КЪЭБАРЫКlЭХЭР

ЗэгурыIохэу Iоф зэдашIэщт

Нахьыжъхэм я Советэу республикэм щызэхащагъэмрэ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитетрэ тыгъуасэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, депутатхэм ыкIи министрэхэм ащыщхэр, лъэпкъ общественнэ

ЗэгурыIохэу Iоф зэдашIэщт

Нахьыжъхэм я Советэу республикэм щызэхащагъэмрэ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитетрэ тыгъуасэ зэдыряIэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, депутатхэм ыкIи министрэхэм ащыщхэр, лъэпкъ общественнэ

ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къаухъумэх

2016-рэ илъэсым уголовнэ, гражданскэ ыкIи арбитражнэ Iоф анахь инхэу Адыгэ Республикэм ихьыкумхэм зэхафыгъэхэм афэгъэхьыгъэ брифинг джырэблагъэ Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ щыкIуагъ.

ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къаухъумэх

2016-рэ илъэсым уголовнэ, гражданскэ ыкIи арбитражнэ Iоф анахь инхэу Адыгэ Республикэм ихьыкумхэм зэхафыгъэхэм афэгъэхьыгъэ брифинг джырэблагъэ Адыгэ Республикэм и Прокуратурэ щыкIуагъ.

Алексей Любцовыр Адыгеим щыIагъ

Тыгъуасэ, гъэтхапэм и 23-м, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэм ыцIэкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ кураторэу, «Дунэе ныбжьыкIэ гупчэм» игенеральнэ пащэу Алексей Любцовыр Адыгеим щыIагъ.

Алексей Любцовыр Адыгеим щыIагъ

Тыгъуасэ, гъэтхапэм и 23-м, ныбжьыкIэ IофхэмкIэ Федеральнэ агентствэм ыцIэкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ кураторэу, «Дунэе ныбжьыкIэ гупчэм» игенеральнэ пащэу Алексей Любцовыр Адыгеим щыIагъ.

Узыгъэгъозэрэ IофтхьэбзэшIу

АР-м и Къэралыгъо автоинспекторхэм нэфынэ къэзытырэ пкъыгъохэр зэрэбгъэфедэщт шIыкIэхэр кIэлэцIыкIухэм ыкIи ахэм янэ-ятэхэм къафаIотагъэх.

Узыгъэгъозэрэ IофтхьэбзэшIу

АР-м и Къэралыгъо автоинспекторхэм нэфынэ къэзытырэ пкъыгъохэр зэрэбгъэфедэщт шIыкIэхэр кIэлэцIыкIухэм ыкIи ахэм янэ-ятэхэм къафаIотагъэх.

Бзылъфыгъэм зыпилъэжьыгъ

Илъэс 47-рэ зыныбжь бзылъфыгъэу зихьадэ Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 22-м испорт площадкэ дэжь къыщагъотыгъэм епхыгъэ зэхэфын IофшIэнхэр Адыгэ Республикэм и Следственнэ гъэIорышIапIэ мы мафэхэм зэрехьэх.

Бзылъфыгъэм зыпилъэжьыгъ

Илъэс 47-рэ зыныбжь бзылъфыгъэу зихьадэ Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 22-м испорт площадкэ дэжь къыщагъотыгъэм епхыгъэ зэхэфын IофшIэнхэр Адыгэ Республикэм и Следственнэ гъэIорышIапIэ мы мафэхэм зэрехьэх.

Лъэпкъым фэкIорэ лъэIу

СыкъызытегущыIэщт Iофыгъор тицIыф лъэпкъ къырыкIуагъэхэм анахь тхьамыкIагъу — лъэпкъыбзэр зэрэкIодырэр ары. Непэ адыгэ лъэпкъым ыбзэ урысыбзэм хэкIуадэ, ащ икъу фэдизэу тыземыгупшысэу, хэкIыпIэ къызыфэтымыгъотыкIэ, адыгабзэ тIумылъэу тыкъызэрэнэщтым ищынагъо тшъхьащыт.

Лъэпкъым фэкIорэ лъэIу

СыкъызытегущыIэщт Iофыгъор тицIыф лъэпкъ къырыкIуагъэхэм анахь тхьамыкIагъу — лъэпкъыбзэр зэрэкIодырэр ары. Непэ адыгэ лъэпкъым ыбзэ урысыбзэм хэкIуадэ, ащ икъу фэдизэу тыземыгупшысэу, хэкIыпIэ къызыфэтымыгъотыкIэ, адыгабзэ тIумылъэу тыкъызэрэнэщтым ищынагъо тшъхьащыт.

Тыбзэ тэжъугъэгъэлъапIэ

ЦIыфыр дунаим къызытехъокIэ, ыбзи къыдэхъу. Ны-дэлъфыбзэр лъэпкъэу укъызыхэкIыгъэм ыбз, ылъ, икультур, ылъапс. Ащ лъэпкъым къыхэкIыгъэм уасэ фишIыным пае ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу бзэм иIэшIугъэ, идэхагъэ гурыбгъэIон фае. Зыбзэ тэрэзэу зымыгъэфедэу, ар дэдзых зышIырэм ащ идэхагъэ, илъэпIагъэ къыгурыIощтэп.

Тыбзэ тэжъугъэгъэлъапIэ

ЦIыфыр дунаим къызытехъокIэ, ыбзи къыдэхъу. Ны-дэлъфыбзэр лъэпкъэу укъызыхэкIыгъэм ыбз, ылъ, икультур, ылъапс. Ащ лъэпкъым къыхэкIыгъэм уасэ фишIыным пае ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу бзэм иIэшIугъэ, идэхагъэ гурыбгъэIон фае. Зыбзэ тэрэзэу зымыгъэфедэу, ар дэдзых зышIырэм ащ идэхагъэ, илъэпIагъэ къыгурыIощтэп.

Яухьазырыныгъэ ауплъэкIугъ

Адыгэ къэралыгъо универси-тетым физкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ и Институт исту-дентхэм педагогическэ прак-тикэ щахьынэу бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм епхыгъэ дзэ-патриот клубэу «Вертикаль» зыфиIорэр площадкэу къыхахыгъ.

Яухьазырыныгъэ ауплъэкIугъ

Адыгэ къэралыгъо универси-тетым физкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ и Институт исту-дентхэм педагогическэ прак-тикэ щахьынэу бзэджэшIагъэ зезыхьагъэхэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм епхыгъэ дзэ-патриот клубэу «Вертикаль» зыфиIорэр площадкэу къыхахыгъ.

Макъэр тамэм еIэты

ЩыIэныгъэр зэптыгъэ сэнэхьатым урыгушхон фаеу зылъытэхэрэм къэбар гъэшIэгъонэу къыпфаIотэн алъэкIыщтыр макIэп. ОрэдыIо цIэрыIохэу Жэнэ

Макъэр тамэм еIэты

ЩыIэныгъэр зэптыгъэ сэнэхьатым урыгушхон фаеу зылъытэхэрэм къэбар гъэшIэгъонэу къыпфаIотэн алъэкIыщтыр макIэп. ОрэдыIо цIэрыIохэу Жэнэ

Хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэр ауплъэкIугъ

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэр ауплъэкIугъ

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Чылэпхъэ ыкIи чIыгъэшIу нэпцIхэм шъуафэсакъ

Мы аужырэ илъэсхэм губгъо IофшIэнхэм ялъэхъан чылапхъэхэр зыщапхъыщтхэ, чIыгъэшIухэр зыщыхалъхьащтхэ уахътэм ехъулIэу бзэджашIэхэм мы лъэныкъомкIэ тхьагъэпцIыгъэ зэрахьэу къежьэх.

Чылэпхъэ ыкIи чIыгъэшIу нэпцIхэм шъуафэсакъ

Мы аужырэ илъэсхэм губгъо IофшIэнхэм ялъэхъан чылапхъэхэр зыщапхъыщтхэ, чIыгъэшIухэр зыщыхалъхьащтхэ уахътэм ехъулIэу бзэджашIэхэм мы лъэныкъомкIэ тхьагъэпцIыгъэ зэрахьэу къежьэх.

«ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэхищэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиныр, республикэм икъэлэ шъхьаIэ икъулыкъу зэфэшъхьафхэм ыкIи псэупIэ инспекцием япащэхэр, гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэхэр. Мыекъуапэ щыпсэурэ Наталья Комиссаровам зыкъызэрафигъэзэгъэ Iофыгъохэм ахэр ахэплъагъэх.

«ЦIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаI»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэхищэгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиныр, республикэм икъэлэ шъхьаIэ икъулыкъу зэфэшъхьафхэм ыкIи псэупIэ инспекцием япащэхэр, гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэхэр. Мыекъуапэ щыпсэурэ Наталья Комиссаровам зыкъызэрафигъэзэгъэ Iофыгъохэм ахэр ахэплъагъэх.

Тызфэсакъыжьмэ, зыщытыухъумэн тлъэкIыщт

Жъэгъэузым пэуцужьыгъэнымкIэ Адыгэ республикэ клиническэ диспансерым зэхищэгъэ акциеу «Белая ромашка» зыфиIорэр мы мафэхэм Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэм щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м медицинэ профилактикэмкIэ и Гупчэ иIофышIэхэр.

Тызфэсакъыжьмэ, зыщытыухъумэн тлъэкIыщт

Жъэгъэузым пэуцужьыгъэнымкIэ Адыгэ республикэ клиническэ диспансерым зэхищэгъэ акциеу «Белая ромашка» зыфиIорэр мы мафэхэм Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэм щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м медицинэ профилактикэмкIэ и Гупчэ иIофышIэхэр.

ЗыкIыныгъэр узым пэшIуекIощт

«Задержи дыхание» зыфиIорэ шIушIэ Iофтхьабзэм изэхэщакIохэр мы мафэхэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыIагъэх. Мые-къопэ медицинэ колледжым щеджэрэ студентхэм заIуагъэкIагъ, гущыIэгъу афэхъугъэх.

ЗыкIыныгъэр узым пэшIуекIощт

«Задержи дыхание» зыфиIорэ шIушIэ Iофтхьабзэм изэхэщакIохэр мы мафэхэм республикэм икъэлэ шъхьаIэ щыIагъэх. Мые-къопэ медицинэ колледжым щеджэрэ студентхэм заIуагъэкIагъ, гущыIэгъу афэхъугъэх.

Анахь кIэлэпIу дэгъур

Адыгэкъалэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIитф дэт. Ахэм анахь кIэлэпIу дэгъоу ащылажьэрэр зэгъэшIэгъэным фэшI мыщ илъэс къэс зэнэкъокъухэр щызэхащэх.

Анахь кIэлэпIу дэгъур

Адыгэкъалэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIитф дэт. Ахэм анахь кIэлэпIу дэгъоу ащылажьэрэр зэгъэшIэгъэным фэшI мыщ илъэс къэс зэнэкъокъухэр щызэхащэх.

Сомэ миллиони 10 атыгъугъ

БзэджэшIэ зэхэт купхэу Айдамир Аликберовым, Марина Романовам ыкIи ахэм япащэу Виталий Тулайкиным алъэныкъокIэ Мыекъуапэ ипрокуратурэ уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

Сомэ миллиони 10 атыгъугъ

БзэджэшIэ зэхэт купхэу Айдамир Аликберовым, Марина Романовам ыкIи ахэм япащэу Виталий Тулайкиным алъэныкъокIэ Мыекъуапэ ипрокуратурэ уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

ХэкIитэкъупIэ хъугъэ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ 2017-рэ илъэсыр экологием и Илъэсэу агъэнэфагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу тичIыопс икъэухъумэн фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр республикэм щызэхащэх, шIыхьафхэр ашIых.

ХэкIитэкъупIэ хъугъэ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным иунашъокIэ 2017-рэ илъэсыр экологием и Илъэсэу агъэнэфагъ. Ащ къыдыхэлъытагъэу тичIыопс икъэухъумэн фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр республикэм щызэхащэх, шIыхьафхэр ашIых.

ШIум зыфэзыкъудыирэ къуадж

Непэ къызэрэднэсыжьыгъэмкIэ, Къунчыкъопщым икъуаджэ Пщыщэ икъежьапIэ иджабгъу нэпкъ тетыгъ. ХъункIэкIо, техэкIо зэо-банэхэм чIыпIэ рамыгъэсэу джы зыдэщысым къэтIысыфэхэ къуаджэр 7 кощыгъэу ары зэрагъэунэфырэр. Къунчыкъопщым текIыгъэу анахьэу зыцIэ раIоу тарихъым хэхьагъэр Къунчыкъокъо Пщымаф. Мыр лIы акъылышIоу, шэнышIоу, шъыпкъэныгъэ зыхэлъэу, гулъытэшхо чIыопсым къызыхилъхьэгъэ

ШIум зыфэзыкъудыирэ къуадж

Непэ къызэрэднэсыжьыгъэмкIэ, Къунчыкъопщым икъуаджэ Пщыщэ икъежьапIэ иджабгъу нэпкъ тетыгъ. ХъункIэкIо, техэкIо зэо-банэхэм чIыпIэ рамыгъэсэу джы зыдэщысым къэтIысыфэхэ къуаджэр 7 кощыгъэу ары зэрагъэунэфырэр. Къунчыкъопщым текIыгъэу анахьэу зыцIэ раIоу тарихъым хэхьагъэр Къунчыкъокъо Пщымаф. Мыр лIы акъылышIоу, шэнышIоу, шъыпкъэныгъэ зыхэлъэу, гулъытэшхо чIыопсым къызыхилъхьэгъэ

Зэфэхьысыжьхэр мурадхэм япхыгъэх

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Къэралыгъо филармонием щыкIогъэ зэхахьэм зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх. 2017-рэ илъэсым телъытэгъэ пшъэрылъхэр зэрагъэцэкIэщтхэм, нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

Зэфэхьысыжьхэр мурадхэм япхыгъэх

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ иIагъ. Къэралыгъо филармонием щыкIогъэ зэхахьэм зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх. 2017-рэ илъэсым телъытэгъэ пшъэрылъхэр зэрагъэцэкIэщтхэм, нэмыкIхэм атегущыIагъэх.

Лъэпкъхэр зэфещэх

«ИлъэсыкIэ мэфэкI» зыфиIорэ зэхахьэр республикэм и Лъэпкъ музей гъэтхапэм и 21-м щыкIуагъ. Мыекъуапэ щыпсэурэмэ ямызакъоу, республикэм икъуаджэхэм къарыкIыгъэхэр мэфэкIым хэлэжьагъэх.

Лъэпкъхэр зэфещэх

«ИлъэсыкIэ мэфэкI» зыфиIорэ зэхахьэр республикэм и Лъэпкъ музей гъэтхапэм и 21-м щыкIуагъ. Мыекъуапэ щыпсэурэмэ ямызакъоу, республикэм икъуаджэхэм къарыкIыгъэхэр мэфэкIым хэлэжьагъэх.

ЯIофшIагъэ тарихъым къыхэнэжьыгъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр (Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэр) зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу «Адыгеим ипарламентаризмэ итарихъ ыкIи непэрэ уахътэр» зыфиIорэ Iэнэ хъураер тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

ЯIофшIагъэ тарихъым къыхэнэжьыгъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр (Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэр) зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу «Адыгеим ипарламентаризмэ итарихъ ыкIи непэрэ уахътэр» зыфиIорэ Iэнэ хъураер тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Щынэгъончъэу зекIонхэу къяджагъэх

Гъэтхэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм икъэсыгъом Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэхэмрэ кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ АР-м и Уполномоченнэу Алексей Ивашинымрэ республикэм ит еджапIэхэм, гурыт ыкIи ублэпIэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм заIуагъэкIагъ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр джыри зэ агу къагъэкIыжьыгъэх.

Щынэгъончъэу зекIонхэу къяджагъэх

Гъэтхэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм икъэсыгъом Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэхэмрэ кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ АР-м и Уполномоченнэу Алексей Ивашинымрэ республикэм ит еджапIэхэм, гурыт ыкIи ублэпIэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм заIуагъэкIагъ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр джыри зэ агу къагъэкIыжьыгъэх.

Тарихъым иIотакIох

Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъэу Адыгеим исурэтышIхэм яIофшIагъэ икъэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Къэралыгъо Iофтхьабзэу 2014 — 2018-рэ илъэсхэм культурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным зэхахьэр епхыгъ.

Тарихъым иIотакIох

Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъэу Адыгеим исурэтышIхэм яIофшIагъэ икъэгъэлъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Къэралыгъо Iофтхьабзэу 2014 — 2018-рэ илъэсхэм культурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным зэхахьэр епхыгъ.

Тилъэпкъэгъухэм яIофыгъохэм атегущыIагъэх

Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм IэпыIэгъу афэхъугъэным пае зэхащэгъэ Комиссием изычэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровым.

Тилъэпкъэгъухэм яIофыгъохэм атегущыIагъэх

Сирием къикIыжьыгъэ тилъэпкъэгъухэм IэпыIэгъу афэхъугъэным пае зэхащэгъэ Комиссием изычэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ. Ар зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владислав Федоровым.

Юридическэ IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм апай

Экологием и Илъэс къыдыхэлъытагъэу, Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу гъэтхапэм и 24-м цIыфхэм пкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу аратыщт.

Юридическэ IэпыIэгъу зищыкIагъэхэм апай

Экологием и Илъэс къыдыхэлъытагъэу, Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу гъэтхапэм и 24-м цIыфхэм пкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъу аратыщт.