ЯIэпэIэсэныгъэ хагъахъо

Шахмат ешIакIэу блицымкIэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитетрэ республикэм шахматхэмкIэ ифедерациерэ зэхащэгъэ зэIукIэгъум нэбгырэ 17 хэлэжьагъ. Хъулъфыгъэхэри, бзылъфыгъэхэри зы купым хэтыгъэх.

ЕшIэгъу 11 нэбгырэ пэпчъ иIагъэр. Хъулъфыгъэхэр бзылъфыгъэхэм янэкъокъухэу къыхэкIыгъ, ау бзылъфыгъэхэм очко пчъагъэу рагъэкъугъэр къафалъытэзэ, чIыпIэу къыдахыщтыр хэушъхьафыкIыгъэу афагъэнафэщтыгъ.

Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу Хьагъур Нухьэ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ, очкоуи 9,5-рэ ригъэкъугъ. ГъукIэлI Долэт очкоуи 8 къыхьыгъ, ятIонэрэ хъугъэ. Сергей Сифундэ очкоуи 7 иIэу ящэнэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

Бзылъфыгъэхэм язэIукIэгъухэри гъэшIэгъоныгъэх. Очко 11-м щыщэу 8-р Лъэцэр Марзыет къыхьыгъ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Марзыет ышыпхъоу Джульеттэ очкоуи 7 ригъэкъугъ, ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Инэм къикIыгъэу Юлия Дубинскаям очкоуи 5 иIэу ящэнэрэ хъугъэ.

Зэнэкъокъум исудья шъхьаIэу Диана Литвиновам къызэрэтиIуагъэу, Тэхъутэмыкъое районым щыпсэурэ Хьагъур Нухьэ Адыгэ Республикэм изэIукIэгъухэм апэрэ чIыпIэр пчъагъэрэ къащыдихыгъ. Адыгэкъалэ щапIугъэхэ Лъэцэр зэшыпхъухэр спортышхом щашIэх. Адыгэ Республикэм ыцIэкIэ хэгъэгум щыкIорэ зэнэкъокъухэм ахэлажьэх, щытхъуцIэхэр къащыдахы, яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо.

Сурэтым итыр (сэмэгумкIэ къебгъэжьэнышъ): Хьагъур Нухьэ шахмат ешIэ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый