КЪЭБАРЫКlЭХЭР

ЗекIоным ихэхъоныгъэхэр

ЗекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэ хэхъоныгъэхэр ашIынымкIэ Координационнэ советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щыриIагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЗекIоным ихэхъоныгъэхэр

ЗекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэ хэхъоныгъэхэр ашIынымкIэ Координационнэ советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъо тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щыриIагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Еджэгъу пIалъэр аухыгъ

МэзищкIэ узэкIэIэбэжьмэ, адыгабзэр зэзыгъашIэ зышIоигъохэм апае гуманитар шIэныгъэхэм апылъ Адыгэ республикэ институтым курсхэр къызэIуихыгъагъэх. Егъэджэн пIалъэу программэр зытелъытэгъэ мэзищыр аухыгъ. Джы курсхэм якIэуххэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо бэрэскэшхо мафэм институтым щыкIуагъ.

Еджэгъу пIалъэр аухыгъ

МэзищкIэ узэкIэIэбэжьмэ, адыгабзэр зэзыгъашIэ зышIоигъохэм апае гуманитар шIэныгъэхэм апылъ Адыгэ республикэ институтым курсхэр къызэIуихыгъагъэх. Егъэджэн пIалъэу программэр зытелъытэгъэ мэзищыр аухыгъ. Джы курсхэм якIэуххэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо бэрэскэшхо мафэм институтым щыкIуагъ.

Нэбгырэ 22-рэ зэратыгъэр

ТекIоныгъэм иорден бгъэхэлъхьэ пстэумэ апшъэу ыкIи анахь лъапIэу СССР-м щалъытэщтыгъ.

Нэбгырэ 22-рэ зэратыгъэр

ТекIоныгъэм иорден бгъэхэлъхьэ пстэумэ апшъэу ыкIи анахь лъапIэу СССР-м щалъытэщтыгъ.

«Леопардым илъагъо» къызэIуахыгъ

Кавказ биосфернэ заповедникым иэкологическэ лъэсрыкIо гъогоу «Леопардым илъагъу» зыфиIорэр кардонэу Гъозэрыплъэ тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ.

«Леопардым илъагъо» къызэIуахыгъ

Кавказ биосфернэ заповедникым иэкологическэ лъэсрыкIо гъогоу «Леопардым илъагъу» зыфиIорэр кардонэу Гъозэрыплъэ тыгъуасэ къыщызэIуахыгъ.

Осэшхо зыфашIырэ, зэрэхэгъэгоу щалъытэрэ адыгэ тхэкIо цIэрыIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъом фэкIо

Исхьакъ, адыгэу дунаим тетхэм агу уитхыгъэхэмкIэ къэоIэты. Адыгэхэр о лъагэу пIэтыгъэх, лъэшэу бгъэгушхуагъэх. УиакъылышIуа­гъэрэ уичыжьэрыплъагъэрэ апае ори лъытэныгъэшхо къыпфашIы.

Осэшхо зыфашIырэ, зэрэхэгъэгоу щалъытэрэ адыгэ тхэкIо цIэрыIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъом фэкIо

Исхьакъ, адыгэу дунаим тетхэм агу уитхыгъэхэмкIэ къэоIэты. Адыгэхэр о лъагэу пIэтыгъэх, лъэшэу бгъэгушхуагъэх. УиакъылышIуа­гъэрэ уичыжьэрыплъагъэрэ апае ори лъытэныгъэшхо къыпфашIы.

Адыгэ Хабз

Тиджэгухэр адыгабзэкIэ рерэкIокIых Джырэ лъэхъаным адыгэ щыIакIэр зэрэзэхъокIыгъэм диштэу нысэщэ хабзэхэри зэблэхъугъэх.

Адыгэ Хабз

Тиджэгухэр адыгабзэкIэ рерэкIокIых Джырэ лъэхъаным адыгэ щыIакIэр зэрэзэхъокIыгъэм диштэу нысэщэ хабзэхэри зэблэхъугъэх.

Мамый Алый хадзыжьыгъ

Адыгэ Республикэм и Очыл палатэ и Совет зимычэзыу я 6-рэ зэхэсыгъо бэмышIэу иIагъ.

Мамый Алый хадзыжьыгъ

Адыгэ Республикэм и Очыл палатэ и Совет зимычэзыу я 6-рэ зэхэсыгъо бэмышIэу иIагъ.

ИгъэкIотыгъэу зэхащэщт

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ Адыгэ Республикэм зэрэщагъэмэфэкIыщтым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

ИгъэкIотыгъэу зэхащэщт

Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ Адыгэ Республикэм зэрэщагъэмэфэкIыщтым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъу Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Заремэ илъэкI хэрэхъу!

ТхылъеджапIэм иактив сыхэтэу сабыйхэм апае тхылъ дэгъухэр ифэшъошэ шIыкIэм тетхэу, кIэракIэхэу зэрэтимыIэхэм бэрэ тырыгущыIагъ. Мы Iофыгъор фызэшIокIыгъ Хьакъунэ-Хъуажъ Заремэ.

Заремэ илъэкI хэрэхъу!

ТхылъеджапIэм иактив сыхэтэу сабыйхэм апае тхылъ дэгъухэр ифэшъошэ шIыкIэм тетхэу, кIэракIэхэу зэрэтимыIэхэм бэрэ тырыгущыIагъ. Мы Iофыгъор фызэшIокIыгъ Хьакъунэ-Хъуажъ Заремэ.

Къушъхьэу Ахъмэт ибг

ЗекIоным ылъэныкъокIэ Адыгеим баиныгъэу иIэхэр зызэдгъэшIэгъэхэ уж упчIэ къэуцугъагъ: «Сыда адэ модыкIэ, тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъомкIэ тигъунэгъухэу ыкIи тшыхэу черкесхэм адэжь гъэшIэгъонэу щыIэр?»

Къушъхьэу Ахъмэт ибг

ЗекIоным ылъэныкъокIэ Адыгеим баиныгъэу иIэхэр зызэдгъэшIэгъэхэ уж упчIэ къэуцугъагъ: «Сыда адэ модыкIэ, тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъомкIэ тигъунэгъухэу ыкIи тшыхэу черкесхэм адэжь гъэшIэгъонэу щыIэр?»

Хэгъэгум дышъэр къыщахьыгъ

Урысыем ипрофсоюзхэм волейболымкIэ якIэух зэнэ­къокъу Анапэ щыкIуагъ. 2002 – 2003-рэ илъэсхэм къэ­хъугъэ пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Хэгъэгум дышъэр къыщахьыгъ

Урысыем ипрофсоюзхэм волейболымкIэ якIэух зэнэ­къокъу Анапэ щыкIуагъ. 2002 – 2003-рэ илъэсхэм къэ­хъугъэ пшъашъэхэр зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Дунаим щашIэ

Адыгэ Республикэм щапIугъэ Виталий Диден­кэр марафон шIыкIэм тетэу сыхьат 96-рэ къэ­чъагъ.

Дунаим щашIэ

Адыгэ Республикэм щапIугъэ Виталий Диден­кэр марафон шIыкIэм тетэу сыхьат 96-рэ къэ­чъагъ.

«Зэкъошныгъэр» лъэкIуатэ

«Урожай» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:3. Бэдзэогъум и 20-м Краснодар щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Кирьян, Катаев, Бровчук, Юрченко (Дыхъу, 77), Белов, Ахмедханов, Делэкъу, Мамонов (Макеров, 80), Къонэ, Кадимов (Крылов, 70). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдза­гъэхэр: Кадимов – 5, Ахмедханов –

«Зэкъошныгъэр» лъэкIуатэ

«Урожай» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 1:3. Бэдзэогъум и 20-м Краснодар щызэдешIагъэх. «Зэкъошныгъ»: Ковалев, Кирьян, Катаев, Бровчук, Юрченко (Дыхъу, 77), Белов, Ахмедханов, Делэкъу, Мамонов (Макеров, 80), Къонэ, Кадимов (Крылов, 70). «Зэкъошныгъэм» хэтхэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдза­гъэхэр: Кадимов – 5, Ахмедханов –

Хэта атекIощтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм ятIонэрэ ешIэгъухэр бэдзэогъум и 20 – 21-м яIагъэх.

Хэта атекIощтыр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм ятIонэрэ ешIэгъухэр бэдзэогъум и 20 – 21-м яIагъэх.

Марафонец из Адыгеи пробежал марафон на 96 часов

Ультрамарафонец из Адыгеи Виталий Диденко утром 22 июля завершил свой  забег, который продлился 96 часов. Он  бежал  с десятиминутными перерывами каждый час и каждую ночь спал только 1,5 часа.

Марафонец из Адыгеи пробежал марафон на 96 часов

Ультрамарафонец из Адыгеи Виталий Диденко утром 22 июля завершил свой  забег, который продлился 96 часов. Он  бежал  с десятиминутными перерывами каждый час и каждую ночь спал только 1,5 часа.

Зэтегъэпсыхьагъ, цIыфхэмкIэ Iэрыфэгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцухэ­рэм ащыщ псауныгъэр къэухъу­мэгъэным исистемэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэр, ыпэкIэ лъыкIотэныр. Мы лъэныкъомкIэ республикэм щызэшIуахыгъэр бэ. Ахэм зэу ащыщ аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ Диагностическэ гупчэр. ЫпэкIэ цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъу зыщарагъэгъотыщтыгъэхэ учреждениехэм, поликлиникэхэм ащыщхэр мыщ къахьыжьыгъэх.

Зэтегъэпсыхьагъ, цIыфхэмкIэ Iэрыфэгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ шъхьаIэу къыгъэуцухэ­рэм ащыщ псауныгъэр къэухъу­мэгъэным исистемэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэр, ыпэкIэ лъыкIотэныр. Мы лъэныкъомкIэ республикэм щызэшIуахыгъэр бэ. Ахэм зэу ащыщ аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэпсыхьэгъэ Диагностическэ гупчэр. ЫпэкIэ цIыфхэм медицинэ IэпыIэгъу зыщарагъэгъотыщтыгъэхэ учреждениехэм, поликлиникэхэм ащыщхэр мыщ къахьыжьыгъэх.

ПэщакIэ агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м щынэгъончъэнымкIэ икъулыкъу кадрэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Александр Щерба тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ. Мы ведомствэм икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу агъэнэфэгъэ Сергей Каштановыр республикэм и ЛIышъхьэ нэIуасэ фишIыгъ.

ПэщакIэ агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м щынэгъончъэнымкIэ икъулыкъу кадрэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Александр Щерба тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ. Мы ведомствэм икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу агъэнэфэгъэ Сергей Каштановыр республикэм и ЛIышъхьэ нэIуасэ фишIыгъ.

БзэджэшIагъэу зэрахьэрэм къыщыкIагъ

Хэбзэукъоныгъэхэр щыгъэзыегъэнхэм фэгъэзэгъэ Координационнэ советым зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

БзэджэшIагъэу зэрахьэрэм къыщыкIагъ

Хэбзэукъоныгъэхэр щыгъэзыегъэнхэм фэгъэзэгъэ Координационнэ советым зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Федеральнэ экспертыр Мыекъуапэ щыIагъ

Бэдзэгъум и 15 — 16-м Адыгеим щыIагъ «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» зыфиIорэ Союзым ивице-президентэу, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Юлия Соловьевар.

Федеральнэ экспертыр Мыекъуапэ щыIагъ

Бэдзэгъум и 15 — 16-м Адыгеим щыIагъ «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» зыфиIорэ Союзым ивице-президентэу, экономикэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Юлия Соловьевар.

Гъогушхор ауплъэкIугъ

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Къэралыгъо автоинспекцие автомобиль гъогухэр зэрагъэцэкIэжьхэрэм лъэплъэ. Республикэм пхырыкIырэ федеральнэ гъогоу километрэ 21-рэ зикIыхьэгъэ М-4 «Дон» зыфиIорэм зичэзыу уплъэкIунхэр щашIыгъэх.

Гъогушхор ауплъэкIугъ

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Къэралыгъо автоинспекцие автомобиль гъогухэр зэрагъэцэкIэжьхэрэм лъэплъэ. Республикэм пхырыкIырэ федеральнэ гъогоу километрэ 21-рэ зикIыхьэгъэ М-4 «Дон» зыфиIорэм зичэзыу уплъэкIунхэр щашIыгъэх.

ИлъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу

Красногвардейскэ районымкIэ селоу Садовэм дэт еджапIэм испортзал илъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу икIэрыкIэу агъэпсыжьыщт.

ИлъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу

Красногвардейскэ районымкIэ селоу Садовэм дэт еджапIэм испортзал илъэсыкIэ еджэгъум ехъулIэу икIэрыкIэу агъэпсыжьыщт.

ОсэшIу къыфашIыгъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ урысые зэнэкъокъоу «Моя Россия. Культура и искусство» зыфиIорэм хэлэжьагъ.

ОсэшIу къыфашIыгъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ урысые зэнэкъокъоу «Моя Россия. Культура и искусство» зыфиIорэм хэлэжьагъ.

ГъогупкIэм къыхэхъощт

Адыгеим икъэлэ гупчэ къыщекIокIхэрэ маршрутнэ таксихэм ягъогупкIэ шышъхьэIум и 1-м къыщегъэжьагъэу къыхэхъощт.

ГъогупкIэм къыхэхъощт

Адыгеим икъэлэ гупчэ къыщекIокIхэрэ маршрутнэ таксихэм ягъогупкIэ шышъхьэIум и 1-м къыщегъэжьагъэу къыхэхъощт.

Ыпсэ ишъагъэ шъхьасыгъэп — фэшъыпкъагъ усэм

Поэтэу, драматургэу, искусствэхэмкIэ АР-м изаслуженнэ IофышIэшхоу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо премиерэ М. Къандурым ыцIэкIэ афагъэшъошэрэ премиемрэ ялауреатэу Къуекъо Налбый непэ къызыхъугъэ маф

Ыпсэ ишъагъэ шъхьасыгъэп — фэшъыпкъагъ усэм

Поэтэу, драматургэу, искусствэхэмкIэ АР-м изаслуженнэ IофышIэшхоу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо премиерэ М. Къандурым ыцIэкIэ афагъэшъошэрэ премиемрэ ялауреатэу Къуекъо Налбый непэ къызыхъугъэ маф

Адыгэгу зиIэр къегъэущы

1970-рэ илъэсым ибжыхьэ маф. Апшъэрэ гъэсэныгъэ къязытырэ еджэпIэшхоу АГПИ-м – мы зыр арыгъэ ащыгъум Мыекъуапэ дэтыгъэр – ушэтынхэу птынхэ фаехэр атыгъахэу, институтым аштагъэхэу, ау общежитием имыфагъэхэу бэ фэтэрмэ арысыгъэр…

Адыгэгу зиIэр къегъэущы

1970-рэ илъэсым ибжыхьэ маф. Апшъэрэ гъэсэныгъэ къязытырэ еджэпIэшхоу АГПИ-м – мы зыр арыгъэ ащыгъум Мыекъуапэ дэтыгъэр – ушэтынхэу птынхэ фаехэр атыгъахэу, институтым аштагъэхэу, ау общежитием имыфагъэхэу бэ фэтэрмэ арысыгъэр…