КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Зэтыгъо къэралыгъо ушэтынхэр шапхъэхэм адиштэу республикэм щатыгъэх

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Зэтыгъо къэралыгъо ушэтынхэр шапхъэхэм адиштэу республикэм щатыгъэх

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Сабыйхэр агъэчэфыгъэх

Cэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм афызэхащэгъэ фестивалэу «Веснушки земли» зыфиIорэр Мыекъуапэ щыкIуагъ. Илъэсищ хъугъэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэ тишъолъыр зыщырагъэкIокIырэр.

Сабыйхэр агъэчэфыгъэх

Cэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм афызэхащэгъэ фестивалэу «Веснушки земли» зыфиIорэр Мыекъуапэ щыкIуагъ. Илъэсищ хъугъэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэ тишъолъыр зыщырагъэкIокIырэр.

Апэрэ кIэуххэм уагъэразэ

Зэтыгъоу атырэ ушэтынхэм ятыгъо шъхьаIэ мы мазэм и 19-м аухыгъ. Зэрэфэбгъэгъун ушъхьагъу зиIэу ушэтыным къемыкIолIагъэхэм джы мэкъуогъум и 20-м къыщегъэжьагъэу бэдзэогъум и 1-м нэс экзаменхэр атыщтых.

Апэрэ кIэуххэм уагъэразэ

Зэтыгъоу атырэ ушэтынхэм ятыгъо шъхьаIэ мы мазэм и 19-м аухыгъ. Зэрэфэбгъэгъун ушъхьагъу зиIэу ушэтыным къемыкIолIагъэхэм джы мэкъуогъум и 20-м къыщегъэжьагъэу бэдзэогъум и 1-м нэс экзаменхэр атыщтых.

Бюджет ахъщэр игъом агъэфедэ

 «Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб туризмэмкIэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр» зыфиIорэ федеральнэ программэм игъэцэкIэн хэлэжьэрэ шъолъырхэм зэкIэми апэу Адыгеим туристическэ-рекреационнэ зыгъэпсэфыпIэхэм ягъэпсын пае 2017-рэ илъэсым ыгъэцэкIэн фэегъэ Iофтхьабзэхэр зэшIуихыгъэх.

Бюджет ахъщэр игъом агъэфедэ

 «Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб туризмэмкIэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр» зыфиIорэ федеральнэ программэм игъэцэкIэн хэлэжьэрэ шъолъырхэм зэкIэми апэу Адыгеим туристическэ-рекреационнэ зыгъэпсэфыпIэхэм ягъэпсын пае 2017-рэ илъэсым ыгъэцэкIэн фэегъэ Iофтхьабзэхэр зэшIуихыгъэх.

КъоешIхэм Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зыфагъэзагъ

Адыгэ къуаер Адыгее закъом къыщагъэхьазырынэу фитыныгъэ зэраратыгъэр хабзэм димыштэу къоешIхэм алъытагъ. Ахэм щэр къыдэзыгъэкIыхэрэм я Союз (Союзмолоко) тхылъ фагъэхьыгъ. Адыгеим нэмыкI адыгэ къуае къыщыдагъэкIын зэрэфимытхэм ахэр лъэшэу егъэгумэкIых. Хабзэр ащкIэ аукъуагъэу, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къатеIункIэзэ, ащ фэдэ фитыныгъэр къыдахыгъэу

КъоешIхэм Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зыфагъэзагъ

Адыгэ къуаер Адыгее закъом къыщагъэхьазырынэу фитыныгъэ зэраратыгъэр хабзэм димыштэу къоешIхэм алъытагъ. Ахэм щэр къыдэзыгъэкIыхэрэм я Союз (Союзмолоко) тхылъ фагъэхьыгъ. Адыгеим нэмыкI адыгэ къуае къыщыдагъэкIын зэрэфимытхэм ахэр лъэшэу егъэгумэкIых. Хабзэр ащкIэ аукъуагъэу, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къатеIункIэзэ, ащ фэдэ фитыныгъэр къыдахыгъэу

Сомэ миллион 20 чIыфэу телъ

— Мыекъуапэ щыпсэурэ горэм сомэ миллион 20 хъурэ хэбзэIахьыр бюджетым ригъэхьагъэп, хьакъулахьэу ытын фаемкIэ зэфэхьысыжь мышъыпкъэр къулыкъум IэкIигъэхьагъ, — къеты АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ.

Сомэ миллион 20 чIыфэу телъ

— Мыекъуапэ щыпсэурэ горэм сомэ миллион 20 хъурэ хэбзэIахьыр бюджетым ригъэхьагъэп, хьакъулахьэу ытын фаемкIэ зэфэхьысыжь мышъыпкъэр къулыкъум IэкIигъэхьагъ, — къеты АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ.

ТишIэжь егъашIэми хэтыщтых

Илъэс 76-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, непэ фэдэ мафэм Хэгъэгу зэошхоу цIыфхэм тхьамыкIэгъошхо къафэзыхьыгъэр къежьагъ.

ТишIэжь егъашIэми хэтыщтых

Илъэс 76-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, непэ фэдэ мафэм Хэгъэгу зэошхоу цIыфхэм тхьамыкIэгъошхо къафэзыхьыгъэр къежьагъ.

Зэожъ шIуцIэ мэхъаджэр

1941-рэ илъэсым мэкъуогъум и 22-м инэфылъ къызэкIэчыгъо, сыхьатыр 4-м, тикъэралыгъошхощтыгъэу СССР-м иошъогу къабзэ къызэIабзи, нэмыц фашист техакIохэр тихэгъэгу къытебэнэгъагъэх.

Зэожъ шIуцIэ мэхъаджэр

1941-рэ илъэсым мэкъуогъум и 22-м инэфылъ къызэкIэчыгъо, сыхьатыр 4-м, тикъэралыгъошхощтыгъэу СССР-м иошъогу къабзэ къызэIабзи, нэмыц фашист техакIохэр тихэгъэгу къытебэнэгъагъэх.

Шъыпкъэр щэчалъэкIэ пфэщэчыщтэп

ЯтIокIэнэрэ лIэшIэгъум зынахь ин къэмыхъужьыщт тхьамыкIэгъошхоу къыхэхъухьэгъэ Хэгъэгу зэошхом епхыгъэ зэнэкъокъухэр джы къызнэсыгъэм кIуасэхэрэп.

Шъыпкъэр щэчалъэкIэ пфэщэчыщтэп

ЯтIокIэнэрэ лIэшIэгъум зынахь ин къэмыхъужьыщт тхьамыкIэгъошхоу къыхэхъухьэгъэ Хэгъэгу зэошхом епхыгъэ зэнэкъокъухэр джы къызнэсыгъэм кIуасэхэрэп.

ЗишIушIагъэ хэмыкIокIэжьыщт адыгэлI

Уахътэ тешIэ къэс тэ, Адыгэ автоном хэкум ипартийнэ-хъызмэт актив хэтыгъэхэу Бэрзэдж Нухьэ Аслъанчэрые ыкъом Iоф дэзышIагъэхэр, нахь макIэ тэхъу зэпыт. Адыгеим иныбжьыкIэхэм а лъэхъаным фэгъэхьыгъэу ашIэрэр зэрэмакIэр къыдэслъытэзэ мы статьяр къэзгъэхьазырыгъ.

ЗишIушIагъэ хэмыкIокIэжьыщт адыгэлI

Уахътэ тешIэ къэс тэ, Адыгэ автоном хэкум ипартийнэ-хъызмэт актив хэтыгъэхэу Бэрзэдж Нухьэ Аслъанчэрые ыкъом Iоф дэзышIагъэхэр, нахь макIэ тэхъу зэпыт. Адыгеим иныбжьыкIэхэм а лъэхъаным фэгъэхьыгъэу ашIэрэр зэрэмакIэр къыдэслъытэзэ мы статьяр къэзгъэхьазырыгъ.

Режиссер IэпэIас

Нэгъэплъэ Аскэрбый адыгэхэм яхьылIагъэу кино тырехы. ИIофшIагъэхэм цIыфхэр, жъи кIи, афэзэщых, яжэх. Икартинэхэр тарихъым, культурэм, шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэх.

Режиссер IэпэIас

Нэгъэплъэ Аскэрбый адыгэхэм яхьылIагъэу кино тырехы. ИIофшIагъэхэм цIыфхэр, жъи кIи, афэзэщых, яжэх. Икартинэхэр тарихъым, культурэм, шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэх.

ЗэлъашIэрэ орэдыIу

Сэкъурэ Ольгэ Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Ингушетием, Къэрэщэе-Щэрджэсым ыкIи Къыблэ Осетием янароднэ артистк, Темыр Кавказым имызакъоу, адыгэ IэкIыбым щыIэхэми шIу алъэгъу, ренэу къежэх.

ЗэлъашIэрэ орэдыIу

Сэкъурэ Ольгэ Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Ингушетием, Къэрэщэе-Щэрджэсым ыкIи Къыблэ Осетием янароднэ артистк, Темыр Кавказым имызакъоу, адыгэ IэкIыбым щыIэхэми шIу алъэгъу, ренэу къежэх.

Гум нэсэу усэм къеджэ

Пшъэшъэжъыехэм яцIыкIугъом артисткэ хъунэу фаеу бэ къахэкIырэр. Ау Нэхэе Мэрджанэ ар епIолIэн плъэкIыщтэп. ИцIыкIугъом ар спортым — тхэквондом пылъыгъ, республикэм ыцIэкIэ зэнэкъокъушхохэм ахэлэжьэнэу, ащытекIонэу кIэхъопсыщтыгъ.

Гум нэсэу усэм къеджэ

Пшъэшъэжъыехэм яцIыкIугъом артисткэ хъунэу фаеу бэ къахэкIырэр. Ау Нэхэе Мэрджанэ ар епIолIэн плъэкIыщтэп. ИцIыкIугъом ар спортым — тхэквондом пылъыгъ, республикэм ыцIэкIэ зэнэкъокъушхохэм ахэлэжьэнэу, ащытекIонэу кIэхъопсыщтыгъ.

Лъэпкъым фэлажьэ

ИцIыкIугъом Бэрэгъунэ Марианнэ артисткэ хъунэу фэягъ. Пхъэм хэшIыкIыгъэ микрофоным кIапсэр пишIэти, зыкъыдишIызэ орэд къыIощтыгъ. Янэ-ятэхэм янэплъэгъу икIымэ, щагум дэтэу кIэлэцIыкIухэм апашъхьэ орэд къыщиIощтыгъ.

Лъэпкъым фэлажьэ

ИцIыкIугъом Бэрэгъунэ Марианнэ артисткэ хъунэу фэягъ. Пхъэм хэшIыкIыгъэ микрофоным кIапсэр пишIэти, зыкъыдишIызэ орэд къыIощтыгъ. Янэ-ятэхэм янэплъэгъу икIымэ, щагум дэтэу кIэлэцIыкIухэм апашъхьэ орэд къыщиIощтыгъ.

ЛIэшIэгъухэр къызэпичыгъ

Ижъырэ лъэхъанхэм къащегъэжьагъэу шапсыгъэхэм тхьалъэIу ашIын зыхъукIэ Шэхапэ дэт тюльпан чъыгышхом ычIэгъ щызэрэугъоищтыгъэх. Ар тарихъым исаугъэтэу залъытэрэр бэшIагъэ.

ЛIэшIэгъухэр къызэпичыгъ

Ижъырэ лъэхъанхэм къащегъэжьагъэу шапсыгъэхэм тхьалъэIу ашIын зыхъукIэ Шэхапэ дэт тюльпан чъыгышхом ычIэгъ щызэрэугъоищтыгъэх. Ар тарихъым исаугъэтэу залъытэрэр бэшIагъэ.

НЭЙПСЫЕМ ЫIЭХЭР ШIОIЭБЭЛЪАБЭХ

Хъулъфыгъэ горэм инэйпсыягъэ гъунэгъухэми, Iахьылхэми, ныбджэгъухэми ашIэщтыгъэ ыкIи ащ «ТхьацэкIэ» еджэщтыгъэх.

НЭЙПСЫЕМ ЫIЭХЭР ШIОIЭБЭЛЪАБЭХ

Хъулъфыгъэ горэм инэйпсыягъэ гъунэгъухэми, Iахьылхэми, ныбджэгъухэми ашIэщтыгъэ ыкIи ащ «ТхьацэкIэ» еджэщтыгъэх.

ЗЭШЫПХЪУИПЛI

Дунаим зэшыпхъуиплI тет: КIымафэр, Гъатхэр, Гъэмафэр ыкIи Бжыхьэр.

ЗЭШЫПХЪУИПЛI

Дунаим зэшыпхъуиплI тет: КIымафэр, Гъатхэр, Гъэмафэр ыкIи Бжыхьэр.

Пшысэр щыIэныгъэм щыщ

Республикэм инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыным» пшысэм техыгъэу къэгъэлъэгъон гъэшIэгъонхэр кIэлэцIыкIухэм апае зэхещэх. Кащей фэгъэхьыгъэ къэшIыгъор тыгъуасэ Къэралыгъо филармонием щыкIуагъ.

Пшысэр щыIэныгъэм щыщ

Республикэм инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыным» пшысэм техыгъэу къэгъэлъэгъон гъэшIэгъонхэр кIэлэцIыкIухэм апае зэхещэх. Кащей фэгъэхьыгъэ къэшIыгъор тыгъуасэ Къэралыгъо филармонием щыкIуагъ.

Тыжьыныр гъунапкъэп

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ еджапIэ икомандэ Дунэе фестивалэу «Локобол-2017-РЖД-м» ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Тренерхэу Александр Вольвачрэ ыкIи Еутых Руслъанрэ агъэсэрэ кIалэхэр дышъэ медальхэм апэчыжьагъэхэп.

Тыжьыныр гъунапкъэп

Адыгэ Республикэм футболымкIэ икIэлэцIыкIу-ныбжьыкIэ еджапIэ икомандэ Дунэе фестивалэу «Локобол-2017-РЖД-м» ятIонэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. Тренерхэу Александр Вольвачрэ ыкIи Еутых Руслъанрэ агъэсэрэ кIалэхэр дышъэ медальхэм апэчыжьагъэхэп.

Шъачэ нахь зэлъашIэ

Конфедерациехэм я Кубок футболымкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Урысыем щэкIо. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Шъачэ ешIэгъухэр ащызэхащэх.

Шъачэ нахь зэлъашIэ

Конфедерациехэм я Кубок футболымкIэ къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Урысыем щэкIо. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Шъачэ ешIэгъухэр ащызэхащэх.

Мэкъуогъум и 26-м нэс тхылъхэр агъэхьазырыщтых

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ Iофыгъохэр къэмыгъэхъугъэн-хэмкIэ, ахэм къызыдахьыгъэ тхьамыкIагъохэр дэгъэзы-жьыгъэнхэмкIэ ыкIи машIом зыкъемыгъэштэгъэнымкIэ республикэ комиссием тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам. Видеозэпхыныгъэм тетэу зэхащэгъэ Iофтхьабзэм муниципальнэ образованиехэм япащэхэри хэлэжьагъэх.

Мэкъуогъум и 26-м нэс тхылъхэр агъэхьазырыщтых

ОшIэ-дэмышIагъэ зыхэлъ Iофыгъохэр къэмыгъэхъугъэн-хэмкIэ, ахэм къызыдахьыгъэ тхьамыкIагъохэр дэгъэзы-жьыгъэнхэмкIэ ыкIи машIом зыкъемыгъэштэгъэнымкIэ республикэ комиссием тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам. Видеозэпхыныгъэм тетэу зэхащэгъэ Iофтхьабзэм муниципальнэ образованиехэм япащэхэри хэлэжьагъэх.

Адыгэ Республикэм прокурорыкIэ иI

УФ-м и Президент иунашъо диштэу 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум и 17-м Марк Большедворскэр Адыгэ Республикэм ипрокурорэу агъэнэфагъ. ЫпэкIэ ащ Краснодар краим ипрокурор иапэрэ гуадзэу — Шъачэ ипрокурорэу Iоф ышIагъ.

Адыгэ Республикэм прокурорыкIэ иI

УФ-м и Президент иунашъо диштэу 2017-рэ илъэсым мэкъуогъум и 17-м Марк Большедворскэр Адыгэ Республикэм ипрокурорэу агъэнэфагъ. ЫпэкIэ ащ Краснодар краим ипрокурор иапэрэ гуадзэу — Шъачэ ипрокурорэу Iоф ышIагъ.

НэкIмазэр екIыфэ агъэгумэкIыщтхэп

Гъэстыныпхъэу агъэфедэрэм тефэрэ ахъщэр зымытыхэу республикэм щыпсэухэрэм яунэхэр къамыгъэфэбэжьыхэ зэхъум, ахэм ащыщэу чIыфэу ателъыр къэзытыжьынэу фэмыехэм ягазрыкIуапIэхэр паупкIынхэу ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэхэм унашъо ашIыгъагъ. Унэгъо мини 8-у гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыгъэфедэу ау ащ ыуасэ зымытыхэрэм чIыфэу ателъыр сомэ миллион

НэкIмазэр екIыфэ агъэгумэкIыщтхэп

Гъэстыныпхъэу агъэфедэрэм тефэрэ ахъщэр зымытыхэу республикэм щыпсэухэрэм яунэхэр къамыгъэфэбэжьыхэ зэхъум, ахэм ащыщэу чIыфэу ателъыр къэзытыжьынэу фэмыехэм ягазрыкIуапIэхэр паупкIынхэу ООО-у «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм ипащэхэм унашъо ашIыгъагъ. Унэгъо мини 8-у гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зыгъэфедэу ау ащ ыуасэ зымытыхэрэм чIыфэу ателъыр сомэ миллион

Гъэмэфэ «еджапIэхэр»

Естественнэ-хьисап республикэ еджапIэм гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо мазэхэм атефэу илъэс заулэ хъугъэу Гъэмэфэ «еджапIэхэр» къызэIуехых.

Гъэмэфэ «еджапIэхэр»

Естественнэ-хьисап республикэ еджапIэм гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо мазэхэм атефэу илъэс заулэ хъугъэу Гъэмэфэ «еджапIэхэр» къызэIуехых.

Адыгэ Республикэм иабитуриентхэм апай

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат кIэщакIо фэхъуи, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Урысые Федерацием и Правительствэ къепхыгъэ финанс университетыр» зыфиIорэмрэ зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ.

Адыгэ Республикэм иабитуриентхэм апай

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат кIэщакIо фэхъуи, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ апшъэрэ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ федеральнэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Урысые Федерацием и Правительствэ къепхыгъэ финанс университетыр» зыфиIорэмрэ зэдэлэжьэныгъэм фэгъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ.