Cабыйхэм IэпыIэгъу афэхъух

Мэзаем и 15-р — адэбз уз зиIэ кIэлэцIыкIухэм я Дунэе маф. Ащ къыдыхэлъытагъэу сабыйхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ шIушIэ ермэлыкъ мы мафэхэм Мыекъопэ медицинэ колледжым щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъу­гъэх ыпшъэкIэ зигугъу къэт­шIыгъэ еджапIэм истудентхэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ, джащ фэдэу медицинэ профилактикэмкIэ Гупчэм испециалистхэр. Акци­ем хэлэжьагъэхэм ежь яIэшIа­гъэхэр, продукцие зэфэшъхьаф­хэр ащагъэх. Ащ къыкIэкIыгъэ ахъщэр адэбз уз зиIэ сабыйхэм IэпыIэгъу афэхъунхэм, яIэзэнхэм пэIуагъэхьащт.

Ащ нэмыкIэу, мэзаем и 19-м шIушIэ мэфэкIэу «Доброе сердце АРКОД» зыфиIорэр Мые­къуапэ ишхапIэу «АрзуГолдым» щыкIощт. Ащ изэхэщакIох Адыгэ республикэ клиниче­скэ онкологическэ диспансерыр ыкIи медицинскэ колледжыр. Iоф­тхьабзэм хэлэжьэщт сабыйхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Адыгэ Республикэм щыIэ Александр Ивашиныр. КIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу афэхъу зышIоигъохэр мыщ фэ­дэ телефон номерхэмкIэ къытеонхэ алъэкIыщт: 54-47-96-рэ, 8(952)986-64-85-рэ.

Мыщ фэдэ уз зиIэ кIэлэ­цIыкIу 49-рэ республикэ учетым хэт. Амалэу щыIэмкIэ ахэм тишIуагъэ ядгъэкIыным, чIыпIэ къин ифэгъэ унагъохэм IэпыIэ­гъу тафэхъуным мэхьанэшхо иI. Ары шIушIэ Iофтхьабзэхэм язэхэщакIохэм пшъэрылъ шъхьа­Iэу зыфагъэуцужьырэр.

(Тикорр.).