КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъущтых

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэр Адыгеим щы­гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм ащ фэгъэзэгъэ IофшIэкIо купым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм щытегущыIагъэх. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

Пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ хъущтых

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэр Адыгеим щы­гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм ащ фэгъэзэгъэ IофшIэкIо купым изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэм щытегущыIагъэх. Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэрылъкIэ Iофтхьабзэр зэрищагъ республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав.

Адыгеир тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъ

Урысыем имэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм алэжьырэмрэ къыдагъэкIырэмрэ якъэгъэлъэгъон анахь инэу «Золотая осень» зыфиIорэр я 21-у Москва ВДНХ-м щыкIуагъ. Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми арыкIыгъэхэу хъыз­мэтшIэпIэ 33-рэ ащ хэлэжьагъ.

Адыгеир тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъ

Урысыем имэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм алэжьырэмрэ къыдагъэкIырэмрэ якъэгъэлъэгъон анахь инэу «Золотая осень» зыфиIорэр я 21-у Москва ВДНХ-м щыкIуагъ. Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми арыкIыгъэхэу хъыз­мэтшIэпIэ 33-рэ ащ хэлэжьагъ.

Хэукъоныгъэхэр дагъэзыжьынхэм фэIорышIэх

2019-рэ илъэсым иящэнэрэ илъэс плIанэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр зэрагъэцэкIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ Рес­публикэм IофшIэнымкIэ и къэралыгъо инспекцие джырэблагъэ зэхищагъ.

Хэукъоныгъэхэр дагъэзыжьынхэм фэIорышIэх

2019-рэ илъэсым иящэнэрэ илъэс плIанэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр зэрагъэцэкIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ Рес­публикэм IофшIэнымкIэ и къэралыгъо инспекцие джырэблагъэ зэхищагъ.

«Ошъутенэм» имэкъамэхэр

ЛIэшIэгъу плIанэм ехъугъэу Iоф ешIэ Мыекъуапэ щызэхэщэгъэ литературнэ объединениеу «Ошъутен» зыфиIорэм. Мыщ къэкIох ыкIи дахэу щызэдэгупшысэх литературэр зикIасэхэу, усэныр сэнэхьат зыфэхъугъэхэр.

«Ошъутенэм» имэкъамэхэр

ЛIэшIэгъу плIанэм ехъугъэу Iоф ешIэ Мыекъуапэ щызэхэщэгъэ литературнэ объединениеу «Ошъутен» зыфиIорэм. Мыщ къэкIох ыкIи дахэу щызэдэгупшысэх литературэр зикIасэхэу, усэныр сэнэхьат зыфэхъугъэхэр.

Москва Iэгу къыщытфытеох

Урысыем икомпозиторхэм я Унэу Москва дэтым чъэпыогъум и 16-м щыкIогъэ концертым лъэпкъ искусствэм итарихъ лъэпсэ хэхыгъэ фишIыгъ.

Москва Iэгу къыщытфытеох

Урысыем икомпозиторхэм я Унэу Москва дэтым чъэпыогъум и 16-м щыкIогъэ концертым лъэпкъ искусствэм итарихъ лъэпсэ хэхыгъэ фишIыгъ.

ЩыIэныгъэм иорэдыIу тагъэгугъэ

Урысыем иорэдыIо цIэрыIоу Лев Лещенкэм ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо филармоние чъэпыогъум и 19-м щы­кIощт.

ЩыIэныгъэм иорэдыIу тагъэгугъэ

Урысыем иорэдыIо цIэрыIоу Лев Лещенкэм ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо филармоние чъэпыогъум и 19-м щы­кIощт.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIи 4 иорэдыIу тагъэгугъэ

Къыблэм спорт гимнастикэмкIэ изэнэкъокъу Ростов-на-Дону щыкIуагъ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIи 4 иорэдыIу тагъэгугъэ

Къыблэм спорт гимнастикэмкIэ изэнэкъокъу Ростов-на-Дону щыкIуагъ.

«Матч-ТВ-р» тихьэкIагъ иорэдыIу тагъэгугъэ

Урысыем ителеканалэу «Матч-ТВ-м» шIушIэ Iофтхьабзэ Мыекъуапэ щызэхищагъ.

«Матч-ТВ-р» тихьэкIагъ иорэдыIу тагъэгугъэ

Урысыем ителеканалэу «Матч-ТВ-м» шIушIэ Iофтхьабзэ Мыекъуапэ щызэхищагъ.

«Спартак» итренерхэр, уахътэр

Бащэрэ зэблахъух Москва ифутбол клуб цIэрыIоу «Спартак» итренер шъхьаIэу Доменико Тедеско чъэпы­огъум и 14-м агъэнэфагъ.

«Спартак» итренерхэр, уахътэр

Бащэрэ зэблахъух Москва ифутбол клуб цIэрыIоу «Спартак» итренер шъхьаIэу Доменико Тедеско чъэпы­огъум и 14-м агъэнэфагъ.

Лъэхъаным ишэпхъэ тхылъеджапI

Чъэпыогъум и 16-м Адыгеим ятIонэрэ модельнэ тхылъеджапIэр мэфэкI шIыкIэм тетэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ, апэрэр Джэджэ районым щагъэпсыгъ. Ащ фэдэ амал къэзытыгъэр Лъэпкъ проектэу «Культурэр» игъорыгъоу гъэцэ­кIагъэ зэрэхъурэр ары.

Лъэхъаным ишэпхъэ тхылъеджапI

Чъэпыогъум и 16-м Адыгеим ятIонэрэ модельнэ тхылъеджапIэр мэфэкI шIыкIэм тетэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ, апэрэр Джэджэ районым щагъэпсыгъ. Ащ фэдэ амал къэзытыгъэр Лъэпкъ проектэу «Культурэр» игъорыгъоу гъэцэ­кIагъэ зэрэхъурэр ары.

Сэхъутэ Нурбый Ибрахьим ыкъор

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу, республикэ гъэ­зетэу «Адыгэ ма­къэм» илъэсыбэрэ Iоф щызышIэгъэ Сэхъутэ Нурбый Ибрахьимэ ыкъом идунай ыхъо­жьыгъ.

Сэхъутэ Нурбый Ибрахьим ыкъор

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу, республикэ гъэ­зетэу «Адыгэ ма­къэм» илъэсыбэрэ Iоф щызышIэгъэ Сэхъутэ Нурбый Ибрахьимэ ыкъом идунай ыхъо­жьыгъ.

Зэнэкъокъум мэхьанэшхо иIэу елъытэ

ГъэIорышIакIохэм я Урысые зэнэкъокъоу «Урысыем ипэрытхэр» зыфиIорэр мэхьанэшхо зиIэ «социальнэ лифтэу» елъытэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр яIэпыIэгъоу мы Iофтхьабзэр ящэнэрэу зэхащэ.

Зэнэкъокъум мэхьанэшхо иIэу елъытэ

ГъэIорышIакIохэм я Урысые зэнэкъокъоу «Урысыем ипэрытхэр» зыфиIорэр мэхьанэшхо зиIэ «социальнэ лифтэу» елъытэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр яIэпыIэгъоу мы Iофтхьабзэр ящэнэрэу зэхащэ.

Анахь дэгъухэм ащыщ хъугъэ

Урысыем икIэлэегъэджэ-психологхэм я Уры­сые зэнэкъокъоу Москва щы­кIуа­гъэм икIэ­ух­хэр зэфахьысыжьыгъэх. Апэрэу Адыгеим икIэлэегъэ­джэ-психолог УрысыемкIэ анахь дэгъуи 5-мэ ащыщ хъугъэ.

Анахь дэгъухэм ащыщ хъугъэ

Урысыем икIэлэегъэджэ-психологхэм я Уры­сые зэнэкъокъоу Москва щы­кIуа­гъэм икIэ­ух­хэр зэфахьысыжьыгъэх. Апэрэу Адыгеим икIэлэегъэ­джэ-психолог УрысыемкIэ анахь дэгъуи 5-мэ ащыщ хъугъэ.

ЛъыдэкIуаем шъулъыплъ!

«Сердце для жизни» зыфиIорэ Iофтхьабзэр Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи чъэпыогъур екIыфэ ар кIощт. Анахьэу зыфэгъэхьыгъэр гу ыкIи лъынтфэ узхэр пэшIорыгъэшъэу къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

ЛъыдэкIуаем шъулъыплъ!

«Сердце для жизни» зыфиIорэ Iофтхьабзэр Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи чъэпыогъур екIыфэ ар кIощт. Анахьэу зыфэгъэхьыгъэр гу ыкIи лъынтфэ узхэр пэшIорыгъэшъэу къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

КъумпIыл Къадырбэч псаугъэмэ, ыныбжь илъэс 85-рэ хъущтыгъэ

Лъэгъо нэф къыгъэнагъ ЗэлъашIэрэ адыгэ усакIоу, зэдзэкIакIоу КъумпIыл Къадырбэч ишIэжь фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ республикэ Лъэпкъ тхылъеджапIэм чъэпыогъум и 15-м щыкIуагъ.

КъумпIыл Къадырбэч псаугъэмэ, ыныбжь илъэс 85-рэ хъущтыгъэ

Лъэгъо нэф къыгъэнагъ ЗэлъашIэрэ адыгэ усакIоу, зэдзэкIакIоу КъумпIыл Къадырбэч ишIэжь фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ республикэ Лъэпкъ тхылъеджапIэм чъэпыогъум и 15-м щыкIуагъ.

Москва щеплъыгъэх

Урысые Iофтхьабзэу «Гастроль инхэр» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыныр» хэлажьэ.

Москва щеплъыгъэх

Урысые Iофтхьабзэу «Гастроль инхэр» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыныр» хэлажьэ.

Ригъаджэхэрэм ыпсэ ахэлъ

КIэлэегъэджэ дэгъухэм, зиIоф шIу зылъэгъухэу, зисэнэхьат фэшъыпкъэхэм ащыщ зигугъу къэсшIыщтыр. Ар Шэуджэн районымкIэ Хьатыгъужъыкъое гурыт еджапIэу N 6-м ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъаджэу, исэнэхьаткIэ илъэс 40-м ехъугъэу зиIофшIэн дахэу зыгъэцакIэу, УрысыемкIэ ыкIи Адыгэ РеспубликэмкIэ щытхъу тхылъхэр къэзылэжьыгъэу, АР-м гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Мэрзэкъэнэ

Ригъаджэхэрэм ыпсэ ахэлъ

КIэлэегъэджэ дэгъухэм, зиIоф шIу зылъэгъухэу, зисэнэхьат фэшъыпкъэхэм ащыщ зигугъу къэсшIыщтыр. Ар Шэуджэн районымкIэ Хьатыгъужъыкъое гурыт еджапIэу N 6-м ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъаджэу, исэнэхьаткIэ илъэс 40-м ехъугъэу зиIофшIэн дахэу зыгъэцакIэу, УрысыемкIэ ыкIи Адыгэ РеспубликэмкIэ щытхъу тхылъхэр къэзылэжьыгъэу, АР-м гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Мэрзэкъэнэ

ЩыIэныгъэу гугъэр къытэзытырэр

УсакIо, тхакIо, ны, бзылъфыгъ, шъхьэгъусэ. КIэкI шъыпкъэу джары къепIолIэн плъэкIыщтыр АР-м и Къэралыгъо шIухьафтын литературэмкIэ бэмышIэу къызэратыгъэу Байнова Надеждэ Юрэ ыпхъум.

ЩыIэныгъэу гугъэр къытэзытырэр

УсакIо, тхакIо, ны, бзылъфыгъ, шъхьэгъусэ. КIэкI шъыпкъэу джары къепIолIэн плъэкIыщтыр АР-м и Къэралыгъо шIухьафтын литературэмкIэ бэмышIэу къызэратыгъэу Байнова Надеждэ Юрэ ыпхъум.

Хэти ащыгъупшагъэп, сыди ащыгъупшагъэп

СыдкIэ узгъэгушIон, тян? Гъыщ Сыхьатбый Хьатыгъужъыкъое ШКМ-р (Школа колхозной молодежи) къызеухым, илъэс 17 ныIэп ыныбжьыгъэр. Дэгъоу еджэщтыгъ, дахэу тхэщтыгъ, общественнэ IофшIэнхэм чанэу ахэлажьэщтыгъ.

Хэти ащыгъупшагъэп, сыди ащыгъупшагъэп

СыдкIэ узгъэгушIон, тян? Гъыщ Сыхьатбый Хьатыгъужъыкъое ШКМ-р (Школа колхозной молодежи) къызеухым, илъэс 17 ныIэп ыныбжьыгъэр. Дэгъоу еджэщтыгъ, дахэу тхэщтыгъ, общественнэ IофшIэнхэм чанэу ахэлажьэщтыгъ.

Тянэхэм ячIыфэ егъашIэми ттелъ

Пэублэ гущыIэм къыщыхэзгъэщы сшIоигъу, Ным фэгъэхьыгъэу утхэныр псынкIэп. А гущыIэм имэхьанэ ыкIи кIуачIэу иIэм унэсынышъ, икъу фэдизэу къэбгъэлъэгъон зыхъукIэ, о угукIэ зэхэпшIагъэу, уигъашIэ пхырыщыгъэу щытын фае.

Тянэхэм ячIыфэ егъашIэми ттелъ

Пэублэ гущыIэм къыщыхэзгъэщы сшIоигъу, Ным фэгъэхьыгъэу утхэныр псынкIэп. А гущыIэм имэхьанэ ыкIи кIуачIэу иIэм унэсынышъ, икъу фэдизэу къэбгъэлъэгъон зыхъукIэ, о угукIэ зэхэпшIагъэу, уигъашIэ пхырыщыгъэу щытын фае.

«Жъогъо 12-м» зэфащагъэх

Тиреспубликэ имэфэкI мафэхэм афэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъэх.

«Жъогъо 12-м» зэфащагъэх

Тиреспубликэ имэфэкI мафэхэм афэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъэх.

ТиныбжьыкIэхэм тагъэгугъэ

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу Узбекистан икъалэу Ташкент щыкIуагъ. Спорт Унэшхоу «Уз­беки­станым» илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр щызэбэныгъэх.

ТиныбжьыкIэхэм тагъэгугъэ

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу Узбекистан икъалэу Ташкент щыкIуагъ. Спорт Унэшхоу «Уз­беки­станым» илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр щызэбэныгъэх.

ЕджапIэм ищытхъу аIэты

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щыбэнагъэх.

ЕджапIэм ищытхъу аIэты

Къыблэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу Ермэлхьаблэ щыкIуагъ. Илъэс 21-м нэс зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр алырэгъум щыбэнагъэх.

Адыгея завоевала Гран-при и 5 золотых медалей выставки «Золотая осень»

С 9 по 12 октября на главной выставочной площадке страны ВДНХ прошла Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». В формировании выставочной экспозиции Республики Адыгея приняли участие 33 предприятия и организации АПК региона.

Адыгея завоевала Гран-при и 5 золотых медалей выставки «Золотая осень»

С 9 по 12 октября на главной выставочной площадке страны ВДНХ прошла Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». В формировании выставочной экспозиции Республики Адыгея приняли участие 33 предприятия и организации АПК региона.

Нэбгырэ 21-рэ къыхахыгъ

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ны­гъэмкIэ и Министерствэ и дипломэу «Ным ищытхъу» зыфиIорэр зэратыщтхэм якъыхэхын фытегъэпсыхьэгъэ зэнэкъокъум иапэрэ едзы­гъо аухыгъ.

Нэбгырэ 21-рэ къыхахыгъ

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ны­гъэмкIэ и Министерствэ и дипломэу «Ным ищытхъу» зыфиIорэр зэратыщтхэм якъыхэхын фытегъэпсыхьэгъэ зэнэкъокъум иапэрэ едзы­гъо аухыгъ.