КУЛЬТУРЭР

ТимэфэкI шъукъетэгъэблагъэ

Гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ипчыхьэзэхахь Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» илъэс 95-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Мыекъуапэ дэт филармонием гъэтхапэм и 22-м щыкIощт. Iофтхьабзэр сыхьатыр 5-м аублэщт.

ТимэфэкI шъукъетэгъэблагъэ

Гъэзетэу «Адыгэ макъэм» ипчыхьэзэхахь Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэр» илъэс 95-рэ хъугъэ. Ащ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ Мыекъуапэ дэт филармонием гъэтхапэм и 22-м щыкIощт. Iофтхьабзэр сыхьатыр 5-м аублэщт.

ЩыIэныгъэм щыщым уегъэгупшысэ

Хъугъэ-шIагъэхэм, мэфэкIхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыхэрэм цIыфыбэ яплъы. Лъэпкъ культурэр, шIэжьыр, шэн-хабзэхэр нахьышIоу тшIэнхэм фэшI зэIукIэгъухэм ямэхьанэ хэпшIыкIэу зыкъеIэты.

ЩыIэныгъэм щыщым уегъэгупшысэ

Хъугъэ-шIагъэхэм, мэфэкIхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонхэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыхэрэм цIыфыбэ яплъы. Лъэпкъ культурэр, шIэжьыр, шэн-хабзэхэр нахьышIоу тшIэнхэм фэшI зэIукIэгъухэм ямэхьанэ хэпшIыкIэу зыкъеIэты.

Яорэдхэм тамэр аIэты

Урысыем ителевизионнэ зэнэкъокъоу «ЖъогъуакI» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдэзыхи, шIухьафтын шъхьаIэр къызыфагъэшъошэгъэ орэдыIо купэу «Кофетаймым» иконцерт апэрэу Мыекъуапэ къыщитыгъ.

Яорэдхэм тамэр аIэты

Урысыем ителевизионнэ зэнэкъокъоу «ЖъогъуакI» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдэзыхи, шIухьафтын шъхьаIэр къызыфагъэшъошэгъэ орэдыIо купэу «Кофетаймым» иконцерт апэрэу Мыекъуапэ къыщитыгъ.

«Налмэсым» идэхагъэ тегъэгушхо

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» мэзаем и 27 — 28-м концертитIу Мыекъуапэ къыщитыгъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Краснодар краим, тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ IэкIыб къэралыгъохэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр, Адыгеим щыщхэр ашIогъэшIэгъонэу пчыхьэзэхахьэхэм яплъыгъэх.

«Налмэсым» идэхагъэ тегъэгушхо

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» мэзаем и 27 — 28-м концертитIу Мыекъуапэ къыщитыгъ. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Краснодар краим, тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ IэкIыб къэралыгъохэм, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр, Адыгеим щыщхэр ашIогъэшIэгъонэу пчыхьэзэхахьэхэм яплъыгъэх.

ГущыIэ щэрыор, сэмэркъэур зикIэсэ цIыфыгъ

 «Адыгэ макъэр» титхакIохэм янахьыбэм яжабзэ, ятхыбзэ псыхьагъэ зыщыхъугъэ, щыIэныгъэм икуупIэ зыщыхэхьэгъэхэ IофшIапIэу хъугъэ.

ГущыIэ щэрыор, сэмэркъэур зикIэсэ цIыфыгъ

 «Адыгэ макъэр» титхакIохэм янахьыбэм яжабзэ, ятхыбзэ псыхьагъэ зыщыхъугъэ, щыIэныгъэм икуупIэ зыщыхэхьэгъэхэ IофшIапIэу хъугъэ.

«Налмэсэу» тилъапIэм тырегъэблагъэ

Адыгэ Республикэм икъэшъокIо лъэпкъ ансамблэ цIэрыIоу «Налмэсым» иконцертхэр мэзаем и 27 — 28-м Мыекъуапэ щыкIощтых. Пчыхьэзэхахьэхэм нэбгырабэ яплъыщт.

«Налмэсэу» тилъапIэм тырегъэблагъэ

Адыгэ Республикэм икъэшъокIо лъэпкъ ансамблэ цIэрыIоу «Налмэсым» иконцертхэр мэзаем и 27 — 28-м Мыекъуапэ щыкIощтых. Пчыхьэзэхахьэхэм нэбгырабэ яплъыщт.

Адыгэ шъуашэр тинамыс

Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеир» илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр гум къегущыIыкIых. ШIушIагъэр зэфэпхьысыжьы зыхъукIэ, апэу нэгум къыкIэуцохэрэр цIыфхэр арых.

Адыгэ шъуашэр тинамыс

Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеир» илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр гум къегущыIыкIых. ШIушIагъэр зэфэпхьысыжьы зыхъукIэ, апэу нэгум къыкIэуцохэрэр цIыфхэр арых.

ТЫГЪЭНЭБЗЫЙ

КIымафэр е гъощагъэ, е гужъуагъэ

ТЫГЪЭНЭБЗЫЙ

КIымафэр е гъощагъэ, е гужъуагъэ

Ацумыжъ Рустам зыхэт фильмэр Апэрэ каналым къыгъэлъэгъуагъ

 «Крепость Бадабер» зыфиIорэ фильмэу Апэрэ каналым къыгъэлъэгъуагъэм Адыгеим щыщ актер ныбжьыкIэу Ацумыжъ Рустам хэлэжьагъ. АдыгабзэкIэ къэIогъэ гущыIэхэри фильмэм щызэхэтэхых. Мыр зэрэтырахыгъэм, хэлэжьэнэу зэрэхъугъэм защыдгъэгъозагъ, зэрэ Урысыеу зэлъашIэгъэ актерэу Ацумыжъ Рустам гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Ацумыжъ Рустам зыхэт фильмэр Апэрэ каналым къыгъэлъэгъуагъ

 «Крепость Бадабер» зыфиIорэ фильмэу Апэрэ каналым къыгъэлъэгъуагъэм Адыгеим щыщ актер ныбжьыкIэу Ацумыжъ Рустам хэлэжьагъ. АдыгабзэкIэ къэIогъэ гущыIэхэри фильмэм щызэхэтэхых. Мыр зэрэтырахыгъэм, хэлэжьэнэу зэрэхъугъэм защыдгъэгъозагъ, зэрэ Урысыеу зэлъашIэгъэ актерэу Ацумыжъ Рустам гущыIэгъу тыфэхъугъ.

Гуфэбэныгъэм хегъахъо

Лъэпкъ искусствэм щыцIэрыIо Быщтэкъо Азэмат ипчыхьэзэхахьэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм лъэуж хэхыгъэу къыгъэнагъэр щыIэныгъэм хэкIокIэщтэп. ИорэдхэмкIи, икъашъохэмкIи гум къылъэIэсы. ШIушIагъэу иIэр адыгэ лъэпкъэу зыщыщым, республикэу зыщыпсэурэм, зэкъошныгъэм игъэпытэн афегъэхьы.

Гуфэбэныгъэм хегъахъо

Лъэпкъ искусствэм щыцIэрыIо Быщтэкъо Азэмат ипчыхьэзэхахьэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм лъэуж хэхыгъэу къыгъэнагъэр щыIэныгъэм хэкIокIэщтэп. ИорэдхэмкIи, икъашъохэмкIи гум къылъэIэсы. ШIушIагъэу иIэр адыгэ лъэпкъэу зыщыщым, республикэу зыщыпсэурэм, зэкъошныгъэм игъэпытэн афегъэхьы.

Адыгэкъалэ апэрэу щыкIощт

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэкIэ щытым драматургэу Мамый Ерэджыбэ ытхыгъэм техыгъэ къэгъэлъэгъонэу «ГъашIэм имэзищ» зыфиIорэр ящэнэрэу щагъэуцу. Мэзаем и 17-м Адыгэкъалэ апэрэу щеплъыщтых, мы мазэм и 20-м республикэ театрэм спектаклэр щыкIощт.

Адыгэкъалэ апэрэу щыкIощт

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэкIэ щытым драматургэу Мамый Ерэджыбэ ытхыгъэм техыгъэ къэгъэлъэгъонэу «ГъашIэм имэзищ» зыфиIорэр ящэнэрэу щагъэуцу. Мэзаем и 17-м Адыгэкъалэ апэрэу щеплъыщтых, мы мазэм и 20-м республикэ театрэм спектаклэр щыкIощт.

Лъэпсэ дэгъум тешIушIэ

Адыгеим икомпозиторхэм я Союз илъэс 25-рэ мэхъу Адыгэ Республикэм икомпозиторхэм я Союз зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр тикъалэхэм, районхэм ащэкIох. Тимузыкальнэ искусствэ лъапсэ фэзышIыгъэхэм яшIушIагъэ лъыгъэкIотэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ахэтэлъытэ.

Лъэпсэ дэгъум тешIушIэ

Адыгеим икомпозиторхэм я Союз илъэс 25-рэ мэхъу Адыгэ Республикэм икомпозиторхэм я Союз зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэр тикъалэхэм, районхэм ащэкIох. Тимузыкальнэ искусствэ лъапсэ фэзышIыгъэхэм яшIушIагъэ лъыгъэкIотэгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэхэм ахэтэлъытэ.

Неущ тызэIукIэщт

ОрэдыIо цIэрыIоу Быщтэкъо Азэмат ипчыхьэзэхахьэ мэзаем и 14-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIощт. ШIулъэгъум, лъэпкъ шIэжьым, пIуныгъэм афэгъэхьыгъэ орэдхэр, нэмыкIхэри артистым къыIощтых.

Неущ тызэIукIэщт

ОрэдыIо цIэрыIоу Быщтэкъо Азэмат ипчыхьэзэхахьэ мэзаем и 14-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIощт. ШIулъэгъум, лъэпкъ шIэжьым, пIуныгъэм афэгъэхьыгъэ орэдхэр, нэмыкIхэри артистым къыIощтых.

Лъэпкъым итхэкIо гъэшIуагъ

Адыгэ литературэм апэрэ лъэгъо дахэр пхырызыщыгъэу, апэрэ лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иапэрэ редакторыгъэу, ащ иапэрэ къыдэкIыгъо «Интернационалыр» — къэралыгъо гимныр адыгабзэкIэ къыщыхэзыутыгъэр, Адыгэ шIэныгъэ-ушэтэкIо институтым иотдел иIофышIагъэу ыкIи ипэщагъэр, Темыр КавказымкIэ апэрэу СССР-м икъэралыгъо шIухьафтын къызфагъэшъошэгъэ романэу «Насыпым игъогу» зытхыгъэр

Лъэпкъым итхэкIо гъэшIуагъ

Адыгэ литературэм апэрэ лъэгъо дахэр пхырызыщыгъэу, апэрэ лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иапэрэ редакторыгъэу, ащ иапэрэ къыдэкIыгъо «Интернационалыр» — къэралыгъо гимныр адыгабзэкIэ къыщыхэзыутыгъэр, Адыгэ шIэныгъэ-ушэтэкIо институтым иотдел иIофышIагъэу ыкIи ипэщагъэр, Темыр КавказымкIэ апэрэу СССР-м икъэралыгъо шIухьафтын къызфагъэшъошэгъэ романэу «Насыпым игъогу» зытхыгъэр

«Жъы сызымышIырэр сиорэд»

Адыгэ театрэм изал цIыфыр чIэмыфэжьэу къекIолIагъ. Адыгэ эстраднэ орэдым иапэрэ фестиваль икIэщакIор Адыгэ телевидениер ары. Концертым еплъынэу къэкIуагъэхэм АР-м и Президентэу Джарымэ Аслъан ахэс, ащ АР-м культурэмкIэ иапэрэ министрэу Хьанэхъу Адам къыгос. ХъугъэшIагъэр телевидением зэрэтырихыщт бангэр щагум дэт. Ащ пышIэгъэ

«Жъы сызымышIырэр сиорэд»

Адыгэ театрэм изал цIыфыр чIэмыфэжьэу къекIолIагъ. Адыгэ эстраднэ орэдым иапэрэ фестиваль икIэщакIор Адыгэ телевидениер ары. Концертым еплъынэу къэкIуагъэхэм АР-м и Президентэу Джарымэ Аслъан ахэс, ащ АР-м культурэмкIэ иапэрэ министрэу Хьанэхъу Адам къыгос. ХъугъэшIагъэр телевидением зэрэтырихыщт бангэр щагум дэт. Ащ пышIэгъэ

Адыгэхэмрэ айнхэмрэ

Адыгэ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ IэпэIасэу, АР-м изаслуженнэ сурэтышIэу ГъукIэ Замудинрэ филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Унэрэкъо Раерэ Японием щыIагъэх. Ащ ис лъэпкъэу айнхэмрэ адыгэхэмрэ зэфэдэу ахэлъыр зэрагъэшIагъ.

Адыгэхэмрэ айнхэмрэ

Адыгэ музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ IэпэIасэу, АР-м изаслуженнэ сурэтышIэу ГъукIэ Замудинрэ филологие шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу Унэрэкъо Раерэ Японием щыIагъэх. Ащ ис лъэпкъэу айнхэмрэ адыгэхэмрэ зэфэдэу ахэлъыр зэрагъэшIагъ.

Адыгэхэм ямузыкант ин

Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ тыдэ щыIэ адыги зэлъашIэ. Ащ ипщынэ мэкъэ жъынч зэ зэхэзыхыгъэм ныбжьырэу ыгу къинагъ.

Адыгэхэм ямузыкант ин

Лъэцэрыкъо Кимэ ыцIэ тыдэ щыIэ адыги зэлъашIэ. Ащ ипщынэ мэкъэ жъынч зэ зэхэзыхыгъэм ныбжьырэу ыгу къинагъ.

Республикэ искусствэр къэзыгъэбаихэрэм ащыщ

Адыгеим имузыкальнэ творческэ куп анахь инхэм ащыщэу симфоническэ оркестрэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концертхэр республикэм щэкIох. Зэфэхьысыжьхэр ашIыхэзэ, неущрэ мафэм телъытэгъэ Iофтхьабзэхэм зафагъэхьазыры.

Республикэ искусствэр къэзыгъэбаихэрэм ащыщ

Адыгеим имузыкальнэ творческэ куп анахь инхэм ащыщэу симфоническэ оркестрэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ концертхэр республикэм щэкIох. Зэфэхьысыжьхэр ашIыхэзэ, неущрэ мафэм телъытэгъэ Iофтхьабзэхэм зафагъэхьазыры.

Хэгъэгум, цIыфхэм афэусэ

Гум пыкIэу къэIогъэ гущыIэр дахэ ыкIи гоIу. Ар етIани усэ сатырэ зэрыблыхэмкIэ зэлъыпкIагъэ зыхъукIэ, къэзыIорэр УсакIошъ, гъэнэфагъэ.

Хэгъэгум, цIыфхэм афэусэ

Гум пыкIэу къэIогъэ гущыIэр дахэ ыкIи гоIу. Ар етIани усэ сатырэ зэрыблыхэмкIэ зэлъыпкIагъэ зыхъукIэ, къэзыIорэр УсакIошъ, гъэнэфагъэ.

ЩытхъуцIэхэр къыдэзыхыгъэхэр

Урысые зэнэкъокъоу «Дахэ си Дунай» зыфиIоу Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Дэрбэ Аслъан, Адыгеим иискусствэ хэхъоныгъэ фэзышIыгъэхэм афэгъэхьыгъэм Тэхъутэмыкъое районым иныбжьыкIэхэр чанэу хэлэжьагъэх.

ЩытхъуцIэхэр къыдэзыхыгъэхэр

Урысые зэнэкъокъоу «Дахэ си Дунай» зыфиIоу Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Дэрбэ Аслъан, Адыгеим иискусствэ хэхъоныгъэ фэзышIыгъэхэм афэгъэхьыгъэм Тэхъутэмыкъое районым иныбжьыкIэхэр чанэу хэлэжьагъэх.

«Бзыум фэдэу сэбыбы»

Сэмэгу Гощнагъо мэкъэ дахэу иIэр зыфагъэдэщтыр амышIэу, бзыу орэдыIо амкIышъым рагъапшэу «лъэпкъым исоловейкIэ» еджагъэх.

«Бзыум фэдэу сэбыбы»

Сэмэгу Гощнагъо мэкъэ дахэу иIэр зыфагъэдэщтыр амышIэу, бзыу орэдыIо амкIышъым рагъапшэу «лъэпкъым исоловейкIэ» еджагъэх.

«Ошъутенэр» шIэжьым иIотакIу

Сталинград дэжь нэмыцхэр зыщызэхакъутагъэхэр илъэс 75-рэ, Адыгеир ыкIи Краснодар краир Хэгъэгу зэошхом илъэхъан шъхьафит зыхъужьыгъэхэр илъэс 75-рэ зэрэхъухэрэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр тишъолъыр щэкIох.

«Ошъутенэр» шIэжьым иIотакIу

Сталинград дэжь нэмыцхэр зыщызэхакъутагъэхэр илъэс 75-рэ, Адыгеир ыкIи Краснодар краир Хэгъэгу зэошхом илъэхъан шъхьафит зыхъужьыгъэхэр илъэс 75-рэ зэрэхъухэрэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр тишъолъыр щэкIох.

Лъэпкъ закъом иIофа?

Пэрэныкъо Чатибэ итхылъэу «Сыфаеп къэсщэнэу!» зифиIорэм фэгъэхьыгъ.

Лъэпкъ закъом иIофа?

Пэрэныкъо Чатибэ итхылъэу «Сыфаеп къэсщэнэу!» зифиIорэм фэгъэхьыгъ.

Тэзэ Лъэустэнбый КIако ыкъор къызыхъугъэр илъэс 90-рэ мэхъу

ОрэдыIо-орэдусыгъ, къегъэIокIо IэпэIэсагъ Шэуджэн районым ит къуаджэу Хьакурынэхьаблэ щыIэныгъэ лъэныкъуабэмкIэ цIыф цIэрыIуабэ къыдэкIыгъ. Лъэпкъ музыкэмкIэ, искусствэмкIэ афэгъэзагъэу къэпIон хъумэ, Аулъэ Олэгъэй ипщынэ къегъэIокIагъэр ныбжьырэу я ХХ-рэ лIэшIэгъум икультурэ щыщ хъугъэ.

Тэзэ Лъэустэнбый КIако ыкъор къызыхъугъэр илъэс 90-рэ мэхъу

ОрэдыIо-орэдусыгъ, къегъэIокIо IэпэIэсагъ Шэуджэн районым ит къуаджэу Хьакурынэхьаблэ щыIэныгъэ лъэныкъуабэмкIэ цIыф цIэрыIуабэ къыдэкIыгъ. Лъэпкъ музыкэмкIэ, искусствэмкIэ афэгъэзагъэу къэпIон хъумэ, Аулъэ Олэгъэй ипщынэ къегъэIокIагъэр ныбжьырэу я ХХ-рэ лIэшIэгъум икультурэ щыщ хъугъэ.

ТхакIор агу къагъэкIыжьы

КъБР-м и Лъэпкъ къэралыгъо тхылъеджапIэу Мэлбэхъо Тимбор ыцIэ зыхьырэм джырэблагъэ литературэ пчыхьэзэхахьэ щырекIокIыгъ. Ар фэгъэхьыгъагъ КъБР-м инароднэ тхакIоу, КъБР-м и Къэралыгъо премие илауреатэу Теунэ Хьэчим къызыхъугъэр илъэси 105-рэ зэрэхъугъэм.

ТхакIор агу къагъэкIыжьы

КъБР-м и Лъэпкъ къэралыгъо тхылъеджапIэу Мэлбэхъо Тимбор ыцIэ зыхьырэм джырэблагъэ литературэ пчыхьэзэхахьэ щырекIокIыгъ. Ар фэгъэхьыгъагъ КъБР-м инароднэ тхакIоу, КъБР-м и Къэралыгъо премие илауреатэу Теунэ Хьэчим къызыхъугъэр илъэси 105-рэ зэрэхъугъэм.