КУЛЬТУРЭР

Адыгеир къэшъо, мэуджы

«Къашъо, си Адыгей» зыфиIорэ зэхахьэр Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу В.И. Лениным ыцIэкIэ щытым тыгъуасэ щыкIуагъ.

Адыгеир къэшъо, мэуджы

«Къашъо, си Адыгей» зыфиIорэ зэхахьэр Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу В.И. Лениным ыцIэкIэ щытым тыгъуасэ щыкIуагъ.

Адыгэм идунай. Израиль

Хэкум икIыгъэ артистхэмкIэ апэрэу мы хэгъэгум кIогъагъэр «Ислъамыер» ары.

Адыгэм идунай. Израиль

Хэкум икIыгъэ артистхэмкIэ апэрэу мы хэгъэгум кIогъагъэр «Ислъамыер» ары.

Ебгъэджагъэм уегъэгушхо

СыдигъокIи тыкъыздэхъухьэгъэ къоджэ гупсэм ыцIэ дахэкIэ раIомэ тигуапэ мэхъу. УкIэлэегъаджэ хъумэ анахь насыпыгъэу зыфэплъэгъужьырэр ебгъэджагъэм дахэкIэ игугъу ашIымэ, лъэгэпIэ инхэм анэсмэ ары. ШIу къыдэхъумэ уегъэгушIо, пшъхьэ уегъэIэты, о къыбдэхъугъэу къыпщэхъу, сыда пIомэ ащ пкIуачIэ хэплъхьагъ, уишIэныгъэ ептыгъ, а узыфэягъэхэр хэплъэгъожьхэ

Ебгъэджагъэм уегъэгушхо

СыдигъокIи тыкъыздэхъухьэгъэ къоджэ гупсэм ыцIэ дахэкIэ раIомэ тигуапэ мэхъу. УкIэлэегъаджэ хъумэ анахь насыпыгъэу зыфэплъэгъужьырэр ебгъэджагъэм дахэкIэ игугъу ашIымэ, лъэгэпIэ инхэм анэсмэ ары. ШIу къыдэхъумэ уегъэгушIо, пшъхьэ уегъэIэты, о къыбдэхъугъэу къыпщэхъу, сыда пIомэ ащ пкIуачIэ хэплъхьагъ, уишIэныгъэ ептыгъ, а узыфэягъэхэр хэплъэгъожьхэ

Сабыйхэр икIэсагъэх ыкIи ыгу щигъэшIуагъэх

Прозаикэу, усакIоу, сценаристэу, журналистэу Цуекъо Джахьфар адыгэ литературэм хьалэлэу щылэжьагъ, итхыгъэ зэфэшъхьафхэмкIэ лъэпкъ гупшысэр ыгъэбаигъ. Анахьэу икIасэу ыкIи ыгъатхъэу ытхыщтыгъэхэр кIэлэцIыкIу усэхэр ары, ахэм тхакIом фэбэгъэ-шъэбэгъэ ин зэрэхэлъыгъэр, анахь цIыф цIыкIу гъэшIэгъонхэр — кIэлэцIыкIухэр гукIэ ришIыкIыпагъэхэу, зэрэпэблэгъагъэхэр къыуагъашIэ.

Сабыйхэр икIэсагъэх ыкIи ыгу щигъэшIуагъэх

Прозаикэу, усакIоу, сценаристэу, журналистэу Цуекъо Джахьфар адыгэ литературэм хьалэлэу щылэжьагъ, итхыгъэ зэфэшъхьафхэмкIэ лъэпкъ гупшысэр ыгъэбаигъ. Анахьэу икIасэу ыкIи ыгъатхъэу ытхыщтыгъэхэр кIэлэцIыкIу усэхэр ары, ахэм тхакIом фэбэгъэ-шъэбэгъэ ин зэрэхэлъыгъэр, анахь цIыф цIыкIу гъэшIэгъонхэр — кIэлэцIыкIухэр гукIэ ришIыкIыпагъэхэу, зэрэпэблэгъагъэхэр къыуагъашIэ.

Лъэпкъ шIэжьым итхакIу

Гумрэ псэмрэ зэрипхыхэзэ, сабыйхэм, кIэлэегъаджэхэм афэгъэхьыгъэ тхылъэу «Ныбджэгъу къысфэхъу» зыфиIорэр щыIэныгъэм къыпкъырэкIы, уапэкIэ уегъаплъэ.

Лъэпкъ шIэжьым итхакIу

Гумрэ псэмрэ зэрипхыхэзэ, сабыйхэм, кIэлэегъаджэхэм афэгъэхьыгъэ тхылъэу «Ныбджэгъу къысфэхъу» зыфиIорэр щыIэныгъэм къыпкъырэкIы, уапэкIэ уегъаплъэ.

Еджэгъу пIалъэр аухыгъ

МэзищкIэ узэкIэIэбэжьмэ, адыгабзэр зэзыгъашIэ зышIоигъохэм апае гуманитар шIэныгъэхэм апылъ Адыгэ республикэ институтым курсхэр къызэIуихыгъагъэх. Егъэджэн пIалъэу программэр зытелъытэгъэ мэзищыр аухыгъ. Джы курсхэм якIэуххэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо бэрэскэшхо мафэм институтым щыкIуагъ.

Еджэгъу пIалъэр аухыгъ

МэзищкIэ узэкIэIэбэжьмэ, адыгабзэр зэзыгъашIэ зышIоигъохэм апае гуманитар шIэныгъэхэм апылъ Адыгэ республикэ институтым курсхэр къызэIуихыгъагъэх. Егъэджэн пIалъэу программэр зытелъытэгъэ мэзищыр аухыгъ. Джы курсхэм якIэуххэр зыщызэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо бэрэскэшхо мафэм институтым щыкIуагъ.

Осэшхо зыфашIырэ, зэрэхэгъэгоу щалъытэрэ адыгэ тхэкIо цIэрыIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъом фэкIо

Исхьакъ, адыгэу дунаим тетхэм агу уитхыгъэхэмкIэ къэоIэты. Адыгэхэр о лъагэу пIэтыгъэх, лъэшэу бгъэгушхуагъэх. УиакъылышIуа­гъэрэ уичыжьэрыплъагъэрэ апае ори лъытэныгъэшхо къыпфашIы.

Осэшхо зыфашIырэ, зэрэхэгъэгоу щалъытэрэ адыгэ тхэкIо цIэрыIошхоу МэщбэшIэ Исхьакъ Шумафэ ыкъом фэкIо

Исхьакъ, адыгэу дунаим тетхэм агу уитхыгъэхэмкIэ къэоIэты. Адыгэхэр о лъагэу пIэтыгъэх, лъэшэу бгъэгушхуагъэх. УиакъылышIуа­гъэрэ уичыжьэрыплъагъэрэ апае ори лъытэныгъэшхо къыпфашIы.

Заремэ илъэкI хэрэхъу!

ТхылъеджапIэм иактив сыхэтэу сабыйхэм апае тхылъ дэгъухэр ифэшъошэ шIыкIэм тетхэу, кIэракIэхэу зэрэтимыIэхэм бэрэ тырыгущыIагъ. Мы Iофыгъор фызэшIокIыгъ Хьакъунэ-Хъуажъ Заремэ.

Заремэ илъэкI хэрэхъу!

ТхылъеджапIэм иактив сыхэтэу сабыйхэм апае тхылъ дэгъухэр ифэшъошэ шIыкIэм тетхэу, кIэракIэхэу зэрэтимыIэхэм бэрэ тырыгущыIагъ. Мы Iофыгъор фызэшIокIыгъ Хьакъунэ-Хъуажъ Заремэ.

ОсэшIу къыфашIыгъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ урысые зэнэкъокъоу «Моя Россия. Культура и искусство» зыфиIорэм хэлэжьагъ.

ОсэшIу къыфашIыгъ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ урысые зэнэкъокъоу «Моя Россия. Культура и искусство» зыфиIорэм хэлэжьагъ.

Ыпсэ ишъагъэ шъхьасыгъэп — фэшъыпкъагъ усэм

Поэтэу, драматургэу, искусствэхэмкIэ АР-м изаслуженнэ IофышIэшхоу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо премиерэ М. Къандурым ыцIэкIэ афагъэшъошэрэ премиемрэ ялауреатэу Къуекъо Налбый непэ къызыхъугъэ маф

Ыпсэ ишъагъэ шъхьасыгъэп — фэшъыпкъагъ усэм

Поэтэу, драматургэу, искусствэхэмкIэ АР-м изаслуженнэ IофышIэшхоу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо премиерэ М. Къандурым ыцIэкIэ афагъэшъошэрэ премиемрэ ялауреатэу Къуекъо Налбый непэ къызыхъугъэ маф

Адыгэгу зиIэр къегъэущы

1970-рэ илъэсым ибжыхьэ маф. Апшъэрэ гъэсэныгъэ къязытырэ еджэпIэшхоу АГПИ-м – мы зыр арыгъэ ащыгъум Мыекъуапэ дэтыгъэр – ушэтынхэу птынхэ фаехэр атыгъахэу, институтым аштагъэхэу, ау общежитием имыфагъэхэу бэ фэтэрмэ арысыгъэр…

Адыгэгу зиIэр къегъэущы

1970-рэ илъэсым ибжыхьэ маф. Апшъэрэ гъэсэныгъэ къязытырэ еджэпIэшхоу АГПИ-м – мы зыр арыгъэ ащыгъум Мыекъуапэ дэтыгъэр – ушэтынхэу птынхэ фаехэр атыгъахэу, институтым аштагъэхэу, ау общежитием имыфагъэхэу бэ фэтэрмэ арысыгъэр…

Адыгэ Республикэм хъарзынэщхэмкIэ икъулыкъу зызэхащагъэр илъэс 95-рэ мэхъу

Тарихъым иухъумакIох Адыгеим и Лъэпкъ хъарзынэщ мы мэфэ благъэхэм июбилей хигъэунэфыкIыщт. Илъэс 95-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, 1922-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 19-м РСФСР-м и Гупчэ хъарзынэщ пшъэрылъ къызэрэфишIыгъагъэм тетэу Адыгэ гъэцэкIэкIо комитетым и Президиум Архив бюром изэхэщэнкIэ бэдзэогъум и 22-м унашъо ыштэгъагъ.

Адыгэ Республикэм хъарзынэщхэмкIэ икъулыкъу зызэхащагъэр илъэс 95-рэ мэхъу

Тарихъым иухъумакIох Адыгеим и Лъэпкъ хъарзынэщ мы мэфэ благъэхэм июбилей хигъэунэфыкIыщт. Илъэс 95-кIэ узэкIэIэбэжьмэ, 1922-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 19-м РСФСР-м и Гупчэ хъарзынэщ пшъэрылъ къызэрэфишIыгъагъэм тетэу Адыгэ гъэцэкIэкIо комитетым и Президиум Архив бюром изэхэщэнкIэ бэдзэогъум и 22-м унашъо ыштэгъагъ.

Джэныкъо машIор щыкIосэщтэп

Кавказ лъэпкъхэм къашъомкIэ, орэдышъомкIэ я Дунэе фестиваль Тыркуем икъалэу Яловэ щыкIуагъ.

Джэныкъо машIор щыкIосэщтэп

Кавказ лъэпкъхэм къашъомкIэ, орэдышъомкIэ я Дунэе фестиваль Тыркуем икъалэу Яловэ щыкIуагъ.

ТхэкIо чъэпхъыгъ, журналист IэпэIас

Кушъу Аслъан лъэныкъуабэмэ анэсырэ тхакIу. Ар къыщэлъагъо «Письма в вечность» зыфиIорэ тхылъыми.

ТхэкIо чъэпхъыгъ, журналист IэпэIас

Кушъу Аслъан лъэныкъуабэмэ анэсырэ тхакIу. Ар къыщэлъагъо «Письма в вечность» зыфиIорэ тхылъыми.

Къэралыгъо премие къызэратынхэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр

Нэбгырэ пэпчъ илъэгапIэ ежь къыхехы Кушъу Аслъан иапэрэ IофшIагъэ зетхым я 6-рэ классым щеджэщтыгъ. Чили икоммунистхэм ягенеральнэ секретарэу Луис Корвалан ар фэгъэхьыгъагъ. А лъэхъаным шъхьафитныгъэм фэбэнэрэ коммунистыр Пиночет ихьапс чIэ­сыгъ. Я 10-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм язэнэкъокъу хэлэжьэгъэ кIэлэцIыкIум ящэнэрэ чIыпIэр

Къэралыгъо премие къызэратынхэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр

Нэбгырэ пэпчъ илъэгапIэ ежь къыхехы Кушъу Аслъан иапэрэ IофшIагъэ зетхым я 6-рэ классым щеджэщтыгъ. Чили икоммунистхэм ягенеральнэ секретарэу Луис Корвалан ар фэгъэхьыгъагъ. А лъэхъаным шъхьафитныгъэм фэбэнэрэ коммунистыр Пиночет ихьапс чIэ­сыгъ. Я 10-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджакIохэм язэнэкъокъу хэлэжьэгъэ кIэлэцIыкIум ящэнэрэ чIыпIэр

ИгущыIэ гум нэсы

ЦIыфхэр зэрэзэфэмыдэм фэдэх, тхылъхэри зэфэдэхэп. Узеджэгъэ уж бэрэ пщымыгъупшэжьэу узыфэзыкъудыирэ тхы­лъыр зэрэгъэшIэгъоным щэч хэлъэп.

ИгущыIэ гум нэсы

ЦIыфхэр зэрэзэфэмыдэм фэдэх, тхылъхэри зэфэдэхэп. Узеджэгъэ уж бэрэ пщымыгъупшэжьэу узыфэзыкъудыирэ тхы­лъыр зэрэгъэшIэгъоным щэч хэлъэп.

Хэгъэгу жъуагъоу мэшIэты

Тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ хэгъэгоу Израиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ щыкIогъэ фестивалым Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыер» хэлэжьагъ.

Хэгъэгу жъуагъоу мэшIэты

Тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ хэгъэгоу Израиль ит адыгэ къуаджэу Кфар-Камэ щыкIогъэ фестивалым Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыер» хэлэжьагъ.

«Адыгэ макъэм» ипроект

Мы илъэсэу тызхэтыр къызихьагъэм къыщыублагъэу гъэзетэу «Адыгэ макъэм» зы проект пхырищынэу ригъэжьагъ. Ар IофыгъуакIэу «Адыгэ къэIуакIэхэр» зыфиIорэр ары.

«Адыгэ макъэм» ипроект

Мы илъэсэу тызхэтыр къызихьагъэм къыщыублагъэу гъэзетэу «Адыгэ макъэм» зы проект пхырищынэу ригъэжьагъ. Ар IофыгъуакIэу «Адыгэ къэIуакIэхэр» зыфиIорэр ары.

ХэдыкIыным фэкъулай

Илъэс тIокI зыныбжь пшъэшъэ IэпэIасэу Тэу Аминэт Теуцожь районым ит къуаджэу Тэуехьаблэ щыщ, ау Хьатыгъу­жъы­­къуае щэпсэу. Ащ мы мафэхэм гущыIэгъу сыфэхъугъ.

ХэдыкIыным фэкъулай

Илъэс тIокI зыныбжь пшъэшъэ IэпэIасэу Тэу Аминэт Теуцожь районым ит къуаджэу Тэуехьаблэ щыщ, ау Хьатыгъу­жъы­­къуае щэпсэу. Ащ мы мафэхэм гущыIэгъу сыфэхъугъ.

уахътэр ыкIи тхакIор

ЛIыхэсэ Мухьдин: «Лэжьыгъэм фэдэу усэр сэлэжьы» ТхэкIо шъыпкъэм ипшъэрылъ ин зыфэдэр ащ нахь дэгъоуи, занкIэуи къэпIон плъэкIыщтэп.

уахътэр ыкIи тхакIор

ЛIыхэсэ Мухьдин: «Лэжьыгъэм фэдэу усэр сэлэжьы» ТхэкIо шъыпкъэм ипшъэрылъ ин зыфэдэр ащ нахь дэгъоуи, занкIэуи къэпIон плъэкIыщтэп.

Къэралыгъо премие къызэратынхэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр

КIэлэцIыкIу тхылъыр апэ ибгъэшъын фае Хьакъунэ Заремэ литературэм ылъэныкъокIэ Къэралыгъо шIухьафтын къызэратынхэу къагъэлъэгъуагъэхэм зэрахэтыр лъэшэу сигуапэ хъугъэ. Мы IофымкIэ Адыгэ Хасэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ зипащэм тхьаегъэпсэушхо есIо сшIоигъу.

Къэралыгъо премие къызэратынхэу зыкъэзыгъэлъэгъуагъэхэр

КIэлэцIыкIу тхылъыр апэ ибгъэшъын фае Хьакъунэ Заремэ литературэм ылъэныкъокIэ Къэралыгъо шIухьафтын къызэратынхэу къагъэлъэгъуагъэхэм зэрахэтыр лъэшэу сигуапэ хъугъэ. Мы IофымкIэ Адыгэ Хасэу ЛIымыщэкъо Рэмэзанэ зипащэм тхьаегъэпсэушхо есIо сшIоигъу.

Лъэпкъым и Сэтэнэе-Гуащ

Къэрэщэе-Щэрджэсым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Адыгэ Республикэм шIэныгъэмкIэ язаслуженнэ Iофы­шIэшхоу, Щамил ыкIи Къандурым ацIэкIэ агъэнэфэгъэ дунэе премиехэм ялауреатэу, Щэрджэскъалэ ицIыф гъэшIуагъэу, литературоведэу, критикэу, Кавказым щызэлъашIэрэ адыгэ бзылъфыгъэ хьалэмэтэу Бэчыжъ Лейлэ Абубэчыр ыпхъум ыныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэр гъатхэм хигъэунэфыкIыгъ. Ар тиушъхьагъоу Щэрджэскъалэ тыкIуагъ ыкIи

Лъэпкъым и Сэтэнэе-Гуащ

Къэрэщэе-Щэрджэсым, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Адыгэ Республикэм шIэныгъэмкIэ язаслуженнэ Iофы­шIэшхоу, Щамил ыкIи Къандурым ацIэкIэ агъэнэфэгъэ дунэе премиехэм ялауреатэу, Щэрджэскъалэ ицIыф гъэшIуагъэу, литературоведэу, критикэу, Кавказым щызэлъашIэрэ адыгэ бзылъфыгъэ хьалэмэтэу Бэчыжъ Лейлэ Абубэчыр ыпхъум ыныбжь илъэс 90-рэ зэрэхъугъэр гъатхэм хигъэунэфыкIыгъ. Ар тиушъхьагъоу Щэрджэскъалэ тыкIуагъ ыкIи

Адыгэ шыкIэпщынэм и Пщыналъ

Адыгеим изаслуженнэ сурэтышIэу ГъукIэ Замудин итхылъэу «Адыгэ шыкIэпщынэм и Атлас» зыфиIорэр Адыгэ Рес­пуб­ликэм и Къэралыгъо премие зэтыпхъэхэм ащыщэу къагъэлъэгъуагъ.

Адыгэ шыкIэпщынэм и Пщыналъ

Адыгеим изаслуженнэ сурэтышIэу ГъукIэ Замудин итхылъэу «Адыгэ шыкIэпщынэм и Атлас» зыфиIорэр Адыгэ Рес­пуб­ликэм и Къэралыгъо премие зэтыпхъэхэм ащыщэу къагъэлъэгъуагъ.

Культурэмрэ щыIэныгъэмрэ

КIыщым щапсыхьэрэр мэпытэ Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмит­рий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къы­зы­фагъэшъошагъэу, общественнэ IофышIэшхоу, Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ дэжь культурэмкIэ, искусствэмкIэ и Советэу щызэхащагъэм итхьаматэ игуадзэу, республикэм и ЛIышъхьэ культурэмкIэ, искусствэмкIэ иупчIэжьэгъоу Нэхэе Аслъан лъэхъаным диштэрэ пшъэрылъхэм афэгъэхьыгъэу

Культурэмрэ щыIэныгъэмрэ

КIыщым щапсыхьэрэр мэпытэ Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмит­рий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къы­зы­фагъэшъошагъэу, общественнэ IофышIэшхоу, Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ дэжь культурэмкIэ, искусствэмкIэ и Советэу щызэхащагъэм итхьаматэ игуадзэу, республикэм и ЛIышъхьэ культурэмкIэ, искусствэмкIэ иупчIэжьэгъоу Нэхэе Аслъан лъэхъаным диштэрэ пшъэрылъхэм афэгъэхьыгъэу

Уяплъызэ, уишIэныгъэ хэогъахъо

Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ къэгъэлъэгъонэу «Что тво­рят мужчины» зыфиIорэм еплъыгъэхэм яшIэныгъэ хагъэхъуагъэу тэлъытэ.

Уяплъызэ, уишIэныгъэ хэогъахъо

Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ къэгъэлъэгъонэу «Что тво­рят мужчины» зыфиIорэм еплъыгъэхэм яшIэныгъэ хагъэхъуагъэу тэлъытэ.