Я 4-рэ ешIэгъур къызэрыкIоп

Урысыер — Бразилиер — 24:16. Тыгъэгъазэм и 5-м Германием щызэдешIагъэх.

Дунаим гандболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ бзылъфыгъэ командэхэм ящэнэрэ ешIэгъухэр яIагъэх. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ Бразилием 24:16-у текIуагъ. Анна Вяхиревар, Анна Кочетовар, нэмыкIхэри дэгъоу ешIагъэх. Мыекъуапэ щапIугъэу, хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ икъэлэпчъэIутэу Виктория Калининам зичэзыу зэIукIэгъухэм зафегъэхьазыры. Типшъашъэхэр дышъэ медальхэм афэбанэх.

КIэуххэр

Даниер — Тунис — 37:19, Норвегиер — Польша — 35:20, Румыниер — Испания — 19:17, Германиер — Сербиер — 22:22, Франциер — Парагвай — 35:13, Швециер — Чехиер — 36:32, Венгриер — Аргентинэ — 33:15.

Тыгъэгъазэм и 8-м Урысыер Данием IукIэщт. ЕшIэгъур сыхьатыр 22:30-м аублэщт. Даниер анахь лъэшхэм ащыщ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый