КУЛЬТУРЭР

Культурэм ицIыф ин

Шыу Щэбанэ Шъалихьэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 95-рэ зэрэхъурэм ипэгъокI тхылъыжъые (буклет) «Рыцарь культуры» ыIоу АР-м итхылъ­еджапIэ нотнэ-музыкэ литературэмкIэ иотдел ща­гъэхьазырыгъэу къыдэкIыгъ.

Культурэм ицIыф ин

Шыу Щэбанэ Шъалихьэ ыкъор къызыхъугъэр илъэс 95-рэ зэрэхъурэм ипэгъокI тхылъыжъые (буклет) «Рыцарь культуры» ыIоу АР-м итхылъ­еджапIэ нотнэ-музыкэ литературэмкIэ иотдел ща­гъэхьазырыгъэу къыдэкIыгъ.

«ЛIэужхэм яшIэжь»

Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIухэм ашIыгъэ сурэтхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

«ЛIэужхэм яшIэжь»

Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIухэм ашIыгъэ сурэтхэм якъэгъэлъэгъон фэгъэхьыгъэ зэхахьэ тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

МэфэкI шъыпкъэм фэтэгъадэ

Академическэ музыкэм иапэрэ шъолъыр фестивалэу «Музыкальнэ Адыгеир» мэлылъфэгъу мазэм и 18-м Мыекъуапэ къыщызэ­Iуа­хыгъ.

МэфэкI шъыпкъэм фэтэгъадэ

Академическэ музыкэм иапэрэ шъолъыр фестивалэу «Музыкальнэ Адыгеир» мэлылъфэгъу мазэм и 18-м Мыекъуапэ къыщызэ­Iуа­хыгъ.

ЯзэфыщытыкIэ мэфэкIхэм ащэпытэ

Адыгэ Республикэм иобщественнэ движениехэм япащэхэм зэпхыныгъэу зэдыряIэр зэрэпытэрэр щыIэныгъэм къыщэлъагъо.

ЯзэфыщытыкIэ мэфэкIхэм ащэпытэ

Адыгэ Республикэм иобщественнэ движениехэм япащэхэм зэпхыныгъэу зэдыряIэр зэрэпытэрэр щыIэныгъэм къыщэлъагъо.

ГущыIэр макIэми, фэбагъо

Мэлылъфэгъум и 13-м, 2017-рэ илъэсым тхакIоу, АР-м изаслуженнэ журналистэу ГутIэ Саныет ихылъэу «ГущыIэр макIэу» зыфиIорэм илъэтегъэуцоу АР-м иныбжьыкIэ тхылъеджапIэрэ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэмрэ зэдагъэхьазырыгъэр щыIагъ.

ГущыIэр макIэми, фэбагъо

Мэлылъфэгъум и 13-м, 2017-рэ илъэсым тхакIоу, АР-м изаслуженнэ журналистэу ГутIэ Саныет ихылъэу «ГущыIэр макIэу» зыфиIорэм илъэтегъэуцоу АР-м иныбжьыкIэ тхылъеджапIэрэ гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэращэм ыцIэ зыхьырэмрэ зэдагъэхьазырыгъэр щыIагъ.

Нэфсэт тыгъэм фэшIэты

Мэлылъфэгъум и 18 — 22-м академическэ музыкэм ишъолъыр фестивалэу «Музыкальнэ Адыгеир» апэрэу Мыекъуапэ щыкIощт.

Нэфсэт тыгъэм фэшIэты

Мэлылъфэгъум и 18 — 22-м академическэ музыкэм ишъолъыр фестивалэу «Музыкальнэ Адыгеир» апэрэу Мыекъуапэ щыкIощт.

Истанбыл адыгэ еджапI

ЛIэшIэгъурэ ныкъорэ хъугъэу адыгэхэр жъугъэу Тыркуем щэпсэух.

Истанбыл адыгэ еджапI

ЛIэшIэгъурэ ныкъорэ хъугъэу адыгэхэр жъугъэу Тыркуем щэпсэух.

Урысыем икIэлэцIыкIу насыпышIохэр

Мэлылъфэгъум и 7-м, 2017-рэ илъэсым къэлэ культурэм и Унэу «Гигантым» я VI-рэ къэлэ литературнэ-театрэ зэнэкъокъоу «Мы — дети России» зыфиIорэр щыIагъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъэр муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» культурэмкIэ и  ГъэIорышIапI.

Урысыем икIэлэцIыкIу насыпышIохэр

Мэлылъфэгъум и 7-м, 2017-рэ илъэсым къэлэ культурэм и Унэу «Гигантым» я VI-рэ къэлэ литературнэ-театрэ зэнэкъокъоу «Мы — дети России» зыфиIорэр щыIагъ. Ащ кIэщакIо фэхъугъэр муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Къалэу Мыекъуапэ» культурэмкIэ и  ГъэIорышIапI.

ИорэдкIи икъашъокIи алъэIэсы

Лъэпкъ искусствэм хэхъоныгъэу ышIырэр къызыщылъэгъорэ пчыхьэзэхахьэм уегъэгу-шхо.

ИорэдкIи икъашъокIи алъэIэсы

Лъэпкъ искусствэм хэхъоныгъэу ышIырэр къызыщылъэгъорэ пчыхьэзэхахьэм уегъэгу-шхо.

Апэрэу зэхащэ

Академическэ музыкэм ишъолъыр апэрэ фестивалэу «Музыкальнэ Адыгеир» мэлылъфэгъум и 18 — 22-м Мыекъуапэ щыкIощт.

Апэрэу зэхащэ

Академическэ музыкэм ишъолъыр апэрэ фестивалэу «Музыкальнэ Адыгеир» мэлылъфэгъум и 18 — 22-м Мыекъуапэ щыкIощт.

Игупшысэ чIыгур кIэдэIукIы

«О шъыпкъэ Iори, Сэ орэд сыусын» ЛIыхэсэ Мухьдин.

Игупшысэ чIыгур кIэдэIукIы

«О шъыпкъэ Iори, Сэ орэд сыусын» ЛIыхэсэ Мухьдин.

Адыгэ бзэшIэныгъэм илъэгъохэщ

Сыд фэдэрэ IофымкIи апэрэу ублэпIэ-егъэжьапIэм ущытыныр псынкIэп. Джа пшъэрылъ иныр щытхъу хэлъэу зэшIуи­хыгъ Iашъхьэмэфэ Даутэ.

Адыгэ бзэшIэныгъэм илъэгъохэщ

Сыд фэдэрэ IофымкIи апэрэу ублэпIэ-егъэжьапIэм ущытыныр псынкIэп. Джа пшъэрылъ иныр щытхъу хэлъэу зэшIуи­хыгъ Iашъхьэмэфэ Даутэ.

Яcурэтхэр дунаим щашIэх

ЩыIэныгъэм ихъугъэ-шIагъэхэр икIэрыкIэу нэгум къыкIэзыгъэуцожьыхэрэм сурэттеххэр ащыщых. ЯIофшIагъэ зэфэпхьысыжьэу узы­фежьэкIэ, зэгъэ­пшэнхэр ошIых, ухэщэтыкIы. Нэм ылъэгъурэр псэм хэбгъащэ пшIоигъоу чIыпIэ уефэ.

Яcурэтхэр дунаим щашIэх

ЩыIэныгъэм ихъугъэ-шIагъэхэр икIэрыкIэу нэгум къыкIэзыгъэуцожьыхэрэм сурэттеххэр ащыщых. ЯIофшIагъэ зэфэпхьысыжьэу узы­фежьэкIэ, зэгъэ­пшэнхэр ошIых, ухэщэтыкIы. Нэм ылъэгъурэр псэм хэбгъащэ пшIоигъоу чIыпIэ уефэ.

Тхылъеджэным фащэх

Урысые зэнэкъокъоу «Живая классика» зыфи­Iо­рэм ичIыпIэ уцугъо мы мафэхэм кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм щыкIуагъ.

Тхылъеджэным фащэх

Урысые зэнэкъокъоу «Живая классика» зыфи­Iо­рэм ичIыпIэ уцугъо мы мафэхэм кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм щыкIуагъ.

Иорэд бзыу тамэу зиIэтыгъ

«Орэдыр о зигъэгъус, Орэдыр о зигъэгупс,

Иорэд бзыу тамэу зиIэтыгъ

«Орэдыр о зигъэгъус, Орэдыр о зигъэгупс,

ЩэIэгъэшхо зиIэ адыгэ лъэпкъ

«В тяжелую годину» зыфи­Iорэ романэу Къат Теуцожь ятIонэрэу къыхиутыгъэм ехьы­лIагъэу цIыфхэм зэлъязгъашIэмэ сшIоигъу.

ЩэIэгъэшхо зиIэ адыгэ лъэпкъ

«В тяжелую годину» зыфи­Iорэ романэу Къат Теуцожь ятIонэрэу къыхиутыгъэм ехьы­лIагъэу цIыфхэм зэлъязгъашIэмэ сшIоигъу.

Азидэ бэмэ агу рихьыгъ

ОрэдыIо ныбжьыкIэу Мышъэ Азидэ телевидением зэхи­щэгъэ зэнэкъокъоу «Новая звезда» зыфиIорэм зы­хэлажьэм шIэхэу цIыфхэм залъашIагъ, агу рихьыгъ. ЗэлъязыгъэшIагъэр адыгэ орэдыжъэу «Си Мурадин» зыфиIорэр ары.

Азидэ бэмэ агу рихьыгъ

ОрэдыIо ныбжьыкIэу Мышъэ Азидэ телевидением зэхи­щэгъэ зэнэкъокъоу «Новая звезда» зыфиIорэм зы­хэлажьэм шIэхэу цIыфхэм залъашIагъ, агу рихьыгъ. ЗэлъязыгъэшIагъэр адыгэ орэдыжъэу «Си Мурадин» зыфиIорэр ары.

ЯшIэныгъэ хагъахъо

Музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ орэдышъохэр къегъэIогъэнхэмкIэ тыгъуасэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм, Краснодар краим якIэлэцIыкIухэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

ЯшIэныгъэ хагъахъо

Музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ орэдышъохэр къегъэIогъэнхэмкIэ тыгъуасэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм, Краснодар краим якIэлэцIыкIухэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

ШIушIагъэр къыотэжьы

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ зэхахьэр хэушъхьафыкIыгъэу узылъы­плъэн фэе цIыфхэм афэгъэхьыгъагъ.

ШIушIагъэр къыотэжьы

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ зэхахьэр хэушъхьафыкIыгъэу узылъы­плъэн фэе цIыфхэм афэгъэхьыгъагъ.

Адыгабзэр Истанбыл щагъэбзэрэбзагъ

Адыгабзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ я Мафэ Иорданием, Израиль, Тыркуем ащагъэмэфэкIыгъ.

Адыгабзэр Истанбыл щагъэбзэрэбзагъ

Адыгабзэмрэ адыгэ тхыбзэмрэ я Мафэ Иорданием, Израиль, Тыркуем ащагъэмэфэкIыгъ.

Лъэпкъым ицIыфышху

Игугъэ инкIэ, ищэIагъэкIэ, ицIыфыгъэ псэемыблэжьныгъэкIэ, иIофшIагъэкIэ, илъэпкъ ыкIи ихэгъэгу шIулъэгъу плъыркIэ щыIэныгъэм фаблэу, факIоу, ежь—ежьырэу сыдигъуи шъхьэкIэфэ—лъытэныгъэр зыфэзылэжьыжьырэр ары лъэгапIэр зыштэрэр.

Лъэпкъым ицIыфышху

Игугъэ инкIэ, ищэIагъэкIэ, ицIыфыгъэ псэемыблэжьныгъэкIэ, иIофшIагъэкIэ, илъэпкъ ыкIи ихэгъэгу шIулъэгъу плъыркIэ щыIэныгъэм фаблэу, факIоу, ежь—ежьырэу сыдигъуи шъхьэкIэфэ—лъытэныгъэр зыфэзылэжьыжьырэр ары лъэгапIэр зыштэрэр.

Бэгъэгус

Мафэр жъоркъ. Паркымзыщысэгъэпсэфы. Спэмычыжьэу блэчъырэ псыхъор жъынчэу нэпкъычIэм къыщэджэ.

Бэгъэгус

Мафэр жъоркъ. Паркымзыщысэгъэпсэфы. Спэмычыжьэу блэчъырэ псыхъор жъынчэу нэпкъычIэм къыщэджэ.

ТХЬАЦЭР — ХЬАФЫМЫТ

Нысэищ джэгу зиIэ уна­гъом тиIофытагъэти, тыкIуагъ стол къэтхьынэу хьа­блэм хэс Афэмгъот Мэзбэч иунэ.

ТХЬАЦЭР — ХЬАФЫМЫТ

Нысэищ джэгу зиIэ уна­гъом тиIофытагъэти, тыкIуагъ стол къэтхьынэу хьа­блэм хэс Афэмгъот Мэзбэч иунэ.

Гъунджэм иплъэрэм зелъэгъужьы

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым щыкIогъэ зэхахьэм бэрэ гукIэ къыфэд-гъэзэжьыщт.

Гъунджэм иплъэрэм зелъэгъужьы

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым щыкIогъэ зэхахьэм бэрэ гукIэ къыфэд-гъэзэжьыщт.

«Жъогъожъые къаргъохэр» мэшIэтых

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу икъутамэу Адыгеим щыIэм и ГъэIорышIапIэ «Жъогъожъые къаргъохэр» («Хрустальные звездочки») зыфиIорэ фестиваль-зэнэкъокъум 2017-рэ илъэсым иапэрэ едзыгъо Мыекъуапэ щызэхищагъ.

«Жъогъожъые къаргъохэр» мэшIэтых

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу икъутамэу Адыгеим щыIэм и ГъэIорышIапIэ «Жъогъожъые къаргъохэр» («Хрустальные звездочки») зыфиIорэ фестиваль-зэнэкъокъум 2017-рэ илъэсым иапэрэ едзыгъо Мыекъуапэ щызэхищагъ.