КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Самбэмрэ дзюдомрэкIэ гупчэ яIэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат муниципальнэ образованиеу «Кощхьэблэ районым» щыIагъ.

Самбэмрэ дзюдомрэкIэ гупчэ яIэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат муниципальнэ образованиеу «Кощхьэблэ районым» щыIагъ.

ЖъоныгъуакIэм и 21-р — Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

ЖъоныгъуакIэм и 21-р — Кавказ заом хэкIодагъэхэм афэгъэхьыгъэ шъыгъо-шIэжь Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 11-рэ зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 24-м щыIэщт.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия 11-рэ зэхэсыгъо 2017-рэ илъэсым жъоныгъуакIэм и 24-м щыIэщт.

Тын лъапIэ къыфагъэшъошагъ

Джыракъые гурыт еджапIэу N 3-м ия 7-рэ класс ис Мирзэ Заур, къыдеджэрэ пшъэшъэжъыеу ШъхьакIэмыкъо Саидэ ищыIэныгъэ гъэрекIо къэзыгъэнэжьыгъэм, республикэм и Правительствэ зычIэт унэм рагъэблэгъагъ.

Тын лъапIэ къыфагъэшъошагъ

Джыракъые гурыт еджапIэу N 3-м ия 7-рэ класс ис Мирзэ Заур, къыдеджэрэ пшъэшъэжъыеу ШъхьакIэмыкъо Саидэ ищыIэныгъэ гъэрекIо къэзыгъэнэжьыгъэм, республикэм и Правительствэ зычIэт унэм рагъэблэгъагъ.

ТхьамыкIагъор тщымыгъупшэрэми…

Театрализованнэ шъыгъо Iофтхьабзэу илъэс къэс Мыекъуапэ щызэхащэрэм Адыгеим инароднэ артисткэу Уджыхъу Мариет Къуекъо Налбый ирассказэу «Абдзахэмэ ян» зыфиIорэм къыщеджэу бэшIагъэу щызэхэсхыгъагъ. Залышхом жьы къымыщэу тхьамыкIэгъошхом икъэбар едэIугъ, цIыфхэм ащыщыбэхэм анэпс къэкIуагъ.

ТхьамыкIагъор тщымыгъупшэрэми…

Театрализованнэ шъыгъо Iофтхьабзэу илъэс къэс Мыекъуапэ щызэхащэрэм Адыгеим инароднэ артисткэу Уджыхъу Мариет Къуекъо Налбый ирассказэу «Абдзахэмэ ян» зыфиIорэм къыщеджэу бэшIагъэу щызэхэсхыгъагъ. Залышхом жьы къымыщэу тхьамыкIэгъошхом икъэбар едэIугъ, цIыфхэм ащыщыбэхэм анэпс къэкIуагъ.

Хуит хъуа дзэхэр адыгэхэм ираутIыпщ

Абэзэхэхэмрэ натыхъуейхэмрэ урыс тепщэгъуэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету, адыгэхэм яукъуэдият иджыри къэс яухуахэм къинэмыщIа, урысхэм афIэкIэ абыхэм я щIыналъэм быдапIэ щамыухуэну; быдапIэхэр зэрыт щIыпIэхэм фэкIа урысхэм щхьэзакъуэуи куэд бжыгъэуи я щIыналъэм зыкъыщамыгъэлъэгъуэну; езыхэр дзэм хыхьэн IуэхукIи ахъшэ хэхыпщIэкIи къыхамыгъэзыхьыну.

Хуит хъуа дзэхэр адыгэхэм ираутIыпщ

Абэзэхэхэмрэ натыхъуейхэмрэ урыс тепщэгъуэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм тету, адыгэхэм яукъуэдият иджыри къэс яухуахэм къинэмыщIа, урысхэм афIэкIэ абыхэм я щIыналъэм быдапIэ щамыухуэну; быдапIэхэр зэрыт щIыпIэхэм фэкIа урысхэм щхьэзакъуэуи куэд бжыгъэуи я щIыналъэм зыкъыщамыгъэлъэгъуэну; езыхэр дзэм хыхьэн IуэхукIи ахъшэ хэхыпщIэкIи къыхамыгъэзыхьыну.

Нэхъыбэ Iэпхъуэху нэхъыфIщ

Зи щIыхьыр иныр фыщыгъуазэщ граф Николай Иванович (Евдокимов-Ч.М.) Мухьэммэд лъапIэм и кхъащхьэм пщIэ хуащIыныр я щхьэусыгъуэ хуэдэу хы гъуэгукIэ Тыркум Iэпхъуэну зи мурад къэбэрдей адыгэхэр ямыгъэгувэныр наIуэ къищIа и гукъыдэжу зэрыщытым. Абы щхьэкIэ къэмынэу, хъыбар щхьэхуэхэр къоIу гъуэгу теувэхэм лъэпощхьэпо

Нэхъыбэ Iэпхъуэху нэхъыфIщ

Зи щIыхьыр иныр фыщыгъуазэщ граф Николай Иванович (Евдокимов-Ч.М.) Мухьэммэд лъапIэм и кхъащхьэм пщIэ хуащIыныр я щхьэусыгъуэ хуэдэу хы гъуэгукIэ Тыркум Iэпхъуэну зи мурад къэбэрдей адыгэхэр ямыгъэгувэныр наIуэ къищIа и гукъыдэжу зэрыщытым. Абы щхьэкIэ къэмынэу, хъыбар щхьэхуэхэр къоIу гъуэгу теувэхэм лъэпощхьэпо

Зыщыгугъар нэпцI хъужащ

1837 — 1839 гъэхэм Адыгэ Хэкум щыхьэщIа, Инджылыз къэралым и лIыкIуэ, къэхутакIуэ, тхакIуэ Белл Джеймс и къэхутэныгъэхэр щызэхуихьэса, 1840 гъэм томитI хъууэ къыдигъэкIа тхылъым и япэ томыр къызэIуех адыгэхэм яхужиIа мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ: «Я был весьма поражен числом людей с приятной

Зыщыгугъар нэпцI хъужащ

1837 — 1839 гъэхэм Адыгэ Хэкум щыхьэщIа, Инджылыз къэралым и лIыкIуэ, къэхутакIуэ, тхакIуэ Белл Джеймс и къэхутэныгъэхэр щызэхуихьэса, 1840 гъэм томитI хъууэ къыдигъэкIа тхылъым и япэ томыр къызэIуех адыгэхэм яхужиIа мыпхуэдэ псалъэхэмкIэ: «Я был весьма поражен числом людей с приятной

Къэбэрдейм къыщрагъажьэр хабзэт

ЗэштегъэупIэ къинэмыщIа мыхьэнэ нэхъ зиIэ гуэр къэзылъыхъуэхэм дежкIэ Налшык нэхърэ нэхъыфI гъуэтыгъуейщ. ЦIыху зэхуэсыпIэ и лъэныкъуэкIэ, Нал-шык Къэбэрдейм щигъэзащIэ къалэныр Мэзкуу Урысейм щигъэзащIэм ещхьщ. Мы щIыпIэ закъуэращ зэгуэр пагэу, зэуэным хуэIэкIуэлъакIуэу, езым зэригъэгъуэтыжа щIэныгъэ щхьэпэмкIэ адрей бгырысхэм щапхъэ яхуэхъуу щыта

Къэбэрдейм къыщрагъажьэр хабзэт

ЗэштегъэупIэ къинэмыщIа мыхьэнэ нэхъ зиIэ гуэр къэзылъыхъуэхэм дежкIэ Налшык нэхърэ нэхъыфI гъуэтыгъуейщ. ЦIыху зэхуэсыпIэ и лъэныкъуэкIэ, Нал-шык Къэбэрдейм щигъэзащIэ къалэныр Мэзкуу Урысейм щигъэзащIэм ещхьщ. Мы щIыпIэ закъуэращ зэгуэр пагэу, зэуэным хуэIэкIуэлъакIуэу, езым зэригъэгъуэтыжа щIэныгъэ щхьэпэмкIэ адрей бгырысхэм щапхъэ яхуэхъуу щыта

Лъэпкъ къупщхьэ

Уи щIыхуэ бопшыныж, си лъэпкъыжь пагэ, Уи щIыхуэ бопшыныж. Уэ зыпIэтат егъэлеяуэ лъагэу, Иджы укъокIурэхыж.

Лъэпкъ къупщхьэ

Уи щIыхуэ бопшыныж, си лъэпкъыжь пагэ, Уи щIыхуэ бопшыныж. Уэ зыпIэтат егъэлеяуэ лъагэу, Иджы укъокIурэхыж.

Симпсон Уильям адыгэхэр дыкъызэрилъэгъуар

Адыгэм и псэукIар, и щIыналъэм и дахагъым, щIыуэпсым и IэфIагъым ди эрэм ипэкIэ лIыщIыгъуэ етхуанэм Диодор Сицилийскэр тетхыхьауэ щытащ. Нэхъ кIасаIуэу адыгэхэм яхьылIа Iуэхугъуэ куэд къыщритхэкIащ Полиен. Тэргъэтау гуащэм и хъыбар ди нобэм къынэзыхьэсар Полиен и тхыгъэхэращ. Абыхэм я ужькIи

Симпсон Уильям адыгэхэр дыкъызэрилъэгъуар

Адыгэм и псэукIар, и щIыналъэм и дахагъым, щIыуэпсым и IэфIагъым ди эрэм ипэкIэ лIыщIыгъуэ етхуанэм Диодор Сицилийскэр тетхыхьауэ щытащ. Нэхъ кIасаIуэу адыгэхэм яхьылIа Iуэхугъуэ куэд къыщритхэкIащ Полиен. Тэргъэтау гуащэм и хъыбар ди нобэм къынэзыхьэсар Полиен и тхыгъэхэращ. Абыхэм я ужькIи

Сыда Кавказыр ыштэнэу Урысыер зыкIыфэягъэр?

Кавказ заом фэгъэхьыгъэ еплъыкIэхэр

Сыда Кавказыр ыштэнэу Урысыер зыкIыфэягъэр?

Кавказ заом фэгъэхьыгъэ еплъыкIэхэр

Урам шъхьаIэм къырыкIощтых

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэ-ралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэп-хыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет шъыгъо-шIэжь Мафэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр республикэм зэрэщыкIощтхэм щытегущыIагъэх.

Урам шъхьаIэм къырыкIощтых

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэ-ралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэп-хыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет шъыгъо-шIэжь Мафэм фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр республикэм зэрэщыкIощтхэм щытегущыIагъэх.

ТиблэкIыгъэ чыжьэ ишIэжь лъапI

Кавказ заом фэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъон «Минувших лет святая память» ыIоу АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ къыщызэIуахыгъ. Ар зыгъэхьазырыгъэр тхылъ-еджапIэм иIофышIэу Айтэчыкъо Рузан.

ТиблэкIыгъэ чыжьэ ишIэжь лъапI

Кавказ заом фэгъэхьыгъэ тхылъ къэгъэлъэгъон «Минувших лет святая память» ыIоу АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ къыщызэIуахыгъ. Ар зыгъэхьазырыгъэр тхылъ-еджапIэм иIофышIэу Айтэчыкъо Рузан.

Типшъашъэхэм ямедалищ

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу хэхьэрэ едзыгъохэр тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Бзылъфыгъэхэм километрэ 36-рэ хъурэ гъогур «Кристериум» зыфиIорэ шIыкIэм тетэу къакIугъ.

Типшъашъэхэм ямедалищ

Урысыем кушъхьэфэчъэ спортымкIэ изэнэкъокъу хэхьэрэ едзыгъохэр тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Бзылъфыгъэхэм километрэ 36-рэ хъурэ гъогур «Кристериум» зыфиIорэ шIыкIэм тетэу къакIугъ.

Казань кIощтых

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъоу Ермэлхьаблэ щыкIуагъэм илъэс 13 — 14 зыныбжьхэр хэлэжьагъэх. Адыгеим ибэнакIохэм апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Казань кIощтых

Къыблэм самбэмкIэ изэнэкъокъоу Ермэлхьаблэ щыкIуагъэм илъэс 13 — 14 зыныбжьхэр хэлэжьагъэх. Адыгеим ибэнакIохэм апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

КушъхьэфачъэхэмкIэ узекIоныр нахьышIу

Тихэгъэгу экологием и Илъэс щэкIо. Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр спортымкIи зэхащэх. КушъхьэфачъэхэмкIэ тыгъуасэ нэбгырабэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Мыекъуапэ иадминистрацие икъулыкъушIэхэр, нэмыкIхэри къалэм игъогухэм къарыкIуагъэх.

КушъхьэфачъэхэмкIэ узекIоныр нахьышIу

Тихэгъэгу экологием и Илъэс щэкIо. Ащ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр спортымкIи зэхащэх. КушъхьэфачъэхэмкIэ тыгъуасэ нэбгырабэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Мыекъуапэ иадминистрацие икъулыкъушIэхэр, нэмыкIхэри къалэм игъогухэм къарыкIуагъэх.

ЧIыгужъым иIэшIугъэ пщыгъупшэщтэп

Абасэ Абдулахьрэ Цэй Имэррэ илъэс 19 хъугъэу Адыгэ Республикэм щэпсэух. АгукIи апсэкIи лъэпкъэу зыщыщхэм фэгумэкIых, гушIуагъоуи гумэкIыгъоуи къэралым къыщыхъухэрэр къыдагощы. Обществэм щыщ шъыпкъэ хъугъэх.

ЧIыгужъым иIэшIугъэ пщыгъупшэщтэп

Абасэ Абдулахьрэ Цэй Имэррэ илъэс 19 хъугъэу Адыгэ Республикэм щэпсэух. АгукIи апсэкIи лъэпкъэу зыщыщхэм фэгумэкIых, гушIуагъоуи гумэкIыгъоуи къэралым къыщыхъухэрэр къыдагощы. Обществэм щыщ шъыпкъэ хъугъэх.

НыбжьыкIэхэм ящыкIэгъэ къэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр щыIэныгъэм изэхъокIыныгъэхэм яхьылIагъ. Кавказ заор заухыгъэр илъэси 153-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм ныбжьыкIабэ зэрэхэлэжьагъэм мэхьэнэ ин етэты.

НыбжьыкIэхэм ящыкIэгъэ къэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр щыIэныгъэм изэхъокIыныгъэхэм яхьылIагъ. Кавказ заор заухыгъэр илъэси 153-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэм ныбжьыкIабэ зэрэхэлэжьагъэм мэхьэнэ ин етэты.

ЦIыфхэм ярэхьатныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ къаухъумэ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIхэрэм къафэгушIонэу мыщ къекIолIагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

ЦIыфхэм ярэхьатныгъэрэ ящынэгъончъагъэрэ къаухъумэ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIхэрэм къафэгушIонэу мыщ къекIолIагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.

Къэралыгъо IэпыIэгъур зэратыщтхэр къыхахыгъэх

Федеральнэ программэу «ЕзыгъэжьэгъэкIэ фермер» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ахъщэ IэпыIэгъу фэе нэбгырэ 47-мэ ятхылъхэр мы мафэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ икомиссие ыуплъэкIугъэх.

Къэралыгъо IэпыIэгъур зэратыщтхэр къыхахыгъэх

Федеральнэ программэу «ЕзыгъэжьэгъэкIэ фермер» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ахъщэ IэпыIэгъу фэе нэбгырэ 47-мэ ятхылъхэр мы мафэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ икомиссие ыуплъэкIугъэх.

Лъэпкъ быракъым рэгушхох

Адыгэ быракъыр зыкIыныгъэм ыкIи хэгъэгу шIулъэгъум ятамыгъэу щыт. Черкес лъэпкъ 12-мэ яжъуагъохэр быракъым тетых, адрэ щэбзищыр — адыгэ лъэпкъыр егъашIи зыфэбэнэгъэ мамырныгъэм итамыгъ.

Лъэпкъ быракъым рэгушхох

Адыгэ быракъыр зыкIыныгъэм ыкIи хэгъэгу шIулъэгъум ятамыгъэу щыт. Черкес лъэпкъ 12-мэ яжъуагъохэр быракъым тетых, адрэ щэбзищыр — адыгэ лъэпкъыр егъашIи зыфэбэнэгъэ мамырныгъэм итамыгъ.

ШIэжь мафэм ехъулIэу

Шъыгъо-шIэжь Мафэм ехъулIэу республикэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щэкIох. Ахэр мэлылъфэгъум къыщегъэжьагъэу жъоныгъокIэ мазэм нэс республикэм икъалэхэм ыкIи ичылэхэм ащызэхащэх. Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх гурыт еджапIэхэм яублэпIэ классхэм къащегъэжьагъэу пащэхэм анэсыжьэу.

ШIэжь мафэм ехъулIэу

Шъыгъо-шIэжь Мафэм ехъулIэу республикэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щэкIох. Ахэр мэлылъфэгъум къыщегъэжьагъэу жъоныгъокIэ мазэм нэс республикэм икъалэхэм ыкIи ичылэхэм ащызэхащэх. Iофтхьабзэхэм ахэлажьэх гурыт еджапIэхэм яублэпIэ классхэм къащегъэжьагъэу пащэхэм анэсыжьэу.

Орэдым зэфищэщтых

Мэкъуогъум и 21-м къыщыублагъэу и 23-м нэс фестивалэу «Гринландия» зыфиIорэр къалэу Киров, псыхъоу Быстрицэ инэпкъ щыкIощт. Хэлажьэ зышIоигъо пстэури ащ къырагъэблагъэ.

Орэдым зэфищэщтых

Мэкъуогъум и 21-м къыщыублагъэу и 23-м нэс фестивалэу «Гринландия» зыфиIорэр къалэу Киров, псыхъоу Быстрицэ инэпкъ щыкIощт. Хэлажьэ зышIоигъо пстэури ащ къырагъэблагъэ.

Чъыгаер къэкIырэ лъэпкъхэм япщ

Чъыг лъэпкъ зэфэшъхьафхэр пштэхэмэ, чъыгаер хэтрэ цIыф лъэпкъкIи анахь уаси, мэхьани зиIэхэм ахалъытэ.

Чъыгаер къэкIырэ лъэпкъхэм япщ

Чъыг лъэпкъ зэфэшъхьафхэр пштэхэмэ, чъыгаер хэтрэ цIыф лъэпкъкIи анахь уаси, мэхьани зиIэхэм ахалъытэ.