ЯIофшIагъэкIэ къалэжьыгъ

Журналистикэм ылъэныкъокIэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ишIухьафтын къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэу ар къэзылэжьыгъэхэм КъумпIыл Мурат тыгъуасэ аритыжьыгъэх. Тигуапэу къыхэтэгъэщы «Адыгэ макъэм» иобозревателэу Тхьаркъохъо Адам итхыгъэу «Хэхъоныгъэм игъогу» зыфиIорэр гъэзетхэм ыкIи журналхэм къащахаутыгъэхэм анахь дэгъоу къазэрахагъэщыгъэр ыкIи АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын къызэрэратыгъэр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипэублэ гущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, IофшIэныр зэрэзэхащэрэм, пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэм ыкIи ахэр зэрэзэшIуахыхэрэм обществэр ащыгъэгъозэгъэным мэхьанэшхо иI.

— ШъуиIофшIагъэхэмкIэ, шъуишIэныгъэхэмкIэ мы тын лъапIэр къэжъулэжьыгъ, — закъыфигъэзагъ КъумпIыл Мурат. — ЦIыфхэр нахь зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэр шъуиIофшIагъэхэм зэрифэшъуашэу къащишъуIотыкIын шъулъэкIыгъ. Хабзэмрэ обществэмрэ азыфагу журналистхэр итых. Iофыгъоу зэшIотхыгъэхэр зэрифэшъуашэу къэзыгъэлъагъорэр шъуитхыгъэхэр, шъуикъэтынхэр арых. ТапэкIи шъуигъэхъагъэхэм ахэжъугъэхъонэу шъуфэсэIо, тэ талъэныкъокIэ IэпыIэгъу тыкъышъуфэхъуным тыфэхьазыр.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, зэнэкъокъум IофшIэгъэ 20 къырахьылIагъ.

АР-м и Къэралыгъо телерадиокомпание иIофышIэхэу ЛIыхъукIэ Айдэмыррэ ЛIыпIцIэ Адамэрэ агъэхьазырыгъэ информационнэ-аналитическэ къэгъэлъэгъонэу «Адыгея в цифрах» зыфиIорэм джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын къыфагъэшъошагъ.

Журналистхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ IэпыIэгъу зэрагъотырэр ягущыIэ къыщыхагъэщыгъ, ащкIэ Адыгеим и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр къаIуагъ.

ТиIофшIэгъоу Тхьаркъохъо Адам тыгу къыддеIэу тыфэгушIо иIофшIагъэ осэшхо къызэрэфашIыгъэмкIэ ыкIи тапэкIи псауныгъэ иIэу гъэхъэгъэшIухэм афэкIонэу тыфэлъаIо.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.