КЪЭБАРЫКlЭХЭР

ЯIэпэIэсэныгъэкIэ къадэгощэщтых

Адыгэ РеспубликэмкIэ къэбар жъугъэм иамалхэм яIо­фы­шIэхэм ясэнэхьаткIэ шIэныгъэу яIэм зыщыхагъэхъощт егъэ­джэнхэр шэкIогъум и 13 — 14-хэм афызэхащагъэх.

ЯIэпэIэсэныгъэкIэ къадэгощэщтых

Адыгэ РеспубликэмкIэ къэбар жъугъэм иамалхэм яIо­фы­шIэхэм ясэнэхьаткIэ шIэныгъэу яIэм зыщыхагъэхъощт егъэ­джэнхэр шэкIогъум и 13 — 14-хэм афызэхащагъэх.

Анахь чанищымэ ахэт

УФ-м исубъектхэм япащэхэм Instagram нэкIубгъом яча­ныгъэ къызэрэщагъэлъагъорэм фэгъэхьыгъэ рейтингэу блэ­кIыгъэ тхьамафэм ашIыгъэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ящэнэрэ хъугъэ.

Анахь чанищымэ ахэт

УФ-м исубъектхэм япащэхэм Instagram нэкIубгъом яча­ныгъэ къызэрэщагъэлъагъорэм фэгъэхьыгъэ рейтингэу блэ­кIыгъэ тхьамафэм ашIыгъэмкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ящэнэрэ хъугъэ.

«Ошъадэм» тыфэгушIо

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ Адыгеим лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэрэ зэхащэгъэ фестивалэу «Лъа­псэм фэзыгъэзэжьырэм зеужьыжьы» зыфиIорэр Мые­къуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

«Ошъадэм» тыфэгушIо

Республикэм культурэмкIэ и Министерствэрэ Адыгеим лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэрэ зэхащэгъэ фестивалэу «Лъа­псэм фэзыгъэзэжьырэм зеужьыжьы» зыфиIорэр Мые­къуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм яIэпыIэгъу

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Шъолъыр гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэм ипопечительскэ совет изэхэсыгъо мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам Iофтхьабзэр зэрищагъ.

Сэнаущыгъэ зыхэлъхэм яIэпыIэгъу

Сэнаущыгъэ зыхэлъ кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ Шъолъыр гупчэу «Полярис-Адыгея» зыфиIорэм ипопечительскэ совет изэхэсыгъо мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковам Iофтхьабзэр зэрищагъ.

ЯIофшIэн къыщыкIэрэп

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм илъэс IофшIэныр зэфихьысыжьыгъ.

ЯIофшIэн къыщыкIэрэп

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм илъэс IофшIэныр зэфихьысыжьыгъ.

КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъ

ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Засветись» зыфиIорэр гъо­гу-патруль къулыкъум иIофышIэхэм Адыгэ Республикэм щырагъэкIокIыгъ.

КIэлэцIыкIухэм ящынэгъончъагъ

ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу «Засветись» зыфиIорэр гъо­гу-патруль къулыкъум иIофышIэхэм Адыгэ Республикэм щырагъэкIокIыгъ.

«Бзэ политикэр: зэрэ Урысыеу изытет»

Ары зытегущыIагъэхэр чъэпыогъум икIэухым Москва щыкIогъэ форумым. Ащ хэлэжьагъ гуманитар ушэтынхэм апылъ республикэ институтым бзэшIэныгъэмкIэ иотдел ипащэу Анцокъо Сурэт. Мы мафэхэм ащ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

«Бзэ политикэр: зэрэ Урысыеу изытет»

Ары зытегущыIагъэхэр чъэпыогъум икIэухым Москва щыкIогъэ форумым. Ащ хэлэжьагъ гуманитар ушэтынхэм апылъ республикэ институтым бзэшIэныгъэмкIэ иотдел ипащэу Анцокъо Сурэт. Мы мафэхэм ащ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Студентхэм аIукIагъэх

Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм иIофышIэхэм Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ иветеранхэу Лариса Волчановскаяр ыкIи Галина Рудаковар къыхагъэ­лажьэхи, апшъэрэ еджэпIитIум егъэджэн сыхьатхэр ащызэхащагъэх.

Студентхэм аIукIагъэх

Мыекъопэ къэлэ прокуратурэм иIофышIэхэм Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ иветеранхэу Лариса Волчановскаяр ыкIи Галина Рудаковар къыхагъэ­лажьэхи, апшъэрэ еджэпIитIум егъэджэн сыхьатхэр ащызэхащагъэх.

Игъом зымытыхэрэм

ХэкIым идэщынкIэ системакIэм къэралыгъор зытехьагъэр мэзипшI хъугъэ. Щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу мы фэIо-фашIэр коммунальнэхэм ахэлъытагъ, ыуаси шIокI имыIэу зэкIэми атын фае. Арэу щытми, ар Iэпэдэлэл зышIырэр бэ.

Игъом зымытыхэрэм

ХэкIым идэщынкIэ системакIэм къэралыгъор зытехьагъэр мэзипшI хъугъэ. Щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу мы фэIо-фашIэр коммунальнэхэм ахэлъытагъ, ыуаси шIокI имыIэу зэкIэми атын фае. Арэу щытми, ар Iэпэдэлэл зышIырэр бэ.

Адыгабзэр анахь дэгъоу зышIэрэр

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ адыгабзэр анахь дэгъоу зышIэрэ кIэлэеджакIохэм язэнэкъокъу джырэблагъэ зэхищагъ.

Адыгабзэр анахь дэгъоу зышIэрэр

Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ адыгабзэр анахь дэгъоу зышIэрэ кIэлэеджакIохэм язэнэкъокъу джырэблагъэ зэхищагъ.

Къолъхьэ тын- Iыхыным фэгъэхьыгъ

Гуманитар шIэныгъэхэм апылъ республикэ инсти­тутым къолъхьэ тын-Iыхыным (коррупцием) фэгъэхьыгъэ социологическэ ушэтынхэр мы мазэм зэхищагъэх.

Къолъхьэ тын- Iыхыным фэгъэхьыгъ

Гуманитар шIэныгъэхэм апылъ республикэ инсти­тутым къолъхьэ тын-Iыхыным (коррупцием) фэгъэхьыгъэ социологическэ ушэтынхэр мы мазэм зэхищагъэх.

Трэхъо лIакъом ищытхъу зыIорэ тхылъ

Сапашъхьэ илъ тхылъэу «Стрела времени: биографические очерки о Лю и Ас­ла­не Траховых» зыфиIоу мыгъэ къыдагъэкIыгъэр.

Трэхъо лIакъом ищытхъу зыIорэ тхылъ

Сапашъхьэ илъ тхылъэу «Стрела времени: биографические очерки о Лю и Ас­ла­не Траховых» зыфиIоу мыгъэ къыдагъэкIыгъэр.

Гъэхъагъэхэм ахэхъо

Адыгэ культурэм и Гупчэу ПсышIопэ районым щыIэм ихудожественнэ коллективхэм ятекIоныгъэхэм зэпымыоу ахагъахъо.

Гъэхъагъэхэм ахэхъо

Адыгэ культурэм и Гупчэу ПсышIопэ районым щыIэм ихудожественнэ коллективхэм ятекIоныгъэхэм зэпымыоу ахагъахъо.

«Гунэсым» ыпэ регъэхъу

«Гунэс» зыцIэ къэшъокIо ансамблэ къалэу ТIуапсэ щызэхащагъ. НыбжьыкIэхэм ятворчествэ зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Гупчэу ащ дэтым илъэсищкIэ ансамблэм игугъу щашIэу, якъэгъэлъэгъонхэр къахэщыхэу хъугъэ.

«Гунэсым» ыпэ регъэхъу

«Гунэс» зыцIэ къэшъокIо ансамблэ къалэу ТIуапсэ щызэхащагъ. НыбжьыкIэхэм ятворчествэ зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Гупчэу ащ дэтым илъэсищкIэ ансамблэм игугъу щашIэу, якъэгъэлъэгъонхэр къахэщыхэу хъугъэ.

Пкъышъолыр псыхьэгъэным фэIорышIэх

Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу «Спорт — норма жизни» зыфиIорэ проектыр Адыгеим щагъэцакIэ. Ащ хэтэу республикэм воркаут-площадкищ (гъогум утетэу гимнастикэ зыщыпшIыщт чIыпIэ) щашIыщт.

Пкъышъолыр псыхьэгъэным фэIорышIэх

Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу «Спорт — норма жизни» зыфиIорэ проектыр Адыгеим щагъэцакIэ. Ащ хэтэу республикэм воркаут-площадкищ (гъогум утетэу гимнастикэ зыщыпшIыщт чIыпIэ) щашIыщт.

Адыгеим ыцIэ аIэты

Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтынхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Мыекъуапэ самбэмкIэ щызэхащагъ.

Адыгеим ыцIэ аIэты

Адыгэ Республикэм иапэрэ Президентэу Джарымэ Аслъан ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтынхэм якъыдэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Мыекъуапэ самбэмкIэ щызэхащагъ.

Батырхэм ямедальхэр

ПауэрлифтингымкIэ, кIуачIэр зыщагъэфедэрэ спорт лъэпкъэу «Коррида-11» зыфиIорэмкIэ Европэм изэнэкъокъу Ростов-на-Дону щыкIуагъ.

Батырхэм ямедальхэр

ПауэрлифтингымкIэ, кIуачIэр зыщагъэфедэрэ спорт лъэпкъэу «Коррида-11» зыфиIорэмкIэ Европэм изэнэкъокъу Ростов-на-Дону щыкIуагъ.

Кушъхьэфэчъэ спортым республикэм зыщиушъомбгъущт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Федерацием и Президентэу Вячеслав Екимовым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэ­жьагъэх АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Му­рат, Адыгеим кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк.

Кушъхьэфэчъэ спортым республикэм зыщиушъомбгъущт

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кушъхьэфэчъэ спортымкIэ Федерацием и Президентэу Вячеслав Екимовым тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Iофтхьабзэм джащ фэдэу хэлэ­жьагъэх АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Му­рат, Адыгеим кушъхьэфэчъэ спортымкIэ и Федерацие ипащэу Анатолий Лелюк.

Фэхьазырхэу техьагъэх

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ыкIи энергетикэм япредприятиехэм 2019 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ бжы­хьэ-кIымэфэ гъэфэбэпIэ уахътэр зэрэзэхащэрэм фэгъэхьыгъэ видеоконференциер зэрищагъ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр.

Фэхьазырхэу техьагъэх

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ыкIи энергетикэм япредприятиехэм 2019 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ бжы­хьэ-кIымэфэ гъэфэбэпIэ уахътэр зэрэзэхащэрэм фэгъэхьыгъэ видеоконференциер зэрищагъ Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, министрэхэм я Кабинет хэтхэр.

Пшъэрылъ пэпчъ екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфэбгъотын фае ты

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Пшъэрылъ пэпчъ екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфэбгъотын фае ты

АР-м иминистрэхэм я Кабинет зичэзыу IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ПIалъэм рагъэхъулIэнэу агъэнафэ

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэр Адыгеим щы­гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэзэгъэ IофшIэкIо купым ичэзыу зэхэсыгъо «Адыгеяавтодорым» щыкIуагъ. Ар зэрищагъ АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Кар­та­мышевым. Зэхэсыгъом Iофыгъуи 8-мэ щахэплъагъэх.

ПIалъэм рагъэхъулIэнэу агъэнафэ

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогухэр щынэгъончъэнхэр ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэнхэр» зыфиIорэр Адыгеим щы­гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм фэгъэзэгъэ IофшIэкIо купым ичэзыу зэхэсыгъо «Адыгеяавтодорым» щыкIуагъ. Ар зэрищагъ АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэу Валерий Кар­та­мышевым. Зэхэсыгъом Iофыгъуи 8-мэ щахэплъагъэх.

Ор-орэу зэIубгъакIэмэ нахьышIуа?

ЦIыфым ипенсие неущ зыфэдэщтыр непэ илэжьапкIэ зыфэдизым, ар къызэрэратырэ шIыкIэм зэряпхыгъэр, гъэбы­лъы­гъэу, конвертым дэлъэу къыуатымэ, узщыгугъын зэрэщымыIэр емызэщхэу къытаIо.

Ор-орэу зэIубгъакIэмэ нахьышIуа?

ЦIыфым ипенсие неущ зыфэдэщтыр непэ илэжьапкIэ зыфэдизым, ар къызэрэратырэ шIыкIэм зэряпхыгъэр, гъэбы­лъы­гъэу, конвертым дэлъэу къыуатымэ, узщыгугъын зэрэщымыIэр емызэщхэу къытаIо.

Лъэпкъым ыпсэр ыбз

ШэкIогъум и 8-м Адыгэ къэралыгъо университетым иконференц-зал Темыр Кавказым щыпсэухэрэ цIыф лъэпкъхэм абзэхэм якъызэтегъэнэн, яхэгъэхъон афэгъэхьыгъэ зэхэхьэ-зэхэгущыIэгъу щыIагъ.

Лъэпкъым ыпсэр ыбз

ШэкIогъум и 8-м Адыгэ къэралыгъо университетым иконференц-зал Темыр Кавказым щыпсэухэрэ цIыф лъэпкъхэм абзэхэм якъызэтегъэнэн, яхэгъэхъон афэгъэхьыгъэ зэхэхьэ-зэхэгущыIэгъу щыIагъ.

ШIушIэным фэпсэурэ кIал

ШIушIэныр зихабзэу, зыгукIэ хьалэлэу псэурэ цIыфышIум сыдигъуи гущыIэ дэхабэ фаIо. Ащ фэдэ цIыфыр насыпышIу, игъашIэ дахэу макIо, щытхъур къелэжьы, илъэпкъ егъэдахэ. Ахэм ащыщ Мыекъопэ пивэшI заводым игенеральнэ директорэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Пэнэшъу Къэплъан Мухьдинэ ыкъор.

ШIушIэным фэпсэурэ кIал

ШIушIэныр зихабзэу, зыгукIэ хьалэлэу псэурэ цIыфышIум сыдигъуи гущыIэ дэхабэ фаIо. Ащ фэдэ цIыфыр насыпышIу, игъашIэ дахэу макIо, щытхъур къелэжьы, илъэпкъ егъэдахэ. Ахэм ащыщ Мыекъопэ пивэшI заводым игенеральнэ директорэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу Пэнэшъу Къэплъан Мухьдинэ ыкъор.

Гушъхьэлэжьыгъэр, Диныр, Тхьэр, ЦIыфыгъэр

Пэублэм къыщысIомэ сшIоигъу мэхьанэшхо зиIэ гущыIэхэу зигугъу къэсшIыщтхэм цIыфым ищыIэныгъэ чIыпIэшхо зэрэщаубытырэм елъытыгъэу хэушъхьафыкIыгъэу уакъытегущыIэн зэрэплъэкIыщтыр. Мыхэм япхыгъэ упчIэхэм бэшIагъэ загъэгумэкIыхэрэр цIыф зэхэтыкIэм, зэфыщытыкIэм, цIыфыгъэм язытет нахьышIу зэрэхъущтым егупшысэхэрэ, зэхэшIыкIышхо зиIэ цIыф Iушхэр. Ау мы гущыIэхэм ямэхьанэ зэхэпфыныр зэрэкъиным къыхэкIэу

Гушъхьэлэжьыгъэр, Диныр, Тхьэр, ЦIыфыгъэр

Пэублэм къыщысIомэ сшIоигъу мэхьанэшхо зиIэ гущыIэхэу зигугъу къэсшIыщтхэм цIыфым ищыIэныгъэ чIыпIэшхо зэрэщаубытырэм елъытыгъэу хэушъхьафыкIыгъэу уакъытегущыIэн зэрэплъэкIыщтыр. Мыхэм япхыгъэ упчIэхэм бэшIагъэ загъэгумэкIыхэрэр цIыф зэхэтыкIэм, зэфыщытыкIэм, цIыфыгъэм язытет нахьышIу зэрэхъущтым егупшысэхэрэ, зэхэшIыкIышхо зиIэ цIыф Iушхэр. Ау мы гущыIэхэм ямэхьанэ зэхэпфыныр зэрэкъиным къыхэкIэу