КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Юридическэ диктант атхыщт

Я II-рэ Урысые юридическэ диктантэу Урысые Федерацием и Конституцие заштагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэр тыгъэгъазэм и 3-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс зэрэхэгъэгоу щатхыщт.

Юридическэ диктант атхыщт

Я II-рэ Урысые юридическэ диктантэу Урысые Федерацием и Конституцие заштагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэр тыгъэгъазэм и 3-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс зэрэхэгъэгоу щатхыщт.

Илъэсыр зикIыкIэ…

Мылъкум пае хэбзэIахьэу физическэ лицэхэм 2017-рэ илъэсымкIэ къафалъытагъэхэр 2018-р имыкIызэ атынхэ фаеу щыт. ХэбзэIахьхэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, чIыгу Iахьыр, транспортыр е нэмыкI мылъкоу иIэр ары зыфитырэр.

Илъэсыр зикIыкIэ…

Мылъкум пае хэбзэIахьэу физическэ лицэхэм 2017-рэ илъэсымкIэ къафалъытагъэхэр 2018-р имыкIызэ атынхэ фаеу щыт. ХэбзэIахьхэм афэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, чIыгу Iахьыр, транспортыр е нэмыкI мылъкоу иIэр ары зыфитырэр.

Анахь чанхэр агъэшIуагъэх

МэфэкI IофтхьабзэхэмкIэ волонтерхэм я Илъэс Адыгеим щызэфашIыжьыгъ.

Анахь чанхэр агъэшIуагъэх

МэфэкI IофтхьабзэхэмкIэ волонтерхэм я Илъэс Адыгеим щызэфашIыжьыгъ.

ЖурналистикэмкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын 2018-рэ илъэсым зыфагъэшъошэнхэ алъэкIыщтхэ IофшIагъэхэр къагъэлъэгъуагъэх

ЖурналистикэмкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ 2018-рэ илъэсым журналист Iоф­шIэгъэ 12 къагъэлъэгъуагъ.

ЖурналистикэмкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын 2018-рэ илъэсым зыфагъэшъошэнхэ алъэкIыщтхэ IофшIагъэхэр къагъэлъэгъуагъэх

ЖурналистикэмкIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ 2018-рэ илъэсым журналист Iоф­шIэгъэ 12 къагъэлъэгъуагъ.

Шъолъыр телеканалыр – зэпымыоу

Цифрэ къэтын шIыкIэм тетэу шъолъыр телеканал агъэпсыным иамал Адыгеим иIэ хъугъэ.

Шъолъыр телеканалыр – зэпымыоу

Цифрэ къэтын шIыкIэм тетэу шъолъыр телеканал агъэпсыным иамал Адыгеим иIэ хъугъэ.

Уасэ зыфашIыхэрэм ахатхагъ

ГъэшIоныгъэм и Дышъэ тхылъ къалэу Шъачэ «щатхынэу» зырагъэжьагъэр 2017-рэ илъэсыр ары. Ащ цIыфхэу ыкIи организацие зэфэшъхьафхэу къалэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ гъэхъэгъэшIухэр зиIэхэр дагъахьэх. Тамыгъэ гъэшIуагъэм зэреджагъэхэр «Признание и почет сочинцев».

Уасэ зыфашIыхэрэм ахатхагъ

ГъэшIоныгъэм и Дышъэ тхылъ къалэу Шъачэ «щатхынэу» зырагъэжьагъэр 2017-рэ илъэсыр ары. Ащ цIыфхэу ыкIи организацие зэфэшъхьафхэу къалэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ гъэхъэгъэшIухэр зиIэхэр дагъахьэх. Тамыгъэ гъэшIуагъэм зэреджагъэхэр «Признание и почет сочинцев».

Хьэшхъуаныкъо Хьамедэ ищыIэкIагъэр

Тиадыгэ шъолъыр зыпштэкIэ, цIыф гъэшIэгъонэу, Iушэу, губзыгъэу, акъыл кIэрыпхынэу, щысэтехыпIэ пфэхъунэу исыр ыкIи исыгъэр макIэп. Сэ синасып къыхьыгъ ащ фэдэ цIыф иунагъо сихьанэу ыкIи сыщыпсэунэу.

Хьэшхъуаныкъо Хьамедэ ищыIэкIагъэр

Тиадыгэ шъолъыр зыпштэкIэ, цIыф гъэшIэгъонэу, Iушэу, губзыгъэу, акъыл кIэрыпхынэу, щысэтехыпIэ пфэхъунэу исыр ыкIи исыгъэр макIэп. Сэ синасып къыхьыгъ ащ фэдэ цIыф иунагъо сихьанэу ыкIи сыщыпсэунэу.

Ыгъэхъужьынхэр ипшъэрылъ шъхьаI

ПсышIуапэ апэрэ къэлэ сы­мэджэщэу дэтым иврач Iазэу Нэгъуцу Мыхьамодэ ышIошъ мэхъу цIыфым къыхихыщт сэнэхьатыр «ынатIэ итхагъэу» къызэрэхъурэр.

Ыгъэхъужьынхэр ипшъэрылъ шъхьаI

ПсышIуапэ апэрэ къэлэ сы­мэджэщэу дэтым иврач Iазэу Нэгъуцу Мыхьамодэ ышIошъ мэхъу цIыфым къыхихыщт сэнэхьатыр «ынатIэ итхагъэу» къызэрэхъурэр.

Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм къеты

Сайтхэр зэфашIыгъэх КощынымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм фэ­гъэхьы­гъэу Мыекъопэ прокуратурэм уплъэкIун зэхищагъ.

Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм къеты

Сайтхэр зэфашIыгъэх КощынымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм фэ­гъэхьы­гъэу Мыекъопэ прокуратурэм уплъэкIун зэхищагъ.

ИгупшысэкIэ афэшъыпкъ

Адыгэ лъэпкъым исурэтышI цIэрыIоу Къуанэ Аслъан илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэ­лъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

ИгупшысэкIэ афэшъыпкъ

Адыгэ лъэпкъым исурэтышI цIэрыIоу Къуанэ Аслъан илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэ­лъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

ЛIыхъужъым фэгъэхьыгъ

Урысыем и ЛIыхъужъэу, генерал-полковникэу Г. Н. Трошевым фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу сам­бэмкIэ Ермэлхьаблэ щыкIуагъ.

ЛIыхъужъым фэгъэхьыгъ

Урысыем и ЛIыхъужъэу, генерал-полковникэу Г. Н. Трошевым фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъу сам­бэмкIэ Ермэлхьаблэ щыкIуагъ.

Республикэм ищыIакIэ чанэу къыхэлажьэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 10-у гъэсэныгъэм ыкIи наукэм, литературэм ыкIи искусствэм, техническэ ыкIи народнэ творчествэм, физическэ культурэм ыкIи спортым, общественнэ IофшIэным алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIу зышIыгъэхэм дипломхэр ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр афигъэшъошагъэх.

Республикэм ищыIакIэ чанэу къыхэлажьэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 10-у гъэсэныгъэм ыкIи наукэм, литературэм ыкIи искусствэм, техническэ ыкIи народнэ творчествэм, физическэ культурэм ыкIи спортым, общественнэ IофшIэным алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIу зышIыгъэхэм дипломхэр ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр афигъэшъошагъэх.

Олимпиадэм хагъэхьагъ

Олимпиадэ Дунэе комитетым (МОК) шэкIогъум и 30-м изэхэсыгъоу Японием икъалэу Токио щыкIуагъэм мэхьэнэ ин зиIэ унашъо щаштагъ — самбэ бэ­накIэр МОК-м хагъэхьагъ.

Олимпиадэм хагъэхьагъ

Олимпиадэ Дунэе комитетым (МОК) шэкIогъум и 30-м изэхэсыгъоу Японием икъалэу Токио щыкIуагъэм мэхьэнэ ин зиIэ унашъо щаштагъ — самбэ бэ­накIэр МОК-м хагъэхьагъ.

ШIуагъэ къытэу агъэцакIэ

Адыгеим ипащэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Урысыем щагъэнэфэгъэ проектэу «КIэугъоекIо правительствэм» илъэныкъо шъхьаIэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат.

ШIуагъэ къытэу агъэцакIэ

Адыгеим ипащэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Урысыем щагъэнэфэгъэ проектэу «КIэугъоекIо правительствэм» илъэныкъо шъхьаIэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат.

Къоджэдэсхэм япсауныгъэ ауплъэкIугъ

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, Урысые Iофтхьабзэу «#ДоброВСело» зыфиIорэр Адыгеим щылъагъэкIуатэ. Теуцожь районым ит къуаджэу ПчыхьалIыкъуае мы мафэхэм волонтерхэр щыIагъэх.

Къоджэдэсхэм япсауныгъэ ауплъэкIугъ

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, Урысые Iофтхьабзэу «#ДоброВСело» зыфиIорэр Адыгеим щылъагъэкIуатэ. Теуцожь районым ит къуаджэу ПчыхьалIыкъуае мы мафэхэм волонтерхэр щыIагъэх.

ЯгумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет хэт Хъопсэрыкъо Муратрэ партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ Совет хэтэу, партием ишъолъыр къутамэ и Секретарэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэдрэ цIыфхэр рагъэблэгъагъэх, ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм

ЯгумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет хэт Хъопсэрыкъо Муратрэ партиеу «Единэ Россием» и Генеральнэ Совет хэтэу, партием ишъолъыр къутамэ и Секретарэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Iащэ Мухьамэдрэ цIыфхэр рагъэблэгъагъэх, ахэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм

ТекIоныгъэ къэзыхьыгъэхэр агъэшIуагъэх

«Семья года-2018» зыфиIорэ Урысые зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх. УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ ухъумэнымкIэ и Министерствэрэ щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ сабыйхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Фондымрэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.

ТекIоныгъэ къэзыхьыгъэхэр агъэшIуагъэх

«Семья года-2018» зыфиIорэ Урысые зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх. УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ ухъумэнымкIэ и Министерствэрэ щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ сабыйхэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Фондымрэ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх.

ЗэхъокIыныгъэхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ коммунальнэ хэкI пытэхэм ядэщын зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм япхыгъэу Iофэу ашIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

ЗэхъокIыныгъэхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ коммунальнэ хэкI пытэхэм ядэщын зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм япхыгъэу Iофэу ашIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

Гъот макIэ зиIэхэм апае

Ахэм афэдэхэм хабзэр IэпыIэгъу афэхъунымкIэ проектыр тикъэралыгъо щызэхагъэуцуагъ.

Гъот макIэ зиIэхэм апае

Ахэм афэдэхэм хабзэр IэпыIэгъу афэхъунымкIэ проектыр тикъэралыгъо щызэхагъэуцуагъ.

Шапхъэхэр зыщышъумыгъэгъупшэх

Гъэфэбэгъу уахътэм машIом зыкъиштэным ищынагъо нахь зыкъеIэты: хьакухэр, IэрышI электроприборхэр хагъанэх, чъыгхатэхэм, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм, гъогунапцэхэм машIохэр ащашIых.

Шапхъэхэр зыщышъумыгъэгъупшэх

Гъэфэбэгъу уахътэм машIом зыкъиштэным ищынагъо нахь зыкъеIэты: хьакухэр, IэрышI электроприборхэр хагъанэх, чъыгхатэхэм, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм, гъогунапцэхэм машIохэр ащашIых.

ГъэшIэ дах

Лъэпкъ тхылъеджапIэм творческэ зэхахьэу «Две музы жизни — журналистика и театр» зыцIэр бэмышIэу щыIагъ. Ар Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, театроведэу Шъхьаплъэкъо Къэсэй къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ.

ГъэшIэ дах

Лъэпкъ тхылъеджапIэм творческэ зэхахьэу «Две музы жизни — журналистика и театр» зыцIэр бэмышIэу щыIагъ. Ар Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, театроведэу Шъхьаплъэкъо Къэсэй къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ.

Курэжъыехэр къащаратых

Урысые Федерацием и Правительствэ 2018-рэ илъэсым Iоныгъом и 15-м ышIыгъэ унашъоу N1943-р зытетым диштэу Урысые Феде­рацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд иреспубликэ къутамэ сэкъатныгъэ зиIэхэм курэжъыехэр къащаратых.

Курэжъыехэр къащаратых

Урысые Федерацием и Правительствэ 2018-рэ илъэсым Iоныгъом и 15-м ышIыгъэ унашъоу N1943-р зытетым диштэу Урысые Феде­рацием социальнэ страхованиемкIэ и Фонд иреспубликэ къутамэ сэкъатныгъэ зиIэхэм курэжъыехэр къащаратых.

ИшIушIагъэкIэ, игукIэгъукIэ тщыгъупшэрэп

НасыпышIоу плъытэн плъэкIыщтыр цIыфхэм шIу афэзышIэн зылъэкIыгъэр ары. Ахэм ащыщ непэ зигугъу къэсшIыщт бзы­лъфыгъэ шIагъоу, зышъхьамысыжьэу иIоф зыгъэцэкIагъэу, ицIыфыгъэкIэ, идэхагъэкIэ тыгу къинэжьыгъэ Къум­пIыл Лидэ.

ИшIушIагъэкIэ, игукIэгъукIэ тщыгъупшэрэп

НасыпышIоу плъытэн плъэкIыщтыр цIыфхэм шIу афэзышIэн зылъэкIыгъэр ары. Ахэм ащыщ непэ зигугъу къэсшIыщт бзы­лъфыгъэ шIагъоу, зышъхьамысыжьэу иIоф зыгъэцэкIагъэу, ицIыфыгъэкIэ, идэхагъэкIэ тыгу къинэжьыгъэ Къум­пIыл Лидэ.

ЯIофшIэн имэхьанэ къагурэIо

Теуцожь районым иветеранхэм я Совет бэмышIэу зэхэсыгъо иIагъ.

ЯIофшIэн имэхьанэ къагурэIо

Теуцожь районым иветеранхэм я Совет бэмышIэу зэхэсыгъо иIагъ.

Ны мылъкум къыхэхыгъэу…

Демографием изытет къэралыгъом нахьышIу щышIыгъэным фэшI унагъом ыкIи кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу ятыгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэу УФ-м и Правительствэ кIэщакIо зыфэхъугъэхэм адиштэу, ны мылъкум фэгъэхьыгъэ федеральнэ программэм мы илъэсым зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх.

Ны мылъкум къыхэхыгъэу…

Демографием изытет къэралыгъом нахьышIу щышIыгъэным фэшI унагъом ыкIи кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу ятыгъэным епхыгъэ Iофтхьабзэу УФ-м и Правительствэ кIэщакIо зыфэхъугъэхэм адиштэу, ны мылъкум фэгъэхьыгъэ федеральнэ программэм мы илъэсым зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх.