ЯIофшIэн епхыгъ

Республикэм хэкIым идэщын фытегъэпсыхьагъэу Iоф щызышIэрэ хъызмэтшIапIэу «ЭкоЦентрэр» зыпылъыр икъу фэдизэу къизыгъэлъэгъукIыщт фестивалэу «ЭКО-Кавказ» зыфиIорэр къихьащт ма­зэм и 28 — 29-м Мыекъопэ районым ипсэупIэхэу Дахъорэ Гъозэрыплъэрэ ащызэхащэщт. Ащ мы хъызмэтшIапIэр иIэпыIэгъущт.

ЯIофшIэн ылъапсэр — чIыопсым икъэкIуапIэхэм афэсакъыгъэныр ыкIи хэкIым игъэкIодыжьын тэрэзэу зэхэщэгъэныр.

ХъызмэтшIапIэм ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, Адыгеим иобщественнэ организациехэм, волонтерхэм, заповедникхэм ыкIи лъэпкъ паркхэм ягъусэу фестивалым лъэныкъоу «Тыкъэзыуцухьэрэ дунаир ыкIи чIыопсым икъэу­хъумэн» зыфиIорэр къыщагъэлъэгъощт.
Къыблэ Федеральнэ ыкIи Темыр-Кавказ Федеральнэ шъолъырхэм, гъунэгъу къэралыгъохэм Iофтхьабзэм хэлэжьэщтхэр къарыкIыщтых. Абхъазым, Азербайджан, Армением ыкIи Германием ялIыкIохэр къызэрэкIощтхэмкIэ макъэ къагъэIугъах.