КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Охътэ благъэм дагъэзыжьынэу

ОшIэ-дэмышIэ Iоф къэмыхъуным ыкIи машIор щынэгъончъэным афэгъэзэгъэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм анахь шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм ащыщ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ипсэуалъэхэр бжыхьэ-кIымэфэ уахътэм зэрэфэхьазырхэр. Зэхэсыгъор АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным зэрищагъ.

Охътэ благъэм дагъэзыжьынэу

ОшIэ-дэмышIэ Iоф къэмыхъуным ыкIи машIор щынэгъончъэным афэгъэзэгъэ комиссиеу АР-м щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм анахь шъхьаIэу зыщытегущыIагъэхэм ащыщ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ипсэуалъэхэр бжыхьэ-кIымэфэ уахътэм зэрэфэхьазырхэр. Зэхэсыгъор АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным зэрищагъ.

Адыгеим гъомылапхъэу IуигъэкIырэр нахьыбэ ышIыщт

Адыгеим IэкIыб къэралхэм аIэкIигъэхьэрэ товархэм ахэхъо зэпыт. Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым доллар миллион 39,68-рэ фэдиз хъурэ товархэр IэкIыб къэралхэм ащ аIэкIигъэхьагъ. 2017-рэ илъэсым елъытыгъэмэ, ар зэрэхъурэр проценти 101,9-рэ.

Адыгеим гъомылапхъэу IуигъэкIырэр нахьыбэ ышIыщт

Адыгеим IэкIыб къэралхэм аIэкIигъэхьэрэ товархэм ахэхъо зэпыт. Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым доллар миллион 39,68-рэ фэдиз хъурэ товархэр IэкIыб къэралхэм ащ аIэкIигъэхьагъ. 2017-рэ илъэсым елъытыгъэмэ, ар зэрэхъурэр проценти 101,9-рэ.

Москва концертыр щыкIощт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние Урысыем и Прави­тельствэ игрант къыфагъэшъошагъэу 2019-рэ илъэсым творческэ Iофы­гъохэр егъэцакIэх.

Москва концертыр щыкIощт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние Урысыем и Прави­тельствэ игрант къыфагъэшъошагъэу 2019-рэ илъэсым творческэ Iофы­гъохэр егъэцакIэх.

Бэджэнэ Мурат Бязрыкъо ыкъор

Бэджэнэ Мурат Бязрыкъо ыкъом ыныбжь илъэс 90-м итэу идунай ыхъо­жьыгъ. Къэралыгъо, общественнэ, политикэ IофышIэр, шIэныгъэлэжьыр Адыгеим имызакъоу, Темыр Кавказми, зэ­рэ Урысыеуи щашIэщтыгъ.

Бэджэнэ Мурат Бязрыкъо ыкъор

Бэджэнэ Мурат Бязрыкъо ыкъом ыныбжь илъэс 90-м итэу идунай ыхъо­жьыгъ. Къэралыгъо, общественнэ, политикэ IофышIэр, шIэныгъэлэжьыр Адыгеим имызакъоу, Темыр Кавказми, зэ­рэ Урысыеуи щашIэщтыгъ.

Урысыем ипэрытхэр къыхахыщтых

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным игукъэкIыкIэ зэхащэрэ къэралыгъо зэнэкъокъоу «Урысыем ипэрытхэр» зы­фиIорэр мыгъэ ящэнэрэу рагъэкIокIы. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, чъэпыогъум и 4-м щегъэжьагъэу и 27-м нэс апэрэ едзы­гъор кIощт.

Урысыем ипэрытхэр къыхахыщтых

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным игукъэкIыкIэ зэхащэрэ къэралыгъо зэнэкъокъоу «Урысыем ипэрытхэр» зы­фиIорэр мыгъэ ящэнэрэу рагъэкIокIы. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, чъэпыогъум и 4-м щегъэжьагъэу и 27-м нэс апэрэ едзы­гъор кIощт.

Сомэ миллион 605-м ехъу халъхьащт

Пчэныщэм икъэхьыжьын ыкIи ащ хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэм якъыдэгъэкIын афэгъэзэгъэщт мэкъумэщ предприятие илъэсым ыкIэм нэс Адыгеим щашIыщт. Проектым инвестициеу халъхьащтыр сомэ миллион 605-м ехъу.

Сомэ миллион 605-м ехъу халъхьащт

Пчэныщэм икъэхьыжьын ыкIи ащ хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэм якъыдэгъэкIын афэгъэзэгъэщт мэкъумэщ предприятие илъэсым ыкIэм нэс Адыгеим щашIыщт. Проектым инвестициеу халъхьащтыр сомэ миллион 605-м ехъу.

Пенсиехэр

IофшIапIэм Iутхэм апай Пенсиехэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм 2016-рэ илъэсым зэхъокIыныгъэу фэхъугъэм тетэу, пенсионерэу IофшIапIэм Iумытыжьхэр арых страхованиемкIэ пенсиеу афагъэнэфагъэр индексацие шIыгъэу къызэратыхэрэр. IофшIэпIэ чIыпIэ зиIэхэм япенсиехэм ар къадыхалъытэрэп.

Пенсиехэр

IофшIапIэм Iутхэм апай Пенсиехэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм 2016-рэ илъэсым зэхъокIыныгъэу фэхъугъэм тетэу, пенсионерэу IофшIапIэм Iумытыжьхэр арых страхованиемкIэ пенсиеу афагъэнэфагъэр индексацие шIыгъэу къызэратыхэрэр. IофшIэпIэ чIыпIэ зиIэхэм япенсиехэм ар къадыхалъытэрэп.

Тарихълэжьэу Г. П. Ивановыр къызыхъугъэр илъэси 100 хъугъэ

ШIукIэ тыгу къинагъ Иванов Гавриил Петр ыкъор 1919-рэ илъэсым чъэпыогъум и 16-м Иркутскэ губерниемкIэ къуаджэу Шестаково къыщыхъугъ.

Тарихълэжьэу Г. П. Ивановыр къызыхъугъэр илъэси 100 хъугъэ

ШIукIэ тыгу къинагъ Иванов Гавриил Петр ыкъор 1919-рэ илъэсым чъэпыогъум и 16-м Иркутскэ губерниемкIэ къуаджэу Шестаково къыщыхъугъ.

Щынэгъончъэу зещэгъэнхэм фытегъэпсыхьагъ

Сабыир автомобиль псынкIэмкIэ зэрищэным фэшI водителым пшъэдэкIыжь гъэнэфагъэхэр ыкIи гъунапкъэхэр иIэх. КIэлэцIыкIу купыр зэхэтэу автобускIэ зепщэнымкIэ хэушъхьафыкIыгъэ шапхъэхэр правительствэм иунашъокIэ аштагъэх. Джы ахэм ащыщхэм зэхъокIыныгъэхэр афашIыгъэх ыкIи мы илъэсым чъэпыогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу кIуачIэ яIэ хъугъэ.

Щынэгъончъэу зещэгъэнхэм фытегъэпсыхьагъ

Сабыир автомобиль псынкIэмкIэ зэрищэным фэшI водителым пшъэдэкIыжь гъэнэфагъэхэр ыкIи гъунапкъэхэр иIэх. КIэлэцIыкIу купыр зэхэтэу автобускIэ зепщэнымкIэ хэушъхьафыкIыгъэ шапхъэхэр правительствэм иунашъокIэ аштагъэх. Джы ахэм ащыщхэм зэхъокIыныгъэхэр афашIыгъэх ыкIи мы илъэсым чъэпыогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу кIуачIэ яIэ хъугъэ.

ЛIыхъужъым къыфызэIуахыгъ

Урысые Iофтхьабзэм хахьэу Урысые гвардием и ГъэIо­ры­­шIапIэу АР-м щыIэм ихэушъхьафыкIыгъэ подразделение икъулыкъушIэхэм «УФ-м и ЛIыхъужъэу, полицием ипрапорщикэу Артем Гармаш ипартэ» зыщеджэгъэ еджапIэу N 10-м къы­щы­фызэIуахыгъ.

ЛIыхъужъым къыфызэIуахыгъ

Урысые Iофтхьабзэм хахьэу Урысые гвардием и ГъэIо­ры­­шIапIэу АР-м щыIэм ихэушъхьафыкIыгъэ подразделение икъулыкъушIэхэм «УФ-м и ЛIыхъужъэу, полицием ипрапорщикэу Артем Гармаш ипартэ» зыщеджэгъэ еджапIэу N 10-м къы­щы­фызэIуахыгъ.

Апэрэ зэIукIэгъухэр

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Динамо» Ставрополь – 95:87 (24:18, 17:23, 25:23, 29:23). Чъэпыогъум и 12-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Глазин, А. Сагайдачный, В. Газарянц – зэкIэри Краснодар. «Динамо-МГТУ»: Фещенко – 23, Александров – 11, Абызов – 10, Майборода –

Апэрэ зэIукIэгъухэр

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Динамо» Ставрополь – 95:87 (24:18, 17:23, 25:23, 29:23). Чъэпыогъум и 12-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Глазин, А. Сагайдачный, В. Газарянц – зэкIэри Краснодар. «Динамо-МГТУ»: Фещенко – 23, Александров – 11, Абызов – 10, Майборода –

ФэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу псэупIэу Тульскэм икомандэу «Урожаим» апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

ФэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу псэупIэу Тульскэм икомандэу «Урожаим» апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Адыгэ къэбым и Маф

Фэбагъэ зыхэлъ мэфэкI Бжыхьэ гъэбэжъум лэжьакIом гушIуагъо къыфехьы. Адыгэ къэбым и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Сырыфыбг (Ру­фабго) щыкIуагъэм IофшIэкIэшIум иамалхэр, искусствэм ибаиныгъэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх.

Адыгэ къэбым и Маф

Фэбагъэ зыхэлъ мэфэкI Бжыхьэ гъэбэжъум лэжьакIом гушIуагъо къыфехьы. Адыгэ къэбым и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Сырыфыбг (Ру­фабго) щыкIуагъэм IофшIэкIэшIум иамалхэр, искусствэм ибаиныгъэхэр къыщагъэлъэгъуагъэх.

ЦIыфхэмкIэ мэхьанэшхо яI

Лъэпкъ проектхэу «Демографиер» ыкIи «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIохэрэр къэралыгъом исубъектхэм зэ­ращагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым селектор шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъор.

ЦIыфхэмкIэ мэхьанэшхо яI

Лъэпкъ проектхэу «Демографиер» ыкIи «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIохэрэр къэралыгъом исубъектхэм зэ­ращагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым селектор шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъор.

Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Аб­хъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэ­лэжьагъэх.

Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Аб­хъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэ­лэжьагъэх.

Лъэуж дахэ къыгъэнагъ

Илъэсыбэрэ кIэлэегъэджагъэу, общественнэ, дин IофышIэщтыгъэу, адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхоу ХьакIэмыз Аскэрбый Хьаджмосэ ыкъор псаугъэмэ, непэ ыныбжь илъэс 90-рэ хъущтыгъэ.

Лъэуж дахэ къыгъэнагъ

Илъэсыбэрэ кIэлэегъэджагъэу, общественнэ, дин IофышIэщтыгъэу, адыгэ лъэпкъыр зэрыгушхоу ХьакIэмыз Аскэрбый Хьаджмосэ ыкъор псаугъэмэ, непэ ыныбжь илъэс 90-рэ хъущтыгъэ.

Тарихъым адыгэ бзылъфыгъэр зэрэхэуцорэр

ЕмтIылъ Разыет Тэхъутэмыкъое районым ит къуаджэу Щынджые къыщыхъугъ, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидат, доцент, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм иIофышIэ шъхьаI, АР-м шIэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху, РСФСР-м лъэпкъ гъэсэныгъэмкIэ иотличник, УФ-м апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэм­кIэ иIофышIэ гъэшIуагъ, научнэ тхыгъэ хэутыгъи

Тарихъым адыгэ бзылъфыгъэр зэрэхэуцорэр

ЕмтIылъ Разыет Тэхъутэмыкъое районым ит къуаджэу Щынджые къыщыхъугъ, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидат, доцент, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэм иIофышIэ шъхьаI, АР-м шIэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху, РСФСР-м лъэпкъ гъэсэныгъэмкIэ иотличник, УФ-м апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэм­кIэ иIофышIэ гъэшIуагъ, научнэ тхыгъэ хэутыгъи

«ЩэIэгъэшхорэ гукIэгъушхорэ афыуиIэн фае»

«Адыгэ Республикэм инароднэ кIэлэегъадж» зыфиIорэ щытхъуцIэр джырэблагъэ къыфагъэшъошагъ зымылъэгъухэрэ ыкIи зэхэзымыхырэ кIэлэцIыкIухэр зыщаIыгъ республикэ еджэпIэ-интернатым изавучэу Уджыхъу Айщэт. Илъэс 40-м ехъугъэу зипсауныгъэкIэ зилэгъухэм акIэмыхьэрэ кIэлэцIыкIухэм ащ Iоф адешIэ.

«ЩэIэгъэшхорэ гукIэгъушхорэ афыуиIэн фае»

«Адыгэ Республикэм инароднэ кIэлэегъадж» зыфиIорэ щытхъуцIэр джырэблагъэ къыфагъэшъошагъ зымылъэгъухэрэ ыкIи зэхэзымыхырэ кIэлэцIыкIухэр зыщаIыгъ республикэ еджэпIэ-интернатым изавучэу Уджыхъу Айщэт. Илъэс 40-м ехъугъэу зипсауныгъэкIэ зилэгъухэм акIэмыхьэрэ кIэлэцIыкIухэм ащ Iоф адешIэ.

Дышъэр къыдэзыхыгъэр нарт шъау

Европэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу дэеу зэхэзыхыхэрэр хэлэжьагъэх. ЗэIукIэгъухэр Бельгием щызэхащагъэх.

Дышъэр къыдэзыхыгъэр нарт шъау

Европэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу дэеу зэхэзыхыхэрэр хэлэжьагъэх. ЗэIукIэгъухэр Бельгием щызэхащагъэх.

Европэм и Кубок

Джэрзыр къыхьыгъ Европэм и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ зэIухыгъэ зэнэкъокъур Эстонием щыкIуагъ.

Европэм и Кубок

Джэрзыр къыхьыгъ Европэм и Кубок къыдэхыгъэнымкIэ зэIухыгъэ зэнэкъокъур Эстонием щыкIуагъ.

Аферым, Тофик!

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Черноморец» Новороссийск — 4:2. Чъэпыогъум и 12-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Хьагъур, Кадимов, Ещенко, Кирьян, Белов, Ахмедханов (Арзуманян, 90), Дыхъу (Делэкъу, 39), (Крылов, 82), Къонэ, Бабенко (Шъхьэлахъу, 87), Макеров. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Кадимов — 7,

Аферым, Тофик!

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Черноморец» Новороссийск — 4:2. Чъэпыогъум и 12-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Хьагъур, Кадимов, Ещенко, Кирьян, Белов, Ахмедханов (Арзуманян, 90), Дыхъу (Делэкъу, 39), (Крылов, 82), Къонэ, Бабенко (Шъхьэлахъу, 87), Макеров. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Кадимов — 7,

Журналистхэр зэзыпхырэ Iофтхьабз

Федеральнэ, шъолъыр ыкIи муниципальнэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэр зыхэлэжьэрэ пресс-тур тыгъуасэ Адыгеим щызэхащагъ.

Журналистхэр зэзыпхырэ Iофтхьабз

Федеральнэ, шъолъыр ыкIи муниципальнэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэр зыхэлэжьэрэ пресс-тур тыгъуасэ Адыгеим щызэхащагъ.

Чъэпыогъум и 13-р – мэкъу-мэщымрэ промышленностымрэ яIофышIэ и Маф

Мэкъу-мэщымрэ промышленностымрэ яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэ­фэ­кIым фэшI тышъуфэгушIо!

Чъэпыогъум и 13-р – мэкъу-мэщымрэ промышленностымрэ яIофышIэ и Маф

Мэкъу-мэщымрэ промышленностымрэ яIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэ­фэ­кIым фэшI тышъуфэгушIо!

Дзэ къулыкъур зыхьыщтхэм япчъагъэ къыщыкIэрэп

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор чъэпыогъум и 1-м Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи ар тыгъэгъазэм и 31-м нэс кIощт. Апэрэ купыр чъэпыогъум и 18-м гъогу техьащт.

Дзэ къулыкъур зыхьыщтхэм япчъагъэ къыщыкIэрэп

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор чъэпыогъум и 1-м Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи ар тыгъэгъазэм и 31-м нэс кIощт. Апэрэ купыр чъэпыогъум и 18-м гъогу техьащт.