КУЛЬТУРЭР

Усэхэр

Си Уахътэ мачъэ псыхъоу

Усэхэр

Си Уахътэ мачъэ псыхъоу

ЩыIэныгъэм диштэрэр тшIодах

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо оркестрэу «Русская удалым» иконцертэу лъэпкъ шэн-хабзэхэм яхьылIагъэр щыIэныгъэм диштэу зэхащагъ.

ЩыIэныгъэм диштэрэр тшIодах

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо оркестрэу «Русская удалым» иконцертэу лъэпкъ шэн-хабзэхэм яхьылIагъэр щыIэныгъэм диштэу зэхащагъ.

Рассказым фэIэпэIэсагъ

Я 50-рэ илъэсхэм творческэ кIочIакIэхэу, ыужыкIэ адыгэ тхыгъэ литературэм илъэкI-амал къэзыIэтыщтхэу, зэчый зыхэлъхэ ныбжьыкIэхэу къыхэхъуагъэхэм зэу ащыщыгъ Iэшъынэ Хьазрэт. Жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъэгъэ инхэр ащ ышIыгъэх.

Рассказым фэIэпэIэсагъ

Я 50-рэ илъэсхэм творческэ кIочIакIэхэу, ыужыкIэ адыгэ тхыгъэ литературэм илъэкI-амал къэзыIэтыщтхэу, зэчый зыхэлъхэ ныбжьыкIэхэу къыхэхъуагъэхэм зэу ащыщыгъ Iэшъынэ Хьазрэт. Жанрэ зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъэгъэ инхэр ащ ышIыгъэх.

Еленэ дахэм узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэкIэ щытым Еленэ дэхэ дэдэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу щыкIуагъэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр ягуапэу еплъыгъэх.

Еленэ дахэм узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэкIэ щытым Еленэ дэхэ дэдэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу щыкIуагъэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр ягуапэу еплъыгъэх.

ИорэдкIэ гушIуагъо къытфехьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ Урысыем ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу хэлэ­жьагъ. ОрэдыIом Мыекъуапэ къызегъэзэжьым, гущыIэгъу тыфэхъугъ.

ИорэдкIэ гушIуагъо къытфехьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ Урысыем ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу хэлэ­жьагъ. ОрэдыIом Мыекъуапэ къызегъэзэжьым, гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Ныдэлъфыбзэр, адыгэ орэдхэр ищыIэныгъагъ

КIубэ Щэбанэ зэлъашIэрэ композитор, орэдыIу, усакIу, фольклорист. Лыуз-гууз мыухыжьыр Хэгъэгу зэошхом къыфи­хьи, къыгъэшIагъэм ызыныкъом ихэкужъ пэIэпчъагъ. Ауми, ыпсэ пызыгъэтыгъэр, щызыгъэIагъэр иорэд, иныдэлъ­фыбз арых. Тыдэрэ чIыналъэ зыщэIи, анахь чIыпIэ зэжъу зети, итхыгъэ тхьапэхэр зыкIэримычхэу, къагъэфабэу, къаухъу­мэу, гумэкI пстэоу шъхьарытыр тырахэу, ыбгъашъо

Ныдэлъфыбзэр, адыгэ орэдхэр ищыIэныгъагъ

КIубэ Щэбанэ зэлъашIэрэ композитор, орэдыIу, усакIу, фольклорист. Лыуз-гууз мыухыжьыр Хэгъэгу зэошхом къыфи­хьи, къыгъэшIагъэм ызыныкъом ихэкужъ пэIэпчъагъ. Ауми, ыпсэ пызыгъэтыгъэр, щызыгъэIагъэр иорэд, иныдэлъ­фыбз арых. Тыдэрэ чIыналъэ зыщэIи, анахь чIыпIэ зэжъу зети, итхыгъэ тхьапэхэр зыкIэримычхэу, къагъэфабэу, къаухъу­мэу, гумэкI пстэоу шъхьарытыр тырахэу, ыбгъашъо

Цэй Ибрахьимэ итворческэ шIушIагъ

Адыгэ тхыгъэ литературэм изэхэщэн-зэгъэкIункIэ апэрэ лъэбэкъухэр зышIыгъэ тхэкIо нахьыжъхэми, непэрэ мафэм усэн-тхэн Iофышхор зыпшъэ ифэрэ тхакIо пэпчъи ягугъу пшIыныр атефэ. Зигугъу пшIэу, зитхыгъэхэр къыхэбгъэщэу апашъхьэ иплъхьэрэ пэпчъ цIыфхэм, анахьэу къыткIэхъухьэхэрэм, нахь ашIэщт ыкIи агу къинэжьыщт.

Цэй Ибрахьимэ итворческэ шIушIагъ

Адыгэ тхыгъэ литературэм изэхэщэн-зэгъэкIункIэ апэрэ лъэбэкъухэр зышIыгъэ тхэкIо нахьыжъхэми, непэрэ мафэм усэн-тхэн Iофышхор зыпшъэ ифэрэ тхакIо пэпчъи ягугъу пшIыныр атефэ. Зигугъу пшIэу, зитхыгъэхэр къыхэбгъэщэу апашъхьэ иплъхьэрэ пэпчъ цIыфхэм, анахьэу къыткIэхъухьэхэрэм, нахь ашIэщт ыкIи агу къинэжьыщт.

Лъэпкъхэр зэфещэх

ЦIыфым иIоф зишIэкIэ, зыфэрэзэжь. Джа гупсэфыгъо гуапэмкIэ бэмышIэу къыддэгощагъ Урысыем инароднэ сурэты­шIэу ыкIи тхакIоу Къат Теуцожь.

Лъэпкъхэр зэфещэх

ЦIыфым иIоф зишIэкIэ, зыфэрэзэжь. Джа гупсэфыгъо гуапэмкIэ бэмышIэу къыддэгощагъ Урысыем инароднэ сурэты­шIэу ыкIи тхакIоу Къат Теуцожь.

Уищытхъу хэгъахъу, Сусан!

Урысые Федерацием ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу хэгъэгум ишъолъыр 85-мэ ялIыкIохэр хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ финалым хэхьагъ.

Уищытхъу хэгъахъу, Сусан!

Урысые Федерацием ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу хэгъэгум ишъолъыр 85-мэ ялIыкIохэр хэлэжьагъэх. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Даутэ Сусанэ финалым хэхьагъ.

Гупшысэрэ журналист, тхэкIо IэпэIас

АР-м и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ премиер зэрылъ зэнэкъокъоу республикэм ижурналистхэм апае зэхащэрэм мы­гъэ къырахьылIэгъэ IофшIагъэхэм Адыгэкъалэ къыщыдэкIырэ гъэзетэу «ЗыкIыныгъэм» иредактор шъхьаIэ игуадзэу Кушъу Аслъан итхыгъэу Хьахъурэтэ Шыхьанчэрые фэгъэхьыгъэр анахь дэгъоу къыщыхахыгъ.

Гупшысэрэ журналист, тхэкIо IэпэIас

АР-м и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ премиер зэрылъ зэнэкъокъоу республикэм ижурналистхэм апае зэхащэрэм мы­гъэ къырахьылIэгъэ IофшIагъэхэм Адыгэкъалэ къыщыдэкIырэ гъэзетэу «ЗыкIыныгъэм» иредактор шъхьаIэ игуадзэу Кушъу Аслъан итхыгъэу Хьахъурэтэ Шыхьанчэрые фэгъэхьыгъэр анахь дэгъоу къыщыхахыгъ.

МэфэкI къыдэкIыгъохэр

Адыгэ Республикэм адыгабзэкIэ ыкIи урысыбзэкIэ къыщыдэкIыхэрэ литературнэ журналхэу «Зэкъошныгъэм», «Литературная Адыгеям», кIэлэцIыкIухэм апае «Жъогъобыным» ыкIи «Родничок Адыгеи» зыфиIохэрэм яилъэсыкIэ къыдэкIыгъохэр дахэу гъэкIэрэкIагъэх, бэ гъэшIэгъонэу адэтыр.

МэфэкI къыдэкIыгъохэр

Адыгэ Республикэм адыгабзэкIэ ыкIи урысыбзэкIэ къыщыдэкIыхэрэ литературнэ журналхэу «Зэкъошныгъэм», «Литературная Адыгеям», кIэлэцIыкIухэм апае «Жъогъобыным» ыкIи «Родничок Адыгеи» зыфиIохэрэм яилъэсыкIэ къыдэкIыгъохэр дахэу гъэкIэрэкIагъэх, бэ гъэшIэгъонэу адэтыр.

«Жъуагъом» ижъуагъу

Хэгъэгум ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъоу «ЖъогъуакIэм» Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ купэу «Ошъутенэм» иорэдыIоу Даутэ Сусанэ хэлажьэ.

«Жъуагъом» ижъуагъу

Хэгъэгум ителеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъоу «ЖъогъуакIэм» Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иэстрадэ купэу «Ошъутенэм» иорэдыIоу Даутэ Сусанэ хэлажьэ.

ЧIым къычIэпхырэр уитарихъ

УичIыгу, уилъэныкъо гупсэ изэхъокIыныгъэхэр дахэкIэ къахэбгъэщыхэ пшIоигъоу тарихъым инэкIубгъохэм гукIэ зафэбгъазэмэ, апэу гущыIэгъу узыфэхъун фаехэм археологхэр ащыщых.

ЧIым къычIэпхырэр уитарихъ

УичIыгу, уилъэныкъо гупсэ изэхъокIыныгъэхэр дахэкIэ къахэбгъэщыхэ пшIоигъоу тарихъым инэкIубгъохэм гукIэ зафэбгъазэмэ, апэу гущыIэгъу узыфэхъун фаехэм археологхэр ащыщых.

«Майкопчанкэр» лъэпкъхэм афэуджы

Къэралыгъо кIэлэцIыкIу къэшъокIо студиеу «Майкопчанкэм» изэфэхьысыжь пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

«Майкопчанкэр» лъэпкъхэм афэуджы

Къэралыгъо кIэлэцIыкIу къэшъокIо студиеу «Майкопчанкэм» изэфэхьысыжь пчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

УсакIом игугъэ нэфхэр

Мы аужырэ илъэсхэм тхылъы­кIэу къыдэкIхэрэм япчъагъэ хэпшIыкIэу къыхэхъуагъ. НыбжьыкIэхэу джы тхэхэрэм ащыщэу Дзыбэ Саниет итхылъэу «Нежность» (2018) зыфиIорэр синэплъэгъу къызефэм, кIэ горэ хэслъагъомэ сшIоигъоу къызэгосхыгъ ыкIи сызэрэщыгугъы­гъэр къыгъэшъыпкъэжьыгъ. Бэ зытхэу, ау гум къимынэжьхэрэм афэмыдэу, апэрэ сатырэхэм къащегъэжьагъэу сызIэпищи, сшIогъэшIэгъонэу ыкIи

УсакIом игугъэ нэфхэр

Мы аужырэ илъэсхэм тхылъы­кIэу къыдэкIхэрэм япчъагъэ хэпшIыкIэу къыхэхъуагъ. НыбжьыкIэхэу джы тхэхэрэм ащыщэу Дзыбэ Саниет итхылъэу «Нежность» (2018) зыфиIорэр синэплъэгъу къызефэм, кIэ горэ хэслъагъомэ сшIоигъоу къызэгосхыгъ ыкIи сызэрэщыгугъы­гъэр къыгъэшъыпкъэжьыгъ. Бэ зытхэу, ау гум къимынэжьхэрэм афэмыдэу, апэрэ сатырэхэм къащегъэжьагъэу сызIэпищи, сшIогъэшIэгъонэу ыкIи

ГъашIэм къыщытхэт

Адыгеим икомпозитор цIэрыIоу, республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Сихъу Рэмэзанэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ.

ГъашIэм къыщытхэт

Адыгеим икомпозитор цIэрыIоу, республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Сихъу Рэмэзанэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэхахьэ Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ.

сонетэхэр

5 Еплъ, дунаим игъэпсыкIэ, Уцыр къэкIы мэгъонлэжьы. Джары цIыфым ипсэукIэ, Игъо къэсы, мэкIодыжьы.

сонетэхэр

5 Еплъ, дунаим игъэпсыкIэ, Уцыр къэкIы мэгъонлэжьы. Джары цIыфым ипсэукIэ, Игъо къэсы, мэкIодыжьы.

ИсурэтхэмкIэ къыддэгущыIэ

СурэтышI цIэрыIоу Цэй Евгений иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьы­гъэ зэхахьэм Краснодар краим, Адыгэ Республикэм къарыкIыгъэхэр щызэIукIагъэх.

ИсурэтхэмкIэ къыддэгущыIэ

СурэтышI цIэрыIоу Цэй Евгений иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьы­гъэ зэхахьэм Краснодар краим, Адыгэ Республикэм къарыкIыгъэхэр щызэIукIагъэх.

ЯкъашъокIи, яшъуашэкIи узыIэпащэ

КъэшъокIо ансамблэу «Абрекхэм» япчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъэгъазэм и 17-м щыкIуагъ.

ЯкъашъокIи, яшъуашэкIи узыIэпащэ

КъэшъокIо ансамблэу «Абрекхэм» япчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъэгъазэм и 17-м щыкIуагъ.

Тхэныр езыгъэжьагъэхэм язэнэкъокъу

Тхэныр езыгъэжьэгъэ ныбжьыкIэхэм апае илъэс къэс зэхащэрэ зэнэкъокъоу «Жъогъобын-2018» зыфиIорэр мы ма­фэ­хэм Мыекъуапэ щыкIуагъ. Iофтхьабзэр муниципальнэ программэу «Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ иныбжьыкIэхэр» зыфи­Iо­рэм хэтэу рекIокIыгъ.

Тхэныр езыгъэжьагъэхэм язэнэкъокъу

Тхэныр езыгъэжьэгъэ ныбжьыкIэхэм апае илъэс къэс зэхащэрэ зэнэкъокъоу «Жъогъобын-2018» зыфиIорэр мы ма­фэ­хэм Мыекъуапэ щыкIуагъ. Iофтхьабзэр муниципальнэ программэу «Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ иныбжьыкIэхэр» зыфи­Iо­рэм хэтэу рекIокIыгъ.

Петербург ыкIи Кавказым ис лъэпкъхэм ямэкъэмэ шэпхъэ-хабзэхэр

Тыгъэгъазэм и 3 — 5-м Санкт-Петербург РАН-м искусствэхэм ятарихъкIэ ишIэныгъэ-ушэтэкIо институт я IХ-рэ Дунэе шIэныгъэ конференциеу «Петербург и национальные музыкальные культуры: музыкальные традиции народов Кавказа» зыфиIорэр щыкIуагъ.

Петербург ыкIи Кавказым ис лъэпкъхэм ямэкъэмэ шэпхъэ-хабзэхэр

Тыгъэгъазэм и 3 — 5-м Санкт-Петербург РАН-м искусствэхэм ятарихъкIэ ишIэныгъэ-ушэтэкIо институт я IХ-рэ Дунэе шIэныгъэ конференциеу «Петербург и национальные музыкальные культуры: музыкальные традиции народов Кавказа» зыфиIорэр щыкIуагъ.

Тарихъым къыхэнэжьы

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр Марина Орловам иIофшIагъэ фэгъэхьыгъ.

Тарихъым къыхэнэжьы

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр Марина Орловам иIофшIагъэ фэгъэхьыгъ.

Адыгэ орэдым къыфэхъугъ

ИчIыгу, ихэгъэгу орэд къафэзыIоу, Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ ар­тистэу Дзыбэ Мыхьамэт ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Адыгэ орэдым къыфэхъугъ

ИчIыгу, ихэгъэгу орэд къафэзыIоу, Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ ар­тистэу Дзыбэ Мыхьамэт ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

«Бзэрабзэм» адыгабзэр егъэбзэрабзэ

Ткъош Къэбэртэе-Бэлъкъарым иарткупэу «Бзэрабзэм» ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

«Бзэрабзэм» адыгабзэр егъэбзэрабзэ

Ткъош Къэбэртэе-Бэлъкъарым иарткупэу «Бзэрабзэм» ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

УсакIор якIэлэегъэджагъ

Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм бэмышIэу мэфэкI дахэ щыIагъ. Ар зэлъашIэрэ журналистэу, усакIоу, философэу, къэралыгъо IофышIэу Евгений Саловыр къызыхъугъэр илъэс 70-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъагъ.

УсакIор якIэлэегъэджагъ

Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм бэмышIэу мэфэкI дахэ щыIагъ. Ар зэлъашIэрэ журналистэу, усакIоу, философэу, къэралыгъо IофышIэу Евгений Саловыр къызыхъугъэр илъэс 70-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъагъ.