ЯIо зэхэлъэу

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат общественнэ организациехэм ялIыкIохэм адыриIэрэ зэIукIэгъухэм адиштэу общественнэ движениеу «Адыгеим ис славянхэм я Союз» зыфиIорэм игъэцэкIэкIо комитет хэтхэм правительствэм и Унэ зэIукIэгъу щадыриIагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу МэщлIэкъо Хьамидэ, Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем.

«Общественнэ организациехэм мэхьанэшхо зэряIэр къыдгурэIо. ЦIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ зигъо Iофыгъохэр къэшъоIэтых ыкIи обществэмрэ тэрырэ зэдытиIэ зэпхыныгъэмкIэ ащ ишIуагъэ къэкIо. Iофэу зэдэдгъэцакIэрэм кIэухэу фэхъущтыри бэкIэ елъытыгъ а зэпхыныгъэр шIуагъэ къытэу зэрэдгъэфедэщтым. Арышъ, унэшъо зэфэшъхьафхэр тштэнхэм пае общественнэ организациехэм яеплъыкIэ тшIэным мэхьанэшхо иI», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим ис славянхэм я Союз ипащэу Нина Коноваловам зэдэгущыIэгъу зэдыряIэным къызэрэдыригъэштагъэмкIэ ЛIышъхьэм зэрэфэразэр къыхигъэщыгъ ыкIи движением иIофшIэн илъэныкъо зэфэшъхьафхэм къатегущыIагъ. Ащ нэужым къекIолIэгъэ пстэуми яеплъыкIэхэр къаIонхэ, джащ фэдэу республикэм и ЛIышъхьэ яшIоигъоныгъэхэр лъагъэIэсынхэ амал яIагъ.

Бэ Iофыгъоу къаIэтыгъэр. Ахэр республикэм истратегическэ хэхъоныгъэ, экономикэм изытет нахьышIу шIыгъэным, цIыфхэм ящыIакIэ джыри нахь зыкъегъэIэтыгъэным япхыгъагъэх. Магистральнэ псырыкIуапIэм ишIынкIэ, еджапIэхэр, сымэджэщхэр ыкIи социальнэ мэхьанэ зиIэ нэмыкI псэуалъэхэр гъэпсыгъэнхэмкIэ, бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ, инвестициехэр нахьыбэу гъэфедэгъэнхэмкIэ, ныбжьыкIэхэм IофшIапIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ, цIыфхэм яеплъыкIэхэр къыдалъытэхэзэ бюджетым ихъарджхэр зыпэIухьащтхэр агъэнэфэнхэмкIэ хабзэм гухэлъэу иIэхэм атегущыIагъэх.

Джащ фэдэу зэIукIэгъум илъэхъан тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ, къушъхьэлъэ псэупIэхэр санитарием ишапхъэхэм адиштэнхэмкIэ, зекIохэм ягъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэмкIэ Iофыгъохэм анэсыгъэх.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, а лъэныкъохэмкIэ хабзэм Iофыгъо гъэнэфагъэхэр зэшIуехых, республикэм икъушъхьэлъэ чIыпIэхэм газыр зэраIэкIагъахьэрэм, мэзхэр зыпкъ игъэуцожьыгъэнхэмкIэ Iофэу ашIэрэм, чылысым екIурэ гъогур гъэцэкIэжьыгъэнымкIэ, культурэ кIэным къыхиубытэхэрэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьэх.

ЗэIукIэгъум хэлажьэхэрэм зэдырагъаштэу зэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, экологием ылъэныкъокIэ республикэм иIофхэм язытет зэрэдэгъум дакIоу экономикэм, социальнэ инфраструктурэм, туризмэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэн фае.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэнкIэ гъэмэфэ лагерьхэр ныбжьыкIэхэм апае зэхэщэгъэнхэм, зызыгъэпсэфыхэрэм якультурэ зыкъегъэIэтыгъэным, хэбзэнчъэ хэкIитэкъупIэхэм апэшIуекIорэ бэнэныгъэр гъэлъэшыгъэным япхыгъэхэ Iофыгъохэу Адыгеим щыпсэухэрэ славянхэм я Союз кIэщакIо зыфэхъугъэхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ адыригъэштагъ.

Джащ фэдэу медицинэ IэпыIэгъур цIыфхэм зарарагъэгъотырэм изытет нахьышIу шIыгъэным, ЖКХ-м ифэIо-фашIэхэм язытет нахь пхъэшагъэ хэлъэу уплъэкIугъэным, самодеятельнэ творчествэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным (клубэу «Костер» зыфиIорэм ищысэ тетэу), ныбжьыкIэхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ нахь дэгъоу зэхэщэгъэным атегущыIагъэх.

КъумпIыл Мурат къызэриIуагъэмкIэ, зэшIохыгъэн фэе Iофыгъоу джыри щыIэр бэ. Арышъ, хабзэр общественнэ организациехэм яIэпыIэгъу щэгугъы. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ зэрилъытэрэмкIэ, обществэмрэ хабзэмрэ зэгурыIохэу, шъхьэихыгъэу зэдэгущыIэхэ зыхъукIэ ары яIофшIэни кIэухышIухэр зыфэхъущтхэр. Арышъ, республикэм ипащэхэр хьазырых общественнэ организациехэм нахь шIогъэ ин хэлъэу тапэкIи адэлэжьэнхэу. ЗэIукIэгъум икIэуххэм ялъытыгъэу Адыгеим и ЛIышъхьэ унэшъо гъэнэфагъэхэр штэгъэнхэм пае республикэм щыпсэухэрэ славянхэм я Союз ипредложениехэр къагъэхьазырынхэу пшъэрылъ афишIыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу