КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Илъэсым изэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Илъэсым изэфэхьысыжьхэр

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЗэхъокIыныгъэхэр фашIыным дырагъэштагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия XXIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ЗэхъокIыныгъэхэр фашIыным дырагъэштагъ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм ия XXIII-рэ зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр зэрищагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Насып гушIуагъоу ИлъэсыкIэр къытфэрэкIу

Къушъхьэ шыгумэ къакъокIыгъэу ИлъэсыкIэр шIэтэу къэкIо. Дунай нэфэу, насып хъуапсэу Тхьэм къытфехьы гъэбэжъу мафэр.

Насып гушIуагъоу ИлъэсыкIэр къытфэрэкIу

Къушъхьэ шыгумэ къакъокIыгъэу ИлъэсыкIэр шIэтэу къэкIо. Дунай нэфэу, насып хъуапсэу Тхьэм къытфехьы гъэбэжъу мафэр.

ЛъэсрыкIохэр сакъынхэу тыкъяджэ

ЛъэсрыкIохэм апкъ къикIэу гъогухэм тхьамыкIагъохэр къазэратехъухьэрэм уимыгъэгумэкIын плъэкIырэп. Мыр анахь Iофыгъо шъхьаIэу непэрэ мафэхэм къэуцухэрэм ащыщ.

ЛъэсрыкIохэр сакъынхэу тыкъяджэ

ЛъэсрыкIохэм апкъ къикIэу гъогухэм тхьамыкIагъохэр къазэратехъухьэрэм уимыгъэгумэкIын плъэкIырэп. Мыр анахь Iофыгъо шъхьаIэу непэрэ мафэхэм къэуцухэрэм ащыщ.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр шъумыукъу

Шъэфэу автомобильхэм алъыплъэрэ автоинспекцием икъулыкъушIэхэм ямашинэ Мыекъуапэ иавтомобиль гъогухэм атет. Инспекцием икъулыкъушIэхэм мурадэу яIэр гъогурыкIоным ишапхъэхэр пхъашэу зыукъохэрэр къыхэгъэщыгъэнхэр ыкIи къызэтегъэуцогъэнхэр, ягъогу текIыхэу ыпэкIэ къикIырэм игъогу техьэхэрэ водительхэр гъэунэфыгъэнхэр, ащ нэмыкIэу гъогурыкIоным шапхъэхэр зыукъохэрэ лъэсрыкIохэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

ГъогурыкIоным ишапхъэхэр шъумыукъу

Шъэфэу автомобильхэм алъыплъэрэ автоинспекцием икъулыкъушIэхэм ямашинэ Мыекъуапэ иавтомобиль гъогухэм атет. Инспекцием икъулыкъушIэхэм мурадэу яIэр гъогурыкIоным ишапхъэхэр пхъашэу зыукъохэрэр къыхэгъэщыгъэнхэр ыкIи къызэтегъэуцогъэнхэр, ягъогу текIыхэу ыпэкIэ къикIырэм игъогу техьэхэрэ водительхэр гъэунэфыгъэнхэр, ащ нэмыкIэу гъогурыкIоным шапхъэхэр зыукъохэрэ лъэсрыкIохэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

Бзэр — псэ

ЦIыф лъэпкъ пэпчъ Тхьэм къыритыгъэу бзэ иI, ащ псэ хэлъ ыкIи ар уфэсакъэу, уухъумэу хэбгъахъомэ, мэпытэ, зеIэты.

Бзэр — псэ

ЦIыф лъэпкъ пэпчъ Тхьэм къыритыгъэу бзэ иI, ащ псэ хэлъ ыкIи ар уфэсакъэу, уухъумэу хэбгъахъомэ, мэпытэ, зеIэты.

Бзэхэм афэгъэхьыгъэу къэпIон хъумэ…

Ныдэлъфыбзэм мэхьанэу иIэм урыгущыIэн фаеу зыкIэхъурэ Iофыгъохэр щыIэныгъэм къыхафэ хъугъэх.

Бзэхэм афэгъэхьыгъэу къэпIон хъумэ…

Ныдэлъфыбзэм мэхьанэу иIэм урыгущыIэн фаеу зыкIэхъурэ Iофыгъохэр щыIэныгъэм къыхафэ хъугъэх.

Зэхахьэр гъэшIэгъонэу рекIокIыгъ

ЫпэкIэ тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ Истамбул щыхагъэунэфыкIыгъ. Ащ Адыгэ Республикэм икIыгъэ куп хэлэжьагъ.

Зэхахьэр гъэшIэгъонэу рекIокIыгъ

ЫпэкIэ тигъэзет къызэрэщыхэтыутыгъэу, адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ Истамбул щыхагъэунэфыкIыгъ. Ащ Адыгэ Республикэм икIыгъэ куп хэлэжьагъ.

ЦIыфыр зыгъэинырэр иIофшIакI

СыкъызтегущыIэщтыр адыгэ бзылъфыгъэ кIэлэпIу, кIэлэегъадж, шIэныгъэлэжь, зысшIэрэр бэшIагъэ. Ар 1953-рэ илъэсым къуаджэу Щынджые къыщыхъугъ, 1960-м гурыт еджапIэм чIэхьагъ. ЕджапIэм апэрэ мафэу зыкIощтым лъэшэу зэрежэщтыгъэр, еджэгъу илъэсхэр игукъэкIыжьхэм Нэфсэт къахэнагъ.

ЦIыфыр зыгъэинырэр иIофшIакI

СыкъызтегущыIэщтыр адыгэ бзылъфыгъэ кIэлэпIу, кIэлэегъадж, шIэныгъэлэжь, зысшIэрэр бэшIагъэ. Ар 1953-рэ илъэсым къуаджэу Щынджые къыщыхъугъ, 1960-м гурыт еджапIэм чIэхьагъ. ЕджапIэм апэрэ мафэу зыкIощтым лъэшэу зэрежэщтыгъэр, еджэгъу илъэсхэр игукъэкIыжьхэм Нэфсэт къахэнагъ.

Хьазраилэ и ТСН-320

Астрологием и Дунэе мафэ гъэтхапэм и 20-м хагъэунэфыкIыгъ. КIэдэкIое Хьазраилэ игуапэу ащ пэгъокIыгъ, ежь исэнэхьаткIэ кIэлэегъаджэми, илъэс къэс мэфэкIитIу хегъэунэфыкIы — кIэлэегъаджэмрэ астрологиемрэ ямафэхэр.

Хьазраилэ и ТСН-320

Астрологием и Дунэе мафэ гъэтхапэм и 20-м хагъэунэфыкIыгъ. КIэдэкIое Хьазраилэ игуапэу ащ пэгъокIыгъ, ежь исэнэхьаткIэ кIэлэегъаджэми, илъэс къэс мэфэкIитIу хегъэунэфыкIы — кIэлэегъаджэмрэ астрологиемрэ ямафэхэр.

Анахь инхэр, цIыкIухэр…

Планетэ пстэумэ анахь инэу алъытэрэр Юпитерыр ары.

Анахь инхэр, цIыкIухэр…

Планетэ пстэумэ анахь инэу алъытэрэр Юпитерыр ары.

Филармонием непэ щыкIощт

Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» илъэс 95-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ непэ Мыекъуапэ щыкIощт. Къэралыгъо филармонием мэфэкI пчыхьэзэхахьэр сыхьатыр 5-м щаублэщт.

Филармонием непэ щыкIощт

Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» илъэс 95-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ непэ Мыекъуапэ щыкIощт. Къэралыгъо филармонием мэфэкI пчыхьэзэхахьэр сыхьатыр 5-м щаублэщт.

Къырым фэгушIуагъэх

Лъэпкъ шэн-хабзэхэм адиштэу ИлъэсыкIэр тиреспубликэ щагъэмэфэкIы. Творческэ купэу «Ошъадэм» ищагу гъэтхапэм и 24-м, мафэм сыхьатыр 12-м зэхахьэр щаублэщт.

Къырым фэгушIуагъэх

Лъэпкъ шэн-хабзэхэм адиштэу ИлъэсыкIэр тиреспубликэ щагъэмэфэкIы. Творческэ купэу «Ошъадэм» ищагу гъэтхапэм и 24-м, мафэм сыхьатыр 12-м зэхахьэр щаублэщт.

Ермэлхьаблэ щыбэнэщтых

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ изэнэкъокъоу Мыекъуапэ щызэхащагъэр Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъагъ. 2002 — 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр алырэгъум щызэбэныгъэх. ЗэIукIэгъухэм нэбгыри 100-м нахьыбэ ащызэнэкъокъугъ.

Ермэлхьаблэ щыбэнэщтых

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ изэнэкъокъоу Мыекъуапэ щызэхащагъэр Къырым ыкIи Севастополь Урысыем къызэрэхэхьажьыгъэхэм фэгъэхьыгъагъ. 2002 — 2004-рэ илъэсхэм къэхъугъэ кIалэхэр алырэгъум щызэбэныгъэх. ЗэIукIэгъухэм нэбгыри 100-м нахьыбэ ащызэнэкъокъугъ.

ГумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр дагъэзыжьых

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм, Iашэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIырэм епхыгъэ бзэджэшIагъэу къыхагъэщыхэрэр ыкIи зэхафыхэрэр профилактикэ шIыгъэнхэмкIэ уполномоченнэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрагъэцакIэрэм АР-м и Прокуратурэ щытегущыIагъэх.

ГумэкIыгъохэр, щыкIагъэхэр дагъэзыжьых

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм, Iашэр хэбзэнчъэу къызэрэрагъэкIокIырэм епхыгъэ бзэджэшIагъэу къыхагъэщыхэрэр ыкIи зэхафыхэрэр профилактикэ шIыгъэнхэмкIэ уполномоченнэ къулыкъухэм яIофшIэн зэрагъэцакIэрэм АР-м и Прокуратурэ щытегущыIагъэх.

Былымхъуным нахь зырагъэушъобгъунэу…

Кощхьэблэ районыр мэкъумэщ хъызмэтым анахьыбэу хэхъоныгъэхэр зыщишIыхэрэ муниципальнэ образованиеу республикэм иIэхэм ащыщ.

Былымхъуным нахь зырагъэушъобгъунэу…

Кощхьэблэ районыр мэкъумэщ хъызмэтым анахьыбэу хэхъоныгъэхэр зыщишIыхэрэ муниципальнэ образованиеу республикэм иIэхэм ащыщ.

Ныдэлъфыбзэм зэфищагъэх

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ гъэтхапэм и 17-м Иcтамбул щыхагъэунэфыкIыгъ. Ащ Адыгеим илIыкIо куп рагъэблэгъагъ. НыбжьыкIэ театральнэ купэу «Щыгъыжъыер», телерадиокомпанием иIофышIэхэр, «Адыгэ макъэм» икорреспондентэу Гъонэжьыкъо Сэтэнай а купым хэтыгъэхэр.

Ныдэлъфыбзэм зэфищагъэх

Адыгабзэмрэ тхыбзэмрэ я Мафэ гъэтхапэм и 17-м Иcтамбул щыхагъэунэфыкIыгъ. Ащ Адыгеим илIыкIо куп рагъэблэгъагъ. НыбжьыкIэ театральнэ купэу «Щыгъыжъыер», телерадиокомпанием иIофышIэхэр, «Адыгэ макъэм» икорреспондентэу Гъонэжьыкъо Сэтэнай а купым хэтыгъэхэр.

ЯгъашIэ шIэныгъэм фагъэшъошагъ

Зы шъхьэIыгъыжьыпIэ Iоф цIыкIоу щымытэу, цIыфлъэпкъым, хэгъэгум апашъхьэ пшъэрылъ инэу щыряIэр зэхашIэу ыкIи агъэцакIэу, шIэныгъэр агъэунэшкIоу щыIагъ мы лIитIур — шIэныгъэлэжь-археологэу Аулъэ Пщымафэ Олэгъэй ыкъор ыкIи шIэныгъэлэжь-этнографэу Мэрэтыкъо Мыхъутарэ Аслъан ыкъор. Зэблэжьыгъэхэп, зышъхьасыжьыгъэхэп. ШIэныгъэ хьасэшхом ипчэгупIэ итыгъэх, ягушъхьэлэжьыгъи гъунэнчъ, осэшIу

ЯгъашIэ шIэныгъэм фагъэшъошагъ

Зы шъхьэIыгъыжьыпIэ Iоф цIыкIоу щымытэу, цIыфлъэпкъым, хэгъэгум апашъхьэ пшъэрылъ инэу щыряIэр зэхашIэу ыкIи агъэцакIэу, шIэныгъэр агъэунэшкIоу щыIагъ мы лIитIур — шIэныгъэлэжь-археологэу Аулъэ Пщымафэ Олэгъэй ыкъор ыкIи шIэныгъэлэжь-этнографэу Мэрэтыкъо Мыхъутарэ Аслъан ыкъор. Зэблэжьыгъэхэп, зышъхьасыжьыгъэхэп. ШIэныгъэ хьасэшхом ипчэгупIэ итыгъэх, ягушъхьэлэжьыгъи гъунэнчъ, осэшIу

IорыIуатэр орэдыбзэм икупкI

«Адыгэ макъэм» ипчыхьэзэхахьэ зыфэдгъэхьазырзэ, сурэтышI цIэрыIоу, республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу, тигъэзет иныбджэгъушIоу ГъукIэ Замудин гущыIэгъу тыфэхъугъ.

IорыIуатэр орэдыбзэм икупкI

«Адыгэ макъэм» ипчыхьэзэхахьэ зыфэдгъэхьазырзэ, сурэтышI цIэрыIоу, республикэм искусствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ зыхьырэм икIэлэегъаджэу, тигъэзет иныбджэгъушIоу ГъукIэ Замудин гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Гум къыщекIокIырэ зэхашIэхэр

ЦIыф пэпчъ гудэчъыгъо къекIоу хабзэ: щхынэу, чэфынэу, къэшъонэу, ыгу щизэу ыгъатхъэу гущыIэнэу ыкIи гупшысэнэу. Аужырэр, анахь узэIэкIэзыубытэу, узыфызэу, ау сыдрэ гумэкI-гукъаори пкIэрызыщырэ гужьдэкIыгъу. Джащ фэдэ такъикъхэр, уахътэ къякIу гумыпсэф цIыфхэм. Джащыгъум апэкIэкIыгъэу, ащэчыгъэу алъэгъугъэр зэкIэ анэ къыкIэуцожьы. ЛъэIабэх тхьапэм, къэлэмым,

Гум къыщекIокIырэ зэхашIэхэр

ЦIыф пэпчъ гудэчъыгъо къекIоу хабзэ: щхынэу, чэфынэу, къэшъонэу, ыгу щизэу ыгъатхъэу гущыIэнэу ыкIи гупшысэнэу. Аужырэр, анахь узэIэкIэзыубытэу, узыфызэу, ау сыдрэ гумэкI-гукъаори пкIэрызыщырэ гужьдэкIыгъу. Джащ фэдэ такъикъхэр, уахътэ къякIу гумыпсэф цIыфхэм. Джащыгъум апэкIэкIыгъэу, ащэчыгъэу алъэгъугъэр зэкIэ анэ къыкIэуцожьы. ЛъэIабэх тхьапэм, къэлэмым,

ПенсиехэмкIэ фондым къеты

Нэбгырэ 46-рэ УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм зэригъэунэфыгъэмкIэ, Адыгеим щыпсэухэрэ тинахьыжъхэм ащыщ нэбгырэ 46-мэ гъэтхэпэ мазэу тызыхэтым аныбжьхэр илъэс 90-рэ, 95-рэ ыкIи илъэси 100 хъущтых. Мазэ къэс ащ фэдэ пчъагъэхэм зыныбжь нэсынэу республикэм исхэр УФ-м и Президент и

ПенсиехэмкIэ фондым къеты

Нэбгырэ 46-рэ УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм зэригъэунэфыгъэмкIэ, Адыгеим щыпсэухэрэ тинахьыжъхэм ащыщ нэбгырэ 46-мэ гъэтхэпэ мазэу тызыхэтым аныбжьхэр илъэс 90-рэ, 95-рэ ыкIи илъэси 100 хъущтых. Мазэ къэс ащ фэдэ пчъагъэхэм зыныбжь нэсынэу республикэм исхэр УФ-м и Президент и

Нэпсыр гъушъырэп

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысым Умарэ ыцIэ зыхьырэм гъэтхапэм и 19-м щыкIогъэ шIэжь зэхахьэр Хьэпэе Замирэ идунай зихъожьыгъэр илъэс зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ.

Нэпсыр гъушъырэп

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысым Умарэ ыцIэ зыхьырэм гъэтхапэм и 19-м щыкIогъэ шIэжь зэхахьэр Хьэпэе Замирэ идунай зихъожьыгъэр илъэс зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ.

ХэдзакIохэм янахьыбэм Владимир Путиным амакъэ фатыгъ

Урысые Федерацием и Президент ихэдзынхэр гъэтхапэм и 18-м тикъэралыгъо щыкIуагъэх.

ХэдзакIохэм янахьыбэм Владимир Путиным амакъэ фатыгъ

Урысые Федерацием и Президент ихэдзынхэр гъэтхапэм и 18-м тикъэралыгъо щыкIуагъэх.

Италием ипредпринимательхэр Адыгеим къэкIощтых

Шъачэ щыкIогъэ Урысые инвестиционнэ форумым щызэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу инвестициехэр къыхалъхьанхэмкIэ республикэм амалэу иIэхэр зэрагъэшIэным, бизнесымкIэ язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэным апае Италием ипредпринимательхэр Адыгеим къэкIощтых.

Италием ипредпринимательхэр Адыгеим къэкIощтых

Шъачэ щыкIогъэ Урысые инвестиционнэ форумым щызэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэхэр гъэцэкIэгъэнхэм тегъэпсыхьагъэу инвестициехэр къыхалъхьанхэмкIэ республикэм амалэу иIэхэр зэрагъэшIэным, бизнесымкIэ язэдэлэжьэныгъэ лъагъэкIотэным апае Италием ипредпринимательхэр Адыгеим къэкIощтых.

Iэзэныр иIаш, игущыIэ Iэзэгъу

Мы гукъэкIхэр сэзыгъэшIыгъэр Урысыем изаслуженнэ, Адыгеим инароднэ врачэу, республикэ сымэджэщым ихирург шъхьаIэу, МКъТУ-м хирургиемкIэ кафедрэм ипащэу, профессорэу, Болэкъо Махьмуд Сэлмэн ыкъор ары.

Iэзэныр иIаш, игущыIэ Iэзэгъу

Мы гукъэкIхэр сэзыгъэшIыгъэр Урысыем изаслуженнэ, Адыгеим инароднэ врачэу, республикэ сымэджэщым ихирург шъхьаIэу, МКъТУ-м хирургиемкIэ кафедрэм ипащэу, профессорэу, Болэкъо Махьмуд Сэлмэн ыкъор ары.