КЪЭБАРЫКlЭХЭР

ЦIыфхэмкIэ Iэзэгъунэу

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр Санкт-Петербург ипредприятиеу «Герофарм» щыIагъ, Iэзэгъу уц­хэр цIыфхэм зэраIэкIагъахьэхэрэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ зэхэсыгъор мыщ щызэрищагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

ЦIыфхэмкIэ Iэзэгъунэу

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиныр Санкт-Петербург ипредприятиеу «Герофарм» щыIагъ, Iэзэгъу уц­хэр цIыфхэм зэраIэкIагъахьэхэрэм епхыгъэ IофыгъохэмкIэ зэхэсыгъор мыщ щызэрищагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Гъунапкъэ имыIэу мэусэ

ЩыIэныгъэр зэрэлъыкIуатэрэм улъыплъэным фэшI цIыфым IофшIагъэу иIэм уасэ фэпшIын фае. Урысыем, Адыге­им, Къэ­рэ­щэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIу­хьаф­ты­ныр къы­зы­фа­гъэ­шъо­шэгъэ Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ехъулIэу тыIукIагъ.

Гъунапкъэ имыIэу мэусэ

ЩыIэныгъэр зэрэлъыкIуатэрэм улъыплъэным фэшI цIыфым IофшIагъэу иIэм уасэ фэпшIын фае. Урысыем, Адыге­им, Къэ­рэ­щэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIу­хьаф­ты­ныр къы­зы­фа­гъэ­шъо­шэгъэ Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэм ехъулIэу тыIукIагъ.

ЯгумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет Адыгэ Республикэр къыщызыгъэлъэгъорэ Олег Селезневым куль­­турэм и Унэу поселкэу Тульскэм дэтым гумэкIыгъо зиIэ цIыфхэр тыгъуасэ щыригъэблэгъагъэх.

ЯгумэкIыгъохэм защигъэгъозагъ

УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет Адыгэ Республикэр къыщызыгъэлъэгъорэ Олег Селезневым куль­­турэм и Унэу поселкэу Тульскэм дэтым гумэкIыгъо зиIэ цIыфхэр тыгъуасэ щыригъэблэгъагъэх.

ХъызмэтшIапIэхэм нэIуасэ зафешIы

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу джырэблагъэ агъэнэфэгъэ Владимир Свеженец мы отраслэм щылажьэхэрэ хъыз­мэтшIапIэхэм нэIуасэ зафешIы.

ХъызмэтшIапIэхэм нэIуасэ зафешIы

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу джырэблагъэ агъэнэфэгъэ Владимир Свеженец мы отраслэм щылажьэхэрэ хъыз­мэтшIапIэхэм нэIуасэ зафешIы.

Анахь дэгъухэр къыхагъэщыгъэх

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт социальнэ рекламэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу «Щынэгъончъэ гъо­гу­хэр» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх, текIоныгъэр къэзыхьыгъэ ныбжьыкIэхэр Правительствэм и Унэ ща­гъэшIуагъэх.

Анахь дэгъухэр къыхагъэщыгъэх

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэным фэIорышIэщт социальнэ рекламэм фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъоу «Щынэгъончъэ гъо­гу­хэр» зыфиIорэм изэфэхьысыжьхэр къэнэфагъэх, текIоныгъэр къэзыхьыгъэ ныбжьыкIэхэр Правительствэм и Унэ ща­гъэшIуагъэх.

ШэкIогъум и 18-р — гъогухэм атехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь маф

Тыгу къеох, тафэшъыгъо КъышъуаIорэм шъуедэIу: Гъогум шъущысакъ! «Шъумыбыб», шъумыгуI, ГухэкIым ипчъэ къызыфишIыкIэ, Къэгъазэ шъуиIэжьэп…

ШэкIогъум и 18-р — гъогухэм атехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь маф

Тыгу къеох, тафэшъыгъо КъышъуаIорэм шъуедэIу: Гъогум шъущысакъ! «Шъумыбыб», шъумыгуI, ГухэкIым ипчъэ къызыфишIыкIэ, Къэгъазэ шъуиIэжьэп…

Инспектор шъхьаIэр аIукIагъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, гъогухэм атехъухьэхэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь мафэ ипэгъокIэу Адыгеим гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо инспектор шъхьаIэу Александр Курпас илъэс къэс студентхэм аIокIэ. Мыгъэ ар Мыекъопэ индустриальнэ техникумым щыIагъ. Инспектор шъхьаIэм игъусагъэх динлэжьхэр ыкIи тхьамыкIагъо къызхэкIыгъэ хъугъэ-шIагъэхэм ямедицинэкIэ Адыгэ

Инспектор шъхьаIэр аIукIагъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, гъогухэм атехъухьэхэрэ хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIуадэхэрэм я Дунэе шIэжь мафэ ипэгъокIэу Адыгеим гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ и Къэралыгъо инспектор шъхьаIэу Александр Курпас илъэс къэс студентхэм аIокIэ. Мыгъэ ар Мыекъопэ индустриальнэ техникумым щыIагъ. Инспектор шъхьаIэм игъусагъэх динлэжьхэр ыкIи тхьамыкIагъо къызхэкIыгъэ хъугъэ-шIагъэхэм ямедицинэкIэ Адыгэ

Зэнэкъокъур шIэжьым фэгъэхьыгъ

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу самбэмкIэ Тэхъутэмыкъое районым щыкIуагъ.

Зэнэкъокъур шIэжьым фэгъэхьыгъ

Гъогу хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIодагъэхэм яшIэжь фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу самбэмкIэ Тэхъутэмыкъое районым щыкIуагъ.

Тлъэгъугъэм тыгу къыIэтыгъ

Тхыдэхэу, пшысэхэу, тари­хъэу ицIыкIугъом зэхихыгъэхэм, еджапIэхэм къачIихыгъэхэ шIэныгъэхэм, тхылъхэу зэджагъэмэ къадихыгъэхэу, нэужым игъэшIэ гъогу щилъэгъухэрэм къахихырэ гупшысэ куухэу жабзэм къымыхьыхэрэр ыгукIэ ыхъэхэзэ Абрэдж Гощэфыжь ышъэгъэ дунаир ыIэшъхьитIукIэ дэхэ дэдэу зэпиблэжьыгъ. Мы «Iэ­пэблэгъэ» шIыкIэм тетэу Гощэфыжь ышIыгъэхэм зэ атеплъэ­гъэ цIыфым ренэу

Тлъэгъугъэм тыгу къыIэтыгъ

Тхыдэхэу, пшысэхэу, тари­хъэу ицIыкIугъом зэхихыгъэхэм, еджапIэхэм къачIихыгъэхэ шIэныгъэхэм, тхылъхэу зэджагъэмэ къадихыгъэхэу, нэужым игъэшIэ гъогу щилъэгъухэрэм къахихырэ гупшысэ куухэу жабзэм къымыхьыхэрэр ыгукIэ ыхъэхэзэ Абрэдж Гощэфыжь ышъэгъэ дунаир ыIэшъхьитIукIэ дэхэ дэдэу зэпиблэжьыгъ. Мы «Iэ­пэблэгъэ» шIыкIэм тетэу Гощэфыжь ышIыгъэхэм зэ атеплъэ­гъэ цIыфым ренэу

ЛIыхъужъым щысэ тырахы

НыбжьыкIэхэр яхэгъэгу фэшъыпкъэхэу, тарихъыр агъэлъапIэу пIугъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым гъэшIэгъонэу щэкIох.

ЛIыхъужъым щысэ тырахы

НыбжьыкIэхэр яхэгъэгу фэшъыпкъэхэу, тарихъыр агъэлъапIэу пIугъэнхэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым гъэшIэгъонэу щэкIох.

ИгъэкIотыгъэу щагъэмэфэкIыгъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ, хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс культурэ-гъэсэ­ныгъэ Iофтхьабзэу «Искусствэхэм ячэщ» («Ночь искусств») зыфиIорэр щызэхащэ.

ИгъэкIотыгъэу щагъэмэфэкIыгъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ, хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс культурэ-гъэсэ­ныгъэ Iофтхьабзэу «Искусствэхэм ячэщ» («Ночь искусств») зыфиIорэр щызэхащэ.

Диплом нэпцIыкIэ Iоф ышIагъ

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яорганхэм хэбзэгъэуцугъэм къыгъэна­фэхэрэ гъунапкъэхэр зэращагъэцакIэхэрэр Мыекъуапэ ипрокуратурэ ыуплъэкIугъ.

Диплом нэпцIыкIэ Iоф ышIагъ

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэм яорганхэм хэбзэгъэуцугъэм къыгъэна­фэхэрэ гъунапкъэхэр зэращагъэцакIэхэрэр Мыекъуапэ ипрокуратурэ ыуплъэкIугъ.

Сайти 5-мэ яIофшIэн зэфашIыгъ

Мыекъуапэ ипрокуратурэ къыхигъэщыгъэ сайти 5-у наркотик пкъы­гъохэр зыщащэхэрэм афэгъэхьыгъэу къэлэ хьыкумым зыфигъэзагъ.

Сайти 5-мэ яIофшIэн зэфашIыгъ

Мыекъуапэ ипрокуратурэ къыхигъэщыгъэ сайти 5-у наркотик пкъы­гъохэр зыщащэхэрэм афэгъэхьыгъэу къэлэ хьыкумым зыфигъэзагъ.

Адыгеир хэлажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо театрэхэр «Пшызэ театральнэр – 2018-рэ» зыфиIорэм хэлэжьэщтых. ШэкIогъум и 15-м я XVI-рэ шъолъыр фестивалыр Краснодар къыщызэIуахыгъ.

Адыгеир хэлажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо театрэхэр «Пшызэ театральнэр – 2018-рэ» зыфиIорэм хэлэжьэщтых. ШэкIогъум и 15-м я XVI-рэ шъолъыр фестивалыр Краснодар къыщызэIуахыгъ.

Рузанэ тибыракъ егъэбыбатэ

Дунаим иныбжьыкIэхэм каратэмкIэ язэнэкъокъу Казахстан щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу ЕхъулIэ Рузанэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Рузанэ тибыракъ егъэбыбатэ

Дунаим иныбжьыкIэхэм каратэмкIэ язэнэкъокъу Казахстан щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу ЕхъулIэ Рузанэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

НахьышIухэм ахалъытагъ

ЦIыфхэм зызыщаплъыхьан ыкIи зызыщагъэпсэфын алъэкIыщт чIыпIэхэр зиIэ шъолъырхэр зызэрагъапшэхэм, Адыгеир нахь тегъэпсыхьагъэу къыхахыгъэ 12-м ахэфагъ.

НахьышIухэм ахалъытагъ

ЦIыфхэм зызыщаплъыхьан ыкIи зызыщагъэпсэфын алъэкIыщт чIыпIэхэр зиIэ шъолъырхэр зызэрагъапшэхэм, Адыгеир нахь тегъэпсыхьагъэу къыхахыгъэ 12-м ахэфагъ.

Нэхэе Аслъан тыфэгушIо!

Сыд фэдизэу цIыфыр цIэры­Iоми, ар къызыхъугъэ мафэм ихэгъэунэфыкIынрэ ащ епхыгъэ фэIо-фашIэхэм язэшIохынрэ къагъэлъагъорэр сэнаущыгъэу а цIыфым хэлъым, Iофышхоу ыгъэцакIэрэм япэсыгъэ уасэ зэрэфашIырэм изакъоп, лъэпкъым зэрэпсаоу игушъхьэлэжь баиныгъэ, икультурэ ихэхъоныгъэ уегупшысэнымкIи ушъхьагъу дэгъу ар мэхъу. Ащ фэдэ цIыфым итворческэ IофшIэн лъэпкъэу

Нэхэе Аслъан тыфэгушIо!

Сыд фэдизэу цIыфыр цIэры­Iоми, ар къызыхъугъэ мафэм ихэгъэунэфыкIынрэ ащ епхыгъэ фэIо-фашIэхэм язэшIохынрэ къагъэлъагъорэр сэнаущыгъэу а цIыфым хэлъым, Iофышхоу ыгъэцакIэрэм япэсыгъэ уасэ зэрэфашIырэм изакъоп, лъэпкъым зэрэпсаоу игушъхьэлэжь баиныгъэ, икультурэ ихэхъоныгъэ уегупшысэнымкIи ушъхьагъу дэгъу ар мэхъу. Ащ фэдэ цIыфым итворческэ IофшIэн лъэпкъэу

ШIухьафтын лъапIэ къаритыгъ

Тиреспубликэ джырэблагъэ щыIэгъэ хьакIэу, модэм дунаимкIэ ианалитикэу, модэм иин­дустрие и Лъэпкъ академие зэхэзыщагъэу Александр Хилькевич зыфэдэ къэмыхъугъэ ижъырэ тхылъ лъапIэ Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым шIухьафтынэу къыритыгъ.

ШIухьафтын лъапIэ къаритыгъ

Тиреспубликэ джырэблагъэ щыIэгъэ хьакIэу, модэм дунаимкIэ ианалитикэу, модэм иин­дустрие и Лъэпкъ академие зэхэзыщагъэу Александр Хилькевич зыфэдэ къэмыхъугъэ ижъырэ тхылъ лъапIэ Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым шIухьафтынэу къыритыгъ.

Къихьащт илъэсми лъагъэкIотэщт

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэм ягъэцэкIэжьынрэ нэбгырэ ­ми­ным ехъу зыдэс псэупIэхэм язэтегъэпсыхьанрэ афэIорышIэрэ про­граммэхэм япхырыщын 2019-рэ илъэсми лъагъэкIотэщт.

Къихьащт илъэсми лъагъэкIотэщт

Фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ящагухэм ягъэцэкIэжьынрэ нэбгырэ ­ми­ным ехъу зыдэс псэупIэхэм язэтегъэпсыхьанрэ афэIорышIэрэ про­граммэхэм япхырыщын 2019-рэ илъэсми лъагъэкIотэщт.

Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм къахэщыгъ

ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм щеджэрэ Алина Яроваяр «Урысыем италант ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум илауреат хъугъэ. Едзыгъоу «живопись» зыфиIорэмкIэ текIоныгъэр ащ къыдихыгъ. СурэтшIыныр зикIэсэ пшъэшъэ нэгушIор «Адыгэ макъэм» иредакцие ихьакIагъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм къахэщыгъ

ИскусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм щеджэрэ Алина Яроваяр «Урысыем италант ныбжьыкIэхэр» зыфиIорэ зэнэкъокъум илауреат хъугъэ. Едзыгъоу «живопись» зыфиIорэмкIэ текIоныгъэр ащ къыдихыгъ. СурэтшIыныр зикIэсэ пшъэшъэ нэгушIор «Адыгэ макъэм» иредакцие ихьакIагъ.

Нахьыбэу къафатIупщыщт

Къихьащт илъэсым ибюджет республикэм ипащэхэм агъэнафэу, депутатхэм ар аштэ зэхъум къыхагъэщыгъэр социальнэ лъэныкъом ар нахь фэгъэзагъэу зэрэщытыщтыр ары.

Нахьыбэу къафатIупщыщт

Къихьащт илъэсым ибюджет республикэм ипащэхэм агъэнафэу, депутатхэм ар аштэ зэхъум къыхагъэщыгъэр социальнэ лъэныкъом ар нахь фэгъэзагъэу зэрэщытыщтыр ары.

ЦIыфитIу – зы гъашIэ

Бастэ зэшъхьэгъусэхэу Батмызэрэ Дэхэ­нэфрэ Мыекъуапэ зыщыпсэухэрэр бэшIагъэ. ХыIушъо Шапсыгъэм къыщыхъугъэх, ныбжьыкIэхэу унагъо ашIагъ, ягушIуагъуи ягукIаий зэдагощыхэзэ ягъэшIэ гъогу къакIугъ. Ар гъогу кIэкуагъэп, Батмызэрэ Дэхэнэфрэ зы­зэгъусэхэр илъэс 50 зэрэхъугъэм фэшI бэмышIэу «дышъэ» джэгу афашIыгъ.

ЦIыфитIу – зы гъашIэ

Бастэ зэшъхьэгъусэхэу Батмызэрэ Дэхэ­нэфрэ Мыекъуапэ зыщыпсэухэрэр бэшIагъэ. ХыIушъо Шапсыгъэм къыщыхъугъэх, ныбжьыкIэхэу унагъо ашIагъ, ягушIуагъуи ягукIаий зэдагощыхэзэ ягъэшIэ гъогу къакIугъ. Ар гъогу кIэкуагъэп, Батмызэрэ Дэхэнэфрэ зы­зэгъусэхэр илъэс 50 зэрэхъугъэм фэшI бэмышIэу «дышъэ» джэгу афашIыгъ.

Непэ имэфэкI

Урысыем самбэ бэнакIэм щыфагъасэхэу заублагъэр илъэс 80 мэхъу. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ­хэр Адыгэ Республикэм непэ щыкIощтых.

Непэ имэфэкI

Урысыем самбэ бэнакIэм щыфагъасэхэу заублагъэр илъэс 80 мэхъу. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ­хэр Адыгэ Республикэм непэ щыкIощтых.

Ятфэнэрэу къыхьыгъ

Ушу саньдамкIэ Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр, хэгъэгум иныбжьы­кIэ­хэм язэнэкъокъу Москва щыкIуагъэх. Адыгеим испортсменхэм ахэм медали 3 къащахьыгъ.

Ятфэнэрэу къыхьыгъ

Ушу саньдамкIэ Урысыем и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр, хэгъэгум иныбжьы­кIэ­хэм язэнэкъокъу Москва щыкIуагъэх. Адыгеим испортсменхэм ахэм медали 3 къащахьыгъ.

КъулыкъушIэхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ щы­Iа­гъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

КъулыкъушIэхэм афэгушIуагъ

Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ икъулыкъухэм яIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ щы­Iа­гъэм хэлэжьагъ ыкIи зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.