КУЛЬТУРЭР

КIочIэшIу зыхэлъ усэ гущыIэр

УсэкIо цIэрыIоу Къуекъо Налбый къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм ыкIи хэшыпыкIыгъэ итхыгъэхэр зыдэт итхылъыкIэ къызэрэдэкIыгъэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэ Iоныгъом и 13-м 2018-рэ илъэсым АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыIагъ.

КIочIэшIу зыхэлъ усэ гущыIэр

УсэкIо цIэрыIоу Къуекъо Налбый къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм ыкIи хэшыпыкIыгъэ итхыгъэхэр зыдэт итхылъыкIэ къызэрэдэкIыгъэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэ Iоныгъом и 13-м 2018-рэ илъэсым АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыIагъ.

Зыдебгъэштэн плъэкIыщт лъэныкъуабэ щыI

Урысыем пенсиехэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм цIыфхэм еплъыкIэ зэфэшъхьафхэр аригъэшIыгъэх. УФ-м и Президент мы лъэныкъомкIэ хэгъэхъонхэу ышIыгъэхэм мэхьанэшхо яIэу елъытэ Урысые Федерацием изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Бастэ Азмэт.

Зыдебгъэштэн плъэкIыщт лъэныкъуабэ щыI

Урысыем пенсиехэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм цIыфхэм еплъыкIэ зэфэшъхьафхэр аригъэшIыгъэх. УФ-м и Президент мы лъэныкъомкIэ хэгъэхъонхэу ышIыгъэхэм мэхьанэшхо яIэу елъытэ Урысые Федерацием изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Бастэ Азмэт.

Бзылъфыгъэр насыпым икъэкIуапI

Кавказым лъэпкъыбэ щэпсэу. Шъолъырышхом щатхыгъэ тхылъхэм, орэдэу щаусыгъэхэм анахьэу къащыхагъэщырэмэ бзылъфыгъэм ищыIэкIэ-псэукIэ ащыщ. Александр Пушкиным, Михаил Лермонтовым, КIэрэщэ Тембот, нэмыкIхэм бзылъфыгъэм иобраз къызэрагъэлъэгъуагъэр тарихъым хэкIокIэщтэп.

Бзылъфыгъэр насыпым икъэкIуапI

Кавказым лъэпкъыбэ щэпсэу. Шъолъырышхом щатхыгъэ тхылъхэм, орэдэу щаусыгъэхэм анахьэу къащыхагъэщырэмэ бзылъфыгъэм ищыIэкIэ-псэукIэ ащыщ. Александр Пушкиным, Михаил Лермонтовым, КIэрэщэ Тембот, нэмыкIхэм бзылъфыгъэм иобраз къызэрагъэлъэгъуагъэр тарихъым хэкIокIэщтэп.

Гум икъэбзагъэ сурэтым игъундж

Сурэттех клубэу «Лэгъо-Накъэр» Мыекъуапэ зыщызэхащагъэр илъэс 40 хъугъэ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ искусствэм иIофышIэхэр юбилеим ехъулIэу щызэIукIагъэх.

Гум икъэбзагъэ сурэтым игъундж

Сурэттех клубэу «Лэгъо-Накъэр» Мыекъуапэ зыщызэхащагъэр илъэс 40 хъугъэ. Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ исурэт къэгъэлъэгъуапIэ искусствэм иIофышIэхэр юбилеим ехъулIэу щызэIукIагъэх.

ШIум игъогу гъунэнчъ

ШIу зыгу илъыр хэтми гупсэфэу щысырэп: макIо, мачъэ, мэгумэкIы, мэлъыхъо, къегъоты, мэгупшысэ ыкIи рэкIо гъэшIэ гъогу кIыхьэм шIоу ылэжьыщтыр игугъэ зэпымычыжьэу.

ШIум игъогу гъунэнчъ

ШIу зыгу илъыр хэтми гупсэфэу щысырэп: макIо, мачъэ, мэгумэкIы, мэлъыхъо, къегъоты, мэгупшысэ ыкIи рэкIо гъэшIэ гъогу кIыхьэм шIоу ылэжьыщтыр игугъэ зэпымычыжьэу.

ЕгъэжьэпIэшIур – лъэпсэшIу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ 2018 – 2019-рэ илъэс IофшIэгъур Iоныгъом и 6-м ыублагъ. Адыгеим, дунэе классикэм якомпозиторхэм аусыгъэ произведениехэр пчыхьэзэхахьэм щыIугъэх.

ЕгъэжьэпIэшIур – лъэпсэшIу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ 2018 – 2019-рэ илъэс IофшIэгъур Iоныгъом и 6-м ыублагъ. Адыгеим, дунэе классикэм якомпозиторхэм аусыгъэ произведениехэр пчыхьэзэхахьэм щыIугъэх.

Пчыхьэзэхахьэр гъэшIэгъоныщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ 2018 – 2019-рэ илъэс IофшIэгъур непэ еублэ. Пчыхьэзэхахьэм Адыгеим икомпозиторхэм аусыгъэхэр, классикэм хэхьэгъэ произведениехэр щыIущтых.

Пчыхьэзэхахьэр гъэшIэгъоныщт

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ 2018 – 2019-рэ илъэс IофшIэгъур непэ еублэ. Пчыхьэзэхахьэм Адыгеим икомпозиторхэм аусыгъэхэр, классикэм хэхьэгъэ произведениехэр щыIущтых.

КIэлэцIыкIу театрэр

Мэзыр орэкъабзэ Нысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыным» кIэлэцIыкIухэм апае «Мэзым щыхъугъэхэр» зыфиIорэр апэрэу филармонием къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгэ Рес­публикэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав ытхыгъэм те­хыгъэ спектаклэр режиссерэу Юрий Григоренкэм ыгъэуцугъ.

КIэлэцIыкIу театрэр

Мэзыр орэкъабзэ Нысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыным» кIэлэцIыкIухэм апае «Мэзым щыхъугъэхэр» зыфиIорэр апэрэу филармонием къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгэ Рес­публикэм инароднэ артистэу Сихъу Станислав ытхыгъэм те­хыгъэ спектаклэр режиссерэу Юрий Григоренкэм ыгъэуцугъ.

ЕмкIуж Андзор тыфэгушIо!

Режиссер ныбжьыкIэу ЕмкIуж Андзор ихудожественнэ фильмэу «Невиновен» зыфиIорэр Канадэм щыкIорэ я 42-рэ Монреальскэ дунэе кинофестивалым къыщагъэлъэгъонэу къыхахыгъэхэм ахэфагъ.

ЕмкIуж Андзор тыфэгушIо!

Режиссер ныбжьыкIэу ЕмкIуж Андзор ихудожественнэ фильмэу «Невиновен» зыфиIорэр Канадэм щыкIорэ я 42-рэ Монреальскэ дунэе кинофестивалым къыщагъэлъэгъонэу къыхахыгъэхэм ахэфагъ.

IэнатIэр зэшхэм агощыгъ

Астрахань идраматическэ театрэ испектаклэу «Князь Владимир. Наследники» зыфиIорэр Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгэ Республикэмрэ Астрахань хэкумрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм зэхахьэр фэгъэхьыгъ.

IэнатIэр зэшхэм агощыгъ

Астрахань идраматическэ театрэ испектаклэу «Князь Владимир. Наследники» зыфиIорэр Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъуагъ. Адыгэ Республикэмрэ Астрахань хэкумрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм зэхахьэр фэгъэхьыгъ.

Илъагъо цIыфышIухэм афегъэхьы

Искусствэм лъагъоу щыпхырищырэр Германием щылъигъэкIотэным ЦIыкIушъо Амэрбый зыфегъэхьазыры. Гъогу чыжьэ техьаным ыпэкIэ нарт шъаом гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Илъагъо цIыфышIухэм афегъэхьы

Искусствэм лъагъоу щыпхырищырэр Германием щылъигъэкIотэным ЦIыкIушъо Амэрбый зыфегъэхьазыры. Гъогу чыжьэ техьаным ыпэкIэ нарт шъаом гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

Адыгэ Республикэм икомпозиторхэм я Союз зэфэхьысыжь-хэдзын зэIукIэу иIагъэр Къэралыгъо филармонием щыкIуагъ.

Зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх

Адыгэ Республикэм икомпозиторхэм я Союз зэфэхьысыжь-хэдзын зэIукIэу иIагъэр Къэралыгъо филармонием щыкIуагъ.

«ЧIыгур сыгу къыщекIокIы…»

(КъызыкIэлъыкIорэр бэдзэогъум и 17-м къыдэкIыгъэ номерым ит). Iуашъхьэр, чIыгу зэпэIулъ иныкIаер псым фахьына, ар ымышIэу ашIэрэп, тхакIом символическэ образым драмэшхо кIелъхьэ: лъэпкъым къыфэ­нэ­жьыгъэ чIыгу такъыр цIыкIур тенджыз гъунэнчъэм хихьагъэу ехьы. Лъэпкъым иаужырэ ма­фэхэр ары драматургыр зытегущыIэрэр. Ар аужырэу зэрэщытыр зэкIэма

«ЧIыгур сыгу къыщекIокIы…»

(КъызыкIэлъыкIорэр бэдзэогъум и 17-м къыдэкIыгъэ номерым ит). Iуашъхьэр, чIыгу зэпэIулъ иныкIаер псым фахьына, ар ымышIэу ашIэрэп, тхакIом символическэ образым драмэшхо кIелъхьэ: лъэпкъым къыфэ­нэ­жьыгъэ чIыгу такъыр цIыкIур тенджыз гъунэнчъэм хихьагъэу ехьы. Лъэпкъым иаужырэ ма­фэхэр ары драматургыр зытегущыIэрэр. Ар аужырэу зэрэщытыр зэкIэма

АмалышIур къыотэжьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софие лъэпкъ искусствэм ехьылIэгъэ пчыхьэ­зэхахьэхэм зэрахэлажьэрэм, имурадхэм къатедгъэгущыIэ тшIоигъоу «Адыгэ макъэм» ире­дак­цие тыщыIукIагъ.

АмалышIур къыотэжьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софие лъэпкъ искусствэм ехьылIэгъэ пчыхьэ­зэхахьэхэм зэрахэлажьэрэм, имурадхэм къатедгъэгущыIэ тшIоигъоу «Адыгэ макъэм» ире­дак­цие тыщыIукIагъ.

Лъэпкъ къашъор ягунэс

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм къэшъуакIоу щагъэсагъэхэм ягушIуагъо адэдгощынэу таIукIагъ.

Лъэпкъ къашъор ягунэс

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм къэшъуакIоу щагъэсагъэхэм ягушIуагъо адэдгощынэу таIукIагъ.

ЗэхэшIэ хъырахъишъэхэр

Бэдзэогъум и 9-р – Адыгэ Республикэм инароднэ усакIоу Бэрэтэрэ Хьамидэ къызыхъугъэ маф ЗэлъашIэрэ усэкIо-лирикэу Бэрэтэрэ Хьамидэ инэпкъ-пэпкъ зэхэлъыкIэ дахэкIи, ишIыкIэ-гъэпсыкIэкIи, ишIэныгъэ куукIи, иусэкIэ шапхъэкIи зэдэштэныгъэ ин зыхэлъыгъ.

ЗэхэшIэ хъырахъишъэхэр

Бэдзэогъум и 9-р – Адыгэ Республикэм инароднэ усакIоу Бэрэтэрэ Хьамидэ къызыхъугъэ маф ЗэлъашIэрэ усэкIо-лирикэу Бэрэтэрэ Хьамидэ инэпкъ-пэпкъ зэхэлъыкIэ дахэкIи, ишIыкIэ-гъэпсыкIэкIи, ишIэныгъэ куукIи, иусэкIэ шапхъэкIи зэдэштэныгъэ ин зыхэлъыгъ.

Щыгъыжъые блэрым фэдэх

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ятхэкIо гъэшIуагъэу, СССР-м, Урысыем, Адыгэ Республикэм я Къэралыгъо премиехэр, М. А. Шолоховым ыцIэ зыхьырэ литературнэ шIухьафтыныр, литературэмкIэ Дунэе адыгэ премиер къызфагъэшъошэгъэхэ МэщбэшIэ Исхьакъ иусэ-сатыриплIхэр зыдэт тхылъыкIэу «Щыгъыжъый» зыфиIорэр Мыекъуапэ, Адыгэ республикэ тхылъ тедзапIэм пчъагъэмкIэ 300 хъоу мы

Щыгъыжъые блэрым фэдэх

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ятхэкIо гъэшIуагъэу, СССР-м, Урысыем, Адыгэ Республикэм я Къэралыгъо премиехэр, М. А. Шолоховым ыцIэ зыхьырэ литературнэ шIухьафтыныр, литературэмкIэ Дунэе адыгэ премиер къызфагъэшъошэгъэхэ МэщбэшIэ Исхьакъ иусэ-сатыриплIхэр зыдэт тхылъыкIэу «Щыгъыжъый» зыфиIорэр Мыекъуапэ, Адыгэ республикэ тхылъ тедзапIэм пчъагъэмкIэ 300 хъоу мы

Хэгъэгъум итарихъ, икультурэ ыгъэбаигъэх

ЗэлъашIэрэ советскэ ыкIи урысые поэт хъущт Сергей Михалковыр гъэтхапэм и 13-м, 1913-рэ илъэсым къэхъугъ.

Хэгъэгъум итарихъ, икультурэ ыгъэбаигъэх

ЗэлъашIэрэ советскэ ыкIи урысые поэт хъущт Сергей Михалковыр гъэтхапэм и 13-м, 1913-рэ илъэсым къэхъугъ.

ШIулъэгъум имэлаIичхэр егъэбзэрабзэх

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм 2017 — 2018-рэ илъэс IофшIэгъур зэфихьысыжьыгъ, пчыхьэзэхахьэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр зэфищагъэх.

ШIулъэгъум имэлаIичхэр егъэбзэрабзэх

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм 2017 — 2018-рэ илъэс IофшIэгъур зэфихьысыжьыгъ, пчыхьэзэхахьэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр зэфищагъэх.

Гупшысэр къэбзагъэм къыпкъырэкIы

Дунаим щызэлъашIэхэрэ цIыфхэм яIофшIагъэхэм уяплъы зыхъукIэ, ащыщэу нахь унаIэ зы­теб­дзэ­щтыр къыхэхыгъошIоп. Пабло Пикассо ыкIи Сальвадор Дали ятворчествэ ехьылIэгъэ къэгъэ­лъэ­гъо­ным уегъэгъуазэ.

Гупшысэр къэбзагъэм къыпкъырэкIы

Дунаим щызэлъашIэхэрэ цIыфхэм яIофшIагъэхэм уяплъы зыхъукIэ, ащыщэу нахь унаIэ зы­теб­дзэ­щтыр къыхэхыгъошIоп. Пабло Пикассо ыкIи Сальвадор Дали ятворчествэ ехьылIэгъэ къэгъэ­лъэ­гъо­ным уегъэгъуазэ.

Республикэр гупчэ афэхъу

Урысые Федерацием ия IV-рэ Спартакиадэ илъэс 23-м нэс зыныбжь ныбжьыкIэхэр хэлажьэх. Хэгъэгум ишъолъырхэм спорт лъэпкъхэмкIэ зэIукIэгъухэр ащэкIох.

Республикэр гупчэ афэхъу

Урысые Федерацием ия IV-рэ Спартакиадэ илъэс 23-м нэс зыныбжь ныбжьыкIэхэр хэлажьэх. Хэгъэгум ишъолъырхэм спорт лъэпкъхэмкIэ зэIукIэгъухэр ащэкIох.

«Ислъамыер» шIушIагъэм илъэгъохэщ

Урысыем, Адыгэ Республикэм янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIу­хьаф­тыныр къызыфагъэшъошагъэу, Адыгеим и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожест­веннэ пащэу Нэхэе Аслъан илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоных.

«Ислъамыер» шIушIагъэм илъэгъохэщ

Урысыем, Адыгэ Республикэм янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIу­хьаф­тыныр къызыфагъэшъошагъэу, Адыгеим и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожест­веннэ пащэу Нэхэе Аслъан илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоных.

УзыщашIэрэм ущагъэлъэпIэныр шъуашэ

Дунаим цIыф цIэрыIо ущыхъугъэу узщыщ къуаджэм урагъэблагъэу зэIукIэшхо ощ пае щызэхащэмэ сыда апэу узэгупшысэщтыр? ЩыIэныгъэм къыщыпкIугъэ гъогум гукIэ уфызэплъэкIыжьыныр шэнышIухэм зыкIэ ахэтэлъытэ.

УзыщашIэрэм ущагъэлъэпIэныр шъуашэ

Дунаим цIыф цIэрыIо ущыхъугъэу узщыщ къуаджэм урагъэблагъэу зэIукIэшхо ощ пае щызэхащэмэ сыда апэу узэгупшысэщтыр? ЩыIэныгъэм къыщыпкIугъэ гъогум гукIэ уфызэплъэкIыжьыныр шэнышIухэм зыкIэ ахэтэлъытэ.

ЩыIэныгъэр ягунэс

Шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Темыр Осетием — Аланием, Ставрополь краим, Адыгеим ясурэтышIхэм яIофшIагъэхэр щыIэныгъэм ехьылIагъэх.

ЩыIэныгъэр ягунэс

Шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Темыр Осетием — Аланием, Ставрополь краим, Адыгеим ясурэтышIхэм яIофшIагъэхэр щыIэныгъэм ехьылIагъэх.