КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Нахьыбэ хъугъэ

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщынкIэ шъолъыр операторым фэIо-фашIэу ыгъэцакIэхэрэм ауасэ цIыфхэм дэеу къызэратырэм игугъу федеральнэ СМИ-ми къашIы хъугъэ. Урысыер зэрэщытэу пштэмэ, пстэумкIи къатын фаем ипроцент 50,3-р ары къэугъоигъэ хъугъэр.

Нахьыбэ хъугъэ

Пыдзэфэ пытэхэм ядэщынкIэ шъолъыр операторым фэIо-фашIэу ыгъэцакIэхэрэм ауасэ цIыфхэм дэеу къызэратырэм игугъу федеральнэ СМИ-ми къашIы хъугъэ. Урысыер зэрэщытэу пштэмэ, пстэумкIи къатын фаем ипроцент 50,3-р ары къэугъоигъэ хъугъэр.

Шапхъэхэр аукъох

Шъолъыр операторым джырэблагъэ уплъэкIунхэр зызэхещэхэм, пыдзафэхэм узэрадэзекIощтымкIэ шапхъэхэр аукъохэу къыхигъэщыгъ.

Шапхъэхэр аукъох

Шъолъыр операторым джырэблагъэ уплъэкIунхэр зызэхещэхэм, пыдзафэхэм узэрадэзекIощтымкIэ шапхъэхэр аукъохэу къыхигъэщыгъ.

Режиссерым илъэужышIу

Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Урысыемрэ Ингуш Республикэмрэ искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу, профессорэу КIуращынэ Аскэрбый Хъусен ыкъор къытхэтыгъэмэ, ыныбжь илъэс 80 хъущтыгъэ.

Режиссерым илъэужышIу

Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Урысыемрэ Ингуш Республикэмрэ искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу, профессорэу КIуращынэ Аскэрбый Хъусен ыкъор къытхэтыгъэмэ, ыныбжь илъэс 80 хъущтыгъэ.

Псыр чIыдагъэм нахьи нахь щылъапI

КъокIыпIэ Благъэм щыIэ хэгъэгухэмкIэ псыр мэхьанэшхо зиIэ баиныгъэхэм ащыщ. Специалистхэм къызэраIорэмкIэ, шIэхэу ащ ыуасэ чIыдагъэми, гъэстыныпхъэ шхъуантIэми атекIэу хъущт.

Псыр чIыдагъэм нахьи нахь щылъапI

КъокIыпIэ Благъэм щыIэ хэгъэгухэмкIэ псыр мэхьанэшхо зиIэ баиныгъэхэм ащыщ. Специалистхэм къызэраIорэмкIэ, шIэхэу ащ ыуасэ чIыдагъэми, гъэстыныпхъэ шхъуантIэми атекIэу хъущт.

ПIуныгъэ мэхьанэшхо иI

ЦIыф лъэпкъ пэпчъ ифольклор пшысэм чIыпIэ щыриI: ащ уегъэдаIо, уегъэгупшысэ, бзэм къыхегъахъо, нахьышIум уще­гъэгугъы.

ПIуныгъэ мэхьанэшхо иI

ЦIыф лъэпкъ пэпчъ ифольклор пшысэм чIыпIэ щыриI: ащ уегъэдаIо, уегъэгупшысэ, бзэм къыхегъахъо, нахьышIум уще­гъэгугъы.

Дунэе мэфэкI

Адыгэ быракъым и Мафэ мэлылъфэгъум и 25-м Уры­сыем ишъолъырхэм, тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ Iэ­кIыб къэралыгъохэм игъэкIоты­гъэу ащагъэмэфэкIыщт.

Дунэе мэфэкI

Адыгэ быракъым и Мафэ мэлылъфэгъум и 25-м Уры­сыем ишъолъырхэм, тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ Iэ­кIыб къэралыгъохэм игъэкIоты­гъэу ащагъэмэфэкIыщт.

Мыекъуапэ щыкIощт

Мэлылъфэгъум и 22 — 28-м адыгэ-абхъаз театрэхэм я Дунэе фести­валэу «Кавказский меловой круг» зыфиIорэр Мыекъуапэ щыкIощт. Урысыемрэ Адыгэ Респуб­­ли­кэмрэ культурэмкIэ яминистер­­ст­вэхэм, Урысыем итеатрэхэм яIо­фышIэхэм я Союз, Адыгэ ­Рес­публикэм итеатрэхэм яIо­фы­шIэхэм я Союз фестивалыр зэхащэ.

Мыекъуапэ щыкIощт

Мэлылъфэгъум и 22 — 28-м адыгэ-абхъаз театрэхэм я Дунэе фести­валэу «Кавказский меловой круг» зыфиIорэр Мыекъуапэ щыкIощт. Урысыемрэ Адыгэ Респуб­­ли­кэмрэ культурэмкIэ яминистер­­ст­вэхэм, Урысыем итеатрэхэм яIо­фышIэхэм я Союз, Адыгэ ­Рес­публикэм итеатрэхэм яIо­фы­шIэхэм я Союз фестивалыр зэхащэ.

Хэта апэ ишъыщтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу я 2-рэ купым хэтхэр мэлылъфэгъум и 15 — 17-м зэрешIагъэхэр зэфэтэхьысыжьых.

Хэта апэ ишъыщтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу я 2-рэ купым хэтхэр мэлылъфэгъум и 15 — 17-м зэрешIагъэхэр зэфэтэхьысыжьых.

Щынэгъончъэу мэфэкIхэр зэхэщэгъэнхэм тегущыIагъэх

Республикэм иантитеррористическэ комиссиерэ иоперативнэ штабрэ тыгъуасэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом жъоныгъокIэ мэфэкIхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм, цIыфхэр жъугъэу зыщызэхэхьащтхэ чIыпIэхэм террористическэ актхэр къа­щымыхъунхэм апае шIэгъэн фаехэм ащытегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсы­гъор зэрищагъ.

Щынэгъончъэу мэфэкIхэр зэхэщэгъэнхэм тегущыIагъэх

Республикэм иантитеррористическэ комиссиерэ иоперативнэ штабрэ тыгъуасэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом жъоныгъокIэ мэфэкIхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм, цIыфхэр жъугъэу зыщызэхэхьащтхэ чIыпIэхэм террористическэ актхэр къа­щымыхъунхэм апае шIэгъэн фаехэм ащытегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэсы­гъор зэрищагъ.

Цыхьэу къафашIырэм хэхъуагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зыIукIагъэхэм ащыщ цIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу республикэм щыIэ Анатолий Осокиныр.

Цыхьэу къафашIырэм хэхъуагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зыIукIагъэхэм ащыщ цIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу республикэм щыIэ Анатолий Осокиныр.

УплъэкIунхэм язэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м и УплъэкIу-лъытэкIо палатэ и Тхьаматэу Елена Матвеевам тыгъуасэ зэIукIэгъоу дыриIагъэм 2018-рэ илъэсым мы къулыкъум Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм, непэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм щатегущыIагъэх.

УплъэкIунхэм язэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м и УплъэкIу-лъытэкIо палатэ и Тхьаматэу Елена Матвеевам тыгъуасэ зэIукIэгъоу дыриIагъэм 2018-рэ илъэсым мы къулыкъум Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм, непэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм щатегущыIагъэх.

Дин Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ ыкIи Адыгэ епархием иархиепископэу Тихон тыгъуасэ IукIагъ.

Дин Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ ыкIи Адыгэ епархием иархиепископэу Тихон тыгъуасэ IукIагъ.

Адыгэ дунаим щыцIэрыIо Шъхьэлэхъо Абу къызыхъугъэр непэ илъэс 90-рэ мэхъу

ЦIыфхэр къыпфэныкъофэхэ ущыI ЛIы фэдэр бэдэд, лIы шъыпкъэр зырыз. Джа зырыз Iушхэм, акъылышIохэм, бзашIохэм, губзыгъэхэм ащыщ зишIыныр фызэшIокIыгъ зэлъашIэрэ шIэныгъэлэжьышхоу, литературоведэу, критикэу, тхакIоу, адыгэ лъэпкъым паемэ зыпсэ емы­блэжьыщтыгъэу, кIэлэегъаджэмэ якIэлэегъэджэжьыгъэу Шъхьэлэхъо Абу Адышэс ыкъом. «ЛIыр лъэпкъ» ГущыIэжъ

Адыгэ дунаим щыцIэрыIо Шъхьэлэхъо Абу къызыхъугъэр непэ илъэс 90-рэ мэхъу

ЦIыфхэр къыпфэныкъофэхэ ущыI ЛIы фэдэр бэдэд, лIы шъыпкъэр зырыз. Джа зырыз Iушхэм, акъылышIохэм, бзашIохэм, губзыгъэхэм ащыщ зишIыныр фызэшIокIыгъ зэлъашIэрэ шIэныгъэлэжьышхоу, литературоведэу, критикэу, тхакIоу, адыгэ лъэпкъым паемэ зыпсэ емы­блэжьыщтыгъэу, кIэлэегъаджэмэ якIэлэегъэджэжьыгъэу Шъхьэлэхъо Абу Адышэс ыкъом. «ЛIыр лъэпкъ» ГущыIэжъ

ТхакIомрэ щыIэныгъэмрэ

Адыгеир къахегъэщы Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ, лъэпкъ Iофхэм афэ­­гъэ­хьыгъэ тхылъыр Цурмыт Эльдар къалэу Анкара къыщыдигъэкIыгъ.

ТхакIомрэ щыIэныгъэмрэ

Адыгеир къахегъэщы Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ, лъэпкъ Iофхэм афэ­­гъэ­хьыгъэ тхылъыр Цурмыт Эльдар къалэу Анкара къыщыдигъэкIыгъ.

Щытхъур къытфехьы

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэ­нэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Мыекъопэ районым икъушъхьэ гъогухэм зэIукIэ­гъухэр ащызэхащагъэх.

Щытхъур къытфехьы

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэ­нэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Мыекъопэ районым икъушъхьэ гъогухэм зэIукIэ­гъухэр ащызэхащагъэх.

Псауныгъэр щагъэпытэ

Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжым щеджэ­хэ­рэм ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэнэкъокъухэр яIагъэх.

Псауныгъэр щагъэпытэ

Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжым щеджэ­хэ­рэм ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэмкIэ зэнэкъокъухэр яIагъэх.

Амал пстэури агъэфедэщт

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм Iофыгъо зэфэ­шъхьафхэм щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

Амал пстэури агъэфедэщт

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм Iофыгъо зэфэ­шъхьафхэм щатегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

Къуаджэм зиушъомбгъуным пае

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Федеральнэ программэм къыхиубытэу 2019-рэ илъэсым гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икъэкIуапIэу километрэ 11,1-рэ агъэпсыщт.

Къуаджэм зиушъомбгъуным пае

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ Федеральнэ программэм къыхиубытэу 2019-рэ илъэсым гъэстыныпхъэ шхъуантIэм икъэкIуапIэу километрэ 11,1-рэ агъэпсыщт.

Шапхъэхэм ашIокIырэп

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритырэмкIэ, икIыгъэ тхьа­мафэм къыкIоцI пэтхъу-Iутхъум ыкIи грип­пым агъэгумэкIэу IэзэпIэ учреждениехэм за­къыфэ­зыгъэзагъэр нэбгырэ 292-рэ.

Шапхъэхэм ашIокIырэп

Роспотребнадзорым Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритырэмкIэ, икIыгъэ тхьа­мафэм къыкIоцI пэтхъу-Iутхъум ыкIи грип­пым агъэгумэкIэу IэзэпIэ учреждениехэм за­къыфэ­зыгъэзагъэр нэбгырэ 292-рэ.

Къэралыгъо IэпыIэгъоу…

Адыгеим иагропромышленнэ комплекс къэралыгъо IэпыIэгъу етыгъэ­ным 2019-рэ илъэсым сомэ миллион 304-м ехъу пэIуагъэхьащт.

Къэралыгъо IэпыIэгъоу…

Адыгеим иагропромышленнэ комплекс къэралыгъо IэпыIэгъу етыгъэ­ным 2019-рэ илъэсым сомэ миллион 304-м ехъу пэIуагъэхьащт.

«Линие плъырым» Iоф ешIэ

ЩэфакIохэм яфитыныгъэхэр ­къызэраухъу­мэ­рэм лъыплъэрэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ Рес­пуб­ли­кэмкIэ и ГъэIорышIапIэ макъэ къегъэIу 2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 15-м къыщегъэ­жьагъэу и 29-м нэс вакцинопрофилактикэм иIофы­гъохэмкIэ «линие плъырым» Iоф зэришIэщтымкIэ.

«Линие плъырым» Iоф ешIэ

ЩэфакIохэм яфитыныгъэхэр ­къызэраухъу­мэ­рэм лъыплъэрэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ Рес­пуб­ли­кэмкIэ и ГъэIорышIапIэ макъэ къегъэIу 2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 15-м къыщегъэ­жьагъэу и 29-м нэс вакцинопрофилактикэм иIофы­гъохэмкIэ «линие плъырым» Iоф зэришIэщтымкIэ.

Зыпкъитыныгъэ хэлъэу зэхэщэгъэныр

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ я 5-рэ зэIухыгъэ форумэу Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ щыкIуагъэр прокурор шъхьаIэу Игорь Шевченкэм зэрищагъ.

Зыпкъитыныгъэ хэлъэу зэхэщэгъэныр

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумагъэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ я 5-рэ зэIухыгъэ форумэу Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ щыкIуагъэр прокурор шъхьаIэу Игорь Шевченкэм зэрищагъ.

Шъхьэлэхъо Абу къызыхъугъэр илъэс 90-рэ хъущт

ТигъашIэ ренэу хэтыщт Абу тIозэ тэ ащ ренэу теджэщтыгъ, ежьыри ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ар ыштагъэу игъашIэ къыхьыгъ.

Шъхьэлэхъо Абу къызыхъугъэр илъэс 90-рэ хъущт

ТигъашIэ ренэу хэтыщт Абу тIозэ тэ ащ ренэу теджэщтыгъ, ежьыри ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ар ыштагъэу игъашIэ къыхьыгъ.

Упсаунэу уфаемэ

ЗэрэIэшIум, зэрэдахэм ямызакъоу… Ары, уцIыкIуми уиными, ебгъукIогъуай гранат зэгогъэзыгъэ плъыжьыбзэм. Игъо хъугъапэмэ, иIэшIугъи къэIогъуай. Ау нахьыбэрэмкIэ ащ федэу хэлъым тегупшысэрэп, гум ышъхьапэшъ, тэшхы.

Упсаунэу уфаемэ

ЗэрэIэшIум, зэрэдахэм ямызакъоу… Ары, уцIыкIуми уиными, ебгъукIогъуай гранат зэгогъэзыгъэ плъыжьыбзэм. Игъо хъугъапэмэ, иIэшIугъи къэIогъуай. Ау нахьыбэрэмкIэ ащ федэу хэлъым тегупшысэрэп, гум ышъхьапэшъ, тэшхы.

КIуачIэр къулаим епсыхьэ

Урысыем иныбжьыкIэхэм атлетикэ онтэгъумкIэ язэнэкъокъу Москва щыкIуагъ. Кощхьаблэ щыщ нарт шъаоу Дзэсэжъ Аслъан зэIукIэгъухэм дышъэр къащыдихыгъ.

КIуачIэр къулаим епсыхьэ

Урысыем иныбжьыкIэхэм атлетикэ онтэгъумкIэ язэнэкъокъу Москва щыкIуагъ. Кощхьаблэ щыщ нарт шъаоу Дзэсэжъ Аслъан зэIукIэгъухэм дышъэр къащыдихыгъ.