КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт

Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Адыгеим сомэ миллиони 3-рэ мин 228-рэ къыфы­хагъэкIыщт.

Адыгеим сомэ миллиони 3-м ехъу къыфыхагъэкIыщт

Ушэтынхэр зыщатыщт чIыпIэхэмрэ къэбархэр ­зыщызэфахьысыжьырэ республикэ гупчэмрэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнхэм пае 2017-рэ илъэсым Адыгеим сомэ миллиони 3-рэ мин 228-рэ къыфы­хагъэкIыщт.

Зыпари хэкIодагъэп

Хы ШIуцIэ лъэныкъом къикIыгъэ жьыбгъэшхоу зы нэгъэупIэпIэгъум метрэ 20 — 25-рэ зилъэшы­гъэр мэлылъфэгъум и 19-м Адыгеим къыщи­лъыгъ. Ащ ыпкъ къикIыкIэ тиреспубликэ ит ­псэуалъэхэм ащыщхэр ыгъэфыкъуагъэх.

Зыпари хэкIодагъэп

Хы ШIуцIэ лъэныкъом къикIыгъэ жьыбгъэшхоу зы нэгъэупIэпIэгъум метрэ 20 — 25-рэ зилъэшы­гъэр мэлылъфэгъум и 19-м Адыгеим къыщи­лъыгъ. Ащ ыпкъ къикIыкIэ тиреспубликэ ит ­псэуалъэхэм ащыщхэр ыгъэфыкъуагъэх.

ТекIоныгъэм итамыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 9-м ипэгъокIэу Георгиевскэ ­кусэхэм якъегощэкIын мэлылъфэгъум и 25-м Адыгеим щырагъэжьэщт.

ТекIоныгъэм итамыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 9-м ипэгъокIэу Георгиевскэ ­кусэхэм якъегощэкIын мэлылъфэгъум и 25-м Адыгеим щырагъэжьэщт.

Лъэхъух

Адыгеим иполицие къыкIэлъэIу зыныбжь имыкъугъэ кIалэу кIо­дыгъэм икъэгъотынкIэ шъуи­шIуа­гъэ къежъугъэкIынэу.

Лъэхъух

Адыгеим иполицие къыкIэлъэIу зыныбжь имыкъугъэ кIалэу кIо­дыгъэм икъэгъотынкIэ шъуи­шIуа­гъэ къежъугъэкIынэу.

Тамыгъэр темыгъэпкIагъэмэ, джы тазырыр птыщт

ГъогурыкIоным ишапхъэхэм хэгъэхъонэу афашIыгъэхэм мы мазэм и 4-м къыщыублагъэу кIуачIэ яIэ хъугъэ. Ахэр ащ фэдизэу мыбэми, зымышIэхэрэм тазырхэр арагъэтынхэ алъэкIыщт.

Тамыгъэр темыгъэпкIагъэмэ, джы тазырыр птыщт

ГъогурыкIоным ишапхъэхэм хэгъэхъонэу афашIыгъэхэм мы мазэм и 4-м къыщыублагъэу кIуачIэ яIэ хъугъэ. Ахэр ащ фэдизэу мыбэми, зымышIэхэрэм тазырхэр арагъэтынхэ алъэкIыщт.

Зыгъэпсэфыгъор къызэIуахыгъ

«Экстремальнэ спорт лъэпкъхэм я Ассоциациерэ» компаниеу «Ошъутен-турымрэ» Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет яIэпыIэгъоу илъэс къэс зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхащэх.

Зыгъэпсэфыгъор къызэIуахыгъ

«Экстремальнэ спорт лъэпкъхэм я Ассоциациерэ» компаниеу «Ошъутен-турымрэ» Адыгэ Республикэм зекIонымрэ зыгъэпсэфыпIэхэмрэкIэ и Комитет яIэпыIэгъоу илъэс къэс зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр зэхащэх.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшын фае

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие и Пащэ дэжь щыIэ Трахъо Тимур 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъэм едэIугъ.

Язэдэлэжьэныгъэ агъэлъэшын фае

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие и Пащэ дэжь щыIэ Трахъо Тимур 2016-рэ илъэсым Iофэу ашIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъэм едэIугъ.

Адыгеим щашIыщт

Мегаватти 150-рэ кIуачIэ зиIэ жьыкIэ Iоф зышIэщт паркым ишIын иапэрэ едзыгъо ­Адыгеим щырагъэжьагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгеим щашIыщт

Мегаватти 150-рэ кIуачIэ зиIэ жьыкIэ Iоф зышIэщт паркым ишIын иапэрэ едзыгъо ­Адыгеим щырагъэжьагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъо тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

КIэлэегъаджэхэм язэнэкъокъу макIо

Мэлылъфэгъум и 17-м къыщегъэжьагъэу и 21-м нэс Мыекъуапэ кIэлэегъаджэхэм яреспубликэ зэнэкъокъоу «АдыгеимкIэ илъэсым икIэлэегъадж» зыфиIорэр щэкIо.

КIэлэегъаджэхэм язэнэкъокъу макIо

Мэлылъфэгъум и 17-м къыщегъэжьагъэу и 21-м нэс Мыекъуапэ кIэлэегъаджэхэм яреспубликэ зэнэкъокъоу «АдыгеимкIэ илъэсым икIэлэегъадж» зыфиIорэр щэкIо.

Iофтхьабзэу «Такси»

ЦIыфхэр зезыщэрэ автомобильхэм алъыплъэнхэр, гъогу-транспорт хъу­гъэ-шIагъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэр республикэм и Къэралыгъо автоин­спекцие иIофышIэхэм япшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ.

Iофтхьабзэу «Такси»

ЦIыфхэр зезыщэрэ автомобильхэм алъыплъэнхэр, гъогу-транспорт хъу­гъэ-шIагъэхэр къэмыгъэхъугъэнхэр республикэм и Къэралыгъо автоин­спекцие иIофышIэхэм япшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ.

ЯлэжьапкIэхэм къахэхъощт

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Минис­терствэ 2016-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм ыкIи мы илъэсым зэшIуихын фаехэм яхьылIэгъэ Декларацием игъэкIотыгъэу щытегущыIагъэх коллегием изэхэсыгъо.

ЯлэжьапкIэхэм къахэхъощт

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Минис­терствэ 2016-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм ыкIи мы илъэсым зэшIуихын фаехэм яхьылIэгъэ Декларацием игъэкIотыгъэу щытегущыIагъэх коллегием изэхэсыгъо.

Гъогу занкIэм тырагъэхьажьых

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофы-гъохэмкIэ ыкIи ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ комиссиеу Тэхъутэмыкъое районым щылажьэрэм пшъэрылъэу къыфагъэуцугъэр икъоу гъэцэкIэгъэным фэшI гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ программэ заулэмэ адэлажьэ.

Гъогу занкIэм тырагъэхьажьых

Зыныбжь имыкъугъэхэм яIофы-гъохэмкIэ ыкIи ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ комиссиеу Тэхъутэмыкъое районым щылажьэрэм пшъэрылъэу къыфагъэуцугъэр икъоу гъэцэкIэгъэным фэшI гухэлъ гъэнэфагъэ зиIэ программэ заулэмэ адэлажьэ.

Адыгеим къэкIуагъэх

МНТК-у «Нэм имикрохирургие» зыфиIоу академикэу С. Н. Федоровым ыцIэкIэ щытым и Краснодар къутамэ испециалистхэр Адыгеим къэкIуагъэх республикэм исхэр ауплъэкIунхэм ыкIи ищыкIагъэу афалъэ­гъухэрэр араIонхэм пае.

Адыгеим къэкIуагъэх

МНТК-у «Нэм имикрохирургие» зыфиIоу академикэу С. Н. Федоровым ыцIэкIэ щытым и Краснодар къутамэ испециалистхэр Адыгеим къэкIуагъэх республикэм исхэр ауплъэкIунхэм ыкIи ищыкIагъэу афалъэ­гъухэрэр араIонхэм пае.

Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.

ГъэцэкIэжьынышхохэр ашIыгъэх

Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм икъутамэу «Адыгэ электрическэ сетьхэм» 2016-рэ илъэсым Пшызэ шъолъыр ыкIи Адыгеим ащагъэпсыгъэхэм ыкIи гъэцэкIэжьынышхохэр зыщашIыгъэхэм япчъагъэ электрообъекти 153-рэ мэхъу.

ГъэцэкIэжьынышхохэр ашIыгъэх

Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм икъутамэу «Адыгэ электрическэ сетьхэм» 2016-рэ илъэсым Пшызэ шъолъыр ыкIи Адыгеим ащагъэпсыгъэхэм ыкIи гъэцэкIэжьынышхохэр зыщашIыгъэхэм япчъагъэ электрообъекти 153-рэ мэхъу.

ЦIыфхэм яшIуагъэкIэ…

«Гъогухэм язытет уасэ фэтшIын» зыфиIорэ уплъэкIунэу  Общественнэ движениеу «Народнэ фронтым» зэхищагъэм иIофшIэн лъегъэкIуатэ.

ЦIыфхэм яшIуагъэкIэ…

«Гъогухэм язытет уасэ фэтшIын» зыфиIорэ уплъэкIунэу  Общественнэ движениеу «Народнэ фронтым» зэхищагъэм иIофшIэн лъегъэкIуатэ.

Акъылэгъу къыпфэхъуным фэхьазыр Акъылэгъу къыпфэхъуным фэхьазыр

Гурыт еджапIэр къызеух нэуж 1960-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 1963-рэ илъэсым нэс противовоздушнэ оборо­нэмкIэ дзэу Подмосковьем щыIэм къулыкъу щихьыгъ. Стар­шэ сержант хъугъэу ядэжь къыгъэзэжьыгъ.

Акъылэгъу къыпфэхъуным фэхьазыр Акъылэгъу къыпфэхъуным фэхьазыр

Гурыт еджапIэр къызеух нэуж 1960-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 1963-рэ илъэсым нэс противовоздушнэ оборо­нэмкIэ дзэу Подмосковьем щыIэм къулыкъу щихьыгъ. Стар­шэ сержант хъугъэу ядэжь къыгъэзэжьыгъ.

Фэныкъохэм уадеIэныр дэгъу

Болэкъо Мыхьамэт Адам ыкъор 1960-рэ илъэсым жъоны­гъуакIэм и 20-м къэхъугъ. 1999-рэ илъэсым Кубанскэ къэралыгъо технологическэ университетыр сэнэхьатэу «Зернэм ипереработкэрэ иIыгъынрэ» зыфиIорэмкIэ къыухыгъ.

Фэныкъохэм уадеIэныр дэгъу

Болэкъо Мыхьамэт Адам ыкъор 1960-рэ илъэсым жъоны­гъуакIэм и 20-м къэхъугъ. 1999-рэ илъэсым Кубанскэ къэралыгъо технологическэ университетыр сэнэхьатэу «Зернэм ипереработкэрэ иIыгъынрэ» зыфиIорэмкIэ къыухыгъ.

Хэгъэгушхом ыкIи иадыгэ лъэпкъ афэшъыпкъагъ

Сыд фэдэрэ лъэхъани мэкъу­мэщышIэ унагъохэм къарыкIы­гъэхэр класси 7-р е гурыт еджа­пIэр къызэраухэу, янэ-ятэхэм яунэ къабгынэти, шъхьадж зэрэфэамалэу, щы­Iэныгъэшхом гъогу зэфэшъ­хьафхэмкIэ факIощтыгъэх. Ахэм ащыщыгъ Шыу Щэбанэ Шъалихьэ ыкъори.

Хэгъэгушхом ыкIи иадыгэ лъэпкъ афэшъыпкъагъ

Сыд фэдэрэ лъэхъани мэкъу­мэщышIэ унагъохэм къарыкIы­гъэхэр класси 7-р е гурыт еджа­пIэр къызэраухэу, янэ-ятэхэм яунэ къабгынэти, шъхьадж зэрэфэамалэу, щы­Iэныгъэшхом гъогу зэфэшъ­хьафхэмкIэ факIощтыгъэх. Ахэм ащыщыгъ Шыу Щэбанэ Шъалихьэ ыкъори.

Налщык къыщыдэкIыгъэх

Къэбэртэе-Бэлъкъар университетым идоцентэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, критикэу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Абазэ Албэч макъэ къызэрэтигъэIугъэмкIэ,

Налщык къыщыдэкIыгъэх

Къэбэртэе-Бэлъкъар университетым идоцентэу, филологие шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, критикэу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Абазэ Албэч макъэ къызэрэтигъэIугъэмкIэ,

Студентхэм апае зэхащэгъагъ

ПенсиехэмкIэ фондым икъэлэ ГъэIоры­шIапIэ пшъэрылъэу ыгъэцакIэхэрэм ыкIи иIофшIэн зэрэзэхэщагъэм нэIуасэ афэшIы­гъэнхэ гухэлъым пае, ПенсиехэмкIэ фондым и ГъэIорышIапIэу къалэу Мыекъуапэ щыIэм Адыгэ къэралыгъо университетым социальнэ технологиехэмкIэ ыкIи туризмэмкIэ ифакультет иа I-рэ курс исту­дентхэм апае мэлылъфэгъум и 13-м гъэ­Iо­рышIапIэм экскурсие щызэхащэгъагъ.

Студентхэм апае зэхащэгъагъ

ПенсиехэмкIэ фондым икъэлэ ГъэIоры­шIапIэ пшъэрылъэу ыгъэцакIэхэрэм ыкIи иIофшIэн зэрэзэхэщагъэм нэIуасэ афэшIы­гъэнхэ гухэлъым пае, ПенсиехэмкIэ фондым и ГъэIорышIапIэу къалэу Мыекъуапэ щыIэм Адыгэ къэралыгъо университетым социальнэ технологиехэмкIэ ыкIи туризмэмкIэ ифакультет иа I-рэ курс исту­дентхэм апае мэлылъфэгъум и 13-м гъэ­Iо­рышIапIэм экскурсие щызэхащэгъагъ.

Къоджэдэсхэр рагъэблэгъагъэх

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм щызэхэщэгъэ мобильнэ клиент къулыкъур джырэблагъэ Красногвардейскэ районым щыIагъ.

Къоджэдэсхэр рагъэблэгъагъэх

ПенсиехэмкIэ фондым и Къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм щызэхэщэгъэ мобильнэ клиент къулыкъур джырэблагъэ Красногвардейскэ районым щыIагъ.

ЯзэфыщытыкIэ мэфэкIхэм ащэпытэ

Адыгэ Республикэм иобщественнэ движениехэм япащэхэм зэпхыныгъэу зэдыряIэр зэрэпытэрэр щыIэныгъэм къыщэлъагъо.

ЯзэфыщытыкIэ мэфэкIхэм ащэпытэ

Адыгэ Республикэм иобщественнэ движениехэм япащэхэм зэпхыныгъэу зэдыряIэр зэрэпытэрэр щыIэныгъэм къыщэлъагъо.

Сэнаущхэм язэнэкъокъу

КIэлэцIыкIу акъылышIохэм ыкIи ныбжьы­кIэ сэнаущхэм Iоф адэшIэгъэным хахьэу 2017-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ дунэе зэ­фы­щытыкIэхэмкIэ Московскэ къэралыгъо институтым ыкIи УФ-м IэкIыб къэ­ралхэм яIо­фыгъо­хэмкIэ и Министерствэ зэзэгъыны­гъэ зэради­шIы­гъэм тетэу кIэлэ­еджакIохэм ягуманитар ­телевизионнэ олимпиадэу «Умницы и умники» зыфиIорэ республикэ

Сэнаущхэм язэнэкъокъу

КIэлэцIыкIу акъылышIохэм ыкIи ныбжьы­кIэ сэнаущхэм Iоф адэшIэгъэным хахьэу 2017-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ дунэе зэ­фы­щытыкIэхэмкIэ Московскэ къэралыгъо институтым ыкIи УФ-м IэкIыб къэ­ралхэм яIо­фыгъо­хэмкIэ и Министерствэ зэзэгъыны­гъэ зэради­шIы­гъэм тетэу кIэлэ­еджакIохэм ягуманитар ­телевизионнэ олимпиадэу «Умницы и умники» зыфиIорэ республикэ

ТекIоныгъэм ия 72-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын зыфагъэхьазыры

Республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъоу щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

ТекIоныгъэм ия 72-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын зыфагъэхьазыры

Республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъоу щыIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.