КЪЭБАРЫКlЭХЭР

В Адыгее стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

С 18 по 25 января 2019 года в Адыгее пройдет IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

В Адыгее стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

С 18 по 25 января 2019 года в Адыгее пройдет IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие ипрезидентэу Максим Агапитовымрэ Олимпиадэ джэгунхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэу, дунаим тIо­гъогогъо ичемпионэу, СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу Чыржьын Мухьарбыйрэ тыгъуасэ аIукIагъ. Мы спорт лъэпкъым респуб­ликэм хэхъоныгъэхэр щишIынхэм, спортсменхэм зэрифэшъуашэу загъэхьазырын ыкIи ыпэкIэ

Атлетикэ онтэгъум ихэхъоныгъэхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м атлетикэ онтэгъумкIэ и Федерацие ипрезидентэу Максим Агапитовымрэ Олимпиадэ джэгунхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэу, дунаим тIо­гъогогъо ичемпионэу, СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу Чыржьын Мухьарбыйрэ тыгъуасэ аIукIагъ. Мы спорт лъэпкъым респуб­ликэм хэхъоныгъэхэр щишIынхэм, спортсменхэм зэрифэшъуашэу загъэхьазырын ыкIи ыпэкIэ

IофшIэн зэфыщытыкIэхэм анаIэ атырагъэты

2018-рэ илъэсым ияплIэнэрэ мэзищ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр зэрагъэцэкIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие джырэблагъэ зэхищагъ.

IофшIэн зэфыщытыкIэхэм анаIэ атырагъэты

2018-рэ илъэсым ияплIэнэрэ мэзищ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр зэрагъэцэкIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие джырэблагъэ зэхищагъ.

Ным егуцафэх

Урысыем и Следственнэ Комитет и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм бзылъфыгъэу илъэс 29-рэ зыныбжьым ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ. Зыныбжь имыкъугъэ сабыим ыпкъышъол шъобж хьылъэхэр утынкIэ зэрэтырищагъэхэм ар фэгъэхьыгъ.

Ным егуцафэх

Урысыем и Следственнэ Комитет и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм бзылъфыгъэу илъэс 29-рэ зыныбжьым ылъэныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ. Зыныбжь имыкъугъэ сабыим ыпкъышъол шъобж хьылъэхэр утынкIэ зэрэтырищагъэхэм ар фэгъэхьыгъ.

Рассказым фэIэпэIэсагъ

Я 50-рэ илъэсхэм творческэ кIочIакIэхэу, ыужыкIэ адыгэ тхыгъэ литературэм илъэкI-амал къэзыIэтыщтхэу, зэчый зыхэлъхэ ныбжьыкIэхэу къыхэхъуагъэхэм зэу ащыщыгъ Iэшъынэ Хьазрэт. Жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъэгъэ инхэр ащ ышIыгъэх.

Рассказым фэIэпэIэсагъ

Я 50-рэ илъэсхэм творческэ кIочIакIэхэу, ыужыкIэ адыгэ тхыгъэ литературэм илъэкI-амал къэзыIэтыщтхэу, зэчый зыхэлъхэ ныбжьыкIэхэу къыхэхъуагъэхэм зэу ащыщыгъ Iэшъынэ Хьазрэт. Жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъэгъэ инхэр ащ ышIыгъэх.

Шапхъэхэм шъуадэмых

Пхъэ машIокIэ зиунэ зыгъэплъыхэрэр ары непэ анахьэу тыкъызщыуцумэ тшIоигъор. Пстэуми апэу ахэм зыщагъэ­гъупшэ мыхъущтыр хьакухэм фабэр къызэратырэм имызакъоу, машIом зы­къыштэным ищынагъо зэрашъхьарытыр ары. Ар анахьэу етIани щынагъо зыхъурэр Iугъор зэрыкIыхэрэ дэпкъхэр, трубэхэр игъом замыгъэкъабзэхэкIэ ары. Хьаку Iупэм иджэхашъо тенэч теIулIэгъэнэу

Шапхъэхэм шъуадэмых

Пхъэ машIокIэ зиунэ зыгъэплъыхэрэр ары непэ анахьэу тыкъызщыуцумэ тшIоигъор. Пстэуми апэу ахэм зыщагъэ­гъупшэ мыхъущтыр хьакухэм фабэр къызэратырэм имызакъоу, машIом зы­къыштэным ищынагъо зэрашъхьарытыр ары. Ар анахьэу етIани щынагъо зыхъурэр Iугъор зэрыкIыхэрэ дэпкъхэр, трубэхэр игъом замыгъэкъабзэхэкIэ ары. Хьаку Iупэм иджэхашъо тенэч теIулIэгъэнэу

Еленэ дахэм узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэкIэ щытым Еленэ дэхэ дэдэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу щыкIуагъэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр ягуапэу еплъыгъэх.

Еленэ дахэм узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэкIэ щытым Еленэ дэхэ дэдэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу щыкIуагъэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр ягуапэу еплъыгъэх.

Ящэнэрэ чIыпIэм щыI

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгoрод – 3:0 (25:22, 25:22, 25:20). Щылэ мазэм и 16-м Мыекъопэ къэралыгъо техногическэ университетым щызэдешIагъэх.

Ящэнэрэ чIыпIэм щыI

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгoрод – 3:0 (25:22, 25:22, 25:20). Щылэ мазэм и 16-м Мыекъопэ къэралыгъо техногическэ университетым щызэдешIагъэх.

ЕшIэкIэшIур къыотэжьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Арсенал» Тула – 111:98. Щылэ мазэм и 16-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 6, Гапошин – 25, Абызов – 14, Еремин – 27, Кочнев – 16, Майборда – 10, Милютин – 3.

ЕшIэкIэшIур къыотэжьы

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – БК «Арсенал» Тула – 111:98. Щылэ мазэм и 16-м республикэ спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 6, Гапошин – 25, Абызов – 14, Еремин – 27, Кочнев – 16, Майборда – 10, Милютин – 3.

Унэгъо Iужъухэм къахэхъо

Сабый къызэрыхъорэ унагъом нэхъой илъ, насыпи ащ къыдакIоу адыгэхэм сыдигъуи аIо.

Унэгъо Iужъухэм къахэхъо

Сабый къызэрыхъорэ унагъом нэхъой илъ, насыпи ащ къыдакIоу адыгэхэм сыдигъуи аIо.

Язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным пае

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ мы мафэхэм щыкIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ведомствэм ипащэхэмрэ предпринимательскэ сообществэм иобщественнэ объединениехэм ялIыкIохэмрэ.

Язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным пае

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ мы мафэхэм щыкIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ведомствэм ипащэхэмрэ предпринимательскэ сообществэм иобщественнэ объединениехэм ялIыкIохэмрэ.

Нэфрыгъуазэхэр щагъэуцух

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ иурамхэм атет нэфрыгъуазэ­хэм язэблэхъун епхыгъэ IофшIэнхэр рагъэкIокIых. ЫпэкIэ теты­гъэ нэфрыгъозэ къызэрыкIохэм ачIыпIэкIэ джы «светодиоднэ» зыфа­Iохэрэр агъэуцущтых.

Нэфрыгъуазэхэр щагъэуцух

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ иурамхэм атет нэфрыгъуазэ­хэм язэблэхъун епхыгъэ IофшIэнхэр рагъэкIокIых. ЫпэкIэ теты­гъэ нэфрыгъозэ къызэрыкIохэм ачIыпIэкIэ джы «светодиоднэ» зыфа­Iохэрэр агъэуцущтых.

Нэбгыри 6-мэ IэпыIэгъу ящыкIагъ

БлэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм, щылэ мазэм и 12 – 13-хэм, Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и Адыгэ лъыхъон-къэгъэнэжьын отряд икъэгъэнэжьакIохэм къушъхьэм зыгъэпсэфакIо кIохи, жэхэм арысхэу бгым мытэрэзэу къечъэхыгъэ нэбгыри 6-мэ IэпыIэгъу афэхъугъэх.

Нэбгыри 6-мэ IэпыIэгъу ящыкIагъ

БлэкIыгъэ зыгъэпсэфыгъо мафэхэм, щылэ мазэм и 12 – 13-хэм, Урысыем ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ и Адыгэ лъыхъон-къэгъэнэжьын отряд икъэгъэнэжьакIохэм къушъхьэм зыгъэпсэфакIо кIохи, жэхэм арысхэу бгым мытэрэзэу къечъэхыгъэ нэбгыри 6-мэ IэпыIэгъу афэхъугъэх.

БзэджашIэхэр къаубытыгъэх

2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 15-м Тэхъутэмыкъое ыкIи Мыекъопэ районхэм ащызэрахьэгъэ бзэджэшIагъэхэм афэгъэхьыгъэу Урысыем и Следственнэ комитет и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм къэбаритIу къылъагъэIэсыгъ.

БзэджашIэхэр къаубытыгъэх

2019-рэ илъэсым щылэ мазэм и 15-м Тэхъутэмыкъое ыкIи Мыекъопэ районхэм ащызэрахьэгъэ бзэджэшIагъэхэм афэгъэхьыгъэу Урысыем и Следственнэ комитет и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм къэбаритIу къылъагъэIэсыгъ.

ГъэпцIакIом лъэхъух

УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Мини­стер­ствэ иотделэу Мыекъуапэ щыIэм икъулы­къу­шIэхэр лъэхъух илъэс 66-рэ зыныбжь бзылъфыгъэр зыгъэпцIэгъэ бзэджашIэм. Пен­сионеркэм зэрарэу ыхьыгъэр сомэ мин 32-м ехъу.

ГъэпцIакIом лъэхъух

УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Мини­стер­ствэ иотделэу Мыекъуапэ щыIэм икъулы­къу­шIэхэр лъэхъух илъэс 66-рэ зыныбжь бзылъфыгъэр зыгъэпцIэгъэ бзэджашIэм. Пен­сионеркэм зэрарэу ыхьыгъэр сомэ мин 32-м ехъу.

КIэлэцIыкIухэр зэрэзэращэхэрэм лъэплъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ иунашъокIэ 2013-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 17-м кIэлэцIыкIу купхэр зэхэтхэу автобусхэмкIэ зещэгъэнхэмкIэ шапхъэхэр агъэнэфагъэх.

КIэлэцIыкIухэр зэрэзэращэхэрэм лъэплъэх

Урысые Федерацием и Правительствэ иунашъокIэ 2013-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 17-м кIэлэцIыкIу купхэр зэхэтхэу автобусхэмкIэ зещэгъэнхэмкIэ шапхъэхэр агъэнэфагъэх.

Тазырым фэгъэкIотэн иIэу …

Административнэ хэбзэукъоныгъэхэм я Кодекс зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэм къызэрагъэнафэу, гъогурыкIоным ишап­хъэ­хэр зыукъогъэ водительхэм атыралъхьэгъэ тазырым ызыныкъо апщыныжьын амал зэряIэщтым фэгъэхьыгъэ унашъом 2016-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу кIуачIэ иI.

Тазырым фэгъэкIотэн иIэу …

Административнэ хэбзэукъоныгъэхэм я Кодекс зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэм къызэрагъэнафэу, гъогурыкIоным ишап­хъэ­хэр зыукъогъэ водительхэм атыралъхьэгъэ тазырым ызыныкъо апщыныжьын амал зэряIэщтым фэгъэхьыгъэ унашъом 2016-рэ илъэсым щылэ мазэм и 1-м къыщегъэжьагъэу кIуачIэ иI.

Гум уедэIумэ,уигъэгъощэщтэп

ЦIыфым ищыIэныгъэ гъогу зэрэзэхъокIыщтыр, лъагъоу зызфигъэзэщтыр ежьыркIэ къэшIэгъуае. ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу пэчыжьэу къыщыхъущтыгъэ сэнаущыгъэр къыфэущыни, зэрэпсаоу ащ зэлъикIуни ылъэкIыщт.

Гум уедэIумэ,уигъэгъощэщтэп

ЦIыфым ищыIэныгъэ гъогу зэрэзэхъокIыщтыр, лъагъоу зызфигъэзэщтыр ежьыркIэ къэшIэгъуае. ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу пэчыжьэу къыщыхъущтыгъэ сэнаущыгъэр къыфэущыни, зэрэпсаоу ащ зэлъикIуни ылъэкIыщт.

«ЯтIонэрэу щыIэныгъэр язытырэр…»

Джаущтэу тетхагъ илъэс пчъагъэ хъугъэу Къуижъ Асет IэпыIэгъу зыфэхъугъэгъэ бзылъфыгъэм къыфигъэхьыгъэгъэ от­крыткэу непэ къызынэсыгъэм ащ ыIыгъым.

«ЯтIонэрэу щыIэныгъэр язытырэр…»

Джаущтэу тетхагъ илъэс пчъагъэ хъугъэу Къуижъ Асет IэпыIэгъу зыфэхъугъэгъэ бзылъфыгъэм къыфигъэхьыгъэгъэ от­крыткэу непэ къызынэсыгъэм ащ ыIыгъым.

ГукIэгъу зыхэлъ цIыф

Улапэ щыщ Гъубжьэкъо Ислъам Адам ыкъор къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэмкIэ фэмыгушIуагъэ чылэм къыдэна­гъэп пIоми хъун.

ГукIэгъу зыхэлъ цIыф

Улапэ щыщ Гъубжьэкъо Ислъам Адам ыкъор къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэмкIэ фэмыгушIуагъэ чылэм къыдэна­гъэп пIоми хъун.

Уахътэм диштэрэ кIэлэегъадж

Адыгэ РеспубликэмкIэ Красногвардейскэ районым иадминистрацие гъэсэныгъэмкIэ игъэIорышIапIэ муниципальнэ за­очнэ зэнэкъокъоу зэхищагъэм кIэлэегъэджэ 20 хэлэжьагъ. Ахэр урысыбзэмкIэ ыкIи адыгабзэмкIэ кIэлэегъаджэх. «Мой лучший урок» — джары Iофтхьабзэм зэреджагъэхэр. КIэлэегъаджэм имэхьанэ къэIэтыгъэныр ары ащ пшъэ­рылъэу иIагъэр.

Уахътэм диштэрэ кIэлэегъадж

Адыгэ РеспубликэмкIэ Красногвардейскэ районым иадминистрацие гъэсэныгъэмкIэ игъэIорышIапIэ муниципальнэ за­очнэ зэнэкъокъоу зэхищагъэм кIэлэегъэджэ 20 хэлэжьагъ. Ахэр урысыбзэмкIэ ыкIи адыгабзэмкIэ кIэлэегъаджэх. «Мой лучший урок» — джары Iофтхьабзэм зэреджагъэхэр. КIэлэегъаджэм имэхьанэ къэIэтыгъэныр ары ащ пшъэ­рылъэу иIагъэр.

ИорэдкIэ гушIуагъо къытфехьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ Урысыем ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу хэлэ­жьагъ. ОрэдыIом Мыекъуапэ къызегъэзэжьым, гущыIэгъу тыфэхъугъ.

ИорэдкIэ гушIуагъо къытфехьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ Урысыем ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу хэлэ­жьагъ. ОрэдыIом Мыекъуапэ къызегъэзэжьым, гущыIэгъу тыфэхъугъ.

ЗыгъэсапIэр джэмакъ

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щылэ мазэм и 4 – 12-м зэхахьэу щыкIуагъэм нэбгырэ 400 хэлэжьагъ.

ЗыгъэсапIэр джэмакъ

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзюдомрэкIэ и Институт щылэ мазэм и 4 – 12-м зэхахьэу щыкIуагъэм нэбгырэ 400 хэлэжьагъ.

ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгород – 3:2 (17:25, 25:20, 33:31, 24:26, 15:13). Щылэ мазэм и 15-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэдешIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр къызэрыкIохэп

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгород – 3:2 (17:25, 25:20, 33:31, 24:26, 15:13). Щылэ мазэм и 15-м Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щызэдешIагъэх.

Хэлэжьагъэр 23-рэ

Джип-спринтымкIэ кIымэфэ фестивалыр тиреспуб­ликэ щыкIуагъ. Адыгеим, Краснодар краим ялIыкIохэр псэупIэу Ханскэм щызэIукIагъэх.

Хэлэжьагъэр 23-рэ

Джип-спринтымкIэ кIымэфэ фестивалыр тиреспуб­ликэ щыкIуагъ. Адыгеим, Краснодар краим ялIыкIохэр псэупIэу Ханскэм щызэIукIагъэх.