Я 4-рэ Iофтхьабзэ зэхащагъ

ВОС-м къалэу МыекъуапэкIэ ичIыпIэ организациерэ хьафизэхэм атегъэпсыхьэгъэ Адыгэ республикэ библиотекэмрэ джырэблагъэ зэдызэхащэгъэ Iофтхьабзэр хэгъэгум и Закон ШъхьаIэ — Конституциер зэрагъэфедэрэм фэгъэхьыгъагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм хэбзэгъэуцунымкIэ, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным иIофыгъохэмкIэ и Комитет итхьаматэу Александр Лобода, Адыгэ Респуб­ликэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Комитет иупчIэжьэгъу шъхьаIэу Къэрэтэбэнэ Джантыгъэ, юридическэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, Адыгэ къэралыгъо университетым конститу­ционнэ, административнэ пра­вэмкIэ икафедрэ ипащэу, доцентэу Дзыбэ Саидэ, Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминист­рэхэм я Кабинетрэ я Администрацие IэкIоцI политикэмкIэ и ГъэIорышIапIэу хабзэм ифедеральнэ къулыкъухэм зэдэлэжьэныгъэ адызиIэм иупчIэжьэгъу шъхьаIэу Сергей Митусовыр, Адыгэ Республикэм IофшIэным­рэ социальнэ хэхъоныгъэм­рэкIэ и Министерствэ иотдел ипа­щэу Браукъо Валерий.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэхэм Урысыем и Конституцие зэрэзэхагъэуцуагъэр къафаIотагъ, Урысыем ихэбзэгъэуцугъэхэм, зи­псауныгъэкIэ щыкIагъэ зиIэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх. Урысые Федерацием и Конституцие сэкъатныгъэ зиIэхэм яфитыныгъэхэр къэу­хъумэгъэнхэмкIэ Дунэе конвенциеу 2012-рэ илъэсым Урысыем ыухэсыгъэм зэрэдиштэрэр, СССР-м хахьэщтыгъэ хэгъэгу­хэм я Конституциехэм сэкъатныгъэ зиIэхэм яхьылIагъэу арытыр зэрагъашIэ ашIоигъоу упчIэхэр къатыгъагъэх. Хьафи­зэхэу ежь-ежьырэу зыIапэ кIэ­зыдзэжьын зымылъэкIхэрэм фак­симилем игъэфедэнкIэ къиныгъохэр къазэрафыкъокIырэм игугъу зэIукIэм къыщашIыгъ.

ЗэIукIэм икIэухым АРСБС-м иметодикэ-библиографическэ отдел ипащэу Наталья Черных зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, пра­вовой шIэныгъэ защарагъэгъотыгъэ Iофтхьэбзи 3 мыгъэ зэхащагъ, мыр яплIэнэрэу щыт. Къалэу Мыекъуапэ иучастковэ инспекторхэм якъулыкъу иIофышI, щэфакIохэм яфитыныгъэ­хэр къэзыухъумэрэ консультационнэ гупчэм ипащ, Урысыем и Сбербанк илIыкIу, Мыекъуапэ ипрокурор иIэпыIэгъу ары сэкъатныгъэ зиIэхэм яупчIэхэм ыпэкIэ джэуап къязытыжьы­гъагъэр. Наталья Черных зэIу­кIэм къыхэлэжьэгъэ пстэуми зэрафэразэр, тапэкIи ащ фэдэ Iофтхьабзэхэр зэрэлъагъэкIо­тэщтхэр къыIуагъ.

А. Б. Хлопов.
ВОС-м къалэу МыекъуапэкIэ ичIыпIэ организацие итхьамат.