КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Ленинград иблокадэ фэгъэхьыгъ

ЛIыхъужъныгъэм имэфэ 900 Урысые шIэжь Iофтхьабзэу «Блокаднэ хьалыгъу» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей, хэгъэгум идзэ-тарихъ шъолъыр обществэ хэлажьэх.

Ленинград иблокадэ фэгъэхьыгъ

ЛIыхъужъныгъэм имэфэ 900 Урысые шIэжь Iофтхьабзэу «Блокаднэ хьалыгъу» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей, хэгъэгум идзэ-тарихъ шъолъыр обществэ хэлажьэх.

«Псэлъыхъохэр» щыIэныгъэм дештэх

ЩыIэныгъэм изэхъокIыныгъэхэм гукIэ зафэбгъазэмэ, театрэр упчIэжьэгъу пшIы пшIоигъоу уахътэ къыхэкIы. Лъэхъанэу узхэтыр къыдэплъытэзэ, зэгъэпшэнхэм уагъэгъуазэ.

«Псэлъыхъохэр» щыIэныгъэм дештэх

ЩыIэныгъэм изэхъокIыныгъэхэм гукIэ зафэбгъазэмэ, театрэр упчIэжьэгъу пшIы пшIоигъоу уахътэ къыхэкIы. Лъэхъанэу узхэтыр къыдэплъытэзэ, зэгъэпшэнхэм уагъэгъуазэ.

Игъом къыпэу атIупщыгъ

Мыекъуапэ щашIыгъэ ятIонэрэ гъогу зэхэкIыпIэр аухынэу загъэнафэщтыгъэ пIалъэм къыпэу атIупщыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ Мыекъуапэ игупчэ транспорт рыкIопIэ шъхьаIэхэм ащыщ ыкIи ащ къыпэIулъ чIыналъэр игъэкIотыгъэу зэтырагъэпсыхьагъ.

Игъом къыпэу атIупщыгъ

Мыекъуапэ щашIыгъэ ятIонэрэ гъогу зэхэкIыпIэр аухынэу загъэнафэщтыгъэ пIалъэм къыпэу атIупщыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат игукъэкIкIэ Мыекъуапэ игупчэ транспорт рыкIопIэ шъхьаIэхэм ащыщ ыкIи ащ къыпэIулъ чIыналъэр игъэкIотыгъэу зэтырагъэпсыхьагъ.

Андрей Турчак: «Михаил Мишустиныр Премьер-министрэу гъэнэфэгъэнэу Президентым игъо зэрилъэгъугъэм «Единэ Россием» дыригъэштагъ»

«Урысыем и Президент игъоу ылъэгъугъэм партиеми, тифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэми къыдырагъэштагъ, министрэхэм я Кабинети яшъыпкъэу Iоф дашIэнэу ахэр фэхьазырых», —хигъэунэфыкIыгъ Генеральнэ советым исекретарь.

Андрей Турчак: «Михаил Мишустиныр Премьер-министрэу гъэнэфэгъэнэу Президентым игъо зэрилъэгъугъэм «Единэ Россием» дыригъэштагъ»

«Урысыем и Президент игъоу ылъэгъугъэм партиеми, тифракциеу Къэралыгъо Думэм щыIэми къыдырагъэштагъ, министрэхэм я Кабинети яшъыпкъэу Iоф дашIэнэу ахэр фэхьазырых», —хигъэунэфыкIыгъ Генеральнэ советым исекретарь.

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэу Андрей Гетманов:

— АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иIэпыIэгъукIэ Мыекъуапэ лъэпкъ проекти 6-мэ чанэу ахэлажьэ. Социальнэ лъэны­къом, къэлэ инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, Мые­къуапэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным ар афэIорышIэщт. 2019-рэ илъэсым проектхэм ягъэцэкIэн сомэ миллиард фэдиз апэIудгъэхьагъ. Мыгъи IофшIэнхэр лъыдгъэкIотэщтых. «Дорожная сеть», «Современная школа»,

Муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» ипащэу Андрей Гетманов:

— АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иIэпыIэгъукIэ Мыекъуапэ лъэпкъ проекти 6-мэ чанэу ахэлажьэ. Социальнэ лъэны­къом, къэлэ инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, Мые­къуапэ нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъуным ар афэIорышIэщт. 2019-рэ илъэсым проектхэм ягъэцэкIэн сомэ миллиард фэдиз апэIудгъэхьагъ. Мыгъи IофшIэнхэр лъыдгъэкIотэщтых. «Дорожная сеть», «Современная школа»,

Къалэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет экономикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи инвестициехэмкIэ икомитет итхьаматэ игуадзэу Шэуджэн Руслъан:

— УФ-м и Президент къы­шIыгъэ Джэпсалъэм къыщиIуагъ цIыфхэм яхахъо­хэр нахьыбэ шIыгъэнхэ зэрэфаер. Унашъо­хэм яшIуагъэкIэ лэжьэпкIэ цIыкIу къызэратырэ цIыфхэр нахь макIэ хъущт, тхьамыкIэу псэухэрэм япчъагъэ къыщыкIэщт. Экономикэм ылъэ­ныкъокIэ зэшIохыгъэнхэ фэе пшъэ­рылъхэр Джэпсалъэм къыщиIуагъэх.

Къалэу Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет экономикэмкIэ, предпринимательствэмкIэ ыкIи инвестициехэмкIэ икомитет итхьаматэ игуадзэу Шэуджэн Руслъан:

— УФ-м и Президент къы­шIыгъэ Джэпсалъэм къыщиIуагъ цIыфхэм яхахъо­хэр нахьыбэ шIыгъэнхэ зэрэфаер. Унашъо­хэм яшIуагъэкIэ лэжьэпкIэ цIыкIу къызэратырэ цIыфхэр нахь макIэ хъущт, тхьамыкIэу псэухэрэм япчъагъэ къыщыкIэщт. Экономикэм ылъэ­ныкъокIэ зэшIохыгъэнхэ фэе пшъэ­рылъхэр Джэпсалъэм къыщиIуагъэх.

«Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз» зыфиIорэ общественнэ организацием и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Виктория Комаровар:

— Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн епхыгъэу ныбжьыкIэхэм тиорганизацие Iоф адешIэ. Партиеу «Единэ Россием» ифедеральнэ проектэу «Новая школа» зыфиIоу шъолъырым щагъэцакIэрэми тыхэлажьэ.

«Урысыем иныбжьыкIэхэм я Союз» зыфиIорэ общественнэ организацием и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Виктория Комаровар:

— Лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм игъэцэкIэн епхыгъэу ныбжьыкIэхэм тиорганизацие Iоф адешIэ. Партиеу «Единэ Россием» ифедеральнэ проектэу «Новая школа» зыфиIоу шъолъырым щагъэцакIэрэми тыхэлажьэ.

Япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэх

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет зызэхащэгъэ мафэр АР-м ислед­ственнэ Гъэ­IорышIапIэ щыхагъэунэфыкIыгъ. Мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм, ветеранхэм гущыIэ дэхабэ къафаIуагъ, афэгушIуагъэх, агъэшIуагъэх.

Япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэх

Урысые Федерацием и Следственнэ комитет зызэхащэгъэ мафэр АР-м ислед­ственнэ Гъэ­IорышIапIэ щыхагъэунэфыкIыгъ. Мы къулыкъум зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм, ветеранхэм гущыIэ дэхабэ къафаIуагъ, афэгушIуагъэх, агъэшIуагъэх.

ФэгушIощтых, дэуджыщтых

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон непэ щызэхащэщт.

ФэгушIощтых, дэуджыщтых

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм къэгъэлъэгъон гъэшIэгъон непэ щызэхащэщт.

Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр республикэм испорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъэх.

Хырыхыхьэр къэшIэгъуае

Мыекъуапэ иволейбол командэу «Динамо-МГТУ-м» изичэзыу ешIэгъухэр республикэм испорт унэшхоу «Ошъутенэм» щыкIуагъэх.

Гушхоныгъэ хахы

Футбол цIыкIумкIэ зэнэкъокъоу «Чэщ лигэр» Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щэкIо. ЗэIукIэгъухэм командэ 12 ахэлажьэ. Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъ. Апэрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх. «Ошъутен-2» — «Абрекхэр» — 4:0, «Волховец» — «Спортмастер-2» —

Гушхоныгъэ хахы

Футбол цIыкIумкIэ зэнэкъокъоу «Чэщ лигэр» Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щэкIо. ЗэIукIэгъухэм командэ 12 ахэлажьэ. Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэнэкъокъум кIэщакIо фэхъугъ. Апэрэ зэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх. «Ошъутен-2» — «Абрекхэр» — 4:0, «Волховец» — «Спортмастер-2» —

Урысыем и Президент Федеральнэ ЗэIукIэм илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм къеджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм тыгъуасэ къеджагъ. Ащ хэлэжьагъэх ФедерациемкIэ Советым хэтхэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэр, федеральнэ министрэхэр, УФ-м и Конституционнэ ыкIи Апшъэрэ хьыкумхэм ятхьаматэхэр, шъолъырхэм япащэхэр, динлэжьхэр, нэмыкIхэри, зэкIэмкIи

Урысыем и Президент Федеральнэ ЗэIукIэм илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм къеджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпсалъэм тыгъуасэ къеджагъ. Ащ хэлэжьагъэх ФедерациемкIэ Советым хэтхэр, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэр, федеральнэ министрэхэр, УФ-м и Конституционнэ ыкIи Апшъэрэ хьыкумхэм ятхьаматэхэр, шъолъырхэм япащэхэр, динлэжьхэр, нэмыкIхэри, зэкIэмкIи

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат: «Джэпсалъэм къыдыхэлъытагъэх къэралыгъом, хэбзэ къулыкъухэм, шъолъырхэм япащэхэм япшъэрылъ шъхьаIэхэр»

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпса­лъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ игъусагъэх АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарож- нэр, ФедерациемкIэ Советым хэтхэ Хъопсэрыкъо

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат: «Джэпсалъэм къыдыхэлъытагъэх къэралыгъом, хэбзэ къулыкъухэм, шъолъырхэм япащэхэм япшъэрылъ шъхьаIэхэр»

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ илъэс къэс фигъэхьырэ Джэпса­лъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Ащ игъусагъэх АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарож- нэр, ФедерациемкIэ Советым хэтхэ Хъопсэрыкъо

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр:

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Джэпса­лъэу къышIыгъэм хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб политикэм илъэ­ныкъо шъхьаIэхэмкIэ илъэсэу тыз­хэхьагъэм ыкIи къыкIэлъыкIощтхэм шIэгъэн фаеу ылъэгъухэ­рэр къыщыриIотыкIы­гъэх, къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьагъэу анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэр къыгъэ­нэфагъэх, хэбзэ къулыкъухэм пшъэрылъхэр къафигъэуцугъэх.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр:

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Джэпса­лъэу къышIыгъэм хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб политикэм илъэ­ныкъо шъхьаIэхэмкIэ илъэсэу тыз­хэхьагъэм ыкIи къыкIэлъыкIощтхэм шIэгъэн фаеу ылъэгъухэ­рэр къыщыриIотыкIы­гъэх, къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фытегъэпсыхьагъэу анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэр къыгъэ­нэфагъэх, хэбзэ къулыкъухэм пшъэрылъхэр къафигъэуцугъэх.

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат:

— Къэралыгъом и Президент къэралыгъо политикэм зэхъокIыныгъэшхоу фишIыхэрэм непэрэ Джэпсалъэр къакIэ­лъэкIо. ЦIыфым — Урысыем игражданин игупсэфыныгъэ ащ чIыпIэшхо щиубытыгъ.

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат:

— Къэралыгъом и Президент къэралыгъо политикэм зэхъокIыныгъэшхоу фишIыхэрэм непэрэ Джэпсалъэр къакIэ­лъэкIо. ЦIыфым — Урысыем игражданин игупсэфыныгъэ ащ чIыпIэшхо щиубытыгъ.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр:

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным илъэс къэс къышIырэ Джэпса­лъэм къыпкъы­рыкIыхэзэ къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэми, партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутами Iофэу ашIэщтыр агъэнафэ.

АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр:

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным илъэс къэс къышIырэ Джэпса­лъэм къыпкъы­рыкIыхэзэ къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэми, партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутами Iофэу ашIэщтыр агъэнафэ.

АшIогъэшIэгъонэу хэлажьэх

КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным фэшI концертхэм, зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. Ны-тыхэр, кIэлэегъаджэхэр ягъусэхэу Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIых.

АшIогъэшIэгъонэу хэлажьэх

КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным фэшI концертхэм, зэIукIэгъухэм ахэлажьэх. Ны-тыхэр, кIэлэегъаджэхэр ягъусэхэу Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIых.

Ябжыхьасэхэр дахэх

Теуцожь районым мэкъу-мэщымкIэ и ГъэIорышIапIэ бэмышIэу тыщыIагъ бжыхьэ лэжьыгъэхэр кIымафэм къызэрелыжьыхэрэр, бжыхьасэхэм чIыгъэшIухэмкIэ яшIушIэгъэным зэрэфэхьазырхэр, ахэр зэрэхалъхьащт техникэр агъэхьазырыгъахэмэ зэдгъэшIэнэу.

Ябжыхьасэхэр дахэх

Теуцожь районым мэкъу-мэщымкIэ и ГъэIорышIапIэ бэмышIэу тыщыIагъ бжыхьэ лэжьыгъэхэр кIымафэм къызэрелыжьыхэрэр, бжыхьасэхэм чIыгъэшIухэмкIэ яшIушIэгъэным зэрэфэхьазырхэр, ахэр зэрэхалъхьащт техникэр агъэхьазырыгъахэмэ зэдгъэшIэнэу.

Мы илъэсым сомэ миллион 500-м ехъу

Мэкъумэщ хъызмэтым хэхъоныгъэхэр егъэшIы­гъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэ ыкIи проект зэфэшъхьафхэм къадыхэлъытагъэу сомэ миллион 555-рэ мин 300-рэ Адыгеим имэкъумэщ хъызмэт 2020-рэ илъэсэу къи­хьа­гъэм къэралыгъо IэпыIэгъоу ратынэу агъэ­нэфагъ.

Мы илъэсым сомэ миллион 500-м ехъу

Мэкъумэщ хъызмэтым хэхъоныгъэхэр егъэшIы­гъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ программэ ыкIи проект зэфэшъхьафхэм къадыхэлъытагъэу сомэ миллион 555-рэ мин 300-рэ Адыгеим имэкъумэщ хъызмэт 2020-рэ илъэсэу къи­хьа­гъэм къэралыгъо IэпыIэгъоу ратынэу агъэ­нэфагъ.

«ЭкоЦентрэм» къеты

Зэпыу фэмыхъоу ИлъэсыкIэ мэфэкI мафэу кIуагъэхэм шъолъыр операторым зэпыу имыIэу Iоф ышIагъ. Техникэ зэфэшъхьаф 60-мэ пыдзэфэ кубометрэ мин 23,5-рэ дащыгъ.

«ЭкоЦентрэм» къеты

Зэпыу фэмыхъоу ИлъэсыкIэ мэфэкI мафэу кIуагъэхэм шъолъыр операторым зэпыу имыIэу Iоф ышIагъ. Техникэ зэфэшъхьаф 60-мэ пыдзэфэ кубометрэ мин 23,5-рэ дащыгъ.

Къэлэ паркым щагъэуцугъ

Щылэ мазэм и 6-м апэрэ арт-объектэу «Туфелька Золушки» зыфиIорэр мэфэкI шIыкIэм тетэу Мыекъопэ къэлэ пар­кым къыщызэIуахыгъ. Мыекъуапэ къыщыхъугъэ драматургэу Евгений Шварц ар фэгъэхьыгъ.

Къэлэ паркым щагъэуцугъ

Щылэ мазэм и 6-м апэрэ арт-объектэу «Туфелька Золушки» зыфиIорэр мэфэкI шIыкIэм тетэу Мыекъопэ къэлэ пар­кым къыщызэIуахыгъ. Мыекъуапэ къыщыхъугъэ драматургэу Евгений Шварц ар фэгъэхьыгъ.

Ны-тыхэм зафагъэзагъ

Адыгеим икъэралыгъо автоинспекторхэр кIымэфэ лъэхъаным кIэлэ­цIыкIухэм ящынэгъончъагъэ, гъогум ахэр зэрэщызекIохэрэм ны-тыхэм анаIэ тырагъэтынэу зафагъэзагъ.

Ны-тыхэм зафагъэзагъ

Адыгеим икъэралыгъо автоинспекторхэр кIымэфэ лъэхъаным кIэлэ­цIыкIухэм ящынэгъончъагъэ, гъогум ахэр зэрэщызекIохэрэм ны-тыхэм анаIэ тырагъэтынэу зафагъэзагъ.

УпчIэхэмрэ джэуапхэмрэ

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм упчIэхэмкIэ зы­фэзгъэзагъэхэм джэуапэу къаратыжьыгъэхэр джыри къыхэтэутых.

УпчIэхэмрэ джэуапхэмрэ

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм упчIэхэмкIэ зы­фэзгъэзагъэхэм джэуапэу къаратыжьыгъэхэр джыри къыхэтэутых.

Псэмрэ ыIэхэмрэ зэдиштагъэх

Сурэтыр щыIэныгъэм иIотакIу. Адыгэ Рес­пуб­ликэм изаслуженнэ сурэтышIэу Вита­лий Баркиным иIоф­шIа­гъэ­хэм афэ­гъэ­хьыгъэ къэгъэлъэгъоныр лIэ­ужхэр зэзыпхырэ гу­къэкIыжьхэм ащыщ.

Псэмрэ ыIэхэмрэ зэдиштагъэх

Сурэтыр щыIэныгъэм иIотакIу. Адыгэ Рес­пуб­ликэм изаслуженнэ сурэтышIэу Вита­лий Баркиным иIоф­шIа­гъэ­хэм афэ­гъэ­хьыгъэ къэгъэлъэгъоныр лIэ­ужхэр зэзыпхырэ гу­къэкIыжьхэм ащыщ.

ЫгукIэ къыхихыгъэ сэнэхьат

Сабыим тхылъыр шIу ылъэгъоу, еджэным фэщагъэу къэтэджыным, шIэныгъэ зэригъэгъотынымкIэ апэрэ лъэбэкъухэр ышIынхэм фэзыщэрэр кIэлэегъаджэр ары.

ЫгукIэ къыхихыгъэ сэнэхьат

Сабыим тхылъыр шIу ылъэгъоу, еджэным фэщагъэу къэтэджыным, шIэныгъэ зэригъэгъотынымкIэ апэрэ лъэбэкъухэр ышIынхэм фэзыщэрэр кIэлэегъаджэр ары.