КУЛЬТУРЭР

Краснодар къыщагъэлъэгъощтых

Адыгэ кином и Мафэхэр мэлылъфэгъум и 9 — 14-м Краснодар щыкIощтых. Кинотеатрэу «Кубань­кином» Нэгъаплъэ Аскэрбый ифильмхэр къыщагъэлъэгъощтых.

Краснодар къыщагъэлъэгъощтых

Адыгэ кином и Мафэхэр мэлылъфэгъум и 9 — 14-м Краснодар щыкIощтых. Кинотеатрэу «Кубань­кином» Нэгъаплъэ Аскэрбый ифильмхэр къыщагъэлъэгъощтых.

ХэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм 2018-рэ илъэсым Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэм язэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ХэхъоныгъэшIухэр ышIыгъэх

АР-м иминистрэхэм я Кабинет игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм 2018-рэ илъэсым Адыгеим исоциальнэ-экономикэ хэ­хъоныгъэхэм язэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх. Iофтхьабзэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэнэкъокъум зыфагъэхьазыры

Театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъэ зэхахьэу республикэм и Лъэпкъ музей щыкIуагъэм Адыгеим культурэмкIэ иIофышIэхэр хэлэжьагъэх.

Зэнэкъокъум зыфагъэхьазыры

Театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъэ зэхахьэу республикэм и Лъэпкъ музей щыкIуагъэм Адыгеим культурэмкIэ иIофышIэхэр хэлэжьагъэх.

Фестивалым зыфегъэхьазыры

Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм режиссерэу ХьакIэгъогъу Къэсэй ыгъэуцугъэ спектаклэу «Кавказский меловой кругыр» къыщагъэлъэгъуагъ.

Фестивалым зыфегъэхьазыры

Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм режиссерэу ХьакIэгъогъу Къэсэй ыгъэуцугъэ спектаклэу «Кавказский меловой кругыр» къыщагъэлъэгъуагъ.

Культурэшхо зэряIагъэр къаушыхьатыгъ

ИжъыкIэ къыщегъэжьагъэу Кавказым щыпсэугъэ лъэпкъхэр къызытекIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ генетическэ ушэтын игъэкIотыгъэхэр шIэныгъэлэжьхэм зашIыхэм нафэ къэхъугъ джэрзым илъэхъан Евразием ишъофхэм, КъохьэпIэ Азием ащыпсэугъэхэмрэ ахэмрэ зы лъапсэ зэряIэр.

Культурэшхо зэряIагъэр къаушыхьатыгъ

ИжъыкIэ къыщегъэжьагъэу Кавказым щыпсэугъэ лъэпкъхэр къызытекIыгъэхэм афэгъэхьыгъэ генетическэ ушэтын игъэкIотыгъэхэр шIэныгъэлэжьхэм зашIыхэм нафэ къэхъугъ джэрзым илъэхъан Евразием ишъофхэм, КъохьэпIэ Азием ащыпсэугъэхэмрэ ахэмрэ зы лъапсэ зэряIэр.

Режиссер цIэрыIоу КIуращынэ Аскэр къызыхъугъэр илъэс 80 хъугъэ

Дунаир нахьышIу ышIынэу фэягъ РСФСР-м искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Урысыем щызэлъашIэрэ режиссерэу КIуращынэ Аскэр 1962-рэ илъэсым ГИТИС-м иактерскэ факультет къыухыгъ. Ащ ыуж режиссер сэнэхьатыр театрэм, музыкэм ыкIи кином я Къэралыгъо институтэу Ленинград дэтым щызэригъэгъотыгъ.

Режиссер цIэрыIоу КIуращынэ Аскэр къызыхъугъэр илъэс 80 хъугъэ

Дунаир нахьышIу ышIынэу фэягъ РСФСР-м искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Урысыем щызэлъашIэрэ режиссерэу КIуращынэ Аскэр 1962-рэ илъэсым ГИТИС-м иактерскэ факультет къыухыгъ. Ащ ыуж режиссер сэнэхьатыр театрэм, музыкэм ыкIи кином я Къэралыгъо институтэу Ленинград дэтым щызэригъэгъотыгъ.

Орэдыжъхэр ыкIи адыгэ лъэпкъыр

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм гъэтхапэм и 26-м проектэу «Адыгэ орэдым итарихъ» изы Iахьэу «Орэдым ихьакIэщ» зыфиIорэр щыIагъ.

Орэдыжъхэр ыкIи адыгэ лъэпкъыр

Гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу КIэрэщэ Тембот ыцIэ зыхьырэм гъэтхапэм и 26-м проектэу «Адыгэ орэдым итарихъ» изы Iахьэу «Орэдым ихьакIэщ» зыфиIорэр щыIагъ.

ГумэкIыгъохэр шъхьэихыгъэу

Адыгеим щыпсэухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ занкIэу зызыфагъазэм Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм язэхэфын КъумпIыл Мурат ыуж ит. Ащ къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ ыкIи Теуцожь районхэм тыгъуасэ ащыIагъ, гумэкIыгъоу цIыфхэр зэуалIэхэрэм атегущыIагъэх.

ГумэкIыгъохэр шъхьэихыгъэу

Адыгеим щыпсэухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ занкIэу зызыфагъазэм Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм язэхэфын КъумпIыл Мурат ыуж ит. Ащ къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ ыкIи Теуцожь районхэм тыгъуасэ ащыIагъ, гумэкIыгъоу цIыфхэр зэуалIэхэрэм атегущыIагъэх.

Мазэм изэфэхьысыжьхэр

ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъугъэх 2016 — 2017-рэ илъэсхэм пащэхэр зыщызэблахъугъэхэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм янахьыбэр субъектым иIофхэм язытет егъэразэх, яIофхэр нахьышIу хъугъэхэу зылъытэхэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ. Анахь дэгъухэм ахэт Адыгейри.

Мазэм изэфэхьысыжьхэр

ЦIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъугъэх 2016 — 2017-рэ илъэсхэм пащэхэр зыщызэблахъугъэхэ шъолъырхэм ащыпсэухэрэм янахьыбэр субъектым иIофхэм язытет егъэразэх, яIофхэр нахьышIу хъугъэхэу зылъытэхэрэм япчъагъи хэпшIыкIэу нахьыбэ хъугъэ. Анахь дэгъухэм ахэт Адыгейри.

Театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъ

ШIэжь лъэмыджыр агъэпытэ Театрэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэу Адыгэ Республикэм щыкIуагъэхэм тагъэгушхуагъ. ЗэIукIэгъухэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэфащагъэх.

Театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъ

ШIэжь лъэмыджыр агъэпытэ Театрэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэу Адыгэ Республикэм щыкIуагъэхэм тагъэгушхуагъ. ЗэIукIэгъухэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэфащагъэх.

АшIогъэшIэгъон

Урысыем щыкIорэ Iофтхьабзэм республикэм инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыныр» хэлажьэ, къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъы.

АшIогъэшIэгъон

Урысыем щыкIорэ Iофтхьабзэм республикэм инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыныр» хэлажьэ, къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъы.

ЗыгъэсапIэ афэхъу

Эстрадэ орэдхэм якъэIон фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур гъэтхапэм и 28 — 29-м республикэм искусствэхэмкIэ иколледж щэкIо.

ЗыгъэсапIэ афэхъу

Эстрадэ орэдхэм якъэIон фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур гъэтхапэм и 28 — 29-м республикэм искусствэхэмкIэ иколледж щэкIо.

Непэ театрэм и Дунэе маф

ИгъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIы Театрэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ зэхэхьэ гъэшIэгъонхэр Адыгэ Республикэм щэкIох. Гъэтхапэм и 25-м къыщыублагъэу хэгъэгу Iофтхьабзэхэм театрэхэр ахэлажьэх.

Непэ театрэм и Дунэе маф

ИгъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIы Театрэм и Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ зэхэхьэ гъэшIэгъонхэр Адыгэ Республикэм щэкIох. Гъэтхапэм и 25-м къыщыублагъэу хэгъэгу Iофтхьабзэхэм театрэхэр ахэлажьэх.

МэфэкIым зеушъомбгъу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ мэфэкI зэхахьэу щыкIуагъэр культурэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъагъ. Урысыем имэфэкI анахь ныбжьыкIэхэм ар ащыщ.

МэфэкIым зеушъомбгъу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ мэфэкI зэхахьэу щыкIуагъэр культурэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъагъ. Урысыем имэфэкI анахь ныбжьыкIэхэм ар ащыщ.

Театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъ

ЩыIэныгъэр къагъэлъагъо Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр гъэшIэгъонэу зэ­хи­щагъ.

Театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъ

ЩыIэныгъэр къагъэлъагъо Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ театрэм и Илъэс фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъоныр гъэшIэгъонэу зэ­хи­щагъ.

Хасэм хабзэр къыщежьэ

Адыгэр демократическэ зэгъэкIукIэ иIэу псэущтыгъэ. ИжъкIэ къыщегъэжьагъэу хабзэхэр хасэхэм ащаухэсыщтыгъэх. Хасэхэр къызежьагъэр бэдэдэ зэрэшIагъэр нарт эпосым нафэ къытфешIы.

Хасэм хабзэр къыщежьэ

Адыгэр демократическэ зэгъэкIукIэ иIэу псэущтыгъэ. ИжъкIэ къыщегъэжьагъэу хабзэхэр хасэхэм ащаухэсыщтыгъэх. Хасэхэр къызежьагъэр бэдэдэ зэрэшIагъэр нарт эпосым нафэ къытфешIы.

Гъэтхапэм и 25-р – культурэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Гъэтхапэм и 25-р – культурэм иIофышIэ и Маф

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Тидокторхэм къахэхъуагъ

Адыгабзэм фэщагъэу, хэшIыкI фызиIэу, зисэнэхьат зыгъэлъапIэу, зиIофшIэн шIу зылъэгъурэмэ ащыщ Биданэкъо Марзият.

Тидокторхэм къахэхъуагъ

Адыгабзэм фэщагъэу, хэшIыкI фызиIэу, зисэнэхьат зыгъэлъапIэу, зиIофшIэн шIу зылъэгъурэмэ ащыщ Биданэкъо Марзият.

«Тиадыгабзэ тырыгущыIагъ, тырыгупшысагъ»

Тиреспубликэ иеджэпIэ анахьыжъэу Адыгэ кIэлэегъэджэ педучилищыр, джы колледжэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэр, егъэджэн-гъэсэныгъэ Iофыр дэгъоу зыгъэцакIэу, ублэпIэ классхэмкIэ кIэлэегъаджэхэр ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм апае кIэлэпIухэр къэзыгъэхьазырэу къырэкIо.

«Тиадыгабзэ тырыгущыIагъ, тырыгупшысагъ»

Тиреспубликэ иеджэпIэ анахьыжъэу Адыгэ кIэлэегъэджэ педучилищыр, джы колледжэу Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ыцIэ зыхьырэр, егъэджэн-гъэсэныгъэ Iофыр дэгъоу зыгъэцакIэу, ублэпIэ классхэмкIэ кIэлэегъаджэхэр ыкIи кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм апае кIэлэпIухэр къэзыгъэхьазырэу къырэкIо.

Фильмым еплъынхэ алъэкIыщт

Мыекъуапэ щыщхэми, ащ ихьакIэхэми корот­кометражнэ фильмэу «Испун» зыфиIоу тирес­пуб­ликэ щытырахыгъэм апэрэу еплъынхэ алъэ­кIыщт. «В фокусе – регион» зыцIэ программэм къыдыхэлъытагъэу я III-рэ Дунэе фестивалэу SIFFA-2018 зыфиIорэм мы фильмыр хэлэжьагъ.

Фильмым еплъынхэ алъэкIыщт

Мыекъуапэ щыщхэми, ащ ихьакIэхэми корот­кометражнэ фильмэу «Испун» зыфиIоу тирес­пуб­ликэ щытырахыгъэм апэрэу еплъынхэ алъэ­кIыщт. «В фокусе – регион» зыцIэ программэм къыдыхэлъытагъэу я III-рэ Дунэе фестивалэу SIFFA-2018 зыфиIорэм мы фильмыр хэлэжьагъ.

Хъярым гугъэр еIэты

Адыгэ ИлъэсыкIэм игъэмэфэкIын фэгъэхьыгъэ зэхахьэр ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ ясаугъэ­тэу республикэм и Къэралыгъо филармоние дэжь щытым гъэтхапэм и 21-м игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

Хъярым гугъэр еIэты

Адыгэ ИлъэсыкIэм игъэмэфэкIын фэгъэхьыгъэ зэхахьэр ЗыкIыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ ясаугъэ­тэу республикэм и Къэралыгъо филармоние дэжь щытым гъэтхапэм и 21-м игъэкIотыгъэу щыкIуагъ.

Ощх шъабэм уеукъэбзы

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Ощхым ор еукъэбзыжьы» зыфиIорэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Ощх шъабэм уеукъэбзы

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм «Ощхым ор еукъэбзыжьы» зыфиIорэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Адыгэ хабз

Гъэмрэ кIымрэ зэхэкIых – илъэсыкIэр къытфехьэ Мэфэпчъым къыщыхэгъэщыгъэ мэфэкIыбэ адыгэхэм хагъэунэфыкIыщтыгъ. Ахэм хэбзэ гъэнэфагъэхэр, къашъохэр, орэдхэр акIыгъущтыгъэх. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм, лэжьыгъэ Iухыжьыным, джэгухэм япхыгъэ Iофтхьэбзэ дахэхэр рагъэкIокIыщтыгъэх.

Адыгэ хабз

Гъэмрэ кIымрэ зэхэкIых – илъэсыкIэр къытфехьэ Мэфэпчъым къыщыхэгъэщыгъэ мэфэкIыбэ адыгэхэм хагъэунэфыкIыщтыгъ. Ахэм хэбзэ гъэнэфагъэхэр, къашъохэр, орэдхэр акIыгъущтыгъэх. Гъэтхэ губгъо IофшIэнхэм, лэжьыгъэ Iухыжьыным, джэгухэм япхыгъэ Iофтхьэбзэ дахэхэр рагъэкIокIыщтыгъэх.

ШIухьафтын шъхьэIитIу

Дунэе зэнэкъокъоу «Вдохновение» зыфиIоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм музыкальнэ Iэ­мэ-псымэ­хэм къягъэIогъэнымкIэ, орэдхэр гъэжъын­чы­гъэнхэмкIэ кIэлэеджакIохэм ясэнаущыгъэ къы­щагъэлъэгъуагъ.

ШIухьафтын шъхьэIитIу

Дунэе зэнэкъокъоу «Вдохновение» зыфиIоу Санкт-Петербург щыкIуагъэм музыкальнэ Iэ­мэ-псымэ­хэм къягъэIогъэнымкIэ, орэдхэр гъэжъын­чы­гъэнхэмкIэ кIэлэеджакIохэм ясэнаущыгъэ къы­щагъэлъэгъуагъ.

«Тилъэхъан илIыхъужъ» къагъэлъагъо

Къэралыгъо академическэ театрэу Моссоветым ыцIэ зыхьырэм режис­серэу Ю. Ереминым ыгъэу­цугъэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.

«Тилъэхъан илIыхъужъ» къагъэлъагъо

Къэралыгъо академическэ театрэу Моссоветым ыцIэ зыхьырэм режис­серэу Ю. Ереминым ыгъэу­цугъэ спектаклэр апэрэу къыщагъэлъэгъуагъ.