КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Бзэр, шэн-хабзэхэр типытапIэх

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия XX-рэ Зэфэс щылэ мазэм и 25-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Адыгеим ялIыкIохэр Зэфэсым хэлэжьагъэх.

Бзэр, шэн-хабзэхэр типытапIэх

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия XX-рэ Зэфэс щылэ мазэм и 25-м Мыекъуапэ щыкIуагъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэм, Адыгеим ялIыкIохэр Зэфэсым хэлэжьагъэх.

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн анахь шъхьаI

АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэр зыхэлэжьагъэхэ зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн анахь шъхьаI

АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр ыкIи муниципальнэ образованиехэм япащэхэр зыхэлэжьагъэхэ зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ШIэжьыр орэмыкIод

Ленинград блокадэр зытырахыжьыгъэр илъэс 76-рэ зэрэхъугъэм ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Мыекъуапэ щыпсэухэрэ Иван Дзюбэрэ блокаднэ Ленинград дэсыгъэ Вячеслав Стеблевымрэ тыгъуасэ яхьэкIагъ.

ШIэжьыр орэмыкIод

Ленинград блокадэр зытырахыжьыгъэр илъэс 76-рэ зэрэхъугъэм ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Хэгъэгу зэошхом иветеранэу Мыекъуапэ щыпсэухэрэ Иван Дзюбэрэ блокаднэ Ленинград дэсыгъэ Вячеслав Стеблевымрэ тыгъуасэ яхьэкIагъ.

Спортсменхэр агъэшIуагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат дзюдомкIэ республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэм ыкIи тренерхэм тыгъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

Спортсменхэр агъэшIуагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат дзюдомкIэ республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэм ыкIи тренерхэм тыгъуасэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

IэкIыбым агъакIорэр нахьыбэ хъунэу

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр Лъэпкъ проектхэу кIэщакIо зыфэхъугъэхэм ащыщэу «Международная кооперация и экспорт» зыфиIорэм ипхырыщын пае аштагъэхэ федеральнэ проектхэм ащыщ мэкъумэщ хъызмэтым ипродукцие IэкIыбым гъэкIогъэным фытегъэпсыхьагъэр.

IэкIыбым агъакIорэр нахьыбэ хъунэу

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр Лъэпкъ проектхэу кIэщакIо зыфэхъугъэхэм ащыщэу «Международная кооперация и экспорт» зыфиIорэм ипхырыщын пае аштагъэхэ федеральнэ проектхэм ащыщ мэкъумэщ хъызмэтым ипродукцие IэкIыбым гъэкIогъэным фытегъэпсыхьагъэр.

Ленинград блокадэм къызэрикIыжьыгъэр

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан къалэу Ленинград ыщэчыгъэу, пэкIэкIыгъэр тарихъым инэкIубгъо анахь нэшхъэйхэм ащыщ.

Ленинград блокадэм къызэрикIыжьыгъэр

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан къалэу Ленинград ыщэчыгъэу, пэкIэкIыгъэр тарихъым инэкIубгъо анахь нэшхъэйхэм ащыщ.

ФедерациемкIэ Советым конституционнэ хэбзэгъэуцунымкIэ ыкIи къэралыгъо гъэпсынымкIэ и Комитет итхьаматэу Андрей Клишас иеплъыкIэхэр

Урысые Федерацием изаконэу Урысые Федерацием и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэм ипроект 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 20-м Къэралыгъо Думэм къыщыхалъхьагъ.

ФедерациемкIэ Советым конституционнэ хэбзэгъэуцунымкIэ ыкIи къэралыгъо гъэпсынымкIэ и Комитет итхьаматэу Андрей Клишас иеплъыкIэхэр

Урысые Федерацием изаконэу Урысые Федерацием и Конституцие гъэтэрэзыжьынхэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэм ипроект 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 20-м Къэралыгъо Думэм къыщыхалъхьагъ.

Ныбжьыкiэхэм тарэгушхо

КъэкIощт уахътэр зыIэ илъхэр, лъэпкъым, республикэм, къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэр зэлъытыгъэр ныб­жьыкIэхэр ары. Ахэм сэнаущыгъэу ахэлъым республикэм ибаиныгъэ къыщежьэ, гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэм фещэ.

Ныбжьыкiэхэм тарэгушхо

КъэкIощт уахътэр зыIэ илъхэр, лъэпкъым, республикэм, къэралыгъом хэхъоныгъэхэр ышIынхэр зэлъытыгъэр ныб­жьыкIэхэр ары. Ахэм сэнаущыгъэу ахэлъым республикэм ибаиныгъэ къыщежьэ, гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэм фещэ.

Адыгэ къэIуакIэхэр

Боеприпасы — щэ-гын Булава — тукъмакъ (пасэм шыум ыIыгъыщтыгъэ Iаш) Двуствольное ружье — шхонч­питIузэголъ Древко пики — пчыкIы

Адыгэ къэIуакIэхэр

Боеприпасы — щэ-гын Булава — тукъмакъ (пасэм шыум ыIыгъыщтыгъэ Iаш) Двуствольное ружье — шхонч­питIузэголъ Древко пики — пчыкIы

ТекIоныгъэм илъагъохэмкIэ

ШIэжьым ыкIи дзэ щытхъум я Илъэс къыдыхэлъытагъэу Ленинград иблокадэ фэгъэхьыгъэ шIэжь Iофтхьабзэу «Блокаднэ хьалыгъу» зы­фиIорэр Урысыем тхьамэфитIу хъугъэу щэкIо. Тиреспубликэ иеджа­пIэхэр, имузейхэр, итхылъеджапIэхэр ащ чанэу хэлэжьагъэх, къэгъэлъэгъонхэр зэхащагъэх.

ТекIоныгъэм илъагъохэмкIэ

ШIэжьым ыкIи дзэ щытхъум я Илъэс къыдыхэлъытагъэу Ленинград иблокадэ фэгъэхьыгъэ шIэжь Iофтхьабзэу «Блокаднэ хьалыгъу» зы­фиIорэр Урысыем тхьамэфитIу хъугъэу щэкIо. Тиреспубликэ иеджа­пIэхэр, имузейхэр, итхылъеджапIэхэр ащ чанэу хэлэжьагъэх, къэгъэлъэгъонхэр зэхащагъэх.

БэнакIохэм загъэхьазыры

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм илъэс 23-м нэс зы­ныбжь хъулъфыгъэхэр щызэнэкъокъугъэх.

БэнакIохэм загъэхьазыры

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм илъэс 23-м нэс зы­ныбжь хъулъфыгъэхэр щызэнэкъокъугъэх.

ТекIоныгъэр лъэпсэшIу

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Университет» Ижевск — 32:25 (17:12). Щылэ мазэм и 24-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх. Зе­зыщагъэхэр: А. Семененко, Я. Стреленый.

ТекIоныгъэр лъэпсэшIу

«АГУ-Адыиф» Мыекъуапэ — «Университет» Ижевск — 32:25 (17:12). Щылэ мазэм и 24-м спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм щызэIукIагъэх. Зе­зыщагъэхэр: А. Семененко, Я. Стреленый.

Адыгэ къуаер джы пчэныщэми хашIыкIыщт

Адыгеим щыпхыращырэ инвести­ци­он­нэ проектэу ООО-у «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу пчэнхэр зыщаIыгъыщтхэ ыкIи пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр къызщыдагъэкIыщтхэ комплексэу Мые­къопэ районым ит поселкэу Трехречнэм щагъэпсыгъэр тыгъуасэ къызэIуахыгъ.

Адыгэ къуаер джы пчэныщэми хашIыкIыщт

Адыгеим щыпхыращырэ инвести­ци­он­нэ проектэу ООО-у «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу пчэнхэр зыщаIыгъыщтхэ ыкIи пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр къызщыдагъэкIыщтхэ комплексэу Мые­къопэ районым ит поселкэу Трехречнэм щагъэпсыгъэр тыгъуасэ къызэIуахыгъ.

КIэм ишIын мэхьанэшхо иI

Республикэм икъэлэ шъхьаIэрэ Мыекъопэ районымрэ ащыпсэухэрэм псыр аIэ­кIэгъэхьэ­­­гъэным, джащ фэдэу жьыбгъэшхоу щыIагъэм ыуж Мыекъуапэ ичIы­пIэ зэ­фэшъ­хьафхэм ащызэпичыгъэ электро­ры­кIуапIэхэм язэтегъэуцожьын иIофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ оперативнэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищагъ.

КIэм ишIын мэхьанэшхо иI

Республикэм икъэлэ шъхьаIэрэ Мыекъопэ районымрэ ащыпсэухэрэм псыр аIэ­кIэгъэхьэ­­­гъэным, джащ фэдэу жьыбгъэшхоу щыIагъэм ыуж Мыекъуапэ ичIы­пIэ зэ­фэшъ­хьафхэм ащызэпичыгъэ электро­ры­кIуапIэхэм язэтегъэуцожьын иIофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ оперативнэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэхищагъ.

ГумэкIыгъохэр дагъэзыжьых

Щылэ мазэм и 22 — 23-рэ чэщым Адыгеим ишъолъыр ом изы­тет зэхъокIынэу синоптикхэм пэшIорыгъэшъэу къатыгъагъ. Ары зэрэ­хъугъэри — жьыбгъэшхоу къилъыгъэм ыкIуачIэ зы нэгъэупIэпIэгъум метрэ 20-м нэсыщтыгъ, ощхыр къыкIэлъыкIуагъ ыкIи ащ къыхэсэжьыгъ.

ГумэкIыгъохэр дагъэзыжьых

Щылэ мазэм и 22 — 23-рэ чэщым Адыгеим ишъолъыр ом изы­тет зэхъокIынэу синоптикхэм пэшIорыгъэшъэу къатыгъагъ. Ары зэрэ­хъугъэри — жьыбгъэшхоу къилъыгъэм ыкIуачIэ зы нэгъэупIэпIэгъум метрэ 20-м нэсыщтыгъ, ощхыр къыкIэлъыкIуагъ ыкIи ащ къыхэсэжьыгъ.

Ушэтынхэр зыщатыщт мафэхэр

2020-рэ илъэсым Урысыем иеджапIэхэм къачIэ­кIыхэрэм экза­менхэр зыщатыщт мафэхэр агъэ­нэфагъэх. 2019-рэ илъэ­сым тыгъэгъазэм и 19-м юс­тициемкIэ Министерствэм ащкIэ унашъо ыш1ыгъ, Рособрнадзорыри ащ хэплъагъ ыкIи игъоу ылъытагъ.

Ушэтынхэр зыщатыщт мафэхэр

2020-рэ илъэсым Урысыем иеджапIэхэм къачIэ­кIыхэрэм экза­менхэр зыщатыщт мафэхэр агъэ­нэфагъэх. 2019-рэ илъэ­сым тыгъэгъазэм и 19-м юс­тициемкIэ Министерствэм ащкIэ унашъо ыш1ыгъ, Рособрнадзорыри ащ хэплъагъ ыкIи игъоу ылъытагъ.

Урысыем ицIыфыщтых

Къэралыгъо программэу «IэкIыб къэралы­гъохэм ащыпсэурэ ти­хэгъэ­гогъухэм Адыгэ Рес­публикэм къа­гъэ­зэ­жьы­нымкIэ IэпыIэгъу ятыгъэныр» зыфиIорэр респуб­ликэм щагъэцакIэ.

Урысыем ицIыфыщтых

Къэралыгъо программэу «IэкIыб къэралы­гъохэм ащыпсэурэ ти­хэгъэ­гогъухэм Адыгэ Рес­публикэм къа­гъэ­зэ­жьы­нымкIэ IэпыIэгъу ятыгъэныр» зыфиIорэр респуб­ликэм щагъэцакIэ.

Унагъор къафэраз

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ ими­нистрэу Владимир Алай 2020-рэ илъэсымкIэ апэ­рэ рэзэныгъэ тхыгъэ къыIэкIэхьагъ.

Унагъор къафэраз

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ ими­нистрэу Владимир Алай 2020-рэ илъэсымкIэ апэ­рэ рэзэныгъэ тхыгъэ къыIэкIэхьагъ.

Фэхьазырхэу зэхащэ

Республикэм иоб­щественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия ХХ-рэ Зэфэс Адыгеим и Къэралыгъо филар­моние шэмбэтым щы­кIощт.

Фэхьазырхэу зэхащэ

Республикэм иоб­щественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия ХХ-рэ Зэфэс Адыгеим и Къэралыгъо филар­моние шэмбэтым щы­кIощт.

«Сбербанк», «Ошъутен»…

Адыгэ Республикэм футбол цIыкIумкIэ изэ­нэкъокъоу «Чэщ лигэм» командэ 12 хэлажьэ. ЗэIукIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 9-м аублэх.

«Сбербанк», «Ошъутен»…

Адыгэ Республикэм футбол цIыкIумкIэ изэ­нэкъокъоу «Чэщ лигэм» командэ 12 хэлажьэ. ЗэIукIэгъухэр пчыхьэм сыхьатыр 9-м аублэх.

Апэрэ тхылъыр къыдигъэкIыгъ

Психолог ныбжьыкIэу, ау сэнаущыгъэу хэлъым ишIуа­гъэкIэ цIыфыбэмэ зэлъашIэгъэ Анастасия Корепановам къыдигъэкIыгъэ тхылъым лъэтегъэуцо мы мафэхэм иIагъ.

Апэрэ тхылъыр къыдигъэкIыгъ

Психолог ныбжьыкIэу, ау сэнаущыгъэу хэлъым ишIуа­гъэкIэ цIыфыбэмэ зэлъашIэгъэ Анастасия Корепановам къыдигъэкIыгъэ тхылъым лъэтегъэуцо мы мафэхэм иIагъ.

КъулыкъушIэхэр яIэпыIэгъух

Щылэ мазэм и 25-м республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия ХХ-рэ зэфэс Мыекъуапэ щыкIощт.

КъулыкъушIэхэр яIэпыIэгъух

Щылэ мазэм и 25-м республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» ия ХХ-рэ зэфэс Мыекъуапэ щыкIощт.

Партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ игъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан:

— 2021-рэ илъэсым гурыт еджапIэхэр зэкIэ скорость ин зиIэ интернетым пагъэнэщтых. УФ-м и Президент къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ ыпэкIэ лъыкIотэрэ гъэсэныгъэм ипрограммэхэм кIэлэегъа­джэхэри кIэлэеджакIохэри алъыIэсынхэ амал яIэщт, сабый пэпчъ исэнаущыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ шIыкIэхэу къэзыгъэлъэгъощтхэр агъэфедэщтых.

Партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ игъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан:

— 2021-рэ илъэсым гурыт еджапIэхэр зэкIэ скорость ин зиIэ интернетым пагъэнэщтых. УФ-м и Президент къызэриIуагъэмкIэ, мыщ фэдэ шIыкIэм ишIуагъэкIэ ыпэкIэ лъыкIотэрэ гъэсэныгъэм ипрограммэхэм кIэлэегъа­джэхэри кIэлэеджакIохэри алъыIэсынхэ амал яIэщт, сабый пэпчъ исэнаущыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ шIыкIэхэу къэзыгъэлъэгъощтхэр агъэфедэщтых.

2020-рэ илъэсым зыфагъэнэфэщтхэр

Илъэсэу къихьагъэм аныбжь нэсыгъэу пенсиер зыфа-гъэ­псыщтхэр 1964-рэ илъэсым иятIонэрэ илъэсныкъо къэ­хъугъэ бзылъфыгъэхэмрэ, ахэм аныбжь илъэс 55-рэ мэзи 6-рэ мэхъу, хъулъфыгъэу 1959-рэ илъэсым иятIонэрэ мэзих къэхъугъэхэмрэ, ахэр илъэс 60-рэ мэзи 6-м нэсыщтых.

2020-рэ илъэсым зыфагъэнэфэщтхэр

Илъэсэу къихьагъэм аныбжь нэсыгъэу пенсиер зыфа-гъэ­псыщтхэр 1964-рэ илъэсым иятIонэрэ илъэсныкъо къэ­хъугъэ бзылъфыгъэхэмрэ, ахэм аныбжь илъэс 55-рэ мэзи 6-рэ мэхъу, хъулъфыгъэу 1959-рэ илъэсым иятIонэрэ мэзих къэхъугъэхэмрэ, ахэр илъэс 60-рэ мэзи 6-м нэсыщтых.

ЯIофшIагъэхэмкIэ къыхагъэщыгъэх

2019-рэ илъэсым ашIэгъэ IофшIэным изэфэхьысыжьхэмкIэ ыкIи Урысые печатым и Мафэу щылэ мазэм хагъэунэфыкIыгъэм къыды­хэлъытагъэу республикэм, районхэм къащыдэкIыхэрэ гъэ­зетхэм, тхылъ тедзапIэхэм, телерадиокомпаниеу «Адыгеим», Мыекъопэ телевидением яIофышIэхэм ащыщхэм тыгъуасэ афэ­гу­шIуагъэх.

ЯIофшIагъэхэмкIэ къыхагъэщыгъэх

2019-рэ илъэсым ашIэгъэ IофшIэным изэфэхьысыжьхэмкIэ ыкIи Урысые печатым и Мафэу щылэ мазэм хагъэунэфыкIыгъэм къыды­хэлъытагъэу республикэм, районхэм къащыдэкIыхэрэ гъэ­зетхэм, тхылъ тедзапIэхэм, телерадиокомпаниеу «Адыгеим», Мыекъопэ телевидением яIофышIэхэм ащыщхэм тыгъуасэ афэ­гу­шIуагъэх.