КУЛЬТУРЭР

Филармониер зыгъэсэпIэшIу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние икIэлэцIыкIу филармоние ия 10-рэ илъэс IофшIэгъу ыублагъ. Пчыхьэзэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм лъэпкъ орэдхэр къыщаIуагъэх, къашъохэр къыщашIыгъэх.

Филармониер зыгъэсэпIэшIу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние икIэлэцIыкIу филармоние ия 10-рэ илъэс IофшIэгъу ыублагъ. Пчыхьэзэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм лъэпкъ орэдхэр къыщаIуагъэх, къашъохэр къыщашIыгъэх.

ГущыIэ щэрыом узэлъекIу

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулеймэн Юныс гущыIэгъу тызыфэхъум, тарихъым инэкIубгъохэм гукIэ зафэдгъэзэжьыгъ, мурадэу яIэхэм тащигъэгъозагъ.

ГущыIэ щэрыом узэлъекIу

Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, Урысыем, Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулеймэн Юныс гущыIэгъу тызыфэхъум, тарихъым инэкIубгъохэм гукIэ зафэдгъэзэжьыгъ, мурадэу яIэхэм тащигъэгъозагъ.

Адыгэ тхакIохэу бжыхьэм къэхъугъэхэр

Хьатикъое цIэрыIуитIу Iоныгъо мазэм илъэс зэфэшъхьафхэм къэхъугъэх Еутых Аскэррэ (1915) ХьэдэгъэлIэ Аскэррэ (1922), зы къуаджэ щыщыгъэх — хьатикъоягъэх, тIури Аскэрыгъ. УсэкIо-тхэкIуагъэх, Хэгъэгу зэошхом хэтыгъэх, адыгэ лъэпкъ литературэм яIахь ин хэлъ.

Адыгэ тхакIохэу бжыхьэм къэхъугъэхэр

Хьатикъое цIэрыIуитIу Iоныгъо мазэм илъэс зэфэшъхьафхэм къэхъугъэх Еутых Аскэррэ (1915) ХьэдэгъэлIэ Аскэррэ (1922), зы къуаджэ щыщыгъэх — хьатикъоягъэх, тIури Аскэрыгъ. УсэкIо-тхэкIуагъэх, Хэгъэгу зэошхом хэтыгъэх, адыгэ лъэпкъ литературэм яIахь ин хэлъ.

Ащ фэди мэхъу

Джэнэтым ихьэмэ шIоигъуагъ ЗЫНЫБЖЬ хэкIотэгъэ лIыр пчыхьэм куп хэсыгъэу ядэжь къызэкIожьым, ефэндым къариIуагъэхэр ышъхьэ щызэпэкIэкIыжьхэу пIэм хэлъыгъ.

Ащ фэди мэхъу

Джэнэтым ихьэмэ шIоигъуагъ ЗЫНЫБЖЬ хэкIотэгъэ лIыр пчыхьэм куп хэсыгъэу ядэжь къызэкIожьым, ефэндым къариIуагъэхэр ышъхьэ щызэпэкIэкIыжьхэу пIэм хэлъыгъ.

Адыгэ театрэм игъогу Щынджые къыщежьагъ

Щынджые Адыгеим ит къуаджэмэ анахьыжъ. Мыщ театрэм игъогу къыщежьагъ.

Адыгэ театрэм игъогу Щынджые къыщежьагъ

Щынджые Адыгеим ит къуаджэмэ анахьыжъ. Мыщ театрэм игъогу къыщежьагъ.

ТхылъеджапIэхэр — социальнэ институт иных, культурэ шIыкIэ-шапхъэхэм ягупчэх

Чъэпыогъум и 12-м, 2017-рэ илъэсым къалэу Мыекъуапэ шъолъыр шIэныгъэ-практическэ семинар «Библиотека как центр межкультурной коммуникации народов России: теория и практика» ыIоу щыкIуагъ. Ар зэхэзыщагъэхэр АР-м культурэмкIэ и Министерствэрэ Лъэпкъ тхылъеджапIэмрэ.

ТхылъеджапIэхэр — социальнэ институт иных, культурэ шIыкIэ-шапхъэхэм ягупчэх

Чъэпыогъум и 12-м, 2017-рэ илъэсым къалэу Мыекъуапэ шъолъыр шIэныгъэ-практическэ семинар «Библиотека как центр межкультурной коммуникации народов России: теория и практика» ыIоу щыкIуагъ. Ар зэхэзыщагъэхэр АР-м культурэмкIэ и Министерствэрэ Лъэпкъ тхылъеджапIэмрэ.

ШыкIэпщынэм ибзэпсхэр «къегъэгущыIэх»

Дунэе фестиваль-зэнэкъокъоу «ЛIэшIэгъу шэн-хабзэхэр къэтыухъумэхэзэ» зыфиIоу Щэрджэскъалэ щыкIуагъэм тиреспубликэ щыщ еджакIоу Пащтэ Гупсэ щытхъуцIэ къыщыдихыгъ.

ШыкIэпщынэм ибзэпсхэр «къегъэгущыIэх»

Дунэе фестиваль-зэнэкъокъоу «ЛIэшIэгъу шэн-хабзэхэр къэтыухъумэхэзэ» зыфиIоу Щэрджэскъалэ щыкIуагъэм тиреспубликэ щыщ еджакIоу Пащтэ Гупсэ щытхъуцIэ къыщыдихыгъ.

Адыгеим фегъэхьы

ТелефонкIэ къатыгъ. Адыгэ Республикэм икъэшъокIо ансамблэ цIэрыIоу «Налмэсыр» Китаим щыI. Концерт 11 къыщитыгъэу зичэзыу пчыхьэзэхахьэм зыфигъэхьазырзэ, купым ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан хъугъэ-шIагъэхэм тащигъэгъозагъ.

Адыгеим фегъэхьы

ТелефонкIэ къатыгъ. Адыгэ Республикэм икъэшъокIо ансамблэ цIэрыIоу «Налмэсыр» Китаим щыI. Концерт 11 къыщитыгъэу зичэзыу пчыхьэзэхахьэм зыфигъэхьазырзэ, купым ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Хъоджэе Аслъан хъугъэ-шIагъэхэм тащигъэгъозагъ.

Ымэкъэ гоуз чIыгум шъхьащыт

ЗэлъашIэрэ адыгэ орэдыIоу, РСФСР-м изаслуженнэ артисткэу КIыкI Зулхьаджэ къызыхъугъэр илъэс 95-рэ мэхъу

Ымэкъэ гоуз чIыгум шъхьащыт

ЗэлъашIэрэ адыгэ орэдыIоу, РСФСР-м изаслуженнэ артисткэу КIыкI Зулхьаджэ къызыхъугъэр илъэс 95-рэ мэхъу

«Шапсыгъэ инэбзыйхэр» нахь къэнэфых!

Адыгэ культурэм ифестивалэу илъэс къэс зэхащэрэр ТIуапсэ джырэблагъэ щыкIуагъ. ТIопсэ районым икIэлэцIыкIу творческэ купхэр, иорэдыIохэр, Адыгэ Республикэм къикIыгъэ хьакIэхэр «Шапсыгъэ инэбзыйхэр» зыфиIорэ мэфэкIым ыугъоигъэх.

«Шапсыгъэ инэбзыйхэр» нахь къэнэфых!

Адыгэ культурэм ифестивалэу илъэс къэс зэхащэрэр ТIуапсэ джырэблагъэ щыкIуагъ. ТIопсэ районым икIэлэцIыкIу творческэ купхэр, иорэдыIохэр, Адыгэ Республикэм къикIыгъэ хьакIэхэр «Шапсыгъэ инэбзыйхэр» зыфиIорэ мэфэкIым ыугъоигъэх.

Адыгэ дунаим игъундж

Гъыщ Нухьэ ироманэу «Гум итыркъохэр» зыфиIорэм фэгъэхьыгъэ еплъыкIэхэр.

Адыгэ дунаим игъундж

Гъыщ Нухьэ ироманэу «Гум итыркъохэр» зыфиIорэм фэгъэхьыгъэ еплъыкIэхэр.

ЩыIэныгъэм диштэрэ мэфэкI

Чъэпыогъум и 5-м Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 26-рэ хъущт. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэр гъэшIэгъонэу зэхащэх. Адыгэ шъуашэм и Мафэ, шэнышIу зэрэхъугъэу, Iоныгъом и 28-м игъэкIотыгъэу республикэм щагъэмэфэкIыгъ.

ЩыIэныгъэм диштэрэ мэфэкI

Чъэпыогъум и 5-м Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 26-рэ хъущт. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэхэр гъэшIэгъонэу зэхащэх. Адыгэ шъуашэм и Мафэ, шэнышIу зэрэхъугъэу, Iоныгъом и 28-м игъэкIотыгъэу республикэм щагъэмэфэкIыгъ.

Луганскэ апэрэу къикIыгъэх

Луганскэ народнэ республикэм и Къэралыгъо академическэ нысхъэпэ театрэ испектаклэхэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъэх. Къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Луганскэ апэрэу къикIыгъэх

Луганскэ народнэ республикэм и Къэралыгъо академическэ нысхъэпэ театрэ испектаклэхэр Адыгэ Республикэм щыкIуагъэх. Къэгъэлъэгъонхэм нэбгырабэ яплъыгъ.

Лъэпкъым фэуджы

Адыгэ шъуашэм и Мафэ республикэм и Къэралыгъо филармоние Iоныгъом и 28-м зэрэщыкIощтым гъэзетеджэхэр къыкIэупчIэх. Ащ дакIоу, мэфэкIым хэлэжьэн зымылъэкIыщтхэм ягупшысэхэр тшIогъэшIэгъоных.

Лъэпкъым фэуджы

Адыгэ шъуашэм и Мафэ республикэм и Къэралыгъо филармоние Iоныгъом и 28-м зэрэщыкIощтым гъэзетеджэхэр къыкIэупчIэх. Ащ дакIоу, мэфэкIым хэлэжьэн зымылъэкIыщтхэм ягупшысэхэр тшIогъэшIэгъоных.

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ангушт» Назрань — 3:1. Iоныгъом и 23-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников — Ставрополь, П. Егоров — Ростов-на-Дону, Р. Шэкъэм — Налщык. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Дыхъу, 86), Ахмедханов (Сечин, 55), Подъячев, Бырлов (Джыгун, 78), Кравченко (Ковалев, 83),

ЕшIэгъур гъэшIэгъонэу кIуагъэ

 «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «Ангушт» Назрань — 3:1. Iоныгъом и 23-м республикэ стадионым щызэдешIагъэх. Зезыщагъэхэр: А. Иванников — Ставрополь, П. Егоров — Ростов-на-Дону, Р. Шэкъэм — Налщык. «Зэкъошныгъ»: Марикода, Кулаев, Кадиев, Тагилов (Дыхъу, 86), Ахмедханов (Сечин, 55), Подъячев, Бырлов (Джыгун, 78), Кравченко (Ковалев, 83),

Анатолий Домбровскэм саугъэт фэтэжъугъэгъэуцу

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Советскэ тхэкIо цIэрыIоу, Къырым итхакIохэм ярегион Союз зэхэзыщагъэу, зикъэлэмыпэ тхылъ 60 къыпыкIыгъэ Домбровский Анатолий Иван ыкъом (1934 — 2001) зэкъош славян лъэпкъхэр Къырым зэрэзэрипхыжьыщтхэр илъэс 26-кIэ узэкIэIэбэжьмэ ытхыгъагъ.

Анатолий Домбровскэм саугъэт фэтэжъугъэгъэуцу

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Советскэ тхэкIо цIэрыIоу, Къырым итхакIохэм ярегион Союз зэхэзыщагъэу, зикъэлэмыпэ тхылъ 60 къыпыкIыгъэ Домбровский Анатолий Иван ыкъом (1934 — 2001) зэкъош славян лъэпкъхэр Къырым зэрэзэрипхыжьыщтхэр илъэс 26-кIэ узэкIэIэбэжьмэ ытхыгъагъ.

Иапэрэ роман къыдэкIыгъ

Ацумыжъ-Шъхьэлэхъо Маринэ иапэрэ романэу «Искупление» зыфиIорэр бэмышIэу урысыбзэкIэ къыдэкIыгъ. Ар Краснодар дэт унэе тхылъ тедзапIэхэм ащыщ ипчъагъэкIэ 200 хъоу къыщыхаутыгъ.

Иапэрэ роман къыдэкIыгъ

Ацумыжъ-Шъхьэлэхъо Маринэ иапэрэ романэу «Искупление» зыфиIорэр бэмышIэу урысыбзэкIэ къыдэкIыгъ. Ар Краснодар дэт унэе тхылъ тедзапIэхэм ащыщ ипчъагъэкIэ 200 хъоу къыщыхаутыгъ.

Нартыгу зиIэ цIыфышхуагъ

ЗэлъашIэрэ тхакIоу, шIэныгъэлэжьэу ХьэдэгъэлIэ Аскэр къызыхъугъэр непэ илъэс 95-рэ мэхъу Тхьэм икIэсэ цIыфэу ар дунаим къытехъогъагъ: Iэдэбэу, нэхъоеу, шэнышIоу, рэхьатэу, гупсэфэу, Iушэу, акъылышIоу, гурыгъозэ ин хэлъэу, Хэгъэгум ыкIи иадыгэ лъэпкъ афишIэн ылъэкIыщтымкIэ зышъхьамысыжьэу — нартыгу зиIэ дунэелIыгъ.

Нартыгу зиIэ цIыфышхуагъ

ЗэлъашIэрэ тхакIоу, шIэныгъэлэжьэу ХьэдэгъэлIэ Аскэр къызыхъугъэр непэ илъэс 95-рэ мэхъу Тхьэм икIэсэ цIыфэу ар дунаим къытехъогъагъ: Iэдэбэу, нэхъоеу, шэнышIоу, рэхьатэу, гупсэфэу, Iушэу, акъылышIоу, гурыгъозэ ин хэлъэу, Хэгъэгум ыкIи иадыгэ лъэпкъ афишIэн ылъэкIыщтымкIэ зышъхьамысыжьэу — нартыгу зиIэ дунэелIыгъ.

КъыплъыIэсырэ пшысэм уепIу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние икIэлэцIыкIу театрэу «Дышъэ къошыным» 2017 — 2018-рэ илъэс IофшIэгъур ыублагъ. Нэбгырабэ зыхэлэжьэгъэ зэхахьэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ.

КъыплъыIэсырэ пшысэм уепIу

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние икIэлэцIыкIу театрэу «Дышъэ къошыным» 2017 — 2018-рэ илъэс IофшIэгъур ыублагъ. Нэбгырабэ зыхэлэжьэгъэ зэхахьэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ.

Усэныр икIас — зыкIэритIупщырэп

Адыгэ тхыгъэ литературэр щыIэ зыхъугъэр шIукIае шIагъэ, илъэси 100 ныбжьым нахь пэблагъэ мэхъу. Ауми, ар ныбжьыкI, сыда пIомэ илъэсишъэ пчъагъэ е мин нахьыбэ гъогур къызэзынэкIыгъэхэм ялъытыгъэмэ, мэкIэ дэд.

Усэныр икIас — зыкIэритIупщырэп

Адыгэ тхыгъэ литературэр щыIэ зыхъугъэр шIукIае шIагъэ, илъэси 100 ныбжьым нахь пэблагъэ мэхъу. Ауми, ар ныбжьыкI, сыда пIомэ илъэсишъэ пчъагъэ е мин нахьыбэ гъогур къызэзынэкIыгъэхэм ялъытыгъэмэ, мэкIэ дэд.

Акъылым гупшысэр кIыгъумэ…

ЦIыф акъылым цIыф гупшысэр кIыгъумэ, зэгъусэхэу чIыгум фэсакъыхэмэ, къызэтенэщт, пытэ хъущт цIыфлъэпкъыр, джащ фэдэ гугъапIэр зыпхырыщыгъэ поэмэр зыдэт тхылъэу «Спсэ къэгущыIэ» зыфиIорэр Хьакъунэ Заремэ 2017-рэ илъэсым ияблэнэрэ тхылъэу къыдигъэкIыгъ.

Акъылым гупшысэр кIыгъумэ…

ЦIыф акъылым цIыф гупшысэр кIыгъумэ, зэгъусэхэу чIыгум фэсакъыхэмэ, къызэтенэщт, пытэ хъущт цIыфлъэпкъыр, джащ фэдэ гугъапIэр зыпхырыщыгъэ поэмэр зыдэт тхылъэу «Спсэ къэгущыIэ» зыфиIорэр Хьакъунэ Заремэ 2017-рэ илъэсым ияблэнэрэ тхылъэу къыдигъэкIыгъ.

ТхэкIошхом имузей

Адыгэ тхыгъэ литературэм игъэпсакIоу, еджэгъэ-гъэсэгъэшхоу, тхэкIо гъэшIэгъонэу, цIыф лъэпкъыбэм якIасэу КIэрэщэ Тембот къызыхъугъэр бэмышIэу илъэси 115-рэ хъугъэ.

ТхэкIошхом имузей

Адыгэ тхыгъэ литературэм игъэпсакIоу, еджэгъэ-гъэсэгъэшхоу, тхэкIо гъэшIэгъонэу, цIыф лъэпкъыбэм якIасэу КIэрэщэ Тембот къызыхъугъэр бэмышIэу илъэси 115-рэ хъугъэ.

Сырэгушхо

Адыгэ тхэкIошхоу КIэрэщэ Тембот илитературнэ кIэн бай зыщызгъэгъуазэ сшIоигъоу ащ иунэ-музей бэмышIэу сэри сыщыIагъ. ПчъэшъхьаIум сызэрелъэбакъоу ежь тхакIор псаоу ащ чIэтым фэдэу къысщыхъугъ. СизэхашIэ къыгъэшъыпкъэжьыгъ унэ пчэгум Тембот ипортрет инэу пылъагъэми. ЦIыфышхом иIэмэкъэ-лъэмакъэ чIэтэу зэхэсшIагъ.

Сырэгушхо

Адыгэ тхэкIошхоу КIэрэщэ Тембот илитературнэ кIэн бай зыщызгъэгъуазэ сшIоигъоу ащ иунэ-музей бэмышIэу сэри сыщыIагъ. ПчъэшъхьаIум сызэрелъэбакъоу ежь тхакIор псаоу ащ чIэтым фэдэу къысщыхъугъ. СизэхашIэ къыгъэшъыпкъэжьыгъ унэ пчэгум Тембот ипортрет инэу пылъагъэми. ЦIыфышхом иIэмэкъэ-лъэмакъэ чIэтэу зэхэсшIагъ.

«Налмэсыр» Китаим къыщэшъо

ТелефонкIэ къатыгъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» мы мафэхэм Китаим щыI. Купым ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан гущыIэгъу тыфэхъугъ.

«Налмэсыр» Китаим къыщэшъо

ТелефонкIэ къатыгъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» мы мафэхэм Китаим щыI. Купым ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Культурэм иIофыгъохэр

Iоныгъом и 28-м агъэмэфэкIыщт Iоныгъом и 28-м тиреспубликэ имызакъоу, Урысыем ишъолъырхэу тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэм, IэкIыб къэралыгъохэм адыгэ шъуашэм и Мафэ ащагъэмэфэкIыщт.

Культурэм иIофыгъохэр

Iоныгъом и 28-м агъэмэфэкIыщт Iоныгъом и 28-м тиреспубликэ имызакъоу, Урысыем ишъолъырхэу тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэм, IэкIыб къэралыгъохэм адыгэ шъуашэм и Мафэ ащагъэмэфэкIыщт.