2021-рэ илъэсым нэс хэтынхэ алъэкIыщт

2021-рэ илъэсыр къехьэфэ гъэфедэкIо кооперацием иорганизациехэу нэбгыри 100-м ехъу зыхэтхэр гъэнэфэгъэ хахъом изыкI хэбзэIахьыр (ЕНВД-р) зытыхэрэм ащыщэу къэнэжьынхэ зэралъэкIыщтым епхыгъэ хэбзэгъэуцугъэм ипроект Къэралыгъо Думэр бжыхьэм хэплъэщт.

А гупшысэр къахэзылъхьагъэхэм ащыщэу, Къэралыгъо Думэм бюджетымкIэ ыкIи хэбзэIахьхэмкIэ икомитет хэтэу Владислав Резник иеплъыкI:

—Мы уахътэм зекIорэ хэбзэгъэуцугъэм къызэрэдилъытэрэмкIэ, организациехэу ыкIи унэе предпринимательхэу нэбгыри 100-м ехъу зыгъэлажьэхэрэм гъэнэфэгъэ хахъом изыкI хэбзэIахьыр атын фитхэп. Ау гъэфедэкIо кооперациехэу ыкIи хъызмэт обществэхэу гъэфедэкIо обществэхэмрэ ахэм ясоюзхэмрэ зэхэщэкIо закъоу зиIэхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ ахэм ахагъэкIыгъэх. Мы фитыныгъэр зигугъу тшIырэ организациехэм джыри илъэсищырэ агъэфедэн алъэкIыщт, арэущтэу зымыхъурэм, хэбзэIахьхэр зэкIэми зэратырэм фэдэу аIахыщтых, организациехэм агъэзекIорэ товархэм ыкIи агъэцэкIэрэ фэIо-фашIэхэм апкIэ лъэшэу къыдэкIоещт, нэужым ахэр зэращэфыхэрэми къыщыкIэщт. Зигъот макIэ унагъохэм, анахьэу къоджэдэсхэм, а осэ къыдэкIоеныр лъэшэу зэхашIэщт. КIэухэу фэхъущтыр — гъомылапхъэхэм, унэгъо хъызмэтым ифэIо-фашIэхэм, сатыум афэгъэзэгъэ организациехэм ащыщхэм яфинансовэ зытет къызэкIэкIощт.

Шъугу къэзгъэкIыжьы сшIоигъу, бюджетымкIэ комитетым зэлъашIэрэ бизнес-сообществэхэм ялIыкIохэм адишIыгъэ зэдэгущыIэгъухэу хэбзэIахь системэм игъэпсын фэгъэхьыгъэхэм мы еплъыкIэр къащыхэщыгъ. Ахэр Къэралыгъо Думэм щыкIуагъэх, бюджет комитетыр, предпринимательхэмрэ промышленникхэмрэ я Урысые союз, «Деловая Россия», «Опоры России» зыфиIохэрэр, УФ-м и Сатыу-промышленнэ палатэ хэлэжьагъэх. Адыгеим ихэдзакIохэм адысиIэгъэ зэIукIэгъухэми потребкооператорхэм ялIыкIохэр гъэнэфэгъэ хахъом изыкI хэбзэIахь системэм къыханэхэмэ зэрэнахьышIур, зэхэт хэбзэIахь тыным зэрэфэмыхьазырхэр къыщаIуагъ.