэм и МВД, Адыгэ Республи­кэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ, Мыекъуапэ иаминистрацие япащэхэм зэIукIэгъу тыгъуасэ адыриIагъ.

/ Комментарии к записи Адыгеим иIэшъхьэтетхэм банкэу «Новацием» зиахъщэ изылъхьагъэхэм яфитыныгъэхэр къаухъумэ отключены

Адыгеим иIэшъхьэтетхэм банкэу «Новацием» зиахъщэ изылъхьагъэхэм яфитыныгъэхэр къаухъумэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм ибанк сис­темэ, Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ, Адыгэ Республи­кэм и МВД, Адыгэ Республи­кэм экономикэ хэхъоныгъэмрэ сатыумрэкIэ и Министерствэ, Мыекъуапэ иаминистрацие япащэхэм зэIукIэгъу тыгъуасэ адыриIагъ.

/ Комментарии к записи Адыгеим иIэшъхьэтетхэм банкэу «Новацием» зиахъщэ изылъхьагъэхэм яфитыныгъэхэр къаухъумэ отключены

ЛэжьэпкIэ анахь макIэр зыфэдизыщтыр

2016-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу МРОТ-р зы мазэм сомэ 7500-м нэсыгъ. ЗэрэхъугъэмкIэ, урыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу агъэнэфагъэм ар ипроцент 70-рэ. Мы илъэсым бэдзэогъум и 1-м лэжьэпкIэ анахь макIэр сомэ 7800-рэ мэхъу.

/ Комментарии к записи ЛэжьэпкIэ анахь макIэр зыфэдизыщтыр отключены

ЛэжьэпкIэ анахь макIэр зыфэдизыщтыр

2016-рэ илъэсым бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу МРОТ-р зы мазэм сомэ 7500-м нэсыгъ. ЗэрэхъугъэмкIэ, урыпсэунымкIэ ахъщэ анахь макIэу агъэнэфагъэм ар ипроцент 70-рэ. Мы илъэсым бэдзэогъум и 1-м лэжьэпкIэ анахь макIэр сомэ 7800-рэ мэхъу.

/ Комментарии к записи ЛэжьэпкIэ анахь макIэр зыфэдизыщтыр отключены

Федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыщт

Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ Адыгеим бизнес цIыкIумкIэ ыкIи гурытымкIэ IэпыIэгъу етыгъэным пае субсидиехэм япхыгъэ заявкэм къыдыригъэштагъ.

/ Комментарии к записи Федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыщт отключены

Федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыщт

Урысые Федерацием экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ Адыгеим бизнес цIыкIумкIэ ыкIи гурытымкIэ IэпыIэгъу етыгъэным пае субсидиехэм япхыгъэ заявкэм къыдыригъэштагъ.

/ Комментарии к записи Федеральнэ бюджетым къыхагъэкIыщт отключены

Уасэхэр зы чIыпIэ итхэп

Уасэхэм зэпымыоу къызэрахахъорэр зэкIэми ти­нэрылъэгъу. Ащ улъыплъэнэу игъо уифэрэп, мафэ къэс зэблъэхъугъэ мэхъу.

/ Комментарии к записи Уасэхэр зы чIыпIэ итхэп отключены

Уасэхэр зы чIыпIэ итхэп

Уасэхэм зэпымыоу къызэрахахъорэр зэкIэми ти­нэрылъэгъу. Ащ улъыплъэнэу игъо уифэрэп, мафэ къэс зэблъэхъугъэ мэхъу.

/ Комментарии к записи Уасэхэр зы чIыпIэ итхэп отключены

Iоф зышIэхэрэр къыхиубытэщтхэп

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм мы илъэсым пенсиехэм ыкIи нэ­мыкI тынхэм япхыгъэ зэхъокIыныгъэу щыIэщт­хэм яхьылIэгъэ пресс-конференцие бэмы­шIэу щызэхащэгъагъ.

/ Комментарии к записи Iоф зышIэхэрэр къыхиубытэщтхэп отключены

Iоф зышIэхэрэр къыхиубытэщтхэп

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм мы илъэсым пенсиехэм ыкIи нэ­мыкI тынхэм япхыгъэ зэхъокIыныгъэу щыIэщт­хэм яхьылIэгъэ пресс-конференцие бэмы­шIэу щызэхащэгъагъ.

/ Комментарии к записи Iоф зышIэхэрэр къыхиубытэщтхэп отключены

Финанс гумэкIыгъохэр иIэх

Iахьзэхэлъ коммерче­скэ банкэу «Новация» зыфи­Iорэм иадминистрацие цIыфхэм закъыфигъэзагъ ыкIи организацием финанс гумэ­кIыгъохэр зэри­Iэ­хэр къариIуагъ.

/ Комментарии к записи Финанс гумэкIыгъохэр иIэх отключены

Финанс гумэкIыгъохэр иIэх

Iахьзэхэлъ коммерче­скэ банкэу «Новация» зыфи­Iорэм иадминистрацие цIыфхэм закъыфигъэзагъ ыкIи организацием финанс гумэ­кIыгъохэр зэри­Iэ­хэр къариIуагъ.

/ Комментарии к записи Финанс гумэкIыгъохэр иIэх отключены

Мы илъэсым гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэ алъэкIыгъ

IэкIыб хэгъэгухэм Урысыем къырашIылIэгъэ санкциехэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм апкъ къи­кIэу къызэтынэкIырэ илъэсыр экономикэм ылъэ­ныкъокIэ къинэу щытыгъ.

/ Комментарии к записи Мы илъэсым гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэ алъэкIыгъ отключены

Мы илъэсым гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэ алъэкIыгъ

IэкIыб хэгъэгухэм Урысыем къырашIылIэгъэ санкциехэм ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм апкъ къи­кIэу къызэтынэкIырэ илъэсыр экономикэм ылъэ­ныкъокIэ къинэу щытыгъ.

/ Комментарии к записи Мы илъэсым гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэ алъэкIыгъ отключены

Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу…

Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ дотациеу сомэ миллион 210,5-рэ хъурэр Адыгэ Республикэм къыIукIэщт.

/ Комментарии к записи Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу… отключены

Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу…

Федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэ дотациеу сомэ миллион 210,5-рэ хъурэр Адыгэ Республикэм къыIукIэщт.

/ Комментарии к записи Дэгъоу Iоф зэрашIэрэм къыкIэлъыкIоу… отключены

Предприятиехэм гъэхъагъэхэр ашIынхэм фэIорышIэщт

Европэм исатыу-шIыпIэ площадкэ анахь иным Адыгеим итовархэр къыщагъэ-лъэгъощтых.

/ Комментарии к записи Предприятиехэм гъэхъагъэхэр ашIынхэм фэIорышIэщт отключены

Предприятиехэм гъэхъагъэхэр ашIынхэм фэIорышIэщт

Европэм исатыу-шIыпIэ площадкэ анахь иным Адыгеим итовархэр къыщагъэ-лъэгъощтых.

/ Комментарии к записи Предприятиехэм гъэхъагъэхэр ашIынхэм фэIорышIэщт отключены

Бюджетыр апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ияплIэнэрэ зэхэсы­гъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

/ Комментарии к записи Бюджетыр апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ отключены

Бюджетыр апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ияплIэнэрэ зэхэсы­гъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу КъумпIыл Мурат. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан.

/ Комментарии к записи Бюджетыр апэрэ еджэгъумкIэ аштагъ отключены

ЗыщыбгъэпсэфынкIэ ыкIи уипсауныгъэ щыбгъэпытэнкIэ Адыгеим фэдэр зырыз

ШIухьафтынэу «Приоритет-2016» зыфиIорэр зыфагъэшъошагъэхэм Сатыу-промышленнэ палатэу Москва дэтым наградэхэр бэмышIэу щаратыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи ЗыщыбгъэпсэфынкIэ ыкIи уипсауныгъэ щыбгъэпытэнкIэ Адыгеим фэдэр зырыз отключены

ЗыщыбгъэпсэфынкIэ ыкIи уипсауныгъэ щыбгъэпытэнкIэ Адыгеим фэдэр зырыз

ШIухьафтынэу «Приоритет-2016» зыфиIорэр зыфагъэшъошагъэхэм Сатыу-промышленнэ палатэу Москва дэтым наградэхэр бэмышIэу щаратыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи ЗыщыбгъэпсэфынкIэ ыкIи уипсауныгъэ щыбгъэпытэнкIэ Адыгеим фэдэр зырыз отключены

Хэхъоныгъэм игъогу тет

Мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим хэхъоныгъэхэр зэришIыгъэхэр, ыпэкIэ лъыкIотэн зэрилъэкIыгъэр нафэ. Ар къэгъэлъэгъонхэм, пчъагъэхэм къаушыхьаты.

/ Комментарии к записи Хэхъоныгъэм игъогу тет отключены

Хэхъоныгъэм игъогу тет

Мы аужырэ илъэсхэм Адыгеим хэхъоныгъэхэр зэришIыгъэхэр, ыпэкIэ лъыкIотэн зэрилъэкIыгъэр нафэ. Ар къэгъэлъэгъонхэм, пчъагъэхэм къаушыхьаты.

/ Комментарии к записи Хэхъоныгъэм игъогу тет отключены

ХэбзэIахьыр птыгъэмэ — рэхьатэу чъые

Урысыем щыпсэухэрэм 2016-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 1-м нэс хэбзэIахьищ атын фае. Ахэр мылъкум, чIыгум ыкIи транспортым япхыгъэх.

/ Комментарии к записи ХэбзэIахьыр птыгъэмэ — рэхьатэу чъые отключены

ХэбзэIахьыр птыгъэмэ — рэхьатэу чъые

Урысыем щыпсэухэрэм 2016-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 1-м нэс хэбзэIахьищ атын фае. Ахэр мылъкум, чIыгум ыкIи транспортым япхыгъэх.

/ Комментарии к записи ХэбзэIахьыр птыгъэмэ — рэхьатэу чъые отключены

Индексацием хэкIыгъэхэр

Къэралыгъо Думэм IофшIэнымкIэ, социальнэ политикэмкIэ ыкIи ветеранхэм яIофыгъохэмкIэ и Комитет иаужырэ зэхэсыгъо пенсиехэмрэ пенсионерхэмрэ къарыкIощтым щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Индексацием хэкIыгъэхэр отключены

Индексацием хэкIыгъэхэр

Къэралыгъо Думэм IофшIэнымкIэ, социальнэ политикэмкIэ ыкIи ветеранхэм яIофыгъохэмкIэ и Комитет иаужырэ зэхэсыгъо пенсиехэмрэ пенсионерхэмрэ къарыкIощтым щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Индексацием хэкIыгъэхэр отключены

Инвесторхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр

Азиат-Тихоокеан шъолъырым икъэралыгъохэм яя 9-рэ Дунэе юридическэ форумэу «Инвесторхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ шэпхъэ ыкIи хьыкум гъэпсыкIэхэр» зыфиIорэм иIофшIэн Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан хэлэжьагъ.

/ Комментарии к записи Инвесторхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр отключены

Инвесторхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр

Азиат-Тихоокеан шъолъырым икъэралыгъохэм яя 9-рэ Дунэе юридическэ форумэу «Инвесторхэм яфитыныгъэхэм якъэухъумэнкIэ шэпхъэ ыкIи хьыкум гъэпсыкIэхэр» зыфиIорэм иIофшIэн Адыгэ Республикэм и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трахъо Аслъан хэлэжьагъ.

/ Комментарии к записи Инвесторхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр отключены

Бюджетым ихахъохэр нахьыбэ хъунхэ алъэкIыщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм хэб­зэгъэуцунымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъо­хэмкIэ икомитет изэхэсыгъо за­конопроектэу «2017-рэ илъэ­сымкIэ республикэ бюджетыр гъэпсыгъэ зэрэхъущтым ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ илъэситIум ар зыфэдэщтым ехьылIагъ» зыфиIорэм щытегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Бюджетым ихахъохэр нахьыбэ хъунхэ алъэкIыщт отключены

Бюджетым ихахъохэр нахьыбэ хъунхэ алъэкIыщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм хэб­зэгъэуцунымкIэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъо­хэмкIэ икомитет изэхэсыгъо за­конопроектэу «2017-рэ илъэ­сымкIэ республикэ бюджетыр гъэпсыгъэ зэрэхъущтым ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ илъэситIум ар зыфэдэщтым ехьылIагъ» зыфиIорэм щытегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Бюджетым ихахъохэр нахьыбэ хъунхэ алъэкIыщт отключены

ЦIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэбзэIахьым икъэлъытакIэ 2017-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщыублагъэу сыд фэдэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтха? Кадастрэ уасэм тегъэпсыкIыгъэу атын фаер зыфэдизым ехьылIэгъэ мэкъэгъэIухэр сыдигъо афагъэхьыщтха?

Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ и Министерствэ мы Iо­фыгъом ехьылIэгъэ упчIэ­хэм­кIэ зызыфэтэгъазэм къызэрэ­таIуа­гъэмкIэ, Федеральнэ хэ­бзэгъэуцугъэм цIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэ­бзэIахьыр объектым ­кадастрэ уасэу иIэм тегъэпсыкIыгъэу къэлъытэгъэн фаеу егъэнафэ.

/ Комментарии к записи ЦIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэбзэIахьым икъэлъытакIэ 2017-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщыублагъэу сыд фэдэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтха? Кадастрэ уасэм тегъэпсыкIыгъэу атын фаер зыфэдизым ехьылIэгъэ мэкъэгъэIухэр сыдигъо афагъэхьыщтха? отключены

ЦIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэбзэIахьым икъэлъытакIэ 2017-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщыублагъэу сыд фэдэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтха? Кадастрэ уасэм тегъэпсыкIыгъэу атын фаер зыфэдизым ехьылIэгъэ мэкъэгъэIухэр сыдигъо афагъэхьыщтха?

Адыгэ Республикэм финанс­хэмкIэ и Министерствэ мы Iо­фыгъом ехьылIэгъэ упчIэ­хэм­кIэ зызыфэтэгъазэм къызэрэ­таIуа­гъэмкIэ, Федеральнэ хэ­бзэгъэуцугъэм цIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэ­бзэIахьыр объектым ­кадастрэ уасэу иIэм тегъэпсыкIыгъэу къэлъытэгъэн фаеу егъэнафэ.

/ Комментарии к записи ЦIыфхэм яунэе мыкощырэ мылъку техъорэ хэбзэIахьым икъэлъытакIэ 2017-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщыублагъэу сыд фэдэ зэхъокIыныгъэхэр фэхъущтха? Кадастрэ уасэм тегъэпсыкIыгъэу атын фаер зыфэдизым ехьылIэгъэ мэкъэгъэIухэр сыдигъо афагъэхьыщтха? отключены

Бжыхьэ IофшIэнхэр агъэпсынкIэх

Мы лъэхъаным Теуцожь районым игубгъохэм Iоф­шIэныр ащыжъот.

/ Комментарии к записи Бжыхьэ IофшIэнхэр агъэпсынкIэх отключены

Бжыхьэ IофшIэнхэр агъэпсынкIэх

Мы лъэхъаным Теуцожь районым игубгъохэм Iоф­шIэныр ащыжъот.

/ Комментарии к записи Бжыхьэ IофшIэнхэр агъэпсынкIэх отключены

Пынджым иIухыжьын ыкIэм фэкIо

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан пынджлэжьыным нахь зыщыпылъхэ Тэхъутэмыкъое районым тыгъуасэ щыIагъ.

/ Комментарии к записи Пынджым иIухыжьын ыкIэм фэкIо отключены

Пынджым иIухыжьын ыкIэм фэкIо

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан пынджлэжьыным нахь зыщыпылъхэ Тэхъутэмыкъое районым тыгъуасэ щыIагъ.

/ Комментарии к записи Пынджым иIухыжьын ыкIэм фэкIо отключены