КЪЭБАРЫКlЭХЭР

Уемызэщэу улъыхъомэ…

Кощхьэблэ районым ит поселкэу Майскэм дэжькIэ щыIэх ЕлъэшIыIэ Ибрахьимэ ылэжьырэ чIыгухэр. ПстэумкIи гек­тар 430-рэ иI.

Уемызэщэу улъыхъомэ…

Кощхьэблэ районым ит поселкэу Майскэм дэжькIэ щыIэх ЕлъэшIыIэ Ибрахьимэ ылэжьырэ чIыгухэр. ПстэумкIи гек­тар 430-рэ иI.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 27-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым бэдзэогъум и 16-м зэхащэ.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 27-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым бэдзэогъум и 16-м зэхащэ.

Сакъыныгъэ къызыхэтэжъугъэгъаф

Фабэм ыпкъ къикIын ылъэкIыщт тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын Адыгеим ирайонхэр зэкIэ непэ фэхьазырых.

Сакъыныгъэ къызыхэтэжъугъэгъаф

Фабэм ыпкъ къикIын ылъэкIыщт тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын Адыгеим ирайонхэр зэкIэ непэ фэхьазырых.

Адыгеим и ЛIышъхьэ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак зэIукIэгъу дыриIагъ

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак IофшIэгъу зэIу­кIэ­гъу тыгъуасэ къалэу Москва щыдыриIагъ. Социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэу шъолъырым ышIыхэрэм ыкIи ипшъэ­рылъхэм язэшIохын зэрэдэлажьэхэрэм ахэр атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак зэIукIэгъу дыриIагъ

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак IофшIэгъу зэIу­кIэ­гъу тыгъуасэ къалэу Москва щыдыриIагъ. Социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэу шъолъырым ышIыхэрэм ыкIи ипшъэ­рылъхэм язэшIохын зэрэдэлажьэхэрэм ахэр атегущыIагъэх.

Мэхьанэшхо зиIэ проектхэм япхырыщынкIэ Адыгеир федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу щэгугъы

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Ольга Голодец тыгъуасэ Москва щыIукIагъ. РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэу федеральнэ гупчэр къа­де­Iэзэ пхыращын алъэкIыщтхэм ахэр атегущыIагъэх.

Мэхьанэшхо зиIэ проектхэм япхырыщынкIэ Адыгеир федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу щэгугъы

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Ольга Голодец тыгъуасэ Москва щыIукIагъ. РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ проектхэу федеральнэ гупчэр къа­де­Iэзэ пхыращын алъэкIыщтхэм ахэр атегущыIагъэх.

Хыныгъор аухы, бжыхьасэхэм яхэлъхьани зыфагъэхьазыры

Теуцожь районым игубгъохэм мы лъэхъаным ащыжъот. Мэфэ IофшIэгъуи 10 – 12-кIэ хыныгъошхор аухынэу зэраIогъагъэм яамали, ягъэрети фагъэIорышIэзэ IофшIэнхэр гъунэм нагъэсыгъэх, фышъхьэ лэжьыгъэ гектар 9662-у къаIожьынэу щытыгъэм щыщэу бэдзэогъум и 10-м ехъулIэу гектар 8000-м ехъу Iуахыжьыгъ.

Хыныгъор аухы, бжыхьасэхэм яхэлъхьани зыфагъэхьазыры

Теуцожь районым игубгъохэм мы лъэхъаным ащыжъот. Мэфэ IофшIэгъуи 10 – 12-кIэ хыныгъошхор аухынэу зэраIогъагъэм яамали, ягъэрети фагъэIорышIэзэ IофшIэнхэр гъунэм нагъэсыгъэх, фышъхьэ лэжьыгъэ гектар 9662-у къаIожьынэу щытыгъэм щыщэу бэдзэогъум и 10-м ехъулIэу гектар 8000-м ехъу Iуахыжьыгъ.

Нэбгырэ 312-рэ ауплъэкIугъ

Мобильнэ комплексэу «Онкостраж» зыфиIорэм иIофшIэн лъегъэ­кIуатэ, цIыф псэупIэхэм ащэIэ. АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ыкIи республикэ клиническэ онкологие диспансерым япрограммэ къыдыхэлъытагъэу  2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу а Iофтхьабзэр  Адыгеим щагъэцакIэ.

Нэбгырэ 312-рэ ауплъэкIугъ

Мобильнэ комплексэу «Онкостраж» зыфиIорэм иIофшIэн лъегъэ­кIуатэ, цIыф псэупIэхэм ащэIэ. АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ ыкIи республикэ клиническэ онкологие диспансерым япрограммэ къыдыхэлъытагъэу  2015-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу а Iофтхьабзэр  Адыгеим щагъэцакIэ.

Анахьыбэу къизыхыжьыгъэхэм ащыщ

Кощхьэблэ районым ит мэкъумэщ хъызмэтшIапIэу мыгъэ бжыхьэсэ коцым анахьыбэу къизыхыгъэхэм ащыщ Щыщэкъо Эдуард зипащэр.

Анахьыбэу къизыхыжьыгъэхэм ащыщ

Кощхьэблэ районым ит мэкъумэщ хъызмэтшIапIэу мыгъэ бжыхьэсэ коцым анахьыбэу къизыхыгъэхэм ащыщ Щыщэкъо Эдуард зипащэр.

IэпэIэсагъ

АкIэгъу Хъалидэ Амырзанэ ыкъор 1939-рэ илъэсым Тэхъутэмыкъуае къыщыхъугъ. Янэрэ ятэрэ зы мафэм дунаир захъожьым, Хъалидэрэ ышыпхъу нахьыжърэ кIэлэцIыкIу Унэм ратыгъэх.

IэпэIэсагъ

АкIэгъу Хъалидэ Амырзанэ ыкъор 1939-рэ илъэсым Тэхъутэмыкъуае къыщыхъугъ. Янэрэ ятэрэ зы мафэм дунаир захъожьым, Хъалидэрэ ышыпхъу нахьыжърэ кIэлэцIыкIу Унэм ратыгъэх.

Зызэхащагъэр илъэси 100 хъугъэ

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ исистемэ хэхьэрэ финанс къулыкъур зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Зызэхащагъэр илъэси 100 хъугъэ

Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ исистемэ хэхьэрэ финанс къулыкъур зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ мы мафэхэм Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф

Тыгъоным епхыгъэ бзэджэшIагъэхэр (анахьэу кIэджыбэм зэриIабэхэрэм епхыгъэр) нахь макIэ шIыгъэным, цIыфхэр ащ щыухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ профилактическэ Iофтхьабзэхэр хэбзэухъумакIохэм ренэу зэхащэх. 

Сакъыныгъэ къызхэжъугъаф

Тыгъоным епхыгъэ бзэджэшIагъэхэр (анахьэу кIэджыбэм зэриIабэхэрэм епхыгъэр) нахь макIэ шIыгъэным, цIыфхэр ащ щыухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ профилактическэ Iофтхьабзэхэр хэбзэухъумакIохэм ренэу зэхащэх. 

КIэлэцIыкIухэм къафаIуатэ

Адыгеим икIэлэеджакIохэм гъэмэфэ уахътэр зэрифэшъуашэу агъакIо, зэрэгъэчэфых, мэджэгух, роликхэмкIэ ыкIи кушъхьэфачъэхэмкIэ къачъыхьэ.

КIэлэцIыкIухэм къафаIуатэ

Адыгеим икIэлэеджакIохэм гъэмэфэ уахътэр зэрифэшъуашэу агъакIо, зэрэгъэчэфых, мэджэгух, роликхэмкIэ ыкIи кушъхьэфачъэхэмкIэ къачъыхьэ.

ЗыдэщыIэхэр шъошIэмэ…

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэр лъэхъух Республикэу Татарстан ит къалэу Набережные Челны къыщыхъугъэ Карымов Вячеслав Анатолий ыкъом. 2013-рэ илъэсым мэкъуогъум Тамбовскэ хэкум и Мордовскэ район ипсэупIэ горэм дэт унэм ар къикIыгъ ыкIи а уахътэм щегъэжьагъэу зыдэщыIэр ашIэрэп.

ЗыдэщыIэхэр шъошIэмэ…

Хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ къулыкъухэр лъэхъух Республикэу Татарстан ит къалэу Набережные Челны къыщыхъугъэ Карымов Вячеслав Анатолий ыкъом. 2013-рэ илъэсым мэкъуогъум Тамбовскэ хэкум и Мордовскэ район ипсэупIэ горэм дэт унэм ар къикIыгъ ыкIи а уахътэм щегъэжьагъэу зыдэщыIэр ашIэрэп.

«ЧIыгур сыгу къыщекIокIы…»

(КъызыкIэлъыкIорэр бэдзэогъум и 12-м къыдэкIыгъэ номерым ит.) ЩэшIэ Казбек зэритхырэмкIэ, «ЦIыфыр дунаим ищыкIагъ иакъыл изэхэщэкIо кIочIэ зыкI щыIэныгъэм щыпхыригъэкIыным пае. Ау дунаим къызэрэтехъуагъэм лъыпытэу ЦIыфым ежь тхыпхъэу щырищыгъэм ар дунаим кIэричыгъ…»

«ЧIыгур сыгу къыщекIокIы…»

(КъызыкIэлъыкIорэр бэдзэогъум и 12-м къыдэкIыгъэ номерым ит.) ЩэшIэ Казбек зэритхырэмкIэ, «ЦIыфыр дунаим ищыкIагъ иакъыл изэхэщэкIо кIочIэ зыкI щыIэныгъэм щыпхыригъэкIыным пае. Ау дунаим къызэрэтехъуагъэм лъыпытэу ЦIыфым ежь тхыпхъэу щырищыгъэм ар дунаим кIэричыгъ…»

ЩыIэныгъэм зыфагъэхьазыры

НыбжьыкIэхэм япсауныгъэ зэрагъэпытэрэм, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным зэрэ­пылъхэм шIуагъэу къытырэр тинэрылъэгъу.

ЩыIэныгъэм зыфагъэхьазыры

НыбжьыкIэхэм япсауныгъэ зэрагъэпытэрэм, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным зэрэ­пылъхэм шIуагъэу къытырэр тинэрылъэгъу.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум ипащэ игуадзэу Ви­та­лий Королевым, мы къулыкъум игъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Игорь Бедриным ыкIи зэнэкъокъу шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIын­хэмкIэ отделым иупчIэжьэгъоу Анастасия Тарасенкэм тыгъуасэ аIукIагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2018-рэ илъэ­сым къыдигъэкIыгъэ

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум ипащэ игуадзэу Ви­та­лий Королевым, мы къулыкъум игъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Игорь Бедриным ыкIи зэнэкъокъу шIыкIэм хэхъоныгъэхэр ышIын­хэмкIэ отделым иупчIэжьэгъоу Анастасия Тарасенкэм тыгъуасэ аIукIагъ. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2018-рэ илъэ­сым къыдигъэкIыгъэ

КандидатуракIэм дырагъэштагъ

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ Адыгэ Республикэм ипрокурор IэнатIэкIэ кандида­турэу къыгъэлъэгъуагъэм ихэплъэнкIэ комиссием изэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Пра­вительствэм и Унэ щызэхищагъ.

КандидатуракIэм дырагъэштагъ

Урысые Федерацием и Генеральнэ прокурорэу Юрий Чайкэ Адыгэ Республикэм ипрокурор IэнатIэкIэ кандида­турэу къыгъэлъэгъуагъэм ихэплъэнкIэ комиссием изэхэсыгъо Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Пра­вительствэм и Унэ щызэхищагъ.

КъэлитIум язэдэлэжьэныгъэ агъэпытагъ

Китаим ит къалэу Цюаньчжоурэ Адыгеим игупчэу Мыекъуапэрэ ныбджэгъуныгъэ зэфыщытыкIэ азыфагу илъыным фэ­гъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм тыгъуасэ зэдыкIэтхагъэх.

КъэлитIум язэдэлэжьэныгъэ агъэпытагъ

Китаим ит къалэу Цюаньчжоурэ Адыгеим игупчэу Мыекъуапэрэ ныбджэгъуныгъэ зэфыщытыкIэ азыфагу илъыным фэ­гъэхьыгъэ зэзэгъыныгъэм тыгъуасэ зэдыкIэтхагъэх.

СПЧ-м икомиссие ипащэ правительствэм ипроект къыдыригъэштагъ

Граждан обществэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Советэу УФ-м и Пре­зи­дент дэжь щызэхэщагъэм (СПЧ) экономикэ шъхьафитыныгъэмкIэ икомиссие ипащэу, Урысыем экономикэмкIэ ими­нистрагъэу Евгений Ясиным нахь гужъуагъэу пенсием кIонхэмкIэ правительствэм проектэу къахилъхьагъэм къы­дыригъэштагъ.

СПЧ-м икомиссие ипащэ правительствэм ипроект къыдыригъэштагъ

Граждан обществэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Советэу УФ-м и Пре­зи­дент дэжь щызэхэщагъэм (СПЧ) экономикэ шъхьафитыныгъэмкIэ икомиссие ипащэу, Урысыем экономикэмкIэ ими­нистрагъэу Евгений Ясиным нахь гужъуагъэу пенсием кIонхэмкIэ правительствэм проектэу къахилъхьагъэм къы­дыригъэштагъ.

Илъэси 100-м зыныбжь нэсыгъэхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм епхыгъэ тинахьыжъэу Адыгеим исхэм ащыщэу нэбгырэ 42-мэ аныбжь илъэс 90-рэ ыкIи нахьыбэ зэрэхъугъэр бэдзэогъу мазэм хагъэунэфыкIыщт.

Илъэси 100-м зыныбжь нэсыгъэхэр

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм епхыгъэ тинахьыжъэу Адыгеим исхэм ащыщэу нэбгырэ 42-мэ аныбжь илъэс 90-рэ ыкIи нахьыбэ зэрэхъугъэр бэдзэогъу мазэм хагъэунэфыкIыщт.

АмалышIур къыотэжьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софие лъэпкъ искусствэм ехьылIэгъэ пчыхьэ­зэхахьэхэм зэрахэлажьэрэм, имурадхэм къатедгъэгущыIэ тшIоигъоу «Адыгэ макъэм» ире­дак­цие тыщыIукIагъ.

АмалышIур къыотэжьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софие лъэпкъ искусствэм ехьылIэгъэ пчыхьэ­зэхахьэхэм зэрахэлажьэрэм, имурадхэм къатедгъэгущыIэ тшIоигъоу «Адыгэ макъэм» ире­дак­цие тыщыIукIагъ.

Хэта дышъэр зыхьыщтыр?

Урысыем дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу щэкIо. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэрэ коман­дэхэм якIэух ешIэгъухэр шэмбэтым, тхьаумафэм яIэщтых.

Хэта дышъэр зыхьыщтыр?

Урысыем дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу щэкIо. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэрэ коман­дэхэм якIэух ешIэгъухэр шэмбэтым, тхьаумафэм яIэщтых.

IофшIэкIэ амалышIухэр ебгъэгъотынхэ фае

ЦIыфыр пенсием зыщыкIорэ ныбжьэу непэ Урысые Федерацием щыгъэнэфагъэм хэгъэхъогъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект Къэралыгъо Думэр хэплъэнэу зэрэхэлъхьагъэм икъэбар мафэ къэс нахь зеушъомбгъу. Непэ ащ зыщытемыгущыIэхэрэ чIыпIи, темыгущыIи щыIэжьэп пIоми хэукъоныгъэ хъущтэп.

IофшIэкIэ амалышIухэр ебгъэгъотынхэ фае

ЦIыфыр пенсием зыщыкIорэ ныбжьэу непэ Урысые Федерацием щыгъэнэфагъэм хэгъэхъогъэным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект Къэралыгъо Думэр хэплъэнэу зэрэхэлъхьагъэм икъэбар мафэ къэс нахь зеушъомбгъу. Непэ ащ зыщытемыгущыIэхэрэ чIыпIи, темыгущыIи щыIэжьэп пIоми хэукъоныгъэ хъущтэп.

МашIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр дэх имыIэу къыдалъытэн фае

Фабэм ыпкъ къикIын ылъэкIыщт тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын Адыгеим ирайонхэр зэкIэ непэкIэ фэхьазырых.

МашIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр дэх имыIэу къыдалъытэн фае

Фабэм ыпкъ къикIын ылъэкIыщт тхьамыкIагъохэм ядэгъэзыжьын Адыгеим ирайонхэр зэкIэ непэкIэ фэхьазырых.

ГукIэгъуныгъэм изехьакIох

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ икъэралыгъо учреждениеу «КIэлэцIыкIу ибэхэр зыщаIыгъ Адыгэ республикэ Ун» зыфиIорэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм мы мафэхэм зыщыдгъэгъозагъ, щылажьэхэрэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

ГукIэгъуныгъэм изехьакIох

Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ икъэралыгъо учреждениеу «КIэлэцIыкIу ибэхэр зыщаIыгъ Адыгэ республикэ Ун» зыфиIорэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм мы мафэхэм зыщыдгъэгъозагъ, щылажьэхэрэм гущыIэгъу тафэхъугъ.