Cымэджэщыр къызэIуахыгъ

Тэхъутэмыкъое районым щыпсэухэрэ цIыфхэр илъэс зэкIэлъыкIохэм зэжэгъэхэ район сымэджэщыр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трэхъо Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, нэмыкIхэри. Медицинэ IофышIэм и Мафэу къэблагъэрэм ипэгъокIэу район сымэджэщыр къызэIуахыгъ. Щэу зэтет псэуалъэр аужырэ шап­хъэхэм адиштэу гъэпсыгъэ. Сы­маджэхэр чIэгъолъхьанхэ алъэ­кIынэу чIыпIэ 50 иI, поликлиникэм зы сменэм къыкIоцI нэбгырэ 200-мэ IэпыIэгъу ащы­фэхъунхэ алъэкIыщт.

КъумпIыл Мурат къэзэрэу­гъоигъэхэм закъыфигъазэзэ кIи­гъэтхъыгъ УФ-м и Президент къыгъэуцугъэхэ стратегическэ инициативэхэр гъэцэкIагъэхэ хъунхэмкIэ район сымэджэщым къыщызэIуахыгъэ Iэзэн корпусыр мэхьанэ ин зиIэ лъэбэкъоу зэрэщытыр.

2007-рэ илъэсым Тэхъутэмыкъое район сымэджэщым ишIын рагъэжьагъ, ау ахъщэ зэрэ­щымыIэм ыпкъ къикIыкIэ Iоф­шIэныр къызэтеуцогъагъ. УФ-м и Пра­вительствэ КъумпIыл Му­­рат Iофэу дишIагъэм, Дмит­рий Медведевыр ежь ышъхьэкIэ IэпыIэгъу къызэрафэхъугъэм ишIуагъэкIэ илъэ­сыбэрэ щы­тыгъэ псэуа­лъэм ишIын ра­гъэжьэ­жьыгъ. Сомэ миллиони 143-рэ фэдиз IофшIэнхэм апа­Iуагъэ­хьанэу къатIупщыгъ. Ащ щыщэу миллион 18-кIэ оборудованиякIэр зэрагъэ­гъотыгъ.

Ахъщэу къа­тIупщы­гъэр зэрифэшъуашэу зэрагъа­фэмэ, IофшIэнхэр зэ­рэкIорэм Адыгеим и ЛIышъхьэ ежь ышъхьэкIэ лъыплъагъ. Сымэджэщым икъы­зэ­Iухын фэ­гъэхьыгъэ мэфэкI зэ­ха­хьэм псэуа­лъэр зы­шIы­гъэ­­хэм рэзэныгъэ гущы­Iэхэр ащыфигъэзагъэх. Пшъэ­дэ­кIыжьэу ыхьы­рэмкIэ гъунэпкъэ гъэ­нэфа­гъэ зиIэ обществэу «Марк-Сервис» зыфи­Iорэм ипащэу Цуекъо Мурат ыкIи ащ иIофы­шIэхэм охътэ кIэкIым къыкIоцI зэри­фэшъуашэу псэуалъэр зэрашIыгъэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— СымэджэщыкIэм амалэу иIэхэр псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ нахьышIу хъу­ным зэрэфэIорышIэщтхэм сицыхьэ телъ, — къыIуагъ Къум­пIыл Мурат. — Республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэр федеральнэ программэхэм тапэкIи ахэлэжьэщтых, медицинэр цIыфхэм нахь апэблагъэ хъуным фэIорышIэщтых. Ау Iофэу зэшIотхырэм медицинэ Iофы­шIэхэри къыхэлэжьэнхэ, опытэу аIэкIэлъым хагъэхъо зэпытын, сымаджэхэм зэрифэшъуашэу апэгъокIынхэ фае.

ТапэкIэ сы­мэджэщэу районым иIагъэм уигъэрэзэнэу щы­тыгъэп. Псэуа­лъэр жъы дэдагъ, специалистхэм афикъун кабинет иIагъэп. Джы ащ фэдэ гу­мэкIыгъо Тэ­хъутэмыкъое районым иIэжьэп. Аужырэ шапхъэ­хэм адиштэрэ псэуалъэр зэтегъэпсыхьагъ, «бе­режливое про­изводство» зыфиIорэ шIыкIэм тетэу гъэ­псыгъэ.

КъумпIыл Мурат сы­мэджэщыр къыплъыхьагъ, Iоф щызышIэхэ­рэ специалистхэм гущыIэгъу афэхъугъ. Тэхъутэмыкъое район сымэджэщым иврач шъхьаIэу Нэхэе Светланэ къызэриIуа­гъэмкIэ, псэолъакIэм терапевтическэ, педиатрическэ, неврологическэ отделениехэр хэтых. Апэрэ къатым IэзапIэу стоматологым, рентгенодиагностикэм ыкIи лабораторием якабинетхэр зыхэтхэр тетых. Пащэм игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, врачхэм лъэшэу ащыкIэхэрэп. Республикэм ана­хьэу щымэкIэ кIэлэцIыкIу эндокринологри сы­мэджэщым зэригъэгъотыгъ.

Пэнэжьыкъуае ща­шIырэ спорт комплексыр зынагъэсыгъэри КъумпIыл Мурат зэригъэлъэ­гъугъ. Федеральнэ целевой про­граммэу «2014 — 2020-рэ илъэсхэм УФ-м физическэ культурэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэ щя­гъэ­шIы­гъэныр» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу псэуа­лъэм ишIын рагъэжьагъ. Ащ сомэ миллион 73-м ехъу пэIу­хьа­нэу агъэнафэ. Нэбгырэ 200-м ехъу зычIэфэщт псэуа­лъэм ишIын мы илъэсым аухыщт.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.