КУЛЬТУРЭР

Тисаугъэтхэр сыдигъо къэгущыIэщтха?

Союзнэ къэралыгъор зызэбгырэзым, тихэгъэгу гъогоу къыкIугъэр гъэзет пстэуми пIомэ хъунэу яапэрэ нэкIубгъохэм къарагъахьэу фежьагъэх. Зы тхылъкIэ а предметыр акIун фаеу хэгъэгум зэрэщалъытагъэри игъо шъыпкъэу хъугъэ. Шъыпкъагъэр зылъапсэу щыт тарихъыр ары цIыф жъугъэхэр зэкъозгъэуцощтхэр. АщкIэ мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщых хэгъэгум икультурэ-тарихъ саугъэтхэр.

Тисаугъэтхэр сыдигъо къэгущыIэщтха?

Союзнэ къэралыгъор зызэбгырэзым, тихэгъэгу гъогоу къыкIугъэр гъэзет пстэуми пIомэ хъунэу яапэрэ нэкIубгъохэм къарагъахьэу фежьагъэх. Зы тхылъкIэ а предметыр акIун фаеу хэгъэгум зэрэщалъытагъэри игъо шъыпкъэу хъугъэ. Шъыпкъагъэр зылъапсэу щыт тарихъыр ары цIыф жъугъэхэр зэкъозгъэуцощтхэр. АщкIэ мэхьанэшхо зиIэхэм ащыщых хэгъэгум икультурэ-тарихъ саугъэтхэр.

Пщынаор, гъэжъынч тиорэд!

Адыгэ Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артистэу, пщынэо цIэрыIоу, орэдусэу ЛIыбзыу Аслъан лъэпкъ музыкальнэ искусствэм еплъыкIэ хэхыгъэхэр фыриIэх. ГукIэ ылъэгъурэм псэ къыпигъакIэ зэрэшIоигъор иIофшIагъэ къыхэдгъэщзэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Пщынаор, гъэжъынч тиорэд!

Адыгэ Республикэм, Къэрэщэе-Щэрджэсым язаслуженнэ артистэу, пщынэо цIэрыIоу, орэдусэу ЛIыбзыу Аслъан лъэпкъ музыкальнэ искусствэм еплъыкIэ хэхыгъэхэр фыриIэх. ГукIэ ылъэгъурэм псэ къыпигъакIэ зэрэшIоигъор иIофшIагъэ къыхэдгъэщзэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Пкъэу пытэу ар Тембот кIэтыгъ

КIэрэщэ Тембот зысшIагъэр илъэс 60-м ехъужьыгъ, ащыгъум сыстудентыгъ. Нахь благъэу сыIукIэн, сыдэгущыIэн насып сиIэ зыхъугъэр 1960-рэ илъэсым Адыгэ кIэлэегъэджэ институтыр къэсыухи, хэку гъэзетэу «Социалистическэ Адыгеим» иредакцие сыщылажьэу зесэгъажьэр ары. Ащ апэрэу Москва а лъэхъаным къыщыдэкIыгъэкIэ романэу «Состязание с мечтой» зыфиIорэр

Пкъэу пытэу ар Тембот кIэтыгъ

КIэрэщэ Тембот зысшIагъэр илъэс 60-м ехъужьыгъ, ащыгъум сыстудентыгъ. Нахь благъэу сыIукIэн, сыдэгущыIэн насып сиIэ зыхъугъэр 1960-рэ илъэсым Адыгэ кIэлэегъэджэ институтыр къэсыухи, хэку гъэзетэу «Социалистическэ Адыгеим» иредакцие сыщылажьэу зесэгъажьэр ары. Ащ апэрэу Москва а лъэхъаным къыщыдэкIыгъэкIэ романэу «Состязание с мечтой» зыфиIорэр

Адыгэ литературэм илъэгъохэщ

Адыгэ тхэкIошхоу КIэрэщэ Тембот ыцIэ адыгэ литературэм кIэрыпчын умылъэкIынэу пытэу епхыгъ, ащ икъежьэпIэ шъыпкъэм тхакIохэу Цэй Ибрахьимэрэ Хьаткъо Ахьмэдрэ игъусэхэу Iутыгъ. Ахэм яапэрэ тхылъхэр арых адыгэ литературэм лъэгъохэщхэу фэхъугъэхэр, ащ лъапсэ фэзышIыгъэхэр, ыцIэ лъагэу зыIэтыгъэхэр.

Адыгэ литературэм илъэгъохэщ

Адыгэ тхэкIошхоу КIэрэщэ Тембот ыцIэ адыгэ литературэм кIэрыпчын умылъэкIынэу пытэу епхыгъ, ащ икъежьэпIэ шъыпкъэм тхакIохэу Цэй Ибрахьимэрэ Хьаткъо Ахьмэдрэ игъусэхэу Iутыгъ. Ахэм яапэрэ тхылъхэр арых адыгэ литературэм лъэгъохэщхэу фэхъугъэхэр, ащ лъапсэ фэзышIыгъэхэр, ыцIэ лъагэу зыIэтыгъэхэр.

Итворчествэ осэшхо фашIы

 «Непэрэ тилитературэ игъэхъагъэхэм татегущыIэ зыхъукIэ, историческэ экскурсым иягъэ къэкIощтэп: 1932-рэ илъэсым адыгэ литературэм апэрэу (адыгэ литературэм имызакъоу, Темыр Кавказым инарод пстэумэ ялитературэкIи ары) жанрэу романыр КIэрэщэ Тембот къыхигъахьи, джы «Насыпым игъогоу» зэкIэми зэлъашIэрэр щыIэ хъугъэ». А. ШЪХЬЭЛАХЪУ.

Итворчествэ осэшхо фашIы

 «Непэрэ тилитературэ игъэхъагъэхэм татегущыIэ зыхъукIэ, историческэ экскурсым иягъэ къэкIощтэп: 1932-рэ илъэсым адыгэ литературэм апэрэу (адыгэ литературэм имызакъоу, Темыр Кавказым инарод пстэумэ ялитературэкIи ары) жанрэу романыр КIэрэщэ Тембот къыхигъахьи, джы «Насыпым игъогоу» зэкIэми зэлъашIэрэр щыIэ хъугъэ». А. ШЪХЬЭЛАХЪУ.

НЫМ ИГИМН

«Шыу закъом» щыщ пычыгъу Ерстэм янэ, зэрянэу, шIу зэрилъэгъурэм имызакъоу, ицIыфыгъэкIи лъытэ лыягъэ фыриI. Арэу зыхъугъэр илIыпкъ иуцоу, ыгурэ ышъхьэрэ зэгъусэу зыхъугъэр ары ныIэп. Адыгэмэ «Бзылъфыгъэ дэгъу» зыфаIорэм къикIырэр къыгурыIоу зыхъугъэр ары. ЩыIагъэх ащ фэдэ адыгэ бзылъфыгъэхэр бзылъфыгъэм шIугъэу фалъэгъурэр

НЫМ ИГИМН

«Шыу закъом» щыщ пычыгъу Ерстэм янэ, зэрянэу, шIу зэрилъэгъурэм имызакъоу, ицIыфыгъэкIи лъытэ лыягъэ фыриI. Арэу зыхъугъэр илIыпкъ иуцоу, ыгурэ ышъхьэрэ зэгъусэу зыхъугъэр ары ныIэп. Адыгэмэ «Бзылъфыгъэ дэгъу» зыфаIорэм къикIырэр къыгурыIоу зыхъугъэр ары. ЩыIагъэх ащ фэдэ адыгэ бзылъфыгъэхэр бзылъфыгъэм шIугъэу фалъэгъурэр

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтхэм ягукъэкIыжьхэр

ЩыIэныгъэм игупчэ итыгъ 1981-рэ илъэсым икъихьагъум дэжь партием и Адыгэ хэку комитет иапэрэ секретарь дэжь сырагъэблэгъагъ. Апэрэ секретарым имызакъоу, кабинетым исыгъэх партием ихэку комитет промышленностымкIэ ыкIи псэолъэшIынымкIэ исекретарь ыкIи КIэрэщэ Тембот. Сэ Тембот нэIуасэ сыфашIыгъ ыкIи раIуагъ сызипэщэ трестэу «Адыгпромстроим»

Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет хэтхэм ягукъэкIыжьхэр

ЩыIэныгъэм игупчэ итыгъ 1981-рэ илъэсым икъихьагъум дэжь партием и Адыгэ хэку комитет иапэрэ секретарь дэжь сырагъэблэгъагъ. Апэрэ секретарым имызакъоу, кабинетым исыгъэх партием ихэку комитет промышленностымкIэ ыкIи псэолъэшIынымкIэ исекретарь ыкIи КIэрэщэ Тембот. Сэ Тембот нэIуасэ сыфашIыгъ ыкIи раIуагъ сызипэщэ трестэу «Адыгпромстроим»

ГАРСОН, ПРЕНЭ!

ФРАНЦИЕМ икъэлэ шъхьаIэу Париж щыпсэухэрэ зэчIыпIэгъу грузинхэм ащыщхэу студентитIу Средиземнэ хыIушъом Iус курорт къэлэ цIыкIоу Монте-Карло зыщагъэпсэфынэу къэкIуагъэх. Зыр — абхъазыпщ кIалэу Гьяргь Чачба, плIэIу шъомбгъо бгы псыгъу, теплъэшIу зиIэ зышъхьэ зылъытэжьырэ кIэлэ зэкIужь. Пчыхьэ горэм, уахътэр кIэсэ хьазыр хъугъэу,

ГАРСОН, ПРЕНЭ!

ФРАНЦИЕМ икъэлэ шъхьаIэу Париж щыпсэухэрэ зэчIыпIэгъу грузинхэм ащыщхэу студентитIу Средиземнэ хыIушъом Iус курорт къэлэ цIыкIоу Монте-Карло зыщагъэпсэфынэу къэкIуагъэх. Зыр — абхъазыпщ кIалэу Гьяргь Чачба, плIэIу шъомбгъо бгы псыгъу, теплъэшIу зиIэ зышъхьэ зылъытэжьырэ кIэлэ зэкIужь. Пчыхьэ горэм, уахътэр кIэсэ хьазыр хъугъэу,

ЩХЫУПIАСТ(ЦАРКВАКВА)

ЗЭГОРЭМ бэшIагъэу сымылъэгъущтыгъэ ныбджэгъум сыIукIагъ. Ар лъэшэу нэгушIоу къыспэгъокIыгъ, ау сэ чэфыгъо гори сынэгу зыкIемылъагъом:

ЩХЫУПIАСТ(ЦАРКВАКВА)

ЗЭГОРЭМ бэшIагъэу сымылъэгъущтыгъэ ныбджэгъум сыIукIагъ. Ар лъэшэу нэгушIоу къыспэгъокIыгъ, ау сэ чэфыгъо гори сынэгу зыкIемылъагъом:

Иадыгабзэ къабзэ, цIыфышIу

Ящэнэрэ гъэмэфэ мазэу шышъхьэIум иапэрэ мэфитIу IужъэжъыкIэу плъыр дэдагъ, гопэгъугъ. Уахътэр ечэндым шIокIыгъагъэми, тыгъэр джыри нэикI-IуикIыгъ. IофшIэгъу уахътэр ыкIэм факIощтыгъ, сэри зызэкIэсыукъутэмэжьыщтыгъ, сителефон цIыкIу кабинетыр зэтыричэу, сипшъыгъи сIэпигъэзэу къызытеом. Къэсштагъ.

Иадыгабзэ къабзэ, цIыфышIу

Ящэнэрэ гъэмэфэ мазэу шышъхьэIум иапэрэ мэфитIу IужъэжъыкIэу плъыр дэдагъ, гопэгъугъ. Уахътэр ечэндым шIокIыгъагъэми, тыгъэр джыри нэикI-IуикIыгъ. IофшIэгъу уахътэр ыкIэм факIощтыгъ, сэри зызэкIэсыукъутэмэжьыщтыгъ, сителефон цIыкIу кабинетыр зэтыричэу, сипшъыгъи сIэпигъэзэу къызытеом. Къэсштагъ.

Тикъэбзагъэ гъунджэм къегъэлъагъо

Адыгэ лъэпкъыр дунаим нахьышIоу щашIэным СтIашъу Юрэ иIахьышIу хешIыхьэ. Ащ иIэшIагъэхэм сшIогъэшIэгъонэу сяплъы, уасэу афэсшIырэм имэхьанэ къыхэзгъэщы сшIоигъу.

Тикъэбзагъэ гъунджэм къегъэлъагъо

Адыгэ лъэпкъыр дунаим нахьышIоу щашIэным СтIашъу Юрэ иIахьышIу хешIыхьэ. Ащ иIэшIагъэхэм сшIогъэшIэгъонэу сяплъы, уасэу афэсшIырэм имэхьанэ къыхэзгъэщы сшIоигъу.

Узэмысагъэм Уфэсэмэгу

Адыгэхэм зыфаIуагъэу мышъыпкъэ щыIэп. «Нэпкъым тетыр къошъофыкIэ Iаз» заIом хэукъуагъэхэп. Сэри ары къысщышIыгъэр.

Узэмысагъэм Уфэсэмэгу

Адыгэхэм зыфаIуагъэу мышъыпкъэ щыIэп. «Нэпкъым тетыр къошъофыкIэ Iаз» заIом хэукъуагъэхэп. Сэри ары къысщышIыгъэр.

Сабыйхэр ыгъэгушIощтых

КIэлэцIыкIухэм апае тхылъэу щыIэр зэрэмакIэр къызыдэплъытэкIэ, мы мафэхэм къыдэкIыгъэ IофшIагъэм мэхьанэ емытын плъэкIыщтэп. Ар пшысэхэр къызыдэхьэгъэ тхылъэу «Пыжъэу ЖъынтI» зыфиIорэр ары. Ар Адыгэ къэралыгъо университетым лъэпкъ шIэныгъэмкIэ и Гупчэ къыщагъэхьазыри, «Нанэ ипшысэхэр» зыфиIорэ тамыгъэм чIэтэу къыдэкIыгъ.

Сабыйхэр ыгъэгушIощтых

КIэлэцIыкIухэм апае тхылъэу щыIэр зэрэмакIэр къызыдэплъытэкIэ, мы мафэхэм къыдэкIыгъэ IофшIагъэм мэхьанэ емытын плъэкIыщтэп. Ар пшысэхэр къызыдэхьэгъэ тхылъэу «Пыжъэу ЖъынтI» зыфиIорэр ары. Ар Адыгэ къэралыгъо университетым лъэпкъ шIэныгъэмкIэ и Гупчэ къыщагъэхьазыри, «Нанэ ипшысэхэр» зыфиIорэ тамыгъэм чIэтэу къыдэкIыгъ.

Iанэм телъ тхылъыр

Литературэм ылъэныкъокIэ къэралыгъо шIухьафтын зытефэу алъытэрэ тхылъхэр непэ зэрагъапшэх,нахь дэгъур, нахь дэир, нахь изыгъэкъугъэр зэрагъашIэ, гъэзетеджэхэми яшIошI къараIуалIэ. Сэри Къуекъо Асфар итхылъэу «Дышъэ осэпс» зыфиIорэм сыгу къыгъэкIыгъэ гупшысэхэм шъуащызгъэгъуазэ сшIоигъу.

Iанэм телъ тхылъыр

Литературэм ылъэныкъокIэ къэралыгъо шIухьафтын зытефэу алъытэрэ тхылъхэр непэ зэрагъапшэх,нахь дэгъур, нахь дэир, нахь изыгъэкъугъэр зэрагъашIэ, гъэзетеджэхэми яшIошI къараIуалIэ. Сэри Къуекъо Асфар итхылъэу «Дышъэ осэпс» зыфиIорэм сыгу къыгъэкIыгъэ гупшысэхэм шъуащызгъэгъуазэ сшIоигъу.

Фестивалым нахь зиушъомбгъунэу мэгугъэх

Адыгэ лъэпкъым итарихъ, икультурэ, ыбзэ зыгъэлъапIэу ищыIэныгъэ гъогу рыкIорэ цIыфхэр щэIэфэхэ адыгагъэр кIодыщтэп. Мыщ фэдэ гупшысэхэр сшIыгъэх Тыркуем щыкIогъэ фестивалым сызыхэлажьэм.

Фестивалым нахь зиушъомбгъунэу мэгугъэх

Адыгэ лъэпкъым итарихъ, икультурэ, ыбзэ зыгъэлъапIэу ищыIэныгъэ гъогу рыкIорэ цIыфхэр щэIэфэхэ адыгагъэр кIодыщтэп. Мыщ фэдэ гупшысэхэр сшIыгъэх Тыркуем щыкIогъэ фестивалым сызыхэлажьэм.

Косовэ адыгэмэ тафэгушIо!

Адыгэ цIыф лъэпкъэу щыIэмэ, Зы гухэлъ, зы гугъу зиIэмэ, Тыдэрэ лъэныкъо щыIэхэми ТафэгушIо, ыпэ лъыкIотэнхэу ятэIо.

Косовэ адыгэмэ тафэгушIо!

Адыгэ цIыф лъэпкъэу щыIэмэ, Зы гухэлъ, зы гугъу зиIэмэ, Тыдэрэ лъэныкъо щыIэхэми ТафэгушIо, ыпэ лъыкIотэнхэу ятэIо.

МэшIогъэкIуасэхэм къаты

МашIом гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ учреждениехэм закъыщимыштэным тегъэпсыхьагъэу бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу Iоныгъом и 10-м нэс мэшIогъэкIуасэхэм муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» Iофтхьабзэу «Гурыт еджапI-2017-рэ» зыфиIорэр щызэхащэщт.

МэшIогъэкIуасэхэм къаты

МашIом гъэсэныгъэ языгъэгъотырэ учреждениехэм закъыщимыштэным тегъэпсыхьагъэу бэдзэогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу Iоныгъом и 10-м нэс мэшIогъэкIуасэхэм муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» Iофтхьабзэу «Гурыт еджапI-2017-рэ» зыфиIорэр щызэхащэщт.

ОщнэIу заом икъэбар

 (ОщнэIу заом иорэд зыщаусыгъэ хэгъэгур зэхэфыгъое хьазырэу щыт. Орэдым гущыIэу хэлъхэм ар дзэу абдзахэмэ якIугъэм ыцIэкIэ аусыгъэ фэдэу къыпщагъэхъу. Ау орэдышъор ижъырэ абдзэхэ орэдышъо шIыкIэу щыт. Зишъхьафитныгъэрэ зищыIэныгъэрэ къэзыухъумэу мурад зафэм фэбэнэрэ лъэпкъым изэо гимн орэдышъо шIыкI. Къинырэ банэрэкIэ гъэпщылIакIохэм

ОщнэIу заом икъэбар

 (ОщнэIу заом иорэд зыщаусыгъэ хэгъэгур зэхэфыгъое хьазырэу щыт. Орэдым гущыIэу хэлъхэм ар дзэу абдзахэмэ якIугъэм ыцIэкIэ аусыгъэ фэдэу къыпщагъэхъу. Ау орэдышъор ижъырэ абдзэхэ орэдышъо шIыкIэу щыт. Зишъхьафитныгъэрэ зищыIэныгъэрэ къэзыухъумэу мурад зафэм фэбэнэрэ лъэпкъым изэо гимн орэдышъо шIыкI. Къинырэ банэрэкIэ гъэпщылIакIохэм

Затхыгъэр бэшIагъэ, ау непэрэ мафэми мэхьанэ иI

ГущыIибгъу Акъыл амал гъэкIэжьыр къэлэм, Ашъхьапэ хъун япIо хъумэ уряпый, Уиягъэ якIышъуны хъумэ къыпщэщынэх, АIэ уихьан ашIошIымэ тыгъужъых, Апсэ бзэгоу дэлъыр анахь лъэрыхьым ичат, Ежьымэ ашъхьэ зэракъутэжьырэр ощ, Зыщымэхъашэхэрэр къошылъ, Яфедэ ябгъэлъэгъу хъумэ къыошъугъух, Ялъагъо тэкъэ къэпыгъэнэу епхьылIэрэм къыбдыхадзэ. 1890

Затхыгъэр бэшIагъэ, ау непэрэ мафэми мэхьанэ иI

ГущыIибгъу Акъыл амал гъэкIэжьыр къэлэм, Ашъхьапэ хъун япIо хъумэ уряпый, Уиягъэ якIышъуны хъумэ къыпщэщынэх, АIэ уихьан ашIошIымэ тыгъужъых, Апсэ бзэгоу дэлъыр анахь лъэрыхьым ичат, Ежьымэ ашъхьэ зэракъутэжьырэр ощ, Зыщымэхъашэхэрэр къошылъ, Яфедэ ябгъэлъэгъу хъумэ къыошъугъух, Ялъагъо тэкъэ къэпыгъэнэу епхьылIэрэм къыбдыхадзэ. 1890

Шапсыгъэ пшъашъ

БЖЫХЬЭ пчэдыжьыпэ горэм Афыпс иадырабгъукIэ, Шапсыгъэ лъэныкъом, зы шыу мэзым хэтэу кIощтыгъэ. ЕгъэшIэрэ мэзыцун мэзышхом, бгыхэм къяцохъохырэм фэдэу, къушъхьэ шъхьапэмэ къащыублагъэу Пшызэ Iушъо нэс зэкIэ зэлъиубытыщтыгъэ. ЗэкIэ нэм фэплъыщтыр адыгэхэр «ТхьэчIэгъ мэзкIэ» заджэщтыгъэ мэзышхоу щытыгъ.

Шапсыгъэ пшъашъ

БЖЫХЬЭ пчэдыжьыпэ горэм Афыпс иадырабгъукIэ, Шапсыгъэ лъэныкъом, зы шыу мэзым хэтэу кIощтыгъэ. ЕгъэшIэрэ мэзыцун мэзышхом, бгыхэм къяцохъохырэм фэдэу, къушъхьэ шъхьапэмэ къащыублагъэу Пшызэ Iушъо нэс зэкIэ зэлъиубытыщтыгъэ. ЗэкIэ нэм фэплъыщтыр адыгэхэр «ТхьэчIэгъ мэзкIэ» заджэщтыгъэ мэзышхоу щытыгъ.

Былым фэкIод

НЫЧЭПЭРЭ кIапщэр ыпэрэ чэщымэ афэмыдаIоу, игъэкIотыгъэ хьазырэу щытыгъ. ХьакIэмызыйи, Мамхыгъи, Хьакурынэхьабли къарыкIыгъэхэри щыIагъэх. Хьажъунэкъом пщынэр зэрегъэшхы, кIалэу зэпэIутмэ къахэIукIэу зэхэохы:

Былым фэкIод

НЫЧЭПЭРЭ кIапщэр ыпэрэ чэщымэ афэмыдаIоу, игъэкIотыгъэ хьазырэу щытыгъ. ХьакIэмызыйи, Мамхыгъи, Хьакурынэхьабли къарыкIыгъэхэри щыIагъэх. Хьажъунэкъом пщынэр зэрегъэшхы, кIалэу зэпэIутмэ къахэIукIэу зэхэохы:

Адыгеим фильмэ щытырихыщт

Александр Карпиловскэр тикъэралыгъо дэгъоу щызэлъашIэрэ киноактер, кинорежиссер, сериалхэу «Убойная сила 6», «Морские дьяволы» зыфиIохэрэм ахэтыгъ, джащ фэдэу фильмэхэу «Елки 3» ыкIи «Елки 1914» зыфиIохэрэм ярежиссерхэм ащыщ. Кинокомпаниеу «Фаворит-Фильмэм» Адыгеим щытырихыщт фильмэм ар ирежиссерыщт.

Адыгеим фильмэ щытырихыщт

Александр Карпиловскэр тикъэралыгъо дэгъоу щызэлъашIэрэ киноактер, кинорежиссер, сериалхэу «Убойная сила 6», «Морские дьяволы» зыфиIохэрэм ахэтыгъ, джащ фэдэу фильмэхэу «Елки 3» ыкIи «Елки 1914» зыфиIохэрэм ярежиссерхэм ащыщ. Кинокомпаниеу «Фаворит-Фильмэм» Адыгеим щытырихыщт фильмэм ар ирежиссерыщт.

Дунаим икъэбзагъэ зыIэ илъыр…

1933-рэ илъэсым илъэситIу нахьыбэ зымыныбжь сабыеу нэужым иIофшIэгъэ ямышIыкIэхэмкIэ дунаим щызэлъашIэщтыр аIыгъэу Тайгэ мэзыр тыраупкIымэ, гъогу фашIызэ, агъэпщынэнэу ращыгъэ адыгэ купыр пхырыкIыщтыгъ, Игаркэ екIущтыгъ. ЦIыфхэр пшъыгъэу къызэтеуцуагъэх, псыфалIэ лIэщтыгъэхэн фае, пхъэр зыхэлъ псэу хьаплъышъо хъугъэм хаплъэхэу щытхэзэ, бжьэ цIыкIу къэбыби,

Дунаим икъэбзагъэ зыIэ илъыр…

1933-рэ илъэсым илъэситIу нахьыбэ зымыныбжь сабыеу нэужым иIофшIэгъэ ямышIыкIэхэмкIэ дунаим щызэлъашIэщтыр аIыгъэу Тайгэ мэзыр тыраупкIымэ, гъогу фашIызэ, агъэпщынэнэу ращыгъэ адыгэ купыр пхырыкIыщтыгъ, Игаркэ екIущтыгъ. ЦIыфхэр пшъыгъэу къызэтеуцуагъэх, псыфалIэ лIэщтыгъэхэн фае, пхъэр зыхэлъ псэу хьаплъышъо хъугъэм хаплъэхэу щытхэзэ, бжьэ цIыкIу къэбыби,

Гур зяптырэм…

Ситхыгъэ рецензиеп, сызэджэгъэ тхылъым гупшысэ-зэхэшIэ IэшIоу сигъэшIыгъэхэр ары нахь.

Гур зяптырэм…

Ситхыгъэ рецензиеп, сызэджэгъэ тхылъым гупшысэ-зэхэшIэ IэшIоу сигъэшIыгъэхэр ары нахь.