КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Урысыем ыпс

Урысые Федерацием и Правительствэ ыгъэшъошэрэ тынэу «Урысыем ыпс» зыфиIорэр къэзылэжьыгъэхэм ар зыщаратыжьыгъэ пчыхьэзэхахьэ П. Чайковскэм ыцIэ зыхьырэ концерт къэгъэлъэгъуапIэу Москва дэтым щыкIуагъ. Адыгэ къашъом икупэу «Синдикэм» ихудожественнэ пащэу Едыдж Викторие тын лъапIэр къызэратыгъэхэм ащыщ.

Урысыем ыпс

Урысые Федерацием и Правительствэ ыгъэшъошэрэ тынэу «Урысыем ыпс» зыфиIорэр къэзылэжьыгъэхэм ар зыщаратыжьыгъэ пчыхьэзэхахьэ П. Чайковскэм ыцIэ зыхьырэ концерт къэгъэлъэгъуапIэу Москва дэтым щыкIуагъ. Адыгэ къашъом икупэу «Синдикэм» ихудожественнэ пащэу Едыдж Викторие тын лъапIэр къызэратыгъэхэм ащыщ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Тыгъэгъазэм и 2-м къыщегъэжьагъэу и 12-м нэс фэгъэкIотэныгъэ зиIэ кIэтхэгъу уахътэр кIощт. Гъэзетэу «Адыгэ макъэр» 2020-рэ илъэсым иапэрэ илъэсныкъом къыпIукIэным фэшI сомэ 823-рэ чапыч 74-кIэ къип­тхыкIын плъэ­кIыщт. Зы мазэм къыпIукIэным фэшI соми 137-рэ чапыч 29-кIэ укIэтхэн амал щыI. МэзищымкIэ ыосэщтыр

Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Тыгъэгъазэм и 2-м къыщегъэжьагъэу и 12-м нэс фэгъэкIотэныгъэ зиIэ кIэтхэгъу уахътэр кIощт. Гъэзетэу «Адыгэ макъэр» 2020-рэ илъэсым иапэрэ илъэсныкъом къыпIукIэным фэшI сомэ 823-рэ чапыч 74-кIэ къип­тхыкIын плъэ­кIыщт. Зы мазэм къыпIукIэным фэшI соми 137-рэ чапыч 29-кIэ укIэтхэн амал щыI. МэзищымкIэ ыосэщтыр

Зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу КIэныбэ Руслъан IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Зэфэхьысыжьхэр, пшъэрылъхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Федеральнэ казначействэм и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипащэу КIэныбэ Руслъан IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ.

Дин зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр

Лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр республикэм щыгъэпытэгъэным, мыщ епхыгъэ организациехэм пIуныгъэ IофшIэнэу зэхащэрэм шIуагъэ къытыным щатегущыIагъэх дин объединениехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъо.

Дин зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр

Лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэр республикэм щыгъэпытэгъэным, мыщ епхыгъэ организациехэм пIуныгъэ IофшIэнэу зэхащэрэм шIуагъэ къытыным щатегущыIагъэх дин объединениехэм зэпхыныгъэ адыряIэнымкIэ Советэу Адыгеим и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъо.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 44-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 9-м щыIэщт.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 44-рэ зэхэсыгъо 2019-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 9-м щыIэщт.

ЯзекIуакIэкIэ щысэтехыпIэх

ШIушIэным пылъхэм, зыгукIэ хьалэл цIыфхэм ацIэ дахэкIэ раIоу хабзэ. Бэмэ зэралъытэрэмкIэ, шIушIэныр зигъогогъу цIыфыр насыпышIоу ары, ащ фэдэм игъашIэ дахэу зэхэлъ, егъэшIэрэ щытхъур къылэжьыгъ. «ШIу зышIэрэм шIу фыщылъ» еIо адыгэ гущыIэжъым.

ЯзекIуакIэкIэ щысэтехыпIэх

ШIушIэным пылъхэм, зыгукIэ хьалэл цIыфхэм ацIэ дахэкIэ раIоу хабзэ. Бэмэ зэралъытэрэмкIэ, шIушIэныр зигъогогъу цIыфыр насыпышIоу ары, ащ фэдэм игъашIэ дахэу зэхэлъ, егъэшIэрэ щытхъур къылэжьыгъ. «ШIу зышIэрэм шIу фыщылъ» еIо адыгэ гущыIэжъым.

Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф!

Мы мафэхэм къызэрэучъыIыгъэм имызакъоу, гъогухэм осыр къызэратырилъхьагъэм къыхэкIэу Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие гъогум нахь щысакъынхэу водительхэм зафегъазэ.

Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф!

Мы мафэхэм къызэрэучъыIыгъэм имызакъоу, гъогухэм осыр къызэратырилъхьагъэм къыхэкIэу Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие гъогум нахь щысакъынхэу водительхэм зафегъазэ.

Iэтэхъуи 4 ыгъэфыкъуагъ

Тыгъэгъазэм и 3-м сыхьатыр 13.30-м къалэу Мыекъуапэ иурамэу я 2-рэ Крестьянскэм гъогу хъугъэ-шIагъэ щыхъугъ.

Iэтэхъуи 4 ыгъэфыкъуагъ

Тыгъэгъазэм и 3-м сыхьатыр 13.30-м къалэу Мыекъуапэ иурамэу я 2-рэ Крестьянскэм гъогу хъугъэ-шIагъэ щыхъугъ.

Адыгеим щагъэпсыгъэх

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгеим щыIэм шэкIогъу мазэм мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын отрядитIу якъулыкъушIапIэ республикэм къыщызэIуихыгъ.

Адыгеим щагъэпсыгъэх

УФ-м ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэу Адыгеим щыIэм шэкIогъу мазэм мэшIогъэкIосэ-къэгъэнэжьын отрядитIу якъулыкъушIапIэ республикэм къыщызэIуихыгъ.

Игупшысэ иорэд къыщызэIуехы

ОрэдыIо цIэрыIоу Ирина Дубцовам ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Игупшысэ иорэд къыщызэIуехы

ОрэдыIо цIэрыIоу Ирина Дубцовам ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Дунэе батырым фэгъэхьыгъ

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэр къыщызыхьыгъэ Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу тыгъэгъазэм и 8-м Мыекъуапэ щыкIощт .

Дунэе батырым фэгъэхьыгъ

Дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 дышъэр къыщызыхьыгъэ Хьасанэкъо Мурат фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу тыгъэгъазэм и 8-м Мыекъуапэ щыкIощт .

ЗэкIэлъыкIоу текIоныгъи 4

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм Мыекъуапэ икомандэу «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ.

ЗэкIэлъыкIоу текIоныгъи 4

Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъоу апшъэрэ купэу «Б-м» щыкIорэм Мыекъуапэ икомандэу «Динамо-МГТУ-р» хэлажьэ.

Экологием иIофыгъохэр къыщаIэтыгъэх

Граждан обществэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ыкIи цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъу­­­мэгъэнхэмкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъо тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Экологием иIофыгъохэр къыщаIэтыгъэх

Граждан обществэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ыкIи цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъу­­­мэгъэнхэмкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхащагъэм изэхэсыгъо тыгъуасэ Правительствэм и Унэ щыкIуагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iофтхьабзэр зэрищагъ.

ГумэкIыгъом пэшIуекIох

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ комиссиеу республикэм щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

ГумэкIыгъом пэшIуекIох

Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ комиссиеу республикэм щызэхащагъэм зичэзыу зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

Адыгеим грант къыратыгъ

Адыгеим сомэ миллион 266,7-рэ хъурэ грант къыфы­хагъэ­кIыгъ. ПстэумкIи шъолъыр­хэм сомэ миллиард 45-рэ къате­фагъ.

Адыгеим грант къыратыгъ

Адыгеим сомэ миллион 266,7-рэ хъурэ грант къыфы­хагъэ­кIыгъ. ПстэумкIи шъолъыр­хэм сомэ миллиард 45-рэ къате­фагъ.

Гузэжъогъу IэпыIэгъум ипункт къызэIуахыгъ

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу, шъолъыр автомобиль гъогоу «Инэм – Джэджэхьабл» зыфиIорэм дэжь (я 38-рэ километрэм) зэпымыоу Iоф зышIэщт гузэжъогъу медицинэ IэпыIэгъум ипункт къыщызэIуахыгъ.

Гузэжъогъу IэпыIэгъум ипункт къызэIуахыгъ

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу, шъолъыр автомобиль гъогоу «Инэм – Джэджэхьабл» зыфиIорэм дэжь (я 38-рэ километрэм) зэпымыоу Iоф зышIэщт гузэжъогъу медицинэ IэпыIэгъум ипункт къыщызэIуахыгъ.

ЯтIонэрэ еджэгъумкIэ зыхэплъэщтхэр

2020-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэ­фа­гъэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект Парламентым зэхэсыгъоу блэкIыгъэ мазэм иIагъэм апэрэ еджэгъумкIэ щаштагъ. Джы ащ гъэтэрэзыжьынэу фашIыщтхэр ары зыфэгъэхьыгъагъэр бюджет-финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэмкIэ, пред­при­нимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб зэпхыныгъэхэмкIэ Комитетым тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэр. Ащ

ЯтIонэрэ еджэгъумкIэ зыхэплъэщтхэр

2020-рэ илъэс бюджетым ыкIи 2021 — 2022-рэ илъэсхэмкIэ агъэнэ­фа­гъэхэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект Парламентым зэхэсыгъоу блэкIыгъэ мазэм иIагъэм апэрэ еджэгъумкIэ щаштагъ. Джы ащ гъэтэрэзыжьынэу фашIыщтхэр ары зыфэгъэхьыгъагъэр бюджет-финанс, хэбзэIахь ыкIи экономикэ политикэмкIэ, пред­при­нимательствэмкIэ ыкIи IэкIыб зэпхыныгъэхэмкIэ Комитетым тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэр. Ащ

НыбжьыкIэхэр щыухъумэгъэнхэм пае…

НыбжьыкIэхэр наркотикхэм апыщагъэхэ мыхъунхэм, ахэм ащыухъумэгъэнхэм хэбзэ органхэм ащыщыбэр дэлажьэ. Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ къулыкъум нэмыкIэу культурэмкIэ, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министерствэхэм япланхэм ахэтхэу ащ Iоф дашIэ. Мы мафэхэм АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ кIэлэеджакIохэр ыкIи ныбжьыкIэхэр наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэмкIэ илъэсэу

НыбжьыкIэхэр щыухъумэгъэнхэм пае…

НыбжьыкIэхэр наркотикхэм апыщагъэхэ мыхъунхэм, ахэм ащыухъумэгъэнхэм хэбзэ органхэм ащыщыбэр дэлажьэ. Наркотикхэр хэбзэнчъэу гъэзекIогъэнхэм пэуцужьырэ къулыкъум нэмыкIэу культурэмкIэ, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ министерствэхэм япланхэм ахэтхэу ащ Iоф дашIэ. Мы мафэхэм АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ кIэлэеджакIохэр ыкIи ныбжьыкIэхэр наркотикхэм ащыухъумэгъэнхэмкIэ илъэсэу

IофшIэныр зэфахьысыжьыгъ, пшъэрылъыкIэхэр агъэнэфагъэх

Сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи ветеранхэм яIо­фы­гъохэмкIэ Советэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм зичэзыу зэ­хэсыгъоу иIагъэр IофшIэнымкIэ ыкIи со­циальнэ хэхъоныгъэмкIэ министрэу Мырзэ Джан­бэч зэрищагъ.

IофшIэныр зэфахьысыжьыгъ, пшъэрылъыкIэхэр агъэнэфагъэх

Сэкъатныгъэ зиIэхэм ыкIи ветеранхэм яIо­фы­гъохэмкIэ Советэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм зичэзыу зэ­хэсыгъоу иIагъэр IофшIэнымкIэ ыкIи со­циальнэ хэхъоныгъэмкIэ министрэу Мырзэ Джан­бэч зэрищагъ.

Килограмм 15 фэдиз къапкъырахыгъ

2019-рэ илъэсым имэзипшI зэфэхьысыжьхэр пштэмэ, наркотикхэр хэбзэнчъэу зэрагъэзе­кIорэм епхыгъэ бзэджэшIэгъэ 251-рэ рес­пуб­­ли­кэм щызэрахьагъэу хэбзэухъумакIохэм агъэунэфыгъ.

Килограмм 15 фэдиз къапкъырахыгъ

2019-рэ илъэсым имэзипшI зэфэхьысыжьхэр пштэмэ, наркотикхэр хэбзэнчъэу зэрагъэзе­кIорэм епхыгъэ бзэджэшIэгъэ 251-рэ рес­пуб­­ли­кэм щызэрахьагъэу хэбзэухъумакIохэм агъэунэфыгъ.

КIэлэеджакIохэм аIукIагъэх гъэпцIакIох

Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 17-м щызэ­ха­щэгъэ полицейскэ классым исхэр АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ уго­ловнэ лъыхъонымкIэ игъэIорышIапIэ ипа­щэу Эдуард Кобзарь IукIагъэх.

КIэлэеджакIохэм аIукIагъэх гъэпцIакIох

Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 17-м щызэ­ха­щэгъэ полицейскэ классым исхэр АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ уго­ловнэ лъыхъонымкIэ игъэIорышIапIэ ипа­щэу Эдуард Кобзарь IукIагъэх.

Лъапсэм екIужьырэ гъогур

ЗэлъашIэрэ лIакъоу Бганна (Бганба) щыщхэу нэбгыри 150-м ехъу Абхъазым и Гагрскэ район щызэхащэгъэгъэ зэхахьэм къекIолIэгъагъ.

Лъапсэм екIужьырэ гъогур

ЗэлъашIэрэ лIакъоу Бганна (Бганба) щыщхэу нэбгыри 150-м ехъу Абхъазым и Гагрскэ район щызэхащэгъэгъэ зэхахьэм къекIолIэгъагъ.

Уджым имэфэкI

Адыгеим и Тэхъутэмыкъое район щызэхэщэгъэ инстру­мен­тальнэ ан­самблэу «Уджым» хыIушъо Шапсыгъэм концертищ къыщитыгъ.

Уджым имэфэкI

Адыгеим и Тэхъутэмыкъое район щызэхэщэгъэ инстру­мен­тальнэ ан­самблэу «Уджым» хыIушъо Шапсыгъэм концертищ къыщитыгъ.

ЯIэпэIэсэныгъэ щыIэныгъэм дештэ

Лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ къэзыгъэлъагъохэрэм яIэпэIэсэныгъэ шэпхъэ лъагэхэм адештэ. ЯIофшIагъэ уасэу фашIырэм улъыплъэ зыхъукIэ, зэкIэми уащытхъу пшIоигъо охъу.

ЯIэпэIэсэныгъэ щыIэныгъэм дештэ

Лъэпкъ искусствэм ибаиныгъэ къэзыгъэлъагъохэрэм яIэпэIэсэныгъэ шэпхъэ лъагэхэм адештэ. ЯIофшIагъэ уасэу фашIырэм улъыплъэ зыхъукIэ, зэкIэми уащытхъу пшIоигъо охъу.

Непэ «Ошъутенэм» ипчыхьэзэхахь

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ купэу «Ошъутенэм» непэ Мыекъуапэ тыщыIукIэщт.

Непэ «Ошъутенэм» ипчыхьэзэхахь

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ купэу «Ошъутенэм» непэ Мыекъуапэ тыщыIукIэщт.