КУЛЬТУРЭР

ЩыIэныгъэр ясурэтхэм якупкI

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Москва дэтым ифонд къыхахыгъэ пкъыгъохэр, сурэтышIэу Ольга Коноровам живописым ехьылIэгъэ IофшIагъэу иIэхэм ащыщхэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ къыщагъэлъагъох.

ЩыIэныгъэр ясурэтхэм якупкI

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэкIэ Къэралыгъо музееу Москва дэтым ифонд къыхахыгъэ пкъыгъохэр, сурэтышIэу Ольга Коноровам живописым ехьылIэгъэ IофшIагъэу иIэхэм ащыщхэр республикэм икъэлэ шъхьаIэ къыщагъэлъагъох.

Дунаим щыцIэрыIо IэпэIас

Адыгэхэм зэчый зэфэшъхьафыбэкIэ Тхьэр къызэтэгъэ цIыф гъэшIэгъонхэр яIэх. Ахэм ащыщ Адыгэ Республикэм инароднэ сурэтышIэу Еутых Асе. Ар тыгъэгъазэм и 8-м, 1962-рэ илъэсым къэхъугъ. Илъэпкъ ыцIэ ыIэтынэу, адыгэхэр иIэшIагъэхэмкIэ дунаим щаригъэшIэнэу мы чIым къытехъуагъ.

Дунаим щыцIэрыIо IэпэIас

Адыгэхэм зэчый зэфэшъхьафыбэкIэ Тхьэр къызэтэгъэ цIыф гъэшIэгъонхэр яIэх. Ахэм ащыщ Адыгэ Республикэм инароднэ сурэтышIэу Еутых Асе. Ар тыгъэгъазэм и 8-м, 1962-рэ илъэсым къэхъугъ. Илъэпкъ ыцIэ ыIэтынэу, адыгэхэр иIэшIагъэхэмкIэ дунаим щаригъэшIэнэу мы чIым къытехъуагъ.

«Ошъадэр» иIошъхьэтх щэуджы

Мыекъуапэ итворческэ купэу «Ошъадэр» илъэси 5 хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхэхьэ гъэшIэгъон Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние бэрэскэжъыем щыкIуагъ.

«Ошъадэр» иIошъхьэтх щэуджы

Мыекъуапэ итворческэ купэу «Ошъадэр» илъэси 5 хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхэхьэ гъэшIэгъон Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние бэрэскэжъыем щыкIуагъ.

Ингушетием имэкъамэхэм уагъэгъуазэ

Ингушетием культурэмкIэ и Министерствэ, республикэм хъарзынэщ IофхэмкIэ икъулыкъу, искусствэхэмкIэ Ингушетием и Къэралыгъо музей зэхащэгъэ къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм Къыблэ шъолъырым, Темыр Кавказым культурэмкIэ яIофышIэхэр, ветеранхэр, ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх.

Ингушетием имэкъамэхэм уагъэгъуазэ

Ингушетием культурэмкIэ и Министерствэ, республикэм хъарзынэщ IофхэмкIэ икъулыкъу, искусствэхэмкIэ Ингушетием и Къэралыгъо музей зэхащэгъэ къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм Къыблэ шъолъырым, Темыр Кавказым культурэмкIэ яIофышIэхэр, ветеранхэр, ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх.

ТхакIор агъэлъэпIагъ

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, тхэкIо цIэрыIоу Гарий Немченкэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ АР-м илIыкIохэм я ЛэжьапIэу УФ-м и Президент дэжь щыIэм щыкIуагъ. Ащ итхылъхэр къыгъэлъэгъуагъэх ыкIи упчIэу ратыгъэхэм яджэуапхэр къытыжьыгъэх.

ТхакIор агъэлъэпIагъ

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, тхэкIо цIэрыIоу Гарий Немченкэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэ АР-м илIыкIохэм я ЛэжьапIэу УФ-м и Президент дэжь щыIэм щыкIуагъ. Ащ итхылъхэр къыгъэлъэгъуагъэх ыкIи упчIэу ратыгъэхэм яджэуапхэр къытыжьыгъэх.

ТызэлъыкIозэ, тизэфыщытыкIэхэр дгъэпытэщтых

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние пресс-зэIукIэу щыкIуагъэр Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Къэралыгъо музыкальнэ театрэ икъэгъэлъэгъонхэм афэгъэхьыгъагъ. Адыгеим инароднэ артистэу Сихъу Станислав зэхахьэр зэрищагъ.

ТызэлъыкIозэ, тизэфыщытыкIэхэр дгъэпытэщтых

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние пресс-зэIукIэу щыкIуагъэр Къэбэртэе-Бэлъкъарым и Къэралыгъо музыкальнэ театрэ икъэгъэлъэгъонхэм афэгъэхьыгъагъ. Адыгеим инароднэ артистэу Сихъу Станислав зэхахьэр зэрищагъ.

Тэ тиджэрпэджэжь зэхэтэхы, къытэтэжьы

ШIу зышIэрэр упчIэжьырэп. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ пчыхьэзэхахьэр цIыфым уишIушIагъэкIэ улъыIэсыным, гукIэгъоу къыпхэфагъэмкIэ узэгурыIоным афэгъэхьыгъагъ.

Тэ тиджэрпэджэжь зэхэтэхы, къытэтэжьы

ШIу зышIэрэр упчIэжьырэп. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIогъэ пчыхьэзэхахьэр цIыфым уишIушIагъэкIэ улъыIэсыным, гукIэгъоу къыпхэфагъэмкIэ узэгурыIоным афэгъэхьыгъагъ.

Апэрэу къагъэлъэгъощт

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм Михаил Булгаковым ытхыгъэм техыгъэу «Кабала святош» зыфиIорэ спектаклэр шэкIогъум и 30-м апэрэу урысыбзэкIэ къыщагъэлъэгъощт.

Апэрэу къагъэлъэгъощт

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм Михаил Булгаковым ытхыгъэм техыгъэу «Кабала святош» зыфиIорэ спектаклэр шэкIогъум и 30-м апэрэу урысыбзэкIэ къыщагъэлъэгъощт.

ЛIэужхэм ягъашIэ иIотакIу

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирепертуар изэблэхъун, изэтегъэуцон зэрэлъыкIотэрэ шIыкIэм защыдгъэгъуазэ тшIоигъоу гущыIэгъу тызыфэхъугъэхэм язэфэхьысыжьхэр щыIэныгъэм дештэх.

ЛIэужхэм ягъашIэ иIотакIу

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм ирепертуар изэблэхъун, изэтегъэуцон зэрэлъыкIотэрэ шIыкIэм защыдгъэгъуазэ тшIоигъоу гущыIэгъу тызыфэхъугъэхэм язэфэхьысыжьхэр щыIэныгъэм дештэх.

Псэр бзэм къегъэгущыIэ

Республикэ ныбжьыкIэ тхылъеджапIэм щызэIукIагъэ-хэр театрэм иныбджэгъушIух, студентых. Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу, Урысыем итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу Зыхьэ Заур-бый лъэпкъ театральнэ искусствэр къэзыгъэнэфырэ жъуагъохэм ащыщэу зэхахьэм щалъытагъ.

Псэр бзэм къегъэгущыIэ

Республикэ ныбжьыкIэ тхылъеджапIэм щызэIукIагъэ-хэр театрэм иныбджэгъушIух, студентых. Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу, Урысыем итеатрэхэм яIофышIэхэм я Союз икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу Зыхьэ Заур-бый лъэпкъ театральнэ искусствэр къэзыгъэнэфырэ жъуагъохэм ащыщэу зэхахьэм щалъытагъ.

Лъэпкъ мэшIуачIэр кIуасэрэп

Бэгъ Нурбый лъэшэу ыгу екIоу, ыгъэгумэкIэу дунаим щыхъурэ-щышIэхэрэм алъыплъэщтыгъ, ежь зыщыIэ лъэхъаным зэмызэгъыныгъэу ыкIи къиныгъоу къыхафэхэрэм ынаIэ атыригъэтыщтыгъ.

Лъэпкъ мэшIуачIэр кIуасэрэп

Бэгъ Нурбый лъэшэу ыгу екIоу, ыгъэгумэкIэу дунаим щыхъурэ-щышIэхэрэм алъыплъэщтыгъ, ежь зыщыIэ лъэхъаным зэмызэгъыныгъэу ыкIи къиныгъоу къыхафэхэрэм ынаIэ атыригъэтыщтыгъ.

ГъэхъэгъэшIухэм уафэзыщэрэ зэнэкъокъу

Урысыем инеущрэ мафэ зыIэ илъхэу, пэщэныгъэм мэхьанэу иIэр къызгурыIохэу ыкIи ар дэгъоу зыгъэцакIэхэрэм апае зэхащэгъэ зэнэкъокъоу «Лидеры России-2017» зыфиIорэр мыгъэ апэрэу тикъэралыгъо щырагъэкIокIы. Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIэр ыпэкIэ гъэхъэгъэшIухэр зышIын амал зиIэ пащэхэр къыхагъэщынхэр, ахэм IэпыIэгъу афэхъунхэр ары. ЗэхэщакIохэм зэрагъэнафэрэмкIэ, ар

ГъэхъэгъэшIухэм уафэзыщэрэ зэнэкъокъу

Урысыем инеущрэ мафэ зыIэ илъхэу, пэщэныгъэм мэхьанэу иIэр къызгурыIохэу ыкIи ар дэгъоу зыгъэцакIэхэрэм апае зэхащэгъэ зэнэкъокъоу «Лидеры России-2017» зыфиIорэр мыгъэ апэрэу тикъэралыгъо щырагъэкIокIы. Iофтхьабзэм пшъэрылъэу иIэр ыпэкIэ гъэхъэгъэшIухэр зышIын амал зиIэ пащэхэр къыхагъэщынхэр, ахэм IэпыIэгъу афэхъунхэр ары. ЗэхэщакIохэм зэрагъэнафэрэмкIэ, ар

КIэрэщэ Тембот — лъэпкъ литературэхэм янэфыпсгъуаз

Адыгеим инароднэ тхакIоу, СССР-м ыкIи Адыгэ Республикэм я Къэралыгъо премиехэм ялауреатэу КIэрэщэ Тембот Мыхьамэт ыкъор къызыхъугъэр илъэси 115-рэ хъугъэ. Ащ епхыгъэу культурнэ программэу «КIэрэщэ еджэнхэр-2017-рэ» зыфиIорэр мэлажьэ, ащ ишапхъэ къыдыхэлъытагъэу мэфэкI Iофтхьэбзэ инхэу тхэкIошхом итворчествэ ихьалэмэтыгъэ зыщыкIэгъэтхъыгъэхэр республикэм щэкIох. Ахэм

КIэрэщэ Тембот — лъэпкъ литературэхэм янэфыпсгъуаз

Адыгеим инароднэ тхакIоу, СССР-м ыкIи Адыгэ Республикэм я Къэралыгъо премиехэм ялауреатэу КIэрэщэ Тембот Мыхьамэт ыкъор къызыхъугъэр илъэси 115-рэ хъугъэ. Ащ епхыгъэу культурнэ программэу «КIэрэщэ еджэнхэр-2017-рэ» зыфиIорэр мэлажьэ, ащ ишапхъэ къыдыхэлъытагъэу мэфэкI Iофтхьэбзэ инхэу тхэкIошхом итворчествэ ихьалэмэтыгъэ зыщыкIэгъэтхъыгъэхэр республикэм щэкIох. Ахэм

УсакIоу Бэгъ Нурбый къызыхъугъэр илъэс 80 хъугъэ

«СэкIоми лъэсэу, сэбыбым фэд» Сыкъышъуфэзэщы Шъусымылъэгъумэ. Къэсэгъэзэжьы СиIэгъо-блэгъу… Сигъогу лъагъоу Сыкъэзыщэжьырэр Орэды бзэпсэу Сыгум къенэжьы. СытеIэ къэси КъеIо орэд. СэкIоми лъэсэу, Сэбыбым фэд — зиусэ макъэ тыкIэдэIукIыгъэр адыгэ усакIоу Бэгъ Нурбый.

УсакIоу Бэгъ Нурбый къызыхъугъэр илъэс 80 хъугъэ

«СэкIоми лъэсэу, сэбыбым фэд» Сыкъышъуфэзэщы Шъусымылъэгъумэ. Къэсэгъэзэжьы СиIэгъо-блэгъу… Сигъогу лъагъоу Сыкъэзыщэжьырэр Орэды бзэпсэу Сыгум къенэжьы. СытеIэ къэси КъеIо орэд. СэкIоми лъэсэу, Сэбыбым фэд — зиусэ макъэ тыкIэдэIукIыгъэр адыгэ усакIоу Бэгъ Нурбый.

Икъуаджэ фэтхагъ

Лъэпкъ тарихъыр лъэныкъуабэу зэхэлъ: ахэм апэрэр псэупIэ ыкIи къоджэ тарихъыр ары.

Икъуаджэ фэтхагъ

Лъэпкъ тарихъыр лъэныкъуабэу зэхэлъ: ахэм апэрэр псэупIэ ыкIи къоджэ тарихъыр ары.

Зыми фэмыдэу ти Мыхьамэт

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу, орэдыIо цIэрыIоу Дзыбэ Мыхьамэт ипчыхьэзэхэхьитIу республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

Зыми фэмыдэу ти Мыхьамэт

Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу, орэдыIо цIэрыIоу Дзыбэ Мыхьамэт ипчыхьэзэхэхьитIу республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъ.

ПхъэнтIэкIур тахътэ къодыеп

Урысыем икъэгъэлъэгъон-зэнэкъокъоу пхъэнтIэкIум искусствэм чIыпIэу щыриIэм фэгъэхьыгъэр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу Михаил Шемякиным музеим еплъыкIэу фыриIэм ар къыпкъырэкIы.

ПхъэнтIэкIур тахътэ къодыеп

Урысыем икъэгъэлъэгъон-зэнэкъокъоу пхъэнтIэкIум искусствэм чIыпIэу щыриIэм фэгъэхьыгъэр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. ЗэлъашIэрэ сурэтышIэу Михаил Шемякиным музеим еплъыкIэу фыриIэм ар къыпкъырэкIы.

2017-м ичэщ-пшыс

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу Лъэпкъ тхылъеджапIэм зичэзыу Урысые культурнэ-образовательнэ Iофтхьабзэу «Искусствэхэм ячэщ» зыфиIорэр щыкIуагъ.

2017-м ичэщ-пшыс

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу Лъэпкъ тхылъеджапIэм зичэзыу Урысые культурнэ-образовательнэ Iофтхьабзэу «Искусствэхэм ячэщ» зыфиIорэр щыкIуагъ.

ПсэпыгъэкIэжь тыгъэпс мафэхэр

Зэманыр. Унагъор Нэфымрэ тхъагъомрэ апэIапчъэу лэжьэкIо цIыфхэм щыIэныгъэ бжьы хьылъэр апшъэ бэдэдэрэ илъыгъ. Сыд алэжьыгъэу, сыд ашIагъэкIи, гъэм ашхын ямыIэу техьэщтыгъэх, имыкъу-имынэм хэтхэу ягъашIэ къахьыщтыгъ.

ПсэпыгъэкIэжь тыгъэпс мафэхэр

Зэманыр. Унагъор Нэфымрэ тхъагъомрэ апэIапчъэу лэжьэкIо цIыфхэм щыIэныгъэ бжьы хьылъэр апшъэ бэдэдэрэ илъыгъ. Сыд алэжьыгъэу, сыд ашIагъэкIи, гъэм ашхын ямыIэу техьэщтыгъэх, имыкъу-имынэм хэтхэу ягъашIэ къахьыщтыгъ.

Сурэтхэр гъашIэм хэкIокIэщтхэп

Октябрэ революциер илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэм тарихъым инэкIубгъохэр къеIуатэх. Сурэт пэпчъ щыIэныгъэм щыщ едзыгъохэр къыхэбгъэщыхэзэ IофшIагъэхэм уасэ афэошIы.

Сурэтхэр гъашIэм хэкIокIэщтхэп

Октябрэ революциер илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэм тарихъым инэкIубгъохэр къеIуатэх. Сурэт пэпчъ щыIэныгъэм щыщ едзыгъохэр къыхэбгъэщыхэзэ IофшIагъэхэм уасэ афэошIы.

Краснодар къыщежэх

Дунаим щыцIэрыIо къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» иконцерт шэкIогъум и 13-м Краснодар щыкIощт. Республикэмрэ гъунэгъу краимрэ язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм ехьылIэгъэ зэхахьэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэр щызэIукIэщтых.

Краснодар къыщежэх

Дунаим щыцIэрыIо къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» иконцерт шэкIогъум и 13-м Краснодар щыкIощт. Республикэмрэ гъунэгъу краимрэ язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм ехьылIэгъэ зэхахьэм лъэпкъ зэфэшъхьафхэр щызэIукIэщтых.

Темыркъан Юрэ ыцIэкIэ

СССР-м, РСФСР-м янароднэ артистэу, УФ-м и Къэралыгъо премиерэ Глинкэ ыцIэ зыхьырэ премиемрэ ялауреатэу, Санкт-Петербург ицIыф гъэшIуагъэу, а къалэм и Къэралыгъо филармоние и Академическэ симфоническэ оркестрэ ихудожественнэ пащэу, дирижер цIэрыIоу Темыркъан Юрэ ыцIэкIэ УФ-мрэ КъБР-мрэ культурэмкIэ яминистерствэхэм зэхащэгъэ Симфоническэ мэкъамэм ия

Темыркъан Юрэ ыцIэкIэ

СССР-м, РСФСР-м янароднэ артистэу, УФ-м и Къэралыгъо премиерэ Глинкэ ыцIэ зыхьырэ премиемрэ ялауреатэу, Санкт-Петербург ицIыф гъэшIуагъэу, а къалэм и Къэралыгъо филармоние и Академическэ симфоническэ оркестрэ ихудожественнэ пащэу, дирижер цIэрыIоу Темыркъан Юрэ ыцIэкIэ УФ-мрэ КъБР-мрэ культурэмкIэ яминистерствэхэм зэхащэгъэ Симфоническэ мэкъамэм ия

ГъукIэлIым иIашэр гущыI

Адыгеим итхакIохэм я Союз хэтэу, нахьыжъхэм я Совет итхьаматэу ГъукIэлI Нурбый мы аужырэ илъэсхэм прозэмкIи, поэзиемкIи IофшIэгъэ хьалэмэтхэр етхых ыкIи къыхарегъэутых. Тхылъеджэхэр ахэм агъэгушIох.

ГъукIэлIым иIашэр гущыI

Адыгеим итхакIохэм я Союз хэтэу, нахьыжъхэм я Совет итхьаматэу ГъукIэлI Нурбый мы аужырэ илъэсхэм прозэмкIи, поэзиемкIи IофшIэгъэ хьалэмэтхэр етхых ыкIи къыхарегъэутых. Тхылъеджэхэр ахэм агъэгушIох.

Орэдышъор щыIэныгъэм къыхахы

Къэбэртэе-Бэлъкъарым инароднэ артистэу, композиторэу Къэбэрдэкъо Мурат ипчыхьэзэхахьэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щызэхащагъэр лъэпкъ зэкъошхэм язэфыщытыкIэхэр зыгъэпытэхэрэм ащыщ.

Орэдышъор щыIэныгъэм къыхахы

Къэбэртэе-Бэлъкъарым инароднэ артистэу, композиторэу Къэбэрдэкъо Мурат ипчыхьэзэхахьэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щызэхащагъэр лъэпкъ зэкъошхэм язэфыщытыкIэхэр зыгъэпытэхэрэм ащыщ.

ГущыIэм псэ къыпигъакIэщтыгъ

ЩыIэныгъэм илъэныкъобэ IофыгъохэмкIэ пэрытэу, кIэщакIоу ущытыныр мыпсынкIэми, а зэкIэ фызэшIокIыгъ тиадыгэ тхэкIо инэу, адыгэ художественнэ прозэм иапэрэ лъэпсэгъэуцоу, Темыр Кавказым итхакIохэмкIэ апэрэу романэу «Насыпым игъогу» зыфиIорэмкIэ СССР-м и Къэралыгъо премие къызыфагъэшъошагъэу, лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иапэрэ редакторыгъэу, Адыгэ шIэныгъэ-ушэтэкIо институтым

ГущыIэм псэ къыпигъакIэщтыгъ

ЩыIэныгъэм илъэныкъобэ IофыгъохэмкIэ пэрытэу, кIэщакIоу ущытыныр мыпсынкIэми, а зэкIэ фызэшIокIыгъ тиадыгэ тхэкIо инэу, адыгэ художественнэ прозэм иапэрэ лъэпсэгъэуцоу, Темыр Кавказым итхакIохэмкIэ апэрэу романэу «Насыпым игъогу» зыфиIорэмкIэ СССР-м и Къэралыгъо премие къызыфагъэшъошагъэу, лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иапэрэ редакторыгъэу, Адыгэ шIэныгъэ-ушэтэкIо институтым