КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Нартым иджэрз

Нижегородскэ хэкум икъалэу Кстово самбэмкIэ зэнэкъокъу щы­кIуагъ. Урысыем щыщ кIалэхэу зыныбжь илъэс 23-м къемы­хъу­гъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Нартым иджэрз

Нижегородскэ хэкум икъалэу Кстово самбэмкIэ зэнэкъокъу щы­кIуагъ. Урысыем щыщ кIалэхэу зыныбжь илъэс 23-м къемы­хъу­гъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Яамалхэм ахэхъуагъ

МэшIогъэкIосэ къулыкъумрэ мэзым Iоф щызышIэхэрэмрэ къафащэфыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэм иIункIыбзэхэр АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ Премьер-министрэу Александр Наролиным аритыжьыгъэх.

Яамалхэм ахэхъуагъ

МэшIогъэкIосэ къулыкъумрэ мэзым Iоф щызышIэхэрэмрэ къафащэфыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ техникэм иIункIыбзэхэр АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ Премьер-министрэу Александр Наролиным аритыжьыгъэх.

IофшIэкIо куп зэхащагъ

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр мыгъэ илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ыкIи тарихъ шIэжьыр къызэтегъэнэгъэным афэшI Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр 2019-рэ илъэсым бэдзэогъум и 8-м унашъоу «О проведении в 2020 году в Российской Федерации Года памяти и славы» зыфиIорэм кIэтхагъ.

IофшIэкIо куп зэхащагъ

Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэр мыгъэ илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ыкIи тарихъ шIэжьыр къызэтегъэнэгъэным афэшI Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр 2019-рэ илъэсым бэдзэогъум и 8-м унашъоу «О проведении в 2020 году в Российской Федерации Года памяти и славы» зыфиIорэм кIэтхагъ.

Класснэ пащэхэм къафыхэхъощт

Урысые Федерацием и Президент Джэпсалъэу къышIыгъэм къыщиIуагъэхэм ащыщ еджапIэхэм Iоф ащызышIэрэ класснэ пащэхэм ялэжьапкIэ сомэ мини 5 къызэрэхагъэхъощтыр. Ар кIэлэегъаджэхэмкIи, ныбжьыкIэхэу а сэнэхьатыр къыхэзыхын гухэлъ зиIэхэмкIи къэбар гушIуагъу.

Класснэ пащэхэм къафыхэхъощт

Урысые Федерацием и Президент Джэпсалъэу къышIыгъэм къыщиIуагъэхэм ащыщ еджапIэхэм Iоф ащызышIэрэ класснэ пащэхэм ялэжьапкIэ сомэ мини 5 къызэрэхагъэхъощтыр. Ар кIэлэегъаджэхэмкIи, ныбжьыкIэхэу а сэнэхьатыр къыхэзыхын гухэлъ зиIэхэмкIи къэбар гушIуагъу.

Гъогу хъугъэ-шIэгъэ ин

Машинэ 25-рэ фэдиз зыхэфэгъэ гъогу хъугъэ-шIэгъэ ин тыгъуасэ республикэм къыщыхъугъ. Гъогушхоу М4 «Дон» зыфиIорэм, Адыгэкъалэ пэмычыжьэу, пчэдыжьым сыхьатыр 7 — 8-м ыныкъокIэ хэхьагъэу ар къытехъухьагъ ыкIи нэбгыритIумэ ящыIэныгъэ зыдихьыгъ, шъобжхэр зытещагъэ хъугъэхэр нэбгыри 10.

Гъогу хъугъэ-шIэгъэ ин

Машинэ 25-рэ фэдиз зыхэфэгъэ гъогу хъугъэ-шIэгъэ ин тыгъуасэ республикэм къыщыхъугъ. Гъогушхоу М4 «Дон» зыфиIорэм, Адыгэкъалэ пэмычыжьэу, пчэдыжьым сыхьатыр 7 — 8-м ыныкъокIэ хэхьагъэу ар къытехъухьагъ ыкIи нэбгыритIумэ ящыIэныгъэ зыдихьыгъ, шъобжхэр зытещагъэ хъугъэхэр нэбгыри 10.

Мэз хъызмэтым иIофыгъохэр

Адыгеим имэз промышленнэ комплекс хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зэфэхьысыжьхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

Мэз хъызмэтым иIофыгъохэр

Адыгеим имэз промышленнэ комплекс хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зэфэхьысыжьхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

Илыягъэу псы амыугъоинэу къяджэ

Адыгэ Республикэм икъушъхьалъэхэм бэшIагъэу къызэращемысыгъэм ыкIи къызэращемыщхыгъэм къахэкIэу Мыекъопэ псырыкIуапIэм псы къыIэкIэзыгъэхьэрэ къэкIопIэ шъхьаIэхэм арытым къыщыкIагъ. Ащ епхыгъэу шэпхъэ гъэнэфагъэм тетэу псыр къатызэ ашIыщт.

Илыягъэу псы амыугъоинэу къяджэ

Адыгэ Республикэм икъушъхьалъэхэм бэшIагъэу къызэращемысыгъэм ыкIи къызэращемыщхыгъэм къахэкIэу Мыекъопэ псырыкIуапIэм псы къыIэкIэзыгъэхьэрэ къэкIопIэ шъхьаIэхэм арытым къыщыкIагъ. Ащ епхыгъэу шэпхъэ гъэнэфагъэм тетэу псыр къатызэ ашIыщт.

Тщыгъупшэщтхэп

ШIушIэ Iофтхьабзэу «Тщыгъупшэщтхэп» зыфи­Iо­рэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым истудентхэр Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ ветеранхэм илъэсыкIэмкIэ афэгушIуагъэх.

Тщыгъупшэщтхэп

ШIушIэ Iофтхьабзэу «Тщыгъупшэщтхэп» зыфи­Iо­рэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым истудентхэр Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ ветеранхэм илъэсыкIэмкIэ афэгушIуагъэх.

Къуекъо Налбый ыкIи илъэхъан

2019-рэ илъэсым икIэухым Адыгэ респуб­ликэ тхылъ тедзапIэм «Нальбий Куек и его эпоха: жизнь и творчество в литературной критике и воспоминаниях современников» зыфиIорэр къыщыдэкIыгъ.

Къуекъо Налбый ыкIи илъэхъан

2019-рэ илъэсым икIэухым Адыгэ респуб­ликэ тхылъ тедзапIэм «Нальбий Куек и его эпоха: жизнь и творчество в литературной критике и воспоминаниях современников» зыфиIорэр къыщыдэкIыгъ.

IэкIыбым кIорэр нахьыбэ хъуным фэшI

Шъолъырхэм IэкIыб къэралыгъохэм продукциеу ащыIуагъэкIырэр на­хьыбэ шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Лъэпкъ проектым къыдыхэлъыта­гъэу Адыгеим интернет сатыушIыпIэ площадкэшхом щапIэ щи­гъэпсыгъ.

IэкIыбым кIорэр нахьыбэ хъуным фэшI

Шъолъырхэм IэкIыб къэралыгъохэм продукциеу ащыIуагъэкIырэр на­хьыбэ шIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Лъэпкъ проектым къыдыхэлъыта­гъэу Адыгеим интернет сатыушIыпIэ площадкэшхом щапIэ щи­гъэпсыгъ.

Мыгъэ нахьыбэ кIощт

2019-рэ илъэсым Адыгеим щыщ сабый 468-рэ псауныгъэр зыщагъэпытэрэ ыкIи зы­щызэтырагъэуцожьырэ Гупчэу «Звездный» зы­фиIоу къалэу Псыфабэ дэтым щыIагъэх.

Мыгъэ нахьыбэ кIощт

2019-рэ илъэсым Адыгеим щыщ сабый 468-рэ псауныгъэр зыщагъэпытэрэ ыкIи зы­щызэтырагъэуцожьырэ Гупчэу «Звездный» зы­фиIоу къалэу Псыфабэ дэтым щыIагъэх.

Домбайхэм музей афашIыщт

Заповедникхэм я Мафэ зэрэдунаеу зыщыхагъэунэфыкIыгъэм ыуж мэфэ заулэ нахь темыкIыгъэу Кавказ био­сфернэ заповедникым ипащэу Сергей Шевелевым Адыгеим икъу­шъ­хьэхэм интерактивнэ музей зэрэща­гъэпсыщтыр къыIуагъ.

Домбайхэм музей афашIыщт

Заповедникхэм я Мафэ зэрэдунаеу зыщыхагъэунэфыкIыгъэм ыуж мэфэ заулэ нахь темыкIыгъэу Кавказ био­сфернэ заповедникым ипащэу Сергей Шевелевым Адыгеим икъу­шъ­хьэхэм интерактивнэ музей зэрэща­гъэпсыщтыр къыIуагъ.

МэшIокур къызэтырагъэуцуагъ

Вагонищ зыпышIэгъэ тепловозэу ТУ-8-у зекIохэр Гъомэ тIуакIэм щы­зезы­щэщтыгъэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ Iоф ышIэн фимытэу къызэтырагъэуцуагъ.

МэшIокур къызэтырагъэуцуагъ

Вагонищ зыпышIэгъэ тепловозэу ТУ-8-у зекIохэр Гъомэ тIуакIэм щы­зезы­щэщтыгъэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ Iоф ышIэн фимытэу къызэтырагъэуцуагъ.

Искусствэм фэлэжьэрэ цIыфхэр

ЦIыфыр зыщылажьэрэм, иIофшIэн къахэкIэу егъэпшэн е къэIуакIэ горэм ыцIэ рапхы. Хъот Замрэт игугъу тшIымэ, апэу шъхьэм къихьэрэр, гум къэкIырэр бэмэ якIасэ хъугъэ ителевизионнэ къэтын къызэрэригъэжьэрэ гущыIэхэр ары: «Искусствэм ыкIуачI, искусствэм ишIуагъ, искусствэм ицIыфхэр».

Искусствэм фэлэжьэрэ цIыфхэр

ЦIыфыр зыщылажьэрэм, иIофшIэн къахэкIэу егъэпшэн е къэIуакIэ горэм ыцIэ рапхы. Хъот Замрэт игугъу тшIымэ, апэу шъхьэм къихьэрэр, гум къэкIырэр бэмэ якIасэ хъугъэ ителевизионнэ къэтын къызэрэригъэжьэрэ гущыIэхэр ары: «Искусствэм ыкIуачI, искусствэм ишIуагъ, искусствэм ицIыфхэр».

«…КъасIорэр сэ сиорэди»

Щылэ мазэм и 15-м зэлъашIэрэ адыгэ уса­кIоу, драматургэу, композиторэу, фольк­лористэу КIубэ Щэбан къызыхъугъэр илъэ­си 130-рэ хъугъэ. Ащ ехъулIэу Адыгэ Рес­пуб­ликэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ инотнэ-му­зыкальнэ отдел тхылъ къэгъэлъэгъон щагъэ­хьазырыгъ.

«…КъасIорэр сэ сиорэди»

Щылэ мазэм и 15-м зэлъашIэрэ адыгэ уса­кIоу, драматургэу, композиторэу, фольк­лористэу КIубэ Щэбан къызыхъугъэр илъэ­си 130-рэ хъугъэ. Ащ ехъулIэу Адыгэ Рес­пуб­ликэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ инотнэ-му­зыкальнэ отдел тхылъ къэгъэлъэгъон щагъэ­хьазырыгъ.

Ленинград иблокадэ фэгъэхьыгъ

ЛIыхъужъныгъэм имэфэ 900 Урысые шIэжь Iофтхьабзэу «Блокаднэ хьалыгъу» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей, хэгъэгум идзэ-тарихъ шъолъыр обществэ хэлажьэх.

Ленинград иблокадэ фэгъэхьыгъ

ЛIыхъужъныгъэм имэфэ 900 Урысые шIэжь Iофтхьабзэу «Блокаднэ хьалыгъу» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей, хэгъэгум идзэ-тарихъ шъолъыр обществэ хэлажьэх.

«Псэлъыхъохэр» щыIэныгъэм дештэх

ЩыIэныгъэм изэхъокIыныгъэхэм гукIэ зафэбгъазэмэ, театрэр упчIэжьэгъу пшIы пшIоигъоу уахътэ къыхэкIы. Лъэхъанэу узхэтыр къыдэплъытэзэ, зэгъэпшэнхэм уагъэгъуазэ.

«Псэлъыхъохэр» щыIэныгъэм дештэх

ЩыIэныгъэм изэхъокIыныгъэхэм гукIэ зафэбгъазэмэ, театрэр упчIэжьэгъу пшIы пшIоигъоу уахътэ къыхэкIы. Лъэхъанэу узхэтыр къыдэплъытэзэ, зэгъэпшэнхэм уагъэгъуазэ.

Игъом къыпэу атIупщыгъ

Мыекъуапэ щашIыгъэ ятIонэрэ гъогу зэхэкIыпIэр аухынэу загъэнафэщтыгъэ пIалъэм къыпэу атIупщыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ Мыекъуапэ игупчэ транспорт рыкIопIэ шъхьаIэхэм ащыщ ыкIи ащ къыпэIулъ чIыналъэр игъэкIотыгъэу зэтырагъэпсыхьагъ.

Игъом къыпэу атIупщыгъ

Мыекъуапэ щашIыгъэ ятIонэрэ гъогу зэхэкIыпIэр аухынэу загъэнафэщтыгъэ пIалъэм къыпэу атIупщыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ Мыекъуапэ игупчэ транспорт рыкIопIэ шъхьаIэхэм ащыщ ыкIи ащ къыпэIулъ чIыналъэр игъэкIотыгъэу зэтырагъэпсыхьагъ.

Андрей Турчак: «Михаил Мишустиныр Премьер-министрэу гъэнэфэгъэнэу Президентым игъо зэрилъэгъугъэм «Единэ Россием» дыригъэштагъ»

«Урысыем и Президент игъоу ылъэгъугъэм партиеми, тифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэми къыдырагъэштагъ, министрэхэм я Кабинети яшъыпкъэу Iоф дашIэнэу ахэр фэхьазырых», —хигъэунэфыкIыгъ Генеральнэ советым исекретарь.

Андрей Турчак: «Михаил Мишустиныр Премьер-министрэу гъэнэфэгъэнэу Президентым игъо зэрилъэгъугъэм «Единэ Россием» дыригъэштагъ»

«Урысыем и Президент игъоу ылъэгъугъэм партиеми, тифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэми къыдырагъэштагъ, министрэхэм я Кабинети яшъыпкъэу Iоф дашIэнэу ахэр фэхьазырых», —хигъэунэфыкIыгъ Генеральнэ советым исекретарь.

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэу Андрей Гетманов:

— АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иIэпыIэгъукIэ Мыекъуапэ лъэпкъ проекти 6-мэ чанэу ахэлажьэ. Социальнэ лъэны­къом, къэлэ инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, Мые­къуапэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным ар афэIорышIэщт. 2019-рэ илъэсым проектхэм ягъэцэкIэн сомэ миллиард фэдиз апэIудгъэхьагъ. Мыгъи IофшIэнхэр лъыдгъэкIотэщтых. «Дорожная сеть», «Современная школа»,

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэу Андрей Гетманов:

— АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иIэпыIэгъукIэ Мыекъуапэ лъэпкъ проекти 6-мэ чанэу ахэлажьэ. Социальнэ лъэны­къом, къэлэ инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, Мые­къуапэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным ар афэIорышIэщт. 2019-рэ илъэсым проектхэм ягъэцэкIэн сомэ миллиард фэдиз апэIудгъэхьагъ. Мыгъи IофшIэнхэр лъыдгъэкIотэщтых. «Дорожная сеть», «Современная школа»,

Къалэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет экономикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи инвестициехэмкIэ икомитет итхьаматэ игуадзэу Шэуджэн Руслъан:

— УФ-м и Президент къы­шIыгъэ Джэпсалъэм къыщиIуагъ цIыфхэм яхахъо­хэр нахьыбэ шIыгъэнхэ зэрэфаер. Унашъо­хэм яшIуагъэкIэ лэжьэпкIэ цIыкIу къызэратырэ цIыфхэр нахь макIэ хъущт, тхьамыкIэу псэухэрэм япчъагъэ къыщыкIэщт. Экономикэм ылъэ­ныкъокIэ зэшIохыгъэнхэ фэе пшъэ­рылъхэр Джэпсалъэм къыщиIуагъэх.

Къалэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет экономикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи инвестициехэмкIэ икомитет итхьаматэ игуадзэу Шэуджэн Руслъан:

— УФ-м и Президент къы­шIыгъэ Джэпсалъэм къыщиIуагъ цIыфхэм яхахъо­хэр нахьыбэ шIыгъэнхэ зэрэфаер. Унашъо­хэм яшIуагъэкIэ лэжьэпкIэ цIыкIу къызэратырэ цIыфхэр нахь макIэ хъущт, тхьамыкIэу псэухэрэм япчъагъэ къыщыкIэщт. Экономикэм ылъэ­ныкъокIэ зэшIохыгъэнхэ фэе пшъэ­рылъхэр Джэпсалъэм къыщиIуагъэх.

«Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз» зыфиIорэ общественнэ организацием и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Виктория Комаровар:

— Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн епхыгъэу ныбжьыкIэхэм тиорганизацие Iоф адешIэ. Партиеу «Единэ Россием» ифедеральнэ проектэу «Новая школа» зыфиIоу шъолъырым щагъэцакIэрэми тыхэлажьэ.

«Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз» зыфиIорэ общественнэ организацием и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Виктория Комаровар:

— Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн епхыгъэу ныбжьыкIэхэм тиорганизацие Iоф адешIэ. Партиеу «Единэ Россием» ифедеральнэ проектэу «Новая школа» зыфиIоу шъолъырым щагъэцакIэрэми тыхэлажьэ.

Япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэх

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет зызэхащэгъэ мафэр АР-м ислед­ственнэ Гъэ­IорышIапIэ щыхагъэунэфыкIыгъ. Мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм, ветеранхэм гущыIэ дэхабэ къафаIуагъ, афэгушIуагъэх, агъэшIуагъэх.

Япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэх

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет зызэхащэгъэ мафэр АР-м ислед­ственнэ Гъэ­IорышIапIэ щыхагъэунэфыкIыгъ. Мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм, ветеранхэм гущыIэ дэхабэ къафаIуагъ, афэгушIуагъэх, агъэшIуагъэх.

ФэгушIощтых, дэуджыщтых

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон непэ щызэхащэщт.

ФэгушIощтых, дэуджыщтых

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон непэ щызэхащэщт.

Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр республикэм испорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъэх.

Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр республикэм испорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъэх.