КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Коммунальнэ пыдзафэхэм ягъэкIодын фэгъэзэгъэщтыр мыгъэ агъэнэфэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Росприроднадзорым Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Роман Молдовановымрэ бэмышIэу зэдыря­Iэ­гъэ зэIукIэгъум тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэ­у­хъу­мэн, экологием и Илъэс къы­дыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэр нахь чанэу зехьэгъэнхэм ­япхыгъэ Iофы­гъохэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Коммунальнэ пыдзафэхэм ягъэкIодын фэгъэзэгъэщтыр мыгъэ агъэнэфэщт отключены

Коммунальнэ пыдзафэхэм ягъэкIодын фэгъэзэгъэщтыр мыгъэ агъэнэфэщт

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Росприроднадзорым Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ Респуб­ликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Роман Молдовановымрэ бэмышIэу зэдыря­Iэ­гъэ зэIукIэгъум тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэ­у­хъу­мэн, экологием и Илъэс къы­дыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэр нахь чанэу зехьэгъэнхэм ­япхыгъэ Iофы­гъохэм щатегущыIагъэх.

/ Комментарии к записи Коммунальнэ пыдзафэхэм ягъэкIодын фэгъэзэгъэщтыр мыгъэ агъэнэфэщт отключены

УФ-м и Общественнэ палатэ исекретарь къытыгъ

Федеральнэ законэу N 76-р зытетэу «Егъэзыгъэ Iоф хэ­лъэу зыщаIыгъхэрэ чIыпIэм щыIэ цIыфым ифитыныгъэхэр амыукъонхэмкIэ ыкIи ащ фэдэ чIыпIэм щыIэм IэпыIэгъу зэрэфэхъухэрэр зэгъэшIэгъэ­нымкIэ общественнэ контролым ехьылIагъ»

/ Комментарии к записи УФ-м и Общественнэ палатэ исекретарь къытыгъ отключены

УФ-м и Общественнэ палатэ исекретарь къытыгъ

Федеральнэ законэу N 76-р зытетэу «Егъэзыгъэ Iоф хэ­лъэу зыщаIыгъхэрэ чIыпIэм щыIэ цIыфым ифитыныгъэхэр амыукъонхэмкIэ ыкIи ащ фэдэ чIыпIэм щыIэм IэпыIэгъу зэрэфэхъухэрэр зэгъэшIэгъэ­нымкIэ общественнэ контролым ехьылIагъ»

/ Комментарии к записи УФ-м и Общественнэ палатэ исекретарь къытыгъ отключены

Лъэпкъыр зэрыгушхорэ бзылъфыгъэ IэпэIас

Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу, Адыгэ Республикэм инароднэ сурэтышIэу, ювелир цIэрыIоу Еутых Асе иIэшIагъэхэм ащыщхэр Урысыем и Президентэу Владимир Путинми Иорданием ипачъыхьэ ыкъоми яунэе коллекциехэм ахэлъых.

/ Комментарии к записи Лъэпкъыр зэрыгушхорэ бзылъфыгъэ IэпэIас отключены

Лъэпкъыр зэрыгушхорэ бзылъфыгъэ IэпэIас

Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу, Адыгэ Республикэм инароднэ сурэтышIэу, ювелир цIэрыIоу Еутых Асе иIэшIагъэхэм ащыщхэр Урысыем и Президентэу Владимир Путинми Иорданием ипачъыхьэ ыкъоми яунэе коллекциехэм ахэлъых.

/ Комментарии к записи Лъэпкъыр зэрыгушхорэ бзылъфыгъэ IэпэIас отключены

Яфитыныгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ…

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и къэралыгъо инспекцие 2016-рэ илъэсэу икIыгъэм Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм защытегущыIэгъэхэ пресс-конференцие джырэблагъэ щыIагъ.

/ Комментарии к записи Яфитыныгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ… отключены

Яфитыныгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ…

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и къэралыгъо инспекцие 2016-рэ илъэсэу икIыгъэм Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм защытегущыIэгъэхэ пресс-конференцие джырэблагъэ щыIагъ.

/ Комментарии к записи Яфитыныгъэхэм къапкъырыкIыхэзэ… отключены

Къалэм, шъолъырым, хэгъэгум якъэбзагъ

2017-р — Урысыем экологием и Илъэсэу щагъэнэфагъ.

/ Комментарии к записи Къалэм, шъолъырым, хэгъэгум якъэбзагъ отключены

Къалэм, шъолъырым, хэгъэгум якъэбзагъ

2017-р — Урысыем экологием и Илъэсэу щагъэнэфагъ.

/ Комментарии к записи Къалэм, шъолъырым, хэгъэгум якъэбзагъ отключены

Къэхъурэр нахьыб

ЗАГС-м икъутамэу Адыгэ­къалэ дэтым ипащэу Цопсын Бэлэрэ иIофшIэгъоу Цуякъо Маринэрэ тызэрэщагъэгъо­за­гъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым сабыеу къэхъугъэу атхыгъэр 270-рэ.

/ Комментарии к записи Къэхъурэр нахьыб отключены

Къэхъурэр нахьыб

ЗАГС-м икъутамэу Адыгэ­къалэ дэтым ипащэу Цопсын Бэлэрэ иIофшIэгъоу Цуякъо Маринэрэ тызэрэщагъэгъо­за­гъэмкIэ, 2016-рэ илъэсым сабыеу къэхъугъэу атхыгъэр 270-рэ.

/ Комментарии к записи Къэхъурэр нахьыб отключены

АдыгеимкIэ тыда узщыпсэункIэ анахь дэгъур?

2016-рэ илъэсым цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэ­гъэнхэмкIэ республикэм имуниципалитетхэм яIофшIагъэхэм кIэухэу афэхъугъэхэр зэфахьы­сыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи АдыгеимкIэ тыда узщыпсэункIэ анахь дэгъур? отключены

АдыгеимкIэ тыда узщыпсэункIэ анахь дэгъур?

2016-рэ илъэсым цIыфхэм яфэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэ­гъэнхэмкIэ республикэм имуниципалитетхэм яIофшIагъэхэм кIэухэу афэхъугъэхэр зэфахьы­сыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи АдыгеимкIэ тыда узщыпсэункIэ анахь дэгъур? отключены

СпортымкIи хэхъоныгъэшIухэр ашIых

НыбжьыкIэхэм яIофыгъохэм­кIэ, физкультурэмрэ спортым­рэкIэ къэлэ комитетым итхьа­матэу ХьакIэгъогъу Казбек къызэрэтфиIотагъэмкIэ, кIэлэ­цIыкIу 600-м ехъу ДЮСШ-м исекциехэм защагъасэ.

/ Комментарии к записи СпортымкIи хэхъоныгъэшIухэр ашIых отключены

СпортымкIи хэхъоныгъэшIухэр ашIых

НыбжьыкIэхэм яIофыгъохэм­кIэ, физкультурэмрэ спортым­рэкIэ къэлэ комитетым итхьа­матэу ХьакIэгъогъу Казбек къызэрэтфиIотагъэмкIэ, кIэлэ­цIыкIу 600-м ехъу ДЮСШ-м исекциехэм защагъасэ.

/ Комментарии к записи СпортымкIи хэхъоныгъэшIухэр ашIых отключены

Нэфынэр къязытыхэрэр

Хъурэе Адамэ зипэщэ Теуцожь электросетьхэм къа­гъэ­гъунэ Адыгэкъали районри. Гъобэкъуае къыщегъэжьагъэу Лъэустэнхьаблэ нэс щыпсэухэрэр электроэнергием щызы­мыгъакIэхэрэр а коллективыр ары.

/ Комментарии к записи Нэфынэр къязытыхэрэр отключены

Нэфынэр къязытыхэрэр

Хъурэе Адамэ зипэщэ Теуцожь электросетьхэм къа­гъэ­гъунэ Адыгэкъали районри. Гъобэкъуае къыщегъэжьагъэу Лъэустэнхьаблэ нэс щыпсэухэрэр электроэнергием щызы­мыгъакIэхэрэр а коллективыр ары.

/ Комментарии к записи Нэфынэр къязытыхэрэр отключены

Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 74-рэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгеим нэмыц техакIохэр зырафыжьыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьа­бзэ­хэм ахэлэжьагъ.

/ Комментарии к записи Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 74-рэ хъугъэ отключены

Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 74-рэ хъугъэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Адыгеим нэмыц техакIохэр зырафыжьыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьа­бзэ­хэм ахэлэжьагъ.

/ Комментарии к записи Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 74-рэ хъугъэ отключены

ЯшIэныгъэхэм ахагъахъо

Профессиональнэ сообществэхэм ыкIи IофышIэ кадрэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIы­гъэным епхыгъэ Агентствэу «Ворлдскиллс Россия» зыфиIорэм дашIыгъэ зэзэгъыныгъэм диштэу «Зисэнэхьат хэ­шIыкI ин фызиIэ ныбжьыкIэхэр» зы­­фи­Iорэ я II-рэ шъолъыр чемпионатыр Адыгеим щыкIуагъ.

/ Комментарии к записи ЯшIэныгъэхэм ахагъахъо отключены

ЯшIэныгъэхэм ахагъахъо

Профессиональнэ сообществэхэм ыкIи IофышIэ кадрэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIы­гъэным епхыгъэ Агентствэу «Ворлдскиллс Россия» зыфиIорэм дашIыгъэ зэзэгъыныгъэм диштэу «Зисэнэхьат хэ­шIыкI ин фызиIэ ныбжьыкIэхэр» зы­­фи­Iорэ я II-рэ шъолъыр чемпионатыр Адыгеим щыкIуагъ.

/ Комментарии к записи ЯшIэныгъэхэм ахагъахъо отключены

Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2017-рэ» зыфиIоу мэзаем и 27 — 28-м Олимпийскэ паркым имедиагупчэ щы­кIощтым Адыгеим иинвестиционнэ амал­хэр къыщигъэлъэгъощтых.

/ Комментарии к записи Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых отключены

Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых

Урысые инвестиционнэ форумэу «Шъачэ-2017-рэ» зыфиIоу мэзаем и 27 — 28-м Олимпийскэ паркым имедиагупчэ щы­кIощтым Адыгеим иинвестиционнэ амал­хэр къыщигъэлъэгъощтых.

/ Комментарии к записи Сомэ миллиард 37-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэхэр форумым рахьылIэщтых отключены

ГукIэгъуныгъэ зыхэлъхэм япчъагъэ хэхъо

Мэзаем и 15-р — адэбз уз зиIэ кIэлэцIыкIухэм я Дунэе маф. Сабый цIыкIоу уз хьылъэр зигъогогъу хъугъэхэм апае илъэсибл хъугъэу «Доброе серце» зыфаусыгъэ акциер зэхащэ.

/ Комментарии к записи ГукIэгъуныгъэ зыхэлъхэм япчъагъэ хэхъо отключены

ГукIэгъуныгъэ зыхэлъхэм япчъагъэ хэхъо

Мэзаем и 15-р — адэбз уз зиIэ кIэлэцIыкIухэм я Дунэе маф. Сабый цIыкIоу уз хьылъэр зигъогогъу хъугъэхэм апае илъэсибл хъугъэу «Доброе серце» зыфаусыгъэ акциер зэхащэ.

/ Комментарии к записи ГукIэгъуныгъэ зыхэлъхэм япчъагъэ хэхъо отключены

Журналистхэм афэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэ­пхы­ныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэм­кIэ и Комитет Урысые Печатым и Мафэу блэкIы­гъэм фэгъэхьыгъэу АР-м икъэбарлъыгъэIэс амалхэм яжурналистхэу ыкIи яIофышIэхэу зиIофшIэн­кIэ анахь къахэщыгъэхэм щытхъу тхылъхэмрэ шIухьафтынхэмрэ аритыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи Журналистхэм афэгушIуагъэх отключены

Журналистхэм афэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэ­пхы­ныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэм­кIэ и Комитет Урысые Печатым и Мафэу блэкIы­гъэм фэгъэхьыгъэу АР-м икъэбарлъыгъэIэс амалхэм яжурналистхэу ыкIи яIофышIэхэу зиIофшIэн­кIэ анахь къахэщыгъэхэм щытхъу тхылъхэмрэ шIухьафтынхэмрэ аритыжьыгъэх.

/ Комментарии к записи Журналистхэм афэгушIуагъэх отключены

Хабзэр амыукъоным лъэплъэх

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ кощын шIофхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ 2016-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм икIэуххэр зыщызэфихьысыжьыгъэ пресс-конференцие джырэблагъэ щыIагъ.

/ Комментарии к записи Хабзэр амыукъоным лъэплъэх отключены

Хабзэр амыукъоным лъэплъэх

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ кощын шIофхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ 2016-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм икIэуххэр зыщызэфихьысыжьыгъэ пресс-конференцие джырэблагъэ щыIагъ.

/ Комментарии к записи Хабзэр амыукъоным лъэплъэх отключены

ФэIо-фэшIэ мини 5-м ехъу агъэцэкIагъ

Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо—фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ Гупчэм икъутамэу Теуцожь районым щыIэм мы мафэхэм тыщыIагъ. Ахэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм, фэIо-фашIэу цIыфхэм арагъэгъотыхэрэм защыдгъэгъозагъ.

/ Комментарии к записи ФэIо-фэшIэ мини 5-м ехъу агъэцэкIагъ отключены

ФэIо-фэшIэ мини 5-м ехъу агъэцэкIагъ

Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо—фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ Гупчэм икъутамэу Теуцожь районым щыIэм мы мафэхэм тыщыIагъ. Ахэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм, фэIо-фашIэу цIыфхэм арагъэгъотыхэрэм защыдгъэгъозагъ.

/ Комментарии к записи ФэIо-фэшIэ мини 5-м ехъу агъэцэкIагъ отключены

Иамалхэм ахэхъо

IэпыIэгъу псынкIэм истанцие оборудованиякIэ къыратыгъ.

/ Комментарии к записи Иамалхэм ахэхъо отключены

Иамалхэм ахэхъо

IэпыIэгъу псынкIэм истанцие оборудованиякIэ къыратыгъ.

/ Комментарии к записи Иамалхэм ахэхъо отключены

Анахь кIымэфэ чъыI

Мы аужырэ илъэс 12-р пштэмэ, мыгъэрэ кIымафэр тиреспубликэкIэ анахь чъыIагъ. Арэу щытми, ятфэнэрэ мазэм хэтэу гъэфэбэпIэ уахътэм зэпыу фэмыхъоу тикъэлэ шъхьаIэ щэкIо.

/ Комментарии к записи Анахь кIымэфэ чъыI отключены

Анахь кIымэфэ чъыI

Мы аужырэ илъэс 12-р пштэмэ, мыгъэрэ кIымафэр тиреспубликэкIэ анахь чъыIагъ. Арэу щытми, ятфэнэрэ мазэм хэтэу гъэфэбэпIэ уахътэм зэпыу фэмыхъоу тикъэлэ шъхьаIэ щэкIо.

/ Комментарии к записи Анахь кIымэфэ чъыI отключены

ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх

2017-рэ илъэсым гъэтхасэу халъхьащтхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэ мы мафэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зэхищагъ.

/ Комментарии к записи ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх отключены

ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх

2017-рэ илъэсым гъэтхасэу халъхьащтхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэ мы мафэхэм Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зэхищагъ.

/ Комментарии к записи ЯIофшIэн шIуагъэ къызэрихьыщтым тегущыIагъэх отключены

Губгъом ихьанхэм фэхьазырых

Адыгэкъалэ чIыгубэп иIэр, зэкIэмкIи жъокIупIэ гектар 1236-рэ. Ащ илэжьын хэта фэгъэзагъэр, илъэсэу къызэтынэкIыгъэм сыд фэдиз лэжьыгъа къахьыжьыгъэр? Мы упчIэхэм, нэмыкIхэми яджэуапхэр зэдгъашIэмэ тшIоигъоу къэлэ администрацием агропромышленнэ комплексымрэ экологиемрэкIэ испециалист шъхьаIэу Мызэгъ Аслъан гущыIэгъу къызфэдгъэхъугъ.

/ Комментарии к записи Губгъом ихьанхэм фэхьазырых отключены

Губгъом ихьанхэм фэхьазырых

Адыгэкъалэ чIыгубэп иIэр, зэкIэмкIи жъокIупIэ гектар 1236-рэ. Ащ илэжьын хэта фэгъэзагъэр, илъэсэу къызэтынэкIыгъэм сыд фэдиз лэжьыгъа къахьыжьыгъэр? Мы упчIэхэм, нэмыкIхэми яджэуапхэр зэдгъашIэмэ тшIоигъоу къэлэ администрацием агропромышленнэ комплексымрэ экологиемрэкIэ испециалист шъхьаIэу Мызэгъ Аслъан гущыIэгъу къызфэдгъэхъугъ.

/ Комментарии к записи Губгъом ихьанхэм фэхьазырых отключены

ПхырыкIыным тыщыгугъыщт

Къалэхэм адэт унэ зэтетхэм ягъэцэ­кIэжьын цIыфхэм апшъэ хабзэм къызыдилъхьагъэр илъэситIум къехъугъ.

/ Комментарии к записи ПхырыкIыным тыщыгугъыщт отключены

ПхырыкIыным тыщыгугъыщт

Къалэхэм адэт унэ зэтетхэм ягъэцэ­кIэжьын цIыфхэм апшъэ хабзэм къызыдилъхьагъэр илъэситIум къехъугъ.

/ Комментарии к записи ПхырыкIыным тыщыгугъыщт отключены

Лъэуж дахэ къыгъэнагъ

ИлъэсишъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ къэхъугъэгъэ Беданэкъо Аскэрбый игугъу зыпшIырэм, Еутых Аскэр ирассказэу «ЦIыфым илъэуж» зыфиIорэр угу къэмыкIын ылъэкIыщтэп. Ежьыр щымыIэжьми, опсэуфэ цIыфым ышIагъэр ыужкIи къызэрэнэрэр ары адыгэ тхэкIошхом ирассказ къызтегущыIэрэр.

/ Комментарии к записи Лъэуж дахэ къыгъэнагъ отключены

Лъэуж дахэ къыгъэнагъ

ИлъэсишъэкIэ узэкIэIэбэжьмэ къэхъугъэгъэ Беданэкъо Аскэрбый игугъу зыпшIырэм, Еутых Аскэр ирассказэу «ЦIыфым илъэуж» зыфиIорэр угу къэмыкIын ылъэкIыщтэп. Ежьыр щымыIэжьми, опсэуфэ цIыфым ышIагъэр ыужкIи къызэрэнэрэр ары адыгэ тхэкIошхом ирассказ къызтегущыIэрэр.

/ Комментарии к записи Лъэуж дахэ къыгъэнагъ отключены

Къулыкъур щынэгъончъэным пае

Мыекъопэ гарнизоным идзэ прокуратурэ иофицерхэмрэ ахэм япащэхэмрэ язэдэлэжьэныгъэ къыдыхэлъытагъэу мы мазэм и 2-м къыщыублагъэу и 28-м нэс Iофтхьаб­зэхэр зэрахьэх зылъыплъэхэрэ соединениехэмрэ дзэ частьхэмрэ ахэтхэм зэдегъэштэныгъэрэ зэгуры­Iоныгъэрэ азыфагу илъыным, хэбзэгъэуцугъэхэр ащамыукъонхэм ыкIи дзэ къулыкъу зыхьыхэрэм хабзэм ылъэны­къокIэ къэбарэу аIэкIэлъым хэгъэ­хъогъэным афэгъэхьыгъэхэу.

/ Комментарии к записи Къулыкъур щынэгъончъэным пае отключены

Къулыкъур щынэгъончъэным пае

Мыекъопэ гарнизоным идзэ прокуратурэ иофицерхэмрэ ахэм япащэхэмрэ язэдэлэжьэныгъэ къыдыхэлъытагъэу мы мазэм и 2-м къыщыублагъэу и 28-м нэс Iофтхьаб­зэхэр зэрахьэх зылъыплъэхэрэ соединениехэмрэ дзэ частьхэмрэ ахэтхэм зэдегъэштэныгъэрэ зэгуры­Iоныгъэрэ азыфагу илъыным, хэбзэгъэуцугъэхэр ащамыукъонхэм ыкIи дзэ къулыкъу зыхьыхэрэм хабзэм ылъэны­къокIэ къэбарэу аIэкIэлъым хэгъэ­хъогъэным афэгъэхьыгъэхэу.

/ Комментарии к записи Къулыкъур щынэгъончъэным пае отключены

Бзэм узэрепхы, пхегъахъо

ЦIыф лъэпкъхэр бзэм зэрепхых. Ныдэлъфыбзэр — ны быдзыщэм фэд. Ар зыIулъыр пкъы пытэ мэхъу.

/ Комментарии к записи Бзэм узэрепхы, пхегъахъо отключены

Бзэм узэрепхы, пхегъахъо

ЦIыф лъэпкъхэр бзэм зэрепхых. Ныдэлъфыбзэр — ны быдзыщэм фэд. Ар зыIулъыр пкъы пытэ мэхъу.

/ Комментарии к записи Бзэм узэрепхы, пхегъахъо отключены

Бзэ пстэуми анахь лъапI

Мэзаем и 21-р — ныдэлъфыбзэм и Дунэе маф. Ар 1999-рэ илъэсым ЮНЕСКО-м ия 30-рэ конференциеу Париж щыкIуагъэм щаухэсыгъагъ.

/ Комментарии к записи Бзэ пстэуми анахь лъапI отключены

Бзэ пстэуми анахь лъапI

Мэзаем и 21-р — ныдэлъфыбзэм и Дунэе маф. Ар 1999-рэ илъэсым ЮНЕСКО-м ия 30-рэ конференциеу Париж щыкIуагъэм щаухэсыгъагъ.

/ Комментарии к записи Бзэ пстэуми анахь лъапI отключены