ЧIыфэм пэIуагъэхьагъ

ЧIыфэу телъыр къызэримыпщыныжьырэм къыхэкIыкIэ, хъулъфыгъэм иавтомобиль хьыкум приставхэм арест тыралъхьагъ ыкIи ар ащагъ. Сомэ мин 500 хъу­рэ чIыфэ зэIузыгъэкIагъэм пчъагъэрэ зыфагъэзагъ, ау ар къыпщыныжьын гухэлъ иIагъэп. Ащ къыхэкIыкIэ мыщ фэдэу дэзекIуагъэх.

— Зэхэтфын фэе Iофым къыдыхэлъытагъэу, чIыфэр къэзымыпщыныжьырэм иавтотранспортэу ВАЗ-219020-р тщагъэ, ащ къыкIэкIыгъэ ахъщэр чIыфэм изы Iахь пэIудгъэхьагъ, — къыщаIуагъ хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.

ХэбзэIахьхэр, тазырхэр ыкIи кредит заулэ зэримыпщыныжьырэм къыхэкIэу мы хъулъфыгъэм ылъэныкъокIэ хьыкум приставхэм я Мыекъопэ къэлэ отдел Iоф къызэIуихыгъ.

ЯзекIуакIэ зэрэмытэ­рэзыр агурагъаIо

КIэлэпIупкIэр игъом зымытыхэрэм язекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурыгъэIогъэным, зытефэхэрэм пшъэ­дэкIыжь пхъашэ ягъэхьыгъэным хьыкум приставхэм анаIэ тет.

Пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм ежь ышъхьэкIэ лъэплъэ республикэм ихьыкум пристав шъхьаIэу Дмитрий Лабазовыр. Хэбзэгъэуцугъэм мы лъэныкъомкIэ къыдилъытэхэрэ шапхъэхэр агъэлъэшыгъэх, ны-тыхэу зипшъэрылъхэр зымыгъэцакIэхэрэм уголовнэ Iофхэр къапагъэтаджэхэу къыхэкIы. Ащ Iофыр нэшъумы­гъэсэу, алиментхэр игъом ыкIи икъоу шъутынхэу хьыкум приставхэр къышъоджэх.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэу Адыгэ Республикэм щыIэм Iофтхьабзэу «Хьыкум приставхэр – кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэр илъэс къэс зэхещэ. АлиментхэмкIэ чIыфэхэр къаIыхыжьыгъэнхэм пае зипшъэрылъхэр зымыгъэцэкIэхэрэ ны-тыхэм адэжь хьыкум приставхэр макIох, ахэм адэгущыIэх, язекIуакIэ зэрэмытэрэзыр агурагъаIо. Сабыим ипIункIэ хэбзэгъэуцугъэм къыгъэнафэхэрэ лъэныкъохэр зымыгъэцакIэхэрэм административнэ пшъэдэкIыжь зэрахьыщтым дакIоу, уголовнэ Iофи къафызэIуахын зэралъэкIыщтыр араIо. ЗэдэгущыIэгъухэм ахэлажьэх динлэжьхэр, муниципальнэ образованиехэм, гурыт еджапIэхэм япащэхэр, къэбар жъугъэм иамалхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Джащ фэдэу кIэлэпIупкIэр зымытыхэрэм Iоф зыщашIэхэрэ организациехэм ябухгалтериехэр хьыкум приставхэм ауплъэкIух, охътэ гъэнэфагъэм къэралыгъом икIынхэ зэрэфимытхэм фэгъэ­хьыгъэ унашъохэр ашIых, административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрашIыгъэмкIэ протоколхэр зэхагъэуцох, уголовнэ Iофхэр къызэIуахых, чIыфэ зытелъхэм ямылъку арест тыралъхьэ, IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэхэм цIыфхэм IофшIапIэ языгъэгъотырэ гупчэм иучет хагъэуцох. Мы унашъохэм пшъэрылъэу яIэр зы – сабыйхэм къатефэрэ алиментхэр игъом ыкIи бырсыр къыпымыкIэу ны-тыхэм къатынхэр ары.

Хьыкум приставхэм илъэс къэс зэхащэрэ Iофтхьабзэу «Хьыкум приставхэр – кIэлэцIыкIухэм апай» зыфиIорэм шIуагъэ къызэритырэр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъуагъ, тапэкIи ар рагъэ­кIокIызэ ашIыщт.