ЯIофшIагъэ къыхагъэщыгъ

Политикэм ыкIи социальнэ-экономикэм алъэныкъокIэ къэралыгъом зэхъокIыныгъэу щыкIо­хэрэм ялъытыгъэу гурыт еджапIэхэм яегъэджэн-пIуныгъэ IофкIи  фэшъхьаф екIолIакIэхэр къызфагъэфедэнхэ фаеу мэхъу.

КIэлэцIыкIухэм яуахътэ шIуа­гъэ къытэу агъэкIоным, нахь чанэу Iофтхьабзэхэм къахэгъэ­лэжьэгъэнхэм зэхэщакIохэр ыуж итых. Анахьэу социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр ахэщэгъэн­хэр, волонтер движениехэр зэхэщэгъэнхэр анахь шъхьа­Iэхэм ащыщ.

Волонтерым инджылызыбзэкIэ «шIоигъоныгъэ зиIэр» къекIы. Ащ пшъэрылъэу зыфигъэуцужьырэр обществэм уишIуагъэ ебгъэкIыныр ары.

Мы аужырэ илъэсхэм тикъэ­ралыгъо волонтер движением зыщиушъомбгъугъэу чанэу Iоф ашIэ. Кощхьэблэ гурыт еджапIэу N 2-м волонтерхэм яотрядэу «Горящие сердца» зыцIэр ахэм зэу ащыщ. Мыщ зэкIэмкIи я 8-рэ классым щеджэрэ нэбгырэ 16 фэдиз хэт. Отрядым изэхэщакIор ыкIи ипащэр кIэлэеджа­кIохэм якласснэ кIэлэегъаджэу Нажьэ Нэфсэт Аслъан ыпхъур ары.

КIэлэеджакIохэр ежь яшIоигъоныгъэкIэ социальнэ мэхьанэ зиIэхэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын, чIыопсым, шIэныгъэ ыкIи патриотическэ проектхэм, программэхэм ахэлажьэх. Джащ фэдэу планым къыдыхэлъытагъэу, ТекIоныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэу лIыхъужъныгъэм иурок, Iофтхьабзэу «Георгиевская ленточка» зыфиIорэм, кIэлэцIыкIухэм якъэухъумэн и Дунэе мафэ ихэгъэунэфыкIын, нэмыкIхэми чанэу ахэлажьэх.

Анахь Iофтхьэбзэ инэу волонтер ныбжьыкIэхэр зыхэлэжьагъэхэр ныбжьыкIэхэм я Дунэе мафэу Мыекъуапэ щыкIуагъэр ары. Ащ Адыгеим икъалэхэм ыкIи ирайонхэм къарыкIыгъэ нэбгырэ миным ехъу къекIолIагъ. Iофтхьабзэм хахьэу егъэджэн площадкиплIымэ Iоф ашIагъ. Кощхьэблэ гурыт еджапIэу N 2-м икIэлэ­еджакIохэр площадкэу «Проектирую команду» зыфиIорэм якомандэ къыщагъэлъэгъуагъ. ШIоигъоныгъэ зиIэ командэ зэхэпщэнымкIэ мастер-класс ахэм къагъэлъэгъуагъ.

Волонтер движением чанэу зэрэхэлажьэхэрэм фэшI АР-м гъэсэныгъэмкIэ ыкIи шIэныгъэ­хэмкIэ и Министерствэ ирэзэныгъэ тхылъхэр къафагъэшъошагъэх Кощхьэблэ гурыт еджапIэм икIэлэеджакIохэу Кугъот Аминэрэ Мамыхъу Ислъамрэ. Джащ фэдэу АР-м ныбжьыкIэ политикэм зыщегъэушъомбгъугъэным иIахьышIу зэрэхи­шIы­хьэрэм фэшI отрядым ипащэу Н. Нажьэр Щытхъу тхылъкIэ къыхагъэщыгъ.

Алъэгъугъэм ыкIи зэхахы­гъэм гупшысэ гъэнэфагъэхэр аригъэ­шIыгъэхэу кIэлэцIыкIухэм къагъэзэжьыгъ. КъыткIэхъухьэхэрэр зекIокIэ дэгъухэм афэпIугъэнхэмкIэ волонтер IофшIэным ишIогъэшхо къызэрэкIорэм, ныбжьыкIэхэр ащ зэрэзэфищэхэрэм щэч хэлъэп.

КIарэ Фатим.