ЯIофшIэн зырагъэушъомбгъу

Бизнесым ифэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэхэрэ Гупчэр блэкIыгъэ илъэсым ыкIэм Адыгеим къыщызэIуахыгъ.

ПАО-у «Сбербанк России» зыфиIорэм и Адыгэ отделениеу Мыекъуапэ иурамэу Димитровым ыцIэ зыхьырэм тетым ар щагъэпсыгъ, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр зыщагъэцэкIэхэрэ Гупчэм изы къутамэу Iоф ешIэ.

Мы уахътэм ащ пстэумкIи фэIо-фэшIэ 60 щагъэцакIэ. Ахэм ащыщэу 20-р федеральнэ хэбзэ гъэцэкIэкIо органхэм, 6-р АР-м игъэцэкIэкIо органхэм якъэралыгъо фэIо-фашIэх, 14-р муниципальнэх, 20-р организацие зэ­фэшъхьафхэм ямыкъэ­ралыгъо фэIо-фашIэх. 2019-рэ илъэсым ыкIэм нэс зэкIэ къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэр, ахэр 79-рэ мэ­хъух, щагъэцэкIэнхэм къы­фэ­кIонхэм ыуж итых.

Гупчэм юридическэ лицэхэр, унэе предпринимательхэр ыкIи бизнес езыгъажьэ зышIоигъохэр ары зиIоф зыфигъэца­кIэхэрэр. Электроннэ шIыкIэм тетэу чэзыур гъэпсыгъэ, «шъхьа­ныгъупчъитIум» Iоф ашIэ. Блэ­кIыгъэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ къыщыублагъэу къэралыгъо фэIо-фашIэ фагъэцэкIэнэу зищыкIагъэхэм ялъэIу тхылъхэу пстэумкIи 303-рэ аштагъ. Ахэм ащыщэу 297-р «Росреестрэм» фэгъэзагъэх. УпчIэхэр яIэхэу нэбгыри 110-рэ къяолIагъ, зэ­кIэми джэуапхэр агъотыгъэх.

Учреждениер бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу яты­гъэным фытегъэпсыхьэгъэ Iоф­тхьабзэу республикэм щыпхыращыхэрэм яшIуагъэкIэ зэхэщэгъэнэу зэрэхъугъэр АР-м эко­номикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къы­щыхагъэщыгъ. Министрэу Къуа­нэ Анзаур ащ щыIагъ, IофшIэкIэ амалэу яIэхэр, фэIо-фашIэхэр зэрагъэцакIэхэрэр зэригъэлъэгъугъэх. Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъу ятыгъэныр, ащ ищыкIэгъэ инфраструктурэр гъэпсыгъэныр анахь шъхьаIэу Iоф зыдашIэщтхэм зэращыщым ащ къыкIигъэтхъыгъ.