КУЛЬТУРЭР

Музыкэм идунэе хьалэмэт

Хэтрэ цIыфи исабыигъо-кIэлэгъум хаплъхьэрэр ары пкъы фэхъурэр. Ащ елъытыгъэу къэпIон плъэкIыщтыр зы: искусствэм хэпщэнхэр, мэкъамэм едэIухэу, апкъырыхьэу, зэхашIэу ыкIи ащкIэ Iэмэ-псымэ гъэнэфагъэхэм къарагъаIоу егъэсэгъэнхэр мэхьанэ зиIэ Iофыгъу.

Музыкэм идунэе хьалэмэт

Хэтрэ цIыфи исабыигъо-кIэлэгъум хаплъхьэрэр ары пкъы фэхъурэр. Ащ елъытыгъэу къэпIон плъэкIыщтыр зы: искусствэм хэпщэнхэр, мэкъамэм едэIухэу, апкъырыхьэу, зэхашIэу ыкIи ащкIэ Iэмэ-псымэ гъэнэфагъэхэм къарагъаIоу егъэсэгъэнхэр мэхьанэ зиIэ Iофыгъу.

Адыгеимрэ Казахстанрэ зэгъусэх

Художественнэ гъэсэныгъэмкIэ лъэхъанэу тызыхэтым гумэкIыгъоу тиIэхэм, Iофхэр тапэкIэ лъагъэкIотэнхэм фэшI щыкIагъэхэр зэрэдагъэзыжьыщтхэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Культурэм, искусствэм яIофышIэхэм зэгъэпшэнхэу ашIыгъэхэм язэфэхьысыжьхэр къызэрыкIохэп.

Адыгеимрэ Казахстанрэ зэгъусэх

Художественнэ гъэсэныгъэмкIэ лъэхъанэу тызыхэтым гумэкIыгъоу тиIэхэм, Iофхэр тапэкIэ лъагъэкIотэнхэм фэшI щыкIагъэхэр зэрэдагъэзыжьыщтхэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Культурэм, искусствэм яIофышIэхэм зэгъэпшэнхэу ашIыгъэхэм язэфэхьысыжьхэр къызэрыкIохэп.

ШIушIагъэм епIух

Ящэнэрэ кIэлэцIыкIу шъолъыр фестивалэу «Театральное Зазеркалье» зыфиIорэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм щызэхащагъ. Къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

ШIушIагъэм епIух

Ящэнэрэ кIэлэцIыкIу шъолъыр фестивалэу «Театральное Зазеркалье» зыфиIорэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм щызэхащагъ. Къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Лъэпкъхэр зэзыпхырэ «Ислъамыер»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо купэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан, ащ игуадзэу Агъыржьэнэкъо Саниет, тиартист цIэрыIохэу ХъокIо Сусанэрэ Мышъэ Андзауррэ тыгъуасэ аIукIагъ.

Лъэпкъхэр зэзыпхырэ «Ислъамыер»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо купэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан, ащ игуадзэу Агъыржьэнэкъо Саниет, тиартист цIэрыIохэу ХъокIо Сусанэрэ Мышъэ Андзауррэ тыгъуасэ аIукIагъ.

Пкъыгъо пэпчъ узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонхэр ижъырэ пкъыгъохэм, унагъом щагъэфедэрэ Iэмэ-псымэхэм, IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэм, почтэхэм ямаркэхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэх.

Пкъыгъо пэпчъ узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонхэр ижъырэ пкъыгъохэм, унагъом щагъэфедэрэ Iэмэ-псымэхэм, IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэм, почтэхэм ямаркэхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэх.

ХьакIэщыр еджэпIэ-зыгъэсапI

Пэсэрэ лъэпкъ шэн-хабзэхэм къапкъырыкIызэ, акъылкIэ къыуатэрэм уегъэгъуазэ. ГъашIэм уфызэплъэкIмэ, зэгъэпшэнхэр ошIых, шIушIагъэм гукIэ зыфэогъазэ. Лъапсэр ыгъэпытэзэ лIэужхэр зэзыпхырэм илъэуж къыхэогъэщы.

ХьакIэщыр еджэпIэ-зыгъэсапI

Пэсэрэ лъэпкъ шэн-хабзэхэм къапкъырыкIызэ, акъылкIэ къыуатэрэм уегъэгъуазэ. ГъашIэм уфызэплъэкIмэ, зэгъэпшэнхэр ошIых, шIушIагъэм гукIэ зыфэогъазэ. Лъапсэр ыгъэпытэзэ лIэужхэр зэзыпхырэм илъэуж къыхэогъэщы.

ЩытхъуцIэу къыдахырэр орэбагъо

Урысыем ифестиваль-зэнэкъокъоу «Хрустальнэ жъогъожъыехэр» зыфиIорэр илъэс къэс зэхащэ. Апэрэ едзыгъом хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ культурэмкIэ и Унэу «Гигантым» щыкIуагъэх.

ЩытхъуцIэу къыдахырэр орэбагъо

Урысыем ифестиваль-зэнэкъокъоу «Хрустальнэ жъогъожъыехэр» зыфиIорэр илъэс къэс зэхащэ. Апэрэ едзыгъом хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ культурэмкIэ и Унэу «Гигантым» щыкIуагъэх.

ЦIэрыIо зышIыгъэр исэнэхьат

ЦIыфым гугъэр шIомыгъэкIодэу егупшысэнэу уахътэ ет. Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу Хьакъуй Аслъан июбилей зэхахьэ щытшIыгъэ зэфэхьысыжьхэр тызхэт лъэхъаным епхыгъэх.

ЦIэрыIо зышIыгъэр исэнэхьат

ЦIыфым гугъэр шIомыгъэкIодэу егупшысэнэу уахътэ ет. Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу Хьакъуй Аслъан июбилей зэхахьэ щытшIыгъэ зэфэхьысыжьхэр тызхэт лъэхъаным епхыгъэх.

Яорэдхэм уядэIуныр гуапэ

Мыекъуапэ итхылъеджэпIэ гупчэ зэхахьэу щыкIуагъэр композитор цIэрыIоу Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъ. Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьакъуй Аслъан зэрищэгъэ пчыхьэзэхахьэм къэбар гъэшIэгъонхэр къыщаIотагъэх, орэдхэр щыIугъэх. ТхылъеджапIэм къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонэу Нэхэе Аслъан итворчествэ ехьылIагъэр дахэу зэрагъэфагъ,

Яорэдхэм уядэIуныр гуапэ

Мыекъуапэ итхылъеджэпIэ гупчэ зэхахьэу щыкIуагъэр композитор цIэрыIоу Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъ. Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьакъуй Аслъан зэрищэгъэ пчыхьэзэхахьэм къэбар гъэшIэгъонхэр къыщаIотагъэх, орэдхэр щыIугъэх. ТхылъеджапIэм къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонэу Нэхэе Аслъан итворчествэ ехьылIагъэр дахэу зэрагъэфагъ,

«Щагъдыир» тыгъэм инэфылъ

Лъэпкъым, тарихъым, шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэхэ кинофильмэхэр тезыхэу, режиссерэу, сценариехэр зыгъэхьазырэу Нэгъэплъэ Аскэрбый иIофшIагъэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние мэлылъфэгъум и 3-м щыкIуагъ.

«Щагъдыир» тыгъэм инэфылъ

Лъэпкъым, тарихъым, шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэхэ кинофильмэхэр тезыхэу, режиссерэу, сценариехэр зыгъэхьазырэу Нэгъэплъэ Аскэрбый иIофшIагъэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние мэлылъфэгъум и 3-м щыкIуагъ.

Хьакъуй Аслъан регъэблагъэх

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу, артистэу Хьакъуй Аслъан илъэс 60 ыныбжь мэхъу. Юбилеим фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Къэралыгъо филармонием мэлылъфэгъум и 6-м щыкIощт.

Хьакъуй Аслъан регъэблагъэх

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу, артистэу Хьакъуй Аслъан илъэс 60 ыныбжь мэхъу. Юбилеим фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Къэралыгъо филармонием мэлылъфэгъум и 6-м щыкIощт.

Шъукъеблагъ пчыхьэзэхахьэм

Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм яшIынкIэ IэпэIасэу, композиторэу Лъэцэрыкъо Кимэ псаоу къытхэтыгъэмэ ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэшI мы мафэхэм тыфэгушIощтыгъэ.

Шъукъеблагъ пчыхьэзэхахьэм

Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм яшIынкIэ IэпэIасэу, композиторэу Лъэцэрыкъо Кимэ псаоу къытхэтыгъэмэ ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэшI мы мафэхэм тыфэгушIощтыгъэ.

ТхакIоу Гъыщ Рахьмэт къызыхъугъэ мэфэкIыр хегъэунэфыкIы

Лъэгъо нэф Я 70 — 90-рэ илъэсхэм хэпшIыкIэу кIочIакIэхэр адыгэ литературэм къыхэхьагъэх. Тхэрэ бзылъфыгъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ, ахэр усакIохэу Емыж МулиIэт, Хъунэго Саид, Ергъукъу — ЩэшIэ Щамсэт, ГутIэ Санят, Хьакъунэ Зарем, нэмыкIхэри.

ТхакIоу Гъыщ Рахьмэт къызыхъугъэ мэфэкIыр хегъэунэфыкIы

Лъэгъо нэф Я 70 — 90-рэ илъэсхэм хэпшIыкIэу кIочIакIэхэр адыгэ литературэм къыхэхьагъэх. Тхэрэ бзылъфыгъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ, ахэр усакIохэу Емыж МулиIэт, Хъунэго Саид, Ергъукъу — ЩэшIэ Щамсэт, ГутIэ Санят, Хьакъунэ Зарем, нэмыкIхэри.

Японием Адыгеир щагъэлъапIэ

Япониемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэр шIукIэ тыгу къинэжьыщт. Композиторхэм япроизведениехэр зэрэщыIугъэхэм дакIоу, пIуныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ яхьылIэгъэ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъон хъугъэх.

Японием Адыгеир щагъэлъапIэ

Япониемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэр шIукIэ тыгу къинэжьыщт. Композиторхэм япроизведениехэр зэрэщыIугъэхэм дакIоу, пIуныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ яхьылIэгъэ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъон хъугъэх.

Зэнэкъокъухэзэ, яшIэныгъэ хагъахъо

КIэлэцIыкIухэм ясэнаущыгъэ нахьышIоу агъэфедэным, лъэпкъ шэн-хабзэхэм афэпIугъэнхэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ гъэтхапэм и 26 — 29-м щыкIуагъ. Темыр Кавказым икIэлэеджакIохэм музыкэмкIэ яIэпэIэсэныгъэ зэIукIэгъум къыщагъэлъэгъуагъ.

Зэнэкъокъухэзэ, яшIэныгъэ хагъахъо

КIэлэцIыкIухэм ясэнаущыгъэ нахьышIоу агъэфедэным, лъэпкъ шэн-хабзэхэм афэпIугъэнхэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ гъэтхапэм и 26 — 29-м щыкIуагъ. Темыр Кавказым икIэлэеджакIохэм музыкэмкIэ яIэпэIэсэныгъэ зэIукIэгъум къыщагъэлъэгъуагъ.

«Щагъдыим» илъэтегъэуцу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние Нэгъэплъэ Аскэрбый ифильмэу «Щагъдый» зыфиIорэм илъэтегъэуцо мэлылъфэгъу мазэм и 3-м щыкIощт. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр ыпкIэ амытэу фильмэм еплъынхэ алъэкIыщт.

«Щагъдыим» илъэтегъэуцу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние Нэгъэплъэ Аскэрбый ифильмэу «Щагъдый» зыфиIорэм илъэтегъэуцо мэлылъфэгъу мазэм и 3-м щыкIощт. Искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр ыпкIэ амытэу фильмэм еплъынхэ алъэкIыщт.

ТикъэшъуакIохэр Англием рагъэблэгъагъэх

Уилъэпкъ дунаим нахьышIоу щязыгъашIэхэрэ артистхэм гущыIэгъу уафэхъумэ, щытхъоу афэпIощтым изакъоп узэгупшысэрэр. Iофым лъапсэ фэзышIыгъэр къыхэбгъэщы пшIоигъоу цIыфхэр упчIэжьэгъу ошIых.

ТикъэшъуакIохэр Англием рагъэблэгъагъэх

Уилъэпкъ дунаим нахьышIоу щязыгъашIэхэрэ артистхэм гущыIэгъу уафэхъумэ, щытхъоу афэпIощтым изакъоп узэгупшысэрэр. Iофым лъапсэ фэзышIыгъэр къыхэбгъэщы пшIоигъоу цIыфхэр упчIэжьэгъу ошIых.

ЩыIэныгъэм исурэт гурыIогъошIу

Сэкъатныгъэ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм, япсауныгъэ нахьышIу шIыгъэным, щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм афэгъэхьыгъэхэ шIэныгъэ конференциехэр, зэIукIэгъухэр къэралыгъом щэкIох. ЯфэIо-фашIэхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI культурэмрэ искусствэмрэ яIофышIэхэм ялъытыгъэр макIэп.

ЩыIэныгъэм исурэт гурыIогъошIу

Сэкъатныгъэ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм, япсауныгъэ нахьышIу шIыгъэным, щыIэныгъэм хэгъэгъозэгъэнхэм афэгъэхьыгъэхэ шIэныгъэ конференциехэр, зэIукIэгъухэр къэралыгъом щэкIох. ЯфэIо-фашIэхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI культурэмрэ искусствэмрэ яIофышIэхэм ялъытыгъэр макIэп.

ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Темыр Кавказым имузыкант кIэлэеджакIохэм язэнэкъокъу я ХIII-рэу Мыекъуапэ щызэхащагъ. Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Ростов хэкум, Адыгеим яшъэожъыехэмрэ пшъэшъэжъыехэмрэ яшIэныгъэ зэхахьэм къыщагъэлъагъо.

ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Темыр Кавказым имузыкант кIэлэеджакIохэм язэнэкъокъу я ХIII-рэу Мыекъуапэ щызэхащагъ. Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Ростов хэкум, Адыгеим яшъэожъыехэмрэ пшъэшъэжъыехэмрэ яшIэныгъэ зэхахьэм къыщагъэлъагъо.

ИлъэсыкIэм тыпэгъокIы

Мыекъуапэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 29-м адыгэмэ я ИлъэсыкIэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэ мы мафэхэм щыкIуагъ. Хабзэ хъугъэу, республикэм мы мафэр щыхагъэунэфыкIы, ижъырэ шэн-хабзэхэр яIэубытыпIэу мэфэкIыр рагъэкIокIы.

ИлъэсыкIэм тыпэгъокIы

Мыекъуапэ дэт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу N 29-м адыгэмэ я ИлъэсыкIэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэ мы мафэхэм щыкIуагъ. Хабзэ хъугъэу, республикэм мы мафэр щыхагъэунэфыкIы, ижъырэ шэн-хабзэхэр яIэубытыпIэу мэфэкIыр рагъэкIокIы.

Гур ыщэфыщтыгъ ирольхэмкIэ

Тиартистыгъэу Айтэчыкъо Абрек — ыцIэ шъыпкъэр Мыхьамод — къызытхэмытыжьыр бжыхьэм илъэс 30 хъущт. ЛIэшIэгъу плIанэрэ сценэм тетыгъ театрэм фишIэщтымкIэ ылъэкI къымыгъанэу.

Гур ыщэфыщтыгъ ирольхэмкIэ

Тиартистыгъэу Айтэчыкъо Абрек — ыцIэ шъыпкъэр Мыхьамод — къызытхэмытыжьыр бжыхьэм илъэс 30 хъущт. ЛIэшIэгъу плIанэрэ сценэм тетыгъ театрэм фишIэщтымкIэ ылъэкI къымыгъанэу.

«Нартхэм ятыгъэ» теплъыщт

Апэрэ адыгэ мюзиклэу «Нартхэм ятыгъ» зыфиIорэр непэ Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъощт. Къэбэртэе-Бэлъкъар къэралыгъо университетым итворческэ купэу «Амиксым» иартистхэм, зэхэщакIохэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр пчыхьэзэхахьэм рагъэблагъэх.

«Нартхэм ятыгъэ» теплъыщт

Апэрэ адыгэ мюзиклэу «Нартхэм ятыгъ» зыфиIорэр непэ Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъощт. Къэбэртэе-Бэлъкъар къэралыгъо университетым итворческэ купэу «Амиксым» иартистхэм, зэхэщакIохэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр пчыхьэзэхахьэм рагъэблагъэх.

ТимэфэкI шъукъетэгъэблагъэ

Гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ипчыхьэзэхахь Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» илъэс 95-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Мыекъуапэ дэт филармонием гъэтхапэм и 22-м щыкIощт. Iофтхьабзэр сыхьатыр 5-м аублэщт.

ТимэфэкI шъукъетэгъэблагъэ

Гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ипчыхьэзэхахь Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» илъэс 95-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Мыекъуапэ дэт филармонием гъэтхапэм и 22-м щыкIощт. Iофтхьабзэр сыхьатыр 5-м аублэщт.

ЩыIэныгъэм щыщым уегъэгупшысэ

Хъугъэ-шIагъэхэм, мэфэкIхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыхэрэм цIыфыбэ яплъы. Лъэпкъ культурэр, шIэжьыр, шэн-хабзэхэр нахьышIоу тшIэнхэм фэшI зэIукIэгъухэм ямэхьанэ хэпшIыкIэу зыкъеIэты.

ЩыIэныгъэм щыщым уегъэгупшысэ

Хъугъэ-шIагъэхэм, мэфэкIхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыхэрэм цIыфыбэ яплъы. Лъэпкъ культурэр, шIэжьыр, шэн-хабзэхэр нахьышIоу тшIэнхэм фэшI зэIукIэгъухэм ямэхьанэ хэпшIыкIэу зыкъеIэты.

Яорэдхэм тамэр аIэты

Урысыем ителевизионнэ зэнэкъокъоу «ЖъогъуакI» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдэзыхи, шIухьафтын шъхьаIэр къызыфагъэшъошэгъэ орэдыIо купэу «Кофетаймым» иконцерт апэрэу Мыекъуапэ къыщитыгъ.

Яорэдхэм тамэр аIэты

Урысыем ителевизионнэ зэнэкъокъоу «ЖъогъуакI» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдэзыхи, шIухьафтын шъхьаIэр къызыфагъэшъошэгъэ орэдыIо купэу «Кофетаймым» иконцерт апэрэу Мыекъуапэ къыщитыгъ.