КУЛЬТУРЭР

АмалышIур къыотэжьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софие лъэпкъ искусствэм ехьылIэгъэ пчыхьэ­зэхахьэхэм зэрахэлажьэрэм, имурадхэм къатедгъэгущыIэ тшIоигъоу «Адыгэ макъэм» ире­дак­цие тыщыIукIагъ.

АмалышIур къыотэжьы

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу КIыкI Софие лъэпкъ искусствэм ехьылIэгъэ пчыхьэ­зэхахьэхэм зэрахэлажьэрэм, имурадхэм къатедгъэгущыIэ тшIоигъоу «Адыгэ макъэм» ире­дак­цие тыщыIукIагъ.

Лъэпкъ къашъор ягунэс

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм къэшъуакIоу щагъэсагъэхэм ягушIуагъо адэдгощынэу таIукIагъ.

Лъэпкъ къашъор ягунэс

Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ иколледжэу Тхьабысымэ Умарэ ыцIэ зыхьырэм къэшъуакIоу щагъэсагъэхэм ягушIуагъо адэдгощынэу таIукIагъ.

ЗэхэшIэ хъырахъишъэхэр

Бэдзэогъум и 9-р – Адыгэ Республикэм инароднэ усакIоу Бэрэтэрэ Хьамидэ къызыхъугъэ маф ЗэлъашIэрэ усэкIо-лирикэу Бэрэтэрэ Хьамидэ инэпкъ-пэпкъ зэхэлъыкIэ дахэкIи, ишIыкIэ-гъэпсыкIэкIи, ишIэныгъэ куукIи, иусэкIэ шапхъэкIи зэдэштэныгъэ ин зыхэлъыгъ.

ЗэхэшIэ хъырахъишъэхэр

Бэдзэогъум и 9-р – Адыгэ Республикэм инароднэ усакIоу Бэрэтэрэ Хьамидэ къызыхъугъэ маф ЗэлъашIэрэ усэкIо-лирикэу Бэрэтэрэ Хьамидэ инэпкъ-пэпкъ зэхэлъыкIэ дахэкIи, ишIыкIэ-гъэпсыкIэкIи, ишIэныгъэ куукIи, иусэкIэ шапхъэкIи зэдэштэныгъэ ин зыхэлъыгъ.

Щыгъыжъые блэрым фэдэх

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ятхэкIо гъэшIуагъэу, СССР-м, Урысыем, Адыгэ Республикэм я Къэралыгъо премиехэр, М. А. Шолоховым ыцIэ зыхьырэ литературнэ шIухьафтыныр, литературэмкIэ Дунэе адыгэ премиер къызфагъэшъошэгъэхэ МэщбэшIэ Исхьакъ иусэ-сатыриплIхэр зыдэт тхылъыкIэу «Щыгъыжъый» зыфиIорэр Мыекъуапэ, Адыгэ республикэ тхылъ тедзапIэм пчъагъэмкIэ 300 хъоу мы

Щыгъыжъые блэрым фэдэх

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ятхэкIо гъэшIуагъэу, СССР-м, Урысыем, Адыгэ Республикэм я Къэралыгъо премиехэр, М. А. Шолоховым ыцIэ зыхьырэ литературнэ шIухьафтыныр, литературэмкIэ Дунэе адыгэ премиер къызфагъэшъошэгъэхэ МэщбэшIэ Исхьакъ иусэ-сатыриплIхэр зыдэт тхылъыкIэу «Щыгъыжъый» зыфиIорэр Мыекъуапэ, Адыгэ республикэ тхылъ тедзапIэм пчъагъэмкIэ 300 хъоу мы

Хэгъэгъум итарихъ, икультурэ ыгъэбаигъэх

ЗэлъашIэрэ советскэ ыкIи урысые поэт хъущт Сергей Михалковыр гъэтхапэм и 13-м, 1913-рэ илъэсым къэхъугъ.

Хэгъэгъум итарихъ, икультурэ ыгъэбаигъэх

ЗэлъашIэрэ советскэ ыкIи урысые поэт хъущт Сергей Михалковыр гъэтхапэм и 13-м, 1913-рэ илъэсым къэхъугъ.

ШIулъэгъум имэлаIичхэр егъэбзэрабзэх

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм 2017 — 2018-рэ илъэс IофшIэгъур зэфихьысыжьыгъ, пчыхьэзэхахьэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр зэфищагъэх.

ШIулъэгъум имэлаIичхэр егъэбзэрабзэх

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм 2017 — 2018-рэ илъэс IофшIэгъур зэфихьысыжьыгъ, пчыхьэзэхахьэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр зэфищагъэх.

Гупшысэр къэбзагъэм къыпкъырэкIы

Дунаим щызэлъашIэхэрэ цIыфхэм яIофшIагъэхэм уяплъы зыхъукIэ, ащыщэу нахь унаIэ зы­теб­дзэ­щтыр къыхэхыгъошIоп. Пабло Пикассо ыкIи Сальвадор Дали ятворчествэ ехьылIэгъэ къэгъэ­лъэ­гъо­ным уегъэгъуазэ.

Гупшысэр къэбзагъэм къыпкъырэкIы

Дунаим щызэлъашIэхэрэ цIыфхэм яIофшIагъэхэм уяплъы зыхъукIэ, ащыщэу нахь унаIэ зы­теб­дзэ­щтыр къыхэхыгъошIоп. Пабло Пикассо ыкIи Сальвадор Дали ятворчествэ ехьылIэгъэ къэгъэ­лъэ­гъо­ным уегъэгъуазэ.

Республикэр гупчэ афэхъу

Урысые Федерацием ия IV-рэ Спартакиадэ илъэс 23-м нэс зыныбжь ныбжьыкIэхэр хэлажьэх. Хэгъэгум ишъолъырхэм спорт лъэпкъхэмкIэ зэIукIэгъухэр ащэкIох.

Республикэр гупчэ афэхъу

Урысые Федерацием ия IV-рэ Спартакиадэ илъэс 23-м нэс зыныбжь ныбжьыкIэхэр хэлажьэх. Хэгъэгум ишъолъырхэм спорт лъэпкъхэмкIэ зэIукIэгъухэр ащэкIох.

«Ислъамыер» шIушIагъэм илъэгъохэщ

Урысыем, Адыгэ Республикэм янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIу­хьаф­тыныр къызыфагъэшъошагъэу, Адыгеим и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожест­веннэ пащэу Нэхэе Аслъан илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоных.

«Ислъамыер» шIушIагъэм илъэгъохэщ

Урысыем, Адыгэ Республикэм янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шостакович ыцIэкIэ агъэнэфэгъэ шIу­хьаф­тыныр къызыфагъэшъошагъэу, Адыгеим и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыем» ихудожест­веннэ пащэу Нэхэе Аслъан илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоных.

УзыщашIэрэм ущагъэлъэпIэныр шъуашэ

Дунаим цIыф цIэрыIо ущыхъугъэу узщыщ къуаджэм урагъэблагъэу зэIукIэшхо ощ пае щызэхащэмэ сыда апэу узэгупшысэщтыр? ЩыIэныгъэм къыщыпкIугъэ гъогум гукIэ уфызэплъэкIыжьыныр шэнышIухэм зыкIэ ахэтэлъытэ.

УзыщашIэрэм ущагъэлъэпIэныр шъуашэ

Дунаим цIыф цIэрыIо ущыхъугъэу узщыщ къуаджэм урагъэблагъэу зэIукIэшхо ощ пае щызэхащэмэ сыда апэу узэгупшысэщтыр? ЩыIэныгъэм къыщыпкIугъэ гъогум гукIэ уфызэплъэкIыжьыныр шэнышIухэм зыкIэ ахэтэлъытэ.

ЩыIэныгъэр ягунэс

Шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Темыр Осетием — Аланием, Ставрополь краим, Адыгеим ясурэтышIхэм яIофшIагъэхэр щыIэныгъэм ехьылIагъэх.

ЩыIэныгъэр ягунэс

Шъыгъо-шIэжь мафэм фэгъэхьыгъэу Мыекъуапэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Темыр Осетием — Аланием, Ставрополь краим, Адыгеим ясурэтышIхэм яIофшIагъэхэр щыIэныгъэм ехьылIагъэх.

Музыкэм идунэе хьалэмэт

Хэтрэ цIыфи исабыигъо-кIэлэгъум хаплъхьэрэр ары пкъы фэхъурэр. Ащ елъытыгъэу къэпIон плъэкIыщтыр зы: искусствэм хэпщэнхэр, мэкъамэм едэIухэу, апкъырыхьэу, зэхашIэу ыкIи ащкIэ Iэмэ-псымэ гъэнэфагъэхэм къарагъаIоу егъэсэгъэнхэр мэхьанэ зиIэ Iофыгъу.

Музыкэм идунэе хьалэмэт

Хэтрэ цIыфи исабыигъо-кIэлэгъум хаплъхьэрэр ары пкъы фэхъурэр. Ащ елъытыгъэу къэпIон плъэкIыщтыр зы: искусствэм хэпщэнхэр, мэкъамэм едэIухэу, апкъырыхьэу, зэхашIэу ыкIи ащкIэ Iэмэ-псымэ гъэнэфагъэхэм къарагъаIоу егъэсэгъэнхэр мэхьанэ зиIэ Iофыгъу.

Адыгеимрэ Казахстанрэ зэгъусэх

Художественнэ гъэсэныгъэмкIэ лъэхъанэу тызыхэтым гумэкIыгъоу тиIэхэм, Iофхэр тапэкIэ лъагъэкIотэнхэм фэшI щыкIагъэхэр зэрэдагъэзыжьыщтхэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Культурэм, искусствэм яIофышIэхэм зэгъэпшэнхэу ашIыгъэхэм язэфэхьысыжьхэр къызэрыкIохэп.

Адыгеимрэ Казахстанрэ зэгъусэх

Художественнэ гъэсэныгъэмкIэ лъэхъанэу тызыхэтым гумэкIыгъоу тиIэхэм, Iофхэр тапэкIэ лъагъэкIотэнхэм фэшI щыкIагъэхэр зэрэдагъэзыжьыщтхэм, нэмыкIхэм яхьылIэгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. Культурэм, искусствэм яIофышIэхэм зэгъэпшэнхэу ашIыгъэхэм язэфэхьысыжьхэр къызэрыкIохэп.

ШIушIагъэм епIух

Ящэнэрэ кIэлэцIыкIу шъолъыр фестивалэу «Театральное Зазеркалье» зыфиIорэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм щызэхащагъ. Къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

ШIушIагъэм епIух

Ящэнэрэ кIэлэцIыкIу шъолъыр фестивалэу «Театральное Зазеркалье» зыфиIорэр тыгъуасэ Адыгэ Республикэм щызэхащагъ. Къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Лъэпкъхэр зэзыпхырэ «Ислъамыер»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо купэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан, ащ игуадзэу Агъыржьэнэкъо Саниет, тиартист цIэрыIохэу ХъокIо Сусанэрэ Мышъэ Андзауррэ тыгъуасэ аIукIагъ.

Лъэпкъхэр зэзыпхырэ «Ислъамыер»

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо купэу «Ислъамыем» ихудожественнэ пащэу Нэхэе Аслъан, ащ игуадзэу Агъыржьэнэкъо Саниет, тиартист цIэрыIохэу ХъокIо Сусанэрэ Мышъэ Андзауррэ тыгъуасэ аIукIагъ.

Пкъыгъо пэпчъ узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонхэр ижъырэ пкъыгъохэм, унагъом щагъэфедэрэ Iэмэ-псымэхэм, IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэм, почтэхэм ямаркэхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэх.

Пкъыгъо пэпчъ узыIэпещэ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ музей къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонхэр ижъырэ пкъыгъохэм, унагъом щагъэфедэрэ Iэмэ-псымэхэм, IэпэIасэхэм яIофшIагъэхэм, почтэхэм ямаркэхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэх.

ХьакIэщыр еджэпIэ-зыгъэсапI

Пэсэрэ лъэпкъ шэн-хабзэхэм къапкъырыкIызэ, акъылкIэ къыуатэрэм уегъэгъуазэ. ГъашIэм уфызэплъэкIмэ, зэгъэпшэнхэр ошIых, шIушIагъэм гукIэ зыфэогъазэ. Лъапсэр ыгъэпытэзэ лIэужхэр зэзыпхырэм илъэуж къыхэогъэщы.

ХьакIэщыр еджэпIэ-зыгъэсапI

Пэсэрэ лъэпкъ шэн-хабзэхэм къапкъырыкIызэ, акъылкIэ къыуатэрэм уегъэгъуазэ. ГъашIэм уфызэплъэкIмэ, зэгъэпшэнхэр ошIых, шIушIагъэм гукIэ зыфэогъазэ. Лъапсэр ыгъэпытэзэ лIэужхэр зэзыпхырэм илъэуж къыхэогъэщы.

ЩытхъуцIэу къыдахырэр орэбагъо

Урысыем ифестиваль-зэнэкъокъоу «Хрустальнэ жъогъожъыехэр» зыфиIорэр илъэс къэс зэхащэ. Апэрэ едзыгъом хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ культурэмкIэ и Унэу «Гигантым» щыкIуагъэх.

ЩытхъуцIэу къыдахырэр орэбагъо

Урысыем ифестиваль-зэнэкъокъоу «Хрустальнэ жъогъожъыехэр» зыфиIорэр илъэс къэс зэхащэ. Апэрэ едзыгъом хэхьэрэ зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ культурэмкIэ и Унэу «Гигантым» щыкIуагъэх.

ЦIэрыIо зышIыгъэр исэнэхьат

ЦIыфым гугъэр шIомыгъэкIодэу егупшысэнэу уахътэ ет. Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу Хьакъуй Аслъан июбилей зэхахьэ щытшIыгъэ зэфэхьысыжьхэр тызхэт лъэхъаным епхыгъэх.

ЦIэрыIо зышIыгъэр исэнэхьат

ЦIыфым гугъэр шIомыгъэкIодэу егупшысэнэу уахътэ ет. Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу, Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу Хьакъуй Аслъан июбилей зэхахьэ щытшIыгъэ зэфэхьысыжьхэр тызхэт лъэхъаным епхыгъэх.

Яорэдхэм уядэIуныр гуапэ

Мыекъуапэ итхылъеджэпIэ гупчэ зэхахьэу щыкIуагъэр композитор цIэрыIоу Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъ. Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьакъуй Аслъан зэрищэгъэ пчыхьэзэхахьэм къэбар гъэшIэгъонхэр къыщаIотагъэх, орэдхэр щыIугъэх. ТхылъеджапIэм къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонэу Нэхэе Аслъан итворчествэ ехьылIагъэр дахэу зэрагъэфагъ,

Яорэдхэм уядэIуныр гуапэ

Мыекъуапэ итхылъеджэпIэ гупчэ зэхахьэу щыкIуагъэр композитор цIэрыIоу Нэхэе Аслъан ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъ. Къалмыкъым изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Хьакъуй Аслъан зэрищэгъэ пчыхьэзэхахьэм къэбар гъэшIэгъонхэр къыщаIотагъэх, орэдхэр щыIугъэх. ТхылъеджапIэм къыщызэIуахыгъэ къэгъэлъэгъонэу Нэхэе Аслъан итворчествэ ехьылIагъэр дахэу зэрагъэфагъ,

«Щагъдыир» тыгъэм инэфылъ

Лъэпкъым, тарихъым, шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэхэ кинофильмэхэр тезыхэу, режиссерэу, сценариехэр зыгъэхьазырэу Нэгъэплъэ Аскэрбый иIофшIагъэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние мэлылъфэгъум и 3-м щыкIуагъ.

«Щагъдыир» тыгъэм инэфылъ

Лъэпкъым, тарихъым, шэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэхэ кинофильмэхэр тезыхэу, режиссерэу, сценариехэр зыгъэхьазырэу Нэгъэплъэ Аскэрбый иIофшIагъэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние мэлылъфэгъум и 3-м щыкIуагъ.

Хьакъуй Аслъан регъэблагъэх

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу, артистэу Хьакъуй Аслъан илъэс 60 ыныбжь мэхъу. Юбилеим фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Къэралыгъо филармонием мэлылъфэгъум и 6-м щыкIощт.

Хьакъуй Аслъан регъэблагъэх

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирежиссерэу, артистэу Хьакъуй Аслъан илъэс 60 ыныбжь мэхъу. Юбилеим фэгъэхьыгъэ зэхахьэ Къэралыгъо филармонием мэлылъфэгъум и 6-м щыкIощт.

Шъукъеблагъ пчыхьэзэхахьэм

Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм яшIынкIэ IэпэIасэу, композиторэу Лъэцэрыкъо Кимэ псаоу къытхэтыгъэмэ ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэшI мы мафэхэм тыфэгушIощтыгъэ.

Шъукъеблагъ пчыхьэзэхахьэм

Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, лъэпкъ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэм яшIынкIэ IэпэIасэу, композиторэу Лъэцэрыкъо Кимэ псаоу къытхэтыгъэмэ ыныбжь илъэс 75-рэ зэрэхъугъэм фэшI мы мафэхэм тыфэгушIощтыгъэ.

ТхакIоу Гъыщ Рахьмэт къызыхъугъэ мэфэкIыр хегъэунэфыкIы

Лъэгъо нэф Я 70 — 90-рэ илъэсхэм хэпшIыкIэу кIочIакIэхэр адыгэ литературэм къыхэхьагъэх. Тхэрэ бзылъфыгъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ, ахэр усакIохэу Емыж МулиIэт, Хъунэго Саид, Ергъукъу — ЩэшIэ Щамсэт, ГутIэ Санят, Хьакъунэ Зарем, нэмыкIхэри.

ТхакIоу Гъыщ Рахьмэт къызыхъугъэ мэфэкIыр хегъэунэфыкIы

Лъэгъо нэф Я 70 — 90-рэ илъэсхэм хэпшIыкIэу кIочIакIэхэр адыгэ литературэм къыхэхьагъэх. Тхэрэ бзылъфыгъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ, ахэр усакIохэу Емыж МулиIэт, Хъунэго Саид, Ергъукъу — ЩэшIэ Щамсэт, ГутIэ Санят, Хьакъунэ Зарем, нэмыкIхэри.

Японием Адыгеир щагъэлъапIэ

Япониемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэр шIукIэ тыгу къинэжьыщт. Композиторхэм япроизведениехэр зэрэщыIугъэхэм дакIоу, пIуныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ яхьылIэгъэ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъон хъугъэх.

Японием Адыгеир щагъэлъапIэ

Япониемрэ Адыгэ Республикэмрэ язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэр шIукIэ тыгу къинэжьыщт. Композиторхэм япроизведениехэр зэрэщыIугъэхэм дакIоу, пIуныгъэмрэ гъэсэныгъэмрэ яхьылIэгъэ зэIукIэгъухэр гъэшIэгъон хъугъэх.