КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Адыгеимрэ Иорданиемрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIы­кIоу Урысые Федерацием щыIэ Амджад Адайле тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. Иорданиемрэ Адыгеимрэ язэ­пхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Адыгеимрэ Иорданиемрэ язэпхыныгъэ агъэпытэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Иорданием и Чрезвычайнэ ыкIи Полномочнэ ЛIы­кIоу Урысые Федерацием щыIэ Амджад Адайле тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. Иорданиемрэ Адыгеимрэ язэ­пхыныгъэ, язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Хэхъоныгъэхэр нэрылъэгъух

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ цIыфхэм ягъашIэ хэгъэхъогъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм ащыщ.

Хэхъоныгъэхэр нэрылъэгъух

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ цIыфхэм ягъашIэ хэгъэхъогъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм ащыщ.

Гупчэм ипащэ къыхахыщт

Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ыкIи унэе предпринимательскэ гухэлъым IэпыIэгъу фэ­хъугъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу экспортым IэпыIэгъу фэхъугъэным и Гупчэ Адыгеим щыгъэпсыгъэным шъо­лъы­рым Iоф щыдашIэ.

Гупчэм ипащэ къыхахыщт

Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ ыкIи унэе предпринимательскэ гухэлъым IэпыIэгъу фэ­хъугъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу экспортым IэпыIэгъу фэхъугъэным и Гупчэ Адыгеим щыгъэпсыгъэным шъо­лъы­рым Iоф щыдашIэ.

Хьисапыр шIэныгъэхэм япачъыхь

А гущыIэхэр мызэу, мытIоу къыщаIуагъэх хьисапымкIэ кIэлэеджакIохэм яя IV-рэ Дунэе олимпиадэу Мыекъуапэ щы­кIуа­гъэр зэфашIыжьы зэхъум. Я 6-рэ IофшIэгъу мафэм ащ икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх, текIоныгъэр къыдэзы­хы­гъэхэм ямызакъоу, зэкI пIоми хъунэу, олимпиадэм хэлэжьагъэхэм афэгушIуагъэх, хьисапымкIэ шIэныгъэлэжь цIэ­рыIо­хэм шIухьафтынхэр ныбжьыкIэхэм аратыгъэх.

Хьисапыр шIэныгъэхэм япачъыхь

А гущыIэхэр мызэу, мытIоу къыщаIуагъэх хьисапымкIэ кIэлэеджакIохэм яя IV-рэ Дунэе олимпиадэу Мыекъуапэ щы­кIуа­гъэр зэфашIыжьы зэхъум. Я 6-рэ IофшIэгъу мафэм ащ икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх, текIоныгъэр къыдэзы­хы­гъэхэм ямызакъоу, зэкI пIоми хъунэу, олимпиадэм хэлэжьагъэхэм афэгушIуагъэх, хьисапымкIэ шIэныгъэлэжь цIэ­рыIо­хэм шIухьафтынхэр ныбжьыкIэхэм аратыгъэх.

Теле программа

С 25 марта по 31 марта

Теле программа

С 25 марта по 31 марта

Адыгабзэр джырэ лингвокультурнэ шъолъырым зэрэхэуцорэр

Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемкIэ икафедрэ кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэхэр адыгабзэм ыкIи тхыбзэм я Мафэ фэгъэхьыгъэу тхьамафэм къыкIоцI щыIагъэх.

Адыгабзэр джырэ лингвокультурнэ шъолъырым зэрэхэуцорэр

Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемкIэ икафедрэ кIэщакIо зыфэхъугъэ Iофтхьабзэхэр адыгабзэм ыкIи тхыбзэм я Мафэ фэгъэхьыгъэу тхьамафэм къыкIоцI щыIагъэх.

Юридическэ IэпыIэгъу шъуищыкIагъа?

Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» (ыужкIэ Ассоциациер тIозэ дгъэкIощт) 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 22-м ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъумкIэ урысые мафэ зэхещэ.

Юридическэ IэпыIэгъу шъуищыкIагъа?

Урысые общественнэ организациеу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» (ыужкIэ Ассоциациер тIозэ дгъэкIощт) 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 22-м ыпкIэ зыхэмылъ юридическэ IэпыIэгъумкIэ урысые мафэ зэхещэ.

Ощх шъабэм уеукъэбзы

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Ощхым ор еукъэбзыжьы» зыфиIорэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Ощх шъабэм уеукъэбзы

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Ощхым ор еукъэбзыжьы» зыфиIорэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм яшIуагъэ арагъэкIыщт

Адыгеим, Къэбэртэе-­Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, ­Ставрополь краим япащэхэр Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм зыщызэIокIэхэм, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэ­хэм якъыхэгъэщынрэ ахэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымрэ япхыгъэ ­Iофыгъохэм атегущы­Iагъэх.

Сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм яшIуагъэ арагъэкIыщт

Адыгеим, Къэбэртэе-­Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, ­Ставрополь краим япащэхэр Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм зыщызэIокIэхэм, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэ­хэм якъыхэгъэщынрэ ахэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымрэ япхыгъэ ­Iофыгъохэм атегущы­Iагъэх.

Адыгэ илъэсыкIэр хэтэгъэунэфыкIы

Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ къызэри­тыгъэмкIэ, мыгъэ адыгэ илъэ­сыкIэм ихэгъэунэфыкIын непэ сыхьатыр 18.00-м аублэщт. Ар ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIо­ныгъэмрэ ягупчэ щы­кIощт.

Адыгэ илъэсыкIэр хэтэгъэунэфыкIы

Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ къызэри­тыгъэмкIэ, мыгъэ адыгэ илъэ­сыкIэм ихэгъэунэфыкIын непэ сыхьатыр 18.00-м аублэщт. Ар ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIо­ныгъэмрэ ягупчэ щы­кIощт.

ШэпхъэшIухэм адештэх

Федеральнэ, республикэ ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм, кIэу шIыгъэнхэм Адыгеим ипащэхэм анаIэ тет. Аужырэ уахътэм мы лъэныкъомкIэ зэшIуахыгъэр зэрэбэр тинэрылъэгъу.

ШэпхъэшIухэм адештэх

Федеральнэ, республикэ ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм, кIэу шIыгъэнхэм Адыгеим ипащэхэм анаIэ тет. Аужырэ уахътэм мы лъэныкъомкIэ зэшIуахыгъэр зэрэбэр тинэрылъэгъу.

Анахь дэгъухэм ащыщ

Проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэ­псыгъэныр» зыфиIорэм Адыгеир зэрэхэлажьэрэм ишIуа­гъэкIэ тикъалэ изытет хэпшIыкIэу зэблехъу.

Анахь дэгъухэм ащыщ

Проектэу «ШэпхъэшIухэм адиштэрэ къэлэ щыIакIэр гъэ­псыгъэныр» зыфиIорэм Адыгеир зэрэхэлажьэрэм ишIуа­гъэкIэ тикъалэ изытет хэпшIыкIэу зэблехъу.

Мыекъуапэ идэхьэгъу зэтырагъэпсыхьащт

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ итеплъэ нахь дахэ шIыгъэным фытегъэ­псы­хьэгъэ IофшIэнхэр Мыекъопэ къэлэ администра­ци­ем зэхищэнхэу егъэнафэ.

Мыекъуапэ идэхьэгъу зэтырагъэпсыхьащт

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ итеплъэ нахь дахэ шIыгъэным фытегъэ­псы­хьэгъэ IофшIэнхэр Мыекъопэ къэлэ администра­ци­ем зэхищэнхэу егъэнафэ.

Исэнаущыгъэ осэшIу къыфашIыгъ маф

Модельер ныбжьыкIэу Пэрэныкъо Рузаннэ Москва щыкIогъэ зэнэкъокъоу «Moscow in­ter­national Fashion Fest» зыфиIорэм хэлэжьагъ ыкIи иIофшIагъэхэм осэшIу къыща­фашIыгъ. Ащ къызэрэтфиIотагъэмкIэ, фестивалым мыгъэ ежь апэрэу зыкъыщи­гъэлъэ­гъуагъ.

Исэнаущыгъэ осэшIу къыфашIыгъ маф

Модельер ныбжьыкIэу Пэрэныкъо Рузаннэ Москва щыкIогъэ зэнэкъокъоу «Moscow in­ter­national Fashion Fest» зыфиIорэм хэлэжьагъ ыкIи иIофшIагъэхэм осэшIу къыща­фашIыгъ. Ащ къызэрэтфиIотагъэмкIэ, фестивалым мыгъэ ежь апэрэу зыкъыщи­гъэлъэ­гъуагъ.

Абхъазым щыIагъэх маф

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый зипэщэ лIыкIо купыр гъэтхапэм и 15-м Абхъаз Республикэм кIогъагъэ.

Абхъазым щыIагъэх маф

Адыгэ Республикэм ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ямуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый зипэщэ лIыкIо купыр гъэтхапэм и 15-м Абхъаз Республикэм кIогъагъэ.

Тазыр птелъымэ зэгъашI!

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъуагъэу видеокамерэм къыридзагъэм ад­ми­нистративнэ тазырэу тыралъхьагъэм икъэбар игъом ышIэнэу фае­мэ, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм я ЗэикI порталэу www.gosuslugi.ru зыфиIорэм зыщатхын, ащ дакIоу sms къафэкIоным кIэ­тхэнхэ фае. Мы фэIо-фашIэм ыпкIэ хэлъэп.

Тазыр птелъымэ зэгъашI!

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъуагъэу видеокамерэм къыридзагъэм ад­ми­нистративнэ тазырэу тыралъхьагъэм икъэбар игъом ышIэнэу фае­мэ, къэралыгъо фэIо-фашIэхэм я ЗэикI порталэу www.gosuslugi.ru зыфиIорэм зыщатхын, ащ дакIоу sms къафэкIоным кIэ­тхэнхэ фае. Мы фэIо-фашIэм ыпкIэ хэлъэп.

Адыгэ хабз

Гъэмрэ кIымрэ зэхэкIых – илъэсыкIэр къытфехьэ Мэфэпчъым къыщыхэгъэщыгъэ мэфэкIыбэ адыгэхэм хагъэунэфыкIыщтыгъ. Ахэм хэбзэ гъэнэфагъэхэр, къашъохэр, орэдхэр акIыгъущтыгъэх. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм, лэжьыгъэ Iухыжьыным, джэгухэм япхыгъэ Iофтхьэбзэ дахэхэр рагъэкIокIыщтыгъэх.

Адыгэ хабз

Гъэмрэ кIымрэ зэхэкIых – илъэсыкIэр къытфехьэ Мэфэпчъым къыщыхэгъэщыгъэ мэфэкIыбэ адыгэхэм хагъэунэфыкIыщтыгъ. Ахэм хэбзэ гъэнэфагъэхэр, къашъохэр, орэдхэр акIыгъущтыгъэх. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм, лэжьыгъэ Iухыжьыным, джэгухэм япхыгъэ Iофтхьэбзэ дахэхэр рагъэкIокIыщтыгъэх.

БзэджэшIагъэхэм ащыухъумэгъэнхэр

Адыгэ Республикэм бзэджэшIагъэу щызэрахьэхэрэр зыфэдэхэм афэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае АР-м и Прокуратурэ джырэблагъэ зэхищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх прокуратурэм иаппарат иIофышIэхэр, студент объединениехэм ыкIи активистхэм ялIыкIохэр, журналистхэр.

БзэджэшIагъэхэм ащыухъумэгъэнхэр

Адыгэ Республикэм бзэджэшIагъэу щызэрахьэхэрэр зыфэдэхэм афэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае АР-м и Прокуратурэ джырэблагъэ зэхищагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх прокуратурэм иаппарат иIофышIэхэр, студент объединениехэм ыкIи активистхэм ялIыкIохэр, журналистхэр.

2019-рэ илъэсым журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфагъэшъошэщтхэмкIэ зэнэкъокъу зэхащэ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ комиссием 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 6-м зэхэсыгъо иIагъ. Адыгэ Республикэм и Президент 2008-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 30-м ышIыгъэ Указэу N 41-р зытетэу «Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрафагъэшъуашэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм

2019-рэ илъэсым журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфагъэшъошэщтхэмкIэ зэнэкъокъу зэхащэ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын афэгъэшъошэгъэнымкIэ комиссием 2019-рэ илъэсым гъэтхапэм и 6-м зэхэсыгъо иIагъ. Адыгэ Республикэм и Президент 2008-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 30-м ышIыгъэ Указэу N 41-р зытетэу «Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зэрафагъэшъуашэрэм ехьылIагъ» зыфиIорэм

ЦIыф лъэпкъым ыпсэр ыбз

Гъэтхапэм и 14-м гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае «Адыгабзэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ: технологиякIэхэр, еплъыкIэхэр, гупшысакIэхэр» ыIоу щызэхащэгъагъ.

ЦIыф лъэпкъым ыпсэр ыбз

Гъэтхапэм и 14-м гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ фэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае «Адыгабзэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ: технологиякIэхэр, еплъыкIэхэр, гупшысакIэхэр» ыIоу щызэхащэгъагъ.

Шапхъэхэр шъумыукъох

ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм и Адыгэ къутамэ иIофышIэхэм шъунаIэ тырышъуагъадзэ: хабзэу щыIэм диштэрэ зэзэгъыныгъэхэр адамышIыхэу, электричествэм икъэтын епхыгъэ псэуалъэ­хэм «волоконнэ-оптическэ линиекIэ» заджэхэрэр ащызыгъэпсыхэрэм пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыщт.

Шапхъэхэр шъумыукъох

ПАО-у «Кубаньэнерго» зыфиIорэм и Адыгэ къутамэ иIофышIэхэм шъунаIэ тырышъуагъадзэ: хабзэу щыIэм диштэрэ зэзэгъыныгъэхэр адамышIыхэу, электричествэм икъэтын епхыгъэ псэуалъэ­хэм «волоконнэ-оптическэ линиекIэ» заджэхэрэр ащызыгъэпсыхэрэм пшъэ­дэкIыжь арагъэхьыщт.

ШIухьафтын шъхьэIитIу

Дунэе зэнэкъокъоу «Вдохновение» зыфиIоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм музыкальнэ Iэ­мэ-псымэ­хэм къягъэIогъэнымкIэ, орэдхэр гъэжъын­чы­гъэнхэмкIэ кIэлэеджакIохэм ясэнаущыгъэ къы­щагъэлъэгъуагъ.

ШIухьафтын шъхьэIитIу

Дунэе зэнэкъокъоу «Вдохновение» зыфиIоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм музыкальнэ Iэ­мэ-псымэ­хэм къягъэIогъэнымкIэ, орэдхэр гъэжъын­чы­гъэнхэмкIэ кIэлэеджакIохэм ясэнаущыгъэ къы­щагъэлъэгъуагъ.

«Тилъэхъан илIыхъужъ» къагъэлъагъо

Къэралыгъо академическэ театрэу Моссоветым ыцIэ зыхьырэм режис­серэу Ю. Ереминым ыгъэу­цугъэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

«Тилъэхъан илIыхъужъ» къагъэлъагъо

Къэралыгъо академическэ театрэу Моссоветым ыцIэ зыхьырэм режис­серэу Ю. Ереминым ыгъэу­цугъэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Баскетбол. Суперлигэм икупэу «Б-р»

Хырыхыхьэ зэIукIэгъухэр «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ – «Локомотив-­Кубань-ЦОП» Краснодар — 85:66 (24:16, 19:15, 22:22, 20:13).

Баскетбол. Суперлигэм икупэу «Б-р»

Хырыхыхьэ зэIукIэгъухэр «Динамо-МГТУ» Мые­къуапэ – «Локомотив-­Кубань-ЦОП» Краснодар — 85:66 (24:16, 19:15, 22:22, 20:13).

Марзиет анахь кIэлэпIу дэгъу

Адыгэкъалэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIитф дэт. Хабзэ зэрэхъугъэу, ахэм ащылэжьэрэ кIэлэпIухэм ащыщэу анахь дэгъур къыхэгъэщыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр илъэс къэс къалэм щырагъэкIокIы.

Марзиет анахь кIэлэпIу дэгъу

Адыгэкъалэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIитф дэт. Хабзэ зэрэхъугъэу, ахэм ащылэжьэрэ кIэлэпIухэм ащыщэу анахь дэгъур къыхэгъэщыгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр илъэс къэс къалэм щырагъэкIокIы.