КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Лэжьыгъэр ухъумэгъэным…

Лэжьыгъэр, анахьыбэу бжыхьасэхэр, гъэмафэр ары зыIуахыжьыхэрэр.

Лэжьыгъэр ухъумэгъэным…

Лэжьыгъэр, анахьыбэу бжыхьасэхэр, гъэмафэр ары зыIуахыжьыхэрэр.

Гъомылапхъэхэр шапхъэхэм адиштэнхэу

Шэмбэт-тхьаумэфэ мафэхэм республикэм ермэлыкъэу щызэхащэхэрэм продукциеу ащы­IуагъэкIырэр щынэгъончъэным, щэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэу шапхъэхэм адимыштэхэрэр къыдэзыгъэкIыхэрэм, Iузыгъэ­кIы­хэрэм якъычIэгъэщын, нэмыкIхэм щатегущыIагъэх хэбзэнчъэу продукцие нэпцIыр зыгъэзекIохэрэм апэшIуекIогъэ­ным фэгъэзэгъэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм зэхэсы­гъоу иIагъэм. Ар зэрищагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай. Зэхэсыгъом видеозэпхыныгъэмкIэ

Гъомылапхъэхэр шапхъэхэм адиштэнхэу

Шэмбэт-тхьаумэфэ мафэхэм республикэм ермэлыкъэу щызэхащэхэрэм продукциеу ащы­IуагъэкIырэр щынэгъончъэным, щэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэу шапхъэхэм адимыштэхэрэр къыдэзыгъэкIыхэрэм, Iузыгъэ­кIы­хэрэм якъычIэгъэщын, нэмыкIхэм щатегущыIагъэх хэбзэнчъэу продукцие нэпцIыр зыгъэзекIохэрэм апэшIуекIогъэ­ным фэгъэзэгъэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм зэхэсы­гъоу иIагъэм. Ар зэрищагъ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай. Зэхэсыгъом видеозэпхыныгъэмкIэ

ЩыIэныгъэр къегъэлъагъо

Икъоджэ гупсэ пчыхьэзэхахьэ щыфызэхащэ, илъэс 80 ыныбжь зыхъукIэ театрэм IукIыжьынышъ, бэщ цIыкIур ыIыгъэу Мыекъуапэ иурам шъхьаIэ къытехьэ зэрэшIоигъор Мурэтэ Чэпае къытиIоу къыхэкIыгъ.

ЩыIэныгъэр къегъэлъагъо

Икъоджэ гупсэ пчыхьэзэхахьэ щыфызэхащэ, илъэс 80 ыныбжь зыхъукIэ театрэм IукIыжьынышъ, бэщ цIыкIур ыIыгъэу Мыекъуапэ иурам шъхьаIэ къытехьэ зэрэшIоигъор Мурэтэ Чэпае къытиIоу къыхэкIыгъ.

Гъогу дахэ къыкIугъ

ЦIыф гъэсэгъэ Iуш узыIукIэрэм удэгущыIэ зэпытми уезэщырэп, игущыIэ щэрыохэм гухахъо ахэогъуатэ. Ащ фэдэм дэгущыIэгъу уахътэу тебгъэкIуадэрэм урыкIэгъожьырэп, уезэщырэп, къыкIэлъырыкIыжьыгъуаеуи бэрэ къыхэкIы, нэужми пщымыгъупшэу шъхьэм къенэ.

Гъогу дахэ къыкIугъ

ЦIыф гъэсэгъэ Iуш узыIукIэрэм удэгущыIэ зэпытми уезэщырэп, игущыIэ щэрыохэм гухахъо ахэогъуатэ. Ащ фэдэм дэгущыIэгъу уахътэу тебгъэкIуадэрэм урыкIэгъожьырэп, уезэщырэп, къыкIэлъырыкIыжьыгъуаеуи бэрэ къыхэкIы, нэужми пщымыгъупшэу шъхьэм къенэ.

Сценэр ищыIэныгъагъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ зэлъашIэрэ артистэу, тхакIоу, драматургэу Мурэтэ Чэпай Исмахьилэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ.

Сценэр ищыIэныгъагъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ зэлъашIэрэ артистэу, тхакIоу, драматургэу Мурэтэ Чэпай Исмахьилэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ.

Ичэуцэпкъ зэ къебгъукIожьыгъэп

Ижъ-ижъыжьым къыщыублагъэу адыгэхэм шIушIэн-псэпэшIэныр алъ хэлъэу къырэкIо. Хьау, хэшъумыгъэкIуакI ар хьакIэзещэным, арэп зигугъу къэсшIыщтыр.

Ичэуцэпкъ зэ къебгъукIожьыгъэп

Ижъ-ижъыжьым къыщыублагъэу адыгэхэм шIушIэн-псэпэшIэныр алъ хэлъэу къырэкIо. Хьау, хэшъумыгъэкIуакI ар хьакIэзещэным, арэп зигугъу къэсшIыщтыр.

Гугъэ аримытэу атекIо

Европэм иныбжьыкIэхэм шъхьафит бэнакIэмкIэ язэнэкъокъу Италием щыкIуагъ. Тембот Ахьмэд­хъан дышъэр зэIукIэгъухэм къащихьыгъ.

Гугъэ аримытэу атекIо

Европэм иныбжьыкIэхэм шъхьафит бэнакIэмкIэ язэнэкъокъу Италием щыкIуагъ. Тембот Ахьмэд­хъан дышъэр зэIукIэгъухэм къащихьыгъ.

Дышъэр къэзыхьыгъэхэ нартхэр

Тигъэзет къызэрэхиутыгъагъэу, Урысыем и Воздушнэ-космическэ кIуачIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Дышъэр къэзыхьыгъэхэ нартхэр

Тигъэзет къызэрэхиутыгъагъэу, Урысыем и Воздушнэ-космическэ кIуачIэхэм самбэмкIэ язэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр

Урысыем ипшъашъэхэм футболымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм истадионэу «Юностым» щэкIо.

ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр

Урысыем ипшъашъэхэм футболымкIэ язэнэкъокъу Адыгэ Республикэм истадионэу «Юностым» щэкIо.

Гъогу мафэ шъутехь!

Адыгеим ит гурыт еджапIэхэр къэзыухырэ ныбжьыкIэхэм афызэхащэгъэ республикэ балыр тхьаумафэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Гъогу мафэ шъутехь!

Адыгеим ит гурыт еджапIэхэр къэзыухырэ ныбжьыкIэхэм афызэхащэгъэ республикэ балыр тхьаумафэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

ШIэжьым игъогу тырэкIо

Хэгъэгум идзэ-патриотическэ Iофыгъоу «ШIэжьым ичIыгу бжыб» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат, хабзэм икъулыкъушIэхэр, общественнэ движениехэм ялIыкIохэр, кIэлэеджакIохэр хэлэжьагъэх.

ШIэжьым игъогу тырэкIо

Хэгъэгум идзэ-патриотическэ Iофыгъоу «ШIэжьым ичIыгу бжыб» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат, хабзэм икъулыкъушIэхэр, общественнэ движениехэм ялIыкIохэр, кIэлэеджакIохэр хэлэжьагъэх.

Мэкъэтыным зэрэфэхьазырхэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Президент Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ и Полномочнэ лIыкIоу Владимир Устиновым Iоныгъом и 8-м щыIэщт мэкъэтын зыкIым зэрэфэхьазырхэм иIофыгъокIэ шъолъырхэм тыгъуасэ видеозэIукIэ адыриIагъ.

Мэкъэтыным зэрэфэхьазырхэм тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Президент Къыблэ федеральнэ шъолъырымкIэ и Полномочнэ лIыкIоу Владимир Устиновым Iоныгъом и 8-м щыIэщт мэкъэтын зыкIым зэрэфэхьазырхэм иIофыгъокIэ шъолъырхэм тыгъуасэ видеозэIукIэ адыриIагъ.

Адыгэ орэдым итарихъ

Проектэу «Адыгэ орэдым итарихъ» зыфиIорэм изы Iахь иятIонэрэ зэIукIэгъу (хьакIэщ) бэрэскэшхо мафэм гумани­тар шIэныгъэхэм апылъ республикэ институтым щыкIуагъ.

Адыгэ орэдым итарихъ

Проектэу «Адыгэ орэдым итарихъ» зыфиIорэм изы Iахь иятIонэрэ зэIукIэгъу (хьакIэщ) бэрэскэшхо мафэм гумани­тар шIэныгъэхэм апылъ республикэ институтым щыкIуагъ.

«ЦIыф гуштэгъуаджэхэр»

Адыгеим инароднэ тхакIоу Пэнэшъу Сэфэр мы мафэхэм тхылъ къыдигъэкIыгъ джащ фэдэ цIэ иIэу. Ащ къыдэхьагъэх сэмэр­къэу-лакъырд рассказхэмрэ повестхэмрэ. Ахэр тхылъ шъхьаф­хэу илъэсыбэкIэ узэкIэIэбэжьмэ къыдэкIыгъагъэх, ау непэ гъотыгъуае хъугъэх. Джы мы тхылъыкIэм Сэфэр итхыгъэхэр зикIасэхэм кIэнэкIэлъагъэ зыхэлъ тхыгъэхэр зэхэубытагъэхэу дагъотэнхэ алъэкIыщт.

«ЦIыф гуштэгъуаджэхэр»

Адыгеим инароднэ тхакIоу Пэнэшъу Сэфэр мы мафэхэм тхылъ къыдигъэкIыгъ джащ фэдэ цIэ иIэу. Ащ къыдэхьагъэх сэмэр­къэу-лакъырд рассказхэмрэ повестхэмрэ. Ахэр тхылъ шъхьаф­хэу илъэсыбэкIэ узэкIэIэбэжьмэ къыдэкIыгъагъэх, ау непэ гъотыгъуае хъугъэх. Джы мы тхылъыкIэм Сэфэр итхыгъэхэр зикIасэхэм кIэнэкIэлъагъэ зыхэлъ тхыгъэхэр зэхэубытагъэхэу дагъотэнхэ алъэкIыщт.

УсакIоу Нэхэе Руслъан непэ къызыхъугъэ маф

Поэзиер ищыIэныгъэ дэхагъ Я 60-рэ илъэсхэм адыгэ литературэм кIочIакIэу къыхэхьагъэхэм зэу ащыщыгъ Нэхэе Руслъан. КъыгъэшIагъэр бэп – илъэс 56-рэ, ащ щыщэу илъэс 30-м ехъур тхэн-усэным фигъэшъошагъ.

УсакIоу Нэхэе Руслъан непэ къызыхъугъэ маф

Поэзиер ищыIэныгъэ дэхагъ Я 60-рэ илъэсхэм адыгэ литературэм кIочIакIэу къыхэхьагъэхэм зэу ащыщыгъ Нэхэе Руслъан. КъыгъэшIагъэр бэп – илъэс 56-рэ, ащ щыщэу илъэс 30-м ехъур тхэн-усэным фигъэшъошагъ.

Игъом ыкIи псынкIэу къышъуфагъэхьазырыщтых

Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу кадастрэ учетым епхыгъэ лъэIу тхылъ мин 45-м ехъу республикэм и Кадастрэ палатэ къыIэкIэхьагъ. Адыгеим и Кадастрэ палатэ республикэм щыпсэухэрэм агу къегъэкIыжьы кадастрэ учетымкIэ ищыкIэгъэ тхылъхэр зэрэптыщтхэ шIыкIэр. Ащ фэдэ шIыкIэ-амалэу щыIэр заул:

Игъом ыкIи псынкIэу къышъуфагъэхьазырыщтых

Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу кадастрэ учетым епхыгъэ лъэIу тхылъ мин 45-м ехъу республикэм и Кадастрэ палатэ къыIэкIэхьагъ. Адыгеим и Кадастрэ палатэ республикэм щыпсэухэрэм агу къегъэкIыжьы кадастрэ учетымкIэ ищыкIэгъэ тхылъхэр зэрэптыщтхэ шIыкIэр. Ащ фэдэ шIыкIэ-амалэу щыIэр заул:

Мыекъуапэ щэкIо

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъоу «Шъо Iэгуау» зыфиIорэм икIэух зэIукIэгъухэр Адыгэ Рес­пуб­ликэм истадионэу «Юностым» щэкIох.

Мыекъуапэ щэкIо

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъоу «Шъо Iэгуау» зыфиIорэм икIэух зэIукIэгъухэр Адыгэ Рес­пуб­ликэм истадионэу «Юностым» щэкIох.

ЕшIэгъу гъэшIэгъонхэм яплъыщтых

Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэм зичэзыу ешIэгъухэр блэкIыгъэ тхьамафэм яIагъэх.

ЕшIэгъу гъэшIэгъонхэм яплъыщтых

Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэм зичэзыу ешIэгъухэр блэкIыгъэ тхьамафэм яIагъэх.

КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ пстэуми анахь лъапI

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ республикэ клиническэ кIэлэцIыкIу сымэджэщым тыгъуасэ щыIагъ, ащ изытет зэригъэлъэгъугъ, сымаджэу чIэлъхэм гущыIэгъу афэхъугъ. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу, волонтер движением Адыгеим хэхъоныгъэхэр зэрэщишIырэм зыщигъэгъозагъ, волонтер-медикхэм заIуигъэкIагъ.

КIэлэцIыкIухэм япсауныгъэ пстэуми анахь лъапI

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ республикэ клиническэ кIэлэцIыкIу сымэджэщым тыгъуасэ щыIагъ, ащ изытет зэригъэлъэгъугъ, сымаджэу чIэлъхэм гущыIэгъу афэхъугъ. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу, волонтер движением Адыгеим хэхъоныгъэхэр зэрэщишIырэм зыщигъэгъозагъ, волонтер-медикхэм заIуигъэкIагъ.

Сэтэнае и Мафэ гъэшIэгъоныщт

Мэкъуогъум и 23-м Сэтэнае и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм апэрэу щыкIощт. Зэкъошныгъэм ипчэгоу Мыекъуапэ дэтым IэпэIасэм иеджапIэ щызэхащэщт.

Сэтэнае и Мафэ гъэшIэгъоныщт

Мэкъуогъум и 23-м Сэтэнае и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм апэрэу щыкIощт. Зэкъошныгъэм ипчэгоу Мыекъуапэ дэтым IэпэIасэм иеджапIэ щызэхащэщт.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ екIолIэщтых

УФ-м транспортымкIэ иминистрэу Евгений Дитрих зэхищэгъэ видеоконференцием хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, игуадзэхэу Сапый Вячеслав, Наталья Широковар, нэмыкIхэри.

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ екIолIэщтых

УФ-м транспортымкIэ иминистрэу Евгений Дитрих зэхищэгъэ видеоконференцием хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, игуадзэхэу Сапый Вячеслав, Наталья Широковар, нэмыкIхэри.

Хъытыу зэшIокI

ТищыIэныгъэ зы чIыпIэ имытэу, хахъохэр фэхъухэзэ псынкIэу ыпэкIэ зэрэлъыкIуатэрэм ишыхьат зэхъокIыныгъэу къызыдихьыхэрэр.ТапэкIэ хьалэмэтэу алъытэщтыгъэхэр, къэугупшысыгъэ дунаим щыщэу къашIошIыщтыгъабэр джы тищыIэныгъэ изы Iахь хъугъэ. Электрон шъуашэм илъэу цIыфхэр зэрэзэдэгущыIэхэрэр, яIофыбэ зэшIуахы зэрэхъугъэр ахэм ащыщых.

Хъытыу зэшIокI

ТищыIэныгъэ зы чIыпIэ имытэу, хахъохэр фэхъухэзэ псынкIэу ыпэкIэ зэрэлъыкIуатэрэм ишыхьат зэхъокIыныгъэу къызыдихьыхэрэр.ТапэкIэ хьалэмэтэу алъытэщтыгъэхэр, къэугупшысыгъэ дунаим щыщэу къашIошIыщтыгъабэр джы тищыIэныгъэ изы Iахь хъугъэ. Электрон шъуашэм илъэу цIыфхэр зэрэзэдэгущыIэхэрэр, яIофыбэ зэшIуахы зэрэхъугъэр ахэм ащыщых.

Наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэм фэIорышIагъ

Адыгэ Республикэм наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэмкIэ и Комиссие зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэр Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай зэрищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Премьер-мини­ст­рэу Алек­сандр Наролиныр, хэбзэ къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм, хэбзэухъумакIохэм ялIыкIохэр.

Наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэм фэIорышIагъ

Адыгэ Республикэм наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэмкIэ и Комиссие зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэр Адыгеим хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Владимир Алай зэрищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Премьер-мини­ст­рэу Алек­сандр Наролиныр, хэбзэ къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм, хэбзэухъумакIохэм ялIыкIохэр.

Къушъхьэм щыплъэгъурэр пщыгъупшэрэп

Адыгеим иросгвардейцэхэр нэбгыри 7 хъухэу тишъолъыр икъушъхьэ анахь лъагэхэм ащыщэу Ошъутенэм дэкIоягъэх.

Къушъхьэм щыплъэгъурэр пщыгъупшэрэп

Адыгеим иросгвардейцэхэр нэбгыри 7 хъухэу тишъолъыр икъушъхьэ анахь лъагэхэм ащыщэу Ошъутенэм дэкIоягъэх.

УсакIэхэр

Ичылапхъэ къытхепхъэ

УсакIэхэр

Ичылапхъэ къытхепхъэ