КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Тинеущырэ мафэ шIошъхъуныгъэ фытиIэу

Кавказ заор заухыгъэр илъэси 154-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь зэхахьэхэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэ, районхэм ащыкIуагъэх.

Тинеущырэ мафэ шIошъхъуныгъэ фытиIэу

Кавказ заор заухыгъэр илъэси 154-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь зэхахьэхэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм икъэлэ шъхьаIэ, районхэм ащыкIуагъэх.

Мы илъэсым — уни 127-рэ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Республикэм ипащэ блэкIыгъэ зэхэсыгъом къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъугъэм, джырэ уахътэ анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм министрэхэр къатегущыIагъэх, зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх.

Мы илъэсым — уни 127-рэ

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет планернэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. Республикэм ипащэ блэкIыгъэ зэхэсыгъом къыщигъэнэфэгъэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъугъэм, джырэ уахътэ анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэныкъохэм министрэхэр къатегущыIагъэх, зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх.

Хабзэм икъулыкъухэм язэдэлэжьэныгъэ тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат медицинэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, Урысыемрэ Киргизиемрэ язаслуженнэ врачэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ икомитет итхьаматэ иапэрэ гуадзэу Геннадий Онищенкэр Адыгеим и Правительствэ и Унэ щыригъэблэгъагъ. IофшIэным

Хабзэм икъулыкъухэм язэдэлэжьэныгъэ тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат медицинэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, Урысыемрэ Киргизиемрэ язаслуженнэ врачэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ икомитет итхьаматэ иапэрэ гуадзэу Геннадий Онищенкэр Адыгеим и Правительствэ и Унэ щыригъэблэгъагъ. IофшIэным

Зэнэкъокъу зэхащэ

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокуратурэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIорэ рекламэу «Тызэгъусэу къолъхьэ тын-Iыхыным тыпэуцужьы!» зыфиIорэмкIэ Дунэе ныбжьыкIэ зэнэкъокъу зэхещэ.

Зэнэкъокъу зэхащэ

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокуратурэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIорэ рекламэу «Тызэгъусэу къолъхьэ тын-Iыхыным тыпэуцужьы!» зыфиIорэмкIэ Дунэе ныбжьыкIэ зэнэкъокъу зэхещэ.

Унэгъо анахь зэгурыIор

Къэлэ зэнэкъокъоу «Самая обаятельная молодая семья Майкопа» зыфиIорэр, хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» ныбжьыкIэхэмкIэ иотдел зэхещэ.

Унэгъо анахь зэгурыIор

Къэлэ зэнэкъокъоу «Самая обаятельная молодая семья Майкопа» зыфиIорэр, хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» ныбжьыкIэхэмкIэ иотдел зэхещэ.

Сыда ялэжьагъэр тилъэпкъэгъухэм?

Тарихъым инэкIубгъохэм гукIэ зафэдгъэзэжьызэ, хъугъэ-шIагъэхэм щыIэныгъэм чIыпIэу щыряIэм татегущыIэныр Iоф къызэрыкIоп. ШъыпкъапIэр къыхэдгъэщыным фэшI шIэныгъэлэжьхэр, тхакIохэр, нэмыкIхэри упчIэжьэгъу тэшIых. Сыд фэдэ джэуап зэхэтхыгъэми, цIыфхэр зэпэтымыгъэуцухэу, мамыр псэукIэм игъэпытэн пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэтэлъытэжьы.

Сыда ялэжьагъэр тилъэпкъэгъухэм?

Тарихъым инэкIубгъохэм гукIэ зафэдгъэзэжьызэ, хъугъэ-шIагъэхэм щыIэныгъэм чIыпIэу щыряIэм татегущыIэныр Iоф къызэрыкIоп. ШъыпкъапIэр къыхэдгъэщыным фэшI шIэныгъэлэжьхэр, тхакIохэр, нэмыкIхэри упчIэжьэгъу тэшIых. Сыд фэдэ джэуап зэхэтхыгъэми, цIыфхэр зэпэтымыгъэуцухэу, мамыр псэукIэм игъэпытэн пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэтэлъытэжьы.

Илъэс 25-рэ гъогум…

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ фондым икъутамэу АР-м щыIэр зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Илъэс 25-рэ гъогум…

ШIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ фондым икъутамэу АР-м щыIэр зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Илъэси 118-кIэ узэкIэIэбэжьмэ…

Темыр Кавказым адрэ икъалэхэм афэдэу Мыекъуапэ революцием ыпэкIэ лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ къалэу щытыгъ, ау нахьыбэу ащ дэсыгъэр урыс. Лъэпкъ пэпчъ къалэм иэкономикэ, ихъызмэт, икультурэ яхэхъоныгъэ иIахь хишIыхьэщтыгъэми, лъэпкъ общинэхэм тIэкIу зыхаушъхьафыкIэу ялъэпкъ культурэ, динэу алэжьырэр нахь къыхагъэщыным пылъыгъэх. Ау динэу алэжьырэм

Илъэси 118-кIэ узэкIэIэбэжьмэ…

Темыр Кавказым адрэ икъалэхэм афэдэу Мыекъуапэ революцием ыпэкIэ лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ къалэу щытыгъ, ау нахьыбэу ащ дэсыгъэр урыс. Лъэпкъ пэпчъ къалэм иэкономикэ, ихъызмэт, икультурэ яхэхъоныгъэ иIахь хишIыхьэщтыгъэми, лъэпкъ общинэхэм тIэкIу зыхаушъхьафыкIэу ялъэпкъ культурэ, динэу алэжьырэр нахь къыхагъэщыным пылъыгъэх. Ау динэу алэжьырэм

Мыхъурэ пстэуми агъэгумэкIырэ автор

БэшIагъэу Бэрэтэрэ Хьамидэ имашинэкIэ Адыгэкъалэ макIоти, сэ Пэнэжьыкъуае сынигъэсынэу гъусэ сишIыгъагъ. Джащыгъум къысфиIотэгъагъ ишъхьэгъусэ иIахьыл кIалэ горэм иусэхэм зэрэрагъэджагъэр. Хьамидэ ахэм уасэу афишIыгъагъэр авторым къыIони къэIуакIи ышIэу, ау тхэнымкIэ опытым щыкIэу ары.

Мыхъурэ пстэуми агъэгумэкIырэ автор

БэшIагъэу Бэрэтэрэ Хьамидэ имашинэкIэ Адыгэкъалэ макIоти, сэ Пэнэжьыкъуае сынигъэсынэу гъусэ сишIыгъагъ. Джащыгъум къысфиIотэгъагъ ишъхьэгъусэ иIахьыл кIалэ горэм иусэхэм зэрэрагъэджагъэр. Хьамидэ ахэм уасэу афишIыгъагъэр авторым къыIони къэIуакIи ышIэу, ау тхэнымкIэ опытым щыкIэу ары.

ЛъымкIэ дэгъу, узыбэхэмкIэ Iэзэгъу мэхъу

Арэущтэу народнэ медицинэм игугъу ешIы къэкIырэ Iэзэгъу уцэу «Базилик» зыфаIорэм. Ар гъэмэфэ мазэхэр ары зыкъэгъагъэрэр.

ЛъымкIэ дэгъу, узыбэхэмкIэ Iэзэгъу мэхъу

Арэущтэу народнэ медицинэм игугъу ешIы къэкIырэ Iэзэгъу уцэу «Базилик» зыфаIорэм. Ар гъэмэфэ мазэхэр ары зыкъэгъагъэрэр.

Нартхэм тагъэгугъэ

Европэм шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу Македонием щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Тембот Ахьмэдхъан илъэс 18-м нэс зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Нартхэм тагъэгугъэ

Европэм шъхьафит бэнакIэмкIэ изэнэкъокъу Македонием щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу Тембот Ахьмэдхъан илъэс 18-м нэс зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Яшапхъэ лъагэ

Краснодар краим ия VI-рэ зэIухыгъэ зэнэкъокъоу «Хы ШIуцIэм ибгырыпх» зыфиIорэр Анапэ щыкIуагъ. Боевой искусствэхэмкIэ джэгукIэхэр, шъхьэзэкъо зэIукIэгъухэр зэхащагъэх.

Яшапхъэ лъагэ

Краснодар краим ия VI-рэ зэIухыгъэ зэнэкъокъоу «Хы ШIуцIэм ибгырыпх» зыфиIорэр Анапэ щыкIуагъ. Боевой искусствэхэмкIэ джэгукIэхэр, шъхьэзэкъо зэIукIэгъухэр зэхащагъэх.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIищ

СпортымкIэ мастерэу Г.П. Недвигиным фэгъэхьыгъэу шIэжь зэнэкъокъур я 19-у дзюдомкIэ Новочеркасскэ щызэхащагъ. Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэу бэнэкIо 200 фэдиз алырэгъум щызэIукIагъ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIищ

СпортымкIэ мастерэу Г.П. Недвигиным фэгъэхьыгъэу шIэжь зэнэкъокъур я 19-у дзюдомкIэ Новочеркасскэ щызэхащагъ. Урысыем ишъолъырхэм къарыкIыгъэхэу бэнэкIо 200 фэдиз алырэгъум щызэIукIагъ.

«Афыпс» е «Армавир»

ЖъоныгъуакIэм и 20-м Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм я 33-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» псэупIэу Афипскэм щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Афыпсым».

«Афыпс» е «Армавир»

ЖъоныгъуакIэм и 20-м Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу купэу «Къыблэм» хэтхэм я 33-рэ ешIэгъухэр яIагъэх. Мыекъопэ «Зэкъошныгъэр» псэупIэу Афипскэм щыIукIагъ чIыпIэ командэу «Афыпсым».

ЖъоныгъуакIэм и 21-р — Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ЖъоныгъуакIэм и 21-р — Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Хабзэр зыукъорэ Iэтахъохэм яIофыгъохэм атегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ унагъом, бзылъфыгъэхэм, кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэмкIэ и Комитет изэхэсыгъо тыгъуасэ Адыгеим щыкIуагъ.

Хабзэр зыукъорэ Iэтахъохэм яIофыгъохэм атегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ унагъом, бзылъфыгъэхэм, кIэлэцIыкIухэм яIофыгъохэмкIэ и Комитет изэхэсыгъо тыгъуасэ Адыгеим щыкIуагъ.

ПсэупIэ сертификатхэр аратыжьыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэухэрэ унэгъо ныбжьыкIэ 70-м ехъумэ псэупIэ сертификатхэр тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Мы купым къыхиубытэхэрэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIыным фытегъэпсыхьэгъэ программэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу ар щытыгъ.

ПсэупIэ сертификатхэр аратыжьыгъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэухэрэ унэгъо ныбжьыкIэ 70-м ехъумэ псэупIэ сертификатхэр тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Мы купым къыхиубытэхэрэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIыным фытегъэпсыхьэгъэ программэхэм ягъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу ар щытыгъ.

Япчъагъэ къыщыкIэрэп

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Дунэе организациер (ВОЗ-р) икIэщакIоу жъоныгъуакIэм иящэнэрэ тхьаумафэ СПИД-м илIыкIыгъэхэр агу къызщагъэкIыжьырэ мафэу зэрэдунаеу щагъэнэфагъ.

Япчъагъэ къыщыкIэрэп

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Дунэе организациер (ВОЗ-р) икIэщакIоу жъоныгъуакIэм иящэнэрэ тхьаумафэ СПИД-м илIыкIыгъэхэр агу къызщагъэкIыжьырэ мафэу зэрэдунаеу щагъэнэфагъ.

Апэрэу зэхащэщт

Славян тхыбзэм ыкIи культурэм я Мафэ фэгъэхьыгъэу Апэрэ чIыпIэ форум Мыекъуапэ щызэхащэщт. Ар жъоныгъуакIэм и 22-м АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIощт. Мыекъуапэ ыкIи Адыгеим яепархие ныбжьыкIэ IофхэмкIэ иотдел ары Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэр.

Апэрэу зэхащэщт

Славян тхыбзэм ыкIи культурэм я Мафэ фэгъэхьыгъэу Апэрэ чIыпIэ форум Мыекъуапэ щызэхащэщт. Ар жъоныгъуакIэм и 22-м АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIощт. Мыекъуапэ ыкIи Адыгеим яепархие ныбжьыкIэ IофхэмкIэ иотдел ары Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэр.

Анахь чэщ шIункIым ыуж нэфыр къэшъы

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, хабзэ зэрэхъугъэу, тэри, дунаим ихэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэ адыгэхэм афэдэу, блэкIыгъэ зэманым зыфэтэгъазэ — лъэхъанэу Урысые пачъыхьэгъум, Осмэн пачъыхьэгъум, Британиешхом ыкIи Францием Кавказым ылъэныкъокIэ ягухэлъхэр зыщызэутэкIыгъэхэм.

Анахь чэщ шIункIым ыуж нэфыр къэшъы

ЖъоныгъуакIэм и 21-м, хабзэ зэрэхъугъэу, тэри, дунаим ихэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэ адыгэхэм афэдэу, блэкIыгъэ зэманым зыфэтэгъазэ — лъэхъанэу Урысые пачъыхьэгъум, Осмэн пачъыхьэгъум, Британиешхом ыкIи Францием Кавказым ылъэныкъокIэ ягухэлъхэр зыщызэутэкIыгъэхэм.

Зэхуэсым фIыгъуэ къытхудэкIуэну

Щикъухьащ дунеижьым ди адыгэр! Мы псалъэхэращ япэу си гум къэкIыр хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм сарихьэлIа иужь. Ди лъэпкъыр дунеижьым и дурэшхэм дикъухьащ Урыс-Кавказ зауэм, хамэ къэралхэм игуэша хъуащ. Зи хэку зрагъэбгынахэм къатехъукIыжа адыгэхэм щыпсэу къэралхэм пщIэ щаIэщ, ахэр зыпэрыт

Зэхуэсым фIыгъуэ къытхудэкIуэну

Щикъухьащ дунеижьым ди адыгэр! Мы псалъэхэращ япэу си гум къэкIыр хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм сарихьэлIа иужь. Ди лъэпкъыр дунеижьым и дурэшхэм дикъухьащ Урыс-Кавказ зауэм, хамэ къэралхэм игуэша хъуащ. Зи хэку зрагъэбгынахэм къатехъукIыжа адыгэхэм щыпсэу къэралхэм пщIэ щаIэщ, ахэр зыпэрыт

Хуэмыфащэу тщыгъупща лIыхъужь

Адыгэ лъэпкъым лъапсэрыхыр къытхуэзыхьа, лIыщIыгъуэкIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэм зи гуащIи зи гъащIи щымысхьу лъэпкъ щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа дзэпщ лIыхъужь куэдым я гъащIэм и къекIуэкIыкIар ди нобэм зэфIагъэувэжащ.

Хуэмыфащэу тщыгъупща лIыхъужь

Адыгэ лъэпкъым лъапсэрыхыр къытхуэзыхьа, лIыщIыгъуэкIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэм зи гуащIи зи гъащIи щымысхьу лъэпкъ щхьэхуитыныгъэм щIэзэуа дзэпщ лIыхъужь куэдым я гъащIэм и къекIуэкIыкIар ди нобэм зэфIагъэувэжащ.

Адыгэ лъэпкъым илIыхъужъ

Кавказ заоу урыс пачъыхьэм къушъхьэчIэсхэм къаришIылIагъэм лъэпкъым ишъхьафитыныгъэ фэбанэзэ зищыIэныгъэ щызыгъэтIылъыгъэ лIыхъужъэу Тыгъужъыкъо Къызбэч исаугъэт мэлылъфэгъум и 28-м Афыпсыпэ къыщызэIуахыгъ. Адыгэ лъэпкъымкIэ ар мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу плъытэн плъэкIыщт. Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьымэ, мы Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ адыгэм итарихъ, икультурэ икъэухъумэн фэлэжьэрэ фондэу

Адыгэ лъэпкъым илIыхъужъ

Кавказ заоу урыс пачъыхьэм къушъхьэчIэсхэм къаришIылIагъэм лъэпкъым ишъхьафитыныгъэ фэбанэзэ зищыIэныгъэ щызыгъэтIылъыгъэ лIыхъужъэу Тыгъужъыкъо Къызбэч исаугъэт мэлылъфэгъум и 28-м Афыпсыпэ къыщызэIуахыгъ. Адыгэ лъэпкъымкIэ ар мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ-шIагъэу плъытэн плъэкIыщт. Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьымэ, мы Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ адыгэм итарихъ, икультурэ икъэухъумэн фэлэжьэрэ фондэу

ЛЪЭПЦIЭРЫШЭ ИСМАХЬИЛЭ КЪЫЗЫХЪУГЪЭР ИЛЪЭС 90-рэ ХЪУГЪЭ

Илъэпкъ гупсэ Фэусагъ ГущыIэр гузэхэшIэ зэфэшъхьафхэу гучIэм зыкъыщызыIэтырэмэ ялIыкIу, ар акъыл чъэпхъыгъэм епсыхьэ, хъурэ-шIэрэ зэмылIэужыгъохэм ахэлъ мэхьанэр къыриIотыкIын, цIыфхэм алъигъэIэсын елъэкIы.

ЛЪЭПЦIЭРЫШЭ ИСМАХЬИЛЭ КЪЫЗЫХЪУГЪЭР ИЛЪЭС 90-рэ ХЪУГЪЭ

Илъэпкъ гупсэ Фэусагъ ГущыIэр гузэхэшIэ зэфэшъхьафхэу гучIэм зыкъыщызыIэтырэмэ ялIыкIу, ар акъыл чъэпхъыгъэм епсыхьэ, хъурэ-шIэрэ зэмылIэужыгъохэм ахэлъ мэхьанэр къыриIотыкIын, цIыфхэм алъигъэIэсын елъэкIы.

ГъашIэм хэмыкIокIэщтхэ лIыхъужъхэр

Кавказ заор заухыгъэр илъэси 154-рэ зэрэхъугъэм тытегущыIэзэ, тичIыгу, тикультурэ якъэухъумэнкIэ лIыгъэ зезыхьагъэхэм къакIугъэ гъогум гукIэ зыфэтэгъазэ.

ГъашIэм хэмыкIокIэщтхэ лIыхъужъхэр

Кавказ заор заухыгъэр илъэси 154-рэ зэрэхъугъэм тытегущыIэзэ, тичIыгу, тикультурэ якъэухъумэнкIэ лIыгъэ зезыхьагъэхэм къакIугъэ гъогум гукIэ зыфэтэгъазэ.