Подшивка автора: Редакция

ЕджапIэхэм ялъытыгъэр макIэп

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие Iэнэ хъураеу зэхищагъэр автоеджапIэхэм ачIэсхэр зэрагъэхьазырхэрэм фэгъэхьыгъагъ. Ар зэрищагъ инспектор шъхьаIэу Александр Курпас.

ЕджапIэхэм ялъытыгъэр макIэп

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие Iэнэ хъураеу зэхищагъэр автоеджапIэхэм ачIэсхэр зэрагъэхьазырхэрэм фэгъэхьыгъагъ. Ар зэрищагъ инспектор шъхьаIэу Александр Курпас.

ЯшIэныгъэ ауплъэкIу

Урысые Федерацием и Конституцие загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэ­хьыгъэу тыгъэгъазэм и 3-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс зэрэ Урысыеу юридическэ диктант щатхы.

ЯшIэныгъэ ауплъэкIу

Урысые Федерацием и Конституцие загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэ­хьыгъэу тыгъэгъазэм и 3-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс зэрэ Урысыеу юридическэ диктант щатхы.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 31-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 10-м щыIэщт.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 31-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 10-м щыIэщт.

Нахь зэтегъэ­псыхьагъэх

ПсышIопэ районым щыкIогъэ зэнэкъокъоу «Унэ къабзэр – къэлэ дах» зыфиIорэм икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх. Ар илъэсибгъу хъугъэу зэхащэ, псэупIэ пстэури хагъэлажьэ.

Нахь зэтегъэ­псыхьагъэх

ПсышIопэ районым щыкIогъэ зэнэкъокъоу «Унэ къабзэр – къэлэ дах» зыфиIорэм икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх. Ар илъэсибгъу хъугъэу зэхащэ, псэупIэ пстэури хагъэлажьэ.

НыбжьыкIэ, ау пытэу ылъэ теуцуагъ

1992-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ и 8-р ары Урысые Федерацием и Президент иунашъокIэ УФ-м финансхэмкIэ и Министерствэ хахьэу федеральнэ казначействэ загъэпсыгъэр. Илъэс 26-рэ хъугъэу а мафэр сэнэхьат мэфэкIэу хагъэунэфыкIы.

НыбжьыкIэ, ау пытэу ылъэ теуцуагъ

1992-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ и 8-р ары Урысые Федерацием и Президент иунашъокIэ УФ-м финансхэмкIэ и Министерствэ хахьэу федеральнэ казначействэ загъэпсыгъэр. Илъэс 26-рэ хъугъэу а мафэр сэнэхьат мэфэкIэу хагъэунэфыкIы.

Щынэгъончъэу зэрэзекIощтхэр арагъэшIагъ

Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Дунэе мафэ ехъу­лIэу дэеу зэхэзыхырэ ыкIи зылъэгъухэрэ кIэ­лэ­цIы­кIу­хэр зычIэсхэ Адыгэ республикэ еджэпIэин­тернатым гъогу инспекторхэр щыIагъэх.

Щынэгъончъэу зэрэзекIощтхэр арагъэшIагъ

Сэкъатныгъэ зиIэхэм я Дунэе мафэ ехъу­лIэу дэеу зэхэзыхырэ ыкIи зылъэгъухэрэ кIэ­лэ­цIы­кIу­хэр зычIэсхэ Адыгэ республикэ еджэпIэин­тернатым гъогу инспекторхэр щыIагъэх.

Лъэпкъыр щымыIэжьми…

ШIэныгъэлэжьхэу Бырсыр Батырбыйрэ ишъхьэгъусэу Сафиятрэ зэдатхыгъэ «Убых–адыгэ–урыс гущыIалъэр» адыгэ бзэ­шIэныгъэм имызакъоу, дунэе наукэмкIи мэхьанэшхо зиIэ IофшIагъэу хъущт.

Лъэпкъыр щымыIэжьми…

ШIэныгъэлэжьхэу Бырсыр Батырбыйрэ ишъхьэгъусэу Сафиятрэ зэдатхыгъэ «Убых–адыгэ–урыс гущыIалъэр» адыгэ бзэ­шIэныгъэм имызакъоу, дунэе наукэмкIи мэхьанэшхо зиIэ IофшIагъэу хъущт.

Имэхьанэ уасэ фэшIыгъуай

2019-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ псалъэр» къызыдэкIырэр илъэс 95-рэ хъущт. Ащ изэхэ­ща­кIохэр Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и Парламентрэ и Правительствэрэ.

Имэхьанэ уасэ фэшIыгъуай

2019-рэ илъэсым мэкъуогъум и 1-м лъэпкъ гъэзетэу «Адыгэ псалъэр» къызыдэкIырэр илъэс 95-рэ хъущт. Ащ изэхэ­ща­кIохэр Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм и Парламентрэ и Правительствэрэ.

АцIэхэр еджапIэхэм афаусыгъэх

БэмышIэу ТIопсэ районым иадминистрацие ышIыгъэ унашъом тетэу еджэпIиплIымэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъхэм ацIэхэр афаусыгъэх.

АцIэхэр еджапIэхэм афаусыгъэх

БэмышIэу ТIопсэ районым иадминистрацие ышIыгъэ унашъом тетэу еджэпIиплIымэ Советскэ Союзым и ЛIыхъужъхэм ацIэхэр афаусыгъэх.

ЩысэтехыпIэу къытхэтых

Тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыфхэм ащыщэу хэгъэгум ыпашъхьэ гъэхъэгъэ инхэр щызышIыгъэхэм, ар къаухъумэзэ лIы­гъэшхо къызыхэзгъэфагъэхэм бгъэхэлъхьэ лъапIэхэр къащаратыхэу хабзэ. Ахэм зэкIэми апшъэу алъытэрэр ЛIы­хъу­жъыцIэр ары.

ЩысэтехыпIэу къытхэтых

Тикъэралыгъо щыпсэурэ цIыфхэм ащыщэу хэгъэгум ыпашъхьэ гъэхъэгъэ инхэр щызышIыгъэхэм, ар къаухъумэзэ лIы­гъэшхо къызыхэзгъэфагъэхэм бгъэхэлъхьэ лъапIэхэр къащаратыхэу хабзэ. Ахэм зэкIэми апшъэу алъытэрэр ЛIы­хъу­жъыцIэр ары.

ИлъэсыкIэ Iанэр, уасэхэр

СтатистикэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Куржъо Светланэ къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым пыкIыгъэ уахътэр икIыгъэ илъэсым ебгъапшэмэ, анахь агъэфедэхэрэ гъомылапхъэхэм ауасэ ииндекс проценти 101,5-м нэсыгъ.

ИлъэсыкIэ Iанэр, уасэхэр

СтатистикэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Краснодар краимкIэ ыкIи Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Куржъо Светланэ къызэриIуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым пыкIыгъэ уахътэр икIыгъэ илъэсым ебгъапшэмэ, анахь агъэфедэхэрэ гъомылапхъэхэм ауасэ ииндекс проценти 101,5-м нэсыгъ.

Тыгъэгъазэм къыздихьыгъэх

Апэрэ кIымэфэ мазэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ зиIэ хъугъэ хэбзакIэхэр нахьыбэмкIэ зыфэгъэхьыгъэхэр автомобилистхэр ары.

Тыгъэгъазэм къыздихьыгъэх

Апэрэ кIымэфэ мазэм къыщегъэжьагъэу кIуачIэ зиIэ хъугъэ хэбзакIэхэр нахьыбэмкIэ зыфэгъэхьыгъэхэр автомобилистхэр ары.

Бзылъфыгъэр агъэпцIагъ

Илъэс 35-рэ зыныбжь бзылъфыгъэу Тэхъутэмыкъое районым щып­сэурэм УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотде­лэу мы муниципалитетым щыIэм идежурнэ часть зыкъыфигъэзагъ.

Бзылъфыгъэр агъэпцIагъ

Илъэс 35-рэ зыныбжь бзылъфыгъэу Тэхъутэмыкъое районым щып­сэурэм УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ иотде­лэу мы муниципалитетым щыIэм идежурнэ часть зыкъыфигъэзагъ.

Уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ

Автомобиль гъогоу «Красногвардейскэр – Адэмый» зыфиIорэм полицием иIофышIэхэм къулыкъур щахьызэ, мы муниципалитетым щыпсэурэ илъэс 24-рэ зыныбжь кIэлакIэр зэрыс машинэр къагъэуцугъ.

Уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ

Автомобиль гъогоу «Красногвардейскэр – Адэмый» зыфиIорэм полицием иIофышIэхэм къулыкъур щахьызэ, мы муниципалитетым щыпсэурэ илъэс 24-рэ зыныбжь кIэлакIэр зэрыс машинэр къагъэуцугъ.

ШIуагъэу пылъыр къафаIотагъ

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэм зэхащэгъэ Iофтхьабзэр зыфэгъэхьыгъагъэр къэзыгъэнэфырэ пкъыгъохэр пчыхьэм гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр кIэлэеджакIохэм агурыгъэIогъэныр ары.

ШIуагъэу пылъыр къафаIотагъ

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэм зэхащэгъэ Iофтхьабзэр зыфэгъэхьыгъагъэр къэзыгъэнэфырэ пкъыгъохэр пчыхьэм гъэфедэгъэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр кIэлэеджакIохэм агурыгъэIогъэныр ары.

«Бзэрабзэм» адыгабзэр егъэбзэрабзэ

Ткъош Къэбэртэе-Бэлъкъарым иарткупэу «Бзэрабзэм» ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

«Бзэрабзэм» адыгабзэр егъэбзэрабзэ

Ткъош Къэбэртэе-Бэлъкъарым иарткупэу «Бзэрабзэм» ипчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъ.

«Ростелеком» удостоен общественной награды администрации Краснодарского края за благотворительность и добровольчество

Благотворительная деятельность «Ростелекома» была отмечена дипломом лауреата Общественной награды Краснодарского края «За благотворительность и добровольчество – Благотворитель Кубани».

«Ростелеком» удостоен общественной награды администрации Краснодарского края за благотворительность и добровольчество

Благотворительная деятельность «Ростелекома» была отмечена дипломом лауреата Общественной награды Краснодарского края «За благотворительность и добровольчество – Благотворитель Кубани».

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Москва щыIагъ, тихэгъэгу икъэлэ шъхьаIэ имэрэу Сергей Собянинымрэ арырэ зэдэгущыIэгъу зэдыряIагъ, зэдэлэжьэныгъэм ехьылIэгъэ Зэзэгъыныгъэм Москва имэрие изал Фыжь щызэдыкIэтхагъэх.

Зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ Москва щыIагъ, тихэгъэгу икъэлэ шъхьаIэ имэрэу Сергей Собянинымрэ арырэ зэдэгущыIэгъу зэдыряIагъ, зэдэлэжьэныгъэм ехьылIэгъэ Зэзэгъыныгъэм Москва имэрие изал Фыжь щызэдыкIэтхагъэх.

Москва щыIэгъэ зэфэсым хэлэжьагъэх

Урысые общественнэ движениеу «Народный фронт» зыфиIорэм ишъолъыр отделениеу Адыгэ Республикэм щыIэм пресс-конференцие щыкIуагъ. Урысые народнэ фронтым изэфэсэу шэкIогъум и 29-м Москва щыIагъэм анахь Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэхэм, Адыгеим илIыкIохэр ащ зэрэхэлэжьагъэхэм ар афэгъэхьыгъагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ОНФ-м итхьаматэу Юрий Гороховыр, иштаб хэтхэу

Москва щыIэгъэ зэфэсым хэлэжьагъэх

Урысые общественнэ движениеу «Народный фронт» зыфиIорэм ишъолъыр отделениеу Адыгэ Республикэм щыIэм пресс-конференцие щыкIуагъ. Урысые народнэ фронтым изэфэсэу шэкIогъум и 29-м Москва щыIагъэм анахь Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэхэм, Адыгеим илIыкIохэр ащ зэрэхэлэжьагъэхэм ар афэгъэхьыгъагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх ОНФ-м итхьаматэу Юрий Гороховыр, иштаб хэтхэу

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 31-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 10-м щыIэщт.

Депутатхэм апай

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ия 31-рэ зэхэсыгъо 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 10-м щыIэщт.

Ешъогъэ водительхэр къыхагъэщыщтых

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие Iофтхьабзэу «Ешъогъэ водитель» зыфиIорэр бэрэ зэхещэ.

Ешъогъэ водительхэр къыхагъэщыщтых

Адыгеим и Къэралыгъо автоинспекцие Iофтхьабзэу «Ешъогъэ водитель» зыфиIорэр бэрэ зэхещэ.

Музыкэр ищыIэныгъагъ

Композиторэу, цIыфышIоу, хор дирижированиемкIэ апшъэрэ еджапIэм – Адыгэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ институтым имузыкэ-педагогическэ факультет икIэлэегъэджагъэу Сихъу Рэмэзан Хъанджэрые ыкъор къызыхъугъэр тыгъэгъазэм и 1-м илъэс 80 хъугъэ.

Музыкэр ищыIэныгъагъ

Композиторэу, цIыфышIоу, хор дирижированиемкIэ апшъэрэ еджапIэм – Адыгэ къэралыгъо кIэлэегъэджэ институтым имузыкэ-педагогическэ факультет икIэлэегъэджагъэу Сихъу Рэмэзан Хъанджэрые ыкъор къызыхъугъэр тыгъэгъазэм и 1-м илъэс 80 хъугъэ.

Инэу тафэраз

ТIопсэ районым ыкIи къалэу Шъачэ адэтхэ еджапIэхэм кIэлэцIыкIухэр зэреджэщтхэ тхылъхэр зэрямыIэхэм къыхэкIэу адыгабзэр зэрагъэшIэнымкIэ къин ащалъэгъу.

Инэу тафэраз

ТIопсэ районым ыкIи къалэу Шъачэ адэтхэ еджапIэхэм кIэлэцIыкIухэр зэреджэщтхэ тхылъхэр зэрямыIэхэм къыхэкIэу адыгабзэр зэрагъэшIэнымкIэ къин ащалъэгъу.

Ным и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

ПсэупIэу Шъхьафит дэт тхылъеджапIэм щырагъэкIокIыгъэ пчыхьэзэхахьэу «Сэ сянэ зэкIэми анахь дэгъу» зыфиIорэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Къызэхэхьагъэхэм янэхэм зэрафэразэхэр араIо ашIоигъуагъ.

Ным и Мафэ хагъэунэфыкIыгъ

ПсэупIэу Шъхьафит дэт тхылъеджапIэм щырагъэкIокIыгъэ пчыхьэзэхахьэу «Сэ сянэ зэкIэми анахь дэгъу» зыфиIорэр гъэшIэгъонэу кIуагъэ. Къызэхэхьагъэхэм янэхэм зэрафэразэхэр араIо ашIоигъуагъ.

Iоф зытшIэщтхэ ыкIи зызыдгъэпсэфыщтхэ мафэхэр

ИлъэсыкIэ зыгъэпсэфыгъо мэфэ кIыхьэхэр Урысыем щыпсэухэрэм къяжэх. Ахэр тыгъэгъазэм и 30-м къыщегъэжьагъэу щылэ мазэм и 8-м нэс кIощтых.

Iоф зытшIэщтхэ ыкIи зызыдгъэпсэфыщтхэ мафэхэр

ИлъэсыкIэ зыгъэпсэфыгъо мэфэ кIыхьэхэр Урысыем щыпсэухэрэм къяжэх. Ахэр тыгъэгъазэм и 30-м къыщегъэжьагъэу щылэ мазэм и 8-м нэс кIощтых.