КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019» зыфиIорэр Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр ащ хэлажьэ.

Адыгеир игъэкIотыгъэу къыщагъэлъагъо

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2019» зыфиIорэр Олимпийскэ паркым имедиагупчэ шъхьаIэ къыщызэIуахыгъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр ащ хэлажьэ.

Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх

АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ УФ-м къыдэгъэкIыжьынымкIэ ыкIи сатыушIынымкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ инвестиционнэ форумым иIофшIэн къыхиубытэу зэIукIагъэх.

Адыгеим федэ къыфэзыхьыщт зэзэгъыныгъэх

АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Муратрэ УФ-м къыдэгъэкIыжьынымкIэ ыкIи сатыушIынымкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ инвестиционнэ форумым иIофшIэн къыхиубытэу зэIукIагъэх.

Теле программа

с 18 февраля по 24 февраля Телепрограмма

Теле программа

с 18 февраля по 24 февраля Телепрограмма

Къуаджэм илIыхъужъых

Советскэ дзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэ мафэр тикъэралыгъокIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъ.

Къуаджэм илIыхъужъых

Советскэ дзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэ мафэр тикъэралыгъокIэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъ.

Къуекъохэм япхъоу Ани Лорак

ОрэдыIо цIэрыIоу Ани Лорак ипчыхьэзэхахьэ «Налмэсым» и Унэ мэзаем и 16-м щыкIощт. Ар адыгэмэ япхъу, Къуекъохэу Украинэм щыпсэухэрэм ащыщ.

Къуекъохэм япхъоу Ани Лорак

ОрэдыIо цIэрыIоу Ани Лорак ипчыхьэзэхахьэ «Налмэсым» и Унэ мэзаем и 16-м щыкIощт. Ар адыгэмэ япхъу, Къуекъохэу Украинэм щыпсэухэрэм ащыщ.

ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Псауныгъэр гъэпытэгъэным, цIыфхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ нахь гъэшIэгъонэу агъэкIоным афэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ волейболымкIэ щыкIорэ зэнэкъокъум хъулъфыгъэхэр, бзылъфыгъэхэр хэлажьэх.

ЗэIукIэгъу шъхьаIэхэм тяжэ

Псауныгъэр гъэпытэгъэным, цIыфхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ нахь гъэшIэгъонэу агъэкIоным афэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ волейболымкIэ щыкIорэ зэнэкъокъум хъулъфыгъэхэр, бзылъфыгъэхэр хэлажьэх.

«Ростов-Доныр» тихьакIэ

Хэгъэгум игандбол командэ анахь лъэшхэр суперлигэм хэтых. Зичэзыу ешIэгъухэм ащыщ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм непэ щыкIощт.

«Ростов-Доныр» тихьакIэ

Хэгъэгум игандбол командэ анахь лъэшхэр суперлигэм хэтых. Зичэзыу ешIэгъухэм ащыщ республикэ спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм непэ щыкIощт.

МинистракIэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м цифрэ шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, къэбарлъыгъэIэс ыкIи телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ иминистрэу Шыу Заурбек тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр.

МинистракIэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м цифрэ шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ, къэбарлъыгъэIэс ыкIи телекоммуникационнэ технологиехэмкIэ иминистрэу Шыу Заурбек тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр.

ЩыIэныгъэм щыпхырымыщэу улъыкIотэщтэп

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн афэгъэхьыгъэ зэIукIэу щыкIуагъэр лъэп­къым итарихъ шIукIэ къыхэнэжьыщтхэм ащыщэу тэлъытэ.

ЩыIэныгъэм щыпхырымыщэу улъыкIотэщтэп

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм адыгабзэм изэгъэшIэн, игъэфедэн афэгъэхьыгъэ зэIукIэу щыкIуагъэр лъэп­къым итарихъ шIукIэ къыхэнэжьыщтхэм ащыщэу тэлъытэ.

КIэлэеджакIохэр фагъасэх

Iофтхьабзэу «О пшъхьэ къыщегъажь: къэугъой ыкIи зэхэдз!» зыфиIорэр Адыгеим щыкIуагъ.

КIэлэеджакIохэр фагъасэх

Iофтхьабзэу «О пшъхьэ къыщегъажь: къэугъой ыкIи зэхэдз!» зыфиIорэр Адыгеим щыкIуагъ.

МашIом зэрэпэуцужьыщтхэр арагъэшIагъ

ОшIэ-дэмышIэ Iофхэр къэмыгъэхъугъэнхэм и Илъэс къыдыхэлъытагъэу мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын частэу N 3-м иIофышIэхэр станицэу Келермесскэм игурыт еджапIэу N 8-м щыIагъэх.

МашIом зэрэпэуцужьыщтхэр арагъэшIагъ

ОшIэ-дэмышIэ Iофхэр къэмыгъэхъугъэнхэм и Илъэс къыдыхэлъытагъэу мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын частэу N 3-м иIофышIэхэр станицэу Келермесскэм игурыт еджапIэу N 8-м щыIагъэх.

Специалистхэм рагъэблэгъэщтых

Москва репродукциемкIэ иклиникэу «АльтраВита» зыфиIорэм испециалистхэу Владимир Литвиновымрэ Зарема Барахоевамрэ мэзаем и 28-м Мыекъуапэ къэкIощтых.

Специалистхэм рагъэблэгъэщтых

Москва репродукциемкIэ иклиникэу «АльтраВита» зыфиIорэм испециалистхэу Владимир Литвиновымрэ Зарема Барахоевамрэ мэзаем и 28-м Мыекъуапэ къэкIощтых.

Дышъэр къыхьыгъ

Атлетикэ онтэгъумкIэ Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур къалэу Старый Оскол щыкIуагъ.

Дышъэр къыхьыгъ

Атлетикэ онтэгъумкIэ Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур къалэу Старый Оскол щыкIуагъ.

Цифрэ шIыкIэ къэтыным шъуфэхьазыра?

2019-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщегъэжьагъэу телекъэтынхэр цифрэ шIыкIэм зэрэтехьэхэрэм икъэбар цIыфхэм ашIэ­­ми, ащ пылъ Iофы­гъохэм язэшIохынкIэ упчIабэ къэуцу. Джыри нахь игъэкIотыгъэу ащ тыкъытегущыIэщт.

Цифрэ шIыкIэ къэтыным шъуфэхьазыра?

2019-рэ илъэсым ищылэ мазэ къыщегъэжьагъэу телекъэтынхэр цифрэ шIыкIэм зэрэтехьэхэрэм икъэбар цIыфхэм ашIэ­­ми, ащ пылъ Iофы­гъохэм язэшIохынкIэ упчIабэ къэуцу. Джыри нахь игъэкIотыгъэу ащ тыкъытегущыIэщт.

Адыгеир зекIохэм къыхахыным пае

ЗекIо-къэбар гупчэу «Адыгея — горы удовольствий» зыфиIорэмрэ зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэмкIэ АР-м и Комитетрэ зэгъусэхэу зекIо зыгъэпсэфыпIэу тиреспубликэ итхэм япащэхэм мы тхьамафэм IофшIэгъу зэIукIэгъу афызэхащэгъагъ. Ар Хьаджыкъо (Каменномостскэм) дэт зыгъэпсэфыпIэу «Горная» зыфиIорэм щыкIуагъ.

Адыгеир зекIохэм къыхахыным пае

ЗекIо-къэбар гупчэу «Адыгея — горы удовольствий» зыфиIорэмрэ зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэмкIэ АР-м и Комитетрэ зэгъусэхэу зекIо зыгъэпсэфыпIэу тиреспубликэ итхэм япащэхэм мы тхьамафэм IофшIэгъу зэIукIэгъу афызэхащэгъагъ. Ар Хьаджыкъо (Каменномостскэм) дэт зыгъэпсэфыпIэу «Горная» зыфиIорэм щыкIуагъ.

Чъыгэе шъэджашъэм ыкIуачI

Урысыем иусэкIошхоу А. Пушкиным зиобраз къытыгъэ чъыгэешхоу Лукоморьем щыIэм фэдэ тигъашIэ джыри хэплъэ­гъон плъэкIыщт. Ежь тхэкIо цIэрыIор бэрэ Кавказым къэкIуагъэми, Шъачэ къынэсыгъэп, ау ШэхэкIэй пэмычыжьэу щыт чъыг иныжъыр ылъэгъугъэм фэдэу къытхыхьагъ.

Чъыгэе шъэджашъэм ыкIуачI

Урысыем иусэкIошхоу А. Пушкиным зиобраз къытыгъэ чъыгэешхоу Лукоморьем щыIэм фэдэ тигъашIэ джыри хэплъэ­гъон плъэкIыщт. Ежь тхэкIо цIэрыIор бэрэ Кавказым къэкIуагъэми, Шъачэ къынэсыгъэп, ау ШэхэкIэй пэмычыжьэу щыт чъыг иныжъыр ылъэгъугъэм фэдэу къытхыхьагъ.

Зыгъэпсэфыгъо мафэхэми поликлиникэхэм Iоф ашIэщт

Пэтхъу-Iутхъур ыкIи ащ ехьыщыр зэпахырэ узхэр къызэуталIэхэрэм псынкIэу яIэзэгъэным тегъэпсыхьагъэу тхьаумэфэ мафэхэм — шэмбэтымрэ тхьаумафэмрэ сыхьатыр 9-м къыщегъэжьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 5-м нэс дежурнэ врач-терапевтхэм, терапевтическэ медицинэ сестрахэм, врач-педиатрхэм, педиатрическэ медицинскэ сестрахэм по­ли­кли­никэхэм Iоф ащашIэщт.

Зыгъэпсэфыгъо мафэхэми поликлиникэхэм Iоф ашIэщт

Пэтхъу-Iутхъур ыкIи ащ ехьыщыр зэпахырэ узхэр къызэуталIэхэрэм псынкIэу яIэзэгъэным тегъэпсыхьагъэу тхьаумэфэ мафэхэм — шэмбэтымрэ тхьаумафэмрэ сыхьатыр 9-м къыщегъэжьагъэу пчыхьэм сыхьатыр 5-м нэс дежурнэ врач-терапевтхэм, терапевтическэ медицинэ сестрахэм, врач-педиатрхэм, педиатрическэ медицинскэ сестрахэм по­ли­кли­никэхэм Iоф ащашIэщт.

Сыд хъума ара зыхаубытыкIырэр?

Пенсием зэрахаубытыкIыгъэм ыпкъ къикIэу ПенсиехэмкIэ фондым зыкъыфэзгъазэрэр нахьыбэ хъугъэ. Ащ фэшI шапхъэу хэбзэгъэуцугъэм къыщыдэлъытагъэхэм ягугъу къэтшIы тшIоигъуагъ.

Сыд хъума ара зыхаубытыкIырэр?

Пенсием зэрахаубытыкIыгъэм ыпкъ къикIэу ПенсиехэмкIэ фондым зыкъыфэзгъазэрэр нахьыбэ хъугъэ. Ащ фэшI шапхъэу хэбзэгъэуцугъэм къыщыдэлъытагъэхэм ягугъу къэтшIы тшIоигъуагъ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIагъ

Мыекъуапэ дэт транспорт предприятиехэм ащыщ иводительхэм къэралыгъо автоинспекторхэм зэIукIэгъу адыря­Iагъ. ЦIыфхэр зэращэнхэмкIэ зекIорэ хэбзэгъэуцугъэм ишапхъэхэр ыкIи техническэ рег­ламентым къыщиIохэрэр зэрагъэцэкIэнхэ фаер къафаIотагъ.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIагъ

Мыекъуапэ дэт транспорт предприятиехэм ащыщ иводительхэм къэралыгъо автоинспекторхэм зэIукIэгъу адыря­Iагъ. ЦIыфхэр зэращэнхэмкIэ зекIорэ хэбзэгъэуцугъэм ишапхъэхэр ыкIи техническэ рег­ламентым къыщиIохэрэр зэрагъэцэкIэнхэ фаер къафаIотагъ.

МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ!

Мы чIыпIэхэм хъугъэ-шIагъэхэр къащымыхъунхэм фэшI пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Внимание, переезд!» зыфиIорэр Адыгеим иавтоинспекторхэмрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм и Общественнэ совет илIыкIохэмрэ зэхащагъ.

МэшIокугъогу зэпырыкIыпIэхэм шъуащысакъ!

Мы чIыпIэхэм хъугъэ-шIагъэхэр къащымыхъунхэм фэшI пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Внимание, переезд!» зыфиIорэр Адыгеим иавтоинспекторхэмрэ хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм и Общественнэ совет илIыкIохэмрэ зэхащагъ.

Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ

Урысыем самбэмкIэ изэнэкъокъу къалэу Пермь щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

Пермь щыбэнагъэхэм тагъэгугъэ

Урысыем самбэмкIэ изэнэкъокъу къалэу Пермь щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх.

ЛъэгапIэхэм афэкIох

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэ зыщызыгъасэхэрэр зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдахых.

ЛъэгапIэхэм афэкIох

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэ зыщызыгъасэхэрэр зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ахэлажьэх, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдахых.

ЯлIыхъужъныгъэ щысэтехыпI

Тихэгъэгу идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат заом хэлэжьагъэхэм аIукIагъ.

ЯлIыхъужъныгъэ щысэтехыпI

Тихэгъэгу идзэхэр Афганистан къызыращыжьыгъэхэр илъэс 30 зэрэхъурэм ипэгъокIэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат заом хэлэжьагъэхэм аIукIагъ.

МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыжьыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районым» тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ ит псэупIэхэу Хьатикъуаерэ Джамбэчыерэ адэт культурэм и Унэрэ гурыт еджапIэмрэ зэрагъэцэкIэжьыгъэхэр, зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэр зэригъэлъэгъугъ, цIыфхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыжьыгъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Красногвардейскэ районым» тыгъуасэ щыIагъ. Мыщ ит псэупIэхэу Хьатикъуаерэ Джамбэчыерэ адэт культурэм и Унэрэ гурыт еджапIэмрэ зэрагъэцэкIэжьыгъэхэр, зэрэзэтырагъэпсыхьагъэхэр зэригъэлъэгъугъ, цIыфхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

ШIуагъэ къытэу уадэлэжьэн фае

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэм ыкIи яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм афэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу, комиссием ипащэу Наталья Широковар, министерствэ ыкIи комитет зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.

ШIуагъэ къытэу уадэлэжьэн фае

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэм ыкIи яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм афэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу, комиссием ипащэу Наталья Широковар, министерствэ ыкIи комитет зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр.