КУЛЬТУРЭР

УсакIор якIэлэегъэджагъ

Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм бэмышIэу мэфэкI дахэ щыIагъ. Ар зэлъашIэрэ журналистэу, усакIоу, философэу, къэралыгъо IофышIэу Евгений Саловыр къызыхъугъэр илъэс 70-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъагъ.

УсакIор якIэлэегъэджагъ

Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм бэмышIэу мэфэкI дахэ щыIагъ. Ар зэлъашIэрэ журналистэу, усакIоу, философэу, къэралыгъо IофышIэу Евгений Саловыр къызыхъугъэр илъэс 70-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъагъ.

«Бзэрабзэм» непэ тыIукIэщт

Къэбэртэе-Бэлъкъарым иарткупэу «Бзэрабзэм» ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние непэ щыкIощт.

«Бзэрабзэм» непэ тыIукIэщт

Къэбэртэе-Бэлъкъарым иарткупэу «Бзэрабзэм» ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние непэ щыкIощт.

Псэм тамэ реты

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софие иконцерт апэрэу Мыекъуапэ къыщитыгъ.

Псэм тамэ реты

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софие иконцерт апэрэу Мыекъуапэ къыщитыгъ.

ИгупшысэкIэ афэшъыпкъ

Адыгэ лъэпкъым исурэтышI цIэрыIоу Къуанэ Аслъан илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэ­лъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

ИгупшысэкIэ афэшъыпкъ

Адыгэ лъэпкъым исурэтышI цIэрыIоу Къуанэ Аслъан илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэ­лъэгъон Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

ГъэшIэ дах

Лъэпкъ тхылъеджапIэм творческэ зэхахьэу «Две музы жизни — журналистика и театр» зыцIэр бэмышIэу щыIагъ. Ар Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, театроведэу Шъхьаплъэкъо Къэсэй къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ.

ГъэшIэ дах

Лъэпкъ тхылъеджапIэм творческэ зэхахьэу «Две музы жизни — журналистика и театр» зыцIэр бэмышIэу щыIагъ. Ар Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, театроведэу Шъхьаплъэкъо Къэсэй къызыхъугъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъагъ.

Адыгэхэм ясэмэркъэу къашъохэр

Лъэпсэшхо зиIэ адыгэхэм якультурэ бай уетIэ зэпытыгъэкIи умыухынэу шIэныгъабэ щызэтегъэщагъ. Лъэпкъым идунэететыкIагъэр итарихъ, ыбзэ, ишэн-хабзэхэм, изекIокIэ-шIыкIэхэм, иорэдхэм, икъашъохэм къащыIотагъ. ЛъэныкъуабэкIэ гъэзагъэу Iоф зышIэрэ шIэныгъэлэжьхэм чэщи мафи ямыIэу мыхэмкIэ Iофыгъохэр зэшIуахых – мэугъуаех, зэрагъашIэ, зэхафы, гупшысэ зэфэхьысыжьхэр ашIых, тхыгъэ зэфэшъхьафхэр, тхылъхэр

Адыгэхэм ясэмэркъэу къашъохэр

Лъэпсэшхо зиIэ адыгэхэм якультурэ бай уетIэ зэпытыгъэкIи умыухынэу шIэныгъабэ щызэтегъэщагъ. Лъэпкъым идунэететыкIагъэр итарихъ, ыбзэ, ишэн-хабзэхэм, изекIокIэ-шIыкIэхэм, иорэдхэм, икъашъохэм къащыIотагъ. ЛъэныкъуабэкIэ гъэзагъэу Iоф зышIэрэ шIэныгъэлэжьхэм чэщи мафи ямыIэу мыхэмкIэ Iофыгъохэр зэшIуахых – мэугъуаех, зэрагъашIэ, зэхафы, гупшысэ зэфэхьысыжьхэр ашIых, тхыгъэ зэфэшъхьафхэр, тхылъхэр

IофшIэгъэ дэгъу

IофшIэгъэ зэтегъэпсыхьэгъэ дэгъу Налщык щыпсэухэрэ Котляров зэшъхьэгъусэхэу Мариерэ Викторрэ ятхылъ тедзапIэ къыщыдэкIыгъ. Ар зигупшысэ къыхьыгъэр Иуаныкъо (Докъщыкъо) Мадинэ ары. «Адыгэ идэ» цIэу зыфишIыгъэр адыгэхэм ялъэпкъ IэшIагъэу, дышъэидэр бзылъфыгъэ Iапэхэм зэрагъэчъыщтыгъэм фэгъэхьыгъ. Мадинэ илъэсипшI пчъагъэм мыщ Iоф дишIагъ ыкIи творческэ лIыхъужъныгъэ

IофшIэгъэ дэгъу

IофшIэгъэ зэтегъэпсыхьэгъэ дэгъу Налщык щыпсэухэрэ Котляров зэшъхьэгъусэхэу Мариерэ Викторрэ ятхылъ тедзапIэ къыщыдэкIыгъ. Ар зигупшысэ къыхьыгъэр Иуаныкъо (Докъщыкъо) Мадинэ ары. «Адыгэ идэ» цIэу зыфишIыгъэр адыгэхэм ялъэпкъ IэшIагъэу, дышъэидэр бзылъфыгъэ Iапэхэм зэрагъэчъыщтыгъэм фэгъэхьыгъ. Мадинэ илъэсипшI пчъагъэм мыщ Iоф дишIагъ ыкIи творческэ лIыхъужъныгъэ

Пщынэр агъэбзэрабзэ

Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызыфагъэшъошагъэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо премие илауреатэу Нэ­­хэе Аслъан июбилей фэгъэхьыгъэ концертыр шэкIогъум и 18-м республикэ филармонием щыкIощт.

Пщынэр агъэбзэрабзэ

Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызыфагъэшъошагъэу, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо премие илауреатэу Нэ­­хэе Аслъан июбилей фэгъэхьыгъэ концертыр шэкIогъум и 18-м республикэ филармонием щыкIощт.

Нэхэе Аслъан игукъэкIыжьхэр

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум псэущтыгъэхэ; композиторхэу Хиндемит, Онеггер, Шенберг ыкIи нэмыкIхэм аусыгъэхэр сшIогъэшIэгъонэу зэзгъашIэщтыгъэх. ХХ-рэ лIэшIэгъум псэущтыгъэхэ; композиторхэу Хиндемит, Онеггер, Шенберг ыкIи нэмыкIхэм аусыгъэхэр сшIогъэшIэгъонэу зэзгъашIэщтыгъэх. Фольклорым ренэу зызэрэфэзгъазэрэм ишIуагъэкIэ хэушъхьафыкIыгъэ бзэ музыкэм ылъэныкъокIэ сиIэным пае лъэпкъ нэшанэхэм яшIогъэшхо къысэкIыгъ. СэркIэ

Нэхэе Аслъан игукъэкIыжьхэр

Я ХХ-рэ лIэшIэгъум псэущтыгъэхэ; композиторхэу Хиндемит, Онеггер, Шенберг ыкIи нэмыкIхэм аусыгъэхэр сшIогъэшIэгъонэу зэзгъашIэщтыгъэх. ХХ-рэ лIэшIэгъум псэущтыгъэхэ; композиторхэу Хиндемит, Онеггер, Шенберг ыкIи нэмыкIхэм аусыгъэхэр сшIогъэшIэгъонэу зэзгъашIэщтыгъэх. Фольклорым ренэу зызэрэфэзгъазэрэм ишIуагъэкIэ хэушъхьафыкIыгъэ бзэ музыкэм ылъэныкъокIэ сиIэным пае лъэпкъ нэшанэхэм яшIогъэшхо къысэкIыгъ. СэркIэ

Лъэпкъ фольклорыр зэкъошныгъэм илъэмыдж

Шъолъырхэм къарыкIыгъэ фольклорнэ купхэм яфестиваль Къалмыкъ Республикэм, къалэу Элиста джырэблагъэ щыкIуагъ.

Лъэпкъ фольклорыр зэкъошныгъэм илъэмыдж

Шъолъырхэм къарыкIыгъэ фольклорнэ купхэм яфестиваль Къалмыкъ Республикэм, къалэу Элиста джырэблагъэ щыкIуагъ.

Апэрэ къэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэм имузыкальнэ искусствэ хъугъэ-шIэгъэ ин къыхэхъухьагъ. Композитор цIэрыIоу Нэ­хэе Аслъан ыусыгъэ оперэр концерт шIыкIэм тетэу апэрэу Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъуагъ.

Апэрэ къэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэм имузыкальнэ искусствэ хъугъэ-шIэгъэ ин къыхэхъухьагъ. Композитор цIэрыIоу Нэ­хэе Аслъан ыусыгъэ оперэр концерт шIыкIэм тетэу апэрэу Мыекъуапэ къыщагъэлъэгъуагъ.

ИпсынэкIэчъ гум икъэбзагъ

Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу Абрэдж Гощэфыжь иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьы­гъэ зэхахьэу тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм нэбгырабэ хэлэжьагъ.

ИпсынэкIэчъ гум икъэбзагъ

Урысыем исурэтышIхэм я Союз хэтэу Абрэдж Гощэфыжь иIофшIагъэхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьы­гъэ зэхахьэу тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэм нэбгырабэ хэлэжьагъ.

Лъэхъаным иусэкIошху

Хьаткъо Ахьмэд игъашIэ макIэми (илъэс 35-рэ къыгъэшIагъэр), фэукIочIыгъэр, ышIагъэр бэдэд: тхыбзэ ыкIи лите­ра­турэ зимыIэгъэ лъэпкъым, Советскэ лъэхъаныкIэу къакIорэм дэлъэбакъозэ, игупшысэ зафэкIэ, иусэ лъэшхэмкIэ лъагъо фыхихыгъ, адыгэ советскэ литературэм ылъапсэ зыгъэуцугъэхэм ащыщ. ИусэхэмкIэ, поэмэхэмкIэ адыгэ поэзиер ыIэтыгъ, ыгъэкIэрэкIагъ, илъэпкъ, Хэгъэгум афэшъыпкъагъ.

Лъэхъаным иусэкIошху

Хьаткъо Ахьмэд игъашIэ макIэми (илъэс 35-рэ къыгъэшIагъэр), фэукIочIыгъэр, ышIагъэр бэдэд: тхыбзэ ыкIи лите­ра­турэ зимыIэгъэ лъэпкъым, Советскэ лъэхъаныкIэу къакIорэм дэлъэбакъозэ, игупшысэ зафэкIэ, иусэ лъэшхэмкIэ лъагъо фыхихыгъ, адыгэ советскэ литературэм ылъапсэ зыгъэуцугъэхэм ащыщ. ИусэхэмкIэ, поэмэхэмкIэ адыгэ поэзиер ыIэтыгъ, ыгъэкIэрэкIагъ, илъэпкъ, Хэгъэгум афэшъыпкъагъ.

В целях реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 26-27 октября 2018 года в Республике Адыгея планируется проведение Дня русской культуры.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и государственной программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 — 2021 годы при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

В целях реализации мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 26-27 октября 2018 года в Республике Адыгея планируется проведение Дня русской культуры.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и государственной программы Республики Адыгея «Укрепление межнациональных отношений и патриотическое воспитание» на 2014 — 2021 годы при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

ТхэкIо цIэрыIор агъэшIуагъ

Адыгеим итхэкIо цIэрыIохэм ащыщэу, Адыгэ Республикэм инароднэ тхакIоу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Цуекъо Юныс блэкIыгъэ бэрэскэшхом Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Черкесскэ рагъэблэгъэгъагъ, щагъэшIуагъ.

ТхэкIо цIэрыIор агъэшIуагъ

Адыгеим итхэкIо цIэрыIохэм ащыщэу, Адыгэ Республикэм инароднэ тхакIоу, Урысыем итхакIохэм я Союз хэтэу Цуекъо Юныс блэкIыгъэ бэрэскэшхом Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм икъэлэ шъхьаIэу Черкесскэ рагъэблэгъэгъагъ, щагъэшIуагъ.

Нэхэе Аслъан игукъэкIыжьхэр

(КъызыкIэлъыкIорэр чъэпыогъум и 13-м къыдэкIыгъэ номерым ит). Загъорэ, чэзыур тиунагъо къынэмысыгъэми, мэлхэмрэ пчэнхэмрэ згъэхъухэу къыхэ­кIыщтыгъ. Зэгорэм тигъунэгъу бзылъфыгъэр къысэлъэIуи мэлхэр зысэгъэхъухэм, сомитф къыситыгъагъ. АщкIэ пряник грамми 100 къэсщэфын ыкIи кином зэ сыкIон слъэкIыщтгъагъэ. Ащ тефэу тикъуаджэ фильмыкIэ къыщагъэлъэгъонэу щытыгъ, сэри

Нэхэе Аслъан игукъэкIыжьхэр

(КъызыкIэлъыкIорэр чъэпыогъум и 13-м къыдэкIыгъэ номерым ит). Загъорэ, чэзыур тиунагъо къынэмысыгъэми, мэлхэмрэ пчэнхэмрэ згъэхъухэу къыхэ­кIыщтыгъ. Зэгорэм тигъунэгъу бзылъфыгъэр къысэлъэIуи мэлхэр зысэгъэхъухэм, сомитф къыситыгъагъ. АщкIэ пряник грамми 100 къэсщэфын ыкIи кином зэ сыкIон слъэкIыщтгъагъэ. Ащ тефэу тикъуаджэ фильмыкIэ къыщагъэлъэгъонэу щытыгъ, сэри

Искусствэм ишIуагъэкIэ

Культурэхэр нахь зэпэблагъэ хъунхэмкIэ Чэчэн къэра­лы­гъо кIэлэегъэджэ университетым джырэблагъэ щыкIогъэ я IV-рэ Дунэе научнэ-практическэ конференциеу «Ис­кус­ство — диалог культур» зыфиIорэм мэхьанэшхо иIагъ.

Искусствэм ишIуагъэкIэ

Культурэхэр нахь зэпэблагъэ хъунхэмкIэ Чэчэн къэра­лы­гъо кIэлэегъэджэ университетым джырэблагъэ щыкIогъэ я IV-рэ Дунэе научнэ-практическэ конференциеу «Ис­кус­ство — диалог культур» зыфиIорэм мэхьанэшхо иIагъ.

Хэгъэгум изыкIыныгъэ агъэпытэ

Лъэпкъ макIэу Урысыем щыпсэухэрэм якультурэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэ ты­гъуасэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние къыщызэIуахыгъ.

Хэгъэгум изыкIыныгъэ агъэпытэ

Лъэпкъ макIэу Урысыем щыпсэухэрэм якультурэ хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фэгъэхьыгъэ зэхахьэ ты­гъуасэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние къыщызэIуахыгъ.

ИшIушIагъэ къетэжьы

Урысыем, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шос­такович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызфагъэшъошагъэу, Теуцожь районымрэ Джэджэхьаблэрэ яцIыф гъэ­шIуагъэу Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ икъоджэ гупсэ щыкIуагъ.

ИшIушIагъэ къетэжьы

Урысыем, Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шос­такович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къызфагъэшъошагъэу, Теуцожь районымрэ Джэджэхьаблэрэ яцIыф гъэ­шIуагъэу Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ икъоджэ гупсэ щыкIуагъ.

Дунэе фестивалым и Диплом къыфагъэшъошагъ

Iэшъхьэмэфэ Айтэч культурэмкIэ Къэралыгъо институтэу Краснодар дэтыр диплом плъыжькIэ къыухи Мыекъуапэ къызэригъэзэжьэу Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ Iоф щишIэнэу аштагъ, ежьыри зыфеджагъэр актер сэнэхьатыр ары. Театрэм иIофышIэхэр бэмышIэу Абхъаз Республикэм щыIагъэх, ахэм Айтэчи ахэтыгъ. Апэрэ ролэу къыратыгъэр ащ къыщигъэлъэгъуагъ, персонажыр

Дунэе фестивалым и Диплом къыфагъэшъошагъ

Iэшъхьэмэфэ Айтэч культурэмкIэ Къэралыгъо институтэу Краснодар дэтыр диплом плъыжькIэ къыухи Мыекъуапэ къызэригъэзэжьэу Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэ Iоф щишIэнэу аштагъ, ежьыри зыфеджагъэр актер сэнэхьатыр ары. Театрэм иIофышIэхэр бэмышIэу Абхъаз Республикэм щыIагъэх, ахэм Айтэчи ахэтыгъ. Апэрэ ролэу къыратыгъэр ащ къыщигъэлъэгъуагъ, персонажыр

«Лъэпэтетым» Адыгеир еIэты

Урысыем лъэпкъ къашъохэмкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу Игорь Моисеевым ыцIэкIэ щытым ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

«Лъэпэтетым» Адыгеир еIэты

Урысыем лъэпкъ къашъохэмкIэ и Къэралыгъо академическэ ансамблэу Игорь Моисеевым ыцIэкIэ щытым ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

ЯшIушIагъэ зэдыряй

Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс Мыекъопэ администрацием итын анахь лъапIэхэм ащыщэу Соловьев зэшхэм ацIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къыфагъэшъошагъ.

ЯшIушIагъэ зэдыряй

Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс Мыекъопэ администрацием итын анахь лъапIэхэм ащыщэу Соловьев зэшхэм ацIэкIэ агъэнэфэгъэ шIухьафтыныр къыфагъэшъошагъ.

Адыгэхэм я Мичурин

ШIэныгъэлэжь-селекционерэу, адыгэхэмкIэ, КавказымкIэ мэкъумэщ шIэныгъэхэмкIэ яапэрэ докторэу, профессорэу, РСФСР-м шIэныгъэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Тхьагъушъэ Нухьэ Ахьмэд ыкъор къызыхъугъэр илъэси 110-рэ хъугъэ.

Адыгэхэм я Мичурин

ШIэныгъэлэжь-селекционерэу, адыгэхэмкIэ, КавказымкIэ мэкъумэщ шIэныгъэхэмкIэ яапэрэ докторэу, профессорэу, РСФСР-м шIэныгъэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Тхьагъушъэ Нухьэ Ахьмэд ыкъор къызыхъугъэр илъэси 110-рэ хъугъэ.

Усэхэр

Синасып СищыкIэгъахэп нахьыбэ нэфи — Насып бгъэдэлъи сыфэмыях, Пхъэшъхьэ-мышъхьэлъэу Хэтэ убгъугъэм Зы комэ закъоу сыкъыщэрэкIри.

Усэхэр

Синасып СищыкIэгъахэп нахьыбэ нэфи — Насып бгъэдэлъи сыфэмыях, Пхъэшъхьэ-мышъхьэлъэу Хэтэ убгъугъэм Зы комэ закъоу сыкъыщэрэкIри.