КУЛЬТУРЭР

ЛъфыпIэ чIыпIэр — дышъэ ун

Зы мафэ шъэожъые Iуш дэдэр къысэупчIыгъ: — Зынахь чъэр дунаим темытыр сыда?

/ Комментарии к записи ЛъфыпIэ чIыпIэр — дышъэ ун отключены

ЛъфыпIэ чIыпIэр — дышъэ ун

Зы мафэ шъэожъые Iуш дэдэр къысэупчIыгъ: — Зынахь чъэр дунаим темытыр сыда?

/ Комментарии к записи ЛъфыпIэ чIыпIэр — дышъэ ун отключены

Илъэсыбэ IофшIагъэр щызэфэхьысыжьыгъ

ЧIыгум цIыфыр егъашхэ. Адыгэ фольклорыр пIомэ, игушъхьэлэжьыгъэ кIэн уфэсакъэу зэIыпшIэ къэс, шIэныгъэ лэжьыгъэр къычIэщы.

/ Комментарии к записи Илъэсыбэ IофшIагъэр щызэфэхьысыжьыгъ отключены

Илъэсыбэ IофшIагъэр щызэфэхьысыжьыгъ

ЧIыгум цIыфыр егъашхэ. Адыгэ фольклорыр пIомэ, игушъхьэлэжьыгъэ кIэн уфэсакъэу зэIыпшIэ къэс, шIэныгъэ лэжьыгъэр къычIэщы.

/ Комментарии к записи Илъэсыбэ IофшIагъэр щызэфэхьысыжьыгъ отключены

Орэдыр игъус

Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ и Институт щеджэрэ Цышэ Зарыет хэгъэгум иухъума­кIо и Мафэ фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

/ Комментарии к записи Орэдыр игъус отключены

Орэдыр игъус

Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ и Институт щеджэрэ Цышэ Зарыет хэгъэгум иухъума­кIо и Мафэ фэгъэхьыгъэу гущыIэгъу тыфэхъугъ.

/ Комментарии к записи Орэдыр игъус отключены

ЯсэнаущыгъэкIэ тагъэгушхо

Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIу творческэ куп анахь дэгъухэм япчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ щы­кIуагъ. ЯсэнаущыгъэкIэ къахэщыгъэхэм яконцерт орэдхэр къыщаIуагъэх,  къыщышъуагъэх.

/ Комментарии к записи ЯсэнаущыгъэкIэ тагъэгушхо отключены

ЯсэнаущыгъэкIэ тагъэгушхо

Адыгэ Республикэм икIэлэцIыкIу творческэ куп анахь дэгъухэм япчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ щы­кIуагъ. ЯсэнаущыгъэкIэ къахэщыгъэхэм яконцерт орэдхэр къыщаIуагъэх,  къыщышъуагъэх.

/ Комментарии к записи ЯсэнаущыгъэкIэ тагъэгушхо отключены

ХэбзэшIу мэхъу

«Адыгэ бзылъфыгъэм идунай тарихъ шIэжьым къызэрэхэнагъэр»

/ Комментарии к записи ХэбзэшIу мэхъу отключены

ХэбзэшIу мэхъу

«Адыгэ бзылъфыгъэм идунай тарихъ шIэжьым къызэрэхэнагъэр»

/ Комментарии к записи ХэбзэшIу мэхъу отключены

Аврорэ ипкIыхьапIэ дахэ

ШIулъэгъу шъыпкъэр сыда къызыщежьэрэр?

/ Комментарии к записи Аврорэ ипкIыхьапIэ дахэ отключены

Аврорэ ипкIыхьапIэ дахэ

ШIулъэгъу шъыпкъэр сыда къызыщежьэрэр?

/ Комментарии к записи Аврорэ ипкIыхьапIэ дахэ отключены

Пстэуми якIэсэ Пушкин

Мэзаем и 10-р — А. С. Пушкиным ишIэжь мафэу Урысыем щыха­гъэунэфыкIы. Шэн да­хэ хъугъэу АР-ми усэ­кIошхом ишIэжькIэ Iофтхьабзэхэр щызэхащэх.

/ Комментарии к записи Пстэуми якIэсэ Пушкин отключены

Пстэуми якIэсэ Пушкин

Мэзаем и 10-р — А. С. Пушкиным ишIэжь мафэу Урысыем щыха­гъэунэфыкIы. Шэн да­хэ хъугъэу АР-ми усэ­кIошхом ишIэжькIэ Iофтхьабзэхэр щызэхащэх.

/ Комментарии к записи Пстэуми якIэсэ Пушкин отключены

ХАРИЧКИНА Юлия: «IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ литературэм иотдел анахь зэтегъэпсыхьагъэхэм ащыщ»

Илъэси 120-рэ гъогур къызэ­зынэкIыгъэ АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ анахь культурэ лэжьэпIэ инэу лъэпкъым игушъхьэлэжьыгъэ дэлэжьэн Iофыгъо шъхьаIэр зэшIозыхыхэрэм ащыщ.

/ Комментарии к записи ХАРИЧКИНА Юлия: «IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ литературэм иотдел анахь зэтегъэпсыхьагъэхэм ащыщ» отключены

ХАРИЧКИНА Юлия: «IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ литературэм иотдел анахь зэтегъэпсыхьагъэхэм ащыщ»

Илъэси 120-рэ гъогур къызэ­зынэкIыгъэ АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ анахь культурэ лэжьэпIэ инэу лъэпкъым игушъхьэлэжьыгъэ дэлэжьэн Iофыгъо шъхьаIэр зэшIозыхыхэрэм ащыщ.

/ Комментарии к записи ХАРИЧКИНА Юлия: «IэкIыб къэралыгъуабзэхэмкIэ литературэм иотдел анахь зэтегъэпсыхьагъэхэм ащыщ» отключены

ЛъэпсэшIум пкъышIу къыты хабзэ!

Сэ сылитературнэ критикэп, ау адыгэ литературэм бэшIагъэу сыщэлажьэшъ, адыгэ литературэр зэрэпсаоу лъэгапIэу зынэсыгъэми, нэбгырэ зырызмэ ягъэхъагъэхэми си­шIошI къясIолIэн слъэ­кIынэу амал сиIэу сызэплъыжьы.

/ Комментарии к записи ЛъэпсэшIум пкъышIу къыты хабзэ! отключены

ЛъэпсэшIум пкъышIу къыты хабзэ!

Сэ сылитературнэ критикэп, ау адыгэ литературэм бэшIагъэу сыщэлажьэшъ, адыгэ литературэр зэрэпсаоу лъэгапIэу зынэсыгъэми, нэбгырэ зырызмэ ягъэхъагъэхэми си­шIошI къясIолIэн слъэ­кIынэу амал сиIэу сызэплъыжьы.

/ Комментарии к записи ЛъэпсэшIум пкъышIу къыты хабзэ! отключены

ШIэжьым иIотакIох

Лъэпкъ искусствэм лIэужхэр зэрепхых. IорыIуатэ­хэр, орэдхэр, мэкъамэхэр тарихъым химыгъэкIуа­кIэхэу къытлъегъэIэсыжьых.

/ Комментарии к записи ШIэжьым иIотакIох отключены

ШIэжьым иIотакIох

Лъэпкъ искусствэм лIэужхэр зэрепхых. IорыIуатэ­хэр, орэдхэр, мэкъамэхэр тарихъым химыгъэкIуа­кIэхэу къытлъегъэIэсыжьых.

/ Комментарии к записи ШIэжьым иIотакIох отключены

ЗэIукIэгъу фаб

ЗэлъашIэрэ лъэпкъ тхакIоу КIэрэщэ Тембот зыгукIэ зыпэблагъэу, зикIасэхэр — жъи, кIи, япIожьын имыщыкIагъэу, илъэ­сым тIо — къызыхъугъэ мафэм ыкIи зыщымыIэжьым илитературнэ музей къыщызэIокIэх.

/ Комментарии к записи ЗэIукIэгъу фаб отключены

ЗэIукIэгъу фаб

ЗэлъашIэрэ лъэпкъ тхакIоу КIэрэщэ Тембот зыгукIэ зыпэблагъэу, зикIасэхэр — жъи, кIи, япIожьын имыщыкIагъэу, илъэ­сым тIо — къызыхъугъэ мафэм ыкIи зыщымыIэжьым илитературнэ музей къыщызэIокIэх.

/ Комментарии к записи ЗэIукIэгъу фаб отключены

«Налмэсыр» ящыс

Республикэм имэфэкIхэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэм тегъэгушIо. Адыгэ шъуа-шэм, адыгэ быракъым ямафэхэр тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэурэ шъолъырхэм, IэкIыб къэралыгъохэм игъэкIотыгъэу ащагъэмэфэкIых.

/ Комментарии к записи «Налмэсыр» ящыс отключены

«Налмэсыр» ящыс

Республикэм имэфэкIхэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэм тегъэгушIо. Адыгэ шъуа-шэм, адыгэ быракъым ямафэхэр тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэурэ шъолъырхэм, IэкIыб къэралыгъохэм игъэкIотыгъэу ащагъэмэфэкIых.

/ Комментарии к записи «Налмэсыр» ящыс отключены

Лъэпкъ шIэныгъэм зэралъэкIэу хагъахъо

Мэзаем и 8-р — наукэм и Мафэу мэфэпчъым щыхэгъэунэфыкIыгъ.

/ Комментарии к записи Лъэпкъ шIэныгъэм зэралъэкIэу хагъахъо отключены

Лъэпкъ шIэныгъэм зэралъэкIэу хагъахъо

Мэзаем и 8-р — наукэм и Мафэу мэфэпчъым щыхэгъэунэфыкIыгъ.

/ Комментарии к записи Лъэпкъ шIэныгъэм зэралъэкIэу хагъахъо отключены

Музыкэр ищыIэныгъэ иныгъ

КIыкIхэр къуаджэмкIэ нэшъукъуаех, лIакъори ины, чылэм ызыныкъу. КъахэкIыгъ мыхэм цIыф шIэгъуабэ: усакIохэр, орэдыIохэр, пщынэо-шы­кIэ­пщынао­хэр, къэбар­Iотэ-тхы­дэ­Iуа­тэхэр  КIыкI Тембот фэдэхэу.

/ Комментарии к записи Музыкэр ищыIэныгъэ иныгъ отключены

Музыкэр ищыIэныгъэ иныгъ

КIыкIхэр къуаджэмкIэ нэшъукъуаех, лIакъори ины, чылэм ызыныкъу. КъахэкIыгъ мыхэм цIыф шIэгъуабэ: усакIохэр, орэдыIохэр, пщынэо-шы­кIэ­пщынао­хэр, къэбар­Iотэ-тхы­дэ­Iуа­тэхэр  КIыкI Тембот фэдэхэу.

/ Комментарии к записи Музыкэр ищыIэныгъэ иныгъ отключены

ТхэкIошхом идунай ухэуцо

Я ХХ—рэ лIэшIэгъукIэм икъежьэпIэ шъып­къэм, 1902-рэ илъэсым шышъхьэIум и 16-м адыгэм игушъхьэлэжьыгъэ кIэзыугъоещтэу, ар тхылъ зышIыщт акъылышIор къэхъу­гъагъ. Ар КIэрэщэ Тембот Мыхьамэт  ыкъор ары.

/ Комментарии к записи ТхэкIошхом идунай ухэуцо отключены

ТхэкIошхом идунай ухэуцо

Я ХХ—рэ лIэшIэгъукIэм икъежьэпIэ шъып­къэм, 1902-рэ илъэсым шышъхьэIум и 16-м адыгэм игушъхьэлэжьыгъэ кIэзыугъоещтэу, ар тхылъ зышIыщт акъылышIор къэхъу­гъагъ. Ар КIэрэщэ Тембот Мыхьамэт  ыкъор ары.

/ Комментарии к записи ТхэкIошхом идунай ухэуцо отключены

Къашъом псэ иI

Хъоджаехэм яунагъо зымышIэрэ Ады­геим исын фаеп.

/ Комментарии к записи Къашъом псэ иI отключены

Къашъом псэ иI

Хъоджаехэм яунагъо зымышIэрэ Ады­геим исын фаеп.

/ Комментарии к записи Къашъом псэ иI отключены

ШIулъэгъур къабзэу къаухъумэ

Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ипчы­хьэзэхахьэхэр тшIогъэ­шIэгъоных, цIыфыбэ яплъы.

/ Комментарии к записи ШIулъэгъур къабзэу къаухъумэ отключены

ШIулъэгъур къабзэу къаухъумэ

Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ипчы­хьэзэхахьэхэр тшIогъэ­шIэгъоных, цIыфыбэ яплъы.

/ Комментарии к записи ШIулъэгъур къабзэу къаухъумэ отключены

ШIу алъэгъурэ артист

Искусствэм пылъ цIыфхэм янасып зэфэдэп. Зыр Ла Скала е Кремлевскэ Дворецым орэд къызыщеIом, зэлъашIэрэ цIыф хъугъэу къэущыжьыгъ, адрэхэм янасып нэмыкIэу зэпыфагъ.

/ Комментарии к записи ШIу алъэгъурэ артист отключены

ШIу алъэгъурэ артист

Искусствэм пылъ цIыфхэм янасып зэфэдэп. Зыр Ла Скала е Кремлевскэ Дворецым орэд къызыщеIом, зэлъашIэрэ цIыф хъугъэу къэущыжьыгъ, адрэхэм янасып нэмыкIэу зэпыфагъ.

/ Комментарии к записи ШIу алъэгъурэ артист отключены

Ныдэлъфыбзэр пщынэ Iапэу ыгъэбзэрэбзагъ

Адыгэ Республикэм инароднэ тхакIоу, УФ-м куль­турэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, усэкIошхоу Теуцожь Цыгъо ыкIи усэкIо-лIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ацIэкIэ агъэнэфэгъэ премиехэм ялауреатэу Кощбэе Пщымафэ иадыгабзэ ыгъэбзэрабзэу, адыгэ тхыгъэ литературэм илъэс 50-м ехъум хьалэлэу, къабзэу, зафэу ыкIи пыIухьанчъэу щылэжьагъ.

/ Комментарии к записи Ныдэлъфыбзэр пщынэ Iапэу ыгъэбзэрэбзагъ отключены

Ныдэлъфыбзэр пщынэ Iапэу ыгъэбзэрэбзагъ

Адыгэ Республикэм инароднэ тхакIоу, УФ-м куль­турэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, усэкIошхоу Теуцожь Цыгъо ыкIи усэкIо-лIыхъужъэу Андырхъое Хъусен ацIэкIэ агъэнэфэгъэ премиехэм ялауреатэу Кощбэе Пщымафэ иадыгабзэ ыгъэбзэрабзэу, адыгэ тхыгъэ литературэм илъэс 50-м ехъум хьалэлэу, къабзэу, зафэу ыкIи пыIухьанчъэу щылэжьагъ.

/ Комментарии к записи Ныдэлъфыбзэр пщынэ Iапэу ыгъэбзэрэбзагъ отключены

ЕгъэжьэпIэшIур орэбагъо

ЛIэшIэгъу зэфэшъхьафхэм аусыгъэ музыкэр зыщызэхэпхыщт пчыхьэзэхахьэм узыкIокIэ, артистэу хэлэжьэщтхэм уягупшысэ.

/ Комментарии к записи ЕгъэжьэпIэшIур орэбагъо отключены

ЕгъэжьэпIэшIур орэбагъо

ЛIэшIэгъу зэфэшъхьафхэм аусыгъэ музыкэр зыщызэхэпхыщт пчыхьэзэхахьэм узыкIокIэ, артистэу хэлэжьэщтхэм уягупшысэ.

/ Комментарии к записи ЕгъэжьэпIэшIур орэбагъо отключены

ЗЫМИ ФЭМЫДЭУ КЪАХЭЩЫ

Лъэпкъ искусствэр лъагэу ыIэти, дунаим цIэрыIо щыхъугъэ орэдыIоу, орэдусэу Тутэ Заур «Мелодии моей судьбы» зыфиIорэ тхылъэу Москва къыщыдигъэкIыгъэм илъэтегъэуцо Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. Зэхахьэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, культурэм иIофышIэхэр, тхакIохэр, шIэныгъэлэжьхэр, студентхэр, артистым иныбджэгъухэр, Iахьылхэр, журналистхэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

/ Комментарии к записи ЗЫМИ ФЭМЫДЭУ КЪАХЭЩЫ отключены

ЗЫМИ ФЭМЫДЭУ КЪАХЭЩЫ

Лъэпкъ искусствэр лъагэу ыIэти, дунаим цIэрыIо щыхъугъэ орэдыIоу, орэдусэу Тутэ Заур «Мелодии моей судьбы» зыфиIорэ тхылъэу Москва къыщыдигъэкIыгъэм илъэтегъэуцо Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIуагъ. Зэхахьэм хабзэм икъулыкъушIэхэр, культурэм иIофышIэхэр, тхакIохэр, шIэныгъэлэжьхэр, студентхэр, артистым иныбджэгъухэр, Iахьылхэр, журналистхэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх.

/ Комментарии к записи ЗЫМИ ФЭМЫДЭУ КЪАХЭЩЫ отключены

Пушкиныр зэрэтымышIэрэ лъэныкъохэр

Александр Пушкиным ыныбжь илъэсиплI зыхъугъэм къыщегъэжьагъэу игъашIэ къыхэхъухьэгъэ пстэури къышIэжьыщтыгъэу зэриIощтыгъэр шъыпкъэ.

/ Комментарии к записи Пушкиныр зэрэтымышIэрэ лъэныкъохэр отключены

Пушкиныр зэрэтымышIэрэ лъэныкъохэр

Александр Пушкиным ыныбжь илъэсиплI зыхъугъэм къыщегъэжьагъэу игъашIэ къыхэхъухьэгъэ пстэури къышIэжьыщтыгъэу зэриIощтыгъэр шъыпкъэ.

/ Комментарии к записи Пушкиныр зэрэтымышIэрэ лъэныкъохэр отключены

ИгупшысэкIэ къызыфещэх

Тхылъыр шIэныгъэм икъэкIуапI. ГъашIэм цыхьэшIэгъу ныбджэгъу щыуиIэ пшIоигъомэ, тхылъым гъусэныгъэ дэшI, ухэукъощтэп. Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIогъэ зэхахьэу тыкъызытегущыIэ-щтыр тиIофшIэгъоу Хъурмэ Хъусенэ ищыIэныгъэ гъогу, усэхэр, поэмэхэр, пьесэхэр зыдэт тхылъэу Мыекъуапэ къыщыхаутыгъэм илъэтегъэуцо афэгъэхьыгъ.

/ Комментарии к записи ИгупшысэкIэ къызыфещэх отключены

ИгупшысэкIэ къызыфещэх

Тхылъыр шIэныгъэм икъэкIуапI. ГъашIэм цыхьэшIэгъу ныбджэгъу щыуиIэ пшIоигъомэ, тхылъым гъусэныгъэ дэшI, ухэукъощтэп. Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIогъэ зэхахьэу тыкъызытегущыIэ-щтыр тиIофшIэгъоу Хъурмэ Хъусенэ ищыIэныгъэ гъогу, усэхэр, поэмэхэр, пьесэхэр зыдэт тхылъэу Мыекъуапэ къыщыхаутыгъэм илъэтегъэуцо афэгъэхьыгъ.

/ Комментарии к записи ИгупшысэкIэ къызыфещэх отключены

Адыгэхэм ацIэхэр

ИкIыгъэ илъэсым икIэухым редакцием письмэу къыIукIэхэрэр зэхэтфыхэзэ, Хьэлъэкъуае щыщ Хъодэ Сэфэр къытхыгъэм тынаIэ тетыдзагъ ыкIи нахь гъэкIэкIыгъэу къыхэтыутыгъагъ.

/ Комментарии к записи Адыгэхэм ацIэхэр отключены

Адыгэхэм ацIэхэр

ИкIыгъэ илъэсым икIэухым редакцием письмэу къыIукIэхэрэр зэхэтфыхэзэ, Хьэлъэкъуае щыщ Хъодэ Сэфэр къытхыгъэм тынаIэ тетыдзагъ ыкIи нахь гъэкIэкIыгъэу къыхэтыутыгъагъ.

/ Комментарии к записи Адыгэхэм ацIэхэр отключены

ШIэныгъэлэжьым итхылъыкI

Зигугъу къэсшIымэ сшIоигъор шIэныгъэлэжь цIэрыIоу Хьагъур Айтэч итхылъыкIэу «ШIэжьым сыригъусэу сыкъекIокIы» зыфиIорэр ары. Ащ повестхэр, рассказхэр къыдэхьагъэх.

/ Комментарии к записи ШIэныгъэлэжьым итхылъыкI отключены

ШIэныгъэлэжьым итхылъыкI

Зигугъу къэсшIымэ сшIоигъор шIэныгъэлэжь цIэрыIоу Хьагъур Айтэч итхылъыкIэу «ШIэжьым сыригъусэу сыкъекIокIы» зыфиIорэр ары. Ащ повестхэр, рассказхэр къыдэхьагъэх.

/ Комментарии к записи ШIэныгъэлэжьым итхылъыкI отключены