Подшивка автора: Редакция

Адыгеим илIыкIо куп непэ Тыркуем макIо

МэфиплIым къыкIоцI Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIо куп Тыркуем щыIэщт. Сатыу-экономикэ, культурнэ-гъэсэныгъэ зэпхыныгъэр гъэпытэгъэныр, адыгэ диаспорэм зэфыщытыкIэу дыряIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр – джары пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр.

Адыгеим илIыкIо куп непэ Тыркуем макIо

МэфиплIым къыкIоцI Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIо куп Тыркуем щыIэщт. Сатыу-экономикэ, культурнэ-гъэсэныгъэ зэпхыныгъэр гъэпытэгъэныр, адыгэ диаспорэм зэфыщытыкIэу дыряIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр – джары пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр.

Инспектор ныбжьыкIэхэр Казань кIощтых

Урысые зэнэкъокъоу «Безопасное колесо-2019» зыфиIорэм иреспубликэ едзыгъо джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэр (ЮИД) автогородокым щызэрэугъоигъэх ыкIи шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэныгъэу аIэкIэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

Инспектор ныбжьыкIэхэр Казань кIощтых

Урысые зэнэкъокъоу «Безопасное колесо-2019» зыфиIорэм иреспубликэ едзыгъо джырэблагъэ Мыекъуапэ щыкIуагъ. ГъогурыкIоным иинспектор ныбжьыкIэхэр (ЮИД) автогородокым щызэрэугъоигъэх ыкIи шапхъэхэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ шIэныгъэу аIэкIэлъыр къагъэлъэгъуагъ.

Къабзэу плъэгъурэм укIигъэгушIужьыщт

Адыгэ Республикэм и Правительствэ цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу щыкIуагъэр Премьер-министрэу Александр Наролиным зэрищагъ.

Къабзэу плъэгъурэм укIигъэгушIужьыщт

Адыгэ Республикэм и Правительствэ цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм зэратехьащтхэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу щыкIуагъэр Премьер-министрэу Александр Наролиным зэрищагъ.

Хъоткъо Хъызыр Ассоциацием итхьаматэу хадзыгъ

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъум и Мафэ ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу «Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм я Совет» и Ассоциацие изэхэсыгъо Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Хъоткъо Хъызыр Ассоциацием итхьаматэу хадзыгъ

ЧIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъум и Мафэ ихэгъэунэфыкIын епхыгъэу «Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм я Совет» и Ассоциацие изэхэсыгъо Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Сомэ миллиони 9 фэдиз Адыгеим къыIэкIэхьагъ

2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу «ЛIэуж нахьыжъ» зыфиIорэр Адыгеим щагъэцакIэ. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тет.

Сомэ миллиони 9 фэдиз Адыгеим къыIэкIэхьагъ

2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу «ЛIэуж нахьыжъ» зыфиIорэр Адыгеим щагъэцакIэ. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тет.

Адыгеим итамыгъ

Мэлылъфэгъум и 25-м къалэу Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щыкIощтых.

Адыгеим итамыгъ

Мэлылъфэгъум и 25-м къалэу Мыекъуапэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо быракъ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щыкIощтых.

Бзыухэм яорэд

Гъатхэр къэсыгъ, чIыопсыр игъорыгъозэ къэущыжьы, бзыу цIыкIухэр къэбыбыжьых. Бзыухэр щымыIагъэхэмэ, дунаир гъэшIэгъоныщтыгъэп, «тхьамыкIэщтыгъэ». Ахэм шIуагъэу къахьырэр бэ. Арышъ, бзыухэм тапылъын, къэдгъэгъунэнхэ фае.

Бзыухэм яорэд

Гъатхэр къэсыгъ, чIыопсыр игъорыгъозэ къэущыжьы, бзыу цIыкIухэр къэбыбыжьых. Бзыухэр щымыIагъэхэмэ, дунаир гъэшIэгъоныщтыгъэп, «тхьамыкIэщтыгъэ». Ахэм шIуагъэу къахьырэр бэ. Арышъ, бзыухэм тапылъын, къэдгъэгъунэнхэ фае.

Псым иIэшIугъэ гъунэнчъ

Джырэблагъэ Гавердовскэм дэт тхылъеджапIэм щызэхащэгъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонэу псым имэхьанэ фэгъэхьыгъагъэм тыхэлэжьэн амал тиIагъ. Нафэ къызэрэтфэхъугъэмкIэ, псым шъэфыбэ, къэбар гъэшIэгъоныбэ пылъэу къычIэкIыгъ.

Псым иIэшIугъэ гъунэнчъ

Джырэблагъэ Гавердовскэм дэт тхылъеджапIэм щызэхащэгъэ Iофтхьэбзэ гъэшIэгъонэу псым имэхьанэ фэгъэхьыгъагъэм тыхэлэжьэн амал тиIагъ. Нафэ къызэрэтфэхъугъэмкIэ, псым шъэфыбэ, къэбар гъэшIэгъоныбэ пылъэу къычIэкIыгъ.

Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным Чернобыль атом электростанцием къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом къыкIэлъыкIуагъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ.

Iофтхьабзэу зэхащэщтхэм атегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиным Чернобыль атом электростанцием къыщыхъугъэ тхьамыкIагъом къыкIэлъыкIуагъэхэм ядэгъэзыжьын хэлэжьагъэхэм IофшIэгъу зэIукIэгъу адыриIагъ.

IофшIэнымкIэ фитыныгъэхэр къаухъумэх

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие хабзэр зэрагъэцакIэрэмкIэ 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэ­зищ зэрихьагъэхэ уплъэкIунхэм защытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо, иуплъэкIокIо органхэм, профсоюзхэм ыкIи IофшIэн языгъэгъотыхэрэм, общественнэ объединениехэм ялIыкIохэр.

IофшIэнымкIэ фитыныгъэхэр къаухъумэх

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ и Къэралыгъо инспекцие хабзэр зэрагъэцакIэрэмкIэ 2019-рэ илъэсым иапэрэ мэ­зищ зэрихьагъэхэ уплъэкIунхэм защытегущыIэгъэхэ игъэкIотыгъэ зэхэсыгъо иIагъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм игъэцэкIэкIо, иуплъэкIокIо органхэм, профсоюзхэм ыкIи IофшIэн языгъэгъотыхэрэм, общественнэ объединениехэм ялIыкIохэр.

Ным осэшхо лъитыгъ

Зэшхэм яурам ихъишъ Тызщыпсэурэ чIыпIэхэр шIу тэлъэгъух. Ар нахь къызыбгурыIорэр зэкIэми уафэзэщыгъэу, зы заулэрэ умылъэгъугъэхэу укъызыкIожькIэ ары, урамхэри, чъыгхэри, цIыфхэри нахь къыпщыгушIукIы хъугъэхэу къыпщэхъу.

Ным осэшхо лъитыгъ

Зэшхэм яурам ихъишъ Тызщыпсэурэ чIыпIэхэр шIу тэлъэгъух. Ар нахь къызыбгурыIорэр зэкIэми уафэзэщыгъэу, зы заулэрэ умылъэгъугъэхэу укъызыкIожькIэ ары, урамхэри, чъыгхэри, цIыфхэри нахь къыпщыгушIукIы хъугъэхэу къыпщэхъу.

Джыри IошъхьитIу атIэкIыгъ

Хэбзэнчъэу Адыгеим ит къэхэлъэжъхэр, Iуашъхьэхэр зытIыхэрэ бзэджашIэхэр Iасэхэрэп. Джыри гъэтхэпэ мазэм ыкIи мэлылъфэгъум и 10-м чIыпIитIумэ ахэр ащытIагъэх.

Джыри IошъхьитIу атIэкIыгъ

Хэбзэнчъэу Адыгеим ит къэхэлъэжъхэр, Iуашъхьэхэр зытIыхэрэ бзэджашIэхэр Iасэхэрэп. Джыри гъэтхэпэ мазэм ыкIи мэлылъфэгъум и 10-м чIыпIитIумэ ахэр ащытIагъэх.

ХэбзакIэхэр

Гъэтхапэм кIуачIэ яIэ хъугъэ Гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу Iоф зымы­шIэ­жьырэ пенсионер пстэуми къаратырэ хэ- бзэ ахъщэхэм хэхъоныгъэхэр афашIыгъэх. Страховой, социальнэ пенсиехэм, ыныбжь хэкIотагъэу е сэкъатныгъэ иIэу пенсием кIуагъэхэм ыкIи унагъор зыIыгъыгъэу зи­дунай зыхъожьыгъэхэм яехэр ахэм ахэхьэх.

ХэбзакIэхэр

Гъэтхапэм кIуачIэ яIэ хъугъэ Гъэтхапэм къыщегъэжьагъэу Iоф зымы­шIэ­жьырэ пенсионер пстэуми къаратырэ хэ- бзэ ахъщэхэм хэхъоныгъэхэр афашIыгъэх. Страховой, социальнэ пенсиехэм, ыныбжь хэкIотагъэу е сэкъатныгъэ иIэу пенсием кIуагъэхэм ыкIи унагъор зыIыгъыгъэу зи­дунай зыхъожьыгъэхэм яехэр ахэм ахэхьэх.

«Ныдэлъфыбзэр унагъом илъымэ, сабыйхэми ар ашIэщт»

Джары мы Iофыгъом еплъыкIэу фыриIэр журналистэу, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэ­ращэм ыцIэ зыхьырэм информационнэ-къыдэгъэкIын отделым иIофышIэу ЩэшIэ Аслъан.

«Ныдэлъфыбзэр унагъом илъымэ, сабыйхэми ар ашIэщт»

Джары мы Iофыгъом еплъыкIэу фыриIэр журналистэу, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтэу Т. КIэ­ращэм ыцIэ зыхьырэм информационнэ-къыдэгъэкIын отделым иIофышIэу ЩэшIэ Аслъан.

Къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх

1917-рэ илъэсым Октябрэ революцием текIо­ныгъэр къыщыдэхыгъэным чанэу хэлэжьэгъэ В. И. Лениныр къызыхъугъэ мафэр мэлы­лъфэгъум и 22-м хэгъэгум щыхагъэунэфыкIыгъ.

Къэгъагъэхэр кIэралъхьагъэх

1917-рэ илъэсым Октябрэ революцием текIо­ныгъэр къыщыдэхыгъэным чанэу хэлэжьэгъэ В. И. Лениныр къызыхъугъэ мафэр мэлы­лъфэгъум и 22-м хэгъэгум щыхагъэунэфыкIыгъ.

Апэ итым IукIэщт

«Краснодар-3» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 3:1. Мэлылъфэгъум и 21-м Краснодар щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Назаров – 7, Гъуб­жьэкъу – 17, Бутенко – 21, «Краснодар-3». Къонэ – 23 (пенальтикIэ), «Зэкъошныгъ».

Апэ итым IукIэщт

«Краснодар-3» Краснодар – «Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – 3:1. Мэлылъфэгъум и 21-м Краснодар щызэдешIагъэх. Къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Назаров – 7, Гъуб­жьэкъу – 17, Бутенко – 21, «Краснодар-3». Къонэ – 23 (пенальтикIэ), «Зэкъошныгъ».

М. Перейро ищысэшIу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым щешIэхэрэм я 24-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 19 – 21-м яIагъэх.

М. Перейро ищысэшIу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым щешIэхэрэм я 24-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 19 – 21-м яIагъэх.

Адыгея получила почти 9 млн. рублей на мероприятия программы «Старшее поколение»

В Адыгее с 2019 года началась реализация мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Их выполнение находится на контроле Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Адыгея получила почти 9 млн. рублей на мероприятия программы «Старшее поколение»

В Адыгее с 2019 года началась реализация мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография». Их выполнение находится на контроле Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

В Адыгее открывается «Кавказский меловой круг»

С 22 по 28 апреля в Адыгее пройдет  Международный фестиваль адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг». Торжественное открытие состоится сегодня  в республиканской филармонии в 18-30.

В Адыгее открывается «Кавказский меловой круг»

С 22 по 28 апреля в Адыгее пройдет  Международный фестиваль адыго-абхазских театров «Кавказский меловой круг». Торжественное открытие состоится сегодня  в республиканской филармонии в 18-30.

В Адыгее хотят на поток поставить операции по маммопластике

Для врачей Адыгеи в апреле прошел уникальный мастер-класс по маммопластике. Показательную операцию модерировал ведущий специалист Ростова, пластический хирург Басхан Алигаджиев.

В Адыгее хотят на поток поставить операции по маммопластике

Для врачей Адыгеи в апреле прошел уникальный мастер-класс по маммопластике. Показательную операцию модерировал ведущий специалист Ростова, пластический хирург Басхан Алигаджиев.

Жительница Адыгеи оплатила все долги, чтобы продать дом

Майкопчанка оплатила долги по кредитам в пользу нескольких банков, чтобы снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью и продать домовладение.

Жительница Адыгеи оплатила все долги, чтобы продать дом

Майкопчанка оплатила долги по кредитам в пользу нескольких банков, чтобы снять запрет на регистрационные действия с недвижимостью и продать домовладение.

Дунэе экономикэ форумым хэлэжьагъ

Урысыем и Президент иадминистрацие я V-рэ Дунэе экономикэ форумэу мэлылъфэгъум и 18-м къыщегъэжьагъэу Ялтэ щыкIорэм изэхэщакIохэм ащыщ.

Дунэе экономикэ форумым хэлэжьагъ

Урысыем и Президент иадминистрацие я V-рэ Дунэе экономикэ форумэу мэлылъфэгъум и 18-м къыщегъэжьагъэу Ялтэ щыкIорэм изэхэщакIохэм ащыщ.

Агъэкъэбзагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу археологием исаугъэтхэу поселкэу Каменномост­скэм иIэгъо-благъо итхэм якъэухъумэн тегъэпсыхьэгъэ Iоф­­тхьабзэ мэлылъфэгъум и 18-м зэрахьагъ.

Агъэкъэбзагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ кIэщакIо зэрэфэхъугъэм тетэу археологием исаугъэтхэу поселкэу Каменномост­скэм иIэгъо-благъо итхэм якъэухъумэн тегъэпсыхьэгъэ Iоф­­тхьабзэ мэлылъфэгъум и 18-м зэрахьагъ.

Iофтхьабзэу «ПсыIыгъыпI»

Iофтхьабзэу «ПсыIыгъыпI» зыфиIорэр мэ­­лылъфэгъу мазэм ыкIэм нэс муниципальнэ обра­зованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» щыкIощт.

Iофтхьабзэу «ПсыIыгъыпI»

Iофтхьабзэу «ПсыIыгъыпI» зыфиIорэр мэ­­лылъфэгъу мазэм ыкIэм нэс муниципальнэ обра­зованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» щыкIощт.

ЯIофшIагъэкIэ къалэжьыгъ

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэ­хъоны­гъэмкIэ и Министерствэ щызэхэщэгъэ Комис­сиеу щытхъуцIэу «IофшIэным иветеран» зыфиIорэр афэгъэшъошэгъэным фэ­гъэзагъэм изичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм иIагъ.

ЯIофшIагъэкIэ къалэжьыгъ

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэ­хъоны­гъэмкIэ и Министерствэ щызэхэщэгъэ Комис­сиеу щытхъуцIэу «IофшIэным иветеран» зыфиIорэр афэгъэшъошэгъэным фэ­гъэзагъэм изичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм иIагъ.