КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Алинэ «Адыифым» къыхэнэжьы

Европэм гандболымкIэ изэнэкъокъу Словением щыкIуагъ. Илъэс 17-м нэс зыныбжь пшъашъэхэр медальхэм афэбэнагъэх.

Алинэ «Адыифым» къыхэнэжьы

Европэм гандболымкIэ изэнэкъокъу Словением щыкIуагъ. Илъэс 17-м нэс зыныбжь пшъашъэхэр медальхэм афэбэнагъэх.

Гуетыныгъэм ешIэкIэшIур игъус

«Спартак» Владикавказ – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 0:2. ШышъхьэIум и 16-м Владикавказ щызэдешIагъэх.

Гуетыныгъэм ешIэкIэшIур игъус

«Спартак» Владикавказ – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 0:2. ШышъхьэIум и 16-м Владикавказ щызэдешIагъэх.

ЯшIуагъэ къэнэфэгъах

Шъолъыр программэу «ЛIэуж нахьыжъхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу 2019-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м республикэм имуниципалитетхэм хэушъхьафыкIыгъэ машинэхэу атырагощагъэхэм непэрэ мафэм ехъулIэу игъэкIотыгъэу Iоф ашIэ.

ЯшIуагъэ къэнэфэгъах

Шъолъыр программэу «ЛIэуж нахьыжъхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу 2019-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м республикэм имуниципалитетхэм хэушъхьафыкIыгъэ машинэхэу атырагощагъэхэм непэрэ мафэм ехъулIэу игъэкIотыгъэу Iоф ашIэ.

Лъэпкъхэр зэфэщэгъэнхэм фэшI

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет щызэхащэгъэ общественнэ советым изэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Лъэпкъхэр зэфэщэгъэнхэм фэшI

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет щызэхащэгъэ общественнэ советым изэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Устэкъо Мыхъутар Зэчэрые ыкъор

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэкIэ щытым чIэнэгъэшхо ышIыгъ. Хьылъэу зэсымаджэм ыуж илъэс 81-рэ ыныбжьэу Ус­тэкъо Мыхъутар Зэчэ­рые ыкъор дунаим ехыжьыгъ.

Устэкъо Мыхъутар Зэчэрые ыкъор

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэкIэ щытым чIэнэгъэшхо ышIыгъ. Хьылъэу зэсымаджэм ыуж илъэс 81-рэ ыныбжьэу Ус­тэкъо Мыхъутар Зэчэ­рые ыкъор дунаим ехыжьыгъ.

Апэрэу Адыгеим щызэхащэщт

«ЭКО-Кавказ» зыфиIорэ фестиваль Iоныгъо мазэм и 28 — 29-м Адыгеим апэрэу щызэхащэщт.

Апэрэу Адыгеим щызэхащэщт

«ЭКО-Кавказ» зыфиIорэ фестиваль Iоныгъо мазэм и 28 — 29-м Адыгеим апэрэу щызэхащэщт.

ХэбзэухъумакIохэм къаты

Зэхэфынхэр макIох 2019-рэ илъэсым бэдзэогъум и 12-м чэщым сыхьатыр 2-м автомобиль гъогоу «Мыекъуапэ – Лэбапэ – Кореновск» зыфиIорэм хъугъэ-шIэгъэ тхьамыкIагъо къытехъухьагъ. «Лада Приорэм» ируль кIэрысыгъэм скоростышхо ыIыгъэу гъогу напцэм Iут къэшIыхьэгъэ пкъыгъом еутэкIыгъ. Автотранспортыр чыжьэу Iуидзыгъ ыкIи ащ къыкIэнагъ.

ХэбзэухъумакIохэм къаты

Зэхэфынхэр макIох 2019-рэ илъэсым бэдзэогъум и 12-м чэщым сыхьатыр 2-м автомобиль гъогоу «Мыекъуапэ – Лэбапэ – Кореновск» зыфиIорэм хъугъэ-шIэгъэ тхьамыкIагъо къытехъухьагъ. «Лада Приорэм» ируль кIэрысыгъэм скоростышхо ыIыгъэу гъогу напцэм Iут къэшIыхьэгъэ пкъыгъом еутэкIыгъ. Автотранспортыр чыжьэу Iуидзыгъ ыкIи ащ къыкIэнагъ.

Зэнэкъокъум шъукъыхэлажь!

Адыгэ Республикэм Iоф­шIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэм­рэкIэ и Министерствэ социальнэ мэхьанэ зиIэ проектхэм язэшIохын пэIу­хьащт субсидиехэр грант фэдэу афигъэшъошэнхэмкIэ мыкоммерческэ организациехэу социальнэ Iофтхьабзэхэм афытегъэпсыхьагъэхэр зэнэкъокъум хэлэжьэнхэу къыре­гъэблагъэх.

Зэнэкъокъум шъукъыхэлажь!

Адыгэ Республикэм Iоф­шIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэм­рэкIэ и Министерствэ социальнэ мэхьанэ зиIэ проектхэм язэшIохын пэIу­хьащт субсидиехэр грант фэдэу афигъэшъошэнхэмкIэ мыкоммерческэ организациехэу социальнэ Iофтхьабзэхэм афытегъэпсыхьагъэхэр зэнэкъокъум хэлэжьэнхэу къыре­гъэблагъэх.

Тарихъ гъогу бай къыкIугъ

Авиациер ыкIи уашъор сыдигъуи цIыфхэм агукIи ашъхьэкIи амыгъэшIэгъон, зыIэпимыщэнхэ алъэкIыщтэп. Ошъогур къэзыбыбыхьэрэ къухьэлъатэхэр, планерхэр ошъуапщэхэм ахилъасэхэу зытлъэгъухэкIэ, къэмылъэгъожьыфэхэ талъэплъэ. Зыми ымыушэтыгъэ чIыпIэхэм уахэзыщэрэ быбын сэнэхьатыр зэ зыуплъэкIугъэм егъашIэм чIидзыжьышъурэп.

Тарихъ гъогу бай къыкIугъ

Авиациер ыкIи уашъор сыдигъуи цIыфхэм агукIи ашъхьэкIи амыгъэшIэгъон, зыIэпимыщэнхэ алъэкIыщтэп. Ошъогур къэзыбыбыхьэрэ къухьэлъатэхэр, планерхэр ошъуапщэхэм ахилъасэхэу зытлъэгъухэкIэ, къэмылъэгъожьыфэхэ талъэплъэ. Зыми ымыушэтыгъэ чIыпIэхэм уахэзыщэрэ быбын сэнэхьатыр зэ зыуплъэкIугъэм егъашIэм чIидзыжьышъурэп.

Лъэпкъым и ЛIыхъужъ

Илъэс 30 фэдиз хъугъэу Болгарием щыпсэухэрэм докторэу Стефан Черкезовым зэрихьэгъэ лIыхъужъныгъэр шышъхьэIум и 15-м хагъэунэфыкIы. Исэнэхьат зэрэфэшъыпкъэр иблэнагъэкIэ ащ къыгъэлъэгъуагъ. Шапсыгъэ ТIэшъу лIакъом къыхэкIыгъэхэу къалэу Шъачэрэ ТIопсэ районымрэ ащыпсэухэрэми рыгушхохэзэ а мафэр хагъэунэфыкIы.

Лъэпкъым и ЛIыхъужъ

Илъэс 30 фэдиз хъугъэу Болгарием щыпсэухэрэм докторэу Стефан Черкезовым зэрихьэгъэ лIыхъужъныгъэр шышъхьэIум и 15-м хагъэунэфыкIы. Исэнэхьат зэрэфэшъыпкъэр иблэнагъэкIэ ащ къыгъэлъэгъуагъ. Шапсыгъэ ТIэшъу лIакъом къыхэкIыгъэхэу къалэу Шъачэрэ ТIопсэ районымрэ ащыпсэухэрэми рыгушхохэзэ а мафэр хагъэунэфыкIы.

Дышъэ кIэн

Дэн-бзэныр, дышъэидэныр, хъэныр, хэдыкIыныр – а зэпстэур адыгэ пшъашъэхэм, адыгэ бзылъфыгъэхэм яIэпэIэсэныгъэ щыщыгъ. Непэрэ уахътэм ахэм тIэкIу апэчыжьэ тыхъугъэми, афэкъулэе IэпэIасэхэр джыри къытхэнэжьыгъэх. Цурмыт Рузанэрэ Боджэкъо Бэлэрэ ахэм ащыщых.

Дышъэ кIэн

Дэн-бзэныр, дышъэидэныр, хъэныр, хэдыкIыныр – а зэпстэур адыгэ пшъашъэхэм, адыгэ бзылъфыгъэхэм яIэпэIэсэныгъэ щыщыгъ. Непэрэ уахътэм ахэм тIэкIу апэчыжьэ тыхъугъэми, афэкъулэе IэпэIасэхэр джыри къытхэнэжьыгъэх. Цурмыт Рузанэрэ Боджэкъо Бэлэрэ ахэм ащыщых.

Мафэ къэс шъукъытеон шъулъэкIыщт

«Кол-гупчэкIэ» заджэхэрэм иоператорхэм бэдзэогъу мазэм къыкIоцI Адыгеим щыщ нэбгырэ мини 3,5-м ехъу къафытеуагъ. НахьыбэрэмкIэ Адыгеим щыпсэухэрэр зыгъэгумэкIхэу къызыкIэупчIэхэрэр фэIо-фашIэхэм ауасэ икIэрыкIэу къафалъытэжьынымрэ пыдзафэхэм яIущынкIэ графикхэмрэ ары.

Мафэ къэс шъукъытеон шъулъэкIыщт

«Кол-гупчэкIэ» заджэхэрэм иоператорхэм бэдзэогъу мазэм къыкIоцI Адыгеим щыщ нэбгырэ мини 3,5-м ехъу къафытеуагъ. НахьыбэрэмкIэ Адыгеим щыпсэухэрэр зыгъэгумэкIхэу къызыкIэупчIэхэрэр фэIо-фашIэхэм ауасэ икIэрыкIэу къафалъытэжьынымрэ пыдзафэхэм яIущынкIэ графикхэмрэ ары.

СпортымкIэ щыIэх

ПсышIопэ районым физкультурникым и Мафэ игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыгъ. Ветеранхэу спортым гъэхъагъэхэр щызышIыгъэхэр, ахэм щысэ атезыхырэ ныбжьыкIэхэр мэфэкI зэхэхьэшхом щагъэшIуагъэх.

СпортымкIэ щыIэх

ПсышIопэ районым физкультурникым и Мафэ игъэкIотыгъэу щыхагъэунэфыкIыгъ. Ветеранхэу спортым гъэхъагъэхэр щызышIыгъэхэр, ахэм щысэ атезыхырэ ныбжьыкIэхэр мэфэкI зэхэхьэшхом щагъэшIуагъэх.

ЧIыфэр хьыкумым аригъэтыжьыщт

Пыдзафэхэм ядэщын тефэрэ ахъщэм итынкIэ чIыфэ зытелъхэм джы хьыкумым аригъэтыжьыщт. ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ЭкоЦентр» зыфиIорэр коммунальнэ фэIо-фашIэхэм атефэрэ ахъщэм итын зыщызыдзыехэрэм правовой лъэныкъомкIэ щыIэ шапхъэхэм атетэу адэзекIощт.

ЧIыфэр хьыкумым аригъэтыжьыщт

Пыдзафэхэм ядэщын тефэрэ ахъщэм итынкIэ чIыфэ зытелъхэм джы хьыкумым аригъэтыжьыщт. ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «ЭкоЦентр» зыфиIорэр коммунальнэ фэIо-фашIэхэм атефэрэ ахъщэм итын зыщызыдзыехэрэм правовой лъэныкъомкIэ щыIэ шапхъэхэм атетэу адэзекIощт.

Хэгъэгум щагъэбыбатэ

Урысыем ибыракъ ыныбжь илъэс 350-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэIэпахырэ Iофтхьабзэм Адыгэ Республикэм игвардейцэ ныбжьыкIэхэр хэлажьэх.

Хэгъэгум щагъэбыбатэ

Урысыем ибыракъ ыныбжь илъэс 350-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэIэпахырэ Iофтхьабзэм Адыгэ Республикэм игвардейцэ ныбжьыкIэхэр хэлажьэх.

Пчэгур къагъэдахэ

Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк мэфэкум адыгэ джэгоу щыкIуагъэм Къыблэм, Темыр Кавказым, Туркмением, Израиль, Иорданием, Адыгеим ирайонхэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх.

Пчэгур къагъэдахэ

Мыекъуапэ изыгъэпсэфыпIэ парк мэфэкум адыгэ джэгоу щыкIуагъэм Къыблэм, Темыр Кавказым, Туркмением, Израиль, Иорданием, Адыгеим ирайонхэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр хэлэжьагъэх.

ПIалъэм къыпэу зэшIуахы

Транспорт рыкIуапIэхэм язэтегъэпсыхьан Адыгеим мэхьанэшхо щыраты ыкIи АР-м и ЛIышъхьэ кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэхэм федеральнэ къулыкъухэм къадырагъэштагъэу щыIэныгъэм щыпхыращых. Ахэм ащыщых гъогу зэхэкIхэу къуаджэу Лъэустэнхьаблэ пэмычыжьэу зэтырагъэпсыхьэхэрэр.

ПIалъэм къыпэу зэшIуахы

Транспорт рыкIуапIэхэм язэтегъэпсыхьан Адыгеим мэхьанэшхо щыраты ыкIи АР-м и ЛIышъхьэ кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэхэм федеральнэ къулыкъухэм къадырагъэштагъэу щыIэныгъэм щыпхыращых. Ахэм ащыщых гъогу зэхэкIхэу къуаджэу Лъэустэнхьаблэ пэмычыжьэу зэтырагъэпсыхьэхэрэр.

ЯгумэкIыгъохэр къырахьылIагъэх

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм игуадзэу Владимир Гурба Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх, ахэм гумэкIыгъоу яIэхэм защигъэгъозагъ.

ЯгумэкIыгъохэр къырахьылIагъэх

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм игуадзэу Владимир Гурба Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх, ахэм гумэкIыгъоу яIэхэм защигъэгъозагъ.

Шъусакъ!

Федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Темыр-Кавказ УГМС-м» къызэритыгъэмкIэ, непэ сыхьатыр 2-м къыщегъэжьагъэу 6-м нэс Адыгеим фабэр градус 39-м щынэсыщт.

Шъусакъ!

Федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Темыр-Кавказ УГМС-м» къызэритыгъэмкIэ, непэ сыхьатыр 2-м къыщегъэжьагъэу 6-м нэс Адыгеим фабэр градус 39-м щынэсыщт.

Джы Адыгеим щыпхыращыщт

Технологие пэрытхэм адиштэрэ медицинэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ыкIи ар Адыгеим щыгъэ­федэгъэным афэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием къи­кIыгъэ нейрохирургэу, тилъэпкъэгъоу Омран Джанбек дыриIэгъэ зэIу­кIэгъур. Омран Джанбекрэ ащ ыкъоу ТIахьиррэ мыщ фэдэ операциехэр апэрэу Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым щашIыгъэх.

Джы Адыгеим щыпхыращыщт

Технологие пэрытхэм адиштэрэ медицинэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ыкIи ар Адыгеим щыгъэ­федэгъэным афэгъэхьыгъагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием къи­кIыгъэ нейрохирургэу, тилъэпкъэгъоу Омран Джанбек дыриIэгъэ зэIу­кIэгъур. Омран Джанбекрэ ащ ыкъоу ТIахьиррэ мыщ фэдэ операциехэр апэрэу Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым щашIыгъэх.

Композитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ непэ къызыхъугъэ маф

ИщыIэныгъэ исаугъэт ИорэдкIэ гъашIэм къыддыхэт. Адыгэ къоджэ цIыкIоу Фэдз 1919-рэ илъэсым шышъхьэIум и 16-м къыщыхъугъэ, дунаим цIэрыIо щыхъугъэ Тхьабысымэ Умарэ ишIушIагъэ гум къыщежьэ, псэ къыпэкIэшъ, бзыу тамэу ошъогум зыщеIэты.

Композитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ непэ къызыхъугъэ маф

ИщыIэныгъэ исаугъэт ИорэдкIэ гъашIэм къыддыхэт. Адыгэ къоджэ цIыкIоу Фэдз 1919-рэ илъэсым шышъхьэIум и 16-м къыщыхъугъэ, дунаим цIэрыIо щыхъугъэ Тхьабысымэ Умарэ ишIушIагъэ гум къыщежьэ, псэ къыпэкIэшъ, бзыу тамэу ошъогум зыщеIэты.

Заом хэлэжьэгъэ хьэм и Маф

Заом хэлэжьэгъэ хьэм и Мафэ ящэнэрэу Урысыем щыхагъэунэфыкIы. Ащ фэдэ мафэм игъэнэфэн лъапсэ фэхъугъэр Белоруссием зыщызыушъомбгъугъэ заоу «рельс заокIэ» зэджагъэхэм хэлэжьэгъэ хьэу Динэ зэрихьэгъэ блэнагъэр ары. 1943-рэ илъэсым шышъхьэIум и 18-м станциехэу Полоцкэрэ Дриссэрэ азыфагу фашист эшелоныр ащ къыщигъэогъагъ, ежьыри

Заом хэлэжьэгъэ хьэм и Маф

Заом хэлэжьэгъэ хьэм и Мафэ ящэнэрэу Урысыем щыхагъэунэфыкIы. Ащ фэдэ мафэм игъэнэфэн лъапсэ фэхъугъэр Белоруссием зыщызыушъомбгъугъэ заоу «рельс заокIэ» зэджагъэхэм хэлэжьэгъэ хьэу Динэ зэрихьэгъэ блэнагъэр ары. 1943-рэ илъэсым шышъхьэIум и 18-м станциехэу Полоцкэрэ Дриссэрэ азыфагу фашист эшелоныр ащ къыщигъэогъагъ, ежьыри

Тыркуем щыхэлажьэх

Тыркуемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр культурэм щагъэпы­тэ­ным фэшI зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэхэм ахэхьэхэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

Тыркуем щыхэлажьэх

Тыркуемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр культурэм щагъэпы­тэ­ным фэшI зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэхэм ахэхьэхэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

ЧIым чIэлъыр къегъоты

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей тыгъуасэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэ­гъо­ныр археологэу Алексей Резепкиным иIофшIагъэ фэгъэхьыгъ.

ЧIым чIэлъыр къегъоты

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей тыгъуасэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэ­гъо­ныр археологэу Алексей Резепкиным иIофшIагъэ фэгъэхьыгъ.

Спортым республикэм зыщиушъомбгъуным анаIэ тет

Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ, псауныгъэр зыщагъэпытэщт комплексыкIэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къащызэIуахыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъэх УФ-м спортымкIэ иминистрэу Павел Колобковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.

Спортым республикэм зыщиушъомбгъуным анаIэ тет

Физкультурэм зыщыпылъыщтхэ, псауныгъэр зыщагъэпытэщт комплексыкIэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу Тэхъутэмыкъое ыкIи Теуцожь районхэм къащызэIуахыгъэх. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъэх УФ-м спортымкIэ иминистрэу Павел Колобковымрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ.