КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Ащ фэдэ зыкIи хъугъэп

Ащ фэдэ адыгэ къэралыгъо лIыкIо купышхо, Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ япащэу Тыркуем кIуагъэу зыкIи тапэкIэ къы­хэкIыгъэп.

Ащ фэдэ зыкIи хъугъэп

Ащ фэдэ адыгэ къэралыгъо лIыкIо купышхо, Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ япащэу Тыркуем кIуагъэу зыкIи тапэкIэ къы­хэкIыгъэп.

КъумпIыл Мурат Тыркуем щыпсэурэ адыгэхэм аIукIагъ

Адыгеим илIыкIо купэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипащэр тыгъуасэ общественнэ организациехэу KAFFED, KAFDAV, KAFSAM, KAFiAD, DOSTLUK KLUBU ялIыкIохэм Тыркуем щаIукIагъ.

КъумпIыл Мурат Тыркуем щыпсэурэ адыгэхэм аIукIагъ

Адыгеим илIыкIо купэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипащэр тыгъуасэ общественнэ организациехэу KAFFED, KAFDAV, KAFSAM, KAFiAD, DOSTLUK KLUBU ялIыкIохэм Тыркуем щаIукIагъ.

ЛъэныкъуитIу зэIукIэгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ Краснодар краим и Законихъухьэ ЗэIукIэрэ ядепутатхэм блэкIыгъэ бэрэ­скэ­шхом зэхэсыгъо зэдыряIагъ.

ЛъэныкъуитIу зэIукIэгъу

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэмрэ Краснодар краим и Законихъухьэ ЗэIукIэрэ ядепутатхэм блэкIыгъэ бэрэ­скэ­шхом зэхэсыгъо зэдыряIагъ.

Яблоновскэм ихэхъоныгъэхэр, игухэлъхэр

Яблоновскэ къэлэ псэупIэм ипащэу Атэжьэхьэ Заурдин мы мафэхэм гущыIэгъу тыфэхъугъ. ПсэупIэм гъэхъагъэу ышIыхэрэм, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным, иэкономикэ хэхъоныгъэхэр иIэнхэм апае анахьэу ынаIэ зытыригъэтыхэрэм, пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм тащигъэгъозагъ.

Яблоновскэм ихэхъоныгъэхэр, игухэлъхэр

Яблоновскэ къэлэ псэупIэм ипащэу Атэжьэхьэ Заурдин мы мафэхэм гущыIэгъу тыфэхъугъ. ПсэупIэм гъэхъагъэу ышIыхэрэм, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу хъуным, иэкономикэ хэхъоныгъэхэр иIэнхэм апае анахьэу ынаIэ зытыригъэтыхэрэм, пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыхэрэм тащигъэгъозагъ.

«Абу зэрэсшIэщтыгъэм сырэгушхо»

ЩыIэныгъэм бэрэ къыщыхэкIы цIыфыр дунаим зехыжькIэ, щэIэфэ къылэжьыгъэ щытхъоу тефэрэр фамыIоу, етIанэ ар зэрамышIагъэм рыкIэгъожьхэу. Шъхьэлэхъо Абу ахэм ащыщэп, опсэуфи тефэрэ шъхьэкIафэр фашIыгъ, агъэлъэпIагъ.

«Абу зэрэсшIэщтыгъэм сырэгушхо»

ЩыIэныгъэм бэрэ къыщыхэкIы цIыфыр дунаим зехыжькIэ, щэIэфэ къылэжьыгъэ щытхъоу тефэрэр фамыIоу, етIанэ ар зэрамышIагъэм рыкIэгъожьхэу. Шъхьэлэхъо Абу ахэм ащыщэп, опсэуфи тефэрэ шъхьэкIафэр фашIыгъ, агъэлъэпIагъ.

«Экологием» къыхиубытэу…

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным ижъоныгъокIэ унашъо къыпкъырыкIыгъэ Лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Эко­логия» зыфиIорэм федеральнэ проект 11 къыдыхэлъытагъ. Ахэм япхырыщын 2018 — 2024-рэ илъэсхэм сомэ трил­лионрэ миллиард 551-м ехъу къэралыгъом пэIуигъэхьанэу ыгъэнэфагъ.

«Экологием» къыхиубытэу…

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным ижъоныгъокIэ унашъо къыпкъырыкIыгъэ Лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Эко­логия» зыфиIорэм федеральнэ проект 11 къыдыхэлъытагъ. Ахэм япхырыщын 2018 — 2024-рэ илъэсхэм сомэ трил­лионрэ миллиард 551-м ехъу къэралыгъом пэIуигъэхьанэу ыгъэнэфагъ.

Нэбгырэ 500 фэдизмэ зыкъыфагъэзагъ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Минис­тер­ст­вэ къызэритырэмкIэ, 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ шъолъырым щыпсэурэ ыкIи организацие 500 фэдизмэ ведомствэм зыкъыфагъэзагъ.

Нэбгырэ 500 фэдизмэ зыкъыфагъэзагъ

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Минис­тер­ст­вэ къызэритырэмкIэ, 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэзищ шъолъырым щыпсэурэ ыкIи организацие 500 фэдизмэ ведомствэм зыкъыфагъэзагъ.

Пенсионеркэр хэкIодагъ

Мыекъуапэ игъогухэм ащыщ мы мафэхэм хъугъэ-шIэгъэ гухэкI къыте­хъухьагъ.

Пенсионеркэр хэкIодагъ

Мыекъуапэ игъогухэм ащыщ мы мафэхэм хъугъэ-шIэгъэ гухэкI къыте­хъухьагъ.

Саугъэтхэр ыкIи тарихъ чIыпIэхэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъ

Лъэпкъым ылъапсэхэм ятамыгъэх Мэлылъфэгъум и 18-р саугъэтхэмрэ тарихъ чIыпIэхэмрэ къэухъумэгъэнхэм и Дунэе ма­фэу ЮНЕСКО-м зигъэнэ­фэ­гъа­гъэр илъэс 35-рэ хъугъэ.

Саугъэтхэр ыкIи тарихъ чIыпIэхэр къэухъумэгъэнхэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъ

Лъэпкъым ылъапсэхэм ятамыгъэх Мэлылъфэгъум и 18-р саугъэтхэмрэ тарихъ чIыпIэхэмрэ къэухъумэгъэнхэм и Дунэе ма­фэу ЮНЕСКО-м зигъэнэ­фэ­гъа­гъэр илъэс 35-рэ хъугъэ.

Полисыр, процентхэр

Мэлылъфэгъум иапэрэ мафэ къыщегъэжьагъэу ОСАГО-м лъатыщт уасэр системакIэкIэ къа­лъытэу рагъэжьагъ, ащ «бонус-малускIэ» еджагъэх.

Полисыр, процентхэр

Мэлылъфэгъум иапэрэ мафэ къыщегъэжьагъэу ОСАГО-м лъатыщт уасэр системакIэкIэ къа­лъытэу рагъэжьагъ, ащ «бонус-малускIэ» еджагъэх.

Театрэхэм я Дунэе фестиваль

Джэныкъо машIом тызэфещэ Адыгэ-абхъаз театрэхэм я Дунэе фестивалэу «Кавказский меловой круг» зыфиIорэр мэлылъфэгъум и 22-м Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Театрэхэм я Дунэе фестиваль

Джэныкъо машIом тызэфещэ Адыгэ-абхъаз театрэхэм я Дунэе фестивалэу «Кавказский меловой круг» зыфиIорэр мэлылъфэгъум и 22-м Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Спартакиадэм иедзыгъохэр

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох. СамбэмкIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум 2003 – 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр хэлэжьагъэх.

Спартакиадэм иедзыгъохэр

Урысыем икIэлэеджакIохэм я Спартакиадэ хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Адыгэ Республикэм щэкIох. СамбэмкIэ зэхащэгъэ зэнэкъокъум 2003 – 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэхэр хэлэжьагъэх.

Адыгеим илIыкIо куп непэ Тыркуем макIо

МэфиплIым къыкIоцI Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIо куп Тыркуем щыIэщт. Сатыу-экономикэ, культурнэ-гъэсэныгъэ зэпхыныгъэр гъэпытэгъэныр, адыгэ диаспорэм зэфыщытыкIэу дыряIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр – джары пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр.

Адыгеим илIыкIо куп непэ Тыркуем макIо

МэфиплIым къыкIоцI Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIо куп Тыркуем щыIэщт. Сатыу-экономикэ, культурнэ-гъэсэныгъэ зэпхыныгъэр гъэпытэгъэныр, адыгэ диаспорэм зэфыщытыкIэу дыряIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр – джары пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр.

Инспектор ныбжьыкIэхэр Казань кIощтых

Урысые зэнэкъокъоу «Безопасное колесо-2019» зыфиIорэм иреспубликэ едзыгъо джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэр (ЮИД) автогородокым щызэрэугъоигъэх ыкIи шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэныгъэу аIэкIэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

Инспектор ныбжьыкIэхэр Казань кIощтых

Урысые зэнэкъокъоу «Безопасное колесо-2019» зыфиIорэм иреспубликэ едзыгъо джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэр (ЮИД) автогородокым щызэрэугъоигъэх ыкIи шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэныгъэу аIэкIэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

Къабзэу плъэгъурэм укIигъэгушIужьыщт

Адыгэ Республикэм и Правительствэ цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу щыкIуагъэр Премьер-министрэу Александр Наролиным зэрищагъ.

Къабзэу плъэгъурэм укIигъэгушIужьыщт

Адыгэ Республикэм и Правительствэ цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу щыкIуагъэр Премьер-министрэу Александр Наролиным зэрищагъ.

Хъоткъо Хъызыр Ассоциацием итхьаматэу хадзыгъ

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъум и Мафэ ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу «Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм я Совет» и Ассоциацие изэхэсыгъо Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Хъоткъо Хъызыр Ассоциацием итхьаматэу хадзыгъ

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъум и Мафэ ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу «Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм я Совет» и Ассоциацие изэхэсыгъо Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Сомэ миллиони 9 фэдиз Адыгеим къыIэкIэхьагъ

2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу «ЛIэуж нахьыжъ» зыфиIорэр Адыгеим щагъэцакIэ. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тет.

Сомэ миллиони 9 фэдиз Адыгеим къыIэкIэхьагъ

2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу «ЛIэуж нахьыжъ» зыфиIорэр Адыгеим щагъэцакIэ. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тет.

Адыгеим итамыгъ

Мэлылъфэгъум и 25-м къалэу Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щыкIощтых.

Адыгеим итамыгъ

Мэлылъфэгъум и 25-м къалэу Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щыкIощтых.

Бзыухэм яорэд

Гъатхэр къэсыгъ, чIыопсыр игъорыгъозэ къэущыжьы, бзыу цIыкIухэр къэбыбыжьых. Бзыухэр щымыIагъэхэмэ, дунаир гъэшIэгъоныщтыгъэп, «тхьамыкIэщтыгъэ». Ахэм шIуагъэу къахьырэр бэ. Арышъ, бзыухэм тапылъын, къэдгъэгъунэнхэ фае.

Бзыухэм яорэд

Гъатхэр къэсыгъ, чIыопсыр игъорыгъозэ къэущыжьы, бзыу цIыкIухэр къэбыбыжьых. Бзыухэр щымыIагъэхэмэ, дунаир гъэшIэгъоныщтыгъэп, «тхьамыкIэщтыгъэ». Ахэм шIуагъэу къахьырэр бэ. Арышъ, бзыухэм тапылъын, къэдгъэгъунэнхэ фае.

Псым иIэшIугъэ гъунэнчъ

Джырэблагъэ Гавердовскэм дэт тхылъеджапIэм щызэхащэгъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонэу псым имэхьанэ фэгъэхьыгъагъэм тыхэлэжьэн амал тиIагъ. Нафэ къызэрэтфэхъугъэмкIэ, псым шъэфыбэ, къэбар гъэшIэгъоныбэ пылъэу къычIэкIыгъ.

Псым иIэшIугъэ гъунэнчъ

Джырэблагъэ Гавердовскэм дэт тхылъеджапIэм щызэхащэгъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонэу псым имэхьанэ фэгъэхьыгъагъэм тыхэлэжьэн амал тиIагъ. Нафэ къызэрэтфэхъугъэмкIэ, псым шъэфыбэ, къэбар гъэшIэгъоныбэ пылъэу къычIэкIыгъ.

Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным Чернобыль атом электростанцием къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом къыкIэлъыкIуагъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ.

Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным Чернобыль атом электростанцием къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом къыкIэлъыкIуагъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ.

IофшIэнымкIэ фитыныгъэхэр къаухъумэх

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие хабзэр зэрагъэцакIэрэмкIэ 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэ­зищ зэрихьагъэхэ уплъэкIунхэм защытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо, иуплъэкIокIо органхэм, профсоюзхэм ыкIи IофшIэн языгъэгъотыхэрэм, общественнэ объединениехэм ялIыкIохэр.

IофшIэнымкIэ фитыныгъэхэр къаухъумэх

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие хабзэр зэрагъэцакIэрэмкIэ 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэ­зищ зэрихьагъэхэ уплъэкIунхэм защытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо, иуплъэкIокIо органхэм, профсоюзхэм ыкIи IофшIэн языгъэгъотыхэрэм, общественнэ объединениехэм ялIыкIохэр.

Ным осэшхо лъитыгъ

Зэшхэм яурам ихъишъ Тызщыпсэурэ чIыпIэхэр шIу тэлъэгъух. Ар нахь къызыбгурыIорэр зэкIэми уафэзэщыгъэу, зы заулэрэ умылъэгъугъэхэу укъызыкIожькIэ ары, урамхэри, чъыгхэри, цIыфхэри нахь къыпщыгушIукIы хъугъэхэу къыпщэхъу.

Ным осэшхо лъитыгъ

Зэшхэм яурам ихъишъ Тызщыпсэурэ чIыпIэхэр шIу тэлъэгъух. Ар нахь къызыбгурыIорэр зэкIэми уафэзэщыгъэу, зы заулэрэ умылъэгъугъэхэу укъызыкIожькIэ ары, урамхэри, чъыгхэри, цIыфхэри нахь къыпщыгушIукIы хъугъэхэу къыпщэхъу.

Джыри IошъхьитIу атIэкIыгъ

Хэбзэнчъэу Адыгеим ит къэхэлъэжъхэр, Iуашъхьэхэр зытIыхэрэ бзэджашIэхэр Iасэхэрэп. Джыри гъэтхэпэ мазэм ыкIи мэлылъфэгъум и 10-м чIыпIитIумэ ахэр ащытIагъэх.

Джыри IошъхьитIу атIэкIыгъ

Хэбзэнчъэу Адыгеим ит къэхэлъэжъхэр, Iуашъхьэхэр зытIыхэрэ бзэджашIэхэр Iасэхэрэп. Джыри гъэтхэпэ мазэм ыкIи мэлылъфэгъум и 10-м чIыпIитIумэ ахэр ащытIагъэх.

ХэбзакIэхэр

Гъэтхапэм кIуачIэ яIэ хъугъэ Гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу Iоф зымы­шIэ­жьырэ пенсионер пстэуми къаратырэ хэ- бзэ ахъщэхэм хэхъоныгъэхэр афашIыгъэх. Страховой, социальнэ пенсиехэм, ыныбжь хэкIотагъэу е сэкъатныгъэ иIэу пенсием кIуагъэхэм ыкIи унагъор зыIыгъыгъэу зи­дунай зыхъожьыгъэхэм яехэр ахэм ахэхьэх.

ХэбзакIэхэр

Гъэтхапэм кIуачIэ яIэ хъугъэ Гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу Iоф зымы­шIэ­жьырэ пенсионер пстэуми къаратырэ хэ- бзэ ахъщэхэм хэхъоныгъэхэр афашIыгъэх. Страховой, социальнэ пенсиехэм, ыныбжь хэкIотагъэу е сэкъатныгъэ иIэу пенсием кIуагъэхэм ыкIи унагъор зыIыгъыгъэу зи­дунай зыхъожьыгъэхэм яехэр ахэм ахэхьэх.