ЯIофшIэн агъэлъэшын фае

Тыгъуасэ IофшIэгъу зэ­хэсыгъоу щыIагъэм респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат муниципальнэ образованиехэм япащэхэм щафигъэпытагъ машIом зыкъымыштэнымкIэ, мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэм къакIэмынэнымкIэ Iофэу ашIэрэр нахь агъэлъэшынэу.

Урысыем и МЧС Адыгэ Рес­публикэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ ипащэу Александр Зыбкиным зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ тхьамафэм гъогогъу 27-рэ машIом республикэм зыкъыщиштагъ. Анахьэу тхьамыкIагъохэр зыпкъ къикIыгъэхэр цIыфхэр зэрэмысакъыгъэхэр, республикэм ис­хэм машIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр зэраукъуагъэхэр ары. Хэбзэукъоныгъэхэр зышIыгъэхэм янахьыбэр къыхагъэ­щыгъ ыкIи административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрилъытагъэмкIэ, машIом зыкъызэриштагъэр зилажьэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ икъоу Iоф ашIэрэп, мэкъумэщ мэхьанэ зиIэ чIыгухэр зыехэм ягубгъохэр къызэрамыжъухьагъэмкIи ма­шIом зыкъымыштэнымкIэ шапхъэхэр аукъуагъэх.

КъумпIыл Мурат муниципалитетхэм япащэхэм мы пшъэ­рылъыр пIэлъэ кIэкIыкIэ зэшIуа­хынэу пшъэрылъ афишIыгъ, гъогу напцэхэр укъэбзыгъэн зэрэфаери къыхигъэщыгъ. Анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаехэр машIом бэрэ зыкъызыщиштэгъэ муниципалитетхэр ары. Лъэшэу къызэрэфэбагъэм къыхэкIэу машIом зыкъимыштэнымкIэ режим гъэнэфагъэм техьанхэу рахъухьэ.

«МашIом зыкъымыштэнымкIэ амалэу щыIэр зэкIэ зехьэгъэн фае. ХэкIхэри, уцыжъхэри губгъохэм ащагъэстыхэ хъущтэп. Муниципалитетхэм япащэхэм МЧС-мрэ республикэм мэкъу- мэщымкIэ и Министерствэрэ яIофышIэхэр ягъусэхэу цIыфхэм машIо зэкIамыгъэнэнымкIэ уплъэкIун Iофтхьабзэхэр зэра­хьанхэ фае. Непэ лъэшэу къызыщыфэбэгъэ лъэхъаным ащ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо яIэу щыт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ джащ фэдэу къулыкъу, ведомствэ гъэнэфагъэхэм пшъэрылъ афи­шIыгъ тхьамыкIагъо къызщы­хъун ылъэкIыщт чIыпIэхэм лъэшэу анаIэ атырагъэтынэу, ащ фэдэ чIыпIэхэм ядэгъэзыжьынкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьанхэу.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу