ЯIо зэхэлъэу Iоф зэдашIагъ

Теуцожь районым ит къуаджэу Пщыкъуйхьаблэ щызэтырагъэпсыхьэгъэ культурэм и Унэ тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэ­Iуахыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Iэпы­Iэгъу къазэрэфэхъугъэм, къулыкъу зэфэшъхьафхэм, къуа­джэм къыщыхъугъэхэу гъот зиIэхэм, ащ щыпсэурэ цIыфхэм яIо зэхэлъэу Iоф зэрэзэдашIагъэм ишIуагъэкIэ охътэ кIэкIым мы псэуалъэр ашIын ыкIи зэтырагъэпсыхьан алъэкIыгъ.

Культурэм иучреждениякIэ икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм къекIолIагъэх Адыгеим культурэмкIэ ими­нист­рэу Аулъэ Юрэ, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Теуцожь районым» иадминистрацие ипа­щэу Хьачмамыкъо Азэмат, районым инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Пчыхьа­лIыкъо Аюб, культурэм иIофы­шIэхэр, къо­джэдэсхэр, нэмыкI­хэри.

Аулъэ Юрэ Iофтхьабзэм пэ­ублэ псалъэ къыщишIызэ, Адыге­им и ЛIышъхьэ ыцIэкIэ пщы­къуйхьаблэхэм шIуфэс гущы­IэхэмкIэ зафигъэзагъ, мыщ фэдэ псэолъэ зэтегъэпсыхьагъэ яIэ зэрэхъугъэмкIэ къафэгушIуагъ.

— Культурэм и Унэ къуаджэм щашIынэу зэрэрахъухьагъэм республикэм ипащэ дыригъэштагъ, проектыр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным ынаIэ тетыгъ. Къоджэдэсхэу лъэкI зиIэхэми яшIуагъэ къэкIуагъ, IофшIэным екIолIакIэу фыуиIэн фаемкIэ щысэшIу къа­гъэлъэгъуагъ. ЦIыфхэр зыщызэрэугъоинхэ, яуахътэ шIуагъэ къытэу зыщагъэкIон алъэкIыщт культурэм иучреждениехэр къо­джэ псэупIэхэм зэкIэми адэтынхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ шъхьаIэу къытфегъэ­уцу. АщкIэ тэ къыттефэрэ пстэури дгъэцэкIэщт, цIыфхэм агу къыдэтщэеным фэшI рес­публикэм итворческэ купхэм, орэдыIохэм яконцертхэр ти­псэупIэхэм ащызэхатщэхэзэ тшIыщт, — къыIуагъ Аулъэ Юрэ.

Лъэпкъ проектэу «Культурэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ лъэныкъохэм ягъэцэкIэн рес­публикэм мэхьанэшхо щыраты. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ епхыгъэ учреждении 5-мэ гъэцэ­кIэжьынхэр ащыкIуагъэхэмэ, мы илъэсым ахэм япчъагъэ 8 мэхъу. Джащ фэдэу культурэм и УнакIэ къуаджэу Фэдз щашIы. Мы IофшIэныр тапэкIи лъагъэ­кIотэн гухэлъ щыI.

Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ культурэм ипсэолъакIэ яIэ зэ­рэхъугъэмкIэ Пщыкъуйхьаблэ щыпсэухэрэм къафэгушIуагъ район администрацием ипащэ. Республикэм и ЛIышъхьэ иIэпыIэгъу мы псэуалъэм ишIын егъэжьапIэ зэрэфэхъугъэр, къуаджэм къыдэкIыгъэхэу гъот зиIэхэм, цIыфхэм алъэкI къызэрамыгъэнагъэр игуапэу къыхигъэщыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Адыге­им щыпсэухэрэм АР-м и ЛIышъхьэ занкIэу зызыфагъазэм Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм язэхэфын къыдыхэлъытагъэу КъумпIыл Мурат гъэтхапэм Пщы­къуйхьаблэ щыIагъ. Ащы­гъум цIыфхэм гумэкIыгъо шъхьа­Iэу къаIэтыгъагъэр зашъохэрэ псым изытет уигъэрэзэнэу зэ­рэщымытыр ары. Республи-
кэм ипащэ мы гумэкIыгъор 2019-рэ илъэсым дэгъэзыжьы-гъэ хъущтэу гущыIэ къариты­гъагъ. ЫIуагъэр зэригъэшъыпкъэжьырэм ишыхьатэу джырэ уахътэм къуаджэм псырыкIуапIэр къыращалIэ. Джащ фэдэу лъэсрыкIо гъогухэм яшIыни, псэупIэм къэзыгъэнэфырэ пкъы­гъохэр дэгъэуцогъэнхэм иIофыгъохэри зэшIуахыщтых. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн къыды­хэлъытагъэу фельдшер-мамыку IэзапIэм игъэпсын 2020-рэ илъэсым къуаджэм щырагъэ­жьэнэу агъэнафэ. ЦIыфхэм къаIэтыгъэ Iофыгъо пстэумкIи IэпыIэгъу зэрагъотыщтыр АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум илъэ­хъан къыIогъагъ.
— ГумэкIыгъоу шъуиIэхэм защыдгъэгъозэнэу, IэпыIэгъу тыкъышъуфэхъунэу къуаджэм тыкъэкIуагъ. Тэ талъэныкъокIэ къыттефэрэр дгъэцэкIэщт. Ау шъори шъуIэ зэкIэдзагъэу Iоф шъушIэн, чылэм изытет нахьышIу хъуным шъулъыплъэн фае. ШIы­хьафхэр зэхашъущэх, IэпыIэгъу шъукъытфэхъу, — зафигъэзэ­гъагъ КъумпIыл Мурат.
Гурыт еджапIэм фэдэу культурэм и Унэ псэупIэ пэпчъ дэтын зэрэфаер ПчыхьалIыкъо Аюбэ къыIуагъ. Пщыкъуйхьаблэхэр бэшIагъэу зэжэгъэхэ учреждениякIэр къызэрэзэIуа­хырэмкIэ ахэм къафэгушIуагъ, ащ изэтегъэпсыхьан зиIахьы-
шIу хэлъ пстэуми ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх.
Нахьыжъхэм ащыщхэу Хьа­къуй Гъэзэуатрэ Хьатх Темыррэ мэфэкI зэхахьэм къыщы­гущыIагъэх. ЩыкIагъэу яIэхэр зэрэзэхишIагъэхэм, IэпыIэгъу къызэрафэхъурэм афэшI АР-м и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр
ахэм къаIуагъ. Мы аужырэ уахътэм псэупIэм, рай­оным псэолъэшI IофшIэнышхо­хэр зэ­рэщыкIохэрэр, социальнэ объектхэр зэращашIыхэрэр ыкIи зэращагъэцэкIэжьыхэрэр ягуапэу къыхагъэщыгъ.
Псэуалъэм игъэпсын, къуа­джэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэлъ КIыкI Аслъан-
рэ Еутых Щамсудинрэ щытхъуцIэу «Пщыкъуйхьаблэ ицIыф гъэшIуагъ» зыфиIорэр афагъэшъошагъ, ахэм афэгушIуагъэх, афэрэзагъэх.
Республикэм ыкIи районым итворческэ купхэм къатыгъэ концертым мэфэкI зэхахьэр къыгъэбаигъ, ащкIэ ар зэфэшIыжьыгъэ хъугъэ.
ТХЬАРКЪОХЪО
Адам.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.