КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Владимир ПУТИН: «Лъэпкъыбзэхэр зэрагъэшIэнымкIэ пэрыохъу щыIэщтэп»

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным тикъэралыгъо ыкIи IэкIыбым Iоф ащызышIэрэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэм тыгъуасэ зыфагъэзэн амал яIагъ.

Владимир ПУТИН: «Лъэпкъыбзэхэр зэрагъэшIэнымкIэ пэрыохъу щыIэщтэп»

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным тикъэралыгъо ыкIи IэкIыбым Iоф ащызышIэрэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэм тыгъуасэ зыфагъэзэн амал яIагъ.

Предпринимательхэм яIэпыIэгъущт

ЦIыфхэм яфэIо-фашIэхэр лъэныкъуабэкIэ зыгъэцэкIэрэ гупчэм (МФЦ-м) икъутамэу бизнесым хэщагъэхэм афытегъэпсыхьагъэр тыгъуасэ Мыекъуапэ ирайонхэм ащыщэу «Восход» зыфаIорэм къыщызэIуахыгъ.

Предпринимательхэм яIэпыIэгъущт

ЦIыфхэм яфэIо-фашIэхэр лъэныкъуабэкIэ зыгъэцэкIэрэ гупчэм (МФЦ-м) икъутамэу бизнесым хэщагъэхэм афытегъэпсыхьагъэр тыгъуасэ Мыекъуапэ ирайонхэм ащыщэу «Восход» зыфаIорэм къыщызэIуахыгъ.

Адыгеим и Официальнэ лIыкIоу агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Указэу тыгъэгъазэм и 14-м къыдэкIыгъэм тетэу Хьатэгъу Налбый Адыгэ Республикэм и Официальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэнэу агъэнэфагъ.

Адыгеим и Официальнэ лIыкIоу агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Указэу тыгъэгъазэм и 14-м къыдэкIыгъэм тетэу Хьатэгъу Налбый Адыгэ Республикэм и Официальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэнэу агъэнэфагъ.

Япчъагъэ къыщыкIагъ

Наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэм лъыплъэгъэным фэгъэзэгъэ республикэ Комиссием изичэзыу зэхэсыгъо тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Япчъагъэ къыщыкIагъ

Наркотикхэр хэбзэнчъэу амыгъэзекIонхэм лъыплъэгъэным фэгъэзэгъэ республикэ Комиссием изичэзыу зэхэсыгъо тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ итхьаматэ джырэблагъэ дыриIэгъэ зэIукIэгъум хабзэм икъулыкъухэмрэ общественнэ организациехэмрэ анахь мэхьанэ зиIэ социальнэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ Iофыгъоу яIэхэм щатегущыIагъэх.

Язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ итхьаматэ джырэблагъэ дыриIэгъэ зэIукIэгъум хабзэм икъулыкъухэмрэ общественнэ организациехэмрэ анахь мэхьанэ зиIэ социальнэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ Iофыгъоу яIэхэм щатегущыIагъэх.

ГазымкIэ чIыфэ зытелъхэм адеIэщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм идиректорэу Арэщыкъо Руслъанрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэр цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэм тэрэзэу ыкIи игъом Iоф адэшIэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр ары.

ГазымкIэ чIыфэ зытелъхэм адеIэщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгаз Майкоп» зыфиIорэм идиректорэу Арэщыкъо Руслъанрэ зэIукIэгъоу зэдыряIагъэм Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэр цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэм тэрэзэу ыкIи игъом Iоф адэшIэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр ары.

ОсэшIу къыфашIы

АР-м идзэ комиссариат илъэс 95-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

ОсэшIу къыфашIы

АР-м идзэ комиссариат илъэс 95-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ.

Нахь чанэу къыхэлэжьэнхэу къяджагъ

Социальнэ нэшанэ зиIэ коммерцием емыпхыгъэ организациехэр едзыгъо-едзыгъоу бюджет мылъкум игъэфедэн хэлэжьэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

Нахь чанэу къыхэлэжьэнхэу къяджагъ

Социальнэ нэшанэ зиIэ коммерцием емыпхыгъэ организациехэр едзыгъо-едзыгъоу бюджет мылъкум игъэфедэн хэлэжьэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

ЗэхъокIыныгъэхэм ащагъэгъозагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и НыбжьыкIэ парламент иящэнэрэ зэхэсыгъо мы мафэхэм Правительствэм и Унэ щыкIуагъ.

ЗэхъокIыныгъэхэм ащагъэгъозагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и НыбжьыкIэ парламент иящэнэрэ зэхэсыгъо мы мафэхэм Правительствэм и Унэ щыкIуагъ.

«Абрекхэм» загъэпытэ

Лъэпкъ искусствэм псынкIэу щызэлъашIэгъэ ансамблэу «Абрекхэм» язэфэхьысыжь пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Урысхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъхэм ащыщхэр ягуапэу концертым еплъыгъэх.

«Абрекхэм» загъэпытэ

Лъэпкъ искусствэм псынкIэу щызэлъашIэгъэ ансамблэу «Абрекхэм» язэфэхьысыжь пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ. Урысхэр, адыгэхэр, нэмыкI лъэпкъхэм ащыщхэр ягуапэу концертым еплъыгъэх.

Инасып къыхьыгъэп

Норвегиер — Урысыер — 34:17. Тыгъэгъазэм и 13-м Германием щызэдешIагъэх.

Инасып къыхьыгъэп

Норвегиер — Урысыер — 34:17. Тыгъэгъазэм и 13-м Германием щызэдешIагъэх.

Гъэтхапэм паублэжьыщт

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм 2017 — 2018-рэ илъэс зэнэкъокъум ия 20-рэ ешIэгъухэр тыгъэгъазэм и 8 — 11-м яIагъэх. «Локомотивым» изэIукIэгъу къыхьыгъэми, дышъэ медальхэм джыри апэчыжь. «Зенит», «Спартак», нэмыкIхэр мэгугъэх.

Гъэтхапэм паублэжьыщт

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм 2017 — 2018-рэ илъэс зэнэкъокъум ия 20-рэ ешIэгъухэр тыгъэгъазэм и 8 — 11-м яIагъэх. «Локомотивым» изэIукIэгъу къыхьыгъэми, дышъэ медальхэм джыри апэчыжь. «Зенит», «Спартак», нэмыкIхэр мэгугъэх.

Ягъогу мэфэным фэшI

Гъэсэныгъэм иучреждениехэм яавтопарк гъэкIэжьыгъэным къызэрэщыдэлъытагъэу, республикэм ирайонхэм автобус 11 къафащэфыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ахэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу аритыжьыгъэх.

Ягъогу мэфэным фэшI

Гъэсэныгъэм иучреждениехэм яавтопарк гъэкIэжьыгъэным къызэрэщыдэлъытагъэу, республикэм ирайонхэм автобус 11 къафащэфыгъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ахэм яIункIыбзэхэр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу аритыжьыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

ЦIыфхэр егъэблэгъэгъэнхэмкIэ Урысые мэфэ зыкIым тегъэпсыхьагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэухэрэм ащыщхэр ригъэблэгъагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэр ригъэблэгъагъэх

ЦIыфхэр егъэблэгъэгъэнхэмкIэ Урысые мэфэ зыкIым тегъэпсыхьагъэу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм щыпсэухэрэм ащыщхэр ригъэблэгъагъэх.

ЩыкIагъэхэр щыIэх

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэмкIэ ыкIи яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Комиссиеу АР-м щызэхэщагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

ЩыкIагъэхэр щыIэх

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофыгъохэмкIэ ыкIи яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Комиссиеу АР-м щызэхэщагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъо иIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

Хэгъэгум итарихъ фэгъэхьыгъагъ

Тыгъэгъазэм и 9-м Хэгъэгум итарихъ фэгъэхьыгъэ тест Урысыем щызэхащагъ. АдыгеимкIэ а Iофтхьабзэр сыхьатыр 11-м къыщегъэжьагъэу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ.

Хэгъэгум итарихъ фэгъэхьыгъагъ

Тыгъэгъазэм и 9-м Хэгъэгум итарихъ фэгъэхьыгъэ тест Урысыем щызэхащагъ. АдыгеимкIэ а Iофтхьабзэр сыхьатыр 11-м къыщегъэжьагъэу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ.

ШIуагъэу иIэр нахьыб

Урысыем социальнэ страхованиемкIэ и Фонд ипилотнэ проектэу «Электронный листок нетрудоспособности» зыфиIорэм Адыгеир хэхьагъ.

ШIуагъэу иIэр нахьыб

Урысыем социальнэ страхованиемкIэ и Фонд ипилотнэ проектэу «Электронный листок нетрудоспособности» зыфиIорэм Адыгеир хэхьагъ.

Чэзыур бэкIэ нахь макIэ хъущт

Гушъхьэбаиныгъэ пстэуми язехьакIор унагъор ары. КIэлэцIыкIум ичIыгу, и Хэгъэгу итарихъ ыкIи икультурэ шIу ылъэгъухэу къэтэджыным унагъор икъежьапI, ылъапс.

Чэзыур бэкIэ нахь макIэ хъущт

Гушъхьэбаиныгъэ пстэуми язехьакIор унагъор ары. КIэлэцIыкIум ичIыгу, и Хэгъэгу итарихъ ыкIи икультурэ шIу ылъэгъухэу къэтэджыным унагъор икъежьапI, ылъапс.

ХьыкумышIхэм ямэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

Теуцожь район хьыкумым районым имызакъоу, Адыгэкъалэ ипсэупIэхэри къегъэгъунэх. Джары ахэм яIофшIапIэ зыдэтыри, мэфэкIыр зыщыхагъэунэфыкIыгъэри.

ХьыкумышIхэм ямэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

Теуцожь район хьыкумым районым имызакъоу, Адыгэкъалэ ипсэупIэхэри къегъэгъунэх. Джары ахэм яIофшIапIэ зыдэтыри, мэфэкIыр зыщыхагъэунэфыкIыгъэри.

ТищыкIэгъэ шъыпкъ

 «Этнографическэ туризмэр: непэ изытетрэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмрэ» — джа Iофыгъор ары Адыгэ Республикэм гуманитар ушэтынхэмкIэ иинститут зэхищэгъэгъэ «Iэнэ хъураем» зыщытегущыIагъэхэр. Туризмэ хъызмэтым хэщагъэу Iоф зышIэрэ пстэури мыщ къырагъэблэгъагъэх, шъхьэихыгъэу зэдэгущыIагъэх, этнотуризмэр республикэм щызэхэщэгъэнымкIэ амалэу ыкIи еплъыкIэу яIэхэр къыраIотыкIыгъэх.

ТищыкIэгъэ шъыпкъ

 «Этнографическэ туризмэр: непэ изытетрэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэмрэ» — джа Iофыгъор ары Адыгэ Республикэм гуманитар ушэтынхэмкIэ иинститут зэхищэгъэгъэ «Iэнэ хъураем» зыщытегущыIагъэхэр. Туризмэ хъызмэтым хэщагъэу Iоф зышIэрэ пстэури мыщ къырагъэблэгъагъэх, шъхьэихыгъэу зэдэгущыIагъэх, этнотуризмэр республикэм щызэхэщэгъэнымкIэ амалэу ыкIи еплъыкIэу яIэхэр къыраIотыкIыгъэх.

Пэнэшъу Хьилим тырэгушхо

Тэхъутэмыкъое районым икъуаджэу АдыгеякIэм зеушъомбгъу. Сатыум, спортым, нэмыкIхэм япхыгъэ псэуалъэхэр къыщызэIуахых, щыпсэухэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу хэхъо. ЕджапIэм нэбгырэ 300 фэдиз щеджэ.

Пэнэшъу Хьилим тырэгушхо

Тэхъутэмыкъое районым икъуаджэу АдыгеякIэм зеушъомбгъу. Сатыум, спортым, нэмыкIхэм япхыгъэ псэуалъэхэр къыщызэIуахых, щыпсэухэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу хэхъо. ЕджапIэм нэбгырэ 300 фэдиз щеджэ.

ШIулъэгъу шъэфыр къэшIэгъошIоп

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм мы мазэм спектаклэ гъэшIэгъонхэр къыгъэлъэгъуагъэх. Зэхахьэхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

ШIулъэгъу шъэфыр къэшIэгъошIоп

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм мы мазэм спектаклэ гъэшIэгъонхэр къыгъэлъэгъуагъэх. Зэхахьэхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Рэмэзан илъэгъо-гъогу

Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Блащэпсынэ цIыф дэхабэ къыдэкIыгъ. Ахэр кIэлэегъаджэх, врачых, сурэтышIых, журналистых, псэолъэшIых, тхакIох, усакIох, лIыхъужъых, нэмыкIых. Мыхэм ащыщ композиторэу, дирижерэу, усакIоу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, лъэпкъ искусствэм лъэгъошIу пхырызыщыгъэу Сихъу Рэмэзан Хъанджэрые ыкъор.

Рэмэзан илъэгъо-гъогу

Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Блащэпсынэ цIыф дэхабэ къыдэкIыгъ. Ахэр кIэлэегъаджэх, врачых, сурэтышIых, журналистых, псэолъэшIых, тхакIох, усакIох, лIыхъужъых, нэмыкIых. Мыхэм ащыщ композиторэу, дирижерэу, усакIоу, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, лъэпкъ искусствэм лъэгъошIу пхырызыщыгъэу Сихъу Рэмэзан Хъанджэрые ыкъор.

Сабыйхэр — тибаиныгъ

Непэ къэлэмыр къэсэзгъэштагъэр я 52-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Золотой ключик» зыфиIоу къалэу Мыекъуапэ дэтым щылажьэхэрэм яIофшIакI ары.

Сабыйхэр — тибаиныгъ

Непэ къэлэмыр къэсэзгъэштагъэр я 52-рэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу «Золотой ключик» зыфиIоу къалэу Мыекъуапэ дэтым щылажьэхэрэм яIофшIакI ары.

ЩыIэныгъэр ясурэтхэм якупкI

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Москва дэтым ифонд къыхахыгъэ пкъыгъохэр, сурэтышIэу Ольга Коноровам живописым ехьылIэгъэ IофшIагъэу иIэхэм ащыщхэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ къыщагъэлъагъох.

ЩыIэныгъэр ясурэтхэм якупкI

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Москва дэтым ифонд къыхахыгъэ пкъыгъохэр, сурэтышIэу Ольга Коноровам живописым ехьылIэгъэ IофшIагъэу иIэхэм ащыщхэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ къыщагъэлъагъох.