КУЛЬТУРЭР

ЩыIэныгъэр — иорэд

Адыгэ лъэпкъым икомпозитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоныр республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ.

ЩыIэныгъэр — иорэд

Адыгэ лъэпкъым икомпозитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоныр республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ.

«Ислъамыем» къыщежэх

Адыгэ культурэм ифестивалэу «Шапсыгъэ» инэбзыйхэр» зыфиIорэр шышъхьэIум и 23-м ТIуапсэ щыкIощт.

«Ислъамыем» къыщежэх

Адыгэ культурэм ифестивалэу «Шапсыгъэ» инэбзыйхэр» зыфиIорэр шышъхьэIум и 23-м ТIуапсэ щыкIощт.

Дышъэ кIэн

Дэн-бзэныр, дышъэидэныр, хъэныр, хэдыкIыныр – а зэпстэур адыгэ пшъашъэхэм, адыгэ бзылъфыгъэхэм яIэпэIэсэныгъэ щыщыгъ. Непэрэ уахътэм ахэм тIэкIу апэчыжьэ тыхъугъэми, афэкъулэе IэпэIасэхэр джыри къытхэнэжьыгъэх. Цурмыт Рузанэрэ Боджэкъо Бэлэрэ ахэм ащыщых.

Дышъэ кIэн

Дэн-бзэныр, дышъэидэныр, хъэныр, хэдыкIыныр – а зэпстэур адыгэ пшъашъэхэм, адыгэ бзылъфыгъэхэм яIэпэIэсэныгъэ щыщыгъ. Непэрэ уахътэм ахэм тIэкIу апэчыжьэ тыхъугъэми, афэкъулэе IэпэIасэхэр джыри къытхэнэжьыгъэх. Цурмыт Рузанэрэ Боджэкъо Бэлэрэ ахэм ащыщых.

Композитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ непэ къызыхъугъэ маф

ИщыIэныгъэ исаугъэт ИорэдкIэ гъашIэм къыддыхэт. Адыгэ къоджэ цIыкIоу Фэдз 1919-рэ илъэсым шышъхьэIум и 16-м къыщыхъугъэ, дунаим цIэрыIо щыхъугъэ Тхьабысымэ Умарэ ишIушIагъэ гум къыщежьэ, псэ къыпэкIэшъ, бзыу тамэу ошъогум зыщеIэты.

Композитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ непэ къызыхъугъэ маф

ИщыIэныгъэ исаугъэт ИорэдкIэ гъашIэм къыддыхэт. Адыгэ къоджэ цIыкIоу Фэдз 1919-рэ илъэсым шышъхьэIум и 16-м къыщыхъугъэ, дунаим цIэрыIо щыхъугъэ Тхьабысымэ Умарэ ишIушIагъэ гум къыщежьэ, псэ къыпэкIэшъ, бзыу тамэу ошъогум зыщеIэты.

Тыркуем щыхэлажьэх

Тыркуемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр культурэм щагъэпы­тэ­ным фэшI зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэхэм ахэхьэхэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

Тыркуем щыхэлажьэх

Тыркуемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр культурэм щагъэпы­тэ­ным фэшI зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэхэм ахэхьэхэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащэх.

ЧIым чIэлъыр къегъоты

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей тыгъуасэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэ­гъо­ныр археологэу Алексей Резепкиным иIофшIагъэ фэгъэхьыгъ.

ЧIым чIэлъыр къегъоты

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей тыгъуасэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэ­гъо­ныр археологэу Алексей Резепкиным иIофшIагъэ фэгъэхьыгъ.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Башкортостан и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Радий Хабировымрэ мы шъолъырым и Правительствэ илIыкIо купрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Республикэу Башкортостан и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Радий Хабировымрэ мы шъолъырым и Правительствэ илIыкIо купрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

Адыгэ къэIуакIэхэр

Растения КъэкIыхэрэр Валериана лекарственная – бэ­дзэгъэлIэуц, гуузуц, бадзэгъалIэ, блэгын, гъудэгын (каб.), джэдугъатхъэ, цIыхуIейгын (черк.) Василек – пчэндэхъу, пчэнтхьэпэф, бжэнтхьэху (каб.), бжэндэхъу, бжэнтхьэпэху (черк.) Василек бледно-желтый – фоуку (каб.) Василек синий – пчэндэхъу­шъыпкъ, пчэндэхъупакI, бжэндэхъупэж (черк.) Василистник – псэдах, псэдахэ (черк.)

Адыгэ къэIуакIэхэр

Растения КъэкIыхэрэр Валериана лекарственная – бэ­дзэгъэлIэуц, гуузуц, бадзэгъалIэ, блэгын, гъудэгын (каб.), джэдугъатхъэ, цIыхуIейгын (черк.) Василек – пчэндэхъу, пчэнтхьэпэф, бжэнтхьэху (каб.), бжэндэхъу, бжэнтхьэпэху (черк.) Василек бледно-желтый – фоуку (каб.) Василек синий – пчэндэхъу­шъыпкъ, пчэндэхъупакI, бжэндэхъупэж (черк.) Василистник – псэдах, псэдахэ (черк.)

Осэшхо къыфашIыгъ

Я IV-рэ Урысые литературнэ фестивалэу «ЛиФФт-2019» зыфиIоу бэмышIэу Тюмень щыкIуагъэр дунаим тет лъэпкъхэм абзэхэм я Илъэс фэгъэхьыгъ.

Осэшхо къыфашIыгъ

Я IV-рэ Урысые литературнэ фестивалэу «ЛиФФт-2019» зыфиIоу бэмышIэу Тюмень щыкIуагъэр дунаим тет лъэпкъхэм абзэхэм я Илъэс фэгъэхьыгъ.

УсакIоу Пэнэшъу Хьазрэт къызыхъугъэр непэ илъэс 85-рэ мэхъу

Къуаджэу Бэстэнжъый фэсэтхы М. Ю. Лермонтовым ипоэмэу «Къуаджэу Бэстэн­жъый» зыфиIоу Хьазрэт зэридзэкIыгъэр гъэкIэкIы­гъэу къыхэтэуты.

УсакIоу Пэнэшъу Хьазрэт къызыхъугъэр непэ илъэс 85-рэ мэхъу

Къуаджэу Бэстэнжъый фэсэтхы М. Ю. Лермонтовым ипоэмэу «Къуаджэу Бэстэн­жъый» зыфиIоу Хьазрэт зэридзэкIыгъэр гъэкIэкIы­гъэу къыхэтэуты.

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

ЩыIэныгъэр къэгъэлъэгъонхэм ахэтэлъагъо

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс илъэс IофшIэгъур зэраухыгъэм, пшъэрылъэу зыфашIыжьыгъэм къатегущыIэнэу телъэIугъ.

ЩыIэныгъэр къэгъэлъэгъонхэм ахэтэлъагъо

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс илъэс IофшIэгъур зэраухыгъэм, пшъэрылъэу зыфашIыжьыгъэм къатегущыIэнэу телъэIугъ.

Москва къыщагъэлъагъо

КъокIыпIэм и Къэралыгъо музееу Москва дэтым Урысыем изаслуженнэ сурэтышIэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын къызфагъэшъошагъэу ПэтIыощэ Феликс иIофшIагъэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ.

Москва къыщагъэлъагъо

КъокIыпIэм и Къэралыгъо музееу Москва дэтым Урысыем изаслуженнэ сурэтышIэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын къызфагъэшъошагъэу ПэтIыощэ Феликс иIофшIагъэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ.

СурэтышIхэм нахь благъэр къагъоты

Зэлъэпкъэгъухэр зэфэзыщэгъэ мэфэкIыр щыIэныгъэм иIотакIу. Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ илъэс къэс нахь гъэшIэгъон зэрэхъурэм тегъэгушхо.

СурэтышIхэм нахь благъэр къагъоты

Зэлъэпкъэгъухэр зэфэзыщэгъэ мэфэкIыр щыIэныгъэм иIотакIу. Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Мафэ илъэс къэс нахь гъэшIэгъон зэрэхъурэм тегъэгушхо.

Джыри зы гупшысакI, джыри зы лъэоян

Тишъаохэр, шъощ пай мы усэр, Мы усэу гум игупшысэр, Сыфаешъ цIыфышIу шъухъунэу, Шъупсэ хэлъэу къэжъугъэгъунэнэу, Адыгэ чIыгум шъущыбэгъонэу.

Джыри зы гупшысакI, джыри зы лъэоян

Тишъаохэр, шъощ пай мы усэр, Мы усэу гум игупшысэр, Сыфаешъ цIыфышIу шъухъунэу, Шъупсэ хэлъэу къэжъугъэгъунэнэу, Адыгэ чIыгум шъущыбэгъонэу.

Адыгэ лъэпкъыр къэшъо, мэуджы…

Адыгэ лъэпкъыр зэфэзыщэрэ Дунэе зэхахьэу «Хэгъэгу джэгушхор» бэдзэогъум и 31-м Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Налщык щыкIуагъ. Хэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэ тилъэпкъэгъухэр зэIукIэгъу фабэм къыщызэрэугъоигъэх, яшэн-хабзэхэр, якультурэ, ятарихъ зэрагъэлъапIэрэр къаушыхьатыгъ.

Адыгэ лъэпкъыр къэшъо, мэуджы…

Адыгэ лъэпкъыр зэфэзыщэрэ Дунэе зэхахьэу «Хэгъэгу джэгушхор» бэдзэогъум и 31-м Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Налщык щыкIуагъ. Хэгъэгу зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэ тилъэпкъэгъухэр зэIукIэгъу фабэм къыщызэрэугъоигъэх, яшэн-хабзэхэр, якультурэ, ятарихъ зэрагъэлъапIэрэр къаушыхьатыгъ.

Лъэпкъ чIыпIэрысым тыдэгумэкIы

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къэгъэлъэ­гъонэу къыщызэIуахыгъэр лъэпкъ шэн-хабзэхэм, шIэжьым афэгъэхьыгъ.

Лъэпкъ чIыпIэрысым тыдэгумэкIы

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым къэгъэлъэ­гъонэу къыщызэIуахыгъэр лъэпкъ шэн-хабзэхэм, шIэжьым афэгъэхьыгъ.

ИщыIэныгъэ исурэт

Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр сурэтышIэу Сергей Филатовым иIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъ.

ИщыIэныгъэ исурэт

Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъоныр сурэтышIэу Сергей Филатовым иIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъ.

ЛIышIум тыныр ищыкIагъ

Бэрсэй Умарэ иунэкъощ, Академик, еджэгъэшху. Дунаишхом щызэлъашIэ. Ар профессормэ ятхьамат, Шъхьэу ащ шIотыр акъыл мат! Ар убых! Сэ сыхэт?

ЛIышIум тыныр ищыкIагъ

Бэрсэй Умарэ иунэкъощ, Академик, еджэгъэшху. Дунаишхом щызэлъашIэ. Ар профессормэ ятхьамат, Шъхьэу ащ шIотыр акъыл мат! Ар убых! Сэ сыхэт?

Иакъыл гъомылэ илъэпкъ фегъэшъуашэ

Тинахьыжъ Iушхэм аIуагъэу мышъыпкъэ щыIэп. «Былым нахьи акъыл» заIом, бэ къырагъэубытыгъэр. Джа акъы­лэу пщэнэуи, пщэфынэуи щымытыр зиIэу ыкIи ар зыгъэфедэжьышъурэр зэрэнасыпышIор кIагъэтхъыгъ. Ахэм яапэрэ сатырэ хэт Адыгэ Республикэм инарод­нэ тхакIоу, Урысыем итхакIохэм я Союз ыкIи «Роман-гъэзетым» япремиехэм ялауреатэу, Адыгеим и

Иакъыл гъомылэ илъэпкъ фегъэшъуашэ

Тинахьыжъ Iушхэм аIуагъэу мышъыпкъэ щыIэп. «Былым нахьи акъыл» заIом, бэ къырагъэубытыгъэр. Джа акъы­лэу пщэнэуи, пщэфынэуи щымытыр зиIэу ыкIи ар зыгъэфедэжьышъурэр зэрэнасыпышIор кIагъэтхъыгъ. Ахэм яапэрэ сатырэ хэт Адыгэ Республикэм инарод­нэ тхакIоу, Урысыем итхакIохэм я Союз ыкIи «Роман-гъэзетым» япремиехэм ялауреатэу, Адыгеим и

Нэплъэгъур гущыIэ щэрыу

Адыгэ ашугэу Теуцожь Цыгъо ыпхъоу Симэ идунай зихъожьыгъэр бэдзэогъум и 31-м мэфэ 40 мэхъу.

Нэплъэгъур гущыIэ щэрыу

Адыгэ ашугэу Теуцожь Цыгъо ыпхъоу Симэ идунай зихъожьыгъэр бэдзэогъум и 31-м мэфэ 40 мэхъу.

«Щыгъыжъыер» — тилъэгъохэщ

Адыгэ Республикэм икультурэ пытэу къыхэуцуагъэмэ ащыщ кIэлэцIыкIу театральнэ зыгъэсапIэу «Щыгъыжъыер».

«Щыгъыжъыер» — тилъэгъохэщ

Адыгэ Республикэм икультурэ пытэу къыхэуцуагъэмэ ащыщ кIэлэцIыкIу театральнэ зыгъэсапIэу «Щыгъыжъыер».

Дышъэ кIэн

Адыгэ кушъэр, адыгэ Iанэр адыгэ псэукIэм щыщ шъыпкъэх, адыгэ унагъом ипкъэух, дышъэ кIэнэу тиIэм ылъапсэх, лъэпкъ гупшысакIэм, лъэпкъ хабзэм якъэкIуапIэх. Кушъэмрэ Iанэмрэ адыгэ Iэпэщысэ шIыныр зымыгъэкIодыхэу тищыIэныгъэ щыщ зышIыхэрэр лъэпкъ лъапсэм изехьакIох. Ащ фэдэх IэпэIасэхэу Гостэкъо Руслъанрэ ПIатIэкъо Айдэмыррэ.

Дышъэ кIэн

Адыгэ кушъэр, адыгэ Iанэр адыгэ псэукIэм щыщ шъыпкъэх, адыгэ унагъом ипкъэух, дышъэ кIэнэу тиIэм ылъапсэх, лъэпкъ гупшысакIэм, лъэпкъ хабзэм якъэкIуапIэх. Кушъэмрэ Iанэмрэ адыгэ Iэпэщысэ шIыныр зымыгъэкIодыхэу тищыIэныгъэ щыщ зышIыхэрэр лъэпкъ лъапсэм изехьакIох. Ащ фэдэх IэпэIасэхэу Гостэкъо Руслъанрэ ПIатIэкъо Айдэмыррэ.

Саидэ игупшысэ дунай

ЗыфасIорэр тилъэпкъ литературэ хахъо фэзышIырэ Хъунэго Саид ары. Бзылъфыгъэм зэфэдэу поэзиеми, прозэми Iоф ащешIэ. Сценариехэри, сэмэркъэухэри ытхыгъэх, ахэм артистхэр къяджэх, телевидением къегъэлъагъох.

Саидэ игупшысэ дунай

ЗыфасIорэр тилъэпкъ литературэ хахъо фэзышIырэ Хъунэго Саид ары. Бзылъфыгъэм зэфэдэу поэзиеми, прозэми Iоф ащешIэ. Сценариехэри, сэмэркъэухэри ытхыгъэх, ахэм артистхэр къяджэх, телевидением къегъэлъагъох.

Адыгэ къэIуакIэхэр

Растения КъэкIыхэрэр

Адыгэ къэIуакIэхэр

Растения КъэкIыхэрэр