КУЛЬТУРЭР

Лъэпкъхэм язэгурыIоныгъэ гъэпытэгъэным фэIорышIэ

Урысые Iофтхьабзэу «Большой этнографический диктант» зыфиIорэр шэкIогъум и 1-м сыхьатыр 11-м Адыгеим щатхыщт. Мы Iофтхьабзэр лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ ипэгъокI. Мыгъэ я 4-рэу ар Урысыем щыкIощт.

Лъэпкъхэм язэгурыIоныгъэ гъэпытэгъэным фэIорышIэ

Урысые Iофтхьабзэу «Большой этнографический диктант» зыфиIорэр шэкIогъум и 1-м сыхьатыр 11-м Адыгеим щатхыщт. Мы Iофтхьабзэр лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ ипэгъокI. Мыгъэ я 4-рэу ар Урысыем щыкIощт.

Адыгеим орэд къыфаIо

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние «Орэд къаIо, си Адыгей» зыфиIорэ пчыхьэзэ­ха­хьэр гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

Адыгеим орэд къыфаIо

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние «Орэд къаIо, си Адыгей» зыфиIорэ пчыхьэзэ­ха­хьэр гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

Нэхэе Аслъан иоперэ къэралыгъор къекIухьэ

Адыгеим икультурэ къыхэлыдыкIыгъэ хъугъэ-шIагъэ мы бжыхьэ гъэцэкIагъэ хъугъэ — апэрэ лъэпкъ оперэу «Бзыикъо зау» зыфиIорэр къэлэ зэфэшъхьафхэм ащалъэгъун амал щыIэ хъугъэ.

Нэхэе Аслъан иоперэ къэралыгъор къекIухьэ

Адыгеим икультурэ къыхэлыдыкIыгъэ хъугъэ-шIагъэ мы бжыхьэ гъэцэкIагъэ хъугъэ — апэрэ лъэпкъ оперэу «Бзыикъо зау» зыфиIорэр къэлэ зэфэшъхьафхэм ащалъэгъун амал щыIэ хъугъэ.

Тхылъыр псэ пытэ зышIырэр

Бзэр – псэ. Ар зие лъэпкъым къыгурыIоу, иныдэлъфыбзэ зэрэхигъэхъощтым ыкIи зэриухъумэщтым сыдигъуи лъэшэу гъунэ лъифын фае. Ау, гухэкIми, непэ адыгабзэр нахь IугъэзыкIыгъэ мэхъу, сыдымкIи урысыбзэм нахьыбэр дехьыхы.

Тхылъыр псэ пытэ зышIырэр

Бзэр – псэ. Ар зие лъэпкъым къыгурыIоу, иныдэлъфыбзэ зэрэхигъэхъощтым ыкIи зэриухъумэщтым сыдигъуи лъэшэу гъунэ лъифын фае. Ау, гухэкIми, непэ адыгабзэр нахь IугъэзыкIыгъэ мэхъу, сыдымкIи урысыбзэм нахьыбэр дехьыхы.

«Рыу, сибэщыр» къагъэлъагъо

Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм кIэлэцIыкIухэм апае къэгъэлъэгъон гъэшIэгъонхэр щызэхащэх.

«Рыу, сибэщыр» къагъэлъагъо

Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм кIэлэцIыкIухэм апае къэгъэлъэгъон гъэшIэгъонхэр щызэхащэх.

Сурэтхэр япсэукIэ щыщых

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ яIэпэIэсэныгъэ фэгъэхьыгъэ сурэт къэгъэлъэгъонэу «Уахътэр зэзыпхырэр» зыфиIорэр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Сурэтхэр япсэукIэ щыщых

КIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ яIэпэIэсэныгъэ фэгъэхьыгъэ сурэт къэгъэлъэгъонэу «Уахътэр зэзыпхырэр» зыфиIорэр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Ядэхагъэ щыIэныгъэм къыщыхэщы

Шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгэ пшъашъ» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм ящэнэрэу щыкIуагъ.

Ядэхагъэ щыIэныгъэм къыщыхэщы

Шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгэ пшъашъ» зыфиIорэр Адыгэ Республикэм ящэнэрэу щыкIуагъ.

Илажьэп

Кавказ кином зеушъомбгъу. Адыгэ режиссерхэм тырахырэ фильмхэм илъэс къэс ахэхъо. Зэуж итхэу «экран иным» адыгэ кинохэр ратIупщыхьэх. Налщык уикIынышъ, фестиваль-зэнэкъокъу инэу Францием ит къалэу Канны щызэхащэрэм ухэлэжьэныр Iоф къызэрыкIом фэдэу хъугъэ. Ащи шъхьадэкIыхэшъ, Оскар къафагъэшъошэным адыгэ кIалэмэ тырахыгъэ фильмэхэр кIэдэух.

Илажьэп

Кавказ кином зеушъомбгъу. Адыгэ режиссерхэм тырахырэ фильмхэм илъэс къэс ахэхъо. Зэуж итхэу «экран иным» адыгэ кинохэр ратIупщыхьэх. Налщык уикIынышъ, фестиваль-зэнэкъокъу инэу Францием ит къалэу Канны щызэхащэрэм ухэлэжьэныр Iоф къызэрыкIом фэдэу хъугъэ. Ащи шъхьадэкIыхэшъ, Оскар къафагъэшъошэным адыгэ кIалэмэ тырахыгъэ фильмэхэр кIэдэух.

ПIуныгъэ мэхьанэшхо яI

КIэлэцIыкIу емышIэ-шIумышIэхэм кIоныр, гущыIэныр зэрэрагъажьэу, амышIэрабэр ашIо­гъэшIэгъонэу упчIэрые дэдэх. Алъэгъуи, зэхахи — жьыр къыздикIрэри, псыр зэрычъэрэри, чъыгхэр къызэрэкIхэрэри — зыкIэмыуп­чIэхэрэ щыIэп.

ПIуныгъэ мэхьанэшхо яI

КIэлэцIыкIу емышIэ-шIумышIэхэм кIоныр, гущыIэныр зэрэрагъажьэу, амышIэрабэр ашIо­гъэшIэгъонэу упчIэрые дэдэх. Алъэгъуи, зэхахи — жьыр къыздикIрэри, псыр зэрычъэрэри, чъыгхэр къызэрэкIхэрэри — зыкIэмыуп­чIэхэрэ щыIэп.

Апэрэ адыгэ гъэсэгъэшхоу Нэгумэ Шорэ къызыхъугъэр илъэс 225-рэ мэхъу

Лъэпкъым къыхэкIыгъэ лIышIу Адыгэ просветительхэу апэрэ шIэныгъэ бзыгъэр изыхыгъэхэу, гъэсэныгъэм игъогу шъуамбгъо лъэпкъым фыпхырыщы­гъэнымкIэ Iофышхо зылэжьыгъэхэм яапэрэ сатырэ тет Нэгумэ Шорэ.

Апэрэ адыгэ гъэсэгъэшхоу Нэгумэ Шорэ къызыхъугъэр илъэс 225-рэ мэхъу

Лъэпкъым къыхэкIыгъэ лIышIу Адыгэ просветительхэу апэрэ шIэныгъэ бзыгъэр изыхыгъэхэу, гъэсэныгъэм игъогу шъуамбгъо лъэпкъым фыпхырыщы­гъэнымкIэ Iофышхо зылэжьыгъэхэм яапэрэ сатырэ тет Нэгумэ Шорэ.

Лев Лещенкэр — гушIуагъом изехьакIу

Урысыем, IэкIыб къэралыгъохэм ащызэлъашIэрэ орэдыIоу Лев Лещенкэм иконцерт Адыгэ Республикэм ифилармоние гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

Лев Лещенкэр — гушIуагъом изехьакIу

Урысыем, IэкIыб къэралыгъохэм ащызэлъашIэрэ орэдыIоу Лев Лещенкэм иконцерт Адыгэ Республикэм ифилармоние гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

Къэгъэлъэгъонхэм тяплъы

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Сомэ мин 600» зыфиIорэ спектаклэр къыщагъэлъэгъуагъ.

Къэгъэлъэгъонхэм тяплъы

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Сомэ мин 600» зыфиIорэ спектаклэр къыщагъэлъэгъуагъ.

Гуетыныгъэ ин ашIэрэм фыряI

Адыгэ Республикэм ит тхылъеджапIэхэм гъэсэныгъэ-пIуныгъэ дэгъу къыткIэхъухьэхэрэм агъотынымкIэ, ныбжь зэфэшъхьафхэм арытхэр щыIэкIэ-псэукIэм хэхъухьэрэ пстэумэ нахь апэблагъэ шIыгъэнхэмкIэ сыдигъуи зэралъэкIэу Iоф ашIэ.

Гуетыныгъэ ин ашIэрэм фыряI

Адыгэ Республикэм ит тхылъеджапIэхэм гъэсэныгъэ-пIуныгъэ дэгъу къыткIэхъухьэхэрэм агъотынымкIэ, ныбжь зэфэшъхьафхэм арытхэр щыIэкIэ-псэукIэм хэхъухьэрэ пстэумэ нахь апэблагъэ шIыгъэнхэмкIэ сыдигъуи зэралъэкIэу Iоф ашIэ.

«Зиусхьанэу Блэгъожъыр» ашIогъэшIэгъон

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыным» ия 20-рэ илъэс IофшIэгъу чъэпыогъум и 20-м ыублагъ.

«Зиусхьанэу Блэгъожъыр» ашIогъэшIэгъон

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыным» ия 20-рэ илъэс IофшIэгъу чъэпыогъум и 20-м ыублагъ.

Дунэе шэпхъэшIухэм адиштэу

«Адыгэ Республикэм итхылъеджапIэхэр: хэхъоныгъэ зэрашIыщтхэ лъэныкъохэр» зыфиIорэ IофыгъомкIэ Iэнэ хъурае модельнэ тхылъеджапIэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэм чъэпыогъум и 17-м щыкIуагъ.

Дунэе шэпхъэшIухэм адиштэу

«Адыгэ Республикэм итхылъеджапIэхэр: хэхъоныгъэ зэрашIыщтхэ лъэныкъохэр» зыфиIорэ IофыгъомкIэ Iэнэ хъурае модельнэ тхылъеджапIэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэм чъэпыогъум и 17-м щыкIуагъ.

Модельнэ тхылъеджапIэхэм заушъомбгъу

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къызэрэдилъытэу, 2019-рэ илъэсымкIэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ тхылъеджапIэхэр арых модельнэ шапхъэр зыгъотыхэрэр.

Модельнэ тхылъеджапIэхэм заушъомбгъу

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къызэрэдилъытэу, 2019-рэ илъэсымкIэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэ тхылъеджапIэхэр арых модельнэ шапхъэр зыгъотыхэрэр.

«Улапэ сэркIэ Париж»

УсакIом фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ къуаджэу Улапэ игурыт еджапIэ щызэхащэгъагъ.

«Улапэ сэркIэ Париж»

УсакIом фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ къуаджэу Улапэ игурыт еджапIэ щызэхащэгъагъ.

Фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгэ пшъашъ»

Анахь дахэр къыхахыщт Шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгэ пшъашъэр» Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние чъэпыогъум и 23-м щыкIощт.

Фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгэ пшъашъ»

Анахь дахэр къыхахыщт Шъолъыр фестиваль-зэнэкъокъоу «Адыгэ пшъашъэр» Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние чъэпыогъум и 23-м щыкIощт.

«Ошъутенэм» имэкъамэхэр

ЛIэшIэгъу плIанэм ехъугъэу Iоф ешIэ Мыекъуапэ щызэхэщэгъэ литературнэ объединениеу «Ошъутен» зыфиIорэм. Мыщ къэкIох ыкIи дахэу щызэдэгупшысэх литературэр зикIасэхэу, усэныр сэнэхьат зыфэхъугъэхэр.

«Ошъутенэм» имэкъамэхэр

ЛIэшIэгъу плIанэм ехъугъэу Iоф ешIэ Мыекъуапэ щызэхэщэгъэ литературнэ объединениеу «Ошъутен» зыфиIорэм. Мыщ къэкIох ыкIи дахэу щызэдэгупшысэх литературэр зикIасэхэу, усэныр сэнэхьат зыфэхъугъэхэр.

Москва Iэгу къыщытфытеох

Урысыем икомпозиторхэм я Унэу Москва дэтым чъэпыогъум и 16-м щыкIогъэ концертым лъэпкъ искусствэм итарихъ лъэпсэ хэхыгъэ фишIыгъ.

Москва Iэгу къыщытфытеох

Урысыем икомпозиторхэм я Унэу Москва дэтым чъэпыогъум и 16-м щыкIогъэ концертым лъэпкъ искусствэм итарихъ лъэпсэ хэхыгъэ фишIыгъ.

ЩыIэныгъэм иорэдыIу тагъэгугъэ

Урысыем иорэдыIо цIэрыIоу Лев Лещенкэм ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо филармоние чъэпыогъум и 19-м щы­кIощт.

ЩыIэныгъэм иорэдыIу тагъэгугъэ

Урысыем иорэдыIо цIэрыIоу Лев Лещенкэм ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо филармоние чъэпыогъум и 19-м щы­кIощт.

Лъэхъаным ишэпхъэ тхылъеджапI

Чъэпыогъум и 16-м Адыгеим ятIонэрэ модельнэ тхылъеджапIэр мэфэкI шIыкIэм тетэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ, апэрэр Джэджэ районым щагъэпсыгъ. Ащ фэдэ амал къэзытыгъэр Лъэпкъ проектэу «Культурэр» игъорыгъоу гъэцэ­кIагъэ зэрэхъурэр ары.

Лъэхъаным ишэпхъэ тхылъеджапI

Чъэпыогъум и 16-м Адыгеим ятIонэрэ модельнэ тхылъеджапIэр мэфэкI шIыкIэм тетэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ, апэрэр Джэджэ районым щагъэпсыгъ. Ащ фэдэ амал къэзытыгъэр Лъэпкъ проектэу «Культурэр» игъорыгъоу гъэцэ­кIагъэ зэрэхъурэр ары.

КъумпIыл Къадырбэч псаугъэмэ, ыныбжь илъэс 85-рэ хъущтыгъэ

Лъэгъо нэф къыгъэнагъ ЗэлъашIэрэ адыгэ усакIоу, зэдзэкIакIоу КъумпIыл Къадырбэч ишIэжь фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ республикэ Лъэпкъ тхылъеджапIэм чъэпыогъум и 15-м щыкIуагъ.

КъумпIыл Къадырбэч псаугъэмэ, ыныбжь илъэс 85-рэ хъущтыгъэ

Лъэгъо нэф къыгъэнагъ ЗэлъашIэрэ адыгэ усакIоу, зэдзэкIакIоу КъумпIыл Къадырбэч ишIэжь фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ республикэ Лъэпкъ тхылъеджапIэм чъэпыогъум и 15-м щыкIуагъ.

Москва щеплъыгъэх

Урысые Iофтхьабзэу «Гастроль инхэр» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыныр» хэлажьэ.

Москва щеплъыгъэх

Урысые Iофтхьабзэу «Гастроль инхэр» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыныр» хэлажьэ.

ЩыIэныгъэу гугъэр къытэзытырэр

УсакIо, тхакIо, ны, бзылъфыгъ, шъхьэгъусэ. КIэкI шъыпкъэу джары къепIолIэн плъэкIыщтыр АР-м и Къэралыгъо шIухьафтын литературэмкIэ бэмышIэу къызэратыгъэу Байнова Надеждэ Юрэ ыпхъум.

ЩыIэныгъэу гугъэр къытэзытырэр

УсакIо, тхакIо, ны, бзылъфыгъ, шъхьэгъусэ. КIэкI шъыпкъэу джары къепIолIэн плъэкIыщтыр АР-м и Къэралыгъо шIухьафтын литературэмкIэ бэмышIэу къызэратыгъэу Байнова Надеждэ Юрэ ыпхъум.