КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Адыгабзэм фэлэжьэщт

Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ проектнэ офис тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм. Ащ ипащэр институтым иIэшъхьэтетэу ЛIыIужъу Адам.

Адыгабзэм фэлэжьэщт

Адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ проектнэ офис тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм. Ащ ипащэр институтым иIэшъхьэтетэу ЛIыIужъу Адам.

Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум 2018-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэмкIэ зэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм и Конституцие Адыгеим занкIэу щыгъэфедэгъэнымкIэ, апшъэрэ чIыпIэ ащ щиIыгъынымкIэ, цIыф­хэм яфитыныгъэ шъхьаIэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ къэухъумэгъэнхэмкIэ, хабзэхэм язэтеушъхьафыкIынкIэ Адыгэ Рес­публикэм и Конституционнэ Хьыкум пшъэрылъышхо егъэцакIэ. Конституционнэ уплъэкIунхэр зэхэзыщэрэ хьыкум къу­лыкъу Адыгеим зэриIэм ишIуагъэкIэ республикэм исхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ нахь ухъумагъэ мэхъух.

Адыгэ Республикэм и Конституционнэ Хьыкум 2018-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэмкIэ зэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм и Конституцие Адыгеим занкIэу щыгъэфедэгъэнымкIэ, апшъэрэ чIыпIэ ащ щиIыгъынымкIэ, цIыф­хэм яфитыныгъэ шъхьаIэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ къэухъумэгъэнхэмкIэ, хабзэхэм язэтеушъхьафыкIынкIэ Адыгэ Рес­публикэм и Конституционнэ Хьыкум пшъэрылъышхо егъэцакIэ. Конституционнэ уплъэкIунхэр зэхэзыщэрэ хьыкум къу­лыкъу Адыгеим зэриIэм ишIуагъэкIэ республикэм исхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ нахь ухъумагъэ мэхъух.

Социальнэ пшъэрылъхэм апэещт

Мыекъуапэ ирайонхэм ащыщэу «Восход» зыфаIорэм къыхиубытэрэ чIыгухэу Урысыем зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ иягъэхэм социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр ащагъэуцунхэу рахъухьэ.

Социальнэ пшъэрылъхэм апэещт

Мыекъуапэ ирайонхэм ащыщэу «Восход» зыфаIорэм къыхиубытэрэ чIыгухэу Урысыем зыкъэухъумэжьынымкIэ и Министерствэ иягъэхэм социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэр ащагъэуцунхэу рахъухьэ.

Апшъэрэ еджапIэм пащэм ихэдзынхэр щыкIощтых

Адыгэ къэралыгъо университетым пэщакIэу иIэщтым икъыхэхын рагъэжьагъ.

Апшъэрэ еджапIэм пащэм ихэдзынхэр щыкIощтых

Адыгэ къэралыгъо университетым пэщакIэу иIэщтым икъыхэхын рагъэжьагъ.

Фэдизрэ ныкъорэкIэ нахьыбэу Адыгеим ипотекэ чIыфэ къащаратыгъ

2018-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм сомэ миллиарди 4,2-рэ хъурэ ипотекэ чIыфэ къаратыгъагъ. 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар фэди 1,5-кIэ нахьыбагъ. Ащ фэдэ чIыфэ къызэратыгъэр процент 42-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Фэдизрэ ныкъорэкIэ нахьыбэу Адыгеим ипотекэ чIыфэ къащаратыгъ

2018-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм сомэ миллиарди 4,2-рэ хъурэ ипотекэ чIыфэ къаратыгъагъ. 2017-рэ илъэсым егъэпшагъэмэ, ар фэди 1,5-кIэ нахьыбагъ. Ащ фэдэ чIыфэ къызэратыгъэр процент 42-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Тыгъэнэбзый

Мэзаер КIымафэм иаужырэ мазэ макIо. Ащ ыцIэр мэзай. Ите­плъэ пIомэ, мы илъэсым ар зэ­хъокIыгъэ шъыпкъ, ос гупсэфи джыри зэ тлъэгъугъэп, кIымафэр кIэбгъулъи, гъатхэу зигъэ­псыжьыгъ. Тэри фэбэ дунэе гъушъэ зэIугъэкIотыгъэм тесагъэшъ, кIымафэр зыфэдэри тщыгъупшэжьыгъ. Ауми, дунаим кIочIэ лые хэлъба?! Къы­шIэщтыр пшIэщтэп.

Тыгъэнэбзый

Мэзаер КIымафэм иаужырэ мазэ макIо. Ащ ыцIэр мэзай. Ите­плъэ пIомэ, мы илъэсым ар зэ­хъокIыгъэ шъыпкъ, ос гупсэфи джыри зэ тлъэгъугъэп, кIымафэр кIэбгъулъи, гъатхэу зигъэ­псыжьыгъ. Тэри фэбэ дунэе гъушъэ зэIугъэкIотыгъэм тесагъэшъ, кIымафэр зыфэдэри тщыгъупшэжьыгъ. Ауми, дунаим кIочIэ лые хэлъба?! Къы­шIэщтыр пшIэщтэп.

Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф

БзэджашIэхэм телефон номер зэфэшъхьафхэр къызфа­гъэфедэзэ, цIыфым имылъку арест зэрэтыралъхьагъэр зэрытхэгъэ «смс-р» Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм афагъэхьэу аублагъ.

Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф

БзэджашIэхэм телефон номер зэфэшъхьафхэр къызфа­гъэфедэзэ, цIыфым имылъку арест зэрэтыралъхьагъэр зэрытхэгъэ «смс-р» Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм афагъэхьэу аублагъ.

Зэфэхьысыжьхэр ашIых

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ичIы­пIэ отделхэм 2018-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм изэ­фэ­хьы­сыжьхэр ашIых, пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэ­хъугъэм республикэм ихэбзэгъэуцу къулыкъухэр щагъэ­гъуазэх.

Зэфэхьысыжьхэр ашIых

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ичIы­пIэ отделхэм 2018-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм изэ­фэ­хьы­сыжьхэр ашIых, пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэ­хъугъэм республикэм ихэбзэгъэуцу къулыкъухэр щагъэ­гъуазэх.

Сомэ мини 176-рэ чIинагъ

Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэс 60 зыныбжь хъулъфыгъэм машинэр зычIагъэуцорэ псэуалъэм (гаражым) ищэн­кIэ сайтым итыгъэ къэбарыр ышIошъ хъугъэ ыкIи бзэджа­шIэ­хэм сомэ мини 176-рэ афыригъэхьагъ.

Сомэ мини 176-рэ чIинагъ

Мыекъуапэ щыпсэурэ илъэс 60 зыныбжь хъулъфыгъэм машинэр зычIагъэуцорэ псэуалъэм (гаражым) ищэн­кIэ сайтым итыгъэ къэбарыр ышIошъ хъугъэ ыкIи бзэджа­шIэ­хэм сомэ мини 176-рэ афыригъэхьагъ.

ПшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ичIы­пIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм муниципальнэ къу­лы­къум ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ хэ­бзэгъэуцугъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр къэлэ проку­ратурэм ыуплъэкIугъэх.

ПшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ

Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ичIы­пIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм муниципальнэ къу­лы­къум ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ хэ­бзэгъэуцугъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр къэлэ проку­ратурэм ыуплъэкIугъэх.

ЩыкIагъэхэр дагъэзыжьыгъэх

Зипсауныгъэ пыч фэхъугъэ цIыфхэр къэлэ щыIакIэм хэ­гъэгъозэгъэнхэмкIэ яфитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэр къэлэ прокуратурэм зэхи­щэ­хэ­зэ, Мыекъуапэ иурамэу МОПРам сэкъатныгъэ ­зиIэ­хэм апае хэушъхьафыкIыгъэ тамыгъэу щагъэуцугъэр ауплъэкIугъ.

ЩыкIагъэхэр дагъэзыжьыгъэх

Зипсауныгъэ пыч фэхъугъэ цIыфхэр къэлэ щыIакIэм хэ­гъэгъозэгъэнхэмкIэ яфитыныгъэхэр къызэраухъумэхэрэм фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэр къэлэ прокуратурэм зэхи­щэ­хэ­зэ, Мыекъуапэ иурамэу МОПРам сэкъатныгъэ ­зиIэ­хэм апае хэушъхьафыкIыгъэ тамыгъэу щагъэуцугъэр ауплъэкIугъ.

СурэтымкIэ щыIэныгъэр къагъэлъагъо

Урысыем исурэттеххэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм, Мыекъуапэ ифотоклубэу «Лэгъо-Накъэм», творчествэм пылъ IофшIапIэм зэхащэгъэ къэгъэлъэгъоныр тарихъым инэкIубгъохэм афэгъэхьыгъ.

СурэтымкIэ щыIэныгъэр къагъэлъагъо

Урысыем исурэттеххэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм, Мыекъуапэ ифотоклубэу «Лэгъо-Накъэм», творчествэм пылъ IофшIапIэм зэхащэгъэ къэгъэлъэгъоныр тарихъым инэкIубгъохэм афэгъэхьыгъ.

ЯтIонэрэ чIыпIэм щыI

Урысыем волейболымкIэ ихъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэм «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ ахэлэжьагъ.

ЯтIонэрэ чIыпIэм щыI

Урысыем волейболымкIэ ихъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ купэу «Б-м» хэтхэм язичэзыу ешIэгъухэм «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ ахэлэжьагъ.

Щытхъум итамыгъэ фагъэшъошагъ

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ Фондым игенеральнэ пащэу Константин Цици­ныр джырэблагъэ Адыгеим щыIагъ. Мыекъуапэ дэт унэ зэтетхэм ащыщ «ЩысэтехыпIэу аIыгъ ун» зыфиIорэ тамы­гъэр зэрэфагъэшъошагъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Фондым ипащэрэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Щытхъум итамыгъэ фагъэшъошагъ

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым зэхъокIыныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмкIэ Фондым игенеральнэ пащэу Константин Цици­ныр джырэблагъэ Адыгеим щыIагъ. Мыекъуапэ дэт унэ зэтетхэм ащыщ «ЩысэтехыпIэу аIыгъ ун» зыфиIорэ тамы­гъэр зэрэфагъэшъошагъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Фондым ипащэрэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Къэралыгъом ипэрытхэм язэIукI

«Лидеры России» зыфиIорэ зэнэкъокъум Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ ифиналныкъо мэзаем и 8-м къыщыублагъэу тыгъуасэ нэс Ростов-на-Дону щыкIуагъ. МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъэ Iофтхьабзэм республикэ гъэзетхэу «Адыгэ макъэмрэ» «Советскэ Адыгеимрэ» ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.

Къэралыгъом ипэрытхэм язэIукI

«Лидеры России» зыфиIорэ зэнэкъокъум Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ ифиналныкъо мэзаем и 8-м къыщыублагъэу тыгъуасэ нэс Ростов-на-Дону щыкIуагъ. МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъэ Iофтхьабзэм республикэ гъэзетхэу «Адыгэ макъэмрэ» «Советскэ Адыгеимрэ» ялIыкIохэр хэлэжьагъэх.

Ошъогу щынэгъончъэным иушэтэкIуагъ

Урысыем и ЛIыхъужъэу, СССР-м изаслуженнэ летчик-ушэтакIоу Мызэгъ Владимир къызыхъугъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ къуаджэу Тэхъутэмыкъуае иапэрэ еджапIэ щыкIуагъ.

Ошъогу щынэгъончъэным иушэтэкIуагъ

Урысыем и ЛIыхъужъэу, СССР-м изаслуженнэ летчик-ушэтакIоу Мызэгъ Владимир къызыхъугъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ къуаджэу Тэхъутэмыкъуае иапэрэ еджапIэ щыкIуагъ.

ЕгъэжьапIэм къыгъэлъэгъуагъэр

2019-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ядэщынкIэ Урысыер шIыкIакIэ техьагъ. Шапхъэу ащ къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэщт операторэу субъектхэм пэшIорыгъэшъэу ащагъэнэфагъэхэм яIофшIэн щылэ мазэм и 1-м рагъэжьагъ.

ЕгъэжьапIэм къыгъэлъэгъуагъэр

2019-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу коммунальнэ пыдзэфэ пытэхэм ядэщынкIэ Урысыер шIыкIакIэ техьагъ. Шапхъэу ащ къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн фэгъэзэгъэщт операторэу субъектхэм пэшIорыгъэшъэу ащагъэнэфагъэхэм яIофшIэн щылэ мазэм и 1-м рагъэжьагъ.

ШыкIэпщынэ макъэр ренэу орэIу!

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, «Адыгэ макъэм» иныбджэгъушIоу Абыдэ Хьисэ ыныбжь илъэс 60 зэрэхъугъэмкIэ тыгу къыддеIэу тыфэгушIо ыкIи журналистэу Къушъу Аслъан итхыгъэу Хьисэ фэгъэхьыгъэр къыхэтэуты.

ШыкIэпщынэ макъэр ренэу орэIу!

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, «Адыгэ макъэм» иныбджэгъушIоу Абыдэ Хьисэ ыныбжь илъэс 60 зэрэхъугъэмкIэ тыгу къыддеIэу тыфэгушIо ыкIи журналистэу Къушъу Аслъан итхыгъэу Хьисэ фэгъэхьыгъэр къыхэтэуты.

КIыхьэ зырамыгъэшIэу фежьагъэх

Мэзаем и 7-м къуаджэу Пэнэжьыкъуае культурэмкIэ и Унэ зэхэхьэ гъэшIэгъон щыкIуагъ.

КIыхьэ зырамыгъэшIэу фежьагъэх

Мэзаем и 7-м къуаджэу Пэнэжьыкъуае культурэмкIэ и Унэ зэхэхьэ гъэшIэгъон щыкIуагъ.

ЛIэкъо лъапсэр

ЦIыф лъэпкъ пэпчъ шэн-хабзэхэр, зекIокIэ-шIыкIэхэр, бзэр иIэх ыкIи ахэр зы лIэужым къыкIэлъыкIорэм IэкIигъа­хьэ­хэ­зэ къырэкIо. Гушъхьэбаиныгъэм ыкIи унагъом икультурэ якъызэтегъэнэнкIэ лIэужхэр зэкIэрыплъыжьынхэм, зэпхы­­гъэн­хэм мэхьанэ иI.

ЛIэкъо лъапсэр

ЦIыф лъэпкъ пэпчъ шэн-хабзэхэр, зекIокIэ-шIыкIэхэр, бзэр иIэх ыкIи ахэр зы лIэужым къыкIэлъыкIорэм IэкIигъа­хьэ­хэ­зэ къырэкIо. Гушъхьэбаиныгъэм ыкIи унагъом икультурэ якъызэтегъэнэнкIэ лIэужхэр зэкIэрыплъыжьынхэм, зэпхы­­гъэн­хэм мэхьанэ иI.

КIэдэкIойхэр сэмэркъэум ипачъыхьэх

Къэрэщэе-Щэрджэсым иартист цIэрыIохэу КIэдэкIой зэшъхьэгъусэхэу Артур ыкIи Фатимэ япчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние бэрэскэшхом щыкIуагъ.

КIэдэкIойхэр сэмэркъэум ипачъыхьэх

Къэрэщэе-Щэрджэсым иартист цIэрыIохэу КIэдэкIой зэшъхьэгъусэхэу Артур ыкIи Фатимэ япчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние бэрэскэшхом щыкIуагъ.

Дышъэм уегъэгушхо

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Москва щызэхащагъ. Хэгъэгум иапшъэрэ еджэпIэ 36-мэ ястудентхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

Дышъэм уегъэгушхо

Урысыем дзюдомкIэ изэнэкъокъу Москва щызэхащагъ. Хэгъэгум иапшъэрэ еджэпIэ 36-мэ ястудентхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

Премьер-министр Адыгеи стал почетным гражданином Наукограда

В День российской науки в АГУ стартовал фестиваль Наукоград, жителями которого по традиции становятся школьники. На этот раз к учащимся из Адыгеи присоединились делегации из 10 районов Краснодарского края и почти 200 студентов колледжа (МГГТК) и студентов университета.

Премьер-министр Адыгеи стал почетным гражданином Наукограда

В День российской науки в АГУ стартовал фестиваль Наукоград, жителями которого по традиции становятся школьники. На этот раз к учащимся из Адыгеи присоединились делегации из 10 районов Краснодарского края и почти 200 студентов колледжа (МГГТК) и студентов университета.

Москва щызэIукIагъэх

Урысые Федерацием цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэм­кIэ, стихийнэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыгъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ иминистрэу Евгений Зиничевымрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ машIом республикэм зыкъыщимыштэнымкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм нахьыбэу шIуагъэ къягъэтыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Москва щызэIукIагъэх

Урысые Федерацием цIыфхэм якъэухъумэнкIэ ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэм­кIэ, стихийнэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыгъэхэм ядэгъэзыжьынкIэ иминистрэу Евгений Зиничевымрэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ машIом республикэм зыкъыщимыштэнымкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм нахьыбэу шIуагъэ къягъэтыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Аналог телекъэтынхэр зэпагъэункIэ къэнагъэр мэфи 113-рэ

Цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ феде-ральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Урысые телевизионнэ, радиосетым» «илиние плъыр» иномерэу 8-800-220-20-02-мкIэ ыпкIэ хэмылъэу сыд фэдэрэ уахъти шъутеон шъу­лъэкIыщт. Специалистхэм шъуи­упчIэхэм джэуап къаратыжьыщт, цифрэ приставкэхэм якъы­хэхынкIэ ыкIи ягъэфедэнкIэ IэпыIэгъу къышъуфэхъущтых.

Аналог телекъэтынхэр зэпагъэункIэ къэнагъэр мэфи 113-рэ

Цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ феде-ральнэ къэралыгъо унитарнэ предприятиеу «Урысые телевизионнэ, радиосетым» «илиние плъыр» иномерэу 8-800-220-20-02-мкIэ ыпкIэ хэмылъэу сыд фэдэрэ уахъти шъутеон шъу­лъэкIыщт. Специалистхэм шъуи­упчIэхэм джэуап къаратыжьыщт, цифрэ приставкэхэм якъы­хэхынкIэ ыкIи ягъэфедэнкIэ IэпыIэгъу къышъуфэхъущтых.