КУЛЬТУРЭР

Гъэсэпэтхыд

Дунаим узэрэхэтым нахь шIагъо бгъотынэп: Зыщаушъомбгъу ащ акъылымрэ ппкъырэ, Щэбагъо IэшIагъэмрэ шIэныгъэмрэ, Ахэмэ хабзэ ахэлъэу, ЧIышъхьашъом утырагъэты. Гъэсэпэтхыдэр зэмылыекIырэм Сеушъыи сшIоигъу сэ непэ.

Гъэсэпэтхыд

Дунаим узэрэхэтым нахь шIагъо бгъотынэп: Зыщаушъомбгъу ащ акъылымрэ ппкъырэ, Щэбагъо IэшIагъэмрэ шIэныгъэмрэ, Ахэмэ хабзэ ахэлъэу, ЧIышъхьашъом утырагъэты. Гъэсэпэтхыдэр зэмылыекIырэм Сеушъыи сшIоигъу сэ непэ.

Культурэм и Унэ анахь дэгъур

Адыгэ Республикэм илъэси 5 хъугъэу шъо­лъыр зэнэкъокъоу «куль­турэм и Унэ анахь дэгъур» зыфиIорэр щы­зэхащэ. Тыгъэгъазэм и 11-м Тэхъутэ­мыкъое районымкIэ къуаджэу Афыпсыпэ лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ зэнэкъокъумкIэ 2019-рэ илъэсым зэфэ­хьысыжьхэр зыщыфашIыгъэ мэфэкIыр щыIагъ.

Культурэм и Унэ анахь дэгъур

Адыгэ Республикэм илъэси 5 хъугъэу шъо­лъыр зэнэкъокъоу «куль­турэм и Унэ анахь дэгъур» зыфиIорэр щы­зэхащэ. Тыгъэгъазэм и 11-м Тэхъутэ­мыкъое районымкIэ къуаджэу Афыпсыпэ лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ зэнэкъокъумкIэ 2019-рэ илъэсым зэфэ­хьысыжьхэр зыщыфашIыгъэ мэфэкIыр щыIагъ.

ЩысэтехыпIэу щытыгъ

УкIэлэегъэджэныр псынкIэп, ау щысэтехыпIэу уисэнэхьатэгъухэм уряIэныри ащ нахь къиныжь. Сэ илъэс 20-рэ кIэлэегъаджэмэ яшIэныгъэхэм зыщахагъэхъорэ республикэ институтым Iоф щысшIагъ. Тарихъ шIэныгъэм сыпылъыгъ.

ЩысэтехыпIэу щытыгъ

УкIэлэегъэджэныр псынкIэп, ау щысэтехыпIэу уисэнэхьатэгъухэм уряIэныри ащ нахь къиныжь. Сэ илъэс 20-рэ кIэлэегъаджэмэ яшIэныгъэхэм зыщахагъэхъорэ республикэ институтым Iоф щысшIагъ. Тарихъ шIэныгъэм сыпылъыгъ.

Зэнэкъокъум шъухэлажь

Урысые шъхьэихыгъэ проектэу «Цех драматургов» зыфиIорэм диштэу очнэ ыкIи заочнэ шIыкIэм тетэу рагъэ­кIокIыщт драматургическэ семинархэм ахэлажьэ зышIоигъохэм апае зэнэкъокъу зэхащэ.

Зэнэкъокъум шъухэлажь

Урысые шъхьэихыгъэ проектэу «Цех драматургов» зыфиIорэм диштэу очнэ ыкIи заочнэ шIыкIэм тетэу рагъэ­кIокIыщт драматургическэ семинархэм ахэлажьэ зышIоигъохэм апае зэнэкъокъу зэхащэ.

УсакIэхэр

КIымафэмрэ сэрырэ тызэнэкъокъу КIымафэмрэ сэрырэ тызэнэкъокъу, Нэкъокъон хэты хэмылъ? Загъорэ сэ къысфырекъу, СытекIонэу сэри сыпылъ.

УсакIэхэр

КIымафэмрэ сэрырэ тызэнэкъокъу КIымафэмрэ сэрырэ тызэнэкъокъу, Нэкъокъон хэты хэмылъ? Загъорэ сэ къысфырекъу, СытекIонэу сэри сыпылъ.

Рэмэзанэ иорэдхэр

Орэдыр ыкIи гъашIэр, орэдыр ыкIи цIыфыр зэгопчынхэу щытэп. Адыгэ лъэпкъым игушIуагъуи, ихъяри, игумэкIи, игукIаий, игуимыкIыжь тхьамыкIагъуи орэдкIэ, гъыбзэкIэ къыриIотыкIыгъ.

Рэмэзанэ иорэдхэр

Орэдыр ыкIи гъашIэр, орэдыр ыкIи цIыфыр зэгопчынхэу щытэп. Адыгэ лъэпкъым игушIуагъуи, ихъяри, игумэкIи, игукIаий, игуимыкIыжь тхьамыкIагъуи орэдкIэ, гъыбзэкIэ къыриIотыкIыгъ.

Адыгэ къэIуакIэхэр

Растения КъэкIыхэрэр Крапива двудомная – пшэ­сэн, шыпсыранэ, шупсанэ, шэпсанэ, шыпсанэ (каб., черк.)

Адыгэ къэIуакIэхэр

Растения КъэкIыхэрэр Крапива двудомная – пшэ­сэн, шыпсыранэ, шупсанэ, шэпсанэ, шыпсанэ (каб., черк.)

Адыгеир шIогъэшIэгъон

Хэгъэгум иконцерт къэтыпIэ анахь дэ­гъу­хэм Владислав Ко­са­ревым ипчы­хьэ­зэхахьэхэр ащэкIох. Эстрадэ, классикэ орэдхэр къеIох, шIу­шIэ Iофтхьа­бзэхэм ахэлажьэ. Москва, Санкт-Петербург, нэмыкIхэм шIукIэ ащашIэ.

Адыгеир шIогъэшIэгъон

Хэгъэгум иконцерт къэтыпIэ анахь дэ­гъу­хэм Владислав Ко­са­ревым ипчы­хьэ­зэхахьэхэр ащэкIох. Эстрадэ, классикэ орэдхэр къеIох, шIу­шIэ Iофтхьа­бзэхэм ахэлажьэ. Москва, Санкт-Петербург, нэмыкIхэм шIукIэ ащашIэ.

«Ошъадэр» тижъогъо нэф

Мыекъуапэ творчествэмкIэ иIофшIапIэу «Ошъадэм» изэфэ­хьы­сыжь пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо фи­лармоние игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

«Ошъадэр» тижъогъо нэф

Мыекъуапэ творчествэмкIэ иIофшIапIэу «Ошъадэм» изэфэ­хьы­сыжь пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо фи­лармоние игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

ШIухьафтынищ къахьыгъ

ЗэлъашIэрэ къэшъокIо ансамблэу «Зори Шапсугии» зэпымыоу цIыфхэр егъэгушIох. Хореографэу Шъхьэлэхъо Заур ыгъэсэхэрэ къэшъуакIохэм бэмышIэу Краснодаррэ ТIуапсэрэ ащыкIогъэ фестивалым шIухьафтынищ къащыдахыгъ.

ШIухьафтынищ къахьыгъ

ЗэлъашIэрэ къэшъокIо ансамблэу «Зори Шапсугии» зэпымыоу цIыфхэр егъэгушIох. Хореографэу Шъхьэлэхъо Заур ыгъэсэхэрэ къэшъуакIохэм бэмышIэу Краснодаррэ ТIуапсэрэ ащыкIогъэ фестивалым шIухьафтынищ къащыдахыгъ.

Лъэпкъхэм якультурэ фэгъэхьыгъагъ

Агуй-Шапсыгъэ лъэпкъ культурэм и Гупчэу дэтым Краснодар краим щызэхащэгъэгъэ семинарыр щы­кIуагъ. Ащ къыщаIэтыгъэхэ Iофыгъохэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якультурэ, яшэн-хабзэхэр ыкIи язекIокIэ- шIыкIэхэр зэрэзэпэблагъэхэм афэгъэхьыгъагъэх.

Лъэпкъхэм якультурэ фэгъэхьыгъагъ

Агуй-Шапсыгъэ лъэпкъ культурэм и Гупчэу дэтым Краснодар краим щызэхащэгъэгъэ семинарыр щы­кIуагъ. Ащ къыщаIэтыгъэхэ Iофыгъохэр лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якультурэ, яшэн-хабзэхэр ыкIи язекIокIэ- шIыкIэхэр зэрэзэпэблагъэхэм афэгъэхьыгъагъэх.

Бэрэ тызэжэгъэ тхылъ

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зы­хьы­рэм ижъырэ адыгэ орэдхэр зыдэт тхылъыр къыдигъэкIыгъ.

Бэрэ тызэжэгъэ тхылъ

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зы­хьы­рэм ижъырэ адыгэ орэдхэр зыдэт тхылъыр къыдигъэкIыгъ.

Щытхъур адэжь

Урысыем ипчэгу анахь шъхьаIэхэм ащыщ чIыпIэрэ уахътэрэ къыщыуатынхэм пае сыд фэдэ лъэгапIэхэм уанэсын фая? Уилъэпкъ узэрэфэлажьэрэм къэралыгъо шапхъэхэмкIэ уасэ къыфашIын алъэкIыщта? Мыхэм ыкIи нэмыкI упчIэхэм яджэуап хъугъэ адыгэ къашъомкIэ купэу «Синдикэм» ихудожественнэ пащэу Едыдж Викторие къыфагъэшъошэгъэ къэралыгъо тын лъапIэр.

Щытхъур адэжь

Урысыем ипчэгу анахь шъхьаIэхэм ащыщ чIыпIэрэ уахътэрэ къыщыуатынхэм пае сыд фэдэ лъэгапIэхэм уанэсын фая? Уилъэпкъ узэрэфэлажьэрэм къэралыгъо шапхъэхэмкIэ уасэ къыфашIын алъэкIыщта? Мыхэм ыкIи нэмыкI упчIэхэм яджэуап хъугъэ адыгэ къашъомкIэ купэу «Синдикэм» ихудожественнэ пащэу Едыдж Викторие къыфагъэшъошэгъэ къэралыгъо тын лъапIэр.

Культурэм изэфэхьысыжьхэр, уахътэр

ЗэхэщакIор — лъэгъохэщ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм уахътэм диштэрэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Культурэм изэфэхьысыжьхэр, уахътэр

ЗэхэщакIор — лъэгъохэщ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм уахътэм диштэрэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх.

Литературнэ портретхэр

«Жэбзэ чаныр яIаш» ыцIэу джырэблагъэ Хьаудэкъо Шыхьамызэ тхылъ къыдигъэкIыгъ. Ар кIэлэегъаджэхэм къашъхьапэным, яIофшIэнкIэ агъэфедэным щыгугъэу авторым къыгъэхьазырыгъ.

Литературнэ портретхэр

«Жэбзэ чаныр яIаш» ыцIэу джырэблагъэ Хьаудэкъо Шыхьамызэ тхылъ къыдигъэкIыгъ. Ар кIэлэегъаджэхэм къашъхьапэным, яIофшIэнкIэ агъэфедэным щыгугъэу авторым къыгъэхьазырыгъ.

Уджым имэфэкI

Адыгеим и Тэхъутэмыкъое район щызэхэщэгъэ инстру­мен­тальнэ ан­самблэу «Уджым» хыIушъо Шапсыгъэм концертищ къыщитыгъ.

Уджым имэфэкI

Адыгеим и Тэхъутэмыкъое район щызэхэщэгъэ инстру­мен­тальнэ ан­самблэу «Уджым» хыIушъо Шапсыгъэм концертищ къыщитыгъ.

Непэ «Ошъутенэм» ипчыхьэзэхахь

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ купэу «Ошъутенэм» непэ Мыекъуапэ тыщыIукIэщт.

Непэ «Ошъутенэм» ипчыхьэзэхахь

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ купэу «Ошъутенэм» непэ Мыекъуапэ тыщыIукIэщт.

ШIушIагъэр кIодырэп

Тыгъэ нэгушIоу О укъытфепс. Уижэбзэ дахи Тэ къытлъэIэс. Гупшысэ-псалъэм Тырыогъас. ГукIэгъу-шIушIэныр Къытэопэс. ЦIыфыпсэр бгъэфабэу О унэфын. ЦIыфыгур гумэкIмэ УпэгъокIын. Лъэпкъыр бгъэразэу УкIэгъэкъон. Итарихъ-хъишъи КъытфэпIотэн.

ШIушIагъэр кIодырэп

Тыгъэ нэгушIоу О укъытфепс. Уижэбзэ дахи Тэ къытлъэIэс. Гупшысэ-псалъэм Тырыогъас. ГукIэгъу-шIушIэныр Къытэопэс. ЦIыфыпсэр бгъэфабэу О унэфын. ЦIыфыгур гумэкIмэ УпэгъокIын. Лъэпкъыр бгъэразэу УкIэгъэкъон. Итарихъ-хъишъи КъытфэпIотэн.

ЛIэшIэгъухэм яджэрпэдэжь зэхэтэхы

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэр загъэпсыгъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр республикэм и Къэралыгъо филармоние игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

ЛIэшIэгъухэм яджэрпэдэжь зэхэтэхы

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэр загъэпсыгъэр илъэс 90-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэр республикэм и Къэралыгъо филармоние игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

Лъэпкъхэр зэфещэх

«Къыблэ сценэр» зыфиIорэ Дунэе фестивалэу Налщык щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэр хэлэжьагъ.

Лъэпкъхэр зэфещэх

«Къыблэ сценэр» зыфиIорэ Дунэе фестивалэу Налщык щыкIуагъэм Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэр хэлэжьагъ.

Адыгэ орэдым зеIэты

Адыгэ орэдым икъэIонкIэ зэнэкъокъу республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Адыгэ орэдым зеIэты

Адыгэ орэдым икъэIонкIэ зэнэкъокъу республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Иорэдхэр дунаим щэжъынчых

ЗэлъашIэрэ ком­по­зи­торэу Тхьа­бы­сы­мэ Умарэ къы­зы­хъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэ­гъэхьыгъэ пчы­хьэзэхахьэр Адыгэ Республикэм и Къэ­­ра­лыгъо филармоние игъэкIотыгъэу щы­кIуагъ.

Иорэдхэр дунаим щэжъынчых

ЗэлъашIэрэ ком­по­зи­торэу Тхьа­бы­сы­мэ Умарэ къы­зы­хъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэ­гъэхьыгъэ пчы­хьэзэхахьэр Адыгэ Республикэм и Къэ­­ра­лыгъо филармоние игъэкIотыгъэу щы­кIуагъ.

Исурэтхэр гурыIогъошIух

Ингушетием исурэтышI анахь цIэрыIомэ ащыщэу Мурад Полонкоевым иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ зэхахьэр Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Исурэтхэр гурыIогъошIух

Ингушетием исурэтышI анахь цIэрыIомэ ащыщэу Мурад Полонкоевым иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ зэхахьэр Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Анахь дэгъур къыхахыгъ

Адыгеим искусствэхэмкIэ икIэлэегъэджэ анахь дэгъум икъыхэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Анахь дэгъур къыхахыгъ

Адыгеим искусствэхэмкIэ икIэлэегъэджэ анахь дэгъум икъыхэхын фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Налщык щэкIо

Дунэе фестивалэу «Къыблэ сценэр» зыфиIорэр къалэу Налщык щыкIощт. ШэкIогъум и 21-м Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Кавказский меловой кругыр» къош республикэм къыщигъэлъэгъощт.

Налщык щэкIо

Дунэе фестивалэу «Къыблэ сценэр» зыфиIорэр къалэу Налщык щыкIощт. ШэкIогъум и 21-м Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Кавказский меловой кругыр» къош республикэм къыщигъэлъэгъощт.